ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07"

Transcript

1 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 18 (παρ. 4 & 5) και 19 του ν. 3536/07. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/592/ Σας κοινοποιούµε τα άρθρα 6, 18 παρ. 4 και 5 και 19 του ν.3536/07 (ΦΕΚ 42 τ.α / ) µε θέµα «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης» και παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρµογή τους. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο µε αριθ. 30/07 του ΥΠΕΣ Α, σκοπός των διατάξεων των άρθρων 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 18 του νόµου, ήταν να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών να αναγνωρίσουν µε εξαγορά χρόνο ασφάλισης, όταν τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν τον απαιτούµενο για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής τους χρόνο. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07 Το ανωτέρω άρθρο αποτελεί διάταξη πάγιας ισχύος (δηλ. όχι µεταβατικής), µε την οποία δίνεται η δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να εξαγοράσουν ηµέρες ασφάλισης µέχρι ποσοστού 20% του αριθµού ηµερών ασφάλισης, που απαιτείται για την ανανέωση άδειας

2 διαµονής, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 160/06 των Υπουργών Εσωτερικών ηµ. ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με την απόφαση αυτή καθορίσθηκε ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός ηµερών ασφάλισης ανά επαγγελµατική κατηγορία για την άδεια διαµονής, ήτοι 150 ηµέρες ασφάλισης κατ έτος για τους απασχολούµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες α) οικοδόµους, β) αποκλειστικές νοσοκόµες και γ) εργαζόµενους κατ οίκον του εργοδότη και 200 ηµέρες ασφάλισης κατ έτος για τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη εργασία σε σταθερό εργοδότη, µε παροχή υπηρεσιών ή σύµβαση έργου. Εάν, λοιπόν, τα ως άνω πρόσωπα δεν µπόρεσαν να αποκτήσουν από την εργασία τους ασφάλιση για τις προαναφερθείσες 150 ή 200 ηµέρες κατ έτος (αναλόγως της κατηγορίας τους), θα έχουν πάγια την δυνατότητα να εξαγοράζουν ηµέρες ασφάλισης µέχρι ποσοστού 20% των απαιτούµενων για την ανανέωση άδειας διαµονής. ιαδικασία Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στην εγκ. 30/07 του ΥΠΕΣ Α έχει ως εξής : 1. Ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας δύο µήνες πριν να λήξει η άδεια διαµονής του θα απευθύνεται στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος, ο οποίος θα του χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναγράφονται οι ηµέρες ασφάλισης που έχει ο αιτών κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής του. Προκειµένου δε να γνωρίζει το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. το διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής του θα πρέπει να προσκοµίζει αντίγραφο της απόφασης µε

3 την οποία του χορηγήθηκε άδεια διαµονής, στην οποία αναφέρεται η έναρξη και η λήξη αυτής. Για την βεβαίωση αυτή γίνεται µνεία σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της παρούσας εγκυκλίου. 2. Μετά την παραλαβή της βεβαίωσης, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στον ήµο για υποβολή αίτησης για ανανέωση της άδειας διαµονής συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ο ήµος θα εξετάζει τον φάκελο µε όλα τα δικαιολογητικά και εάν είναι πλήρης, θα χορηγεί βεβαίωση τύπου Α και θα αποστέλλει τον φάκελο στην οικεία Υπηρεσία της Περιφέρειας. 3. Η Περιφέρεια ελέγχει τον φάκελο και στην περίπτωση που ο αιτών δεν διαθέτει µεν τις ηµέρες ασφάλισης που απαιτούνται για την ανανέωση, αλλά οι ελλείπουσες ηµέρες είναι ολιγότερες του 20% των απαιτούµενων (οπότε µπορεί µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού να τις εξαγοράσει), του αποστέλλει µέσω του ήµου έγγραφο µε το οποίο τον ενηµερώνει για τον αριθµό ηµερών ασφάλισης που πρέπει να εξαγοράσει και το χρονικό διάστηµα στο οποίο αυτές αντιστοιχούν. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στον ασφαλιστικό του φορέα για να αναγνωρίσει τον υπολειπόµενο χρόνο ασφάλισης και την σχετική απόφαση προσκοµίζει στον ήµο για να προωθηθεί στην Περιφέρεια και να εκδοθεί η άδεια διαµονής. Στην περίπτωση που, από τον έλεγχο που θα διενεργήσει η αρµόδια Υπηρεσία ( ήµος ή Περιφέρεια), διαπιστωθεί ότι, ακόµη και αν εξαγορασθεί ποσοστό 20% του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγµατοποιήσει ο αιτών, ο υπήκοος δεν συγκεντρώνει τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών ασφάλισης, θα απορρίπτει άµεσα το σχετικό αίτηµα.

4 Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Α, η δυνατότητα εξαγοράς δεν είχε σκοπό να µετακυλήσει την υποχρέωση ασφάλισης στο πρόσωπο του εργαζόµενου, ούτε, βεβαίως, σε καµµία περίπτωση να απαλλάξει τον εργοδότη από την υποχρέωσή του να ασφαλίσει τον εργαζόµενο, αλλά να βοηθήσει κάποιους εργαζόµενους που ενδεχοµένως για χρονικά διαστήµατα εντός της άδειας διαµονής τους απασχολούνται διακεκοµµένα ή που η φύση της εργασίας τους έχει περιστασιακό χαρακτήρα και αδυνατούν να αποδείξουν τεκµηριωµένα τους λόγους µη παροχής εργασίας ώστε να τύχουν απαλλαγής για τα διαστήµατα αυτά. Συνοψίζοντας όσα αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών που θα προσέλθουν για να αναγνωρίσουν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόµου, δηλ. ποσοστό ηµερών ασφάλισης µέχρι 20% του χρόνου που έχουν πραγµατοποιήσει, επισηµαίνεται ότι, όταν θα προσέρχονται στις Υπηρεσίες µας για εξαγορά, θα είναι εφοδιασµένοι µε το έγγραφο της Περιφέρειας, στο οποίο θα προσδιορίζεται ο αριθµός ηµερών ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν καθώς και το χρονικό διάστηµα στο οποίο πρέπει να αναχθούν οι ηµέρες αυτές. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3536/07 Η διάταξη αυτή είναι µεταβατικής ισχύος και σκοπό έχει να δώσει την δυνατότητα νοµιµοποίησης σε πρόσωπα που δεν µπόρεσαν να υπαχθούν στην διαδικασία νοµιµοποίησης της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05. Παρέχεται δηλ. η δυνατότητα νοµιµοποίησης σε ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που διέµεναν µέχρι 31/12/04 και εξακολουθούν να διαµένουν στην χώρα, εφ όσον καλύπτουν τις τασσόµενες από το νόµο προϋποθέσεις. ικαιούχοι νοµιµοποίησης είναι :

5 Κατηγορία α. Υπήκοοι τρίτων χωρών που διέµεναν µέχρι 31/12/04 και εξακολουθούν έκτοτε να διαµένουν στη χώρα µας. Για να υπαχθούν στην διαδικασία νοµιµοποίησης θα πρέπει : 1. Να έχουν εγγραφεί σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προ της 31/12/04, να διαµένουν έκτοτε µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη χώρα και να συνεχίζουν να φοιτούν στην ίδια ή ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης ή να έχει ολοκληρωθεί η φοίτησή τους ή 2. Να είναι γονείς τέκνου που έχει εγγραφεί σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πριν την 31/12/04 και συνεχίζει να φοιτά µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος στην ίδια ή ανώτερη βαθµίδα ή 3. Να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και να συνεχίζουν έκτοτε να διαµένουν στην Ελλάδα ή 4. Να είναι γονείς τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα µέχρι 31/12/04, εφ όσον ο ένας από τους συζύγους διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα ή 5. Να έχουν τελέσει γάµο στην Ελλάδα µέχρι 31/12/04, εφ όσον ο σύζυγος είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτων χωρών που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα. Κατηγορία β. Υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής τους µέχρι 31/12/04 και το σχετικό αίτηµα έχει απορριφθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατεία της Περιφέρειας µεταγενέστερα και µέχρι την 30/9/07. Κατηγορία γ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση Ειδικού ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς µέχρι 31/12/04 και το

6 σχετικό αίτηµα έχει απορριφθεί µεταγενέστερα και µέχρι την 30/9/07 ή ήταν κάτοχοι του ως άνω δελτίου το οποίο έληξε µέχρι 31/12/04 και δεν ανανεώθηκε. Κατηγορία δ. Μέλη οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριµένα οι σύζυγοι υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες β και γ και δεν αποδεικνύουν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος δηλ. δεν είχαν υποβάλει αίτηση π.χ. για οικογενειακή συνένωση µέχρι 31/12/04, η οποία να απορρίφθηκε µεταγενέστερα. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Για την χορήγησή της, εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, απαιτείται και ασφάλιση 150 ηµερών προερχόµενων από εργασία ή εξαγορά, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η εργασία ή έλαβε χώρα η εξαγορά. Στην εγκ. 30/07 του ΥΠΕΣ Α επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία νοµιµοποίησης δεν συναρτάται µε την διαδικασία νοµιµοποίησης που προέβλεπαν οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05. Συνεπώς, στις νέες διατάξεις (παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3536/07), θα υπαχθούν µόνο πρόσωπα, που, προς απόδειξη της διαµονής τους στην Ελλάδα µέχρι 31/12/04 θα χρησιµοποιήσουν τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται ανωτέρω και όχι τα αποδεικτικά µέσα που προέβλεπε η παρ. 11 του άρθ. 91 του ν.3386/05. ιαδικασία

7 Σύµφωνα, πάντοτε, µε την εγκ. 30/07 του ΥΠΕΣ Α, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα παραλαβής αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι ήµοι και οι Κοινότητες θα ελέγχουν, προ της παραλαβής των αιτήσεων, εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές και θα τον ενηµερώνουν ανάλογα. 1. Σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα του επισηµαίνεται από τον ήµο ή την Κοινότητα ιδιαιτέρως ότι, αν το αίτηµά του απορριφθεί, δεν θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που τυχόν θα καταβάλει για την εξαγορά των 150 ηµερών ασφάλισης, διότι τελικώς θα έχει καταστεί παράνοµος και, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.3386/05, οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να µην του παρέχουν υπηρεσίες. 2. Όταν µετά τον έλεγχο από τον ήµο ή από την Κοινότητα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τόσο οι λοιπές προϋποθέσεις όσο και οι απαιτούµενες 150 ηµέρες ασφάλισης, θα του συστήνεται να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του φορέα για να του χορηγήσει αντίστοιχη βεβαίωση την οποία στην συνέχεια ο υπήκοος τρίτης χώρας θα προσκοµίσει στο ήµο ή στην Κοινότητα. Εάν οι 150 ηµέρες προέρχονται από εργασία, θα του χορηγείται από τις Υπηρεσίες µας η σχετική βεβαίωση. Εάν οι 150 ηµέρες προέρχονται κατά ένα µέρος από εργασία και ένα µέρος από εξαγορά, θα του χορηγείται βεβαίωση µόνο για τις ηµέρες ασφάλισης από εργασία, διότι οι ηµέρες ασφάλισης από εξαγορά θα προκύπτουν από την αναγνωριστική απόφαση.

8 3. Εάν, όµως, δεν έχει τις απαιτούµενες 150 ηµέρες ασφάλισης (έχει, όµως, τις λοιπές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν ανά κατηγορία), θα προσέρχεται στον ασφαλιστικό οργανισµό για εξαγορά των υπολειπόµενων ηµερών. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστικός οργανισµός θα πρέπει να ελέγξει πόσες ηµέρες ασφάλισης διαθέτει ο αιτών (από εργασία οποτεδήποτε πραγµατοποιηθείσα ή από εξαγορά οποτεδήποτε γενοµένη, από την οποία δεν του επεστράφη το καταβληθέν ποσό) και θα του αναγνωρίζει τις υπολειπόµενες µέχρι τις 150 ηµέρες. Την εκδοθείσα απόφαση θα προσκοµίζει ο υπήκοος τρίτης χώρας στον ήµο ή Κοινότητα. Στο σηµείο αυτό εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών µας στον έλεγχο των ηµερών ασφάλισης της κατηγορίας αυτής, διότι οι ήµοι και οι Κοινότητες θα αρκούνται στην προσκόµιση της απόφασης αναγνώρισης του υπολειπόµενου χρόνου, χωρίς να εξετάζουν το σύνολο των 150 ηµερών. Παράδειγµα : Προσέρχεται υπήκοος τρίτης χώρας µε αίτηµα αναγνώρισης ηµερών ασφάλισης. Από τις Υπηρεσίες µας πρέπει να εξετασθεί, εάν οποτεδήποτε, όπως προαναφέρθηκε, έχει ασφαλισθεί για 150 ηµέρες από εργασία ή εξαγορά. Εάν έχει ασφαλισθεί λ.χ. για 120 ηµέρες (από εργασία ή εξαγορά), θα του αναγνωρισθούν οι υπόλοιπες 30 ηµέρες µε σχετική απόφαση. Ο ήµος, στον οποίο θα προσκοµισθεί η σχετική απόφαση, θα αρκεσθεί στην προσκοµιζόµενη απόφαση για τις 30 ηµέρες, χωρίς να ελέγξει και την ύπαρξη των υπόλοιπων 120 ηµερών, διότι σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Α, ο έλεγχος αυτός θα έχει γίνει από τον ασφαλιστικό οργανισµό.

9 4. Εάν κάποιος αιτών δεν υπήρξε ποτέ ασφαλισµένος σε κανένα φορέα, µπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των 150 ηµερών. 5. Εάν υπάρξουν περιπτώσεις που κάποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν ασφάλιση σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικούς οργανισµούς (π.χ. 110 στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και 80 στο ΤΕΒΕ) δεν γίνεται συµψηφισµός των ηµερών ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιήσει και στους δύο φορείς, αλλά η εξαγορά θα γίνει στον φορέα επιλογής τους και για τόσες ηµέρες όσες χρειάζονται για να συµπληρωθούν οι 150 (δηλ. 40 στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή 70 στο ΤΕΒΕ). 6. Όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, για να επιτευχθεί η νοµιµοποίηση µέσω των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 του νόµου, πρέπει να πληρούνται κάποιες ρητά οριζόµενες προϋποθέσεις. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή, όταν θα προσέρχονται στα Υποκαταστήµατά µας για αναγνώριση, δεν θα είναι εφοδιασµένοι (όπως θα είναι οι ανήκοντες στο άρθρο 6) µε έγγραφο από την Περιφέρεια στο οποίο να αναφέρονται οι ηµέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρισθούν µέχρι τις 150 ηµέρες. Αυτός ο υπολογισµός θα γίνει από τις Υπηρεσίες µας, όπως προεκτέθηκε. Επισηµαίνεται ότι τα Υποκ/τά µας δεν θα υπεισέρχονται στην έρευνα περί του εάν ο προσερχόµενος για αναγνώριση υπήκοος τρίτων χωρών πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 4 του άρθρου 18 του νόµου για χορήγηση άδειας διαµονής, δηλ. εάν ανήκει σε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες α-δ. Η έρευνα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, είναι έργο του ήµου. Όσον αφορά τα τυχόν µελλοντικά αιτήµατα για επιστροφή των καταβληθεισών (για αυτή την αναγνώριση) εισφορών που θα υποβληθούν

10 στα Υποκαταστήµατά µας από τα άτοµα που δεν θα επιτύχουν την νοµιµοποίησή τους (λόγω έλλειψης κάποιας προϋπόθεσης) θα απορρίπτονται. Συγκεκριµένα : Αναφέρθηκε ανωτέρω ότι οι ήµοι και οι Κοινότητες, κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, θα έχουν ενηµερώσει τον ενδιαφερόµενο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις νοµιµοποίησης, ότι η αναγνώριση είναι ανώφελη και γι αυτό δεν θα του επιστραφεί το ποσόν που θα καταβάλλει για την αναγνώριση. Εποµένως, κατά την προσέλευσή τους στον ασφαλιστικό φορέα για αναγνώριση είναι ήδη ενηµερωµένοι από τους ήµους ότι δεν θα τύχουν επιστροφής του καταβληθέντος ποσού. Για να καταστεί όµως απόλυτα σαφές στους ίδιους ότι το ποσό που θα καταβάλουν για την αναγνώριση δεν θα επιστρέφεται, κατά την υποβολή του αιτήµατος για αναγνώριση, θα πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (άρθρο 8) ότι γνωρίζουν ότι σε περίπτωση µη χορήγησης άδειας διαµονής, δεν θα τους επιστραφεί το καταβληθέν για την αναγνώριση ποσόν. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3536/07 Και η διάταξη αυτή είναι µεταβατικής ισχύος. Επειδή οι προϋποθέσεις για την ανανέωση άδειας διαµονής όσον αφορά τις απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης τροποποιήθηκαν σε σχέση µε τα ισχύσαντα βάσει του ν.2910/01, κρίθηκε σκόπιµο να παρασχεθεί η δυνατότητα αναγνώρισης και στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν πραγµατοποίησαν τον απαιτούµενο µε αριθµό ηµερών ασφάλισης σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 90 παρ.1 του ν.3386/05.

11 Συγκεκριµένα, παρέχεται το δικαίωµα αναγνώρισης στα πρόσωπα που οι άδειες διαµονής τους έληξαν ή λήγουν µετά την 1/1/06 (ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ν.3386/05), τα οποία υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηση για πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής µε τις διατάξεις του ν.3386/05. Οι ηµέρες ασφάλισης που µπορούν να αναγνωρίσουν είναι µέρος ή το σύνολο των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται ανά κατηγορία (150 ή 200 κατ έτος). ιαδικασία Τόσο α) στα πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής και η αίτηση εκκρεµεί στην Περιφέρεια, όσο και β) στα πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτηµα µε ελλιπή χρόνο ασφάλισης και η αίτησή τους απορρίφθηκε µεν αλλά θα επανεξετασθεί, θα χορηγείται από την Περιφέρεια σχετικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο υπολειπόµενος αριθµός ηµερών ασφάλισης που πρέπει να εξαγοράσουν καθώς και το χρονικό διάστηµα στο οποίο αντιστοιχούν. Συνοψίζοντας την περιγραφόµενη στην εγκύκλιο 30/07 του ΥΠΕΣ Α διαδικασία, τονίζεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δικαιούνται να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης ως ανήκοντες α) στο άρθρο 6 και β) στην παρ. 5 του άρθρου 18 του νόµου, προκειµένου να ανανεώσουν την άδεια διαµονής τους, όταν θα προσέρχονται στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, θα είναι εφοδιασµένοι µε έγγραφο της Περιφέρειας, στο οποίο θα αναγράφονται τόσο οι ηµέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν όσο και το χρονικό διάστηµα στο οποίο αντιστοιχούν.

12 Αντίθετα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζητούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά άδεια διαµονής βάσει της παρ. 4 του άρθρου 18 του νόµου, δεν θα είναι εφοδιασµένοι µε το ως άνω έγγραφο της Περιφέρειας. Στα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής υπενθυµίζεται ότι αρκούν 150 ηµέρες ασφάλισης (από εργασία ή εξαγορά) οποτεδήποτε και αν είχαν γίνει αυτές. Ο έλεγχος για τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν µέχρι τις 150 ηµέρες γίνεται από τα Υποκ/µατά µας. Όµως, όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε ανωτέρω, σε περίπτωση µη χορήγησης άδειας διαµονής, τα αιτήµατα για επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών θα απορρίπτονται. ΑΡΜΟ ΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Αρµόδιο για τις ανωτέρω αναγνωρίσεις είναι το Τµήµα Εσόδων του Υποκαταστήµατος, στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η κατοικία του αιτούντος. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η αναγνώριση γίνεται µε το ποσοστό ασφάλισης εργοδότη και ασφαλισµένου για τους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας σε είδος, δηλ. µε 26,45%. Οι εισφορές υπολογίζονται στο τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία εµπίπτει το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Από τον νόµο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφ άπαξ και χωρίς προσαυξήσεις. ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13 Οι αναγνωριστικές αποφάσεις θα πρέπει να αρχειοθετούνται µαζί µε το αντίγραφο του Γραµµατίου Εισπράξεως (το φύλλο που προορίζεται για το Τµήµα Εσόδων) σε ιδιαίτερο κλασέρ ώστε να ευρίσκονται συγκεντρωµένες για την περαιτέρω επεξεργασία, που θα αφορά την απεικόνιση του αναγνωριζόµενου χρόνου του ασφαλισµένου. Επειδή οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να εργασθούν νόµιµα µόνον εφ όσον διαθέτουν άδεια διαµονής για εργασία (την οποία εκδίδει η Περιφέρεια µετά την συµπλήρωση όλων των δικαιολογητικών), γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης να επιταχυνθεί µέσα, βέβαια, στα πλαίσια δυνατότητας του κάθε Υποκαταστήµατος. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Επειδή, δυστυχώς, έχουν εµφανισθεί φαινόµενα προσκόµισης πλαστών αναγνωριστικών αποφάσεων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και προκειµένου οι Περιφέρειες να ενηµερώνονται για τις αποφάσεις που εκδίδουµε, θα πρέπει, στο τέλος κάθε µήνα, να αποστέλλεται στην οικεία Περιφέρεια κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα, τον αριθµό της απόφασης και τις αναγνωριζόµενες ηµέρες. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 3536/07, όπου, κατά τις διατάξεις του ν.3386/05, απαιτείται ορισµένος χρόνος ασφάλισης σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαµονής, αποδεικνύεται αποκλειστικά µε βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης.

14 Τα στοιχεία αυτά, δηλ. οι ηµέρες εργασίας και η χρονική περίοδος στην οποία έχουν πραγµατοποιηθεί, περιέχονται στον Λογαριασµό Ασφαλισµένου. 2. Εποµένως, στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται στα Υποκ/µατά µας που έχουν ενταχθεί στην λειτουργία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, θα χορηγείται ο Λογαριασµός Ασφαλισµένου, στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά κατά µήνα οι ηµέρες ασφάλισης καθώς και άλλα πρόσθετα στοιχεία (ο κωδικός πακέτου κάλυψης που προσδιορίζει το ποσοστό εισφορών, οι αποδοχές κατά µήνα, οι εισφορές και ο αριθµός µητρώου εργοδότη ΑΜΕ). Στο κάτω µέρος του εντύπου αναγράφονται συνολικά οι ηµέρες ασφάλισης κατ έτος. Η τυχόν διάκριση σε «οριστικοποιηµένες» και «µη οριστικοποιηµένες» ηµέρες αφορά αποκλειστικά την εντός του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) που έχει υποβάλει ο εργοδότης και, συνεπώς, οι ηµέρες ασφάλισης του αιτούντος (για τις οποίες πληροφορούµε τους ήµους) είναι το σύνολο των οριστικοποιηµένων και µη οριστικοποιηµένων ηµερών. Το ανωτέρω έγγραφο θα συµπληρώνεται στο τέλος µε τον υπολογισµό των ηµερών ασφάλισης που έχει πραγµατοποιήσει ο αιτών κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής του (το οποίο θα προκύπτει από την απόφαση περί χορήγησης άδειας διαµονής) ως εξής : π.χ. από 1/5/2004 1/5/2006 έχει πραγµατοποιήσει 275 ηµέρες ασφάλισης. Ο Λογαριασµός Ασφαλισµένου θα χορηγείται από το Τµήµα Εσόδων του Υποκαταστήµατος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του υπαλλήλου και του Προϊσταµένου του Τµήµατος. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται σε Υποκ/µατα που δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στο Ο.Π.Σ, θα προσκοµίζουν όλα τα ασφαλιστικά

15 τους στοιχεία (Απόσπασµα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης, ΑΤΕ, Βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) και βάσει αυτών θα εκδίδεται χειρόγραφη βεβαίωση από τα Τµήµατα Μητρώου. 3. Τονίζεται ότι ο Λογαριασµός Ασφαλισµένου περιέχει τις ανωτέρω ασφαλιστικές πληροφορίες έως το χρονικό σηµείο, µέχρι το οποίο έχει καταστεί δυνατή η επεξεργασία µέσω του ΟΠΣ των υποβληθεισών από τον εργοδότη ΑΠ και, εποµένως, για περαιτέρω χρονική περίοδο ουδέν άλλο στοιχείο µπορεί να χορηγηθεί. 4. Όπως προαναφέρθηκε, η Περιφέρεια θα χορηγεί στους διεπόµενους από τις διατάξεις του άρθρ. 6 και του άρθρου 18 παρ. 5 του νόµου έγγραφο, στο οποίο θα προσδιορίζονται οι ηµέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρισθούν (ως υπολειπόµενες των απαιτούµενων) καθώς και το χρονικό διάστηµα, στο οποίο αυτές πρέπει να ανάγονται. Επειδή, όπως µας πληροφόρησε το ΥΠΕΣ Α, στο έγγραφο της Περιφέρειας ως χρονικό διάστηµα θα αναφέρεται κατά περίπτωση ή το έτος (π.χ. 56 ηµέρες για το 2005 και 83 για το 2006) ή το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής (π.χ. 50 ηµέρες για το διάστηµα από 2/5/05 2/5/07) χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό σε µήνες, ο προσδιορισµός των αναγνωριζόµενων ηµερών κατά µήνα µέσα στο έτος (ο οποίος είναι απαραίτητος για το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), θα γίνεται από το εκδίδον την αναγνωριστική απόφαση όργανο. 5. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 19 του νόµου αναφέρεται ότι «Στην ως άνω βεβαίωση γίνεται ρητή µνεία για την ύπαρξη εκκρεµών ή µη ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού». Επειδή, ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ασφαλιστικές υποχρεώσεις (µε την έννοια της υποχρέωσης καταβολής εισφορών) υφίστανται µόνο για τους εργοδότες και όχι για τους ασφαλισµένους, το

16 εδάφιο αυτό δεν ευρίσκει πεδίο εφαρµογής στους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και κατά συνέπεια, οι Ατοµικοί Λογαριασµοί (οι οποίοι αποτελούν βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης) δεν θα περιέχουν τέτοια πληροφορία. Όσον αφορά δε τους παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες ( α) οικοδόµοι β) αποκλειστικές νοσοκόµες και γ) εργαζόµενοι κατ οίκον του εργοδότη), οι οποίοι καταβάλλουν οι ίδιοι τις εισφορές τους, οµοίως, στις περιπτώσεις αυτές θα περιέχονται στον Λογαριασµό Ασφαλισµένου που τους χορηγείται, όλες οι ηµέρες για τις οποίες έχουν καταβάλει εισφορές χωρίς άλλη πληροφορία για εκκρεµότητες ΝΟΜΟΣ 3536/2007 Άρθρο 6 Θέµατα εξαρτηµένης εργασίας 1. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Ειδικά για την περίπτωση απασχόλησης ατόµων σε γεωργικές εργασίες, οικοδόµων, αποκλειστικών νοσοκόµων και προσωπικού εργαζοµένου κατ' οίκον, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες, δεν απαιτείται προσκόµιση σύµβασης εργασίας." 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: "Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγµατοποιήσει µικρότερο αριθµό ηµεροµισθίων, µπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθµού ηµερών

17 ασφάλισης µέχρι ποσοστού 20% του απαιτούµενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθµού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς άδειας διαµονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας." 3. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής: "4. Ο κάτοχος άδειας διαµονής για εργασία µπορεί να εργασθεί σε άλλο νοµό της ίδιας ή διαφορετικής Περιφέρειας µετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαµονής." 4. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: " εν επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία σε άδεια διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, πριν από την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής." Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις 4.α. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της αρµόδιας Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέµεναν µέχρι και διαµένουν έκτοτε στην Ελλάδα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόδειξη της διαµονής τους στη Χώρα γίνεται από:

18 αα) Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής τέκνου σε δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν από την και συνεχίζει να φοιτά µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. ββ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, µέχρι , εφόσον ο ένας των συζύγων διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα ή γγ) Ληξιαρχική πράξη γάµου που τελέστηκε στην Ελλάδα, µέχρι , εφόσον ο ένας εκ των συζύγων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα ή δδ) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που απορρίπτει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής, µε εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε µέχρι ή εε) Απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού ελτίου Ταυτότητος Οµογενούς (Ε..Τ.Ο.), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε µέχρι ή Ειδικό ελτίο Ταυτότητος Οµογενούς (Ε..Τ.Ο.), το οποίο έληξε µέχρι την ίδια ηµεροµηνία και δεν ανανεώθηκε. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση άδειας εργασίας και έχει ετήσια ισχύ. Για τη χορήγηση της απαιτείται, εκτός των δικαιολογητικών που θα ορισθούν µε την απόφαση της περίπτωσης γ' και βεβαίωση εξαγοράς τυχόν υπολειπόµενων εισφορών για ασφάλιση 150 ηµερών από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στους οικείους ήµους µέχρι , οι οποίοι υποχρεούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης, να διαβιβάσουν τους σχετικούς φακέλους στην αρµόδια Περιφέρεια.

19 β. Στις ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου υπάγονται, αυτοτελώς, οι σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, µε µόνη προϋπόθεση ότι συµβιώνουν µε τους γονείς τους ή τους συζύγους κατά περίπτωση. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται τα απαιτούµενα για τη χορήγηση της άδειας διαµονής δικαιολογητικά. δ. Εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύµητων, αποκλειστικώς για λόγους παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη Χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν λόγο που παρακωλύει τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Υφιστάµενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύµητων θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως αρθεί. ε. Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής γίνεται για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. 5. Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηµα για πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής τους µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005 και δεν έχουν πραγµατοποιήσει τον ελάχιστο αριθµό ηµερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ασφάλισης, που καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 µπορούν να προβούν στην εξαγορά µέρους ή του συνόλου των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό διάστηµα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις για τη συµπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων. Εάν η σχετική αίτηση εκκρεµεί στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, η σχετική βεβαίωση εξαγοράς υποβάλλεται στον οικείο ήµο µέχρι Μέχρι την ίδια

20 ηµεροµηνία υποβάλλεται η ανωτέρω βεβαίωση για επανεξέταση, εφόσον η σχετική αίτηση ανανέωσης της άδειας διαµονής έχει απορριφθεί. Άρθρο 19 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης Η εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού, όπου κατά τις διατάξεις του ν. 3386/2005 απαιτείται ορισµένος χρόνος ασφάλισης σε οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαµονής, αποδεικνύεται αποκλειστικά µε βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη που ενδεχοµένως απασχολεί τον αλλοδαπό. Στην ως άνω βεβαίωση γίνεται ρητή µνεία για την ύπαρξη εκκρεµών ή µη ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αλλοδαπού.

- 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 74

- 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 74 - 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης

Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80 Αριθµ. Πρωτ.: Τ01/550/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

2

2 Ασφάλιση στον ΟΓΑ υπηκόων τρίτων χωρών - Εξαγορά εισφορών στον ΟΓΑ (Μεταβατικές διατάξεις του ν. 3536/2007) - ικαιολογητικά για τη χορήγηση ανανέωση αδειών διαµονής - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ.: 154/80, 8/91

ΣΧΕΤ. : Εγκ.: 154/80, 8/91 Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του από 1/8/51 έως 23/8/80 χρόνου υπηρεσίας των απασχοληθέντων στις διπλωµατικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών ή τις διεθνείς επιτροπές ή τις ξένες αποστολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση σε ηθοποιούς χρόνου απασχόλησής τους στο θέατρο

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση σε ηθοποιούς χρόνου απασχόλησής τους στο θέατρο Αθήνα, 27/12/2007 Αριθµ. Πρωτ. Τ01/550 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Νικηφοριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω /ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ ΕΤΕΑΜ,(τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/05.»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις επί θεµάτων ασφάλισης που αφορούν την υπ αρ.160/3-1-06 Κ.Υ.Α. Με την υπ αριθµ. 160/3-1-06 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών.

Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών. Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 περ. II του Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91/2-5-01, τ.α') με θέμα "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηµατογράφου & Τηλεόρασης - 1 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 9 Αυγούστου 2007 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ A ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. α) η 72/06 εγκ. της /σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. β) τo µε αρ. πρωτ. Φ.20203/29642/1451/ έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

Σχ. α) η 72/06 εγκ. της /σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. β) τo µε αρ. πρωτ. Φ.20203/29642/1451/ έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. Συµπληρωµατικές οδηγίες για την αναγνώριση και εξαγορά πρόσθετου συντάξιµου χρόνου (άρθρο 22) καθώς και επιστροφής εισφορών (άρθρο 12) µε βάση τις Καταστατικές διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: 19470/ /Εγκύκλιος αριθ.30. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α / ).

Αριθ.Πρωτ.: 19470/ /Εγκύκλιος αριθ.30. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α / ). Αριθ.Πρωτ.: 19470/20.10.2005/Εγκύκλιος αριθ.30 Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α /23.8.05). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Επιπλοκές στην διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής της υπηκόου Συρίας, κυρίας..

Θέµα: Επιπλοκές στην διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής της υπηκόου Συρίας, κυρίας.. Αθήνα, 2 Απριλίου 2008 Αριθµ.πρωτ. 3013/2008/2 Πληροφορίες: Φωτ. Παντελίδου Tηλέφωνο: 210 72 89 778 Φαξ: 210 72 89 643 Προς Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ άρθρ ). -- 1063 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-9-1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ.: Α22/405 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 84 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 119/2004. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της /νσης Ασφάλισης- Εσόδων και προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουµε τα εξής :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 119/2004. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της /νσης Ασφάλισης- Εσόδων και προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουµε τα εξής : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 119/2004 ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατικές οδηγίες για την αντιµετώπιση θεµάτων Εσόδων - Ασφάλισης, µετά την συγχώνευση του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: 19470 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5973/12-01/03/ Εφαρμογή των διατάξεων των

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5973/12-01/03/ Εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων Β. Μετάκληση αλιεργατών (Άρθρο 6) Γ. Κοινές ρυθμίσεις. Δ. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 7 παρ.7) Ε. Διαδικασία αποστολής των εγκριτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων Εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ. Α 21-12-2006) Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ. Α 22-12-2006) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής Αθήνα 20/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/427 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β. Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Νέος τρόπος υπολογισµού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : 1) η µε αριθµ. 75/08 εγκύκλιος ιοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 2) Το µε αριθµ. πρωτ. Ε57/42/ Γενικό Έγγραφο.

ΣΧΕΤ : 1) η µε αριθµ. 75/08 εγκύκλιος ιοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 2) Το µε αριθµ. πρωτ. Ε57/42/ Γενικό Έγγραφο. Αθήνα 29/08/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/350 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Οικονόµου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail:

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail: Αθήνα 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/258 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενηµερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ»

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενηµερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ» Αθήνα 01 /08/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε57/42 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 31/Α30/472/9/16.9.2016 - Α. Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων από 1/7/2016. Β. Διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων επιλογής φορέα ασφάλισης ασθένειας σε είδος για χρονική περίοδο από 1/1/2012 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων).

Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων). Υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ( 3 Υπουργικών Αποφάσεων). /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 5/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/2/9-1-2007 Σχετ. Εγκ. 42/05 ( και 48/05) πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/39/24-4-2007 Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ιορθώσεις λαθών Οικοδοµοτεχνικών Έργων για τις περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-5 - Άλλως, αν πρόκειται για πρόσωπα μη καταλαμβανόμενα από τους ν.1379/83, ν.1489/84 και ν.2227/94, η ασφάλιση για το εκτός Υπηρεσίας διάστημα που

-5 - Άλλως, αν πρόκειται για πρόσωπα μη καταλαμβανόμενα από τους ν.1379/83, ν.1489/84 και ν.2227/94, η ασφάλιση για το εκτός Υπηρεσίας διάστημα που ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου παραμονής εκτός Υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων με τις διατάξεις του αρθρ. 25 του ν.2190/94, που υπηρετούσαν ως συμβασιούχοι σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών. Βαθµός Ασφαλείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 16/1/2009 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 12 Αριθµ. Πρωτ. Βαθµός Προτεραιότητας Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/6

Διαβάστε περισσότερα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Υπόψη κας. Κ. Καρδαμίτση Ασκούσας χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατεχάκη ΑΘΗΝΑ Fax:

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Υπόψη κας. Κ. Καρδαμίτση Ασκούσας χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κατεχάκη ΑΘΗΝΑ Fax: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Φ:223302/ Πληροφορίες : Ε. Μαρκάκη Τηλ.: 213 1306 *** 1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπόψη κου Κ. Κιντή Γενικού Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ4691ΩΓ-3ΜΡ. Στοιχεία Υπευθύνου: .../.../20... Αριθμ. Πρωτ..

ΑΔΑ: Β43Φ4691ΩΓ-3ΜΡ. Στοιχεία Υπευθύνου: .../.../20... Αριθμ. Πρωτ.. .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196/ τα / 16-10-2012) Στοιχεία Επιχείρησης: ΠΡΟΣ Επωνυμία... Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.......

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ:3701/55-22/11/2011 Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ.

Αριθ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ:3701/55-22/11/2011 Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ. Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ Αριθ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ:3701/55-22/11/2011 Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ. ΘΕΜΑ: Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής»

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Φ10021/10045/685/

Φ10021/10045/685/ Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. Κοινοποίηση του άρθρου 47 του Ν.2676/99, της Γ1/1701/6-2-02 Υπουργικής Απόφασης καθώς και της Φ10021/10045/685/21-6-07 τροποποιητικής αυτής. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Σ40/91/19-09-2007

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 11-3-2013 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα