Η DPlTOrOIH ΟΜΜΟΥΙIΣΤιΚΗ KOIIIIII

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η DPlTOrOIH ΟΜΜΟΥΙIΣΤιΚΗ KOIIIIII"

Transcript

1 Η DPlTOrOIH ΟΜΜΟΥΙIΣΤιΚΗ KOIIIIII ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ. ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΑθΗΝΑ 1976

2 ΡΟΖλ ΑΟΥΖΒΙΙΗΟΥΡ,.", ΙΙκμ;' καί... παρακμβ - " Ι:ΒΒ πρωι:ουουββ κομμουυι6ι:ικίίβ " κοιυωυιαβ 'EKiJ66C,S <Ι. Iί.ΟΡΟΝΤΖΗ.40ιίυα 19';'6

3

4 ΆΩό τά μαθήματα τή.;: ΡΟΖΑΣ ΛΟΥ:;;:ΕΜΠΟΥΡΓΚ ατό ΛαΧκό ΠανεΜστήμιο tou Βερολίνου Μετά.Ροοη: Κώστα Μιλτιάδη

5 Copyrighι: Δ. ΚΟΡΟΝΤΖΗ Έ,.,..",,: Δ. ΚΟΡΟΝΤΖΗ Τ ""eαψ.. δ. Σ""xe<!τημα: ΕΜ. ΡΟΔΑΚΗ l'eea,lov 1 δ33.96δ - Αθφα.

6 llρ6ί1ουοβ "r:o;; ιιεr:αφραdr:,. Τό 6 6λΙo ιζ.ότό -που 6λΙπει τό φαι; Π'jι; &ημooι6πιt ΥΙ& πρώτη φορ& στην Έλλ'δ«-γΡ'φ"l;ηκ.1! 6;πό τη Ρ6ζα. Λούξεμ.- 1tOUpy'X 'tb 1908 xcd. 6;ποτΙλεσε.ό 6cwt'ld.ι όλιχό μ.ι σειρ δια.λιξεων, πou lδωσε iι μεί'l%λη a;uτη έπα.ν τpια. ατό.. οχολειό τog Κ6μ.I1α.τορ', ατό Ιπo'loμa.ζ6με'ιlo ),α.ι')(.ο πα.νl!πισττιμιο τηι; Γερμι:ινΙ. Μ1 τό rνωστό σuyypα.φιxό τηι; τιιλι'!ιτο δια:roπώ'ιlει χclτ& τρόπο ά.πλ6, εδληπτο xcd. ζωvτα;'ιi6, ξεxινώ\lτ «π' τ& πα.σιυυωστα; [στoptu ytyov6tcl, την ι!;χμτι, τη ζω'ij ')(.cu την «πoσόνθεσ7j τη, πpωtό'yoνηι; χ.ομ.μ.ouνισtιχ'i'jι; xoινωνι. Τό πιο ΙΙξΙOO1jμ.εΙωw δμως; εινlu δτι προσπιιθει '11& yει.ό'll ΙΙνα."('ιIώστrι τη, '11& ')«tτα;νοήσει Φ πρωτ6υοτη XOt'!lwyla. oτή'll πα.γχιισμια. δ στaotj τη,. ΟΙ σιryxpισεις; πού χιiνει ι1νιζμι.οα. στην ά.pxcdα; Χ!)ΙΥω'!lΙα. τiίς; ΣΜρ.ης;, στouς; "Ίνως.00 ΠεροΟ, στου, Ί'ιIδO ι στouς; ΑlyuπτΙouι;, στι., πρωτ6υονες; α;υστριιλια.νές; φ!jλις;, στι.ς; pωσι')(. <iypoτtu; χομμ,οονες;, γι'ιioyτιu xα.τcι τρδπο ά,pισtoτεχνιxδ. Τό ιuγιiλo θεωρητιχό χlχι πρclχτιχό Ινδιcι.φΙpoν που πa.ρouσιιiζει ή α.νriλuση τ(ί)ν προχclπιτιιλιστιχών lι.ορif(ί)ν ττ,ι; οιχονομι εlνctι Cιύτον6ητο. Σ! τι croνιστclτctι ή πpωτιlγoνη χοινων!ιχ; Ποιά. ή πplxγμ.gt ΤΙΧ"ή σημ.aσια; τιfιν τcrι:!μ χclι τ/!')ν θρ1jσχεuτιχιiιν "to!j τελιτouργιών; Π α.π' την πρωτδγονη χol.ι.μουνιστιχ"ή χοινωνιiχ φθιiσα.μ.ε στην τcι.ξιxή χοινωνια;, πoι! οι διιiφopει; Iστopιx μορφ!ι; πou πί'jpε Qτη ή τελευτα;ιcι μlχpι ιupcl;

7 Νά, μ.ιριχά. ΕίιχσιΗ ρωτημ.a.τα.. στα. &ποτα. θό; πρfπει νrι ιi πα.vτησιι &ποιοσδήποτε θυ..ει yq; χα.τα.voijσει x.a.t yq; μ.ιλιτήσιι τη αuyχρovη πολιτιχτι οιχονομια.. <iφoί} δ σόyχpovqς; x.a.πιτa.λισμbς; δ ν ά,ποτιλιτ πa.ρrι τό ιiπoτιλεσμcι ένό, μ.a.xpόχρoνou ΙατοριχοΟ προτσις. Άπ' δλες τις ΠΡOXα.πιτa.λΙIΠΙXέ, μορφές της oιx.oνoμι 'iι πρωτδγovη xoμμ.ouνιiπιxtι οιχονομία. πa.ρouσιιiζει τό μ.tya.λότερο νδιa.φέρoν. δχι μόνον ξα.ιτία.ι; της!πεφα. μ.tya.λuτερη, διά,ρ xt:ta.ι; της περιδδou τοα πρωτ6yoνou χομμοljνισμ06 σ σχιαη μα την πολό μιχρδτερη περίοδο ποίι χa.).ότι;τouν οι ωες πρoxa.πιτιv.ιατι χε, μορφές, 6.).λ& χα.ι ξα.ι τιa.ι; τιί!υ Eίa.σιxών x.a.τα.χτηgιων τοσ πο λιτιojj.oi) στη μ.a.xρα.ίωνη a.uτη περίοδο. 'Από πρι:r;χτιχ'ij &ποφη, πρliιτo, δ Mrιρξ μ.ιλιτώvτα.ι; τη ζω1j τliιν ιiyρoτιxφν χοιιμουνων aτή ΡωσΙα., riπrntά.;λljψt τό τερά,ατιο ν διa.φέρoν πou πa.ροljσιά.!;ο'jν οι χομμ.ouνιατιχι, τω, δqsl, χα.ι δια.ι αθά,vθηxε τό δεσμό.ους με την έ,::ερχδμενη χοινωνιχτι πιxvά; "'""'1. Πρέπει νά; σ7jμιιωθις; δτι τόν χα.ιρό ποίι oσσι:ι.ν οι Mrιρξ-"Eyxεlς, χιλιά,δες χωριά; μ' lvιx πληθuςsμό πολλών ίx.cι.τoμ.μ.uριων ά,υ.. θρώπων oi)σα.ν ιixδιj.α. στη Ρωσία. στά; πλα.ισια. μ.c.iiι; Ισωτιριχ.i'jι; ο,(ομ.μοljνιατιχής όργά,νωαης, πa.ρrι τό γεγονός &ΤΙ σι\ν σόvoλο ά,πο τελ.οi}σι:ι.ν μιιl λε(α., ποό την ξεζoυμι ε τό τσα.ριχό x.a.θεiπώι; διά; μlσoυ Iitd, Eίa.ρότα.της φoρoλoγίa.ι;. Νά, τι Ιyρa.φε δ Mrιρξ στη Βέρα. Ζά,σσοlJλιτι; τό 1881: "'Η ε lxiι IMJ.tTq ιτou b«vclt ιτιίνω στην πρω-rόyoνrι χοι. νωvicιc Ισχετlxdι: μ.έ τlς ρωollmis 6:yΡOΤιιU:S νες).. μ' lλ'εισε ιτώ; oan, Λ'ρω-rόyovoς )lcμμouνιαιιes: 8ιΧ ιbo τε.λ.ωει τα σημa:io, Iτ",ou στα όλ'oio Μ aτηpaxki tι XOI",, νιιιη ιiv«ytvνιιαq τ"' Ρωαiφ. Π όσο πολό την ljπιιρξη a.ύτliιν τliιν xoμ.μoljνιiπιxliιν δομών τη θεωρoi)σιιν οι Μι!ιρξ - "ΕΥχελς σ&ν ιimfa.σιπι1ιt'ή ΥΙι!ι την luτέπιιτα. έξέλιξη της Ιπα.νCΙστCΣ01)ς στη ΡωσΙα., φα.ινετa.ι ιiπό τό &ΤΙ τά; τελεljτa.τα. χρδνια. της ζωης τους τ'!iφιιρωσι:ι.ν σττι μ.ιλέτη τ6)ν ιiyρoτιx6ιν χομμουνων της Ρωσία.ι;. 'Έτσι, lπειτα. ιiπό 6a.θειά; μ.ι λέτη τliιν πρωτ6υονων χομμοljνιστιχών δομών. φθq.νooν σ' α.ύτη

8 τη μ.ι.γcu.oφutj πρ66λεψ'η πού ιa:ωπώνoυν σtό Koμμ.oυνισtΙXό Μα.νιφΙσto: "Αν ή Pωαoιrι tte«νιi:ι:sτlxclη δώciει τό ΣWΘΗΜΩ. yuί μι. CΡΥΩ.Τιχί\ t1j«. ΤOl(Jη αnι Aimι. τιι σ.irrέ, ΟΙ έtι:ω.\o"ciατdσιxι, νςι dtλλη,).o:juμπ.\ιιρω8ιoiίν, ή σημι:ριυη ννλ.\ουικίί IδtoX'fJιlHat 1'", yi\) των.yρo1'ι.xωv MμμCIύνων μrreριϊ ν. eiιwrεj.&ocι τό σημe:ίc ΦpιιmρIIZ) μιιχ) tci.\a tι:ρόs τον xq.ψoiiνιαμqt (πρ6λογοι; στη IjEu.EP1J lxδοαη τοο ckoμμ.ouνισtιxoσ Ma.ytιpioτou,. στη Pωσι.x, Γε ""Ρ ' 1882). "(ha.v xa.vetιo μ,ιλ4 γιά. την πρωτδ-υον") x.ot\lωyia., εlνιu ά.δό vaw vή μ,τι μ,νημ.ονεοοει τον M6ργxa.ν. 'Ο μ.ι.γά.λος; a.ότoι; έπιστήμ.oya.ι;;. πού ΠΙρa.σε {να. μ.εrliλo μιρος; τηι; ζωή:; του ιiνliμισ«σέ πρωτδ-υoyouι; Ίνδιliνouι; Φν ΜοΙων μ.ι.λε.οοσε τη ζω. Ιφ-ι;cισε ιiπo έvτελ ΙΦpOρε.ιxoύι; δρ6μ.ουι; σt& σuμ,πeρliσμ4τιι. πού ειχε χα..cu. ξει δ Μιiρξ. ΝIi σέ τι σuμ,πεικ'σιιa.τa. 1UΣτΙληξε σχετιχ& με το σuγχρo\lo πολιτισμ.6: «'Ο χα.ιροι; πού ΠΙρa.σε 4πο την έμφ«:νιαη τοο πολιτισμοϋ, εlνιu μδνο lν ιι. μιχρο χομμιιτιiχι τη, περα.σμίτηι; ζωήι; τηι; ιivθρωπ6τη.a.ι;;. Ή 4πoΣUνθεαη τηι; x.oινωνιa.ι;; Ορθώνετa.ι 4- ποφa.σtσtιn μπροστli μ,a.ι;; σά.ν.ιρμιι μι Ισtoριxήι; έξαιξ1jι; πού μ.oνι.ι!ίιxbι; αιιxbι; σχ.οπόι; τηι; εινα.ι ό πλοστος;. Για.τΙ μι& τιτoιcι χa.τά.λ1jζ1j τηι; χ.οιυωνla.ι;; χρύ6ει ILtGCt της.ά. σtoιχεlα. τηι; lδιa.ι;; "1J' τηι; xα.τa.στρoφijι;. 'Η δ1jμοχ.ρα.τιa. στη ΙΟΙΧ1Jαη. ά.δελφωσότη στην χ.οινωνta., lσ6τητα. 0.& διχa.ιώμa.τa., γενιχτι!χπa.ιδευαη. θά.!γxa.tytliσouv το t πόμε'ιlo ιiyώτερo σtli ιo τη, χ.οινωνια.ι;, στο όποw σuvτεινoυν σtα!lερά. πε{ρα.. λογιχτι χα.ι loπtσtήil1j. Τδ "τ Ii δ ι (Ι ιιύ.ο θά. εινα.ι μι& ιiνιι6ιωσ1j-ιiλ).& σέιiυώ.ερ1j μ.ορf71-τ ήι; Ιλεuθερ Ι α. ι;. ττιι; Ισ 6Τ 1JΤ CΙΙ; χα.ι.ήι; ιiδ ε λψω σuν 1JΙ;.6)ν π ιι λ α. ι ώ ν γ ε ν ό'ι ν (Μ6ργχα.ν: «Ή πρω'δ-υονη ΜΙvωy{a. ).

9

10 ff1ερ ΟΙ: Ι "Η αρωτόυουll KOLILIOvVIdr:ιKn κοιυωυί,. dr:nv αερίοόο r:iίs dkliiίs r:lis

11

12 Iί.εφάίlαιo Ι ΤΑ ΙΧΝΗ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡ!Η ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οί γνώσεις πού έχουμε γιό τις πιό παλιές και πιό πρωτόγονες οίκονομlκέc μορφές εινοl αρκετό πρόσφατες. ΟΙ ΜόρΕ καί EγKελς γρόφανε ήδη όπό τό 1847 ατό πρωτσ κεφαλαιο του κλασσlκοϋ έργου του έπιστημονlκοίί σοσιαλισμοϋ, ατό Κ ο μ μ ο U ν ι σ τ ι κ ό Μ α v ι φ έ σ τ ο: "Ή Ιστορία όλων των μέχρι σήμερα κοινωνιων ετνοl r'ι I ρίο της πόλης των τόεεων. Μιό σειρό όμως νέων Ιστορικών όνακαλύψεων όρχισε νό κλονιζει αύτό τό συμπέρασμα όκριβώς τή στιγμή που τό διατύπωναν ΟΙ θεμελιωτές του έπιστημονlκοϋ σοσιαλισμου. Κόβε χρόνος πού περνοϋσε έφερνε στην έπιφόνειο νέα στοιχεία γιό τήν οικονομική ζωη των πιό παλιών ανθρώπινων κοινωνιών, στοιχείο πού μέχρι τότε παρέμεναν άγνωστα. Ή συσσώρευση σύτών των γνώσεων όδήγησε ατό συμπέρασμα πώς ατό πολύ μακρινό παρελθόν της όνθρωπότητας, έπρεπε νό ύπηρεαν πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, κατά τή διάρκεια των όποίων δέν ύπηρχε πάλη των τόεεων, γιοτl ή κοlνωνια δέν ήταν όκόμα χωρισμένη σέ τόεεlς, δέν υπήρχαν πλούοιοι και φτωχοί, ούτε ότομlκή lδlοχτησια. 11

13 Γύρω στό δημοσιεύτηκε aτό "Έρλανγκεν τό πρωτο όπό τό Ιργα τού Μόρερ:.Ή ε Ι σ α γ ω γ " στ"-ν lστορlα της δημlουργlας της ό γ ο Ρ δ ς, τ η ς φ ό Ρ μ α ς, τ ο υ χ ω Ρ ι ο ύ, τ η ς π ό λ η ς και της κ ρ ο τ ι κ η ς έεουσlσς. Αύτό τό Ιργα όφήσανε έποχή, γιατl ΙρlΕαν όκόμο περισσότερο φως στό παρελθόν των ΓερμαVΩν και στr'1ν ΚOlvΩνlκοοικονομlκ,,- δομή του Μεσαlωνα. ΠρΙν όπό μερικές δεκοετίες είχαν όνακαλυφθεί σέ όρlσμένες περιοχές οτή ΓερμονΙο, στήν Ίσλανδlα καί στίς ΣKOVΔlναυlKές χωρες, περίεργα όπομεινόρια χωριων κοί σπιτιων. ΟΙ όνακαλύψεις αύτές όδηγουσαν στή σκέψη ότι κόποια έποχή θό f πρεπε σ' ούτές τις περιοχές νό ύπηρχε μιό κοινή lδloxπt σίο της γης, Ινας όγροτικός κομμουνιαμός. Στήν όρχή, κανεlς δέν μπορουσε vό έεηγήσεl αύτό τό ίχνη. Σύμφωνα μέ μιό γνώμη πού ηταν γενικό πολύ δlοδεδομένη, Ιδίως όπό ταύς Μόγερ καί Κίντλιγκερ, ή κολλlέργεlο της γης στήν όρχαlα Εύρώπη γινόταν όπό όπoμovωμένo όγροχτήματα. Σύμφωνο μ' ούτή τήν άποψη, κόβε φόρμα περιτριγυριζόταν όπό μιό μεγόλη έκταση γης, πού όποτελουσε ό τομlκή lδιοχτηαία τού κατόχου της, και δέν ειναl παρό ατό τέλος του ΜεσαΙωνα, πού οί σκόρπιες αύτές όγροτικές κατοικίες ένώθηκαν γιό λόγους όσφολείας, σχηματίζοντας χωριό και ΟΙ διόφορες σκόρπιες έκτόαεις συγχωνεύτηκαν και όποτέλεσαν έκτόσεις τού χωριού. ΈΕετόΖοντας πιό προσεχτικό αύτή τήν άποψη, 6γόΖουμε τό συμπέραομα πώς δέν πρέπει νό όνταποκρίνεταl KOI πολύ στήν προγματικότητα, γιοτί πρέπει νό ύποθέσωμε ότι ΟΙ όγροτικές κατοικίες, πού συχνό όπέχονε πόρα πολύ οι μέν όπό τις δέ, γκρεμlστηκαν γιό νό ΕονΟΧTlστούν όλλου, και τόσο οι μέν όσο και ΟΙ δέ παραιτήθηκαν μέ τή θέλησή τους όπό τήν προνομιακή Ιδιοχτησία των όγρών πού περιτριγύριζαν τό σπίτια τους, όπό τήν πλέρια έλευθερlα οτή δlοχεlρlση των όγρών τους, γιό νό Εαν06ρεθουν μέ στενόμοκρες λουρlδες γης και διασκορπισμένες, πού ό τρό 12

14 πος διαχείρησής τους έεαρτιόταν όπό τούς δλλους χω ρικούς. Παρό τό δτι ή θεωρία αύτι'ι δέν φαινόταν ρεαλιστική, ηταν ώστόσο ι'ι θεωρία πού έπικρατοϋαε μέχρι τό μέαα τού περασμένου αίώνα. Ό Μόρερ ηταν αύτός πού γιό πρώτη φορό συνδύασε όλες τ]ς όπομovωμένες και σκόρπιες Ιστορικές όνακαλύψεις αέ μιό σπουδαlα και τολμηρή θεωρία. Στηριζόμενος σέ μιό τερόστια βlβλlογραφια, σέ βαθειές μελέτες πόνω στό όρχαία κείμενα, καθώς και στό όρχαία νομικό βιβλία, όπέδεlεε δτι ή μορφή της κοινης ίδιοχτησίας τού έδόφους δέν πρωτοφανερώθηκε στό τέλος τού Μεσαίωνα, όλλό ηταν ή πρωταρχική, τυπική καί γενική μορφή Ιδlοχτησlας τών Γερμανών, δταν αύτοl έγκαταστόθηκαν στήν Εύρώπη, κα] ειναl τόσο παλιό, 600 και ή ϋπαρεη τών γερμανικών φυλών. Πρ]ν λοιπόν όπό δυό χιλιόδες χρόνια κι' όκόμα περιασότερο στό βόθη της ίστορlας τών γερμανικών φυλών ταν όκόμα δέν ύπηρχε γραφτή lστορlα, στις γερμανικές φυλές βασlλευε μιό κατόστααη πραγμότων πολύ διαφο ρετική όπ' τή αημερινή. Δέν ύπηρχε ούτε κρότος μέ γραφτούς κα] όναγκαστικούς νόμους, ούτε χωρισμός τών όνθρώπων σέ πλούαιους και φτωχούς, σέ άφέντες και έρ γότες. ΟΙ ΓερμανοΙ ζούσαν αχηματlζοντας φυλές και έλεύ θερες ο]κογένεlες, πού μετακινόντουααν γιό πολύ καιρό σ' δλη τήν Εύρώπη, πριν νό σταθεροποιηθούν σ' ένα μέρος πρώτα προσωρινό καί όργότερα όριστικό. Οπως όπέδεl Εε ό Μόρερ, ή καλλιέργεια της γής στή Γερμανlα δρχισε δχl όπό μεμονωμένα άτομα, όλλό όπό όλόκληρες φυλές κα] αlκογένεlες, και τό ϊδιο έγινε και στήν Ί σλανδlα, δπου μετανόaτευαν όρκετό πολυόριθμες όμόδες όνθρώπων, ΟΙ λεγόμενοι FRANDALID και SKULLDALID, ΟΙ πιό παλιές γνώσεις γιό τούς Γερμανούς προέρχονται όπ' τούς Ρωμαlους και ή μελέτη τών κοινωνικών τους δομών, έται δπως ή παρόδοση τις έχει μεταφέρει σέ μας. έπαληθεύεl τήν όρθότητα αύτης της δποψης. ο] πρώτοι άνθρωποι πού έγκαταστόθηκαν στη ΓερμανΙα ηταν νομα- 13

15 δικές φυλές βοσκών. WΟπως και στούς άλλους νομοδlκούς λαούς, έτσι καί στούς Γερμανούς ή κτηνοτροφία - και έ πομένως ή ϋπαρεη μεγάλων βοσκοτόπων - ήταν κότι πού είχε πολύ μεγόλη σημασία γιό τή Ζωή τους. Παρ' δλα αύτό, όπως καί οί άλλοι μετανοστευτικοί λαο! τών λιγότερο ή περισσότερο όρχαίων έποχών, δε θό μπορουσαν νό Ζήσουν χωρίς τήν καλλιέργεια της γης. Σ" αύτήν άκριβώς τήν κατάσταση της νομαδlκης οίκονομlας, σε συνδυασμό μέ τήν κολλlέργεlα της γης, αν και αύτή ή τελευταlα έπαιζε πάντα δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση μέ τήν κτηνοτροφία, Ζουσαν πρίν χρόνια, περlπου τήν εποχή του Ίουλlου Καίσαρα, οί γερμανικές φυλές, τις όποίες και πιό πόνω αναφέραμε, ΟΙ λεγόμενοι Σουάβοl. WΟλες οϊ γερμανικές φυλές έγκαθίσταντο στήν όρχή καί γιό λlγο καιρό σέ μιό περιοχή 6ργανωμένες σέ γκέντες καί σέ οικογένειες, καλλιεργουσαν τή γη καί αργότερα, είτε γιατί τίς έδιωχναν άλλες πιό δυνατές φυλές, είτε πόλι γιατί τό βοσκοτόπια δέν έπαρκουσαν πιό, Εανάφευγαν. Μόνο δταν οί νομαδικές αύτές φυλές καταστάλαεαν κάπου και σταμάτησαν νό έκδιώχνη ή μιό τήν άλλη, έγκατα στάθηκαν γιό μεγάλα xρ νlκό διαστήματα καί σιγό σιγά μετατρόπηκαν σέ καθιστικούς λαούς. Ή έγκατόσταση τών διαφόρων φυλών, είτε έγινε όργότερα η νωρlτερα, είτε γινόταν στις όρχαίες ρωμαϊκές έκτάσεις Γι στις σλαβικές, δποτε κι' ον γινόταν και δπου κι' ον γινόταν, είχε ταυτο τ6 κοινό χαρακτηριστικό: 'Επρόκειτο γιό έγκατόσταση πού γινόταν άπό όλόκληρες φυλές και οικογένειες. Κόθε γένος και μέσα σ' αύτό κάθε οικογένεια καλλιεργουσε ένα κομμάτι γης, τό όποίο δμως άνηκε σ' όλόκληρη τή φυλή. Οί άρχαίοl Γ ερμανοl δεν ήεεραν τί θό πεί ατομική lδιοχτησία τής γης. Κόθε μέλος της φυλής έπαιρνε με κλήρωση ένα κομμάτι γης για μια περl ρlσμένη διάρκεια και μέσα στό πλαlσlα μιας αύστηρής!σότητας. Ολα τα οίκονομlκό, νομικό και γενlκώτερα προβλήματα αύτης της κοινότητας, πού συχνό δέν Εεπερνουσε τούς έκατό όνθρώπους πού βρίσκονταν σε ετοιμοπόλεμη κατάσταση, λύνονταν κατό τή διάρκεια της συνέλευσης 14

16 των μελών του, στην όποίο έκλέγονε έναν όρχηγό KOI δλ λα δργανα της κοινότητος. Μόνο στό βουνό, στό δόση Γι στις ποράκτιες όμμουδlές, δnoυ η fλλειψη χωρου KOI έκτόσεων κολλιεργήοιμης γης κοθιστούσε όδύνατη την έγκατόσταση μιδς πολυμελούς όμόδας, δnωc: aτό Ovτεν- 6αλvτ, στή Βεστφαλία, στίς -Αλπεις, οί Γερμανοl έγκαθlσταvτo σέ σκόρπια όγροκτήματα, δν και παρ' δλ' αύτό σχημότιζαν μεταεύ τους κοινότητες, δπου τουλόχιστον ΟΙ ό γροl, τό λειβόδια, τό δόση και οί βοσκες άποτελούσαν ι<:οινή lδιοχτησία τού χωριού καί όλες ΟΙ κοινές υποθέσεις ρυθμlζovταν στό πλσίσια αύτων των κοινοτήτων. Ή φυλή που όποτελείτο όπό πολλές τέτοιες κοινότητες, συνήθως όπό έκατό, δέν μεσολαβούσε στήν πρόεη, παρά μόνο σαν όνωτατη δικαστική και στρατιωτική όρχή. Αύτή ή κοινοτική όργόνωση, δπως όπέδειεε ό Μόρερ στους δέκα τόμους τού μεγόλου έργου του, ηταν ή βάση και ταυτόχρονα τό κύπαρο της όνθρωπινης κοινωνιας, όπό τίς άρχές τού Μεσαlωνα μέχρι πολύ πριν όπό τη σημερινή έ ποχή, έτσι ώστε τό χωριά και ΟΙ πόλεις των φεουδαρχων σχηματίσθηκαν, όφού προηγήθηκαν διάφορες μεταβολές σ' αυτες τίς κοινότητες, ίχνη των όποιων βριοκουμε μέχρι σήμερα σέ όρlσμένες περιοχες της KεVΤρlκης και βόρειας Ευρώπης. -Οταν έγιναν γνωστές αυτές οί πρωτες όνακαλύψεις γιό τήν πρωτόγονη κοινοτική lδlοχτησlα τού έδόφους στή Γερμανία και στή Β. Ευρώπη, γεννήθηκε ή θεω ρία σύμφωνα μέ τήν όποια βρισκόμαστε στ' όχνάρια ένός καθαρό γερμανικού πολιτισμού και ότι ό άγροτικός κομμουνισμός μπορούσε νά έεηγηθη όπ ότlς lδlομορφιες τού γερμανικού λαού.. Αν και ό ίδιος ό Μόρερ ποτέ δέν υίοθέτησε όνεπιφύλακτα αυτή τήν έθνική έεήγηση τού όγροτικού κομμουνισμού στή Γερμανlα και όνέφερε κι' δλλα παραδεlγματα παρόμοιων κοινωνlκων δομων σ' άλλους λαούς, ή άποψη αυτή ειχε ούσιωδως γίνει γενικό παραδεκτη στή Γερμανία, δτι δηλαδή ή όρχαlα όγροτική κοινότητα όφειλόταν 15

17 στην lδlομορφlα τών νομικών και δημοσίων σχέσεων Γών Γερμανών, μ' δλλα λόγια, ήταν μιό έκδήλωση τou -γερμα νlκου πνεύματος. Ώστόσο, σχεδόν την ίδια στιγμή πού δημοσιευόταν τό πρώτο βlβλιο του Μόρερ πόνω στόν πρωτόγονο γερμανικό κομμουνισμό, Ιγιναν γνωστές νέες όνακαλύψεις σέ μιό δλλη μεριό της εύρωπαίκης ήπεlρου. Ό Βεστφαλός βαρώνος ΧαξτόouΖεν, ό ποίος είχε έπιοκεφθεί τή Ρωσlα όπό πρόσκληση του Τσόρου Νικολόου του 10υ στις όρχες του 1840, γυρίζοντας στη Γερμανία δημοσιευοε στό Βερολlνο, όπό τό 1847 μέχρι τό 1852, μιό σειρό όπό μελέτες πόνω σ τ η ν έ σ ω τ ε Ρ ι κ ή κ α τ ό σ τ α σ η, τ ή ζ ω η τοϋ λαοϋ και lδlαίτερα πόνω στις όγρογiκ ε ς δ ο μ ε ς τ η ς Ρ ω ο ί α ς. EKπληKΤoς δλος ό κόομος μόθαινε μέσα όπ' αύτές τις μελtτες, δτι στις ό νατολlκές περιοχές της Εύρώπης ύπηρχαν μέχρι τις μέρες μας δσμες κοινωνlκες παρόμοιες μι αίπές πού τ' όχνό ρια τους βρέθηκαν στη Γερμσνlα. Ό πρωτόγονος όγροτικός κομμουνισμός, πού τό ίχνη του μέσα όπό σειρες αίώνων και χlλlετηρlδων όνακαλύφθηκαν με τόσο κόπο στή Γερμανlα, πρόβαλε ξαφνικό ίδιος κι' όπαρόλλαχτος σ' δλο τό μηκος και τό πλότος στήν ό χανη γειτονική αύτοκρατορια της Άνατολής, Σ τό Ιργο πσύ όναφέραμε, όπως και ο' ένα μεταγενέστερο έργο του πού δημοσίευσε στή ΛεlψΙα τό 188β, ό Χαξτόουζεν όποδεlχνεl ότι ΟΙ ρώσοι χωρlκοl δέν γνώριζαν αοτε τήν ότομlκή lδιοχτησία των όγρών, οοτε τών λειβαδιών και τών δασων, όλλό θεωροϋσαν όλόκληρο τό χωριό ιιιό κοινή lδlοχτησια, όπό την όποια κόθε όγροτική οικογένεια δέν έπαιρνε παρό ένσ κομμότl γης γιό προσωρινή χρήση και, όπως όκρl6ως και στούς όρχαιους Γερμανούς, αύτό γινόταν μέ κλήρωση. Τ ήν έποχή πού ό Χαξτόουζεν έπlσκέφθηκε και μελέτησε τη Ρωοία, ή δουλοπαροlκlα κυριαρ χοϋσε παντοϋ. Κι' αύτό όκριβώς ηταν τόσο έκnληκτιkό έκ 18

18 πρώτης όψεως, γιατί δεν μποροϋσαν νό εεηγήοουν πώς, κότω όπό αυνθηκες σκληρης δουλειος καί μ' ενα αύταιr χικό κρατικό μηχανισμό, ύπηρχαν χωριό πού όποτελοϋσαν κλειστό σύνολα αύτό καθ' αύτό, πού ζοϋσαν σύμφωνα με τούς κανόνες τοϋ όγροτικοϋ κομμουνιαμοϋ και πού δλες οί δημόαιες ύποθέαεlς τοϋ χωριοϋ ρυθμίζονταν όπό τη συνέλευση, τό λεγόμενο Μlρ. '0 γερμανός συγγραφέας όπέδωσε τό φαινόμενο αύτό ααν όποτέλεσμα της διαιώνιαης της πρωτόγονης οlκογενειακης σλα61κης κοινότητας, όπως αύτη συναντιόταν ό κόμα στούς Σλόβους τοϋ Νότου καί στις Βαλκανικές χώ ρες και πού έκθειόζεταl μ' έπιμονη στό νομικό βl6λ/α τοϋ ΧΙΙ και πιό παλιό. Ή όνακόλυψη τοϋ ΧαΕτόουζεν εγινε δεκτη μ' ένθουσιασμό όπό ένα όλόκληρο πολlτικοδιανοητικό ρεϋμα στη Ρωσlα, τούς Σλαβόφιλους. Αύτό τό πολιτικό ρεϋμα, έχοντας ααν όπώτερο σκοπό την έεύμνηση τού σλαβlκοϋ κόσμου, τόν έκθειασμό των Ιδιόμορφων χαρακτηριστlκων του, την _όκατανlκητη δύναμή. του καί τη γερμανική του κουλτούρα αε όντlθεση με τη.αόπια Δύση., βρηκε μέσα στη δομή της ρωαlκης χωριότικης κοινότητας τό πιό δυνατό της ατήριγμα, σ' όλη τή διόρκεια των ίιo Γι τριών έπομένων δεκαετηριδων. 'Ανόλογα με τή μορφή των διαφόρων ρευμότων των Σλαβόφιλων, ποίι άλλα ηταν αντιδραστικό και άλλα έπαναστατικό, άλλαζε καί ό τρόπος έείιμνηαης καί εκθειασμοϋ της άγροτικης κομμουνιστlκης κοινότητας, ΟΙ όντιδραστlκοί Σλαβόφιλοι θεωροϋσαν τήν όγροτική κοινότητα αόν μιό όπό τις τρεϊς θεμελιώδεις αύθεντlκές δομες των Σλό- 6ων στη ρωσlκη κοινωνία: τήν όρθόδοεη έλληνlκή π/στη, τον όπολυταρχικό τσαρισμό και τόν πστριαρχικό όγροτικό κομμουνισμό. 'ΑντΙθετα, ΟΙ έπαναστότες Σλα6όφιλοl θεωροϋααν τόν πρωτόγονο κομμουνισμό τοϋ χωριοϋ αόν μιό δομή μεγόλης σημααίας, πόνω στην όποια θα μποροϋσαν νό στηριχθοϋν γιό την έπικείμενη σοσιαλιστική έπανόσταση στή Ρωαία, καί αόν μια δομη ποίι θό τούς έπέτρεπε νό 17

19 όποφυγουν τη φόση τού καπιταλισμού και νό μπούν έτσι κατευθείαν, καί πολύ πρίν όπά τη Δυηκι'ι Εύρώπη, aτή σοαιαλιστικη γη της έπαγγελιας. Οί δυό αυτοι όντlθετοι nόλοι τών Σλαβόφιλων "ταν, παρ' δλ' αυτό, έντελώς συμφωνοι στό δτι ή ρωσικη όγροτικη κοινοχτημοσυνη "ταν ένα φαινόμενο καθαρό σλόβικο. που όφειλόταν στις έθνικές ίδιομορφίες τού σλαβικού λαού. Στό μεταεύ, ενας νέος παράγοντας ήρθε στό προσκήνιο της Ιστορlας τών εύρωπαϊκών χωρών: ΟΙ Ευρωπαίοι ηρθαν αέ έπαφη μέ άλλες χώρες τού κόσμου, πρόγμα που τούς εκανε νό συνειδητοποιήαουν μέ πολύ χειροπιαστό τρόπο, δτι υπηρχαν δομές κοινοχτημοσύνης και πρωτόγονου πολιτιαμού και α' άλλους λαους, πού δέν ηταν ούτε Γερμανοί, ούτε Σλόβο.. Αύτή τι'ι φορό δέν είχαμε νό κόνουμε μέ έπιστημονικές μελέτες και σοφές όvoκαλύψεις, όλλό μέ τό υλικό συμφέροντα τών καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης καί της όποικιοκρατικης τους πολιτικης. Τόν ΧΙΧ αιώνα, τήν έποχη της καπιταλιστικης έπέκτασης, η εύρωπαϊκη όποικιοκρατικη πολιτικι'ι άνοιεε νέους δρόμους. Αύτη τη φορό δέν έπρόκειτο γιό μιό έπlθεση στό νέο κόαμο, όπως αύτι'ι πού εγινε τόν χνι αιώνα γιό πρώτη φορό μέ σκοπό τη λεηλασlα τών θησαυρών αέ πολύτιμα μέταλλα, τι'ιν όρπαγη τού φυσικού πλούτου, τ6 έμπόριο μπαχαρικών και διαμαντιών και τό δουλεμπόριο, δραστηριότητες γιό τις όποίες οι ΙσπανοΙ και πορτογόλοι όποικιοκρότες διακρίθηκαν lδιαlτερα. Ούτε έπρόκειτο γιό τεσόστιες έμπορικές έπιχειρήσεις πού μεταφέρανε πρώτες ύ λες όπό τίς ύπερατλαντικές χώρες στiς ευρωπαϊκές όποθηκες, δlνοντας γιό όντόλλαγμα μιό σειρό όπό άχρηστα και τιποτένια έμπορεύματα στούς Ιθαγενείς, μέθοδο πού έγκαινlασαν οι 'ΟλλανδοΙ τόν χν ιι αιώνα και πού χρησlμευσε γιό πρότυπο στούς Έγγλέloυς. Σ' αύτές τίς παραδοσιακές μέθοδες της όποικιοκρατίας, πού ποτέ δέν έπαψαν νό έφαρμόζονται και ν' όνθl- 18

20 ζουν άκόμα μέχρι σήμερα όταν βρουν εύκαlρlα, έπρεπε τώρα νά προστεθεί μιά νέα πιό βαθειά και πιό συστηματική μέθοδος έκμετάλλευσης του λαου τών άποικιών, γιά τόν πλουτισμό της -μητρόπολης. Γιά νά έπιτευχθεί ό σκοπός μιας πιό βαθειας έκμετάλλευσης έπρεπε άπό τή μιά μεριά νά άλλοτριωθεί άπο τελεσματικά ό πληθυσμός όπό τή γη του, πού σ' αύτές τις χώρες όποτελουσε τήν πιό σπουδαία πηγή πλούτου, και ό πό τήν άλλη μεριά νά έφαρμοστεί μιό συστηματική φορο λογlα στόν πληθυσμό. Σ τήν προσπάθειό τους όμως νό πετύχουν αύτό τό διπλό στόχο, ΟΙ πανlσχυρες όποικιοκρατικές χώρες της Εύρώπης συνόντησαν ενα άξιοσημείωτο και μεγόλο έμπόδιο: ΟΙ Ιδιόμορφες σχέσεις ίδlοχτησlας τών ντόπιων πληθυσμών προκαλουσαν μια πολύ σθεναρή άντίσταση στή λεηλασία τών Εύρωπαίων. Γιό νό όποσπόσουν τή γη όπ' τούς κατοlκους της έπρεπε πρίν όπ' όλα νά βρουν ποιός ηταν ό lδιοχτήτης αύτης της γης. Γιό νό μπορουν νά είσπράπουν φόρους- και όχι μόνο νό διατόζουν τήν είσπραξή τουςεπρεπε νά μπορουν να συλλαμβάνουν τούς φοροφυγάδες. Κι' έδώ όκριβώς βρισκόταν τό έμπόδιο πού ειδαν οί Εύρω παίοι νά όρθώνεται μπροστά τους: ΟΙ κοινωνικές σχέσεις lδιοχτησίας τών Ιθαγενών πληθυσμών ηταν τελεlως άγνω στες aτoίις Είιρωπαίους και τούς όντlστρέφανε όλες τις Ιδέες πού είχαν στό μυαλό τους γιά τό Ιερό και τα ΟΟια της ότομικης lδιοχτησίας. Τήν ίδια έμπεrplα γεύτηκαν τόσο ΟΙ Αγγλοι στή Ν. 'Ασlα. 000 καί οί Γόλλοι aτή Β. 'Αφρική Ή κατάχτηση τών Ίνδιών όπό τούς Αγγλους δρχισε όπό τις όρχές του χν ii αιώνα και δέν όλοκληρώθηκε παρά μόνο μέ τήν προοδευτική κατοχή όλης της χερσονήσου και της Βεγγόλης. αφου πρώτα ύποδουλώθηκε ή μεγόλης σημασίας περιοχή του Π εντζόπ στό βορρό. Ή δύσκολη έπιχειρηση μιας πιό συστηματικης έκμετόλλευσης τών Ίνδιών άρχισε μόνο μετά τήν όλοκλήρωση 19

21 της πολlτικης ύποδούλωσης. Σε κάθε τους 6ημα οί Ν Αγγλοl βρισκόντουσαν μπροστό σέ καινούργιες έκπλήεεlς. Συναντούααν μιά τεράστια ποικιλία άπα άγροτικες κοινότητες, μεγάλες και μικρές, έγκαταστημένες εδω και χιλιάδες χρόνια, άλλά πουθενό - τί φρίκη Ι - δέν ύπηρχε σ' αύτό τά χωριά ή άτομlκή ίδιοχτησία τού έδάφους. Άκόμα κι' όταν τούς βασάνιζαν, κανείς τους δέν μπορούσε νά δηλώαη αόν δικό του τό κομμάτι γης πού καλλιεργούσε, ούτε κανε]ς μπορούσε νά τό πουλήαη ii νά τό βάλη ίιποθήκη, ii άκόμα και νό τό νοlκιάαη, προκειμένου νό πληρώση καθυστερημένους φόρους στούς Ν Αγγλους. Ολα τό μέλη αύτων των κοινοτήτων, πού δλλοτε άποτελoίiνταν άπό μεγάλες οικογένειες, δλλοτε όπό μικρές, βγαλμένες άπ' τις μεγάλες, ήταν όρρηκτα και στενό συνδεδεμένα μεταείι τους μέ έε αίματος συγγένεια. Άντίθετα, έκείνο ποίι έλειπε έντελως ηταν ΟΙ αχέαεlς lδιοχτησίας. Πρός μεγάλη τους έκπληεη ΟΙ Ν Αγγλοl όνακάλυψαν στίς όχθες τού Γάγγη και τού Ίνδού ποταμού μοντέλα-χωριό άγροτικou KOμμOυνlσμoίi και ήθη και έθιμα παρόμοια μt αύτό πού είχαν βρεθεί στις άρχαίες γερμανικές κομμουνιστlκες κοινότητες, ii στις πρωτόγονες άγροτικές κοινότητες των Σλάβων, των όποίων τό κοινό χαρακτηριστικό ήταν Γι άνυπαρεία της άτομlκης ίδιοχτησίας. Σε μιό άναφορό της άγγλικης διοίκησης των φορολογικων ύποθέσεων στίς Ίνδίες, πού χρονολογείται άπ' τό 1845, διαβάζουμε: Δεν βλέπουμε κανένα κομμάτι γης πού νό καλλιεργείται μόνιμα όπ' τούς ίδιους άνθρώπους. Καθένας έχει ένα κομμάτι γης πού τό καλλιεργεί μόνο όσον καιρό διαρκούν ΟΙ δουλειές στό χωράφια. "Αν ένα κομμάτι γης μεί ν ει άκαλλιέργητο, Εαναγίνεταl κοινή lδιοχτησία και μπορεί νά τό πάρει όποιοαδήποτε, ύπό τόν όρο ότι θά τό καλλιεργήαει", Τήν ίδια έποχή, γύρω δηλαδη στό , μιά κυβερνητική άναφορό aτή διοίκηση τoίi Πεντζόπ άναφέρει: -Είναι έεαιρετικό ένδlαφέρον νό παρατηρήσετε τι μεγάλη δύναμη έχει ή έε αίματος αυγγένεlα σ' αύτές 20

22 τίς κοινωνίες καί πως μεταβlβόζεταl όπό ένα κοινό πρό γονο. Ή κοινή γνώμη ειναl τόσο πολύ συνδεδεμένη μέ τή διατήρηση αύτού τού συστήματος συγγένειας, πού δέν εί ναι σπόνιο νό συναντήσουμε όνθρώπους, ΟΙ όποίοl δέν συμ μετέχουν στήν κοινή lδιοχτησία, έπειδή κόποιος πρόγο νός του πού όνηκε στήν πρσηγοίιμενη Γι όκόμα και στήν προπροηγούμενη γενεό, δέν σεβόσθηκε αύτό τό σύστημα-, "Αύτή ή μορφή ίδιοχτησίας τού έδόφους-, έγραφε ό άγγλος κρατικός σύμβουλος στήν όναφορό του γιό τήν ίνδική κοινότητα,.δέν έπlτρέπεl σέ κανένα μέλος της φυ λης νά άποχτήσεl δικαιώματα σ' αύτό Γι έκείνο τό κομμάτι της κοινης σ' άλους γης, ούτε καν στό κομμότι της γης πού προσωρινό καλλιεργεί. Τό προίόντα της κοινης καλλl έργειας της γης πανε σ' ένα κοινό ταμείο πού καλύπτει και Ικονοποιεί τίς όνόγκες τού συνόλου-, Στό κοινωνικό αύτό σoaτημα πού περιγρόφεl ό Αγγλος σίιμβουλος δέν ύπόρχεl κατανομή της γης, ούτε κόν γιό μιό έποχή, Ή γη ειναl κοινή lδιοχτησία των όγροτων της κοινότητας, οϊ όποίοl τήν καλλιεργούν όπό κοινού χωρίς καμιό κατανομή, μαζεύουν τή σοδειό πού προέρχεται άπ' αύτή τήν καλλιέργεια aτόν κοινό σιτοβολώνα τού χω ριού τους (πού φυσικό στό μότια των άγγλων καπιταλl στων παlρνεl τή μορφή τού -ταμείου-), Ικανοποιώντας συντροφικό τίς άπλές τους όνόγκες άπό τό προϊόν της κοινης τους έργασίας, Στά βορειοδυτικό τού ΠεντΖόπ, στό σύνορα τού Άφγανιοτόν, διαπιστώθηκε Γι ύπαρεη όρlσμένων δλλων ήθων καί έθίμων πολύ μεγόλης σημασίας, τό όποία όντιστρα τείιονταl κόθε έννοια ότομlκης lδιοχτησίας. Σ' αύτές,ις περιοχές έκαναν μιό καλή μοιρασιά των χωραφιων τους, πού όντόλλασσαν περιοδικό, όλλό - ώ τού θαίιματοςl - ή άνταλλαγή αύτη των κλήρων δέν γινόταν όνόμεσα σέ άγρστικές οικογένειες, παρμένες μία πρός μία, όλλό όνόμεσα σέ όλόκληρα χωριό, τό όποία άντόλλασσαν τό χαι- 21

23 ρόφια τους κόθε πέντε χρόνια κι' ετσl μετοκινόντουσαν όλόκληρα. -Δέν μπορώ νό αποσιωπήσω-, έγραφε από ΤΙς Ίνδίες τό 1852 ό κομμισόριος των φόρων ΤΖαίημς στούς προϊσταμένους του της κυβερνητικης δlοlκησης, -fva πολύ σπόνιο έθιμο πού διαιωνίστηκε μέχρι τίς μέρες μας σέ όρlσμένες περιοχές έννοώ τήν περιοδική ανταλλαγή των χωραφιών όνόμεσα στό διόφορα χωριά καί στίς ύποπερlοχές. Σέ όρlσμένα μέρη δέν όνταλλόσσουν παρά μόνο τό χωρόφια τους, σέ άλλα όμως ανταλλόσσουν καί το ίδια τους τό σπlτια-. Γιό μια όκόμα φορό βρισκόμαστε μπροστα σέ μια νέα Ιδιομορφία μιας κόποιας οικογένειας λαων. Αύτή τή φορό fχουμε νά κόνουμε μέ τήν.. ίνδlκή_ lδlομορφlα. Ωστόσο, οι κομμουνιστικές δομές των.. Ινδlκης.. όγροτικης κοιl/ότητας δεlχvouν, τόσο όπ' τή γεωγραφική θέση 000 και άπ' τή δύναμη των δεσμων συγγένειας, δτι δεν πρόκειται για μια Ιδιομορφία τού.. Ινδlκου.. λαου, όλλό fxouv έναν όληθινό παραδοσιακό χαραχτήρα και μιό πολύ παλιό κατσγωγή. Τό γεγονός δτι οι πιό παλιές μορφές του πρωτόγονου κομμουνισμου διατηρήθηκαν στίς πιό πανόρχαιες περιοχές της Ίνδlας, στις περιοχές πού πρώτες κατοικήθηκαν από τούς Ίνδούς στό βoρεloδuτikό, fδειχνε καθαρό δτι ή κοινή lδιοχτησία δπως και ή δύναμη των δεσμων συγγένειας α νόγονταl σέ χlλlετηρlδες, στήν έποχή των πρώτων έγκστσστόσεων των Ίνδων όποίκων στή νέα τους ποτριδα, τή σημερινή '1νδlα. 0 καθηγητής του συγκριτικου δικαίου της 'Οξφόρδης Έρρlκος Μόινε, πού ηταν και παλιό μέλος της κυβέρνησης των Ίνδιων. δlόλεεε τις αγροτικές κοινότητες των Ίνδιων σόν θέμα των παραδόσεών του, τις όποιες παραλλήλισε μέ τίς πρωτόγονες κοινότητες πού ό Μόρερ όνακόλυψε στή Γερμανlα και ό Νόσε στήν Άγγλlσ. Ό παραλληλισμός αύτός όποκόλυψε δτι ΟΙ πρωτόγονες αύτές κοινότητες είχαν τήν ίδια μορφή και τις ίδιες κοινωνικές δoμtς 22

24 'Από τήν άλλη μεριά, ή iστoρl ή προέλευση αύτών των κοινωνlκων δομων έγινε άντlκεlμενο έρευνας και μελέτης ιδιαίτερα όπό τούς Ν Αγγλους, στούς όποίους τά φαινόμενα αύτό έκαναν μεγόλη έντύπωση καί ΟΙ όποίοl έμειναν κατάπληκτοι όπό τή σθενορή άντισταση πού αύτές οί δομές προέβαλλαν όπέναντl στή φορολογία και στά δlοlκηtlκό συστήματα πού έπινοούσαν. Οϊ Ν Αγγλοl ίιποχρεώθηκον νά διεξάγουν ένο άγώνα πού διήρκεσε δεκαετίες όλόκληρες, δlνοντος πολλές μάχες, κάνοντας μιό σειρά όπό άτιμίες και όδίσταχτες έπεμβάσεις ένάντια στά πανάρχαια δικαιώ ματα και στις ίσχύουσες έννοιες τού δικαίου των λαών, γιά νά μπορέσουν νά φέρουν ένα άνεπανάρθωτο κομφού Ζιο σ' δλες τίς σχέσεις ίδιοχτησίας, νά γεννήσουν στούς λαούς τό αίσθημα της άνασφάλειας, φέρνοντας έτσι "ήν καταστροφή των χωρικων. Ή είρηνlκή άπομονωμένη πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία παραχώρησε έτσι τή θέση της σέ μιά άλλη κοινωνία, δπου κυριαρχούσαν ή άνισότητα. ή έκμετάλλευση άνθρώπου όπό άνθρωπο. ή διαφθορά και ΟΙ φιλονικίες. 'Η κοινή ίδιοχτησία της γης μετασχηματlσθηκε άπό τή μιά μεριά σέ τεράστια λατιφούντια, ένω όπά τήν άλλη έκατομμύρια χωρικων άπογυμνώθηκαν άπό τή γη καί τά μέσα παραγωγης τους. 'Η άτομlκή lδιοχτησία εlσέδυσε στις Ίνδlες καί μαζi μ' αύτή ό τύφος, ή πείνα καί τό σκορ6οϋτο έ γιναν διαρκείς μάστιγες των πεδιόδων τού Γ όγγη ποταυού... Αν έπειτα άπ' αύτές τις άvαkαλύψεlς τών άγγλων άποικιοκρατών στίς Ίνδlες, ό παλιός πρωτόγονος κομμουνισμός, πού ήδη συναντήσαμε σέ τρεϊς κλάδους της μεγάλης οικογένειας, της lνδογερμανlκης οίκογένεlας, μποροίlσε άκόμα νό θεωρηθεϊ σάν μιό lδlομορφlα τών ivδoytprjaνικών λαών, δσο παράλογη κι' αν φαινόταν αύτή ή έθνο γαρφlκή άποψη, οϊ ταυτόχρονες άνακαλύψεις πού έγιναν όπό τούς Γάλλους στήν Αφρική ξεκαθάρισαν πέρα γιό πέρα τό Ζήτημα αύτό. Πραγματικό, αύτή τή φορά είχαμε νό κάνουμε μέ άνακαλύψεις στις κοlνωνlες των ' Αράβων και 23

25 τών Βεδουίνων της Β. 'Αφρικης, οί όποίες όποδεlκνυαν την ύπορεη κοινωνικών μορφών, παρόμοιων μέ αύτές πού ύπηρχαν στην KεVΤΡΙKη Εύρώπη καί στην Άσιατικη ήπειρο Σ τούς νομάδες δραβες κτηνοτρόφους τό έδαφος ηταν κοινη ίδιοχτηοlα όλων τών οίκογενειων. Αύτη Γι οlκογενειακη lδιοχτηαία, έγραφε ό Γόλλος Νταρέστ τό 1852, με ταβlβαζόταν άπά γενεά οέ γενεά και κανένας W Αραβας δέν μπορουοε νά δείεεl ούτε μιά σπιθαμή γης καί νά nεί : -είναι δική μου". Σ τούς Καμβύλιους, πού είχαν έε όλοκλήρου έεαρα βισθεί, οί διάφορες όμάδες των οίκογενειών είχαν ήδη χωριστεί αε διακεκριμένες ύποδιαιρέοεις, άλλό η δύναμη του ουνόλου τών οίκογενειών παρέμενε lοχυρή. WΟλες ΟΙ οί κογένειες ηταν όλληλέγγυα ύπεύθυνες γιά τούς φόρους και άγόραζον όλες μαζί τό κοπάδιο των Ζώων πού έμελλε νό μοιραστουν οτίς διάφορες ύποδιαιρέοεις τών οικογενειών. Σέ όποιεσδήποτε άvτιδιkίες πόνω στην lδlοχτησlα της γης, τό οίκογενειακά συμβούλιο ηταν τό άνώτατο δικαστικά όργανο κοί άκόμα, γιά νά εγκαταστοθεί κάποιος στούς κόλπους τών Καμβυλίων έπρεπε νά πάρει τη συγ κατάθεση τών οίκογενειών. 'Ακόμα καί η διαχείριοη τών μή καλλιεργήοιμων έδαφών ηταν ύπόθεση τού οlκογενεια κου ουμβουλίου. Οπως καί νά έχη τό πράγμα, η όδιαlρετη ίδιοχτησία του έδόφους, πού άνηκε σ' όλη την οικογένεια, ηταν ό κανόνας. Ή μορφή της οίκογενειακης ίδιοχτησίας ηταν πολύ διοφορετlκή άπό τή οημερινη εύρωπαίκή lδlοχτησlα, ιιού περιλαμβάνει μόνο ενα νοικοκυριό. 'Επρόκειτο γιά μιό κλασσική πατριαρχική οίκογένεlα, αόν κι' αύτή πού περιγράφεται άπό τη Βίβλο γιά τούς άρχαίους 'Ισραηλίτες, ενας μεγάλος κίικλος συγγενών, άποτελούμενος όπό τη μητέρα, τόν πατέρα, τούς γιούς, τις γυναίκες τους, τά παιδιό τους. τά μωρό, τούς θείους, τίς θείες. τό άνήψια, τό έγγόνια καί τά εαδέρφlα. Μέσα α' αύτό τάν κύκλο, έγραφε τό 1870 έ- 24

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ ΜΒΡΞ - ΗΗΟΥΤΣΗν εηlτομο Ε"ηΑΊΉΕΥΜΕΝΟ Με-τάφριχση Β6δΙΧ κοριχη Ή έπιτομη γίνηκε με δάση και τους τρείς τόμους τον πρωτοτύπου ΑΦΙΕΡΩΣιΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΔΑΙΟΥ ΑΠΟ '.1'ΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30 Frederick Engels Socialism, Utopian and Scientific London 1993 BookMarks Lindsey German Frederick Engels: Life of a revolutionary International Socialism Journal, 1994 ISBN: 960-7967-27-5 Φρίντριχ Ένγκελς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στα κεφάλαια 1,2 του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης). Περιεχόμενα 1 Το Τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος Κώστας Ν. Θεριανός A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1 κόοσαΐζ βεργος Η HWS mi U mm 1 τό σχολείο είναι νεκρό Τά περισσότερα παιδιά τοΰ κόσμου δέν πάνε σχολείο. Απ αύτά πού πάνε, τά περισσότερα τό έγκαταλειπουν τό συντομότερο δυνατό. Οί περισσότερες χώρες τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ μαρτα χαρνεκερ 01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ M l M d c nanatnon - νικηταρα 2 - μ μ. μπκνακη - αβηνα Τίτλος γαλλικής έκδοσης Les concepts 6l6mentaires du matirialisme historique Siglo Veintiuno

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα.

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η µορφή αυτο του µυθιστορήµατο έχει ω εξή : Υπάρχει ένα σκελετό ή πλαίσιο που λέγεται Ελε θερε γυναί κε, το οποίο αποτελεί µια συµβατική νουβέλα 60.000 περίπου λέξεων και θα µπορο σε να

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση

Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση 1 Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση Ο περισσότερος κόσμος στο άκουσμα της λέξης διανόηση προσλαμβάνει την εν λόγω έννοια μάλλον με έναν περιορισμένο τρόπο. Ταυτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ Η ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ γεννήθηκε το 1926. Σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι και ειδικεύτηκε στη μελέτη του κόσμου της χριστιανικής Ανατολής, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς»

Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς» Ο Eλληνιστικοσ Κοσμοσ -- Η Επεκταση «προσ Ανατολασ» Κεφάλαιο 6 Ο ελληνιστικός κόσμος 323--146 π.χ. Η επέκταση «προς Ανατολάς» Εξελληνίστηκε Γι αυτή την περίοδο χρησιμοποιούμε τον όρο «ελληνιστικός», που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ.

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ. Η Ρωμη και ο Ελληνικοσ Κοσμοσ Κεφάλαιο 7 Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος Για τετρακόσια χρόνια (από τον 1ο αιώνα π.χ. έως τον 3ο αιώνα μ.χ.), η ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από το Γιβραλτάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικής Εργασία ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Ερευνητικής Εργασία ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Ερευνητικής Εργασία Τίτλος: ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφείς: Ευαγγελοπούλου Μαρία, Αδαμίδου Άννα, Στράνταρη Ανθούλα, Αγγέλης Γιώργος, Ρέλλου Ευαγγελία, Ντούζα Άντι, Δάφνης Νίκος, Κοντοφάκα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο

To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο To παρόν έντυπο τυπώθηκε το Νοέμβριο του 2012 σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Μπορεί να βρεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο www.ajde.espivblogs. net. Για οικονομική ενίσχυση και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος

Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Εισαγωγή Σε ένα πολυσυζητημένο σημείο του εναρκτήριου λόγου του, ο πρόεδρος Κένεντι είπε: «Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, να ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας». Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες:

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα Πέρα από το καλό και το κακό Το λνκόφίος των ειδώλων - Αντίχριστος - Ίδε ο άνθρωπος Η θέληση για δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ «Ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η έψιλον / μικρά βιβλία - 1 Copyright γιά τήν έλληνική γλώσσα: ύψιλον / βιβλία Μετάφραση - Σημειώσεις: Α. Στίνας Μακέτα εξωφύλλου: Δημήτρης Καλοχύρης Εκτύπωση: Δ. Γαλαζούλας

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε.

Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε. Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα προβλήματα και προοπτικές Σπουδάστρια: Βενέτη Κατερίνα Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων. Guy Tchami Συνεταιριστικό Πρόγραμμα Διεθνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη

Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων. Guy Tchami Συνεταιριστικό Πρόγραμμα Διεθνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων Guy Tchami Συνεταιριστικό Πρόγραμμα Διεθνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα