ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005"

Transcript

1 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ

2 EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø

3 ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/ Î È 1/319/ ÙÔ.. ÙË EappleÈÙÚÔapple KÂÊ Ï È ÁÔÚ E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ

4 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. ΠEPIEXOMENA 1. À π π ªπ ª - ª ƒºø π 1.1 Οικονοµικά µεγέθη της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» Αναµόρφωση αποτελεσµάτων Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη Οµίλου της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» Αναµορφωµένα Οικονοµικά µεγέθη Οµίλου της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» ƒ º ƒπ π À À π À π À π À πƒπ 2.1 Γενικά Υπεύθυνοι σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Πληροφορίες ª π πã π π πƒπ 3.1 ηµόσιες Προσφορές Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Γενικές Συνελεύσεις Ακύρωση Ιδίων µετοχών Μεταβολή ποσοστών Εταιρική διακυβέρνηση à ª π ƒπ πã π ª Ã ƒ º ƒπ π.µ Γενικές πληροφορίες Σύντοµο ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ίκτυο Πωλήσεων, Ανάλυση κύκλου εργασιών, Πελάτες ίκτυο Πωλήσεων και διανοµής Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Πελάτες Πάγια Περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις & εµπράγµατες ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές εγκαταστάσεις Μεταβολή της Λογιστικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Ασφάλειες Επενδύσεις Επενδύσεις τριετίας 2002/ / Επενδυτική πολιτική Υποχρεώσεις επενδύσεων ƒ º ƒi à π A ª ºA π À ª Oà À, π I π ƒ ø π O πƒ I. 6.1 Εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., στη ιοίκηση ή / και στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Οργανόγραµµα της Ε.Β.Ζ. Α.Ε Ανθρώπινο υναµικό 54 2

5 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 7. πã π À - ƒ À π ƒ ƒπ ø 7.1 Γενικά στοιχεία κλάδου Παραγόµενα προϊόντα - Παραγωγική διαδικασία Ζάχαρη Παραπροϊόντα Θεσµικό πλαίσιο Τάσεις και προοπτικές Η Θέση της Εταιρείας στον κλάδο π π π ªπ πã π E.B.Z... Ã ø 2002/ / Αποτελέσµατα χρήσεων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Μερισµατική πολιτική Φορολογία µερισµάτων Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Πηγές & Χρήσεις κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Κατάσταση Ταµιακών ροών π π π ª π ªπ πã π 9.1 Αρχές ενοποίησης Αποτελέσµατα ενοποιηµένων χρήσεων 2002/ / Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Ενοποιηµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Ενοποιηµένη κατάσταση ταµιακών ροών À ª πƒπ ª.µ Συνοπτική περιγραφή του Οµίλου Εταιριών & Συµµετοχών της Εταιρείας Θυγατρικές Εταιρίες Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του.σ. της Εταιρείας Άλλες συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε ποσοστό συµµετοχής άνω του 20% ιεταιρικές συναλλαγές ª ƒ Ã π π à π π ƒ π πƒ π 11.1 Στόχοι και στρατηγικός σχεδιασµός Προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση 98 3

6 EBZ YN E H IOIKHTIKOY YMBOY IOY Χρήστος Κοσκινάς του Ονούφριου Λεωνίδας Τσολέκας του ηµητρίου Κων/νος Τσουτσοπλίδης του Νικόλαου ηµήτριος αρνάκας του Γεωργίου Βάιος Αντωνίου του Κωνσταντίνου Αναστάσιος Γάτσιος του Ιωάννη Παναγιώτης Κιουτσίκης του Στέργιου Πρόδροµος Κιρτικίδης του Χαραλάµπου Αναστάσιος Πεζίκογλου του Ευτύχιου Κωνσταντίνος Παπαθεµελής του ηµητρίου Κοσµάς Μπαλτατζής του Αριστοτέλη Πρόεδρος (εκτελεστικό). Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό). ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό). Αναπληρωτής /ντος Συµβούλου (εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό - ανεξάρτητο) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)

7 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 1.1 ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ıë ÙË «ÏÏËÓÈÎ µèôìë Ó ÚË..» ÙÔÈ Â appleôùâïâûì ÙˆÓ Ú ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 Κύκλος Εργασιών , , ,94 ªÈÎÙfi Ú Ô (1) , , ,52 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 18,6% 15,6% 17,1% Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 3.301, , ,70 Σύνολο , , ,22 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) , , ,70 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων , , ,91 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 10,2% 6,2% 9,4% Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων , , ,86 Ú Ë appleúô ÊfiÚˆÓ , , ,61 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 6,0% 2,4% 4,7% Ú Ë ÌÂÙ applefi ÊfiÚÔ Ú ÛË Î È ÌÔÈ.. (2) , , ,94 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου 9.405, , ,94 ÓÔappleÙÈÎ ÌÂÁ ıë ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ú ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 ƒ π Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 401,62 285,97 218,09 Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις 513,29 538,37 348,60 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,07 Μείον:συσσωρευµένες αποσβέσεις , , ,24 Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,83 Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.391, , ,32 ÓÔÏÔ ÁÈÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,75 Αποθέµατα , , ,13 Πελάτες , , ,07 Χρεόγραφα , ,08 428,02 ιαθέσιµα 5.092, , ,73 ÓÔÏÔ ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,43 Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού 3.310, , ,32 À ƒ π À , , ,60 5

8 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. 2002/ / /05 π Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,59 ÓÔÏÔ π ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ , , ,82 Προβλέψεις 9.007, , ,46 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 313, , ,24 Προµηθευτές 5.991, , ,93 Τράπεζες λογ/σµοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων ,75 0, ,33 ÓÔÏÔ Ú appleúfiıâûìˆó appleô ÚÂÒÛÂˆÓ , , ,68 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 5.919, , ,40 À π À , , ,60 ÙÔÈ Â Ó ÌÂÙÔ (5) (ποσά σε ευρώ) 2002/ / /05 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 0,80 0,46 0,54 Ú Ë appleúô ÊfiÚˆÓ 0,51 0,20 0,32 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ.(2) 0,35 0,15 0,20 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου (2) (3) 0,31 0,14 0,20 Λογιστική αξία ανά µετοχή 4,23 4,28 6,01 ª ÚÈÛÌ Ó ÌÂÙÔ 0,10 0,04 0,05 Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης Σταθµισµένος αριθµός µετοχών χρήσης (4) Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ÛÙÔÈ Â Ó ÌÂÙÔ (5) (ποσά σε ευρώ) 2002/ / /05 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó Ú Ë appleúô ºfiÚˆÓ 0,48 0,17 0,31 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ. 0,32 0,12 0,20 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, αµοιβές.σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,32 0,12 0,20 Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÔÁÈÛÙÈÎ Í ªÂÙÔ 3,42 3,45 5,19 6

9 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ ª πø π : 1. Για τον υπολογισµό του Μικτού κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από τα κόστη πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα. 2. Οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου µε την Εταιρεία για τη περίοδο 2002/ /05 περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα. 3. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων λαµβάνονται υπόψη όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 4. Η στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει γίνει σύµφωνα µε προβλεπόµενα από το ΛΠ Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών - πλην του µερίσµατος και της λογιστικής αξίας ανά µετοχή - έχει ληφθεί υπόψη ο σταθ- µισµένος αριθµός µετοχών. Για τον υπολογισµό της Λογιστικής αξίας να µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. 1.2 Ó ÌfiÚʈÛË appleôùâïâûì ÙˆÓ Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σηµειώσεων της Εταιρείας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που διενήργησαν τον τακτικό οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για την Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2002/ /05. Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για κάθε µια από τις εξεταζόµενες χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δηµοσιευ- µένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου. ÃÚ ÛË 2002/03 1) Στο κονδύλι του Ισολογισµού «Πελάτες» περιλαµβάνεται και επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού χιλ. ευρώ περίπου, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Για την ανωτέρω επίδικη απαίτηση την δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη. Ωστόσο η εταιρία έχει σχηµατίσει µέχρι πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού χιλ. ευρώ. περίπου, από την οποία, κατά την γνώµη µας, ποσό της τάξεως των χιλ. ευρώ θεωρείται πρόσθετη. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 10 του Ν. 2065/1992 σχηµάτισε πρόβλεψη της τάξεως των χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού της, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ. ευρώ περίπου. Η διαφορά ύψους χιλ. ευρώ περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Από το προαναφερόµενο ποσό της σχηµατισθείσας από την εταιρία πρόβλεψης, ποσό 45 χιλ. ευρώ περίπου έπρεπε επίσης να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2003/04 1) Στον λογαριασµό του Ισολογισµού «.ΙΙ. Απαιτήσεις» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού χιλ. ευρώ, µεταξύ των οποίων και επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού χιλ. ευρώ, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την 7

10 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. 30/6/1991). Η Εταιρία, έναντι των παραπάνω επισφαλών απαιτήσεων, µέχρι την είχε σχηµατίσει πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 ποσού χιλ. ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό ύψους χιλ. ευρώ δεν σχη- µατίστηκε πρόβλεψη µέχρι την , µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 164 χιλ. ευρώ, η δε καθαρή θέση θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των χιλ. ευρώ. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. 1ιε του Ν.2238/1994 σχηµάτισε πρόβλεψη 680 χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η Εταιρία είχε σχηµατίσει την παραπάνω πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού της, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ. ευρώ. Η διαφορά ύψους χιλ. ευρώ θα έπρεπε να επιβαρύνει, τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων κατά το ποσό των χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης κατά το ποσό των 720 χιλ. ευρώ και το υπόλοιπο ύψους 160 χιλ. ευρώ έπρεπε να συµπεριληφθεί στα τελικά αποθέµατα της Επίσης η καθαρή θέση της εταιρίας την θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των χιλ. ευρώ. 3) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2004/05 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε την 31η/12/2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά c ,00, η αξία των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά c ,00 και η αξία των επιχορηγήσεων κατά c ,00 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού c ,00, που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2 «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της περιόδου υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό c ,00 περίπου από αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή αυτών και εµφανίζονται κατά ποσό c ,00 περίπου στο λογαριασµό του ενεργητικού I. «Αποθέ- µατα» και κατά ποσό c ,00 περίπου σε βάρος των αποτελεσµάτων της παρούσας οικονοµικής κατάστασης. Επίσης µε βάση την παράγρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 έγινε την 30η/6/2005 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων ποσού c ,11, η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2 «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». 2) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙ1«Πελάτες» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού c ,00 περίπου. Μεταξύ αυτών των απαιτήσεων περιλαµβάνεται επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού c ,05, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιότερων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Έναντι των παραπάνω επισφαλών, επίδικων απαιτήσεων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µέχρι την 30η/6/2005, µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά c περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά c περίπου. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. Σχετικά µε την παραπάνω απαίτηση της εταιρίας έναντι του Ελληνικού ηµοσίου ο προϊστάµενος της νοµικής υπηρεσίας της εταιρίας µας δήλωσε µε επιστολή του ότι έχει ασκηθεί αγωγή και ότι η έκβασή της θα είναι θετική για την εταιρία. 8

11 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 3) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία συνολικού ποσού c ,85 από το οποίο ποσό c ,19 σχηµατίστηκε στην παρούσα χρήση. Αν η ανωτέρω πρόβλεψη σχηµατιζόταν σύµφωνα µε την παράγρ. 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, θα ανερχόταν συνολικά στο ποσό των c ,00 περίπου, από το οποίο ποσό c ,00 περίπου θα αφορούσε προηγούµενες χρήσεις. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. 4) Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι την 30/6/1998. Συνεπώς από την 1/7/1998 µέχρι και σήµερα οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας για τις χρήσεις 2002/ /05 αναµορφωµένα βάσει των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των φόρων φορολογικού ελέγχου χρήσεων, καταλογισθέντων στη χρήση που αφορούν: Ó Î Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2002/ / /05 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων βάσει δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων , , ,61 Ó ÌÔÚÊÒÛÂÈ : Μη διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς - επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις -909, ,00 Μη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση 45, Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË appleúô ºfiÚˆÓ , , ,61 Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι , , ,67 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË ÌÂÙ ºfiÚˆÓ 9.936, , ,94 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου που αναλογούν στη χρήση * ı Ú Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó appleôùâï ÛÌ Ù ÌÂÙ applefi ºfiÚÔ ÃÚ ÛË, ºfiÚÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ Ï Á Ô 9.936, , ,94 * Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους c 551,40 χιλ. που επιβάρυναν τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσης αφορούν προηγούµενη χρήση 9

12 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. Ó Î Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓˆÓ π ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2002/ / /05 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µε βάσει την δηµοσιευµένη οικονοµική κατάσταση , , ,82 Ó ÌÔÚÊÒÛÂÈ : Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις , , ,00 Μη διενέγεια πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού , , ,00 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , ,82 Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÔÁÈÛÙÈÎ Í ªÂÙÔ (Û c) 3,42 3,45 5,19 ºfiÚÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ ÂÏ Á Ô Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση που έληξε στις Από τους σχετικούς φορολογικούς ελέγχους, τα οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης προέκυψαν συνολικές διαφορές φόρων ποσού 551,40 χιλ. ευρώ, µε το οποίο επιβαρύνθηκε ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσης 2003/04. 10

13 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 1.3 ÓÔappleÔÈËÌ Ó ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ıë Ì ÏÔ ÙË «ÏÏËÓÈÎ µèôìë Ó ÚË..» Η Εταιρεία κατά την χρήση 2004/05 προέβη για τρίτη φόρα στη σύνταξη και δηµοσίευση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έκλεισε στις πλην της µητρικής είναι οι εξής: α) ΕΒΖ CYPRUS LTD β) AD FABRIKA SECERA SAJKASKA ZABALJ, γ) AD FABRIKA SECERA CVRENKA. δ) και η υπό εκκαθάριση Βαλκανική Ζάχαρη Α.Ε., Οι θυγατρικές εταιρίες που ενοποιήθηκαν πλήρως και εδρεύουν στη ηµοκρατία της Σερβίας, έχουν εταιρική χρήση που λήγει την 31 εκεµβρίου εκάστου έτους. Για τους σκοπούς της ενοποίησης συντάχθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ, AD FABRIKA SECERA CRVENKA - CRVENKA, ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε., που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της εξεταζόµενης χρήσης αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,19%, 13,49%, 0,07% και 0,00% του ενοποιηµένου ενεργητικού και 7,65%, 13,24% 0,21% και 0% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών αντίστοιχα. appleôùâï ÛÌ Ù ÂÓÔappleÔÈËÌ ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 Κύκλος Εργασιών , , ,80 ªÈÎÙfi Ú Ô (1) , , ,97 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 3.695, , ,37 Σύνολο , , ,34 Μείον: Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας (1) , , ,26 Μείον:Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (1) 60,35 35,09 45,77 Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1) , , ,79 ÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi appleôù ÏÂÛÌ , , ,52 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 9,9% 5,2% 12,3% Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων , , ,68 Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 298,92 317,77 99,13 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 3.612, , ,23 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων , , ,58 Κέρδη προ φόρων (ζηµιές) , , ,33 ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù Ú Ûˆ appleúô ÊfiÚˆÓ , , ,69 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ , , ,25 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου 8.999, , ,25 ı Ú ÓÔappleÔÈËÌ Ó Ú Ë ( ËÌÈ ) ÃÚ Ûˆ Ì ÏÔ 9.093, , ,49 11

14 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από τα κόστη πωληθέντων και τα έξοδα διοικητικής. ÓÔappleÙÈÎ ÛÙÔÈ Â ÓÔappleÔÈËÌ ÓˆÓ πûôïôáèûìòó ÃÚ ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 ƒ π Ó applefiû ÂÛÙ ÍÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË 401,62 285,97 218,09 Ó applefiû ÂÛÙ ÛÒÌ Ù ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ 513,29 538,37 405,14 ÓÛÒÌ Ù ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ , , ,17 Μείον:συσσωρευµένες αποσβέσεις , , ,60 Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,57 Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 81,66 82,20 136,80 ÓÔÏÔ ÁÈÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,51 Αποθέµατα , , ,37 Πελάτες , , ,75 Χρεώστες διάφοροι 6.249, , ,01 Χρεόγραφα , ,21 883,20 ιαθέσιµα 7.766, , ,92 ÓÔÏÔ ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,88 Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού 3.218, , ,43 À ƒ π À , , ,91 π Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,59 ιαφορές ενοποίησης , , ,56 ικαιώµατα µειοψηφίας 9.268, , ,55 ÓÔÏÔ π ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ , , ,93 ÚÔ Ï ÂÈ 9.157, , ,46 ÓÔÏÔ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌˆÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ 886, , ,20 Προµηθευτές , , ,72 Τράπεζες λογ/σµοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων , , ,13 ÓÔÏÔ Ú appleúfiıâûìˆó appleô ÚÂÒÛÂˆÓ , , ,28 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 5.919, , ,04 À π À , , ,91 12

15 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 1.4 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ıë Ì ÏÔ ÙË «ÏÏËÓÈÎ µèôìë Ó ÚË..» Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σηµειώσεων της Εταιρείας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για κάθε µια από τις εξεταζόµενες χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δηµοσιευ- µένες Eνοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. ÃÚ ÛË 2002/03 1) Στο κονδύλι του Ισολογισµού «Πελάτες» περιλαµβάνεται και επίδικη απαίτηση της µητρικής εταιρίας κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού χιλ. ευρώ περίπου, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Για την ανωτέρω επίδικη απαίτηση την δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη. Ωστόσο ο Όµιλος έχει σχηµατίσει µέχρι πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992 για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού χιλ. ευρώ περίπου, από την οποία, κατά την γνώµη µας, ποσό της τάξεως των χιλ. ευρώ θεωρείται πρόσθετη. 2) Η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 10 του ν.2065/1992 σχηµάτισε πρόβλεψη της τάξεως των χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η µητρική Εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού της, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ.ευρώ περίπου. Η διαφορά ύψους χιλ.ευρώ περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Από το προαναφερόµενο ποσό της σχηµατισθείσας από την µητρική εταιρία πρόβλεψης, ποσό 45 χιλ.ευρώ περίπου έπρεπε επίσης να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2003/04 1) Στο λογαριασµό του Ισολογισµού.ΙΙ. «Απαιτήσεις» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού χιλ. ευρώ, µεταξύ των οποίων και επίδικη απαίτηση της µητρικής εταιρίας κατά του Ελληνικού ηµοσίου ποσού χιλ. ευρώ, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την ). Η µητρική εταιρία είχε σχηµατίσει µέχρι την πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 ποσού χιλ. ευρώ, ενώ για τις θυγατρικές εταιρίες η υφιστάµενη κατά την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ανέρχεται σε 150 χιλ. ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό ύψους χιλ. ευρώ δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη µέχρι την , µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης κατά 649 χιλ. ευρώ, η δε καθαρή θέση θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των ευρώ. 2) Η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31παρ. 1ιε του Ν.2238/1994 σχηµάτισε πρόβλεψη 680 χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η µητρική Εταιρία και οι θυγατρικές της είχαν σχηµατίσει την παραπάνω πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού τους, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ.ευρώ. Η διαφορά ύψους χιλ.ευρώ θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων κατά το ποσό των χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης 13

16 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. χρήσης κατά το ποσό των 720 χιλ. ευρώ και το υπόλοιπο ύψους 160 χιλ. ευρώ έπρεπε να συµπεριληφθεί στα τελικά αποθέµατα της Επίσης η καθαρή θέση την θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των χιλ. ευρώ. 3) Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως , οι θυγατρικές AD FABRIKA SECERA "SAJKASKA"-ZABALJ και AD FABRIKA SECERA "CRVENKA" απο έως και οι θυγατρικές "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε." και "ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD" από την σύστασή τους και αντίστοιχα και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, για τις περιόδους αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2004/05 1) εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών επιχειρήσεων AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ, AD FABRIKA SECERA CRVENKA - CRVENKA ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΑΕ που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,19%, 13,49%, 0,07% και 0,00% του ενοποιηµένου ενεργητικού και 7,65%, 13,24% 0,21% και 0% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στην έκθεση ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. 2) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε την 31η/12/2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων της µητρικής εταιρίας, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά c ,00, η αξία των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά c ,00 και η αξία των επιχορηγήσεων κατά c ,00 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού c ,00, που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2 «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό c ,00 περίπου από αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή αυτών και εµφανίζονται κατά ποσό c ,00 περίπου στο λογαριασµό του ενεργητικού Ι. «Αποθέµατα» και κατά ποσό c ,00 περίπου σε βάρος των αποτελεσµάτων των ενοποιη- µένων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης µε βάση την παράγρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 έγινε την 30η/6/2005 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, της µητρικής εταιρίας, ποσού c ,11, η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2«Αποθεµατικά και λοιποί λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων». 3) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙ1«Πελάτες» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού c ,00 περίπου, µεταξύ των οποίων και επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού c ,05, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιότερων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Έναντι των παραπάνω επισφαλών, επίδικων απαιτήσεων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µέχρι την 30η/6/2005, µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά c περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά c περίπου. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. Σχετικά µε την παραπάνω απαίτηση της εταιρίας έναντι του Ελληνικού ηµοσίου ο προϊστάµενος της νοµικής υπηρεσίας της εταιρίας µας δήλωσε µε επιστολή του ότι έχει ασκηθεί αγωγή και ότι η έκβασή της θα είναι θετική για την εταιρία. 4) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙ 11«Χρεώστες ιάφοροις» περιλαµβάνονται επισφαλείς και βραδέως κινούµενες απαιτήσεις συνολικού ποσού c περίπου. Έναντι των παραπάνω επισφαλών,βραδέως κινούµενων απαιτήσεων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µέχρι την 30η/6/2005, µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά c περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά c περίπου. Κατά 14

17 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. 5) Η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία συνολικού ποσού c ,85 από το οποίο ποσό c ,19 σχηµατίστηκε στην παρούσα χρήση. Αν η µητρική εταιρία και οι θυγατρικές της είχαν σχηµατίσει την ανωτέρω πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού τους, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανέρχονταν κατά την 30η/6/2005 στο ποσό των περίπου από το οποίο ποσό περίπου θα αφορούσε τις προηγούµενες χρήσεις. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. 6) Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από 1/7/1998 έως 30/6/2005, οι θυγατρικές AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ, AD FABRIKA SECERA CRVENKA από 1/1/2004 έως 30/6/2005 και οι θυγατρικές ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΑΕ και ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD από την σύστασή τους 15/10/2002 και 1/9/2003 αντίστοιχα έως 30/6/2005 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους για τις περιόδους αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα του Οµίλου Ε.Β.Ζ. Α.Ε. για τις περιόδους 2002/03 έως 2004/05 Ó Î Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ ÔÌ ÏÔ.µ.... (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2002/ / /05 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων βάσει δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων , , ,69 Ó ÌÔÚÊÒÛÂÈ : Mη διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις -909,00-649,00-259,00 Mη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού 45,00-720,00-293,00 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË appleúô ºfiÚˆÓ , , ,69 Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι , , ,67 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË ÌÂÙ ºfiÚˆÓ 9.211, , ,02 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου που αναλογούν στη χρήση - - * - ı Ú Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË ÌÂÙ applefi ºfiÚÔ ÃÚ ÛË, ºfiÚÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ Ï Á Ô 9.211, , ,02 Αναλογία µετοχών µειοψηφίας 93, ,18-565,24 Αναλογία µετοχών µειοψηφίας στις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων - -50,58 - Αναλογία µετοχών µειοψηφίας επί των αναµορφώσεων - 149,53 - ı Ú Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó appleôùâï ÛÌ Ù Ì ÏÔ ÌÂÙ applefi ºfiÚÔ Ú ÛË, ºfiÚÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ ÂÏ Á Ô 9.305, , ,26 15

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 20002002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20002002 (ΣΕ 000 )* 2000 2001 2002 Κύκλος εργασιών Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Oι συνημμένες Ενδιάμεσες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2δ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα