ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ"

Transcript

1 ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ

2 Για παραγγελίες καλέστε: & ΑΓΡΗΜΟΝΗΑ : γηα ηελ θαξπγγίηηδα. ΑΡΣΔΜΗΗΑ : γηα ην δάραξν. ΑΥΗΛΛΔΗΑ : είλαη ιηπνδηαιπηηθν θαη βνεζαεη ζην αδπλάηηζκα. Καζαξίδεη ην αίκα. Δίλαη θαηά ηνπ ηπκπαληζκνύ θαη ηεο θνιίηηδαο. Με αηκόινπηξα είλαη θαηά ηεο αθκήο ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ: Βειηηώλεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. πζηήλεηε θαηά ηεο Αϋπλίαο, ηνπ Άγρνπο, ηεο πζηεξίαο, ηνπ θόβνπ θαη ηεο εκηθξαλίαο. ΒΑΗΛΗΚΟ : ρξεζηκνπνηείηε σο θαξύθεπκα ζηα θαγεηά. Δπίζεο είλαη θαηά ηνπ πνλνθεθάινπ, ηεο δαιάδαο, ηεο εκηθξαλίαο. Σνλώλεη ηελ κλήκε θαη κεηά από θάζε γεύκα βνεζαεη ζηελ θαιύηεξε ρώλεςε ηνπ θαγεηνύ. ΒΑΣΟ : Καηεβάδεη ηελ πςειή πίεζε. ΓΑΪΓΟΤΡΑΓΚΑΘΟ-ΗΛΤΒΟΝ: είλαη πνιύ θαιν γηα ην ζπθώηη, κάιηζηα ιέγεηαη πσο αλαλεώλεη ηα θύηηαξα ηνπ ζπθσηηνύ. Δπίζεο ηνλώλεη ηε κλήκε, πξνζηαηεύεη ην ζπθώηη από ηηο ηνμίλεο, απμάλεη ηε ξνή ηεο ρνιήο θαη είλαη ελάληηα ζηηο πέηξεο ηεο ρνιήο. ΓΟΤΛΒΟΤΛΑΡΗΑ: γηα ηελ δπζθνηιηόηεηα. ΓΑΦΝΖ: Απαξαίηεην θαξύθεπκα γηα ηελ ειιεληθή θνπδίλα. ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ: Δίλαη γηα ηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ηνλσηηθό ηεο νξάζεσο. Γηα ην δπλάκσκα ησλ καιιηώλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηε θαη σο θαξύθεπκα ζε θαγεηά (ςάξη, ςεηό θξέαο, ζαιάηεο, θ.α). ΓΗΚΣΑΜΟ ΚΡΖΣΖ: Καηά ηνπ έιθνπο ηνπ ζηνκάρνπ, γηα ηηο πιεγέο, δπζπεςίεο, ηνλσηηθό θαη δπλακσηηθό. ΓΤΟΜΟ: ρξεζηκνπνηείηε σο θαξύθεπκα ζηα θαγεηά. Δπίζεο είλαη δηνπξεηηθό, γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο πέςεο θαη θαηεβάδεη ηελ πςειή πίεζε. ΔΤΚΑΛΤΠΣΟ: γηα ην άζζκα θαη ηελ ηγκνξίηηδα. ΘΤΜΑΡΗ : Δίλαη θαηά ηεο εκθξάμεσο ησλ βξόρσλ θαη ησλ πλεπκόλσλ, θαηά ησλ θξπνινγεκάησλ θαη θαηά ηεο δηάξξνηαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηε θαη ζηα θαγεηά σο θαξύθεπκα. ΗΠΠΟΦΑΔ Χξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο γηα ηόλσζε, επεμία θαη ελέξγεηα. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ, ηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη γηα λα ξπζκίζεη ηνλ κεηαβνιηζκό. ΚΗΣΟ: θαηά ηεο θνιίηηδαο. ΚΑΛΔΝΣΟΤΛΑ : Γξα σο εξεκηζηηθό γηα ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. Δίλαη θαιό γηα ην έιθνο ζηνκάρνπ θαη δσδεθαδαθηύινπ. Πηζηεύεηε πσο απνκαθξύλεη ην γήξαο. Δμσηεξηθά ρξεζηκνπνηείηε γηα ην έθδεκα, ηα ζθαζίκαηα ηνπ δέξκαηνο θαη γηα ηελ αθκή. ΚΡΑΣΑΗΓΟ : Ρπζκίδεη ηνπο παικνύο ηεο θαξδηάο, δηαζηέιιεη ηα ζηεθαληαία θαη εγθεθαιηθά αγγεία, Ρπζκίδεη ηηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο θαη θαηεβάδεη ηελ πςειή πίεζε. Δίλαη έλα πάξα πνιύ θαιό θπηό γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο. ελίδα 2

3 ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΛΔΒΑΝΣΑ: είλαη θπηό κε εξεκηζηηθέο ηδηόηεηεο, είλαη θαηά ηεο αϋπλίαο, θαηά ηεο δηάξξνηαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηε θαη γηα ην ζθόξν, Βάδνπκε ζε πθαζκάηηλν ζαθνπιάθη ιεβάληα θαη ην ηνπνζεηνύκε ζηελ ληνπιάπα κε ηα ξνύρα καο. ΛΟΤΗΕΑ: γηα ην αδπλάηηζκα. Δίλαη αληηππξεηηθό θαη είλαη θαιό γηα ηε γξίπε. ΜΗΚΡΟΜΔΡΗΑ : Γηα ηα ηξηγιπθεξίδηα. ΜΔΝΣΑ : είλαη θπηό ηνλσηηθό, ζηνκαρηθό, ρσλεπηηθό, θαηά ηεο γξίπεο. Με αηκόινπηξα είλαη αληηζεπηηθό, απνιπκαληηθό ηνλώλνληαο ην πξόζσπν θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. ΜΔΛΗΑ: έρεη εξεκηζηηθέο ηδηόηεηεο, είλαη θαηά ηεο δπζπεςίαο, θαηά ηεο λεύξσζεο ζηνκάρνπ. Βνεζαεη ζε πεξηπηώζεηο άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη κειαγρνιίαο. Δπίζεο είλαη θαηά ηνπ θξπνινγήκαηνο, δεζηό ηζάη κε ιεκόλη είλαη αληηππξεηηθό. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΝΑ : θαηά ηνπ πόλνπ ηεο θνηιηάο θαη ηνπ εκεηνύ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηε θαη ζηελ καγεηξηθή, ζε ζαιάηεο, ζνύπεο, ζάιηζεο. ΠΛΑΝΣΑΓΚΟΝ : γηα πέηξεο θαη άκκν ζηα λεθξά. ΡΗΓΑΝΖ ΜΗΞΖ: ΡΗΓΑΝΖ,ΘΤΜΑΡΗ,ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ,ΒΑΗΛΚΟ; Καξύθεπκα γηα ζνπβιάθη, γύξν, ειιεληθή ζαιάηα, ςάξη, ςεηά, θέηα, πίηζα. ΑΜΠΟΤΚΟ: θαηά ηεο γξίπεο, γηα ηηο αζζέλεηεο από θξπνινγήκαηα, θαηαξξνή, είλαη απνρξεκπηηθό θαη καιαθηηθό. ΠΑΘΟΥΟΡΣΟ-ΤΠΔΡΗΚΟΝ: Γηα έιθνο ζηνκάρνπ θαη δσδεθαδαθηύινπ, βειηηώλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, θαηά ηεο δηάξξνηαο. Έρεη αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε. Δπίζεο ην ιάδη ηνπ θπηνύ θιείλεη πιεγέο, εμσηεξηθέο άιια θαη εζσηεξηθέο, ό π σ ο έ ι θ ν ο ζ η ν κ ά ρ ν π θ α η δσδεθαδαθηύινπ. Δίλαη πνιύ θαιό γηα ην παρύ έληεξν. ΣΑΡΑΞΑΚΟΝ : για την χοληστερίνη. Αναζωογονεί τη λειτουργία του συκωτιού, βελτιώνει την πέψη, καθαρίζει το αίμα, αυξάνει την αμυντική ικανότητα του οργανισμού και γενικά καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες. ΣΑΙ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ (Περιέχει: τσάι βουνού, φασκόμηλο, φλαμούρι, φλισκούνι): Αποκλειστική συνταγή, από βότανα Αγίου Όρους & Χολομώντα. Ένα ξεχωριστό τσάι που θα σας ταξιδέψει με το άρωμα και τη γεύση του στα μονοπάτια της Ελληνικής φύσης. ελίδα 3

4 Για παραγγελίες καλέστε: & ΣΑΙ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ ή ΙΔΕΡΙΣΗ: είναι αρωματικό φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό φυτό. Κάνει καλό στο στομάχι, στην αναιμία, στην γρίπη και στο βήχα. Ηρεμεί τα νεύρα και βοηθαει στον καλό ύπνο. Περιέχει σίδηρο. Αδυνατίζει υγιεινά. ΣΟΤΚΝΙΔΑ : Είναι κατά του ουρικού οξέος & της ισχιαλγίας, βοηθαει στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες, βοηθαει σε περιπτώσεις αναιμίας, είναι κατά της αρτηριοσκλήρυνσης και της δυσλειτουργίας του μεταβολισμού. ΥΛΑΜΟΤΡΙ ΣΙΛΙΟ: έχει εφιδρωτικές, αποχρεμπτικές, αντιπυρετικές, ηρεμιστικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείτε για την υπέρταση, αρτηριοσκλήρυνση, καρδιοαγγειακές και πεπτικές ανωμαλίες, νευρική υπερένταση και πονοκεφάλους. Καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες. Είναι πολύ καλό για την γρίπη και βελτιώνει την πέψη. ΥΑΚΟΜΗΛΟ ή ΑΛΒΙΑ : Είναι κατά της δυσπεψίας, της ανησυχίας, της κατάθλιψης, του κρυολογήματος και τις διαταραχές του συκωτιού. Κατά του βήχα και της δύσπνοιας. Χρησιμοποιείτε για το δυνάμωμα του νευρικού συστήματος και τη βελτίωση του μεταβολισμού. Βοηθαει σε περιπτώσεις μελαγχολίας και απαισιοδοξίας. Είναι πολύ καλό τονωτικό της μνήμης. ΥΛΙΚΟΤΝΙ : έχει μαλακτικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες. Είναι καρδιοτονωτικό, αντισπασμωδικό, κατά των νευρικών διαταραχών, κατά της ημικρανίας και των ιλίγγων (ναυτία). Χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις εμπύρετης γρίπης, εναντία στη δυσπεψία. ΤΩΠΟ (ΣΕΤΚΡΙΟΝ): κατά του βραχνιάσματος, του βήχα. Κατά της εμφράξεως των εντέρων. Κατά των χολόλιθων και λίθων των νεφρών. ΦΑΜΟΜΗΛΙ : έχει ηρεμιστικές, στυπτικές και αντιφλεγμονωδεις ιδιότητες, δρα σαν παυσίπονο. Είναι ευεργετικό του πεπτικού συστήματος και διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα. Εναντία στη δυσπεψία αγχοτικης προέλευσης, γαστρίτιδα, έλκη του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου. Είναι ηρεμιστικό στις νευρικές διαταραχές. Είναι αναντικατάστατο για πεπτικά προβλήματα των μωρών, κολικούς, διάρροια, σπασμούς και φύτρωμα των δοντιών. ελίδα 4

5 ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΜΙΞΗ : για τον προστάτη. Περιέχει: ΕΡΝΙΑΡΙΑ-ΠΟΛΤΓΟΝΟ-ΟΤΡΣΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΜΕΡΙΑ-ΕΡΙΚΗ ΜΙΞΗ: για τα αρθριτικά. Περιέχει: ΜΕΛΙΑ-ΤΠΕΡΙΚΟΝ-ΦΑΜΕΔΡΙ ΜΙΞΗ: για τις αιμορροΐδες. Περιέχει: ΔΑΥΝΗ-ΖΑΜΠΟΤΚΟ-ΜΑΛΑΦΙ-ΤΩΠΟ ΜΙΞΗ: για το βήχα και το άσθμα. Περιέχει: ΣΟΤΙΛΑΓΟΝ-ΑΛΘΑΙΑ-ΜΑΛΑΦΙ-ΑΜΠΟΤΚΟ ΜΙΞΗ: Για την αϋπνία. Περιέχει: ΛΕΒΑΝΣΑ- ΛΤΚΙΚΟ- ΜΕΛΙΑ- ΜΑΝΣΖΟΤΡΑΝΑ- ΣΙΛΙΟ- ΦΑΜΟΜΗΛΙ ΜΙΞΗ: Για το συκώτι. Περιέχει: ΑΓΡΙΜΟΝΙΑ-ΒΑΣΟ-ΙΛΤΒΟΝ-ΣΑΡΑΞΑΚΟΝ-ΣΟΤΚΝΙΔΑ- ΤΠΕΡΙΚΟΝ ΜΙΞΗ: Για το αδυνάτισμα μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα κάθε δίαιτας. Περιέχει: ΑΦΙΛΛΕΙΑ-ΛΟΤΙΖΑ-ΣΑΙ ΒΟΤΝΟΤ-ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΙ-ΦΑΜΟΜΗΛΙ ελίδα 5

6 Για παραγγελίες καλέστε: & ΚΕΡΑΛΟΙΥΗ: Με γνήσιο κερί, ελαιόλαδο, βότανα και πρόπολη. Για έκζεμα, ξηροδερμία, μυϊκούς πόνους και μυκητιάσεις. ΚΕΡΑΛΟΙΥΗ: Με γνήσιο κερί, ελαιόλαδο, βότανα, πρόπολη και αιθέρια έλαια. Για το πρόσωπο. ΚΕΡΑΛΟΙΥΗ: Το παραδοσιακό κεραλοιμα με αιθέριο έλαιο βανίλιας. Για την ξηροδερμία. ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΑΠΟΤΝΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ: Για Σώμα και Πρόσωπο. ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΑΠΟΤΝΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ: Για Μαλλιά και Σώμα. ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΦΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΑΠΟΤΝΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ: Για κυτταρίτιδα. ΠΑΘΟΛΑΔΟ: για έλκος στομάχου και πληγές (εσωτερικές & εξωτερικές) ελίδα 6

7 ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΑΠΟΛΤΣΑ ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ελίδα 7

8 ΣΕΛΝΟΤΜΕ ΟΛΑ ΜΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΕ ΑΝΣΙΚΑΣΑΒΟΛΗ. ΕΠΙΗ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΕΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ Α ΕΝΗΜΕΡΩΟΤΜΕ Ε ΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣΕ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΑ. 2: ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΣΑΞΙΑΡΦΗ - ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ Σ.Κ: ΠΟΛΤΓΤΡΟ Σηλέφωνο: Σηλ&Υαξ:

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012 Φάρμακα και βότανα στην Αρχαία Ελλάδα Τα διάφορα φυτά στην αρχαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (Όλες οι ρητίνες δε λαμβάνονται εσωτερικά) Αγιόκλημα (Ηoneysuckle essential oil): Διαθέτει ηρεμιστικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες ενώ χρησιμοποιείται κατά της αϋπνίας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανοθεραπεία. Φυσικά & Υγιεινά

Βοτανοθεραπεία. Φυσικά & Υγιεινά Βοτανοθεραπεία Φυσικά & Υγιεινά Αδυνάτισμα Στραγγιστό ρόφημα από σύμπλεγμα βοτάνων για απώλεια βάρους και αποτοξίνωση του οργανισμού. Αυξάνει τις καύσεις του περιφερειακού λίπους και αναστέλλει την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υπεύθυνη Project: Δέσποινα Κρομμύδα ΠΕ 09 Οικονομολόγος Τεχνική Υποστήριξη: Αλεξάνδρα Ντούσιου ΠΕ 19 Πληροφορικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υπεύθυνη Project: Δέσποινα Κρομμύδα ΠΕ 09 Οικονομολόγος Τεχνική Υποστήριξη: Αλεξάνδρα Ντούσιου ΠΕ 19 Πληροφορικής ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υπεύθυνη Project: Δέσποινα Κρομμύδα ΠΕ 09 Οικονομολόγος Τεχνική Υποστήριξη: Αλεξάνδρα Ντούσιου ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Αρωματικά φυτά-βότανα» Ερευνητική εργασία Β Λυκείου ΓΕΛ Σκύδρας. Σχολικό έτος 2012-2013

«Αρωματικά φυτά-βότανα» Ερευνητική εργασία Β Λυκείου ΓΕΛ Σκύδρας. Σχολικό έτος 2012-2013 «Αρωματικά φυτά-βότανα» Ερευνητική εργασία Β Λυκείου ΓΕΛ Σκύδρας Σχολικό έτος 2012-2013 1 Ομάδες Ομάδα Α Τσίκου Κυριακή Ταουσάνη Γεωργία Τσιφλίδου Σοφία Ομάδα Β Διδωνάκη Άννα Κουκλατζή Νατάσα Σακίτα Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN

Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN Thomas Goettfried Πρόεδρος της εταιρείας VIVASAN Αγαπητοί φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω τον καινούργιο συμπληρωμένο κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας VIVASAN, και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΙΟΥΣ (ΓΕΡΑΣΑΣ-ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ) Θυμάρι Γνωριμία με τα βότανα και τις ιδιότητές τους. Αλόη. Ρίγανη

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΙΟΥΣ (ΓΕΡΑΣΑΣ-ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ) Θυμάρι Γνωριμία με τα βότανα και τις ιδιότητές τους. Αλόη. Ρίγανη ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΙΟΥΣ (ΓΕΡΑΣΑΣ-ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ) Θυμάρι Γνωριμία με τα βότανα και τις ιδιότητές τους Δενδρολίβανο Συνεργάστηκαν τα παιδιά της Στ τάξης ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση: Ένα φλυτζάνι του καφέ κάθε μέρα βοηθάει για το ζάχαρο.

Χρήση: Ένα φλυτζάνι του καφέ κάθε μέρα βοηθάει για το ζάχαρο. Περιγραφή: Είναι φυτό πολυετές, με πυκνή χνουδωτή βλάστηση που φτάνει σε ύψος τα 30 εκατοστά. Τα φύλλα του είναι ωοειδή, οξύληκτα, οδοντωτά και στιλπνά. Τα άνθη του είναι ρόδινα, διαταγμένα σε βραχύ στάχυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΝΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ Μπουμπουλίνας 28, Πειραιάς, Τηλ. 210 4296237 www.dimelis.gr

ΤΖΙΝΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ Μπουμπουλίνας 28, Πειραιάς, Τηλ. 210 4296237 www.dimelis.gr ΑΝΙΘΟΣ ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΑΡΚΕΥΘΟΣ ΑΓΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ DILL ROSEHIP JUNIPERBERRY αντιμικροβιακό, αντισπασμωδικό, ηρεμιστικό πεπτικό σύστημα, πόνους, τυμπανισμό αναζωογόνηση, δερματίτιδα, εγκαύματα, έκζεμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης Επιστημονική ομάδα: Δρ. Ελένη Μαλούπα Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Δρ. Διαμάντω Λάζαρη Δρ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγµένα µπαχαρικά και βότανα. Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγµένα µπαχαρικά και βότανα. Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903 ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εκλεκτοί οίνοι επιλεγµένα µπαχαρικά και βότανα Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903 Delivery κάθε µέρα από τις 18:00 έως της 23:00 Και στο site www. oinologio.net

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPERFOODS

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPERFOODS ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 1 2 ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 3 Στην appetite for health ειδικευόμαστε στην εισαγωγή, τυποποίηση και διανομή φυσικών προϊόντων, βιολογικών και συμβατικών. Σημαντικό κομμάτι των προϊόντων μας είναι οι υπερτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) 2. υόσµος 3. Γλυκόριζα

1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) 2. υόσµος 3. Γλυκόριζα 1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) Η βαλεριάνα είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Από τον 18ο αιώνα χρησιµοποιείται ως κατευναστικό του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η κόκκινη βαλεριάνα έχει ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΙΓΚΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΙΓΚΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Επιστημονικό όνομα: Ocimun basilicum Βοτανική οικογένεια: Labiatae Ιστορικό: Κατάγεται από την Ινδία και ήλθε στην Ευρώπη κατά την αρχαιότητα. Ο Διοσκουρίδης έλεγε ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Aloe Vera το θαύμα της φύσης Aloe Vera το δώρο της φύσης για την υγεία μας.

Aloe Vera το θαύμα της φύσης Aloe Vera το δώρο της φύσης για την υγεία μας. Aloe Vera το θαύμα της φύσης Aloe Vera το δώρο της φύσης για την υγεία μας. "Τέσσερα είναι τα βασικά συστατικά για την υγεία του ανθρώπου, τα δημητριακά, το σταφύλι, η ελιά και η αλόη. Το πρώτο τρέφει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΧΛΩΡΑΚΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΧΛΩΡΑΚΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΧΛΩΡΑΚΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ Με πολλή προσεκτική μελέτη απο διάφορα βιβλία, συγκέντρωσα εδω οσο πιο απλά γίνεται, τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Gano Excel Greece. Προϊόντα Συστατικά και Χρήση τους.

Gano Excel Greece. Προϊόντα Συστατικά και Χρήση τους. Gano Excel Greece Προϊόντα Συστατικά και Χρήση τους. GANODERMA Πρόκειται για το κορυφαίο μας προϊόν όπου είναι και η βάση για κάθε πρόγραμμα. Είναι σε μορφή ταμπλέτας, αποτελείται και από τα 6 μανιτάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζελέ Ματιών. 25μλ με 70% Αλόη ΧΥΜΟΣ ΑΛΟΗ. 250μλ με 60% Αλόη 1 Λ ΠΟΙΟΤΗΤΑ IASC. Πράσινο Τσάι με Αλόη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΚΡΑΝΜΠΕΡΥ 100%

Ζελέ Ματιών. 25μλ με 70% Αλόη ΧΥΜΟΣ ΑΛΟΗ. 250μλ με 60% Αλόη 1 Λ ΠΟΙΟΤΗΤΑ IASC. Πράσινο Τσάι με Αλόη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΚΡΑΝΜΠΕΡΥ 100% Σαμπουάν Αλόη ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ Σήμερα η Αλόη η γνήσια χρησιμοποιείται και εξωτερικά και εσωτερικά! Το ζελέ που βρίσκετε στα φύλλα, χρησιμοποιείτε για την ανακούφιση σε μιρκής σπουδαιότητας εγκαύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα

Τα προϊόντα μας. áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò. Υγεία για όλους. Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα Τα προϊόντα μας Υγεία για όλους áðü ôç äýíáìç ôçò öýóçò Ο Ηράκλειτος έλεγε: Η φύση αρέσκεται να κρίνει τα πράγματα Εισαγωγή Áãáðçôïß ößëïé, üðùò áðýäåéîå ç ðåßñá áéþíùí, ðïëëü öõôü, ñßæåò, öýëëá êáé óðüñïé

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPER FOODS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγμένα μπαχαρικά και βότανα

ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPER FOODS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εκλεκτοί οίνοι επιλεγμένα μπαχαρικά και βότανα ΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ SUPER FOODS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εκλεκτοί οίνοι επιλεγμένα μπαχαρικά και βότανα Γεωργίου Ζωγράφου 58 210/7488012 what s up 6982341903 Delivery κάθε μέρα από της 18:00 έως τις 23:00 Και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κωδικός : FN001-02001 Τιμή καταλόγου : 31,90 Τιμή Μέλους : 26,90

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κωδικός : FN001-02001 Τιμή καταλόγου : 31,90 Τιμή Μέλους : 26,90 Φίλτρα Νερού & Πλυντηρίου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φίλτρο βρύσης Instapure λευκό με διαφανές καπάκι Φίλτρο νερού από την waterpik. Φίλτρο νερού βρύσης με λευκό κορμό και διάφανο καπάκι. Μέσα στην συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Σε ισορροπία με τον άνθρωπο και τη φύση. 1 καταλογοσ προϊοντων vita MELIA

Σε ισορροπία με τον άνθρωπο και τη φύση. 1 καταλογοσ προϊοντων vita MELIA Σε ισορροπία με τον άνθρωπο και τη φύση 1 καταλογοσ προϊοντων vita MELIA 2 καταλογοσ προϊοντων vita MELIA Καλωσορίσατε στο φυσικό κόσμο της Vita Melia μάθε, νοιώσε, ζήσε, δράσε... Η Vita Melia δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

...γιατί η φύση ξέρει!

...γιατί η φύση ξέρει! ...γιατί η φύση ξέρει! απαγορευεται η ανατυπωση μερουσ η ολου του καταλογου χωρισ την εγγραφη αδεια τησ εταιρειασ. τα διατροφικα σκευασματα τησ ελληνικησ οικολογικησ εταιρειασ διατιθενται μονον σαν τροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ: «ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΘΕΜΑ : ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ : ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΕΝ ΡΑΣΕΛ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Υποψήφια διδάκτωρ στη σχολή Ιατρικής Τμήμα Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας... Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στην παθοφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ. Η περιβαλλοντική μας ομάδα

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ. Η περιβαλλοντική μας ομάδα 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ Η περιβαλλοντική μας ομάδα Σχολικό Έτος 2011 2012 Η περιβαλλοντική μας ομάδα ΑΓΙΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ ΡΕΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό τεύχος Νο 3. Μάρτιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιριδολογία και Ομοιοπαθητική (μέροςιιι). 2. Μυoπάθεια. 3. Σκλήρυνση κατά πλάκας. 4. Ολιστική Ιριδολογία (επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ἐργόχειρα ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟY ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ευπαλιο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ἐργόχειρα ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟY ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ευπαλιο ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟY ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ευπαλιο τηλ: 26340-44.391 email: agnektar@otenet.gr ἐργόχειρα Ἐργόχειρα καί διάφορα ἐκκλησιαστικά & παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Κέντρο Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα