το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος"

Transcript

1 το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ και ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ, ASHRAE Building Energy Modeling Professional (BEMP) ςευμικόπ ρύμβξσλξπ γοατείξσ ςξσ ρσμτώμξσ ςχμ δημάουχμ Τ.Ε.Ε.

2 ρύμτχμξ ςχμ δημάουχμ τι είναι; το Σφμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηςη ςτην οποία ςυμμετζχουν τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ, οι οποίεσ δεςμεφονται εθελοντικά να αυξήςουν την ενεργειακή απόδοςη και τη χρήςη των ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ ςτισ περιοχζσ τουσ ποιοσ είναι ο ςτόχοσ; δζςμευςη των Δημάρχων να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζθεςε η Ευρωπαϊκή Ζνωςη (ΕΕ) για το 2020 μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ CO 2 ςτισ επικράτειεσ τουσ τουλάχιςτον κατά 20% με ποίο τρόπο; ςφνταξη, εφαρμογή και παρακολοφθηςη ενόσ Σχεδίου Δράςησ για την Αειφόρο Ενζργεια (ΣΔΑΕ)

3 ρσμμεςξυή ρςξ ρύμτχμξ βήμα 1 ο υπογραφή του Συμφϊνου βήμα 3 ο εφαρμογή του ΣΔΑΕ βήμα 2 ο ςφνταξη ΣΔΑΕ βήμα 4 ο παρακολοφθηςη ΣΔΑΕ

4 ρυέδιξ δοάρηπ αειτόοξσ εμέογειαπ απογραφή καταναλϊςεων ενζργειασ και εκπομπϊν CO 2 εντοπιςμόσ των «προβληματικϊν» ςημείων ςφνταξη προτάςεων εξοικονόμηςησ ενζργειασ και μείωςησ εκπομπϊν CO 2

5 σπξγοατέπ ρσμτώμξσ ρε παμεσοχπαψκό επίπεδξ Ελλάδα: ςε ςφνολο 325 δήμων ζχουν υπογράψει 100

6 ρυέδια δοάρειπ ρε παμεσοχπαψκό επίπεδξ Ελλάδα: ςε ςφνολο 325 δήμων ζχουν ςυντάξει ΣΔΑΕ 61

7 σπξγοατέπ ρσμτώμξσ και ρυέδια δοάρειπ ρε εθμικό επίπεδξ υπογραφζσ ςχζδια δράςεισ δήμοι 24

8 ποςοςτό επι των επιθεωροφμενων απξςύπχρη στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ κςιοίχμ 35% κατανομή ενεργειακήσ κλάςησ κτιρίων και κτιριακών μονάδων 30% 29% 25% 21% 20% 15% 16% 17% 15% 10% 5% 2% 0% Β Γ Δ Ε Η Θ ενεργειακή κλάςη πηγή: Τμήμαηος Επιθεώρηζης Ενέργειας Νοηίοσ Ελλάδος (πρώην ΕΥΕΠΕΝ)

9 ποςοςτό επι των επιθεωροφμενων καςάρςαρη κςιοιακξύ απξθέμαςξπ ρε εθμικό επίπεδξ 25% ενεργειακή κλάςη κτιρίων και κτιριακών μονάδων ανά δεκαετία 20% 15% 10% 5% 0% Β Γ Δ Ε Η Θ <1980 0% 3% 6% 8% 12% 24% % 2% 4% 4% 2% 3% % 3% 5% 3% 1% 1% % 7% 6% 2% 0% 0% 53% 15% 13% 16% πηγή: Τμήμα Επιθεώρηζης Ενέργειας Νοηίοσ Ελλάδος (πρώην ΕΥΕΠΕΝ)

10 ποακςικά ςι ρημαίμξσμ ξι κλάρειπ? ενεργειακζσ κατηγορίεσ βάςει Κ.Εν.Α.Κ. A + Α Β + Β ςφγχρονο κτίριο Γ Δ Ε μεγαλφτερη κατανάλωςη από ζνα ςφγχρονο κτίριο από 41% ζωσ 82% Ζ Η μεγαλφτερη κατανάλωςη από ζνα ςφγχρονο κτίριο περιςςότερο από 173% πηγή: Κανονιζμός Ενεργειακής Απόδοζης Κηιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.)

11 ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ - πεςοέλαιξ

12 ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ ποόβλεφη ΕΕ Oil price in $ 2010/boe Gas price in $ 2010/boe Coal price in $ 2010/boe πηγή : European Commission, EU energy, transport, and greenhouse gas emissions trends to 2050 (2013)

13 ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ ποόβλεφη ΕΕ πηγή : European Commission, EU energy, transport, and greenhouse gas emissions trends to 2050 (2013)

14 2013 dollars per barrel ενέλινη ςιμώμ κασρίμχμ πεςοέλαιξ- ποόβλεφη USA Moderate Oil Price High Oil Price Low Oil Price 2.8% % 1.6% πηγή: U.S. Energy Information Administration

15 Τ.Ε.Ε. και Σύμτχμξ ςχμ Δημάουχμ Το Τ.Ε.Ε. προκειμζνου να ςταθεί αρωγόσ τησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ςφςτηςε τον Οκτωβριο του 2012 «Γραφείο Υποςτήριξησ του Συμφώνου των Δημάρχων (ΓΥΣΔ)», που λειτουργεί ςτο πλαίςιο δραςτηριοτήτων τησ Διεφθυνςησ Επιςτημονικήσ και Αναπτυξιακήσ Δραςτηριότητασ. Επιπλζον από το Μάρτιο του 2013 το Τ.Ε.Ε. ζχει οριςτεί εθνικόσ ςυντονιςτήσ του Συμφϊνου.

16 απαιςήρειπ Σσμτώμξσ Δημάουχμ δημόςιεσ υπηρεςίεσ πάροχοι ενζργειασ δήμοσ ευρωπαϊκοί μηχανιςμοί χρηματοδοτικοί μηχανιςμοί μηχανικοί, μελετητζσ

17 ςξ Τ.Ε.Ε. χπ κόμβξπ δημόςιεσ υπηρεςίεσ πάροχοι ενζργειασ δήμοσ Τ.Ε.Ε. ευρωπαϊκοί μηχανιςμοί χρηματοδοτικοί μηχανιςμοί μηχανικοί, μελετητζσ

18 ςευμικέπ εκδηλώρειπ τελευταία εκδήλωςη Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηςη Δράςεων Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ, Τρίτη 21 Απριλίου 2015 Αμφιθζατρο Τ.Ε.Ε., Νίκησ 4, Αθήνα ημζρα ενζργειασ Τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον τομζα τησ εξοικονόμηςησ ενζργειασ, Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 Αμφιθζατρο Τ.Ε.Ε., Νίκησ 4, Αθήνα

19 ςύπξι εμεογειακώμ επεμδύρεχμ ζργα που παράγουν ζςοδα: - φωτοβολταϊκά - Σ.Θ.Θ. - τηλεθζρμανςη ενεργειακζσ επενδφςεισ ζργα που μειϊνουν ζξοδα μζςω ενεργειακήσ αναβάθμιςησ: οδοφωτιςμοφ κτιρίων εγκαταςτάςεων (πιςίνεσ κτλ) ςτόλου

20 ξικξμξμική αμάλσρη κύκλξσ ζχήπ κςιοίξσ ςξ ρσμξλικό κόρςξπ ρςξ κύκλξ ζχήπ εμόπ κςιοίξσ απξςελείςαι από ςξ: κόςτοσ μελετϊν κόςτοσ καταςκευήσ (ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ χρήματοσ) κόςτοσ λειτουργίασ (κόςτοσ ενζργειασ και νεροφ) κόςτοσ ςυντήρηςησ (εγκαταςτάςεων και αναλϊςιμα) κόςτοσ αντικατάςταςησ εξοπλιςμοφ κόςτοσ αποκομιδήσ

21 βήμαςα ανιξλόγηρηπ επέμδσρηπ εκςίμηρη εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ καθξοιρμόπ ρεμαοίχμ επεμβάρεχμ και κξρςξλξγήρειπ εκςίμηρη εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ ποξςάρεχμ σπξλξγιρμόπ μέςοξσ ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ (PB, NPV, IRR) και εμςξπιρμόπ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ επέμβαρηπ αμάλσρη οίρκξσ επέμδσρηπ

22 δσρκξλίεπ ρςημ ξικξμξμική ανιξλόγηρη ςξ κόρςξπ λειςξσογίαπ εναοςάςαι από ςιπ καςαμαλώρειπ εμέογειαπ και ςξ κόρςξπ εμέογειαπ (?) μεγάλη ρημαρία έυει η επιλξγή ςηπ υοξμικήπ διάοκειαπ σπξλξγιρμώμ και ςξσ ποξενξτληςικξύ επιςξκίξσ ςξ κόρςξπ αμςικαςάρςαρηπ ενξπλιρμξύ εναοςάςαι ςημ υοξμική διάοκεια σπξλξγιρμώμ

23 μέςοα ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ - PB απλόσ χρόνοσ απόςβεςησ PB *ζτη+ PV = V cost S en,an = V cost V en,cost,init V en,cost,prop όπξσ: V cost η ανία ςηπ επέμδσρηπ S en,an η εςήρια ενξικξμόμηρη υοημάςχμ λόγχ ςηπ επέμβαρηπ V en,cost,init ςξ εςήριξ κόρςξπ εμέογειαπ ποιμ ςιπ επεμβάρειπ V en,cost,prop ςξ εςήριξ κόρςξπ εμέογειαπ μεςά ςιπ επεμβάρειπ

24 μέςοα ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ - NPV καθαρή παροφςα αξία NPV [euros] NPV = PV COSTS + PV BENEFITS = =- R cost n t=0 + (1+i) t n t=0 R benefit (1+i) t όπξσ: PV costs η παοξύρα ανία ςηπ επέμδσρηπ PV benefits η παοξύρα ανία ςηπ ενξικξμόμηρηπ R cost ςξ κόρςξπ επέμδσρηπ ρςξ έςξπ t R benefit η ενξικξμόμηρη ρςξ έςξπ t i= ςξ ποξενξτληςικό επιςόκιξ n= ςα έςη σπξλξγιρμξύ

25 μέςοα ξικξμξμικήπ ανιξλόγηρηπ - IIR εςωτερικόσ βαθμόσ απόδοςησ *%] IRR = i όταν τεθεί NPV =0 o = - R cost n t=0 + (1+i) t n t=0 R benefit (1+i) t όπξσ: R cost ςξ κόρςξπ επέμδσρηπ ρςξ έςξπ t R benefit η ενξικξμόμηρη ρςξ έςξπ t n= ςα έςη σπξλξγιρμξύ

26 case study: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ κςιοίξσ γοατείχμ 1200m 2 ρςξιυεία κςιοίξσ: καςαρκεσαρμέμξ ποξ ςξσ 1980, υχοίπ μξμώρειπ και με κξστώμαςα αλξσμιμίξσ με μξμξύπ σαλξπίμακεπ θέομαμρη με κεμςοικό λέβηςα πεςοελαίξσ, σπεοδιαρςαριξλξγημέμξ υχοίπ δσμαςόςηςεπ κάλσφηπ μεοικώμ τξοςίχμ φύνη με αςξμικέπ μξμάδεπ διαιοξύμεμξσ ςύπξσ τχςιρμόπ με λαμπςήοεπ T8 τθξοιρμξύ με μαγμηςικά ρςοαγγαλιρςικά πημία ρεμάοια επεμβάρεχμ: θεομξμόμχρη ξοξτήπ θεομξμόμχρη καςακόοστχμ δξμικώμ ρςξιυείχμ αμςικαςάρςαρη κξστχμάςχμ αμςικαςάρςαρη λέβηςα με μέξ και εγκαςάρςαρη αμςιρςάθμιρηπ τξοςίχμ

27 case study: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ κςιοίξσ γοατείχμ 1200m 2 αα επζμβαςη θερμομόνωςη κατακόρυφων δ,ς, θερμομόνωςη οροφήσ αντικατάςταςη κουφωμάτων αντικατάςταςη καυςτήρα-λζβητααντιςτάθμιςη κόςτοσ [euro] ετήςια εξοικ/ ςη [euros] ζτη απόςβεςησ IRR 15 ζτη 20 ζτη 25 ζτη 15ζτη/ i=6% NPV [euros] 20ζτη/ i=6% 25ζτη/ i=6% ,2 6,84% 8,89% 9,82% ,6 20,37% 21,26% 21,55% ,77 4,46% 6,79% 7,90% ,24 30,28% 30,72% 30,83% όλα τα παραπάνω ,72 7,69% 9,65% 10,52%

28 case study: ανιξλόγηρη εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ κςιοίξσ γοατείχμ 1200m NPV [euros] 15ζτη/ i=6% NPV [euros] 20ζτη/ i=6% NPV [euros] 25ζτη/ i=6% θερμ. κατακ. δ.ς. θερμομ. οροφησ αντικ. κουφωμάτων αντικ. καυ.λζβ.- αντιςτ. όλα τα παραπάνω

29 ρςξιυεία επικξιμχμίαπ website: τηλζφωνα: Zήνα Λεϊμονή Μαρία Σκουλά Κωνςταντίνοσ Λάςκοσ

30 το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ και ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ, ASHRAE Building Energy Modeling Professional (BEMP) ςευμικόπ ρύμβξσλξπ γοατείξσ ςξσ ρσμτώμξσ ςχμ δημάουχμ Τ.Ε.Ε.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Λάσκος Κωνσταντίνος τεχνικός σύμβουλος γραφείου του συμφώνου των δημάρχων Τ.Ε.Ε. πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ., υποψ. διδάκτορας σύμβουλος ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

οι δπάςειρ εξοικονόμηςηρ ενέπγειαρ ωρ επένδτςη

οι δπάςειρ εξοικονόμηςηρ ενέπγειαρ ωρ επένδτςη οι δπάςειρ εξοικονόμηςηρ ενέπγειαρ ωρ επένδτςη Διήμεοξ Εμέογειαπ 25-26 Οκς 2016 Λάςκορ Κωνςσανσίνορ, ςευμικόπ ρύμβξσλξπ γοατείξσ ςξσ ρσμτώμξσ ςχμ δημάουχμ Τ.Ε.Ε. πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ. 3 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Παράμετρος κλίμα Πανεπιστήμιο Πατρών: «Αειφορικός σχεδιασμός» - Α εξάμηνο 2015-2016 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών Το έργο REQUEST2ACTION

Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών Το έργο REQUEST2ACTION Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών Το έργο REQUEST2ACTION Αναστασία Σπανού M.Sc. Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτοφμενα Προγράμματα για την Πράςινη Οικονομία

Επιδοτοφμενα Προγράμματα για την Πράςινη Οικονομία Επιδοτοφμενα Προγράμματα για την Πράςινη Οικονομία Μιχάλησ πανόσ Αντιπρόεδροσ Διευθφνων φμβουλοσ ΣΟΧΑΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε. www.stochasis.com info@stochasis.com Αθήνα, Μάρτιος 2010 ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Αμέντα Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνική Υπηρεσία Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης

Βασιλική Αμέντα Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνική Υπηρεσία Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης ISO 50001 : Ένα ακόμη πιστοποιητικό ή ένα εργαλείο για καλύτερη ενεργειακή διαχείριση και πιο αξιόπιστο ΣΔΑΕ. Η εμπειρία του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης Βασιλική Αμέντα Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ημερίδα ΤΕΕ Πελοποννήςου, 13 Νοεμβρίου 2013 Σωτήρησ Κατςιμίχασ, Δρ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Γενικόσ Γραμματεφσ Ζνωςησ Ελληνικών Επιχειρήςεων Θζρμανςησ και Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη υποστήριξη Δήμων για τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Ολοκληρωμένη υποστήριξη Δήμων για τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων Ολοκληρωμένη υποστήριξη Δήμων για τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη SEAP-PLUS Νικόλαος Ανουσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια

Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια Χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση ανακαινίσεων ΣΜΕΚ στα δημοτικά κτήρια Λύσεις CERtuS Κώστας Παύλου ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 12/2016 Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων Διασφάλιση υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές για περισσότερα και καλύτερα ΣΔΑΕ Ο ρόλος του ΤΕΕ ως Εθνικού Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων Ιουνίου 2014

Καλές πρακτικές για περισσότερα και καλύτερα ΣΔΑΕ Ο ρόλος του ΤΕΕ ως Εθνικού Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων Ιουνίου 2014 Καλές πρακτικές για περισσότερα και καλύτερα ΣΔΑΕ Ο ρόλος του ΤΕΕ ως Εθνικού Συντονιστή του Συμφώνου των Δημάρχων Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες Καλύτερα Σχέδια Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Το παρατηρητήριο ενέργειας στο ΤΕΕ και η συνεργασία δημόσιων αρχών με ενεργειακούς παρόχους Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 Click Το έργο to DATA4ACTION edit Master title style

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στα σχολεία.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στα σχολεία. Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας

Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Εσπερίδα με Θέμα: «Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας» Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προοπτικές καινοτομικής επιχειρηματικότητας Δρ. Χάρης Δούκας Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης.

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παναγιώτης Καστανιάς Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μηχανολόγος Μηχανικός(BSc)

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ. Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ. Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαρία Κίκηρα Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης.

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr XX www.facebook.com/groupenergyconservation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Δρ. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Α.Π.Θ. Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Τι θεωρείται ως βέλτιστο? Πώς υπολογίζεται η απόδοση? Πώς εξάγεται η βέλτιστη λύση? cost minimization maximum

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα

Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Ποια είναι. Ποιες οι προοπτικές. Πράσινα Eπαγγέλματα Πράσινα επαγγέλματα ή πράσινες ενασχολήσεις? ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εξοικονόμιση ενέργειας / Χρήση ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Τεχνολογίες, Εφαρμογές, Εμπειρίες, Θεσμικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Τεχνολογίες, Εφαρμογές, Εμπειρίες, Θεσμικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές ΕΜΘΠΜ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Τεχνολογίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.9.1 9. Μελέτη Περίπτωσης IΧ: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω του ΜΚΑ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα