ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Γεωτεχνικές έρευνες - Εργαστήριο γεωτεχνικής & γεωπεριβαλλοντικής µηχανικής - Γεωτεχνικές µελέτες και σχεδιασµός γεωτεχνικών έργων - Επιβλέψεις γεωτεχνικών έργων - Ειδικές µετρήσεις, γεωτεχνικές δοκιµές πεδίου, δοκιµαστικές φορτίσεις, monitoring ιεξαγωγή Γεωτεχνικών ερευνών Ερευνητικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας - πρεσσιοµετρικές, πλωτές Στατικές πενετροµετρήσεις Εργαστηριακές δοκιµές εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής Χηµικές αναλύσεις εδάφους - υπόγειου νερού Μελέτες Γεωτεχνικού Σχεδιασµού - Επιβλέψεις Γεωτεχνικών έργων Μελέτες θεµελιώσεων οικοδοµικών, τεχνικών, λιµενικών, υδραυλικών κ.λπ. έργων υποδοµής Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους Μελέτες επιχωµάτων - ορυγµάτων και αντιστηρίξεων Μελέτες οπλισµένης γης - οπλισµένων επιχωµάτων, προστασίας πρανών και στερέωσης ορυγµάτων Μελέτες σταθεροποίησης - αποκατάστασης κατολισθήσεων Μελέτες σηράγγων Μελέτες υπόγειας υδραυλικής και αποστραγγίσεων Εξειδικευµένο λογισµικό και πλήρης Μηχανοργάνωση Ειδικές µετρήσεις πεδίου και ποιοτική παρακολούθηση έργων Ποιοτικός - γεωτεχνικός έλεγχος κατασκευών Ενοργάνωση, καταγραφή και αξιολόγηση µετρήσεων καθιζήσεων, οριζοντίων µετακινήσεων και πιέσεων υπεδάφους και υπογείων υδάτων, παραµορφώσεων κατασκευών Οργανοµετρικές δοκιµαστικές φορτίσεις και έλεγχοι ακεραιότητας πασσάλων - διαφραγµάτων οκιµαστικές αντλήσεις, airlift, δειγµατοληψίες υπόγειου νερού Πρεσσιοµετρήσεις, πενετροµετρήσεις, ηλεκτρονικές διασκοπήσεις κ.λπ. ειδικές επιτόπου δοκιµές Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας Προφορτίσεις Τσιµεντενέσεις Πάσσαλοι και µικροπάσσαλοι Χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια Αγκυρώσεις Jet grouting Soil nailing Οπλιση επιχωµάτων - γεωσυνθετικά Έδρα: Τ.Θ , Τ.Κ.: , Θέρµη Θεσσαλονίκη, Tηλ.: , Fax: ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΙΟΥ 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΩΚΑ- ΤΑΣΚΕΥΩΝ & MONITORING 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 8. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

3 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο χώρο των γεωτεχνικών ερευνών - µελετών και γεωτεχνικό σχεδιασµό έργων υποδοµής, µε αριθµό µητρώου 232, κύριο πτυχίο Ε τάξης στην κατηγορία 21, αλλά και σε εξειδικευµένες µελέτες όπως υδραυλικές µελέτες φραγµάτων, διευθετήσεων υδατορευµάτων, ειδικές στατικές µελέτες γεωτεχνικών έργων, καθώς και µελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ιδρύθηκε το 1983 υπό τη µορφή Α.Ε., η δε σύστασή της είναι σήµερα πολυµετοχική µε εταίρους 13 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 11 είναι πολιτικοί µηχανικοί, εξειδικευµένοι κατά το πλείστον στη γεωτεχνική µηχανική, ίδια κεφάλαια ,57 και µετοχικό κεφάλαιο Από το 1999 η εταιρία είναι µόνιµα ασφαλισµένη έναντι επαγγελµατικής ευθύνης µέχρι του ποσού των Εφαρµόζει σύστηµα διαχείρησης ποιότητας σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 9001:2008, το δε εργαστήριο γεωτεχνικής µηχανικής της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. διαθέτει άδεια λειτουργίας από το ΥΠΕΧΩ Ε. Από το 2006, η εταιρία αποτελεί µέλος της ένωσης AGS (Association of Geotechnical & Geoenvironmental specialists). Η πορεία της εταιρίας από τη σύστασή της παρουσιάζει συνεχή ανοδική τάση, µε αποτέλεσµα τα µεγέθη της να την κατατάσουν κατά τα τελευταία έτη συνήθως µεταξύ της 20ης και 30ης θέσης των ελληνικών ανώνυµων εταιριών µελετών έργων υποδοµής (ανεξαρτήτως ειδικότητας), ως ένα από τα µεγαλύτερα γεωτεχνικά µελετητικά γραφεία της χώρας και σε πρωτεύουσα θέση µεταξύ των αντίστοιχων µελετητικών γραφείων της Βόρειας Ελλάδας. Το 36µελές επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της, ο άρτιος εξοπλισµός των τµηµάτων ερευνών (πεδίου - εργαστηρίου - monitoring), η υψηλής επιστηµονικής στάθµης και εµπειρίας στελέχωση και η αποτελεσµατική µηχανοργάνωση (δικτυακή εγκατάσταση, λογισµικό διαχείρησης δραστηριοτήτων, εξειδικευµένο λογισµικό και προγράµµατα υποστήριξης) συµβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των παρεχόµενων εξειδικευµένων υπηρεσιών. Θεσσαλονίκη, 2011 Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ν. Νάσκος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Dr. Εδαφοµηχανικός Κατασκευών E.C.Paris

4 2. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ιεξαγωγή Γεωτεχνικών ερευνών Ερευνητικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας - πρεσσιοµετρικές, πλωτές Στατικές πενετροµετρήσεις Εργαστηριακές δοκιµές εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής Χηµικές αναλύσεις εδάφους - υπόγειου νερού Μελέτες Γεωτεχνικού σχεδιασµού - Επιβλέψεις Γεωτεχνικών έργων Μελέτες θεµελιώσεων οικοδοµικών, τεχνικών, λιµενικών, υδραυλικών κ.λπ. έργων υποδοµής Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους Μελέτες επιχωµάτων - ορυγµάτων και αντιστηρίξεων Μελέτες οπλισµένης γης - οπλισµένων επιχωµάτων, προστασίας πρανών και στερέωσης ορυγµάτων Μελέτες σταθεροποίησης - αποκατάστασης κατολισθήσεων Μελέτες σηράγγων Μελέτες υπόγειας υδραυλικής και αποστραγγίσεων Ειδικές µετρήσεις πεδίου και ποιοτική παρακολούθηση έργων Ποιοτικός - γεωτεχνικός έλεγχος κατασκευών Ενοργάνωση, καταγραφή και αξιολόγηση µετρήσεων καθιζήσεων, οριζοντίων µετακινήσεων και πιέσεων υπεδάφους και υπογείων υδάτων, παραµορφώσεων κατασκευών Οργανοµετρικές δοκιµαστικές φορτίσεις πασσάλων Έλεγχοι ακεραιότητας πασσάλων (PIT, υπέρηχοι) και διαφραγµάτων (υπέρηχοι) οκιµαστικές αντλήσεις, airlift, δειγµατοληψίες υπογείων υδάτων Πρεσσιοµετρήσεις, πενετροµετρήσεις, ηλεκτρονικές διασκοπήσεις, φορτίσεις πλάκας, επιτόπου CBR, µετρήσεις πυκνότητας - βαθµού συµπύκνωσης µε ραδιοϊσότοπα Υδραυλικές µελέτες και σχεδιασµός φραγµάτων - διευθετήσεων υδατορευµάτων Υδρολογικές - υδραυλικές µελέτες Τεχνικές οριστικές µελέτες Μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης Επίβλεψη, επιστασία κατασκευής και ποιοτικοί έλεγχοι Οργάνωση, Μελέτη, Επίβλεψη Γεωτεχνικών εργασιών ειδικής τεχνολογίας Προφορτίσεις Τσιµεντενέσεις Πάσσαλοι και µικροπάσσαλοι Χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια Αγκυρώσεις Jet grouting Soil nailing Οπλιση επιχωµάτων - γεωσυνθετικά Περιβαλλοντικές µελέτες

5 ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ. Κελτσίδου, Τ. Πολ. Μηχ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. Τσάτσος, ικηγόρος ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Νικόλαος Νάσκος, ρ. Πολιτικός Μηχανικός /νων Σύµβουλος ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θ. Μπέρσου, Τ. Πολ. Μηχ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προϊστάµενος: Ε.Μήτσιος, Οικονοµολόγος Κ. Τσιφλίδου, Οικονοµολόγος Ε. Τυρανή, Λογίστρια ΤΕΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟ- ΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Θ. Μπέρσου, Τ. Πολ. Μηχ. Ν. Κουριδάκη, Πολ. Μηχ. Μ. Κελτσίδου, Τ. Πολ. Μηχ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Ανδρονικίδου, Χηµικός, M.Sc. Μ. Πανδριά, Γραµµατέας ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Κ. Χειλάς, ΠΕ Πληροφορικής ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ. Καρατζοβάλης, Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Νάσκος, ρ. Πολ. Μηχ. ΤΜΗΜΑ OΡΓΑΝΟΜΕΤΡΙ- ΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Προϊστάµενος: Υ. Λιοτιέ, Γεωφυσικός, M.Sc. Α. Μπαντής, Γεωλόγος ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Προϊστάµενος: Κ. ηµαράς, Γεωλόγος. Οικονόµου, Γεωλόγος Θ. Στιµάρατζης, Γεωλόγος M.Sc. Α. Παπαστεργίου, Γεωλόγος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Προϊστάµενος: Π. Γαλάτος, Γεωλόγος. αρόγλου, Γεωλόγος Α. Νάσκος, Εργαστηριακός ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟ Ι.Μ. Θεµελιώτου, Γεωλόγος Β. Κυριακού, Γεωλόγος M.Sc. Φ. Μήτσιος, Γεωλόγος Β. Θεοδωρίδου, Σχεδιάστρια ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Εταίροι & µόνιµοι συνεργάτες) Γ. Μαυρίδης, ρ. Πολ. Μηχ. Ν. Τσάτσος, Πολ. Μηχ., M.Eng Κ. Λοντζετίδης, Πολ. Μηχ. (Υπ. ρ.) Κ. Καρατζοβάλης, Πολ. Μηχ. Γ. Μπαλούκας, Πολ. Μηχ., M.Sc. Π. Σαϊβανίδου, Πολ. Μηχ., Μ..Ε. Χ. Μηδιάτη, οµοστ. Μηχ. M.Sc. Κ. Λεονταρίδης, Πολ. Μηχ. M.Sc. Yδραυλικό γεωτρύπανο ΚΑΤ-D800 Χειριστής: Ι. Γεωργιάδης Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 900 Χειριστής: Ν. Μπουτκόβαλης Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 600 Χειριστής: Π. Τσιάµης Υδραυλικό γεωτρύπανο CMV 420 Χειριστής: Ι. Ηλιάδης Μηχανικά γεωτρύπανα (εφεδρικά): α. GRAELIUS D750 β. BOYLES-17A Σηµείωση: Σύνολο ανθρώπινου δυναµικού της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.: 36 άτοµα, εκ των οποίων : - 2 Ανώτατης εκπαίδευσης µε διδακτορική διατριβή - 3 Ανώτερης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) - 8 Ανώτατης εκπαίδευσης µε µεταπτυχιακή διατριβή - 5 Μέσης εκπαίδευσης και επαγγελµατικών σχολών - 1 Ανώτατης εκπαίδευσης, Υποψήφιος ιδάκτωρ - 2 Τεχνικών σχολών και βασικής εκπαίδευσης - 15 Ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) Πενετρόµετρα CPT: α. Βαρύ Πενετρόµετρο Α.p.v. den Berg 20 t β. Ελαφρύ ελκόµενο Πενετρόµετρο Guda 10 t γ. Φορητό Πενετρόµετρο χειρός Χειριστής: Ν. Μπουτκόβαλης

6 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΙΟΥ Ο ιδιόκτητος γεωτρητικός εξοπλισµός της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. περιλαµβάνει σήµερα οκτώ γεωτρητικά συγκροτήµατα, πλήρως εξοπλισµένα για τη διεξαγωγή γεωτεχνικών ερευνών και συναφών επί τόπου δοκιµών. Tρία εξ αυτών είναι ερπυστριοφόρα, µε ικανότητες προσπέλασης σε δύσβατες περιοχές και µεγάλες δυνατότητες, όσον αφορά τη ροπή στρέψης της κεφαλής, την πίεση και τη δύναµη εξολκής για διεξαγωγή γεωτρήσεων απαιτήσεων. Φέρουν επίσης κοχλιωτές αντλίες µεγάλων δυνατοτήτων παροχής και πίεσης. Ένα εξ αυτών είναι αυτοκινούµενο, υδραυλικής κεφαλής, επί τριαξονικού οχήµατος, µε εξ ίσου µεγάλες δυνατότητες για διεξαγωγή γεωτρήσεων απαιτήσεων και επιπλέον, πλήρως εξοπλισµένο µε αυτοφερόµενο βυτίο, υδραυλική εµβολοφόρα αντλία κλπ. ύο εξ αυτών είναι υδραυλικά - µηχανικά, µεταφερόµενα επί ελκύθρων. Ένα εξ αυτών είναι γεωτρύπανο συνεχούς δειγµατοληψίας, αδιαταράκτου δείγµατος µε πίεση σε µαλακά εδάφη, µε ειδικό δειγµατολήπτη λεπτού τοιχώµατος MOSTAP 65 και σύστηµα ξετυλίγµατος κάλτσας για την προστασία του δείγµατος. Το ίδιο µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο για διεξαγωγή στατικών πενετροµετρήσεων CPT, δυνατότητας 20 t. Ενα εξ αυτών είναι ελαφρύ γεωτρύπανο χειρός, µε βενζινοκίνητο αποσπώµενο κινητήρα για διατρήσεις και δειγµατοληψίες µικρού βάθους σε µαλακά εδάφη.

7 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΒΑΡΟΣ (ΤΟΝΟΙ) ΙΠΠΟ Υ- ΝΑΜΗ (ΗΡ) ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1. CMV SMK 600 F1 (Ερπυστριοφόρο) 6, DEUTZ F6L 912/ CMV SMK 900 TGS (Ερπυστριοφόρο) 8, DEUTZ F6L 912/ CMV MK 420GEL (Ερπυστριοφόρο) 3, S4N U ΚΑΤ-D800 (επί οχήµατος MAN) 16, ΚΑΤ.D800/20 6/92 (WMAM M για το όχηµα) DEUTZ FGL912/ (MAN D0826LF08/ για το όχηµα) 5. BOYLES BROSS 17A (επί ελκήθρου) 2, CKN GRAELIUS D750 (επί ελκήθρου) 1, GKN Γεωτρύπανο - Πενετρόµετρο Ap.v.den.Berg 20t-MOSTAP 65 (επί οχήµατος MERCEDES 2628) 21,7 (19,55) (1984 για το όχηµα) ΤF D Γεωτρύπανο hand Auger GUDA Ο λοιπός γεωδιατρητικός εξοπλισµός πεδίου και επιτόπου δοκιµών εντός γεωτρήσεων, περιλαµβάνει : Αυτόµατες ψηφιακές καταγραφικές πεντακαναλικές µονάδες παραµέτρων διάτρησης (βάθος, ταχύτητα, ροπή στρέψης, πίεση υγρού) τύπου LUTZ. Aντλίες εµβολοφόρες, τύπου GRAELIUS TRIDO LISTER-BOYLES και φυγοκεντρικές (RUGERINI κλπ.). Ελαφρύ ελκόµενο στατικό πενετρόµετρο CPT, τύπου GUDA, υδραυλικής προώθησης, µηχανικής καταγραφής, µε δυνατότητα διείσδυσης µέχρι 10 ton. Ολων των τύπων δειγµατολήπτες για τη δειγµατοληψία αδιατάρακτων κλπ., παντός είδους εδαφικών δειγµάτων, δοκιµών SPT και κοπτικά διατρήσεων σε όλους τους τύπους εδαφών ή σε οπλισµένα σκυροδέµατα. Ειδικές καροταρίες και δειγµατολήπτες εδάφους (διαιρούµενες, διπλές, Denison, Mostap 65, Shelby, Piston Sampler). ειγµατολήπτες για λήψη δειγµάτων υπογείου νερού από διάφορα βάθη. Εξοπλισµό για διεξαγωγή επιτόπου δοκιµών πτερυγίου (field vane tests) της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE. Πρεσσιόµετρο τύπου Menard της εταιρίας APAGEO µε δυνατότητα εκτέλεσης πρεσσιοµετρήσεων µε πιέσεις µέχρι 10 Mpa, εξοπλισµένο µε το σύστηµα αυτόµατης καταγραφής SPAD.

8 Πλήρη εξοπλισµό για τη διεξαγωγή δοκιµών επιτόπου µέτρησης διαπερατότητας του εδάφους LUGEON, MAAG, LEFRANC. Σωληνώσεις και λοιπό διατρητικό και βοηθητικό εξοπλισµός γεωτρυπάνων (σωλήνες, στελέχη διαφόρων διαµέτρων, κοπτικά, σύστηµα WIRE-LINE κλπ., εργαλεία). Κώνους πενετροµέτρου CPT τύπου Mantle, Begemann, ηλεκτρικός (normal) και πιεζοκώνος, µε στελέχη για βάθη µέχρι 60 µ. και σύστηµα αυτόµατης ηλεκτρονικής καταγραφής των πενετροµετρήσεων (αυτοκινούµενο πενετρόµετρο A.p.v. den Berg 20 ton) ή µηχανικής καταγραφής (ελκόµενο πενετρόµετρο GUDA 10 ton). Καροτιέρα λήψης δειγµάτων σκυροδέµατος - βράχου. Μεταφορικά µέσα και λοιπός εξοπλισµός για εργοταξιακή εγκατάσταση. Πλήρης εξοπλισµός για θαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις. Εξοπλισµός επιτόπου δοκιµών πτερυγίου (Field Vane Test) εντός γεωτρήσεων (max βάθος: 40 m).

9 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & MONITORING Υδραυλικοί γρύλλοι (6 τεµ.) δυνατότητας επιβολής max φορτίου 250 t έκαστος (6*250=1500 t) της εταιρίας RARIPRESS, τύπου BS-2506-RO. Υδραυλικά πιεστήρια (2 τεµ.) δυνατότητας επιβολής πίεσης λαδιού =500 bars, διπλής ενέργειας της RARIPRESS, δίκτυο σωληνώσεων υψηλής πίεσης µε εν σειρά σταθεροποιητή πίεσης. Συστήµατα βαθµιδωτών µανοµέτρων για την ακριβή µέτρηση της πίεσης (2 συστοιχίες µανοµέτρων) καθώς και ηλεκτρονικός µετρητής πίεσης 600 bars της KYOWA. Γέφυρες στήριξης µηκυνσιοµέτρων (πλαίσια δικτυωτών σιδηροδοκών) καθώς και µαγνητικές βάσεις στήριξης µηκυνσιοµέτρων (17 τεµ.). Ψηφιακά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα (17 τεµ.), ακριβείας ανάγνωσης 0,001 mm και 0,01 mm, τύπου WS της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE. Αυτόµατη προγραµµατιζόµενη ψηφιακή καταγραφική ηλεκτρονική συσκευή 32 καναλιών τύπου ΜΡΧ-32 της εταιρίας WYKEHAM FARRANCE, ειδικά τροποποιηµένη για εγκατάσταση στο πεδίο. ύο φορητοί Η/Υ Notebook SX, 4MB RAM, 120 MB HD και DX, 8MB RAM, 200 MB HD και πρόγραµµα καταγραφής ψηφιακών δεδοµένων ΜΡΧ-32. Ηλεκτρονικός αυτόµατος τροφοδότης - καταγραφέας strain gages κλπ. ηλεκτρονικών αισθητήρων UCAM-1A εταιρίας KYOWA. Ηλεκτρονικός αυτόµατος scanner - τροφοδότης strain gages κλπ. ηλεκτρονικών αισθητήρων 10 καναλιών της εταιρίας KYOWA. Kινητό παραµορφωσίµετρο (extensometre amovible) 11 καταγραφών για µέτρηση µικροπαραµορφώσεων θλίψης ή ελκυσµού εντός πασσάλων, διαφραγµάτων, βραχόµαζας κλπ. Ηλεκτρονικό κλισιόµετρο της LUCAS, ακριβείας 0,01 Deg. Εκτασιόµετρο SINCO ακριβείας 0,1 mm για παρακολούθηση µεταβολής απόστασης σηµείων απεχόντων µέχρι και 20 m. Ψηφιακό κλισίµετρο LUCAS ακριβείας 0,01 Deg για έλεγχο κλίσεων. ιάφοροι λοιποί αισθητήρες (strain gages, pressure transducers κλπ.). Πλήρης εξοπλισµός για επιτόπου µέτρηση πυκνότητας (συσκευές άµµου, ζυγοί ακριβείας κλπ.). Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων CBR. Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων φόρτισης πλάκας σε εδάφη ή βράχο. Πλήρης εξοπλισµός διεξαγωγής επιτόπου µετρήσεων απ' ευθείας διάτµησης σε βράχο.

10 Κρουσίµετρο Schmidt, επιτόπου vane test κλπ. φορητά όργανα µετρήσεων. Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου ακεραιότητας πασσάλων ΡΙΤ µε τη µέθοδο των ελαφρών κρουστικών ανακλάσεων, συνοδευόµενο από ψηφιακό καταγραφέα και κατάλληλο Λογισµικό. Ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστηµα ελέγχου συνέχειας σκυροδέτησης έγχυτων πασσάλων και έγχυτων διαφραγµατικών στοιχείων µε την µέθοδο συνεχούς διασκόπησης µε υπερήχους, της εταιρείας PILE TEST, συνοδευόµενο από κατάλληλο Λογισµικό. Ινκλινόµετρο SINCO DIGITILT DATAMADE και κατάλληλο software. Χωροβάτης NICON αυτόµατης οριζοντίωσης. Πέντε ηλεκτρονικά σταθµήµετρα. Γεωλογική πυξίδα Clark 69.

11 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.Α Γενική παρουσίαση 6.Β Είδη δοκιµών - Προδιαγραφές - υναµικότητα 6.Β.1. οκιµές Γεωτεχνικής Μηχανικής 6.Β.2. οκιµές Γεωχηµικών Αναλύσεων 6.Β.3 Συνήθης κίνηση εργαστηρίου και υναµικότητα (Αριθµός εκτελούµενων και δυναµένων να εκτελεσθούν δοκιµών) 6.Γ Κάτοψη χώρων εργαστηρίου 6. Εξοπλισµός Εργαστηρίου 6..1 Γενικός Εξοπλισµός - δοκιµών φυσικών χαρακτηριστικών και κατάταξης οκιµές Υδροπερατότητας Χηµικές Αναλύσεις οκιµές Proctor, CBR οκιµή Συµπιεστότητας - Στερεοποίησης οκιµές Ανεµπόδιστης Θλίψης και Τριαξονικών δοκιµών οκιµές Άµεσης ιάτµησης Εδαφών οκιµές Βραχοµηχανικής οκιµές Αδρανών - Ασφαλτικών - Σκυροδέµατος Πρότυπα Όργανα Αναφοράς Εσωτερικών ιακριβώσεων 6.Ε Μηχανοργάνωση 6.ΣΤ Πιστοποιήσεις- ιακριβώσεις 6.ΣΤ.1 Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου 6.ΣΤ.2 Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου 6.ΣΤ.3 Πιστοποίηση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 6.ΣΤ.4 Μελετητικό Πτυχίο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 6.ΣΤ.5 Βεβαίωση Μέλους AGS 6.ΣΤ.6 ιακριβώσεις 6.Ζ Κατάλογος Προσωπικού και Οργανόγραµµα Εργαστηρίου

13 6.Α Γενική παρουσίαση Το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. άρχισε να λειτουργεί το Νοέµβριο 1983 και ήδη έχει συµπληρώσει 23 έτη συνεχούς λειτουργίας. Το 1987, το εργαστήριο αναβαθµίσθηκε µε την προσθήκη τριαξονικών δοκιµών, ενώ το 1992 έγινε εκσυγχρονισµός του εργαστηρίου µε την εγκατάσταση κεντρικής ψηφιακής καταγραφικής µονάδας τύπου ΜΡΧ-32 (εταιρίας Wykeham Farrance) µε ψηφιακούς µετρητές µετακινήσεων - παραµορφώσεων ακριβείας 0,01mm και 0,001 mm και αναλογικούς ψηφιακούς µετρητές πίεσης της ίδιας εταιρίας. Το ίδιο έτος εισήχθη στο εργαστήριο ένα σύστηµα κωδικοποίησης των δειγµάτων και των αρχείων αποτελεσµάτων των δοκιµών, καθώς και το πρόγραµµα Η/Υ SOILAB µε το οποίο γίνεται η εισαγωγή - επεξεργασία - παρουσίαση και σύνθεση των αποτελεσµάτων, λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως βάση δεδοµένων. Εκτοτε το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί µε παγιωµένες σταθερές εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν σφάλµατα στις µετρήσεις, τυποποιούν την όλη εργασία και στηρίζονται σε εσωτερικό σύστηµα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσµάτων, αλλά και των επιµέρους λειτουργιών του εργαστηρίου. Στο τέλος του 1997, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. εγκαταστάθηκε σε ειδικά προετοιµασµένο κτιριακό χώρο, στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , τηλ , fax Ο χώρος αυτός παρέχει αφ ενός µεν δυνατότητες διατήρησης σταθερού περιβάλλοντος (πλήρως ελεγχόµενη θερµοκρασία και υγρασία, ανακύκλωση του αέρα), καθώς επίσης και τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις, (µονοφασικό και τριφασικό ηλεκτρικό ρεύµα µε συστήµατα σταθεροποίησης, βιοµηχανικό δάπεδο, εναέρια και επιτοίχια καναλέτα για την προστασία των καλωδίων σύνδεσης των καταγραφικών οργάνων, ύδρευση, παροχή σταθερού πεπιεσµένου αέρα και απαερωµένου - απιονισµένου ύδατος, κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης, ειδικό ανελκυστήρα για τη διακίνηση των δειγµάτων κλπ.). Το εµβαδόν του χώρου που καταλαµβάνει το εργαστήριο, ανέρχεται σε 230 m 2 (στεγασµένος κτηριακός χώρος) και 120 m 2 περίπου (βοηθητικοί χώροι). Το εργαστήριο είναι πλήρως µηχανοργανωµένο όσον αφορά τις δοκιµές αντοχής και συµπιεστότητας, µε πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε δίκτυο, συνδεδεµένους µε ηλεκτρονικές αυτογραφικές ψηφιακές µονάδες, µέσω των οποίων καταγράφονται, ελέγχονται και γίνεται η διαχείρηση και η µετέπειτα επεξεργασία των µετρήσεων των διαφόρων δοκιµών.

14 Κατά το 1998, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. εκσυγχρονίστηκε και συγχρόνως προστέθηκαν νέα είδη δοκιµών, µε την αγορά συσκευών, οργάνων κλπ. Νέου εξοπλισµού, ύψους δρχ. Η επένδυση αυτή επιδοτήθηκε εν µέρει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας. Σήµερα, το εργαστήριο της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. λειτουργεί µε πλήρες σύστηµα ποιότητας, µε σχετική άδεια από το ΥΠΕΧΩ Ε / Γενική ιεύθυνση Ποιότητας ηµοσίων Έργων για το σύνολο σχεδόν των δοκιµών γεωτεχνικής µηχανικής που εκτελεί, ενώ επίσης καλύπτεται από το γενικό πιστοποιητικό ποιότητας της εταιρείας ISO 9001:2008. Από το Μάρτιο του 2006 η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για τη χρήση του διεθνούς προτύπου AGS καταγραφής και ηλεκτρονικής µετάδοσης αποτελεσµάτων γεωτεχνικών ερευνών. Στις επισυναπτόµενες σελίδες παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες µε τον εξοπλισµό του εργαστηρίου, αντίγραφα της άδειας λειτουργίας του και της πιστοποίησης AGS, καθώς και η κάτοψη του εργαστηρίου της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.:

15 6.Β Είδη δοκιµών - Προδιαγραφές - υναµικότητα 6.Β.1. οκιµές Γεωτεχνικής Μηχανικής A/A ΕΙ ΟΣ ΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟ ΟΣ 1 Ε105/86-1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγµένων δειγµάτων AASHTO T-87 εδάφους για εργαστηριακές δοκιµές ASTM D421-58(78) 2 Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας εδάφους Ε105/86-2 ASTΜ D Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους συνεκτικών υλικών Ε105/86-3 AASHTO T147 4 Προσδιορισµός ειδικού βάρους εδάφους Ε105/86-4 (Μέθοδοι 1,2) AASHO T100-T85 ASTM D Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας Ε105/86-5 (Μηχανική µέθοδος) AASHO T89/60 ASTM D Ε105/86-6 Προσδιορισµός του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη AASHΤO T-90/61 πλαστικότητας ASTM D Πρότυπη µέθοδος κοκκοµετρικής ανάλυσης εν ξηρώ µε κόσκινα Ε105/86-7 AASHΤO T-27 8 Ε105/86-8 Πρότυπη µέθοδος προσδιορισµού υλικού λεπτότερου του AASHΤO T-11 κόσκινου Νο 200 σε αδρανή υλικά ASTM D Ε105/86-9 Κοκκοµετρική ανάλυση µε αραιόµετρο AASHO T-88 (Υδρόµετρα 151 Η και 152 Η) ASTM D Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε οργανικά ASTM D B.S. 1377, Part 3, οκιµή διπλού υδροµέτρου ASTM D Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά PROCTOR (Πρότυπη µέθοδος Α, Β, Γ, ) Βέλτιστη υγρασία - πυκνότητα κατά PROCTOR (Τροποποιηµένη µέθοδος Α, Β, Γ, ) Προσδιορισµός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR στο εργαστήριο 15 οκιµή µονοδιάστατης στερεοποίησης 16 οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης 17 Τριαξονική δοκιµή UU (χωρίς στερεοποίηση) Ε105/86-10 AASHΤO T99-61 ASTM D Ε105/86-11 AASHΤO T-180 ASTM D1557 Ε105/86-12 AASHΤO T-193 ASTM D1883 Β.S Ε105/86-13 ASTM D Ε105/86-14 AASHΤO T-208 ASTM D Ε105/86-15 ASTM D2850/95

16 A/A ΕΙ ΟΣ ΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ - MEΘΟ ΟΣ 18 Τριαξονική δοκιµή CUPP (µε στερεοποίηση) 19 Τριαξονική δοκιµή CD (µε στερεοποίηση) 20 Τριαξονικές δοκιµές µε διάφορες διαδροµές ενεργών τάσεων, ανακυκλιζόµενες τριαξονικές δοκιµές Ε105/86-15 ASTM D4767/95 Ε105/86-15 Β.S οκιµή άµεσης ταχείας διάτµησης χωρίς στερεοποίηση (UU) Ε105/ οκιµή άµεσης ταχείας διάτµησης µε στερεοποίηση (CU) 23 οκιµή άµεσης βραδείας διάτµησης µε στερεοποίηση (CD) 24 οκιµή δακτυλιοειδούς διάτµησης (Ring Shear) Ε105/86-16 ΑSTM D Ε105/86-16 ΑSTM D οκιµή υδροπερατότητας σταθερού ύψους Ε105/86-17 Β.S οκιµή υδροπερατότητας µεταβλητού ύψους Ε105/86-18 Β.S Προσδιορισµός υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποίησης Ε105/ Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας βράχου Ε103/ Προσδιορισµός πορώδους - πυκνότητας βράχου Ε103/ Αντοχή βραχωδών δοκιµίων σε ανεµπόδιστη θλίψη µε µέτρηση του µέτρου ελαστικότητας 31 Αντοχή βραχωδών δοκιµίων σε σηµειακή φόρτιση Ε103/84 ΑSTM D a ΑSTM D ASTM D Ε103/84-5 ASTM D Προσδιορισµός σκληρότητας βράχων µε σφυρί SCHM Ε103/ ιάτµηση επί ασυνεχειών βράχου Ε102/84-5 ASTM D

17 6.Β.2. οκιµές Γεωχηµικών Αναλύσεων A/A ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ - ΜΕΘΟ ΟΣ 1 ηµιουργία εδαφικού διαλύµατος µε εκχύλιση εδάφους BS 1377, Part 3, 1990, Παρ. 2 ηµιουργία εδαφικού διαλύµατος µε εκχύλιση εδάφους BS 1377, Part 3, 1990, Παρ. 3 Προσδιορισµός του εδαφικού ph BS 1377, Part 3, 1990, Παρ. 4 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των υδατοδιαλυτών θειϊκών ιόντων στο έδαφος 5 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των ολικών θειϊκών ιόντων στο έδαφος 6 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των χλωροϊόντων στο έδαφος Spectrophotometer Spectrophotometer Titration 7 Λήψη δείγµατος νερού για χηµικές αναλύσεις 8 Προετοιµασία υδατικού διαλύµατος για χηµική ανάλυση BS 1377, Part 3 9 Προσδιορισµός του ph του υδατικού διαλύµατος BS 1377, Part 3 10 Προσδιορισµός της αγωγιµότητας του υδατικού διαλύµατος BS 1377, Part 3 11 Προσδιορισµός των ολικά αιωρούµενων στερεών (TDS) του υδατικού διαλύµατος 12 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των θειϊκών ιόντων (SO4=) στο υδατικό διάλυµα 13 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των χλωροϊόντων (Cl_) στο υδατικό διάλυµα 14 Προσδιορισµός της oλικής σκληρότητας του υδατικού διαλύµατος (εκφρασµένη ως CaCO 3 ) BS 1377, Part 3 Spectrophotometer Titration Titration 15 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου, Ca++ Titration 16 Προσδιορισµός της συγκέντρωσης ιόντων µαγνησίου, Μg++ Titration

18 6.B.3. ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Αριθµός εκτελούµενων και δυναµένων να εκτελεσθούν δοκιµών) Έλεγχος πυκνότητας επί τόπου. Εργαστηριακή πυκνότητα Βραχοµηχανική Υδατοπερατότητα κατά τη Στερεοποίηση Υδατοπερατότητα σταθερού ύψους στην συσκευή διαπερατοµέτρου % Aνθρακικού ασβεστίου (% CaCO 3 ) οκιµές Αµεσης ιάτµησης (σηµεία) CD, Shear box 10*10 mm RING SHEAR UU CUPP Στερεοποίηση - Τάση διόγκωσης Υδατοπερατότητα µεταβλητού ύψους στην τριαξονική συσκευή Υδατοπερατότητα µεταβλητού ύψους στην συσκευή διαπερατοµέτρου Τριαξονικές οκιµές (σηµεία) Πλαστικότητα - Όρια Atterberg VANE test PH,Θεικά ιόντα,χλωριόντα Standard Proctor Modified Proctor Πορώδες και Πυκνότητα ιάτµηση ασυνεχειών Προσ/µός σκληρότητας µε τη σφύρα Schmidt No Έτος 2009 Μήνας Κοκκο- µετρική Ανάλυση Φυσική Υγρασία Φαινόµενο Βάρος Κόσκινα Αραιόµετρο Ειδικό Βάρος Οργανικά Ανεµπόδιστη Θλίψη UU/CU, Shear box 6.35 mm CD, Shear box 6.35 mm CD CBR Επι τοπου µέτρηση πυκνότητας εδαφών Ανεµπόδιστη Θλίψη Σηµειακή φόρτιση 1 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Για τη ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΠροΪστάµενος Εργαστηρίου Ο /νων Σύµβουλος Π.ΓΑΛΑΤΟΣ Ν. ΝΑΣΚΟΣ

19 6.Γ Κάτοψη χώρων εργαστηρίου (δείχνεται µόνο ο στεγασµένος χώρος, εµβαδόν 230m 2 )

20 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 : Πάγκοι παραλαβής - ταξινόµησης, αναγνώρισης, κοπής - προετοιµασίας και διακίνησης δειγµάτων. 2 : Πάγκοι - εξοπλισµός για δοκιµές κατάταξης - φυσικών χαρακτηριστικών (κόσκινα, ζυγοί, συσκευή Atterberg, αντλία κενού, υδατόλουτρο - υδρόµετρα, ογκοµετρικοί σωλήνες, κάψες, δακτύλιοι κ.λπ. µικροϋλικά και εξαρτήµατα). Πάγκοι προετοιµασίας δειγµάτων για δοκιµές στερεοποίησης, διάτµησης, ανεµπόδιστης θλίψης και τριαξονικές (µορφωτές δειγµάτων, ζυγοί, δακτύλιοι κ.λπ. µικροϋλικά και εξαρτήµατα). 3 : Πάγκοι για εκτέλεση δοκιµών χηµικής ανάλυσης (αυτόµατο φασµατοφωτόµετρο ΗΑCH, εξαρτήµατα, αντιδραστήρια, αντλία κενού, ηλεκτρονικό αγωγιµόµετρο, ηλεκτρονικό ΡΗµέτρο, πιπέτες κ.λπ. µικροϋλικά). 4 : Πίνακας και συσκευές δοκιµών υδροπερατότητας σταθερού και µεταβλητού φορτίου. 5 : Κλίβανοι για ξήρανση δειγµάτων - δοκιµίων, φούρνοι οργανικών. 6 : Χώρος προετοιµασίας και εκτέλεσης δοκιµών Proctor - CBR. 7 : Συσκευή σηµειακής φόρτισης δοκιµίων βράχων. 8 : Συσκευή άµεσης διάτµησης δοκιµίων βράχου. 9 : Πρέσα RMU 2000kN για δοκίµια βράχου. 10 : Συσκευές άµεσης διάτµησης εδαφικών δειγµάτων. 11 : Συσκευή δακτυλοειδούς διάτµησης εδαφικών δειγµάτων. 12 : Κεντρική καταγραφική ψηφιακή µονάδα ΜΡΧ-32 και Η/Υ αποθήκευσης µετρήσεων. 13 : Οιδήµετρα (συµπιεσόµετρα) δοκιµών µονοδιάστατης στερεοποίησης. 14 : Πάγκος τριαξονικών δοκιµών, κυψέλες πίεσης. 15 : Γραφεία. 16 : Μεταλλική κατασκευή - Φάκελοι αρχείου εταιρίας. 17 : Αποθήκη 18 : Κουζίνα. 19 : Ασανσέρ - Εισαγωγή δειγµάτων στο εργαστήριο. 20 : Κλιµακοστάσιο από / προς ισόγειο. Σηµειώσεις: 1. Το εργαστήριο βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου των γραφείων, στην περιοχή Θέρµη Θεσσαλονίκης, τηλ Ο χώρος είναι ειδικά κατασκευασµένος για εργαστήριο, µε κεντρικό κλιµατισµό, ανακύκλωση - φιλτράρισµα αέρα για σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας - υγρασίας, ειδικό σύστηµα αποχέτευσης µε αντλία λάσπης, βιοµηχανικό δάπεδο, µονοφασικό και τριφασικό ηλεκτρικό ρεύµα, ανελκυστήρα βαρέων φορτίων τριών ορόφων και ράµπα µε έξοδο σε κατάλληλο αύλειο χώρο για τη διακίνηση των δειγµάτων κ.λπ. 3. εν περιλαµβάνεται εδώ ο χώρος κοπής - προετοιµασία βραχωδών δειγµάτων που βρίσκεται σε ξεχωριστό οικίσκο.

21 6.. Εξοπλισµός Εργαστηρίου 6..1 Γενικός Εξοπλισµός - δοκιµών φυσικών χαρακτηριστικών και κατάταξης

22 Α/Α Εξοπλισµός εργαστηρίου γεωτεχνικής µηχανικής Ποσότητα 1 Εξοπλισµός προετοιµασίας - παρασκευής - µόρφωσης Εξοπλισµός για ταυτόχρονη δειγµάτων (δύο εξολκείς, τροχός, τόρνος και µορφωτές εργασία σε 3 θέσεις δειγµάτων τριαξονικών, διάτµησης, οιδηµέτρων κλπ.) 2 Γενικός εξοπλισµός (κλίβανοι, ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας, ψηφιακά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα ακριβείας 0,001 και 0,01 mm, δακτύλιοι και αισθητήρες επιβολής - µέτρησης φορτίου, - ηλεκτρονικό κλισιόµετρο, αναλογικοί - ψηφιακοί αισθητήρες πίεσης, κρουσίµετρο Smidt κλπ) Εξοπλισµός για την πραγµατοποίηση των δοκιµών κατάταξης 3 και προσδιορισµού των φυσικών παραµέτρων εδαφικών και Εξοπλισµός για ταυτόχρονη βραχωδών δειγµάτων (σειρές κόσκινα ASTM και BS, εργασία σε 3 θέσεις, για όλα αυτόµατη κοσκινίστρα, κλίβανοι, αποτεφρωτικός κλίβανος, τα είδη δοκιµών ζυγοί, συσκευές ορίου υδαρότητας, υδατόλουτρο - υδρόµετρα, ογκοµετρικοί σωλήνες, κάψες, δακτύλιοι κλπ. Μικροϋλικά) 4 Λοιπές συσκευές και όργανα για δοκιµές ιξώδους - πυκνότητας - χρόνου πήξης τσιµεντενεµάτων και αιωρηµάτων µπεντονίτη -

23 6..2. οκιµές Υδροπερατότητας

24 Ο εξοπλισµός δοκιµών διαπερατότητας αποτελείται πίνακας πιέσεων, διαπερατόµετρα σταθερού και µεταβλητού φορτίου, συσκευή Pinhole Α/Α Ονοµασία Εξοπλισµού Κατασκευαστής Αριθµός Σειράς 1 Panel διαπερατόµετρου σταθ.-µεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. Μεταβλ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Μπουρέτα µέτρησης διαπερ. σταθ. Ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Κινητή µεζούρα µέτρησης στάθµης µπουρέτας Wykeham Farrance Ltd, U.K 01 9 εξαµενή στάθµης νερού συσκευής διαπ/τρου Wykeham Farrance Ltd, U.K εξαµενή στάθµης νερού συσκευής διαπ/τρου Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. σταθερού ύψους Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους (συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'') Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους (συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'') Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη µέτρησης διαπερατ. Μεταβλ. Ύψους (συµπυκνωµένων κατά Proctor εδαφών διαµ. 4'') Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη (=µήτρα) διαπερατότητας µεταβλητού ύψους αδιατάρακτων εδαφών, διαµ. 4'' Wykeham Farrance Ltd, U.K Κυψέλη (=µήτρα) διαπερατότητας µεταβλητού ύψους αδιατάρακτων εδαφών, διαµ. 4'' Wykeham Farrance Ltd, U.K 02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Ευχαριστίες Η µελετητική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2006 Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους Οµάδα έργου 1. Επιστηµονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα