ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005"

Transcript

1 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ

2 EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø

3 ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/ Î È 1/319/ ÙÔ.. ÙË EappleÈÙÚÔapple KÂÊ Ï È ÁÔÚ E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ

4 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. ΠEPIEXOMENA 1. À π π ªπ ª - ª ƒºø π 1.1 Οικονοµικά µεγέθη της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» Αναµόρφωση αποτελεσµάτων Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη Οµίλου της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» Αναµορφωµένα Οικονοµικά µεγέθη Οµίλου της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» ƒ º ƒπ π À À π À π À π À πƒπ 2.1 Γενικά Υπεύθυνοι σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Πληροφορίες ª π πã π π πƒπ 3.1 ηµόσιες Προσφορές Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Γενικές Συνελεύσεις Ακύρωση Ιδίων µετοχών Μεταβολή ποσοστών Εταιρική διακυβέρνηση à ª π ƒπ πã π ª Ã ƒ º ƒπ π.µ Γενικές πληροφορίες Σύντοµο ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ίκτυο Πωλήσεων, Ανάλυση κύκλου εργασιών, Πελάτες ίκτυο Πωλήσεων και διανοµής Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Πελάτες Πάγια Περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις & εµπράγµατες ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές εγκαταστάσεις Μεταβολή της Λογιστικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Ασφάλειες Επενδύσεις Επενδύσεις τριετίας 2002/ / Επενδυτική πολιτική Υποχρεώσεις επενδύσεων ƒ º ƒi à π A ª ºA π À ª Oà À, π I π ƒ ø π O πƒ I. 6.1 Εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ικαιώµατα Μετόχων ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., στη ιοίκηση ή / και στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Οργανόγραµµα της Ε.Β.Ζ. Α.Ε Ανθρώπινο υναµικό 54 2

5 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 7. πã π À - ƒ À π ƒ ƒπ ø 7.1 Γενικά στοιχεία κλάδου Παραγόµενα προϊόντα - Παραγωγική διαδικασία Ζάχαρη Παραπροϊόντα Θεσµικό πλαίσιο Τάσεις και προοπτικές Η Θέση της Εταιρείας στον κλάδο π π π ªπ πã π E.B.Z... Ã ø 2002/ / Αποτελέσµατα χρήσεων ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Μερισµατική πολιτική Φορολογία µερισµάτων Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Πηγές & Χρήσεις κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Κατάσταση Ταµιακών ροών π π π ª π ªπ πã π 9.1 Αρχές ενοποίησης Αποτελέσµατα ενοποιηµένων χρήσεων 2002/ / Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Ενοποιηµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Ενοποιηµένη κατάσταση ταµιακών ροών À ª πƒπ ª.µ Συνοπτική περιγραφή του Οµίλου Εταιριών & Συµµετοχών της Εταιρείας Θυγατρικές Εταιρίες Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του.σ. της Εταιρείας Άλλες συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε ποσοστό συµµετοχής άνω του 20% ιεταιρικές συναλλαγές ª ƒ Ã π π à π π ƒ π πƒ π 11.1 Στόχοι και στρατηγικός σχεδιασµός Προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση 98 3

6 EBZ YN E H IOIKHTIKOY YMBOY IOY Χρήστος Κοσκινάς του Ονούφριου Λεωνίδας Τσολέκας του ηµητρίου Κων/νος Τσουτσοπλίδης του Νικόλαου ηµήτριος αρνάκας του Γεωργίου Βάιος Αντωνίου του Κωνσταντίνου Αναστάσιος Γάτσιος του Ιωάννη Παναγιώτης Κιουτσίκης του Στέργιου Πρόδροµος Κιρτικίδης του Χαραλάµπου Αναστάσιος Πεζίκογλου του Ευτύχιου Κωνσταντίνος Παπαθεµελής του ηµητρίου Κοσµάς Μπαλτατζής του Αριστοτέλη Πρόεδρος (εκτελεστικό). Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό). ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό). Αναπληρωτής /ντος Συµβούλου (εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό - ανεξάρτητο) Μέλος.Σ. (µη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)

7 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 1.1 ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ıë ÙË «ÏÏËÓÈÎ µèôìë Ó ÚË..» ÙÔÈ Â appleôùâïâûì ÙˆÓ Ú ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 Κύκλος Εργασιών , , ,94 ªÈÎÙfi Ú Ô (1) , , ,52 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 18,6% 15,6% 17,1% Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 3.301, , ,70 Σύνολο , , ,22 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) , , ,70 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων , , ,91 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 10,2% 6,2% 9,4% Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων , , ,86 Ú Ë appleúô ÊfiÚˆÓ , , ,61 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 6,0% 2,4% 4,7% Ú Ë ÌÂÙ applefi ÊfiÚÔ Ú ÛË Î È ÌÔÈ.. (2) , , ,94 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου 9.405, , ,94 ÓÔappleÙÈÎ ÌÂÁ ıë ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ú ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 ƒ π Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 401,62 285,97 218,09 Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις 513,29 538,37 348,60 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,07 Μείον:συσσωρευµένες αποσβέσεις , , ,24 Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,83 Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.391, , ,32 ÓÔÏÔ ÁÈÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,75 Αποθέµατα , , ,13 Πελάτες , , ,07 Χρεόγραφα , ,08 428,02 ιαθέσιµα 5.092, , ,73 ÓÔÏÔ ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,43 Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού 3.310, , ,32 À ƒ π À , , ,60 5

8 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. 2002/ / /05 π Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,59 ÓÔÏÔ π ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ , , ,82 Προβλέψεις 9.007, , ,46 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 313, , ,24 Προµηθευτές 5.991, , ,93 Τράπεζες λογ/σµοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων ,75 0, ,33 ÓÔÏÔ Ú appleúfiıâûìˆó appleô ÚÂÒÛÂˆÓ , , ,68 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 5.919, , ,40 À π À , , ,60 ÙÔÈ Â Ó ÌÂÙÔ (5) (ποσά σε ευρώ) 2002/ / /05 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 0,80 0,46 0,54 Ú Ë appleúô ÊfiÚˆÓ 0,51 0,20 0,32 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ.(2) 0,35 0,15 0,20 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου (2) (3) 0,31 0,14 0,20 Λογιστική αξία ανά µετοχή 4,23 4,28 6,01 ª ÚÈÛÌ Ó ÌÂÙÔ 0,10 0,04 0,05 Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης Σταθµισµένος αριθµός µετοχών χρήσης (4) Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ÛÙÔÈ Â Ó ÌÂÙÔ (5) (ποσά σε ευρώ) 2002/ / /05 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó Ú Ë appleúô ºfiÚˆÓ 0,48 0,17 0,31 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ. 0,32 0,12 0,20 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, αµοιβές.σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,32 0,12 0,20 Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÔÁÈÛÙÈÎ Í ªÂÙÔ 3,42 3,45 5,19 6

9 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ ª πø π : 1. Για τον υπολογισµό του Μικτού κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από τα κόστη πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα. 2. Οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου µε την Εταιρεία για τη περίοδο 2002/ /05 περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα. 3. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων λαµβάνονται υπόψη όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 4. Η στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει γίνει σύµφωνα µε προβλεπόµενα από το ΛΠ Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών - πλην του µερίσµατος και της λογιστικής αξίας ανά µετοχή - έχει ληφθεί υπόψη ο σταθ- µισµένος αριθµός µετοχών. Για τον υπολογισµό της Λογιστικής αξίας να µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. 1.2 Ó ÌfiÚʈÛË appleôùâïâûì ÙˆÓ Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σηµειώσεων της Εταιρείας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που διενήργησαν τον τακτικό οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για την Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2002/ /05. Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για κάθε µια από τις εξεταζόµενες χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δηµοσιευ- µένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου. ÃÚ ÛË 2002/03 1) Στο κονδύλι του Ισολογισµού «Πελάτες» περιλαµβάνεται και επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού χιλ. ευρώ περίπου, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Για την ανωτέρω επίδικη απαίτηση την δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη. Ωστόσο η εταιρία έχει σχηµατίσει µέχρι πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού χιλ. ευρώ. περίπου, από την οποία, κατά την γνώµη µας, ποσό της τάξεως των χιλ. ευρώ θεωρείται πρόσθετη. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 10 του Ν. 2065/1992 σχηµάτισε πρόβλεψη της τάξεως των χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού της, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ. ευρώ περίπου. Η διαφορά ύψους χιλ. ευρώ περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Από το προαναφερόµενο ποσό της σχηµατισθείσας από την εταιρία πρόβλεψης, ποσό 45 χιλ. ευρώ περίπου έπρεπε επίσης να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2003/04 1) Στον λογαριασµό του Ισολογισµού «.ΙΙ. Απαιτήσεις» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού χιλ. ευρώ, µεταξύ των οποίων και επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού χιλ. ευρώ, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την 7

10 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. 30/6/1991). Η Εταιρία, έναντι των παραπάνω επισφαλών απαιτήσεων, µέχρι την είχε σχηµατίσει πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 ποσού χιλ. ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό ύψους χιλ. ευρώ δεν σχη- µατίστηκε πρόβλεψη µέχρι την , µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 164 χιλ. ευρώ, η δε καθαρή θέση θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των χιλ. ευρώ. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. 1ιε του Ν.2238/1994 σχηµάτισε πρόβλεψη 680 χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η Εταιρία είχε σχηµατίσει την παραπάνω πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού της, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ. ευρώ. Η διαφορά ύψους χιλ. ευρώ θα έπρεπε να επιβαρύνει, τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων κατά το ποσό των χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης κατά το ποσό των 720 χιλ. ευρώ και το υπόλοιπο ύψους 160 χιλ. ευρώ έπρεπε να συµπεριληφθεί στα τελικά αποθέµατα της Επίσης η καθαρή θέση της εταιρίας την θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των χιλ. ευρώ. 3) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2004/05 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε την 31η/12/2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά c ,00, η αξία των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά c ,00 και η αξία των επιχορηγήσεων κατά c ,00 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού c ,00, που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2 «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της περιόδου υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό c ,00 περίπου από αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή αυτών και εµφανίζονται κατά ποσό c ,00 περίπου στο λογαριασµό του ενεργητικού I. «Αποθέ- µατα» και κατά ποσό c ,00 περίπου σε βάρος των αποτελεσµάτων της παρούσας οικονοµικής κατάστασης. Επίσης µε βάση την παράγρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 έγινε την 30η/6/2005 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων ποσού c ,11, η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2 «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». 2) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙ1«Πελάτες» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού c ,00 περίπου. Μεταξύ αυτών των απαιτήσεων περιλαµβάνεται επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού c ,05, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιότερων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Έναντι των παραπάνω επισφαλών, επίδικων απαιτήσεων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µέχρι την 30η/6/2005, µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά c περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά c περίπου. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. Σχετικά µε την παραπάνω απαίτηση της εταιρίας έναντι του Ελληνικού ηµοσίου ο προϊστάµενος της νοµικής υπηρεσίας της εταιρίας µας δήλωσε µε επιστολή του ότι έχει ασκηθεί αγωγή και ότι η έκβασή της θα είναι θετική για την εταιρία. 8

11 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 3) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία συνολικού ποσού c ,85 από το οποίο ποσό c ,19 σχηµατίστηκε στην παρούσα χρήση. Αν η ανωτέρω πρόβλεψη σχηµατιζόταν σύµφωνα µε την παράγρ. 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, θα ανερχόταν συνολικά στο ποσό των c ,00 περίπου, από το οποίο ποσό c ,00 περίπου θα αφορούσε προηγούµενες χρήσεις. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. 4) Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι την 30/6/1998. Συνεπώς από την 1/7/1998 µέχρι και σήµερα οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας για τις χρήσεις 2002/ /05 αναµορφωµένα βάσει των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των φόρων φορολογικού ελέγχου χρήσεων, καταλογισθέντων στη χρήση που αφορούν: Ó Î Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2002/ / /05 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων βάσει δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων , , ,61 Ó ÌÔÚÊÒÛÂÈ : Μη διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς - επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις -909, ,00 Μη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση 45, Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË appleúô ºfiÚˆÓ , , ,61 Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι , , ,67 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË ÌÂÙ ºfiÚˆÓ 9.936, , ,94 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου που αναλογούν στη χρήση * ı Ú Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó appleôùâï ÛÌ Ù ÌÂÙ applefi ºfiÚÔ ÃÚ ÛË, ºfiÚÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ Ï Á Ô 9.936, , ,94 * Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους c 551,40 χιλ. που επιβάρυναν τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσης αφορούν προηγούµενη χρήση 9

12 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. Ó Î Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓˆÓ π ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2002/ / /05 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µε βάσει την δηµοσιευµένη οικονοµική κατάσταση , , ,82 Ó ÌÔÚÊÒÛÂÈ : Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις , , ,00 Μη διενέγεια πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού , , ,00 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , ,82 Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÔÁÈÛÙÈÎ Í ªÂÙÔ (Û c) 3,42 3,45 5,19 ºfiÚÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ ÂÏ Á Ô Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση που έληξε στις Από τους σχετικούς φορολογικούς ελέγχους, τα οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης προέκυψαν συνολικές διαφορές φόρων ποσού 551,40 χιλ. ευρώ, µε το οποίο επιβαρύνθηκε ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσης 2003/04. 10

13 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 1.3 ÓÔappleÔÈËÌ Ó ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ıë Ì ÏÔ ÙË «ÏÏËÓÈÎ µèôìë Ó ÚË..» Η Εταιρεία κατά την χρήση 2004/05 προέβη για τρίτη φόρα στη σύνταξη και δηµοσίευση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έκλεισε στις πλην της µητρικής είναι οι εξής: α) ΕΒΖ CYPRUS LTD β) AD FABRIKA SECERA SAJKASKA ZABALJ, γ) AD FABRIKA SECERA CVRENKA. δ) και η υπό εκκαθάριση Βαλκανική Ζάχαρη Α.Ε., Οι θυγατρικές εταιρίες που ενοποιήθηκαν πλήρως και εδρεύουν στη ηµοκρατία της Σερβίας, έχουν εταιρική χρήση που λήγει την 31 εκεµβρίου εκάστου έτους. Για τους σκοπούς της ενοποίησης συντάχθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ, AD FABRIKA SECERA CRVENKA - CRVENKA, ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε., που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της εξεταζόµενης χρήσης αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,19%, 13,49%, 0,07% και 0,00% του ενοποιηµένου ενεργητικού και 7,65%, 13,24% 0,21% και 0% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών αντίστοιχα. appleôùâï ÛÌ Ù ÂÓÔappleÔÈËÌ ÓˆÓ Ú ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 Κύκλος Εργασιών , , ,80 ªÈÎÙfi Ú Ô (1) , , ,97 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 3.695, , ,37 Σύνολο , , ,34 Μείον: Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας (1) , , ,26 Μείον:Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης (1) 60,35 35,09 45,77 Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (1) , , ,79 ÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi appleôù ÏÂÛÌ , , ,52 (% επί του Κύκλου Εργασιών) 9,9% 5,2% 12,3% Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων , , ,68 Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 298,92 317,77 99,13 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 3.612, , ,23 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων , , ,58 Κέρδη προ φόρων (ζηµιές) , , ,33 ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù Ú Ûˆ appleúô ÊfiÚˆÓ , , ,69 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ , , ,25 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου 8.999, , ,25 ı Ú ÓÔappleÔÈËÌ Ó Ú Ë ( ËÌÈ ) ÃÚ Ûˆ Ì ÏÔ 9.093, , ,49 11

14 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από τα κόστη πωληθέντων και τα έξοδα διοικητικής. ÓÔappleÙÈÎ ÛÙÔÈ Â ÓÔappleÔÈËÌ ÓˆÓ πûôïôáèûìòó ÃÚ ÛÂˆÓ 2002/ /05 ποσά σε χιλ. Ευρώ 2002/ / /05 ƒ π Ó applefiû ÂÛÙ ÍÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË 401,62 285,97 218,09 Ó applefiû ÂÛÙ ÛÒÌ Ù ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ 513,29 538,37 405,14 ÓÛÒÌ Ù ÎÈÓËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ , , ,17 Μείον:συσσωρευµένες αποσβέσεις , , ,60 Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,57 Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 81,66 82,20 136,80 ÓÔÏÔ ÁÈÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,51 Αποθέµατα , , ,37 Πελάτες , , ,75 Χρεώστες διάφοροι 6.249, , ,01 Χρεόγραφα , ,21 883,20 ιαθέσιµα 7.766, , ,92 ÓÔÏÔ ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ , , ,88 Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού 3.218, , ,43 À ƒ π À , , ,91 π Μετοχικό Κεφάλαιο , , ,59 ιαφορές ενοποίησης , , ,56 ικαιώµατα µειοψηφίας 9.268, , ,55 ÓÔÏÔ π ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ , , ,93 ÚÔ Ï ÂÈ 9.157, , ,46 ÓÔÏÔ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌˆÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ 886, , ,20 Προµηθευτές , , ,72 Τράπεζες λογ/σµοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων , , ,13 ÓÔÏÔ Ú appleúfiıâûìˆó appleô ÚÂÒÛÂˆÓ , , ,28 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 5.919, , ,04 À π À , , ,91 12

15 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 1.4 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ıë Ì ÏÔ ÙË «ÏÏËÓÈÎ µèôìë Ó ÚË..» Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σηµειώσεων της Εταιρείας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για κάθε µια από τις εξεταζόµενες χρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δηµοσιευ- µένες Eνοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. ÃÚ ÛË 2002/03 1) Στο κονδύλι του Ισολογισµού «Πελάτες» περιλαµβάνεται και επίδικη απαίτηση της µητρικής εταιρίας κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού χιλ. ευρώ περίπου, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Για την ανωτέρω επίδικη απαίτηση την δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη. Ωστόσο ο Όµιλος έχει σχηµατίσει µέχρι πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992 για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού χιλ. ευρώ περίπου, από την οποία, κατά την γνώµη µας, ποσό της τάξεως των χιλ. ευρώ θεωρείται πρόσθετη. 2) Η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 10 του ν.2065/1992 σχηµάτισε πρόβλεψη της τάξεως των χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η µητρική Εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού της, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ.ευρώ περίπου. Η διαφορά ύψους χιλ.ευρώ περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Από το προαναφερόµενο ποσό της σχηµατισθείσας από την µητρική εταιρία πρόβλεψης, ποσό 45 χιλ.ευρώ περίπου έπρεπε επίσης να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2003/04 1) Στο λογαριασµό του Ισολογισµού.ΙΙ. «Απαιτήσεις» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού χιλ. ευρώ, µεταξύ των οποίων και επίδικη απαίτηση της µητρικής εταιρίας κατά του Ελληνικού ηµοσίου ποσού χιλ. ευρώ, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την ). Η µητρική εταιρία είχε σχηµατίσει µέχρι την πρόβλεψη βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 ποσού χιλ. ευρώ, ενώ για τις θυγατρικές εταιρίες η υφιστάµενη κατά την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ανέρχεται σε 150 χιλ. ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό ύψους χιλ. ευρώ δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη µέχρι την , µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης κατά 649 χιλ. ευρώ, η δε καθαρή θέση θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των ευρώ. 2) Η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31παρ. 1ιε του Ν.2238/1994 σχηµάτισε πρόβλεψη 680 χιλ. ευρώ για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εκείνου, που µέσα στην επόµενη διαχειριστική χρήση θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως. Εάν η µητρική Εταιρία και οι θυγατρικές της είχαν σχηµατίσει την παραπάνω πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού τους, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των χιλ.ευρώ. Η διαφορά ύψους χιλ.ευρώ θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων κατά το ποσό των χιλ. ευρώ, τα αποτελέσµατα της κλειόµενης 13

16 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. χρήσης κατά το ποσό των 720 χιλ. ευρώ και το υπόλοιπο ύψους 160 χιλ. ευρώ έπρεπε να συµπεριληφθεί στα τελικά αποθέµατα της Επίσης η καθαρή θέση την θα εµφανιζόταν µειωµένη κατά το ποσό των χιλ. ευρώ. 3) Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από έως , οι θυγατρικές AD FABRIKA SECERA "SAJKASKA"-ZABALJ και AD FABRIKA SECERA "CRVENKA" απο έως και οι θυγατρικές "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε." και "ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD" από την σύστασή τους και αντίστοιχα και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, για τις περιόδους αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. ÃÚ ÛË 2004/05 1) εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών επιχειρήσεων AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ, AD FABRIKA SECERA CRVENKA - CRVENKA ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΑΕ που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,19%, 13,49%, 0,07% και 0,00% του ενοποιηµένου ενεργητικού και 7,65%, 13,24% 0,21% και 0% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στην έκθεση ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. 2) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε την 31η/12/2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων, των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων της µητρικής εταιρίας, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά c ,00, η αξία των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά c ,00 και η αξία των επιχορηγήσεων κατά c ,00 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού c ,00, που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2 «ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό c ,00 περίπου από αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή αυτών και εµφανίζονται κατά ποσό c ,00 περίπου στο λογαριασµό του ενεργητικού Ι. «Αποθέµατα» και κατά ποσό c ,00 περίπου σε βάρος των αποτελεσµάτων των ενοποιη- µένων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης µε βάση την παράγρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 έγινε την 30η/6/2005 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, της µητρικής εταιρίας, ποσού c ,11, η οποία περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του παθητικού ΑΙΙΙ2«Αποθεµατικά και λοιποί λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων». 3) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙ1«Πελάτες» περιλαµβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού c ,00 περίπου, µεταξύ των οποίων και επίδικη απαίτηση κατά του Ελληνικού ηµοσίου, ποσού c ,05, που αφορά διαφορά τιµής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιότερων χρήσεων (πριν την 30/6/1991). Έναντι των παραπάνω επισφαλών, επίδικων απαιτήσεων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µέχρι την 30η/6/2005, µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά c περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά c περίπου. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. Σχετικά µε την παραπάνω απαίτηση της εταιρίας έναντι του Ελληνικού ηµοσίου ο προϊστάµενος της νοµικής υπηρεσίας της εταιρίας µας δήλωσε µε επιστολή του ότι έχει ασκηθεί αγωγή και ότι η έκβασή της θα είναι θετική για την εταιρία. 4) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙ 11«Χρεώστες ιάφοροις» περιλαµβάνονται επισφαλείς και βραδέως κινούµενες απαιτήσεις συνολικού ποσού c περίπου. Έναντι των παραπάνω επισφαλών,βραδέως κινούµενων απαιτήσεων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µέχρι την 30η/6/2005, µε την οποία θα επιβαρύνονταν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων κατά c περίπου και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά c περίπου. Κατά 14

17 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. 5) Η µητρική εταιρία βασιζόµενη στην υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία συνολικού ποσού c ,85 από το οποίο ποσό c ,19 σχηµατίστηκε στην παρούσα χρήση. Αν η µητρική εταιρία και οι θυγατρικές της είχαν σχηµατίσει την ανωτέρω πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του συνόλου του προσωπικού τους, βάσει της εργατικής νοµοθεσίας, αυτή θα ανέρχονταν κατά την 30η/6/2005 στο ποσό των περίπου από το οποίο ποσό περίπου θα αφορούσε τις προηγούµενες χρήσεις. Κατά συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά την 30η/6/2005 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των c περίπου. 6) Η µητρική εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από 1/7/1998 έως 30/6/2005, οι θυγατρικές AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ, AD FABRIKA SECERA CRVENKA από 1/1/2004 έως 30/6/2005 και οι θυγατρικές ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΑΕ και ΕΒΖ ΚΥΠΡΟΥ LTD από την σύστασή τους 15/10/2002 και 1/9/2003 αντίστοιχα έως 30/6/2005 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους για τις περιόδους αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα του Οµίλου Ε.Β.Ζ. Α.Ε. για τις περιόδους 2002/03 έως 2004/05 Ó Î Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ ÔÌ ÏÔ.µ.... (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2002/ / /05 Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων βάσει δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων , , ,69 Ó ÌÔÚÊÒÛÂÈ : Mη διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις -909,00-649,00-259,00 Mη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού 45,00-720,00-293,00 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË appleúô ºfiÚˆÓ , , ,69 Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι , , ,67 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ı Ú appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË ÌÂÙ ºfiÚˆÓ 9.211, , ,02 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου που αναλογούν στη χρήση - - * - ı Ú Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó appleôùâï ÛÌ Ù ÃÚ ÛË ÌÂÙ applefi ºfiÚÔ ÃÚ ÛË, ºfiÚÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ Ï Á Ô 9.211, , ,02 Αναλογία µετοχών µειοψηφίας 93, ,18-565,24 Αναλογία µετοχών µειοψηφίας στις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων - -50,58 - Αναλογία µετοχών µειοψηφίας επί των αναµορφώσεων - 149,53 - ı Ú Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó appleôùâï ÛÌ Ù Ì ÏÔ ÌÂÙ applefi ºfiÚÔ Ú ÛË, ºfiÚÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ ÂÏ Á Ô 9.305, , ,26 15

18 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού 715,47 χιλ. c που εµφανίζονται στην δηµοσιευµένη ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της χρήσεως 2003/04 αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου Ε.Β.Ζ. Α.Ε. για τις περιόδους 2002/03 έως 2004/05 Ó Î Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓˆÓ π ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Ì ÏÔ.µ.... (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2002/ / /05 ÓÔÏÔ È ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ ÛÂÈ ËÌÔÛÈÂ Ì ÓÔ πûôïôáèûìô , , ,93 Μη διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς - επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις , , ,00 Μη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση , , ,00 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ÿ È ÂÊ Ï È Ì ÏÔ.µ , , ,93 Ó ÌÔÚÊˆÌ ÓË ÔÁÈÛÙÈÎ Í Ó ÌÂÙÔ ( ÚÒ) 4,23 3,92 5,82 ÓÔappleÔÈËÌ Ó ÙÔÈ Â Ó ÌÂÙÔ (ποσά σε ευρώ) 2002/ / /05 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών χρήσης Καθαρά αποτελέσµατα Οµίλου προ φόρων 0,49-0,14 0,46 Καθαρά αποτελέσµατα Οµίλου µετά φόρων χρήσης 0,33-0,18 0,33 Καθαρά αποτελέσµατα Οµίλου µετά φόρων χρήσης & φόρων φορολογικού ελέγχου 0,29-0,20 0,33 Καθαρά κέρδη Οµίλου µετά φόρων & αναλογίας δικαιωµάτων µειοψηφίας 0,30-0,10 0,35 Ó ÌÔÚÊˆÌ Ó ÂÓÔappleÔÈËÌ Ó ÛÙÔÈ Â Ó ÌÂÙÔ (ποσά σε ευρώ) 2002/ / /05 Καθαρά αποτελέσµατα Οµίλου προ φόρων 0,46-0,18 0,44 Καθαρά αποτελέσµατα Οµίλου µετά φόρων χρήσης 0,30-0,22 0,33 Καθαρά αποτελέσµατα Οµίλου µετά φόρων χρήσης & φόρων φορολογικού ελέγχου* 0,30-0,22 0,33 Καθαρά κέρδη Οµίλου µετά φόρων & αναλογίας δικαιωµάτων µειοψηφίας 0,30-0,12 0,35 * Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους 715,47 χιλ. ευρώ που επιβάρυναν τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσης αφορούν προηγούµενη χρήση 16

19 ETHΣIO EΛTIO / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 ÂÓÈÎ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή Ε.Β.Ζ. Α.Ε.) από τους επενδυτές και από τους σύµβουλους επί των επενδύσεών τους. 2.2 Àapple ı ÓÔÈ Û ÓÙ ÍË Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσον αφορά το περιεχόµενο των πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό και ειδικότερα όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/ και 1/319/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του Π.. 348/85. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 34, Τ.Κ , τηλ Ο κ. ηµήτριος όβρολης, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 34, Τ.Κ , τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16 της παραπάνω απόφασης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλει τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Π.. 360/1985, σύµφωνα µε την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2836/2000. Το Ετήσιο ελτίο δύναται να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι από την έδρα της Εταιρείας (Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη - Τ.Κ ). 2.3 ÎÙÈÎÔ ÚΈÙÔ ÏÂÁÎÙ - ÔÁÈÛÙ Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο της κλειόµενης εταιρικής χρήσης 2004/2005 αλλά και της ενοποιηµένης, διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ. Βενέτης Κωνσταντίνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 12891) και κ. Ντζανάτος ηµήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON (Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα Τ.Κ , Αθήνα, τηλ.: ). 17

20 EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E. Τον έλεγχο της προηγούµενης εταιρικής χρήσης 2003/2004 σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο, διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κα Παρασκευή Τσίρκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 15001) και Ιωάννης Φίλιππος Χριστοδουλίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 12541) των εταιρειών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ , Αθήνα, τηλ.: ) και ERNST & YOUNG Α.Ε. (11ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, Τ.Κ Μεταµόρφωση, τηλ: ) αντιστοίχως. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 1999/ /2003 και της πρώτης ενοποιηµένης χρήσης 2002/0003, διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. ηµήτριος ράκος (ΑΜ ΣΟΕΛ 10561) και Χριστόδουλος Σεφέρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 23431) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ERNST & YOUNG Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων για όλες τις Εταιρίες, σε ενοποιηµένη βάση και µη παρατίθενται στο συνηµµένο προσάρτηµα κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές εξέδωσαν πιστοποιητικά ελέγχου επί των Πινάκων Ταµειακών Ροών (σε επίπεδο Εταιρείας και σε ενοποιηµένη βάση) της χρήσης 2004/2005. Οι πίνακες αυτοί περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου. Επιπροσθέτως, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Βενέτης Κων/νος, Ντζανάτος ηµήτριος, βεβαιώνουν ότι κατά τον έλεγχο δεν υπήρξαν διαφωνίες µε την ιοίκηση της Εταιρείας κι ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, για τις θυγατρικές εταιρίες, AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ, AD FABRIKA SECERA CRVENKA - CRVENKA και Ε.Β.Ζ. Cyprus Ltd, που συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. της χρήσης 2004/2005, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές δεν προέβησαν στον έλεγχο των θυγατρικών εταιρειών αλλά βασίστηκαν για να εκφράσουν την γνώµη τους στα πιστοποιητικά ελέγχου άλλων αναγνωρισµένων κατά νόµο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Πιο συγκεκριµένα, οι σέρβικες θυγατρικές εταιρείες AD FABRIKA SECERA SAJKASKA - ZABALJ και AD FABRIKA SECERA CRVENKA - CRVENKA ελέγχονται από τον ανεξάρτητο διεθνή οίκο ορκωτών ελεγκτών λογιστών ERNST & YOUNG ενώ η Ε.Β.Ζ. ΚΥΠΡΟΥ Ltd ελέγχεται από την ελεγκτική εταιρεία ALPHA AUDIT που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου. Τέλος, η θυγατρική Βαλκανική Ζάχαρη Α.Ε. τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Οι θυγατρικές εταιρίες που ενοποιήθηκαν πλήρως και εδρεύουν στη ηµοκρατία της Σερβίας, έχουν εταιρική χρήση που λήγει την 31 εκεµβρίου εκάστου έτους σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία. Για τους σκοπούς της ενοποίησης συντάχθηκαν οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος ετήσιου δελτίου) και τον έλεγχο αυτών διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Νικόλαος Αργυρού µε ΑΜΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young Hellas. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συµµετοχή των θυγατρικών εταιρειών στην διαµόρφωση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών και στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2004/05: % συµµετοχής % συµµετοχής στα στον ενοποιηµένο ενοποιηµένα κέρδη προ Ενοποιούµενη εταιρεία κύκλο εργασιών φόρων του Οµίλου AD FABRIKA SECERA SAJKASKA ZABALJ 7,65% -22,42% ΑD FABRIKA SECERA CVRENKA 13,24% 1,83% Ε.Β.Ζ. CYPRUS Ltd 0,21% 0,90% ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση) 0,00% 0,00% 18

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μάιος 2005. Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μάιος 2005. Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μάιος 2005 Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» Το παρόν Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα