ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ"

Transcript

1 ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ( ΓΛΠ 34 ) Περιόδοσ 1 Ιανοσαρίοσ έως 30 Σεπηεμβρίοσ 2015 ποζά ζε εσρώ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο o o o o Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Καηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ Καηαζηάζεσλ Οηθνλνκηθψλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 3. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 4. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 5. Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ

3 Η. ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία , , , ,69 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα , , , ,55 Τπεξαμία επηρείξεζεο , , Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , ,47 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο-ζπγγελείο επηρεηξήζεηο , , , ,00 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , , Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , , , ,43 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , ,14 Απνζέκαηα , , , ,99 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο , , , ,40 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ , , , ,37 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , , , , , ,08 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ , , , ,22 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ Κεθάιαην , , , ,00 Τπέξ ην άξηην , , , ,63 Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο , ,26 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (37.492,06) (38.271,42) - - Λνηπά απνζεκαηηθά , , , ,43 Απνηειέζκαηα εηο λένλ , , , , , , , ,02 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο , , ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ , , , ,02 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα , ,00 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , ,18 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο , , , ,00 Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9.550, , , ,00 Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο , , , ,18 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , , , ,77 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο , , , ,25 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,00 66, ,00 Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , , , , , ,02 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , , , ,20 ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ , , , ,22 2

4 ΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Ο Όκηινο εκ. πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) , , , ,94 Κφζηνο πσιήζεσλ ( ,43) ( ,70) ( ,14) ( ,84) Μηθηό θέξδνο , , , ,10 Άιια έζνδα , , , ,61 Έμνδα δηαζέζεσο ( ,57) ( ,46) ( ,53) ( ,99) Έμνδα δηνηθήζεσο ( ,29) ( ,17) ( ,97) ( ,14) Άιια έμνδα ( ,11) ( ,83) (26.497,73) ( ,56) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (56.746,74) ( ,84) ( ,64) ( ,48) Έζνδα απφ ρξεφγξαθα , Κέξδε/Εεκίεο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ ( ,55) Κέξδε/Εεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. ρξήζεο ( ,78) Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ ,19 ( ,95) ,49 ( ,46) Φφξνο εηζνδήκαηνο 4.18 ( ,94) ,25 ( ,69) ( ,44) Κέξδε/Εεκίεο κεηά από θόξνπο (Α) (4.835,75) ( ,70) ,80 ( ,90) - Καηαλέκνληαη ζε : - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (88.769,34) ( ,23) ,86 ( ,37) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ,59 ( ,47) ,94 (10.072,53) - ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα - πλαιιαγκ. Γηαθνξέο κεηαηξνπήο 717,76 (855,80) - (855,80) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (4.117,99) ( ,50) ,80 ( ,70) Καηαλέκνληαη ζε : Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (89.891,91) ( ,47) ,86 ( ,61) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ,92 ( ,03) ,94 (10.716,09) Κέξδε θαηά κεηνρή ζε επξώ 4.19 (0,0067) (0,0806) 0,0214 (0,0592) 3

5 Ο Όκηινο πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) , , , ,75 Κφζηνο πσιήζεσλ ( ,13) ( ,20) ( ,94) ( ,14) Μηθηό θέξδνο , , , ,61 Άιια έζνδα , , , ,34 Έμνδα δηαζέζεσο ( ,27) ( ,44) ( ,83) ( ,27) Έμνδα δηνηθήζεσο ( ,70) ( ,86) ( ,64) ( ,50) Άιια έμνδα (62.772,66) (52.078,00) (25.033,91) (77.111,91) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (24.511,62) (63.832,12) (43.916,64) ( ,76) Έζνδα απφ ρξεφγξαθα , Κέξδε απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ ( ,65) Κέξδε απφ ηελ απνηίκεζε ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. ρξήζεο , Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ ,17 ( ,05) ,56 ( ,49) Φφξνο εηζνδήκαηνο (31.037,07) ,51 (20.533,38) ,13 Κέξδε/Εεκίεο κεηά από θόξνπο (Α) ,10 ( ,54) ,18 ( ,36) Καηαλέκνληαη ζε : Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο ,65 ( ,96) ,85 ( ,11) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ,45 ( ,58) ,33 ( ,25) - ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα - πλαιιαγκ. Γηαθνξέο κεηαηξνπήο 330,37 (603,72) - (603,72) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο ,47 ( ,26) ,18 ( ,08) Καηαλέκνληαη ζε : Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο ,27 ( ,29) ,85 ( ,44) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ,20 ( ,97) ,33 ( ,64) Κέξδε θαηά κεηνρή ζε επξώ 0,0019 (0,0248) 0,0015 (0,0233) 4

6 ΗΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Ο Όκηινο εκ. ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά πλαι/θέο δηαθνξέο Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπα , , , , , , , ,30 - Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ , , , ,90 - Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0, , ,50 - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο , ,54-212,24-643,56-855,80 - Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην , ,00 0,00 0,00 - Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο κε επηζηξνθή κεηξεηψλ , , ,00 Τπόινηπα , , , , , , , ,10 Τπόινηπα , , , , , , , ,84 - Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ , , , ,75 - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο 779, , , ,33 717,76 - Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην , ,00 0,00 0,00 - Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο κε επηζηξνθή κεηξεηψλ , , ,00 Τπόινηπα , , , , , , , ,85 Περιόδοσ 1 Ιανοσαρίοσ έως 30 Σεπηεμβρίοσ 2015 ποζά ζε εσρώ

7 Ζ Δηαηξεία εκ. Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπα , , , , , ,04 - Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ , ,64 - Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην , ,00 0,00 - Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ , ,00 - Εεκίεο απφ απνηίκεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηελ εχινγε αμία , ,00 Τπόινηπα , , , , , ,68 Τπόινηπα , , , , , ,02 - Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ , ,96 - Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην , ,00 0,00 - Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ , ,00 - Πξνζαξκνγή αλαβ. Φφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ , ,97 Τπόινηπα , , , , , ,09 1

8 IV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε/Εεκίεο πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ,19 ( ,95) , ,03 Κέξδε/Εεκίεο πξν θφξσλ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο , Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , , , ,63 Πξνβιέςεηο , , , ,00 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 677,45 (1.781,41) - - Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο , , ,76 ( ,02) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , , , ,37 Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αχμεζε) κείσζε απνζεκάησλ ( ,34) ,02 (47.459,58) ,94 ( Αχμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ ( ,75) ,33 ( ,05) ( ,12) Αχμεζε (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) ( ,83) , , ,61 Μείνλ : Υξεσζη. ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (94.055,99) ( ,70) (55.522,33) ( ,43) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη ( ,83) - ( ,83) - Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο , Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ,14) ,86 ( ,54) ,01 Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ , ,33 - Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ( ,36) ( ,25) (22.285,09) (77.858,49) Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ 4.363, , , ,00 Έζνδα ρξενγξάθσλ , ,21 - Δηζπξαρζέληα κεξίζκαηα , , ,98 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 6.233, , ,02 120,02 Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - ( ,72) - - Σακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,03 ( ,56) , ,51 Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Λήςε δαλείσλ , Δμφθιεζε δαλείσλ ( ,04) ( ,75) ( ,04) ( ,75) Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ( ,56) - ( ,56) - Μεξίζκαηα θαη Ακνηβέο Γ πιεξσζείζεο ( ,00) - ( ,00) - Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο - ( ,00) - - Σακηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ,04) ( ,75) ( ,60) ( ,75) Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ,85 ( ,45) ,38 (80.417,23) Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ , , , ,31 Σακηαθά δηαζέζηκα ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ , , , ,08 Περιόδοσ 1 Ιανοσαρίοσ έως 30 Σεπηεμβρίοσ 2015 ποζά ζε εσρώ

9 πγθξηζηκόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηηο 22/10/2014 πσιήζεθε ε θαηά πνζνζηφ 50,9996% ζπγαηξηθή εηαηξεία " CALIN A.E." θαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή έπαπζε πιένλ ε ελζσκάησζε ηεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. α) Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ (απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ) ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2014 ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ αλακνξθψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ δηαθξηηά νη ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. β) Σα θνλδχιηα ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2014 έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ δηαθεθξηκέλα νη ζπλερηδφκελεο θαη νη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηα επφκελα, απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2015. Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξία «ΔΛΒΔ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ Α.Δ.» (ε Δηαηξία ) είλαη αλψλπκε εηαηξία εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ /06/Β/87/32. Ηδξχζεθε ην έηνο 1987 (ΦΔΚ ίδξπζεο 2503/ ) κε ηελ εηζθνξά ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο θαη κεηξεηψλ ηεο εηαηξίαο ΔΛΒΔ Δ.Π.Δ. Αληηθείκελν ηεο ΔΛΒΔ ΑΔ, ζήκεξα, είλαη ε θαηαζθεπή ελδπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κεγάισλ εηαηξηθψλ πειαηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ( θαηαζθεπή ζηνιψλ, ελδπκάησλ εξγαζίαο θηι), κεηά δε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ζηε ρξήζε 2013, κε απνξξφθεζε, ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο " ECOJOULE SOLAR Α.Δ." θαη ε παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ζ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο αλαηίζεηηα εμ νινθιήξνπ ζε ηξίηνπο (θαζφλ). Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θιάδνο «Δίδε Δλδπκαζίαο») Ζ εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Διεπζεξψλ ηνπ Ννκνχ Καβάιαο (Άγηνο Αλδξέαο Σ.Κ Καβάια, ηει , fax ) θαη ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν είλαη Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαιχπηνπλ ηελ εηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο (Ο Όκηινο). Οη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο ζε απηέο θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη λα πθίζηαηαη ν έιεγρνο. Περιόδοσ 1 Ιανοσαρίοσ έως 30 Σεπηεμβρίοσ 2015 ποζά ζε εσρώ

10 Γνκή ηνπ Οκίινπ Δηαηξία % πκκεηνρήο Έδξα Μέζνδνο Δλνπνίεζεο ΔΛΒΔ ABEE Μεηξηθή Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Οιηθή Δλνπνίεζε ΛΖΣΩ Α.Δ. (1) 28,86% Πεξηζηέξη Οιηθή Δλνπνίεζε HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ. 25,00% Αζήλα Καζαξή Θέζε ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ (2) 49,00% Βνπιγαξία Καζαξή Θέζε LETOSHOP D.O.O BEOGRAD 23,09% εξβία Οιηθή Δλνπνίεζε (1) ΛΖΣΩ Α.Δ. ελνπνηείηαη πιήξσο επεηδή ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κέηνρν πνπ δηαζέηεη ην 31,75% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. (2) Αθνξά ζε ζπγαηξηθή θαηά πνζνζηφ 80 % ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ Α.Δ. απηή ζπζηάζεθε ην β ηξίκελν ηνπ 2007 θαη έθηνηε πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. 2. Αξρέο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Οη παξνχζεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη ελδηάκεζεο απηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ είραλ εθδνζεί θαη ήηαλ ζε ηζρχ ηνλ επηέκβξην ηνπ Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κε εμαίξεζε θάπνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπκκεηνρηθνί ηίηινη) νη νπνίνη απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηελ θαζαξή ζέζε. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2015 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, ηεο ρξήζεσο 2014 ( 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ). Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2014, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο Νόκηζκα παξνπζίαζεο 2

11 Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ. 3. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 3α. Πιεξνθόξεζε γηα ην θέξδνο ε ηε δεκία, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεώζεηο Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην ΓΠΥΑ 8 Λεηηνπξγηθνί Σνκείο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Σν ΓΠΥΑ 8 πξνβιέπεη νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο λα πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε ησλ εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πνπ ειέγρνληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ, πνπ απνθαζίδεη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ πφξσλ αλά ηνκέα θαη πνπ θξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, κεηά ηελ απνξξφθεζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ζηηο 10/10/2013, ηεο απνθηεζείζαο ζε πξνεγνχκελε ρξήζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ECOJOULE SOLAR AE, ε νπνία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. α) παξαγσγή θαη εκπνξία εηνίκσλ ελδπκάησλ, ζηνιψλ θαη ελδπκάησλ εξγαζίαο. β) εκπνξία παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ εηδψλ θ.η.ι. γ) παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο Αληηθείκελν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. αξρηθά ήηαλ ν ζρεδηαζκφο, ε ξαθή θαη ε πψιεζε ελδπκάησλ απφ πθαζκέλν χθαζκα. Γηα ηνλ ιφγν φηη ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο ήηαλ πησηηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή αλάθακςε ηνπ θιάδνπ ηεο έλδπζεο ζηελ Διιάδα, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα επηθεληξσζεί ζηελ θαηαζθεπή ελδπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κεγάισλ εηαηξηθψλ πειαηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ( θαηαζθεπή ζηνιψλ, ελδπκάησλ εξγαζίαο θηι). Ζ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο αλαηίζεηαη εμ νινθιήξνπ ζε ηξίηνπο (θαζφλ). Μεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο, κε απνξξφθεζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο " ECOJOULE SOLAR A.E.", αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο είλαη πιένλ θαη ε παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 3β. Πιεξνθόξεζε γηα γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Οη γεσγξαθηθνί ηνκείο ηνπ νκίινπ ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά ζε δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ( Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ ) θαη δηεπζχλνληαη απφ ηελ έδξα. Οη πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ αθνξνχλ θπξίσο ζε πσιήζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 3

12 Σα έζνδα θαηαλέκνληαη θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή σο θαησηέξσ : 1/1-30/9/2015 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ , , ,18 Πσιήζεηο Πξνηφλησλ , , ,45 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 χλνιν , , ,63 1/1-30/9/2014 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ , , ,68 Πσιήζεηο Πξνηφλησλ , , ,10 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 χλνιν , , ,78 1/1-30/9/2015 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ , , ,97 Πσιήζεηο Πξνηφλησλ , , ,45 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 χλνιν , , ,42 1/1-30/9/2014 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ , , ,45 Πσιήζεηο Πξνηφλησλ , , ,10 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 χλνιν , , ,55 Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα κε εμαίξεζε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνζνχ επξψ ,77 πνπ βξίζθνληαη ζηελ εξβία. 3γ. Πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθνύο πειάηεο Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ γίλνληαη είηε ιηαληθψο, νη νπνίεο δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ή κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ζρεδφλ κεδεληθφ θίλδπλν απσιεηψλ, είηε ρνλδξηθψο, κε ρνξήγεζε ζρεηηθήο πίζησζεο (ζε αλνηθηφ ινγαξηαζκφ ή κε ηε ιήςε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ). Έηζη, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ Οκίινπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ ρνλδξηθήο θαη απφ ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ νκίινπ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ δελ μεπέξαζε ζηελ πεξίνδν ζε πσιήζεηο ην 10% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο επίζεο θαη θαλέλαο πειάηεο ηνπ δελ είρε ππφινηπν θαηά ηελ πνπ λα μεπεξλνχζε ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ. 4

13 Δμ άιινπ, ζηα πιαίζηα ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ, δηεξεπλάηαη ζε κφληκε βάζε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε ελ γέλεη νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θάζε λένπ πειάηε θαη επηθαηξνπνηνχληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ παιαηψλ πειαηψλ, δεδνκέλα κε βάζε ηα νπνία θαζνξίδνληαη αλάινγα θαη κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηα πηζησηηθά φξηα, νη φξνη πσιήζεσλ, εηζπξάμεσλ, νη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θ.α.. 5

14 4. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 4.1. Δλζώκαηα πάγηα Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο ηνπ νκίινπ ζηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2015 αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ ,05 θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε αγνξέο κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαζψο επίζεο ζε αγνξέο επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θίλεζε ησλ Δλζψκαησλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2014 ( ) έρεη σο εμήο : 30/9/2015 Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ , , , , , , ,05 Πξνζζήθεο πεξηφδνπ , , , ,05 Πσιήζεηο πεξηφδνπ - - (67.416,06) (3.550,00) (17.201,74) - (88.167,80) Λνηπέο θηλήζεηο (20.923,68) - (20.923,68) πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο ,07 215,01-157, ,63 Τπφινηπν 30/9/ , , , , , , ,25 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ ( ,39) ( ,97) (42.396,08) ( ,42) - ( ,86) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - ( ,39) (78.410,71) (4.409,40) ( ,52) - ( ,02) Πσιήζεηο πεξηφδνπ , , , ,84 Λνηπέο θηλήζεηο , ,50 πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο - (2.139,14) (136,92) - (157,54) - (2.433,61) Τπφινηπν 30/9/ ( ,93) ( ,78) (44.024,65) ( ,78) - ( ,14) Αλαπ. Αμία 30/9/ , , , , , , ,10 31/12/2014 Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ , , , , , , ,38 Πξνζζήθεο πεξηφδνπ , , , , ,35 Μεηαθνξέο - ( ,00) , Πσιήζεηο πεξηφδνπ - - (56.186,74) (37.297,37) (18.262,00) - ( ,11) Λνηπέο θηλήζεηο - ( ,76) (857,80) - (81.524,81) - ( ,37) πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο - (15.147,68) (1.050,35) - (859,50) - (17.057,54) Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο - ( ,05) - ( ,36) ( ,25) - ( ,66) Τπφινηπν 31/12/ , , , , , , ,05 6

15 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ( ,59) ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ ( ,34) ( ,82) ( ,23) ( ,45) - ( ,84) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - ( ,33) (98.626,56) (4.437,03) ( ,67) - ( ,59) Μεηαθνξέο ,00 (6.880,00) Πσιήζεηο πεξηφδνπ , , , ,56 Λνηπέο θηλήζεηο ,49 515, , ,94 πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο ,16 616,20-824, ,25 Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο , , , ,82 Τπφινηπν 31/12/ ( ,39) ( ,97) (42.396,08) ( ,42) - ( ,86) Αλαπ. Αμία 31/12/ , , , , , , ,19 30/9/2015 Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ , , , , , , ,24 Πξνζζήθεο πεξηφδνπ , , , ,09 Πσιήζεηο πεξηφδνπ - - (67.416,06) (3.550,00) (17.201,74) - (88.167,80) Τπφινηπν 30/9/ , , , , , , ,53 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ (70.094,47) ( ,85) (18.139,19) ( ,04) - ( ,55) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (11.507,85) (75.439,46) (4.024,25) (3.884,47) - (94.856,03) Πσιήζεηο πεξηφδνπ , , , ,84 Τπφινηπν 30/9/ (81.602,32) ( ,50) (19.382,61) ( ,31) - ( ,74) Αλαπ. Αμία 30/9/ , , , , , , ,79 31/12/2014 Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ , , , , , , ,43 Πξνζζήθεο πεξηφδνπ , ,00 628, ,92 Πσιήζεηο πεξηφδνπ - - (47.686,74) (37.297,37) (18.262,00) - ( ,11) Μεηαθνξέο - ( ,00) , Τπφινηπν 31/12/ , , , , , , ,24 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια Έξγα ππό εθηέιεζε ύλνιν 7

16 Τπφινηπν 1/1/ (63.350,68) ( ,05) (35.734,21) ( ,12) - ( ,06) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (13.623,79) (93.927,11) (4.389,83) (11.328,33) - ( ,06) Πσιήζεηο πεξηφδνπ , , , ,57 Μεηαθνξέο ,00 (6.880,00) Τπφινηπν 31/12/ (70.094,47) ( ,85) (18.139,19) ( ,04) - ( ,55) Αλαπ. Αμία 31/12/ , , , , , , , Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 30/9/2015 Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ , , , , , ,00 Πξνζζήθεο πεξηφδνπ Τπφινηπν 30/9/ , , , , , ,00 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ ( ,45) ( ,45) - ( ,45) ( ,45) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (46.492,54) (46.492,54) - (46.492,54) (46.492,54) Τπφινηπν 30/9/ ( ,99) ( ,99) - ( ,99) ( ,99) Αλαπ. Αμία 30/9/ , , , , , ,01 31/12/2014 Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ , , , , , ,00 Πξνζζήθεο πεξηφδνπ Τπφινηπν 31/12/ , , , , , ,00 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Τπφινηπν 1/1/ ( ,39) ( ,39) - ( ,39) ( ,39) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (61.990,06) (61.990,06) - (61.990,06) (61.990,06) Τπφινηπν 31/12/ ( ,45) ( ,45) - ( ,45) ( ,45) Αλαπ. Αμία 31/12/ , , , , , ,55 8

17 4.3. Τπεξαμία επηρείξεζεο Αθνξά ζηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ ρξήζε 2006 απφ ηελ εμαγνξά πξφζζεηνπ πνζνζηνχ 4,86 % ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ ΑΔ. 4.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 30/9/2015 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Γηθαίσκα ρξήζεο γεο Άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ χλνιν Κόζηνο Τπφινηπν έλαξμεο , , , ,74 πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο 363, ,25 Τπφινηπν ιήμεο , , , ,99 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπφινηπν έλαξμεο ( ,96) (5.589,04) (52.709,60) ( ,60) Απνζβέζεηο (8.213,29) (2.095,89) (19.747,34) (30.056,52) πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο (363,25) - - (363,25) Τπφινηπν ιήμεο ( ,50) (7.684,93) (72.456,94) ( ,38) Αλαπόζβεζηε αμία , , , ,62 31/12/2014 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Γηθαίσκα ρξήζεο γεο Άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ χλνιν Κόζηνο Τπφινηπν έλαξμεο , , , ,46 Πξνζζήθεο 1.083, ,00 Μεηψζεηο (9.550,00) - - (9.550,00) πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο (1.128,70) - - (1.128,70) Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο ( ,02) - - ( ,02) Τπφινηπν ιήμεο , , , ,74 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπφινηπν έλαξμεο ( ,89) (2.794,52) (26.379,80) ( ,21) Απνζβέζεηο (14.625,50) (2.794,52) (26.329,80) (43.749,82) Μεηψζεηο 3.004, ,33 πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο 1.135, ,50 Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο , ,60 Τπφινηπν ιήμεο ( ,96) (5.589,04) (52.709,60) ( ,60) Αλαπόζβεζηε αμία , , , ,14 9

18 Ζ Δηαηξεία 30/9/2015 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Γηθαίσκα ρξήζεο γεο Άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ χλνιν Κόζηνο Τπφινηπν έλαξμεο 4.897, , , ,94 Πξνζζήθεο Τπφινηπν ιήμεο 4.897, , , ,94 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπφινηπν έλαξμεο (1.730,83) (5.589,04) (52.709,60) (60.029,47) Απνζβέζεηο (734,67) (2.095,89) (19.747,34) (22.577,90) Τπφινηπν ιήμεο (2.465,50) (7.684,93) (72.456,94) (82.607,37) Αλαπόζβεζηε αμία 2.432, , , ,57 31/12/2014 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Γηθαίσκα ρξήζεο γεο Άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ χλνιν Κόζηνο Τπφινηπν έλαξμεο , , , ,94 Πξνζζήθεο 980, ,00 Μεηψζεηο (9.550,00) - - (9.550,00) Τπφινηπν ιήμεο 4.897, , , ,94 σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπφινηπν έλαξμεο (3.759,61) (2.794,52) (26.379,80) (32.933,93) Απνζβέζεηο (975,55) (2.794,52) (26.329,80) (30.099,87) Μεηψζεηο 3.004, ,33 Τπφινηπν ιήμεο (1.730,83) (5.589,04) (52.709,60) (60.029,47) Αλαπόζβεζηε αμία 3.166, , , ,47 - Σν δηθαίσκα ρξήζεο γεο πνζνχ επξψ ,39 αθνξά ζην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζην Διιεληθφ Γεκφζην σο αληάιιαγκα ρξήζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ ηεο ζε δεκφζηα έθηαζε θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. - Σν θνλδχιην ''άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ '' πνζνχ επξψ ,81 αθνξά ζηελ ππεξαμία πνπ θαηαβιήζεθε θαηά ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ECOJOULE A.E., ε νπνία ζηε ζπλέρεηα απνξξνθήζεθε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία, θαη αθνξά νπζηαζηηθά ζην ηίκεκα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 10

19 4.5 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο , ,00 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο , , , , , , , , Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο : Αλάιπζε Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ : Πνζνζηφ Δηαηξεία Υψξα Δγθαηάζηαζεο πκκεηνρήο Αμία Κηήζεσο Δχινγε Αμία ηελ 30/9/2015 Τπεξαμία ΛΖΣΩ Α.Δ. Διιάδα 28,86% , , ,00 ΤΝΟΛΑ , , ,00 Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηαρσξήζεθαλ ηελ ζηελ εχινγε αμία ηνπο φπσο πξνέθπςε απφ εθηίκεζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31/12/2005, ηελ 31/12/2010, ηελ 31/12/2012 θαη θαηά ηελ 31/12/2014. Οη δηαθνξέο θαηαρσξήζεθαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 2) ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο : Δλνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν Γεληθέο πιεξνθνξίεο ε εηαηξεία ΛΖΣΩ Α.Δ. ελνπνηείηαη πιήξσο επεηδή ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κέηνρν πνπ θαηέρεη πνζνζηφ 31,75% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο: 30/9/ /12/2014 Κφζηνο θηήζεο κείνλ απνκείσζε , ,00 Αλάιπζε Δπελδύζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 11

20 Υψξα Κφζηνο Κηήζεο Τπεξαμία Δηαηξεία Δγθαηάζηαζεο % πκκεηνρήο Αμία Κηήζεσο κείνλ Απνκείσζε (Τπνηίκεζε) HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ. ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ Δ.Π.Δ. Διιάδα 25,00% , ,00 - Βνπιγαξία 49,00% 2.641,23 - (2.641,23) ΤΝΟΛΑ , ,00 (2.641,23) - Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία HARMONY CRUISES Α.Δ. απνηηκήζεθε ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο. Ζ εηαηξεία αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «HARMONY G. ΝΔΠΑ». - Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγγελή εηαηξεία ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ, απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ηελ θαη ε δεκία θαηαρσξήζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα, δηφηη εθηηκήζεθε φηη δελ αλακέλνληαη, κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, κειινληηθά νθέιε απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκκεηνρή. 2) ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 30/9/ /12/ , ,29 - Ζ παξαπάλσ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ εηαηξεία HARMONY CRUISES Α.Δ., ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. - Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγγελή εηαηξεία ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ, πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ θαζαξή ζέζε εθηηκήζεθε σο κεδεληθή. 4.6 Αλάιπζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θόξσλ 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Αλαβαιιφκελεο θνξνι. απαηηήζεηο , ,21 0,00 0,00 Αλαβαιιφκελεο θνξνι. Τπνρξεψζεηο 0,00 0, , ,18 Τπφινηπν , , , ,18 Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη έλα λφκηκα αζθεηφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππφθεηληαη θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ : 12

21 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Τπφινηπν έλαξμεο , ,23 ( ,17) ( ,64) Φφξνο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ (14.409,97) ( ,75) 995,32 ( ,07) Πξνζαξκνγή αλαβ. θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ (21.569,98) - - Φφξνο επί δηαθνξάο αλαπξνζαξκνγήο απφ επαλεθηίκεζε εχινγεο αμίαο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ,00 Αλαβαιιφκελνζ θφξνο επί δηαθνξάο αλαπξνζαξκνγήο πσιεζείζαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ,53 Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο (14.837,99) Γηαθνξέο ζπλαιιαγκαηηθήο κεηαηξνπήο 172,95 (1.390,28) - Τπφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ , , , ,18 Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 30/9/2015 θαη θαηά ηελ 31/12/2014 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κελ ηελ κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα κε ζπληειεζηή 29% θαη 26% αληίζηνηρα γηα δε ηελ ελνπνηνχκελε εηαηξεία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εξβία κε ζπληειεζηή 15%. 4.7 Άιιεο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Πξνθαηαβιεζέληα πνζά γηα ελνηθίαζε θαηαζηεκάησλ , ,04 0,00 0,00 Δγγπήζεηο δηάθνξεο , , , ,43 χλνιν , , , ,43 Αλάιπζε θίλεζεο ινγαξηαζκνχ πξνθαηαβνιψλ ελνηθίσλ. 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Τπφινηπν έλαξμεο , ,61 0,00 0,00 Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 0, ,64 0,00 0,00 Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο ,93 0,00 13

22 Τπφινηπν ιήμεο , ,04 0,00 0, Απνζέκαηα 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Δκπνξεχκαηα , , , ,23 Πξνηφληα , , , ,77 Πξψηεο & βνεζ. Ύιεο , , , ,99 χλνιν , , , ,99 Μείνλ: Πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 Τπφινηπν , , , ,99 Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ''πξνβιέςεηο '' 'ερεη σο εμήο: 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Τπφινηπν 1.1 0, ,00 0, ,00 Υξεζηκνπνηεζείζεο ζηε ρξήζε πξνβιέςεηο 0, ,00 0, ,00 Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο ,00 0,00 χλνιν 0,00 0,00 0,00 0, Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Πειάηεο , , , ,32 Γξακκάηηα εηζπξαθηέα , , , ,08 Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο , , , ,75 Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην , , , ,80 Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα , , , ,81 Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο , ,59 409,14 126,09 14

23 Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ , , , ,29 Λνγαξηαζκνί πξνο απφδνζε 5.325, , , ,15 Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζη. Δηαηξείεο , , , ,00 Απαηηήζεηο απφ πξψελ ζπγαηξηθή , , , ,00 Λνηπέο απαηηήζεηο , , , ,47 χλνιν , , , ,76 Μείνλ: Πξνβιέςεηο , , , ,36 Τπφινηπν , , , ,40 Οη απαηηήζεηο εκθαλίδνληαη απνκεησκέλεο ζπλνιηθά ζε επίπεδν νκίινπ θαη εηαηξείαο θαηά ηελ 30/9/2015 θαη 31/12/2014 θαηά πνζφ επξψ ,36. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζηηο ζσξεπηηθά ζρεκαηηζζείζεο κέρξη ηηο ελ ιφγσ εκεξνκελίεο πξνβιέςεηο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε εμνθιήζεσο κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη ησλ νπνίσλ ε είζπξαμε δελ ζεσξείηαη πηζαλή. Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε εμνθιήζεσο κηθξφηεξε ηνπ έηνπο έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο ηνπο, νη νπνίεο δελ είλαη ζεκαληηθέο, δελ έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ''πξνβιέςεηο '' 'ερεη σο εμήο: 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Τπφινηπν , , , ,36 ρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε πξνβιέςεηο 0, ,00 0, ,00 χλνιν , , , ,36 Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνζνχ επξψ ,00 αθνξά ζε δηεθδηθνχκελε απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδεκίσζε ιφγσ θινπήο απνζεκάησλ (εκπνξεπκάησλ, πξνηφλησλ θηι) πνπ έγηλε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ Άγην Αλδξέα Καβάιαο. Σν πνζφ ηεο δηθαζηηθά δηεθδηθνχκελεο απνδεκίσζεο πξνέθπςε απφ θπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ κεηά ηελ θινπή, έπεηηα απφ απαίηεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. ηα ηέιε ηνπ 2014 εθδηθάζζεθε ε ελ ιφγσ ππφζεζε θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 15

24 4.10 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Αμ. Κηήζεο Αμία 30/9/2015 Γηαθνξέο απνηίκεζεο Οκνινγίεο δαλείσλ ζε επξψ , , ,54 Οκνινγίεο δαλείσλ ζε Ξ.Ν , , ,51 Μεξηδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ εζσηεξηθνχ , , ,74 Μεξηδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ , , ,08 Υξεφγξαθα / κεηνρέο , ,00-886,93 Μετοχές , , ,78 ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ , ,70 ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΕΩΖ Α.Δ , , , ,52 ύλνιν , , ,30 Σν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ζε ακνηβαία θεθάιαηα, εηαηξηθά νκφινγα θαη κεηνρηθνχο ηίηινπο Καηά ηελ απνηίκεζε ηεο 30/9/2015 πξνέθπςαλ δηαθνξέο (ρξεσζηηθέο) πνζνχ επξψ ,78 νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα (έμνδα) ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2015. Δπίζεο θαηά ηελ 30/9/2015 έγηλε πξφβιεςε ησλ δνπιεπκέλσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ ησλ νκνινγηψλ πνζνχ επξψ ,97 ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα. Οη αλσηέξσ κεηνρηθνί ηίηινη (ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ. θαη ΓΤΝΑΑΜΗΚΖ ΕΩΖ Α.Δ.) έρνπλ πάςεη λα πθίζηαληαη. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ. απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ηελ ελψ ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΕΩΖ Α.Δ. απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ζηε ρξήζε 2004, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαη επηβάξπλε Σακεηαθά δηαζέζηκα 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Γηαζέζηκα ζην ηακείν , ,17 563, ,23 Βξαρππξ. ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο , , , ,09 χλνιν , , , ,32 16

25 4.12 Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Αξηζκφο κεηνρψλ Κνηλέο κεηνρέο Τπέξ ην άξηην Ίδηεο κεηνρέο χλνιν 31 Γεθεκβξίνπ , ,63 0, ,63 30 επηεκβξίνπ , ,63 0, ,63 Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ ,00 δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ ε θάζε κία θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. Ζ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9/6/2015 απνθάζηζε : α) ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,30 επξψ ζε 0,38 επξψ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηεο δηαθνξάο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη β) ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ επξψ, κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο 0,08 επξψ αλά κεηνρή, κε ηζφπνζε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,38 επξψ ζε 0,30 επξψ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ζηηο 21/7/ Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο Αθνξά ζηελ ππεξαμία απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Βιέπε ζρεηηθά θαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν Λνηπά απνζεκαηηθά Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ , , , ,76 Δηδηθά Απνζεκαηηθά 1.269, , , ,77 Απνζεκαηηθά απφ έζνδα ζπκκεηνρψλ , , , ,23 Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά , , , ,67 χλνιν , , , ,43 - Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 17

26 Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη ην 5% ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ έσο φηνπ απηφ εμηζσζεί κε ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ. - Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά Αθνξνχλ ζε απνζεκαηηθά δηάθνξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα. ε πεξίπησζε πιήξνπο δηαλνκήο ηνπο ζα θαηαβιεζεί αληίζηνηρνο θφξνο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή Αλάιπζε ησλ δαλείσλ 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 0, ,00 0, ,00 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,00 66, ,00 χλνιν δαλείσλ , ,00 66, ,00 Σα πνζά ησλ δαλείσλ πνπ είλαη πιεξσηέα εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα ελψ απηά πνπ είλαη πιεξσηέα κεηά απφ έλα έηνο ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα. Οη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ ηαπηίδνληαη πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο. Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ είλαη ζε επξψ. Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα αλαιχνληαη σο εμήο: 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ 0, ,00 0, ,00 Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 0, ,00 0, ,00 Πάλσ απφ 5 έηε 0, ,00 0, ,00 χλνιν 0, ,00 0, ,00 ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2015 ε κεηξηθή εηαηξεία πξνέβε ζε πξφσξε εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηεο. 18

27 4.16 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο - Γελ πθίζηαλην θαηά ηελ 30/9/2015 ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε Πξνκεζεπηέο, Διιεληθφ Γεκφζην, Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη Πηζησηέο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. - Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Πξνκεζεπηέο , , , ,78 Δπηηαγέο πιεξσηέεο , ,51 0, ,32 Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ , , , ,56 Μεξίζκαηα πιεξσηέα 66, ,97 66, ,97 Φφξνη - ηέιε , , , ,02 Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί , , , ,39 Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα , , , ,11 Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο , , , ,82 Τπνρξεψζεηο πξνγξ. πηζηφηεηαο πειαηψλ , ,00 0,00 0,00 Ακνηβέο κειψλ Γ 0, ,00 0, ,00 Τπνρξ. ζε κεηφρνπο απφ κείσζε ΜΚ ,93 0, ,93 0,00 Λνηπέο ππνρξεψζεηο , , , , , , , , Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ αθνξά ηελ ζρεκαηηζζείζα ζε πξνεγνχκελε ρξήζε πξφβιεςε απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ γηα θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ ηεο. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν Φόξνο εηζνδήκαηνο Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2015 θαη 1/1-30/9/2014 ππνινγίζζεθε κε ζπληειεζηή 29% θαη 26% αληίζηνηρα. Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 30/9/2015 θαη θαηά ηελ 30/9/2014 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κελ ηελ κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα κε ζπληειεζηή 29% θαη 26% αληίζηνηρα γηα δε ηελ ελνπνηνχκελε εηαηξεία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εξβία κε ζπληειεζηή 15%. 19

28 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο εμήο: Ο φκηινο 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο , , ,64 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , , , ,70 Πξνζαξκνγή αλαβ. θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ ,71 0,00 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ ,16 0,00 Φφξνο κεξηζκάησλ 0, , ,50 χλνιν , , , ,44 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ,82 0,00 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , ,11 Πξνζαξκνγή αλαβ. θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ ,94 0,00 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ ,16 0,00 Φφξνο κεξηζκάησλ 0, ,50 χλνιν , ,39 Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο: Ο φκηινο 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο πλερηδόκεκελεο δξαζηεξηόηεηεο Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν Κέξδε /Εεκίεο πξν θφξσλ , , , ,46 Εεκίεο επί ησλ νπνίσλ δελ αλαγλσξίζζεθε αλαβαι. Φφξνο 0, , ,55 Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 4.135,24 0,00 Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο , , , ,40 Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 0,00 0,00 Κέξδε ππαγφκελα ζε θφξν εηζνδήκαηνο , , , ,49 Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο , , , ,94 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ ,16 0,00 Πξνζαξκνγή αλαβ. θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ ,71 0,00 Φφξνο κεξηζκάησλ 0, , ,50 χλνιν , , , ,44 20

29 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 Κέξδε /Εεκίεο πξν θφξσλ , ,03 Εεκίεο επί ησλ νπνίσλ δελ αλαγλσξίζζεθε αλαβαι. Φφξνο 0, ,55 Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 0, ,00 Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ,34 0,00 Κέξδε ππαγφκελα ζε θφξν εηζνδήκαηνο , ,42 Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο , ,11 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ ,16 0,00 Πξνζαξκνγή αλαβ. θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηψλ ,94 0,00 Φφξνο κεξηζκάησλ 0, ,50 χλνιν , , Αλάιπζε ησλ θεξδώλ θαηά κεηνρή Σα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε. Ο Όκηινο 30/9/ /9/ /9/ /9/2014 Καζαξά θέξδε , , , ,64 Καηαλέκνληαη ζε Μεηφρνπο εηαηξείαο , , , ,64 Μεηφρνπο κεηνςεθίαο , , ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε ) -0,0067-0,0806-0,0093 0, Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 5.1. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε i) πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο 21

30 εηαηξείεο ηεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2015. Κακηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ε ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. Γελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 30/9/2015. ii) πλαιιαγέο κε κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ινηπά ζηειέρε ηνπ νκίινπ - Ζ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2015 απνθάζηζε κε ςήθνπο , ήηνη πακςεθεί, ηελ θαηαβνιή ακνηβήο πνζνχ επξψ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2014 ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Σειέκαρν Κηηζηθφπνπιν. Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 30/9/2015 απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο αλέξρνληαη ζην πνζφ επξψ ,65 ii) Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ - Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα πεξίνδν 1/1-30/9/2015 θαη 1/1-30/9/2014 αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 9.755,94 θαη επξψ 4338,40 αληίζηνηρα. - Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηφζν γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2015 φζν θαη γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2014 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ ,00. Γελ ππήξραλ ππνρξεψζεηο ησλ ελ ιφγσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο πξνο ηα κέιε ησλ Γηνηθήζεσλ ηνπο θαηά ηελ 30/9/2015 θαη ηελ 30/9/ Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο. 5.2 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο Ννκηθά ζέκαηα: - Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο: - Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ ,00. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε. Γεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: - Γελ ππάξρνπλ δεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. 22

31 Λνηπά : - Ο φκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε Σξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Οη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30/9/2015 θαη 31/12/2014 είραλ σο εμήο : 30/9/ /12/ /9/ /12/2014 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ , , , ,61 - Ζ Μεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ρξήζε Οη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ δελ έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο Δηαηξία Αλέιεγθηεο Υξήζεηο ΛΖΣΩ Α.Δ HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ (ζε αδξάλεηα) - LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD Έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε γηα θφξνπο θαη ζπλαθείο επηβαξχλζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ παξαπάλσ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ γηα κελ ηελ κεηξηθή πνζνχ επξψ 0,00 γηα δε ηνλ φκηιν ζπλνιηθά πνζνχ επξψ , Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 30/9/2015 ήηαλ γηα ηνλ Όκηιν 219 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξεία 7 άηνκα, ελψ θαηά ηελ 30/9/2014 ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ήηαλ γηα ηνλ Όκηιν 210 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξία 12 άηνκα. 5.4 Δπνρηθόηεηα - Πεξηνδηθόηεηα Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επνρηθφηεηα πεξηνδηθφηεηα ζηνλ θχθιν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζην δεχηεξν ηξίκελν θάζε έηνπο ινγηζηηθνπνηνχληαη ηα κεξίζκαηα πξφζνδνη απφ ηηο εηαηξείεο ζπκκεηνρήο ηεο. 23

32 5.6 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηηο 24/11/2015 ε εηαηξία ππέγξαςε ζχκβαζε αγνξάο κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο «ΛΖΣΩ Α.Δ.» πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 1,47% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ. Πέξαλ απηνχ δελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη είηε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε είηε ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηνπ νκίινπ απφ ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015 έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο, 27 Ννεκβξίνπ 2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ & ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ ηνπ Γ.. ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ RONALD BARKSHIRE ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΗΣΗΚΟΠΟΤΛΟ A.Γ /98 ΚΟΓΚΑΛΗΓΖ Α.Σ. ΑΒ Α.Σ. ΑΔ

33 25

34 26

35 27

36 28

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2016 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15ν ρηι. Δ.Ν. Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2014 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2014 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (1 ε Ηαλνπαξίνπ 30 ε Ηνπλίνπ 2014) Βάζεη ηνπ Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΝΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ Τ ΘΔΟΓΟΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα