ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Γεωτεχνικές έρευνες - Εργαστήριο γεωτεχνικής & γεωπεριβαλλοντικής µηχανικής - Γεωτεχνικές µελέτες και σχεδιασµός γεωτεχνικών έργων - Επιβλέψεις γεωτεχνικών έργων - Ειδικές µετρήσεις, γεωτεχνικές δοκιµές πεδίου, δοκιµαστικές φορτίσεις, monitoring ιεξαγωγή Γεωτεχνικών ερευνών Ερευνητικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας - πρεσσιοµετρικές, πλωτές Στατικές πενετροµετρήσεις Εργαστηριακές δοκιµές εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής Χηµικές αναλύσεις εδάφους - υπόγειου νερού Μελέτες Γεωτεχνικού Σχεδιασµού - Επιβλέψεις Γεωτεχνικών έργων Μελέτες θεµελιώσεων οικοδοµικών, τεχνικών, λιµενικών, υδραυλικών κ.λπ. έργων υποδοµής Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους Μελέτες επιχωµάτων - ορυγµάτων και αντιστηρίξεων Μελέτες οπλισµένης γης - οπλισµένων επιχωµάτων, προστασίας πρανών και στερέωσης ορυγµάτων Μελέτες σταθεροποίησης - αποκατάστασης κατολισθήσεων Μελέτες σηράγγων Μελέτες υπόγειας υδραυλικής και αποστραγγίσεων Εξειδικευµένο λογισµικό και πλήρης Μηχανοργάνωση Ειδικές µετρήσεις πεδίου και ποιοτική παρακολούθηση έργων Ποιοτικός - γεωτεχνικός έλεγχος κατασκευών Ενοργάνωση, καταγραφή και αξιολόγηση µετρήσεων καθιζήσεων, οριζοντίων µετακινήσεων και πιέσεων υπεδάφους και υπογείων υδάτων, παραµορφώσεων κατασκευών Οργανοµετρικές δοκιµαστικές φορτίσεις και έλεγχοι ακεραιότητας πασσάλων - διαφραγµάτων οκιµαστικές αντλήσεις, airlift, δειγµατοληψίες υπόγειου νερού Πρεσσιοµετρήσεις, πενετροµετρήσεις, ηλεκτρονικές διασκοπήσεις κ.λπ. ειδικές επιτόπου δοκιµές Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας Προφορτίσεις Τσιµεντενέσεις Πάσσαλοι και µικροπάσσαλοι Χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια Αγκυρώσεις Jet grouting Soil nailing Οπλιση επιχωµάτων - γεωσυνθετικά Έδρα: Τ.Θ , Τ.Κ.: , Θέρµη Θεσσαλονίκη, Tηλ.: , Fax: ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΙΟΥ 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΩΚΑ- ΤΑΣΚΕΥΩΝ & MONITORING 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 8. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

3 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο χώρο των γεωτεχνικών ερευνών - µελετών και γεωτεχνικό σχεδιασµό έργων υποδοµής, µε αριθµό µητρώου 232, κύριο πτυχίο Ε τάξης στην κατηγορία 21, αλλά και σε εξειδικευµένες µελέτες όπως υδραυλικές µελέτες φραγµάτων, διευθετήσεων υδατορευµάτων, ειδικές στατικές µελέτες γεωτεχνικών έργων, καθώς και µελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ιδρύθηκε το 1983 υπό τη µορφή Α.Ε., η δε σύστασή της είναι σήµερα πολυµετοχική µε εταίρους 13 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 11 είναι πολιτικοί µηχανικοί, εξειδικευµένοι κατά το πλείστον στη γεωτεχνική µηχανική, ίδια κεφάλαια ,57 και µετοχικό κεφάλαιο Από το 1999 η εταιρία είναι µόνιµα ασφαλισµένη έναντι επαγγελµατικής ευθύνης µέχρι του ποσού των Εφαρµόζει σύστηµα διαχείρησης ποιότητας σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 9001:2008, το δε εργαστήριο γεωτεχνικής µηχανικής της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. διαθέτει άδεια λειτουργίας από το ΥΠΕΧΩ Ε. Από το 2006, η εταιρία αποτελεί µέλος της ένωσης AGS (Association of Geotechnical & Geoenvironmental specialists). Η πορεία της εταιρίας από τη σύστασή της παρουσιάζει συνεχή ανοδική τάση, µε αποτέλεσµα τα µεγέθη της να την κατατάσουν κατά τα τελευταία έτη συνήθως µεταξύ της 20ης και 30ης θέσης των ελληνικών ανώνυµων εταιριών µελετών έργων υποδοµής (ανεξαρτήτως ειδικότητας), ως ένα από τα µεγαλύτερα γεωτεχνικά µελετητικά γραφεία της χώρας και σε πρωτεύουσα θέση µεταξύ των αντίστοιχων µελετητικών γραφείων της Βόρειας Ελλάδας. Το 36µελές επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της, ο άρτιος εξοπλισµός των τµηµάτων ερευνών (πεδίου - εργαστηρίου - monitoring), η υψηλής επιστηµονικής στάθµης και εµπειρίας στελέχωση και η αποτελεσµατική µηχανοργάνωση (δικτυακή εγκατάσταση, λογισµικό διαχείρησης δραστηριοτήτων, εξειδικευµένο λογισµικό και προγράµµατα υποστήριξης) συµβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων εξειδικευµένων υπηρεσιών. Θεσσαλονίκη, 2011 Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ν. Νάσκος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Dr. Εδαφοµηχανικός Κατασκευών E.C.Paris

4 2. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ιεξαγωγή Γεωτεχνικών ερευνών Ερευνητικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας - πρεσσιοµετρικές, πλωτές Στατικές πενετροµετρήσεις Εργαστηριακές δοκιµές εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής Χηµικές αναλύσεις εδάφους - υπόγειου νερού Μελέτες Γεωτεχνικού σχεδιασµού - Επιβλέψεις Γεωτεχνικών έργων Μελέτες θεµελιώσεων οικοδοµικών, τεχνικών, λιµενικών, υδραυλικών κ.λπ. έργων υποδοµής Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους Μελέτες επιχωµάτων - ορυγµάτων και αντιστηρίξεων Μελέτες οπλισµένης γης - οπλισµένων επιχωµάτων, προστασίας πρανών και στερέωσης ορυγµάτων Μελέτες σταθεροποίησης - αποκατάστασης κατολισθήσεων Μελέτες σηράγγων Μελέτες υπόγειας υδραυλικής και αποστραγγίσεων Ειδικές µετρήσεις πεδίου και ποιοτική παρακολούθηση έργων Ποιοτικός - γεωτεχνικός έλεγχος κατασκευών Ενοργάνωση, καταγραφή και αξιολόγηση µετρήσεων καθιζήσεων, οριζοντίων µετακινήσεων και πιέσεων υπεδάφους και υπογείων υδάτων, παραµορφώσεων κατασκευών Οργανοµετρικές δοκιµαστικές φορτίσεις πασσάλων Έλεγχοι ακεραιότητας πασσάλων (PIT, υπέρηχοι) και διαφραγµάτων (υπέρηχοι) οκιµαστικές αντλήσεις, airlift, δειγµατοληψίες υπογείων υδάτων Πρεσσιοµετρήσεις, πενετροµετρήσεις, ηλεκτρονικές διασκοπήσεις, φορτίσεις πλάκας, επιτόπου CBR, µετρήσεις πυκνότητας - βαθµού συµπύκνωσης µε ραδιοϊσότοπα Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων - διευθετήσεων υδατορευµάτων Υδρολογικές - υδραυλικές µελέτες Τεχνικές οριστικές µελέτες Μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης Επίβλεψη, επιστασία κατασκευής και ποιοτικοί έλεγχοι Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας Προφορτίσεις Τσιµεντενέσεις Πάσσαλοι και µικροπάσσαλοι Χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια Αγκυρώσεις Jet grouting Soil nailing Οπλιση επιχωµάτων - γεωσυνθετικά Περιβαλλοντικές µελέτες

5 ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ. Κελτσίδου, Τ. Πολ. Μηχ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. Τσάτσος, ικηγόρος ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Νικόλαος Νάσκος, ρ. Πολιτικός Μηχανικός /νων Σύµβουλος ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θ. Μπέρσου, Τ. Πολ. Μηχ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προϊστάµενος: Ε.Μήτσιος, Οικονοµολόγος Κ. Τσιφλίδου, Οικονοµολόγος Ε. Τυρανή, Λογίστρια ΤΕΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟ- ΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Θ. Μπέρσου, Τ. Πολ. Μηχ. Ν. Κουριδάκη, Πολ. Μηχ. Μ. Κελτσίδου, Τ. Πολ. Μηχ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Ανδρονικίδου, Χηµικός, M.Sc. Μ. Πανδριά, Γραµµατέας ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Κ. Χειλάς, ΠΕ Πληροφορικής ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ. Καρατζοβάλης, Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Νάσκος, ρ. Πολ. Μηχ. ΤΜΗΜΑ OΡΓΑΝΟΜΕΤΡΙ- ΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Προϊστάµενος: Υ. Λιοτιέ, Γεωφυσικός, M.Sc. Α. Μπαντής, Γεωλόγος ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Προϊστάµενος: Κ. ηµαράς, Γεωλόγος. Οικονόµου, Γεωλόγος Θ. Στιµάρατζης, Γεωλόγος M.Sc. Α. Παπαστεργίου, Γεωλόγος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Προϊστάµενος: Π. Γαλάτος, Γεωλόγος. αρόγλου, Γεωλόγος Α. Νάσκος, Εργαστηριακός ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟ Ι.Μ. Θεµελιώτου, Γεωλόγος Β. Κυριακού, Γεωλόγος M.Sc. Φ. Μήτσιος, Γεωλόγος Β. Θεοδωρίδου, Σχεδιάστρια ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Εταίροι & µόνιµοι συνεργάτες) Γ. Μαυρίδης, ρ. Πολ. Μηχ. Ν. Τσάτσος, Πολ. Μηχ., M.Eng Κ. Λοντζετίδης, Πολ. Μηχ. (Υπ. ρ.) Κ. Καρατζοβάλης, Πολ. Μηχ. Γ. Μπαλούκας, Πολ. Μηχ., M.Sc. Π. Σαϊβανίδου, Πολ. Μηχ., Μ..Ε. Χ. Μηδιάτη, οµοστ. Μηχ. M.Sc. Κ. Λεονταρίδης, Πολ. Μηχ. M.Sc. Yδραυλικό γεωτρύπανο ΚΑΤ-D800 Χειριστής: Ι. Γεωργιάδης Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 900 Χειριστής: Ν. Μπουτκόβαλης Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 600 Χειριστής: Π. Τσιάµης Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 420 Χειριστής: Ι. Ηλιάδης Μηχανικά γεωτρύπανα (εφεδρικά): α. GRAELIUS D750 β. BOYLES-17A Σηµείωση: Σύνολο ανθρώπινου δυναµικού της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.: 36 άτοµα, εκ των οποίων : - 2 Ανώτατης εκπαίδευσης µε διδακτορική διατριβή - 3 Ανώτερης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) - 8 Ανώτατης εκπαίδευσης µε µεταπτυχιακή διατριβή - 5 Μέσης εκπαίδευσης και επαγγελµατικών σχολών - 1 Ανώτατης εκπαίδευσης, Υποψήφιος ιδάκτωρ - 2 Τεχνικών σχολών και βασικής εκπαίδευσης - 15 Ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) Πενετρόµετρα CPT: α. Βαρύ Πενετρόµετρο Α.p.v. den Berg 20 t β. Ελαφρύ ελκόµενο Πενετρόµετρο Guda 10 t γ. Φορητό Πενετρόµετρο χειρός Χειριστής: Ν. Μπουτκόβαλης

6 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Ο ιδιόκτητος γεωτρητικός εξοπλισµός της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. περιλαµβάνει σήµερα οκτώ γεωτρητικά συγκροτήµατα, πλήρως εξοπλισµένα για τη διεξαγωγή γεωτεχνικών ερευνών και συναφών επί τόπου δοκιµών. Tρία εξ αυτών είναι ερπυστριοφόρα, µε ικανότητες προσπέλασης σε δύσβατες περιοχές και µεγάλες δυνατότητες, όσον αφορά τη ροπή στρέψης της κεφαλής, την πίεση και τη δύναµη εξολκής για διεξαγωγή γεωτρήσεων απαιτήσεων. Φέρουν επίσης κοχλιωτές αντλίες µεγάλων δυνατοτήτων παροχής και πίεσης. Ένα εξ αυτών είναι αυτοκινούµενο, υδραυλικής κεφαλής, επί τριαξονικού οχήµατος, µε εξ ίσου µεγάλες δυνατότητες για διεξαγωγή γεωτρήσεων απαιτήσεων και επιπλέον, πλήρως εξοπλισµένο µε αυτοφερόµενο βυτίο, υδραυλική εµβολοφόρα αντλία κλπ. ύο εξ αυτών είναι υδραυλικά - µηχανικά, µεταφερόµενα επί ελκύθρων. Ένα εξ αυτών είναι γεωτρύπανο συνεχούς δειγµατοληψίας, αδιαταράκτου δείγµατος µε πίεση σε µαλακά εδάφη, µε ειδικό δειγµατολήπτη λεπτού τοιχώµατος MOSTAP 65 και σύστηµα ξετυλίγµατος κάλτσας για την προστασία του δείγµατος. Το ίδιο µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο για διεξαγωγή στατικών πενετροµετρήσεων CPT, δυνατότητας 20 t. Ενα εξ αυτών είναι ελαφρύ γεωτρύπανο χειρός, µε βενζινοκίνητο αποσπώµενο κινητήρα για διατρήσεις και δειγµατοληψίες µικρού βάθους σε µαλακά εδάφη.

7 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΒΑΡΟΣ (ΤΟΝΟΙ) ΙΠΠΟ Υ- ΝΑΜΗ (ΗΡ) ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1. CMV SMK 600 F1 (Ερπυστριοφόρο) 6, DEUTZ F6L 912/ CMV SMK 900 TGS (Ερπυστριοφόρο) 8, DEUTZ F6L 912/ CMV MK 420GEL (Ερπυστριοφόρο) 3, S4N U ΚΑΤ-D800 (επί οχήµατος MAN) 16, ΚΑΤ.D800/20 6/92 (WMAM M για το όχηµα) DEUTZ FGL912/ (MAN D0826LF08/ για το όχηµα) 5. BOYLES BROSS 17A (επί ελκήθρου) 2, CKN GRAELIUS D750 (επί ελκήθρου) 1, GKN Γεωτρύπανο - Πενετρόµετρο Ap.v.den.Berg 20t-MOSTAP 65 (επί οχήµατος MERCEDES 2628) 21,7 (19,55) (1984 για το όχηµα) ΤF D Γεωτρύπανο hand Auger GUDA Ο λοιπός γεωδιατρητικός εξοπλισµός πεδίου και επιτόπου δοκιµών εντός γεωτρήσεων, περιλαµβάνει : Αυτόµατες ψηφιακές καταγραφικές πεντακαναλικές µονάδες παραµέτρων διάτρησης (βάθος, ταχύτητα, ροπή στρέψης, πίεση υγρού) τύπου LUTZ. Aντλίες εµβολοφόρες, τύπου GRAELIUS TRIDO LISTER-BOYLES και φυγοκεντρικές (RUGERINI κλπ.). Ελαφρύ ελκόµενο στατικό πενετρόµετρο CPT, τύπου GUDA, υδραυλικής προώθησης, µηχανικής καταγραφής, µε δυνατότητα διείσδυσης µέχρι 10 ton. Ολων των τύπων δειγµατολήπτες για τη δειγµατοληψία αδιατάρακτων κλπ., παντός είδους εδαφικών δειγµάτων, δοκιµών SPT και κοπτικά διατρήσεων σε όλους τους τύπους εδαφών ή σε οπλισµένα σκυροδέµατα. Ειδικές καροταρίες και δειγµατολήπτες εδάφους (διαιρούµενες, διπλές, Denison, Mostap 65, Shelby, Piston Sampler). ειγµατολήπτες για λήψη δειγµάτων υπογείου νερού από διάφορα βάθη. Εξοπλισµό για διεξαγωγή επιτόπου δοκιµών πτερυγίου (field vane tests) της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE. Πρεσσιόµετρο τύπου Menard της εταιρίας APAGEO µε δυνατότητα εκτέλεσης πρεσσιοµετρήσεων µε πιέσεις µέχρι 10 Mpa, εξοπλισµένο µε το σύστηµα αυτόµατης καταγραφής SPAD.

8 Πλήρη εξοπλισµό για τη διεξαγωγή δοκιµών επιτόπου µέτρησης διαπερατότητας του εδάφους LUGEON, MAAG, LEFRANC. Σωληνώσεις και λοιπό διατρητικό και βοηθητικό εξοπλισµός γεωτρυπάνων (σωλήνες, στελέχη διαφόρων διαµέτρων, κοπτικά, σύστηµα WIRE-LINE κλπ., εργαλεία). Κώνους πενετροµέτρου CPT τύπου Mantle, Begemann, ηλεκτρικός (normal) και πιεζοκώνος, µε στελέχη για βάθη µέχρι 60 µ. και σύστηµα αυτόµατης ηλεκτρονικής καταγραφής των πενετροµετρήσεων (αυτοκινούµενο πενετρόµετρο A.p.v. den Berg 20 ton) ή µηχανικής καταγραφής (ελκόµενο πενετρόµετρο GUDA 10 ton). Καροτιέρα λήψης δειγµάτων σκυροδέµατος - βράχου. Μεταφορικά µέσα και λοιπός εξοπλισµός για εργοταξιακή εγκατάσταση. Πλήρης εξοπλισµός για θαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις. Εξοπλισµός επιτόπου δοκιµών πτερυγίου (Field Vane Test) εντός γεωτρήσεων (max βάθος: 40 m).

9 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & MONITORING Υδραυλικοί γρύλλοι (6 τεµ.) δυνατότητας επιβολής max φορτίου 250 t έκαστος (6*250=1500 t) της εταιρίας RARIPRESS, τύπου BS-2506-RO. Υδραυλικά πιεστήρια (2 τεµ.) δυνατότητας επιβολής πίεσης λαδιού =500 bars, διπλής ενέργειας της RARIPRESS, δίκτυο σωληνώσεων υψηλής πίεσης µε εν σειρά σταθεροποιητή πίεσης. Συστήµατα βαθµιδωτών µανοµέτρων για την ακριβή µέτρηση της πίεσης (2 συστοιχίες µανοµέτρων) καθώς και ηλεκτρονικός µετρητής πίεσης 600 bars της KYOWA. Γέφυρες στήριξης µηκυνσιοµέτρων (πλαίσια δικτυωτών σιδηροδοκών) καθώς και µαγνητικές βάσεις στήριξης µηκυνσιοµέτρων (17 τεµ.). Ψηφιακά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα (17 τεµ.), ακριβείας ανάγνωσης 0,001 mm και 0,01 mm, τύπου WS της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE. Αυτόµατη προγραµµατιζόµενη ψηφιακή καταγραφική ηλεκτρονική συσκευή 32 καναλιών τύπου ΜΡΧ-32 της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE, ειδικά τροποποιηµένη για εγκατάσταση στο πεδίο. ύο φορητοί Η/Υ Notebook SX, 4MB RAM, 120 MB HD και DX, 8MB RAM, 200 MB HD και πρόγραµµα καταγραφής ψηφιακών δεδοµένων ΜΡΧ-32. Ηλεκτρονικός αυτόµατος τροφοδότης - καταγραφέας strain gages κλπ. ηλεκτρονικών αισθητήρων UCAM-1A εταιρίας KYOWA. Ηλεκτρονικός αυτόµατος scanner - τροφοδότης strain gages κλπ. ηλεκτρονικών αισθητήρων 10 καναλιών της εταιρίας KYOWA. Kινητό παραµορφωσίµετρο (extensometre amovible) 11 καταγραφών για µέτρηση µικροπαραµορφώσεων θλίψης ή ελκυσµού εντός πασσάλων, διαφραγµάτων, βραχόµαζας κλπ. Ηλεκτρονικό κλισιόµετρο της LUCAS, ακριβείας 0,01 Deg. Εκτασιόµετρο SINCO ακριβείας 0,1 mm για παρακολούθηση µεταβολής απόστασης σηµείων απεχόντων µέχρι και 20 m. Ψηφιακό κλισίµετρο LUCAS ακριβείας 0,01 Deg για έλεγχο κλίσεων. ιάφοροι λοιποί αισθητήρες (strain gages, pressure transducers κλπ.). Πλήρης εξοπλισµός για επιτόπου µέτρηση πυκνότητας (συσκευές άµµου, ζυγοί ακριβείας κλπ.). Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων CBR. Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων φόρτισης πλάκας σε εδάφη ή βράχο. Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων απ' ευθείας διάτµησης σε βράχο.

10 Κρουσίµετρο Schmidt, επιτόπου vane test κλπ. φορητά όργανα µετρήσεων. Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου ακεραιότητας πασσάλων ΡΙΤ µε τη µέθοδο των ελαφρών κρουστικών ανακλάσεων, συνοδευόµενο από ψηφιακό καταγραφέα και κατάλληλο Λογισµικό. Ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστηµα ελέγχου συνέχειας σκυροδέτησης έγχυτων πασσάλων και έγχυτων διαφραγµατικών στοιχείων µε την µέθοδο συνεχούς διασκόπησης µε υπερήχους, της εταιρείας PILE TEST, συνοδευόµενο από κατάλληλο Λογισµικό. Ινκλινόµετρο SINCO DIGITILT DATAMADE και κατάλληλο software. Χωροβάτης NICON αυτόµατης οριζοντίωσης. Πέντε ηλεκτρονικά σταθµήµετρα. Γεωλογική πυξίδα Clark 69.

11 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.Α Γενική παρουσίαση 6.Β Είδη δοκιµών - Προδιαγραφές - υναµικότητα 6.Β.1. οκιµές Γεωτεχνικής Μηχανικής 6.Β.2. οκιµές Γεωχηµικών Αναλύσεων 6.Β.3 Συνήθης κίνηση εργαστηρίου και υναµικότητα (Αριθµός εκτελούµενων και δυναµένων να εκτελεσθούν δοκιµών) 6.Γ Κάτοψη χώρων εργαστηρίου 6. Εξοπλισµός Εργαστηρίου 6..1 Γενικός Εξοπλισµός - δοκιµών φυσικών χαρακτηριστικών και κατάταξης οκιµές Υδροπερατότητας Χηµικές Αναλύσεις οκιµές Proctor, CBR οκιµή Συµπιεστότητας - Στερεοποίησης οκιµές Ανεµπόδιστης Θλίψης και Τριαξονικών δοκιµών οκιµές Άµεσης ιάτµησης Εδαφών οκιµές Βραχοµηχανικής οκιµές Αδρανών - Ασφαλτικών - Σκυροδέµατος Πρότυπα Όργανα Αναφοράς Εσωτερικών ιακριβώσεων 6.Ε Μηχανοργάνωση 6.ΣΤ Πιστοποιήσεις- ιακριβώσεις 6.ΣΤ.1 Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου 6.ΣΤ.2 Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου 6.ΣΤ.3 Πιστοποίηση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 6.ΣΤ.4 Μελετητικό Πτυχίο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 6.ΣΤ.5 Βεβαίωση Μέλους AGS 6.ΣΤ.6 ιακριβώσεις 6.Ζ Κατάλογος Προσωπικού και Οργανόγραµµα Εργαστηρίου

13 6.Α Γενική παρουσίαση Το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. άρχισε να λειτουργεί το Νοέµβριο 1983 και ήδη έχει συµπληρώσει 23 έτη συνεχούς λειτουργίας. Το 1987, το εργαστήριο αναβαθµίσθηκε µε την προσθήκη τριαξονικών δοκιµών, ενώ το 1992 έγινε εκσυγχρονισµός του εργαστηρίου µε την εγκατάσταση κεντρικής ψηφιακής καταγραφικής µονάδας τύπου ΜΡΧ-32 (εταιρίας Wykeham Farrance) µε ψηφιακούς µετρητές µετακινήσεων - παραµορφώσεων ακριβείας 0,01mm και 0,001 mm και αναλογικούς ψηφιακούς µετρητές πίεσης της ίδιας εταιρίας. Το ίδιο έτος εισήχθη στο εργαστήριο ένα σύστηµα κωδικοποίησης των δειγµάτων και των αρχείων αποτελεσµάτων των δοκιµών, καθώς και το πρόγραµµα Η/Υ SOILAB µε το οποίο γίνεται η εισαγωγή - επεξεργασία - παρουσίαση και σύνθεση των αποτελεσµάτων, λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως βάση δεδοµένων. Εκτοτε το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί µε παγιωµένες σταθερές εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν σφάλµατα στις µετρήσεις, τυποποιούν την όλη εργασία και στηρίζονται σε εσωτερικό σύστηµα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσµάτων, αλλά και των επιµέρους λειτουργιών του εργαστηρίου. Στο τέλος του 1997, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. εγκαταστάθηκε σε ειδικά προετοιµασµένο κτιριακό χώρο, στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , τηλ , fax Ο χώρος αυτός παρέχει αφ ενός µεν δυνατότητες διατήρησης σταθερού περιβάλλοντος (πλήρως ελεγχόµενη θερµοκρασία και υγρασία, ανακύκλωση του αέρα), καθώς επίσης και τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις, (µονοφασικό και τριφασικό ηλεκτρικό ρεύµα µε συστήµατα σταθεροποίησης, βιοµηχανικό δάπεδο, εναέρια και επιτοίχια καναλέτα για την προστασία των καλωδίων σύνδεσης των καταγραφικών οργάνων, ύδρευση, παροχή σταθερού πεπιεσµένου αέρα και απαερωµένου - απιονισµένου ύδατος, κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης, ειδικό ανελκυστήρα για τη διακίνηση των δειγµάτων κλπ.). Το εµβαδόν του χώρου που καταλαµβάνει το εργαστήριο, ανέρχεται σε 230 m 2 (στεγασµένος κτηριακός χώρος) και 120 m 2 περίπου (βοηθητικοί χώροι). Το εργαστήριο είναι πλήρως µηχανοργανωµένο όσον αφορά τις δοκιµές αντοχής και συµπιεστότητας, µε πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε δίκτυο, συνδεδεµένους µε ηλεκτρονικές αυτογραφικές ψηφιακές µονάδες, µέσω των οποίων καταγράφονται, ελέγχονται και γίνεται η διαχείρηση και η µετέπειτα επεξεργασία των µετρήσεων των διαφόρων δοκιµών.

14 Κατά το 1998, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. εκσυγχρονίστηκε και συγχρόνως προστέθηκαν νέα είδη δοκιµών, µε την αγορά συσκευών, οργάνων κλπ. Νέου εξοπλισµού, ύψους δρχ. Η επένδυση αυτή επιδοτήθηκε εν µέρει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Σήµερα, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί µε πλήρες σύστηµα ποιότητας, µε σχετική άδεια από το ΥΠΕΧΩ Ε / Γενική ιεύθυνση Ποιότητας ηµοσίων Έργων για το σύνολο σχεδόν των δοκιµών γεωτεχνικής µηχανικής που εκτελεί, ενώ επίσης καλύπτεται από το γενικό πιστοποιητικό ποιότητας της εταιρείας ISO 9001:2008. Από το Μάρτιο του 2006 η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για τη χρήση του διεθνούς προτύπου AGS καταγραφής και ηλεκτρονικής µετάδοσης αποτελεσµάτων γεωτεχνικών ερευνών. Στις επισυναπτόµενες σελίδες παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες µε τον εξοπλισµό του εργαστηρίου, αντίγραφα της άδειας λειτουργίας του και της πιστοποίησης AGS, καθώς και η κάτοψη του εργαστηρίου της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.:

15 6.Β Είδη δοκιµών - Προδιαγραφές - υναµικότητα 6.Β.1. οκιµές Γεωτεχνικής Μηχανικής A/A ΕΙ ΟΣ ΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟ ΟΣ 1 Ε105/86-1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγµένων δειγµάτων AASHTO T-87 εδάφους για εργαστηριακές δοκιµές ASTM D421-58(78) 2 Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας εδάφους Ε105/86-2 ASTΜ D Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους συνεκτικών υλικών Ε105/86-3 AASHTO T147 4 Προσδιορισµός ειδικού βάρους εδάφους Ε105/86-4 (Μέθοδοι 1,2) AASHO T100-T85 ASTM D Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας Ε105/86-5 (Μηχανική µέθοδος) AASHO T89/60 ASTM D Ε105/86-6 Προσδιορισµός του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη AASHΤO T-90/61 πλαστικότητας ASTM D Πρότυπη µέθοδος κοκκοµετρικής ανάλυσης εν ξηρώ µε κόσκινα Ε105/86-7 AASHΤO T-27 8 Ε105/86-8 Πρότυπη µέθοδος προσδιορισµού υλικού λεπτότερου του AASHΤO T-11 κόσκινου Νο 200 σε αδρανή υλικά ASTM D Ε105/86-9 Κοκκοµετρική ανάλυση µε αραιόµετρο AASHO T-88 (Υδρόµετρα 151 Η και 152 Η) ASTM D Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε οργανικά ASTM D B.S. 1377, Part 3, οκιµή διπλού υδροµέτρου ASTM D Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά PROCTOR (Πρότυπη µέθοδος Α, Β, Γ, ) Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά PROCTOR (Τροποποιηµένη µέθοδος Α, Β, Γ, ) Προσδιορισµός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR στο εργαστήριο 15 οκιµή µονοδιάστατης στερεοποίησης 16 οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης 17 Τριαξονική δοκιµή UU (χωρίς στερεοποίηση) Ε105/86-10 AASHΤO T99-61 ASTM D Ε105/86-11 AASHΤO T-180 ASTM D1557 Ε105/86-12 AASHΤO T-193 ASTM D1883 Β.S Ε105/86-13 ASTM D Ε105/86-14 AASHΤO T-208 ASTM D Ε105/86-15 ASTM D2850/95

16 A/A ΕΙ ΟΣ ΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟ ΟΣ 18 Τριαξονική δοκιµή CUPP (µε στερεοποίηση) 19 Τριαξονική δοκιµή CD (µε στερεοποίηση) 20 Τριαξονικές δοκιµές µε διάφορες διαδροµές ενεργών τάσεων, ανακυκλιζόµενες τριαξονικές δοκιµές Ε105/86-15 ASTM D4767/95 Ε105/86-15 Β.S οκιµή άµεσης ταχείας διάτµησης χωρίς στερεοποίηση (UU) Ε105/ οκιµή άµεσης ταχείας διάτµησης µε στερεοποίηση (CU) 23 οκιµή άµεσης βραδείας διάτµησης µε στερεοποίηση (CD) 24 οκιµή δακτυλιοειδούς διάτµησης (Ring Shear) Ε105/86-16 ΑSTM D Ε105/86-16 ΑSTM D οκιµή υδροπερατότητας σταθερού ύψους Ε105/86-17 Β.S οκιµή υδροπερατότητας µεταβλητού ύψους Ε105/86-18 Β.S Προσδιορισµός υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποίησης Ε105/ Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας βράχου Ε103/ Προσδιορισµός πορώδους - πυκνότητας βράχου Ε103/ Αντοχή βραχωδών δοκιµίων σε ανεµπόδιστη θλίψη µε µέτρηση του µέτρου ελαστικότητας 31 Αντοχή βραχωδών δοκιµίων σε σηµειακή φόρτιση Ε103/84 ΑSTM D a ΑSTM D ASTM D Ε103/84-5 ASTM D Προσδιορισµός σκληρότητας βράχων µε σφυρί SCHM Ε103/ ιάτµηση επί ασυνεχειών βράχου Ε102/84-5 ASTM D

17 6.Β.2. οκιµές Γεωχηµικών Αναλύσεων A/A ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ - ΜΕΘΟ ΟΣ 1 ηµιουργία εδαφικού διαλύµατος µε εκχύλιση εδάφους BS 1377, Part 3, 1990, Παρ. 2 ηµιουργία εδαφικού διαλύµατος µε εκχύλιση εδάφους BS 1377, Part 3, 1990, Παρ. 3 Προσδιορισµός του εδαφικού ph BS 1377, Part 3, 1990, Παρ. 4 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των υδατοδιαλυτών θειϊκών ιόντων στο έδαφος 5 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των ολικών θειϊκών ιόντων στο έδαφος 6 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των χλωροϊόντων στο έδαφος Spectrophotometer Spectrophotometer Titration 7 Λήψη δείγµατος νερού για χηµικές αναλύσεις 8 Προετοιµασία υδατικού διαλύµατος για χηµική ανάλυση BS 1377, Part 3 9 Προσδιορισµός του ph του υδατικού διαλύµατος BS 1377, Part 3 10 Προσδιορισµός της αγωγιµότητας του υδατικού διαλύµατος BS 1377, Part 3 11 Προσδιορισµός των ολικά αιωρούµενων στερεών (TDS) του υδατικού διαλύµατος 12 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των θειϊκών ιόντων (SO4=) στο υδατικό διάλυµα 13 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των χλωροϊόντων (Cl_) στο υδατικό διάλυµα 14 Προσδιορισµός της oλικής σκληρότητας του υδατικού διαλύµατος (εκφρασµένη ως CaCO 3 ) BS 1377, Part 3 Spectrophotometer Titration Titration 15 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου, Ca++ Titration 16 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης ιόντων µαγνησίου, Μg++ Titration

18 6.B.3. ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Αριθµός εκτελούµενων και δυναµένων να εκτελεσθούν δοκιµών) Έλεγχος πυκνότητας επί τόπου. Εργαστηριακή πυκνότητα Βραχοµηχανική Υδατοπερατότητα κατά τη Στερεοποίηση Υδατοπερατότητα σταθερού ύψους στην συσκευή διαπερατοµέτρου % Aνθρακικού ασβεστίου (% CaCO 3 ) οκιµές Αµεσης ιάτµησης (σηµεία) CD, Shear box 10*10 mm RING SHEAR UU CUPP Στερεοποίηση - Τάση διόγκωσης Υδατοπερατότητα µεταβλητού ύψους στην τριαξονική συσκευή Υδατοπερατότητα µεταβλητού ύψους στην συσκευή διαπερατοµέτρου Τριαξονικές οκιµές (σηµεία) Πλαστικότητα - Όρια Atterberg VANE test PH,Θεικά ιόντα,χλωριόντα Standard Proctor Modified Proctor Πορώδες και Πυκνότητα ιάτµηση ασυνεχειών Προσ/µός σκληρότητας µε τη σφύρα Schmidt No Έτος 2009 Μήνας Κοκκο- µετρική Ανάλυση Φυσική Υγρασία Φαινόµενο Βάρος Κόσκινα Αραιόµετρο Ειδικό Βάρος Οργανικά Ανεµπόδιστη Θλίψη UU/CU, Shear box 6.35 mm CD, Shear box 6.35 mm CD CBR Επι τοπου µέτρηση πυκνότητας εδαφών Ανεµπόδιστη Θλίψη Σηµειακή φόρτιση 1 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Για τη ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΠροΪστάµενος Εργαστηρίου Ο /νων Σύµβουλος Π.ΓΑΛΑΤΟΣ Ν. ΝΑΣΚΟΣ

19 6.Γ Κάτοψη χώρων εργαστηρίου (δείχνεται µόνο ο στεγασµένος χώρος, εµβαδόν 230m 2 )

20 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 : Πάγκοι παραλαβής - ταξινόµησης, αναγνώρισης, κοπής - προετοιµασίας και διακίνησης δειγµάτων. 2 : Πάγκοι - εξοπλισµός για δοκιµές κατάταξης - φυσικών χαρακτηριστικών (κόσκινα, ζυγοί, συσκευή Atterberg, αντλία κενού, υδατόλουτρο - υδρόµετρα, ογκοµετρικοί σωλήνες, κάψες, δακτύλιοι κ.λπ. µικροϋλικά και εξαρτήµατα). Πάγκοι προετοιµασίας δειγµάτων για δοκιµές στερεοποίησης, διάτµησης, ανεµπόδιστης θλίψης και τριαξονικές (µορφωτές δειγµάτων, ζυγοί, δακτύλιοι κ.λπ. µικροϋλικά και εξαρτήµατα). 3 : Πάγκοι για εκτέλεση δοκιµών χηµικής ανάλυσης (αυτόµατο φασµατοφωτόµετρο ΗΑCH, εξαρτήµατα, αντιδραστήρια, αντλία κενού, ηλεκτρονικό αγωγιµόµετρο, ηλεκτρονικό ΡΗµέτρο, πιπέτες κ.λπ. µικροϋλικά). 4 : Πίνακας και συσκευές δοκιµών υδροπερατότητας σταθερού και µεταβλητού φορτίου. 5 : Κλίβανοι για ξήρανση δειγµάτων - δοκιµίων, φούρνοι οργανικών. 6 : Χώρος προετοιµασίας και εκτέλεσης δοκιµών Proctor - CBR. 7 : Συσκευή σηµειακής φόρτισης δοκιµίων βράχων. 8 : Συσκευή άµεσης διάτµησης δοκιµίων βράχου. 9 : Πρέσα RMU 2000kN για δοκίµια βράχου. 10 : Συσκευές άµεσης διάτµησης εδαφικών δειγµάτων. 11 : Συσκευή δακτυλοειδούς διάτµησης εδαφικών δειγµάτων. 12 : Κεντρική καταγραφική ψηφιακή µονάδα ΜΡΧ-32 και Η/Υ αποθήκευσης µετρήσεων. 13 : Οιδήµετρα (συµπιεσόµετρα) δοκιµών µονοδιάστατης στερεοποίησης. 14 : Πάγκος τριαξονικών δοκιµών, κυψέλες πίεσης. 15 : Γραφεία. 16 : Μεταλλική κατασκευή - Φάκελοι αρχείου εταιρίας. 17 : Αποθήκη 18 : Κουζίνα. 19 : Ασανσέρ - Εισαγωγή δειγµάτων στο εργαστήριο. 20 : Κλιµακοστάσιο από / προς ισόγειο. Σηµειώσεις: 1. Το εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου των γραφείων, στην περιοχή Θέρµη Θεσσαλονίκης, τηλ Ο χώρος είναι ειδικά κατασκευασµένος για εργαστήριο, µε κεντρικό κλιµατισµό, ανακύκλωση - φιλτράρισµα αέρα για σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας - υγρασίας, ειδικό σύστηµα αποχέτευσης µε αντλία λάσπης, βιοµηχανικό δάπεδο, µονοφασικό και τριφασικό ηλεκτρικό ρεύµα, ανελκυστήρα βαρέων φορτίων τριών ορόφων και ράµπα µε έξοδο σε κατάλληλο αύλειο χώρο για τη διακίνηση των δειγµάτων κ.λπ. 3. εν περιλαµβάνεται εδώ ο χώρος κοπής - προετοιµασία βραχωδών δειγµάτων που βρίσκεται σε ξεχωριστό οικίσκο.

21 6.. Εξοπλισµός Εργαστηρίου 6..1 Γενικός Εξοπλισµός - δοκιµών φυσικών χαρακτηριστικών και κατάταξης

22 Α/Α Εξοπλισµός εργαστηρίου γεωτεχνικής µηχανικής Ποσότητα 1 Εξοπλισµός προετοιµασίας - παρασκευής - µόρφωσης Εξοπλισµός για ταυτόχρονη δειγµάτων (δύο εξολκείς, τροχός, τόρνος και µορφωτές εργασία σε 3 θέσεις δειγµάτων τριαξονικών, διάτµησης, οιδηµέτρων κλπ.) 2 Γενικός εξοπλισµός (κλίβανοι, ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας, ψηφιακά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα ακριβείας 0,001 και 0,01 mm, δακτύλιοι και αισθητήρες επιβολής - µέτρησης φορτίου, - ηλεκτρονικό κλισιόµετρο, αναλογικοί - ψηφιακοί αισθητήρες πίεσης, κρουσίµετρο Smidt κλπ) Εξοπλισµός για την πραγµατοποίηση των δοκιµών κατάταξης 3 και προσδιορισµού των φυσικών παραµέτρων εδαφικών και Εξοπλισµός για ταυτόχρονη βραχωδών δειγµάτων (σειρές κόσκινα ASTM και BS, εργασία σε 3 θέσεις, για όλα αυτόµατη κοσκινίστρα, κλίβανοι, αποτεφρωτικός κλίβανος, τα είδη δοκιµών ζυγοί, συσκευές ορίου υδαρότητας, υδατόλουτρο - υδρόµετρα, ογκοµετρικοί σωλήνες, κάψες, δακτύλιοι κλπ. Μικροϋλικά) 4 Λοιπές συσκευές και όργανα για δοκιµές ιξώδους - πυκνότητας - χρόνου πήξης τσιµεντενεµάτων και αιωρηµάτων µπεντονίτη -

23 6..2. οκιµές Υδροπερατότητας

24 Ο εξοπλισµός δοκιµών διαπερατότητας αποτελείται πίνακας πιέσεων, διαπερατόµετρα σταθερού και µεταβλητού φορτίου, συσκευή Pinhole Α/Α Ονοµασία Εξοπλισµού Κατασκευαστής Αριθµός Σειράς 1 Panel διαπερατόµετρου σταθ.-µεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Κινητή µεζούρα µέτρησης στάθµης µπουρέτας Wykeham Farrance Ltd, U.K 01 9 εξαµενή στάθµης νερού συσκευής διαπ/τρου Wykeham Farrance Ltd, U.K εξαµενή στάθµης νερού συσκευής διαπ/τρου Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. σταθερού ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους (συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'') Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους (συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'') Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους (συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'') Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη (=µήτρα) διαπερατότητας µεταβλητού ύψους αδιατάρακτων εδαφών, διαµ. 4'' Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη (=µήτρα) διαπερατότητας µεταβλητού ύψους αδιατάρακτων εδαφών, διαµ. 4'' Wykeham Farrance Ltd, U.K 02

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Συσκευή CASAGRANDE Ηλεκτροκίνητη συσκευή κοσκινίσµατος SOILTEST CL - 399 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 3 Κόσκινα ποικίλου ανοίγµατος MATEST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 ΘΕΜΑ: Απ ευθείας ανάθεση της Γεωτεχνικής Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Όργανο TOC V-CSN, ΤΝ με αυτόματο δειγματολήπτη της εταιρείας Shimazdu. Ιδιοκτησία: Όργανο TOC: Διεύθυνση Υδάτων Κ. Μακεδονίας ΑΔΜΘ (παραχωρήθηκε στο

Όργανο TOC V-CSN, ΤΝ με αυτόματο δειγματολήπτη της εταιρείας Shimazdu. Ιδιοκτησία: Όργανο TOC: Διεύθυνση Υδάτων Κ. Μακεδονίας ΑΔΜΘ (παραχωρήθηκε στο Όργανο TOC V-CSN, ΤΝ με αυτόματο δειγματολήπτη της εταιρείας Shimazdu. Ιδιοκτησία: Όργανο TOC: Διεύθυνση Υδάτων Κ. Μακεδονίας ΑΔΜΘ (παραχωρήθηκε στο ΔΚΠ) Ιδιοκτησία : ΤΝ, αυτόματος δειγματολήπτης: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RAM 32 GB 1600 WINDOWS 7 INTEL 1 2 RAM 32 GB 1600 1 Η/Υ TURBO X ATLAS Εκπόνηση Mhz DDR3, SSD HDD 1 TB, DVD-RW Α2, ΟΜΑ ΕΣ Β, Γ, Πλαίσιο / WINDOWS 7 F4300 Intel i7 2600 µελετών / OCZ 240GB Sata II, drive Samsung SH-, Ε1, E3, Ε4, ΣΤ INTEL

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ATTIKO METΡO A.E. Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ALX Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013

Αρ. Πρωτ. : ALX Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. : ALX - 47651 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2013 RFP-233/12: Διενέργεια Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμφωνίας πλασίου με τίτλο: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 13. ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ 13.1 Γενικά Βασικός σκοπός στην έρευνα υπεδάφους είναι η γνώση της χωρικής κατανοµής, σε έκταση και σε βάθος των γεωλογικών χαρακτήρων στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ρόζος Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε ΑΦΩΝ «βελτίωση & ενίσχυση» εδαφών η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και η μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων ποία εδάφη χρειάζονται βελτίωση??? ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ Η Έρευνα του Υπεδάφους Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ 11.1 Εισαγωγή Τα εδαφικά υλικά, σαν φυσικά υλικά, εµφανίζουν σηµαντική ανοµοιογένεια. Ειδικότερα, η συµπεριφορά τους ποικίλλει όχι µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ

ΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ Ρέπα Χριστίνα Καρδί τσα 1 Νοεμβρίου 2005 Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος του Εργαστηρίου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Νομ. Αυτ. Καρδίτσας Δ/νση: Μπλατσούκα 24, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ. 2441071983 fax: 2441025349 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 04 Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου 1. 1 Επωνυµία Επιχείρησης : 1. 2 Εµπορικός Τίτλος Επιχείρησης : 1. 3 A.Φ. Μ : 1. 4.Ο.Υ. : 1. 5

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 202 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-12-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 12 Κύτταρα µέτρησης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 25-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Θεμελιώσεις με πασσάλους Αξονική φέρουσα ικανότητα έγχυτων πασσάλων 21.12.25 2. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ" (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5419 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 1η: Εισαγωγή Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Οδηγού Σπουδών

Αναθεώρηση Οδηγού Σπουδών Αναθεώρηση Οδηγού Σπουδών Προτάσεις Ομάδας Α Μέλη Λύσανδρος Παντελίδης (συντονιστής ομάδας) Νικόλας Καθιτζιώτης Ανδρεάς Κκολός Γιάννης Οικονομίδης Μιχάλης Πουλαΐδης Γενικά - Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μ. Σακελλαρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Κοζάνης, ρ. Μηχανικός Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Α ΡΑΝΩΝ (ASTM C566) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΨΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υ ΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % 1 από 26 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

"ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TEMA- XIA ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΣΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SILICON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 30/7412.0002 ΠΙΣΤΩΣΗ: 17.785,50 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.651,51 συμπ. Φ.Π.Α. 23% Α.Μ. 01/03-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 5.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης της συμπεριφοράς του «Εδάφους Υπεδάφους» (γεωλογικοί σχηματισμοί γεωϋλικά) από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ K:\A70000\Design\tenders\2012_drills_5162\Tefhi\Timologio_5162.DOC 7000/5162/B06

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ K:\A70000\Design\tenders\2012_drills_5162\Tefhi\Timologio_5162.DOC 7000/5162/B06 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις χωµατουργικών και τεχνικών στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα" Κωδικός Αναφοράς 5162» ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Βελτίωση Βλτίωη Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα