(Πρέπει να είναι σφραγισµένο µε πρωτότυπη σφραγίδα από την Υπηρεσία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πρέπει να είναι σφραγισµένο µε πρωτότυπη σφραγίδα από την Υπηρεσία)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (23%) ΑΘΗΝΑ 30

2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Κατάλογος παρόµοιας φύσης έργων (τελευταίας 3ετίας) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγµατα για την τεχνική προσφορά ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 : Πίνακας προτεινόµενου προσωπικού ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υποδείγµατα που αφορούν την τεχνική προσφορά ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2: Κυριότερες παρεχόµενες υπηρεσίες Κατάλογος τεχνικών µέσων ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV : Τεύχος Οικονοµικής Προσφοράς (Πρέπει να είναι σφραγισµένο µε πρωτότυπη σφραγίδα από την Υπηρεσία) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Σχέδιο Σύµβασης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VIII : Περιγραφή έργου Ειδικοί όροι Α. Περιγραφή έργου Β. Ειδικοί όροι Εργοστασίου Πειραιά (ΕΠ) Γ. Ειδικοί όροι Εργοστασίου Θεσσαλονίκης (ΕΘ). Ειδικοί όροι Μηχανοστασίου Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΜΑΪ) Ε. Ειδικοί όροι Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης (ΜΘ) Ζ. Ειδικοί όροι Μηχανοστασίου Λάρισας (ΜΛΑΡ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IX : Φύλλο Ελέγχου Ποιότητας (Ποινικές ρήτρες) 31

3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ της τελευταίας 3-ετίας (από.έως σήµερα) Αρθρο 20.1α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε µέλος αυτής.) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην σύµβαση) ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου) (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε περίπτωση Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.) (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η εγκριτική απόφαση.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση Υπηρεσία. Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισµός της παρεχόµενης υπηρεσίας.) ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αµοιβή υπηρεσίας της κατηγορίας στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) 32

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.. υποψηφίου κλπ.) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην σύµβαση) (Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες υπηρεσίες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων. ) (Τόπος Ηµεροµηνία) Σφραγίδα Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου 33

5 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρθρο 20.1β α/α. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ : 34

6 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ Αρθρο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε µέλος αυτής.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται η κατηγορία υπηρεσίας) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην σύµβαση) ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη Αρχή, /νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. / /νση 6 Τµήµα Α) ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε περίπτωση Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.) (Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η προβλεποµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του αντικειµένου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη). Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.) ΑΜΟΙΒΗ: ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η αµοιβή της υπηρεσίας της κατηγορίας στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα, το ποσοστό συµµετοχής του στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.) (Αναγράφεται η εισπραχθείσα αµοιβή της υπηρεσίας που αφορά τον υποψήφιο όπως προκύπτει από τον τελευταίο εγκεκριµένο η υποβληθέντα λογαριασµό.) (Αναγράφεται η υπολειπόµενη αµοιβή της υπηρεσίας που αφορά τον υποψήφιο. ) 35

7 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται ο υπολειπόµενος χρόνος που προβλέπεται για την ολοκλήρωση του αντικειµένου που εκπονεί ο Υποψήφιος.) ΑΤΟΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ: (Αναγράφονται τα άτοµα της οµάδας που θα απασχοληθούν για την ολοκλήρωση του αντικειµένου που περιέχει ο Υποψήφιος, µαζί µε τους εκτιµώµενους ανθρωποµήνες απασχόλησής τους.) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην σύµβαση) (Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος.) (Τόπος Ηµεροµηνία) Σφραγίδα Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου 36

8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Άρθρο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση σύµπραξης αναγράφονται όλα τα µέλη αυτής.) α/α Τύπος µηχανήµατος Χαρακτηριστικά (Τόπος Ηµεροµηνία) Σφραγίδα Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου 37

9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» (Η Οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση των κάτωθι πινάκων) Το έντυπο της Οικονοµικής προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένο µε πρωτότυπη σφραγίδα από την Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό) ΑΘΗΝΑ 38

10 1.ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΪ 4. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟ- ΜΕΝΩΝ (1) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (2) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ( ) (3) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ) ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ : (1) : ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2), (3) : Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 39

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για τον καθαρισµό των εγκαταστάσεων Εργοστασίων ΕΠ, ΕΘ & των Μηχανοστασίων ΜΑΙ, ΜΘ, ΜΛΑΡ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Έδρα : Πόλη οδός αριθµ Τ.Κ. Τηλ. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.1 WC ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΕ Α -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΛΑΚΟΙ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.4 ΑΠΟΘΗΚΗ 940, ΒΑΦΕΙΟ, ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ, ΑΜΜΟΒΟΛΕΙΟ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 40

12 1.5 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΤΟΡΝΟΙ + ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.1 WC ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 41

13 2.2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.3 ΑΠΕ Α ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.4 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.5 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 42

14 2.7 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 3.1 ΤΟΜΕΑΣ Α/Α ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.2 ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.3 ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Α/Α ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 43

15 3.4 ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.5 ΤΟΜΕΑΣ /Η ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.6 ΥΠΟ ΑΠΕ ΙΟΣ ΤΟΡΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 44

16 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.3 ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 4.4 Σ.Ο.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 45

17 4.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.1 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 5.2 ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 5.3 ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 5.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 46

18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Τόπος Ηµεροµηνία /./.2014 Ο Προσφέρων Υπογραφή Σφραγίδα 47

19 .. ΑΡΙΘΜ.. ΕΥΡΩ Προσάρτηµα V Αθήνα Π ρ ο ς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.», ΚΑΡΟΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 1, υπέρ της 2 για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της. 3, ή της µετ αυτήν νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για 4 σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξή σας. Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερ ού η εγγύηση που απορρέουν από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ όλο τον χρόνο της ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 3 (τρεις) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών της «Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυµη Εταιρία» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), ΦΕΚ 1291/2013 τ. Β και ισχύει αποκλειστικά µέχρι την 5 µετά την πάροδο των οποίων και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. Η παρούσα µας ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας, ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση, όχι όµως µετά την πάροδο της ως άνω προθεσµίας. ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. Με τιµή Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ. Αναγράφεται το όνοµα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νοµικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συµµετοχής. Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Αναγράφεται η ηµεροµηνία που αναφέρει η προκήρυξη. 48

20 Προσάρτηµα VI ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ Αθήνα.. Π ρ ο ς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.», ΚΑΡΟΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της.. 6 µέχρι του ποσού.. ΕΥΡΩ. 7 Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. Με τιµή Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης. Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 49

21 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών & Προµηθειών Καρόλου 1, Τ.Κ Αθήνα, ΑΦΜ , Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΜΑ : Καθαρισµός των Εγκαταστάσεων, Τροχαίου Υλικού & Εξαρτηµάτων, συνολικής αξίας #...# χωρίς Φ.Π.Α. και #...# συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. Στην Αθήνα σήµερα την του έτους δύο χιλιάδες δεκα. (201 ) οι παρακάτω συµβαλλόµενοι από το ένα µέρος η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρόλου 1-3, Τ.Κ ) νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο του.σ. & ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής Στέφανο Θεοδ. Αγιάσογλου, δυνάµει από Απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 2720/ τ.αε ΕΠΕ & ΓΕΜ) που στο εξής θα αναφέρεται µε τα στοιχεία «ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ» και από το άλλο µέρος η εταιρεία, 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο του έργου είναι ο «Καθαρισµός των Εγκαταστάσεων, Τροχαίου Υλικού & Εξαρτηµάτων του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΣΣΤΥ/ ΕΡ/Ε.Θ.)», ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, της τεχνικής περιγραφής του έργου και των προσαρτηµάτων αυτής, καθώς και της Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 2. ΤΙΜΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 2.1. Η συνολική αξία του έργου καθαρισµού για όλες τις κατηγορίες καθαρισµών για χρονικό διάστηµα µηνών από την../../201. έως και την../../201.. ανέρχεται στο ποσό των #...# χωρίς Φ.Π.Α. και #...# συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. Πλήρης ανάλυση των τιµών ανά χώρο γίνεται στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Ο Φ.Π.Α. που ανέρχεται στο ποσό των #...# βαρύνει την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ και αποδίδετε µε µέριµνα του Αναδόχου Η τιµή αµοιβής περιλαµβάνει όλες γενικά τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου, τα γενικά έξοδα, τους τυχόν φόρους, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια µαζί µε τις προσαυξήσεις, επιδόµατα και τυχόν άλλες αποζηµιώσεις του προσωπικού, το οποίο προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο και είναι υπάλληλοί του, καθώς και τη δαπάνη για την αγορά των απαιτούµενων υλικών καθαριότητας, µηχανηµάτων και συσκευών. Επί πλέον οι τιµές αµοιβής περιλαµβάνουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 68, παρ. 1 του Νόµου 3863 (Φ.Ε.Κ. 115/ ) Η αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνει επίσης τις δαπάνες ασφάλισης του προσωπικού, που είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο στο ΙΚΑ ή για άλλο Ταµείο, κύριας ή επικουρικής 50

22 ασφάλισης. Ακόµα οποιοδήποτε εξάρτηµα απαραίτητο ή υποχρεωτικό για την εκτέλεση της εργασίας του και το κέρδος του, ή άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα. Η ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ δεν υποχρεούται για οποιοδήποτε λόγο σε καµµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, εκτός από την αµοιβή του Αναδόχου που αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση Η παραπάνω αµοιβή καλύπτει το κατά νόµο και Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ελάχιστο εργατικό κόστος για τον απαιτούµενο ελάχιστο χρόνο υποχρεωτικής παραµονής του προσωπικού του αναδόχου. Ως ελάχιστο κόστος ηµεροµισθίου έχει υπολογισθεί αυτό που αντιστοιχεί σε εργαζόµενο που δεν είναι εκπαιδευόµενος (κάτω των 25 ετών) λόγω της ιδιαιτερότητας και σοβαρότητας του έργου. Η τιµή της εργατοώρας προκύπτει από τις νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων (την ηµεροµηνία της ηµοπράτησης) όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ή ιαιτητικές Αποφάσεις Ο Ανάδοχος είναι υπόλογος στις ηµόσιες και ηµοτικές Αρχές για τη µη τήρηση των Νόµων και υποχρεωτικών διατάξεων. Η ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη. Οι τιµές που έχει καταθέσει ο ανάδοχος µε την προσφορά του, ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο εποπτικό προσωπικό για κάθε συνεργείο που µαζί µε τα αντίστοιχα όργανα της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, θα ρυθµίζουν τα σχετικά µε τον καθαρισµό Εκτός από τους κύριους καθαρισµούς ο ανάδοχος υποχρεούται µετά από ειδοποίηση να πραγµατοποιεί λόγω ειδικών απρόβλεπτων συνθηκών (χιόνι, πληµµύρες, ηµέρες εξαιρετικού φόρτου, διάφορες εκδηλώσεις κ.λ.π.) και έκτακτους καθαρισµούς. Οι προθεσµίες για την εκτέλεση των εκτάκτων καθαρισµών θα αρχίζουν εντός 12 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου. 3. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διαχείριση και ο προβλεπόµενος από τη σύµβαση έλεγχος των καθαρισµών, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των παρεχοµένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών, εν γένει, θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα ή Υπηρεσίες της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., όπως αυτά θα καθοριστούν µε σχετική απόφαση της διοίκησής του και θα γνωστοποιηθούν εγγράφως και προσηκόντως στον ανάδοχο. Οµοίως η παρακολούθηση της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων, εκ µέρους του αναδόχου, θα γίνεται από τα παραπάνω όργανα ή Υπηρεσίες της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, οι δε παρατηρήσεις ή οι «πιστοποιήσεις» εκτέλεσης των εργασιών και παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνονται εγγράφως από τα ίδια παραπάνω όργανα ή Υπηρεσίες και, επί τη βάσει αυτών των εγγράφων παρατηρήσεων ή «πιστοποιήσεων», θα γίνεται, η πληρωµή του αναδόχου και θα του καταβάλλεται το συµβατικό τίµηµα ή θα του επιβάλλονται, τυχόν, ποινικές ρήτρες ή θα ζητείται η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών ή θα κηρύσσεται ο ανάδοχος έκπτωτος κλπ. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4.1. Η συνολική αµοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του µηνιαίου έργου καθαρισµού, θα καταβάλλεται από την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ στον Ανάδοχο, µε την προσκόµιση έγκαιρα εκ µέρους του Αναδόχου των παρακάτω νόµιµων δικαιολογητικών: Βεβαίωση του ΙΚΑ που θα αναφέρεται ότι δεν οφείλει κανένα ποσό για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που δουλεύει στον καθαρισµό µε ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. Τιµολόγια για χρηµατικό ποσό που θα αντιστοιχεί στην εκτελεσθείσα υπό του Αναδόχου εργασία κατά τους όρους της σύµβασης. Βεβαίωση αγοράς ενσήµων του προηγούµενου µήνα. ήλωση του Ν που θα αναφέρεται αριθµητικά και ονοµαστικά το απασχολούµενο 51

23 προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί για τον προηγούµενο µήνα, για τον οποίο έχει ήδη καταβληθεί αµοιβή από την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ στον Ανάδοχο. Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση καθαρισθέντων χώρων κατά κατηγορία καθαρισµού, που θα πιστοποιείται από τα αρµόδια όργανα της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, κατά τα οριζόµενα στο µε αριθµ. 15 Ειδικό όρο της παρούσας. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από αρµόδια ορισθείσα προς τούτο επιτροπή από τον προϊστάµενο του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΣΣΤΥ/ ΕΡ/ΕΘ) και εγκεκριµένες από τον Προϊστάµενο ιεύθυνσης Εργοστασίων (ΕΕΣΣΤΥ/ ΕΡ). Οι έκτακτοι καθαρισµοί που θα προκύψουν µετά από αιτιολογηµένη αναγκαιότητα υπευθύνου καθαρισµού της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, θα πληρώνονται ξεχωριστά από το έργο της σύµβασης µε τιµή µονάδος ως αυτή του αναδόχου στην παρούσα σύµβαση Η µηνιαία αµοιβή του αναδόχου είναι ανάλογη µε το προσφερόµενο έργο. Κατά την εκκαθάριση του µήνα, παρακρατείτε τυχόν ποσό που επιβλήθηκε ως ποινική ρήτρα. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση των όρων της παρούσας µετά των προσαρτηµάτων αυτής και της Τεχνικής Προδιαγραφής. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και τα µεταφορικά µέσα εν γένει που χρησιµοποιούνται στο έργο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµίες. ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος. 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση συµφώνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο.. του διαγωνισµού. 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Οι ποινικές ρήτρες και η ευθύνη του αναδόχου προβλέπονται στο άρθρο.. της διακήρυξης. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων αυτής της σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση το υπ αριθµ. Γραµµάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων για ΕΥΡΩ #...# ισχύος αορίστου χρόνου που κατατέθηκε στην ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών & Προµηθειών της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Η εγγύηση αυτή απελευθερώνεται και παραλαµβάνεται µε την φροντίδα του εργολήπτη µετά την ολοσχερή από µέρους του εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύµβαση αυτή και θα καταπίπτει υπέρ της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ µετά από ειδοποίηση του εργολήπτη στη περίπτωση παράβασης απ αυτόν κάποιου όρου της σύµβασης. Η εγγύηση αυτή παρέχεται για να καλύψει κάθε απαίτηση της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ απέναντι στον εργολήπτη, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, είτε για µη πλήρη και δέουσα εκτέλεσή της, είτε για την µη εµπρόθεσµη εκτέλεση, είτε για απαίτηση σε περίπτωση κατάπτωσης ποινικής ρήτρας, ρητά συνοµολογουµένων ότι το ποσό της χορηγούµενης εγγύησης δε εξαντλεί την ευθύνη του εργολήπτη για αποζηµίωση της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ πέρα από το ποσό της εγγύησης σε περίπτωση 52

24 κατά την οποία λόγω αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης επέλθει στην ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ κάθε ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης, της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ δικαιουµένου σε κάθε περίπτωση να ζητήσει ή την εκτέλεση της παρούσας ή την υπαναχώρηση ή το διαφέρον. 9. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Η ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς παράτασης της διάρκειας της παρούσης για έξι (6), κατ ανώτερο µήνες σε περίπτωση που ο προσεχής όµοιος διαγωνισµός δεν έχει καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί. Για την ως άνω παράταση ισχύουν οι οικονοµικοί όροι τις παρούσας. 10. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης, για όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες, ορίζεται για χρονικό διάστηµα µηνών, µε έναρξη ισχύος από την../../201. έως και την../../ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των εκ της σύµβασης υποχρεώσεων. Σε περίπτωση έγγραφης έγκρισης από την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ υποκατάστασης ο ανάδοχος θα ευθύνεται εις ολόκληρον µε αυτόν που τον υποκατέστησε έναντι της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, για τις πράξεις και τις παραλείψεις, ως και του προσωπικού αυτού, σαν να ήταν πράξεις του ίδιου του αναδόχου της αρχικής σύµβασης ανάθεσης του έργου του καθαρισµού. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ οποιαδήποτε εκχώρηση παρά του αναδόχου οποιασδήποτε απαίτησης αυτού, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση αυτής. Ο παρών όρος κατέχει βαρύνουσα σηµασία για την εκτέλεση της παρούσης και οποιαδήποτε παράβασή του εκ µέρους του αναδόχου συνεπάγεται αυτόµατα τον αποκλεισµό του από το συγκεκριµένο έργο. 12. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την ερµηνεία και την εκτέλεση της συµβάσης, αρµόδια για την επίλυσή τους θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. 13. ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εποπτεία και ο προβλεπόµενος από τη σύµβαση έλεγχος των καθαρισµών, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των παρεχοµένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών, εν γένει, θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα ή Υπηρεσίες της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓIA TΗN ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ 53

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. Καρόλου 1, Τ.Κ 10437 Αθήνα, ΑΦΜ 997475133, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 124936201000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) Ρόδος 01/02/2011 α/α διαγωνισµού: 124/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Βεζύρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα