Γεωργία Ασλάνη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Georgia Aslanis University of loannina Central Library, Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργία Ασλάνη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Georgia Aslanis University of loannina Central Library, Greece"

Transcript

1 Γεωργία Ασλάνη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Georgia Aslanis University of loannina Central Library, Greece Διαχείριση των Web Sites Βιβλιοθηκών The Libraries' Web Sites: Management Issues * Η εισήγηση αυτή είναι διαθέσιμη σε powerpoint, στο web site της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Βλέπε ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευκαιρίες που προσφέρονται από το Web είναι πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Οι περισσότερες Βιβλιοθήκες έχουν τώρα υπερβεί την φάση όπου το να έχουν απλώς μία τοποθεσία Web είναι καινοτομία, και ξεκινούν να κάνουν την καλύτερη χρήση αυτής της ευκαιρίας ανακαλύπτοντας τι πραγματικά χρήσιμες υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν. Τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια η ανάπτυξη θα είναι ραγδαία. Πολλές Βιβλιοθήκες δημιουργούν Web sites για να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ φάσμα σκοπών. Υπάρχει ένας αριθμός από ζητήματα και τακτικές που σχετίζονται με την δημιουργία και την διατήρηση μιας επαγγελματικής Web site μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης σχεδιασμού της ανάπτυξης της Web site. Ξεκινώντας με την ερώτηση «Πρέπει να έχουμε μία Web site;», περιγράφονται τα στάδια της διαδικασίας, συμπεριλαμβάνοντας: τον προσδιορισμό των στόχων και αντικειμένων, την ανάλυση των αναγκών των χρηστών, την επιλογή του περιεχομένου και των υπηρεσιών που θα συμπεριληφθούνε, την συγγραφή και ανάπτυξη του περιεχομένου, την ανάπτυξη της πληροφοριακής αρχιτεκτονικής, τα βοηθήματα πλοήγησης, τον σχεδιασμό της οπτικής απεικόνισης της Web site, τα metadata, την εγκατάσταση των ολοκληρωμένων σελίδων σε Web server, την δοκιμή και τις τροποποιήσεις, την καταχώρηση στις μηχανές αναζητήσεως και στους καταλόγους, την δημοσιοποίηση και την προβολή, την συνεχιζόμενη συντήρηση, και την συνεχιζόμενη επιτήρηση και αξιολόγηση της Web site. H στρατηγική διαδικασία σχεδιασμού προσφέρει ένα πλαίσιο εργασίας διαμέσου του οποίου εκτιμώνται οι πολλές τακτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διατήρηση της Web site, καθώς και η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ τους. Γιατί αναπτύσσονται κανόνες management των Web sites? Παρέχουν απαντήσεις σε ζητήματα όπως: λεπτομέρειες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επικοινωνιακές λεπτομέρειες, και τι θα εμφανίζεται σε κάθε σελίδα. Πολιτικές σχετικές με αυτά τα ζητήματα, όπως ποιος έχει δικαιώματα πρόσβασης, διάταξη και σχεδιασμός σελίδας, οργάνωση αρχείων και μέριμνα για συντήρηση, περιλαμβάνονται στους κανόνες αυτούς, Οι οποίοι λειτουργούν ως αναφορές για το προσωπικό της βιβλιοθήκης και τους πελάτες. Οι κανόνες αυτοί παρέχουν την δυνατότητα της παρακολουθήσεως των εξελίξεων, δίνουν μία καθαρή κατεύθυνση για το τύπο των πληροφοριών που τοποθετούνται στην Web site τώρα όπως επίσης και στο μέλλον, και επίσης, δίνουν την δυνατότητα επισήμανσης της ανάγκης,για έναν ειδικό Web site Manager. ABSTRACT The opportunities offered by the Web are wide and exciting. Most libraries have now got beyond the phase when just having a site is a novelty, and they are starting to really make the best use of the opportunity discovering what really useful services can be provided. There will be a lot of development over the next two or three years. Many libraries are creating Web sites, to serve a wide range of purposes. There is a number of issues and tasks associated with creating and maintaining a professional Web site, within the context of a strategic planning approach to Web site development. Beginning with "Should we have a Web site?", the stages of the process are outlined, including identification of aims and objectives, analysis of user needs, selection of content and services to be included, writing or developing the content, developing the information architecture, navigational aids, visual design of the Web site, metadata, mounting the completed pages on a 300

2 Web server, testing and modifications, listing with search engines and directories, publicity and promotion, ongoing site maintenance, and ongoingmonitoring and evaluation of the Web site. The strategic planning process provides a useful framework through which to view the many tasks associated with Web site development and maintenance and to conceptualize their relationship to one another. Wiry develop your own web site management guidelines? They provide answers to issues such as the details of services offered, contact details, and what will appear on each page. Policies regarding these issues, such as who has access rights; page layout and design; organization of files and provision for maintenance are addressed in your guidelines, which serve as a reference for library staff and clients. The guidelines keep you on track, give you a clear direction for the type of information you are placing on your Web site now as well as in the future and they also enable you to illustrate the need for a dedicated Web site manager. Οι web sites των Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για να προάγουν τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της, να εφοδιάζουν με τρέχουσες πληροφορίες τους χρήστες, να παρέχουν πρόσβαση online καθώς και σε CD-ROMs, να δίνουν τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες πρόσβασης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, και να βοηθούν τους χρήστες της βιβλιοθήκης να εξερευνούν το Internet. Μία web site είναι μία επένδυση σε χρόνο και χρήμα, και ο σχεδιασμός της πρέπει να εξασφαλίζει ότι η Βιβλιοθήκη ωφελείται από αυτή την επένδυση. Οι κανόνες του management τεκμηριώνουν τους λόγους πίσω από τη δημιουργία της web site, και καταπιάνονται με τις ανάγκες των χρηστών μέσω της ανάλυσης αναγκών. Αυτοί οι κανόνες όχι μόνο επιτρέπουν την συνεχιζόμενη συντήρηση της web site, αλλά την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων, δίνουν την καθαρή κατεύθυνση των τύπων των πληροφοριών που τοποθετούμε στην web site μας τώρα, όπως και στο μέλλον, και μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τις πηγές μας. Τα θέματα που μας απασχολούν κατά την διαδικασία του Web site Management είναι τα ακόλουθα: 1) Στόχοι και Αντικείμενα: Η αποστολή ενός οργανισμού όπως η Βιβλιοθήκη, εφοδιάζει τη βάση για την ανάπτυξη στόχων και αντικειμένων για την Web site. Αυτό προϋποθέτει μια ανάλυση της αποστολής (αν υπάρχει), των στόχων και των αντικειμένων της Βιβλιοθήκης και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να υποστηριχθούν ή να επιτευχθούν δια μέσου της web site της Βιβλιοθήκης. 2) Συγκεκριμένοι σκοποί βασισμένοι στις ανάγκες των χρηστών: Η ανάλυση αναγκών είναι σημαντική γιατί δηλώνει ποιοι είναι οι χρήστες μας και τι υπηρεσίες χρειάζονται. Αυτό που ανακαλύπτουμε κάνοντας τις αναλύσεις αυτές είναι η ποικιλία των χρηστών, η οποία έχει αντίκτυπο στον σχεδιασμό της web site γιατί ο κύριος λόγος για δημιουργία της είναι η πιο αποτελεσματική διανομή των πληροφοριών και η προσφορά καλύτερης πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Οι πιθανοί χρήστες της web site πρέπει να αναγνωριστούν και να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους. Όπως συμβαίνει συνήθως, οι ανάγκες αυτών των ομάδων είναι παρόμοιες όσον αφορά τη θεματική κάλυψη, αν και διαφορετικές όσον αφορά τις ειδικές εφαρμογές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορετικών 301

3 τμημάτων της web site. Μια άλλη διάσταση που πρέπει να μελετηθεί είναι το είδος της πρόσβασης στο Internet την οποία οι υποψήφιοι χρήστες θα έχουν. 3) Προσδιορισμός του περιεχομένου και των υπηρεσιών: Είναι απαραίτητο σε μία Βιβλιοθήκη να υπάρχει σαφής πολιτική για το περιεχόμενο που θα παρέχεται διαμέσου της web site. Θα πρέπει αποφάσεις να ληφθούν για τις πληροφορίες που θα παρέχονται γύρω από τον οργανισμό, την κάλυψη των θεμάτων, την επιλογή και την αξιολόγηση των συνδέσμων και του περιεχομένου και υπηρεσιών που δημιουργούνται εξωτερικά του οργανισμού, τα ποιοτικά standards, την ανάληψη ευθυνών για το περιεχόμενο και υπηρεσίες, την οποιαδήποτε χρήση φιλτραρίσματος και την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επιδιώξεις της web site και οι ανάγκες του επιδιωκόμενου κοινού ή των χρηστών προσφέρουν τη βάση για ανάπτυξη πολιτικής και για αποφάσεις που αφορούν το περιεχόμενο. Οι Βιβλιοθήκες πρέπει να παίξουν ένα περισσότερο ενεργητικό ρόλο στην ανάπτυξη του περιεχομένου και στη συγκέντρωση ανόμοιων πηγών σε εποικοδομητικές παρουσιάσεις. Περισσότερη σκέψη απαιτείται για το πώς οι πληροφορίες θα τοποθετηθούν μαζί. Οι Βιβλιοθήκες συχνά οργανώνουν τις πληροφορίες τους αλφαβητικά ή κατά τύπο υλικού, όταν οι χρήστες θέλουν θεματικού προσανατολισμού οργάνωση. 4) Συγγραφή και ανάπτυξη του περιεχομένου: Πολλοί οργανισμοί δεν κατανοούν ότι «γράφοντας για το web» είναι πραγματικά συγγραφική δραστηριότητα. Προϋποθέτει καλές συγγραφικές επιδεξιότητες και μερικές φορές δημοσιογραφικές δεξιοτεχνίες. Υπάρχει ένας αριθμός ζητημάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν σε σχέση με τη συγγραφή για το web. Ποιοι είναι οι πιθανοί χρήστες της ιστοσελίδας (ή ενός συγκεκριμένου μέρους της); Τι επίπεδο και είδος γλώσσας θα απευθύνεται σε αυτούς; Θα πρέπει η συγγραφή της web site να είναι τυπική ή άτυπη; Θα πρέπει να είναι διαφορετική από την συγγραφή των έντυπων εκδόσεων του οργανισμού (σε όρους επιπέδου, style, και τόνου); Αν το τελευταίο είναι γεγονός, τότε υλικό από τις έντυπες εκδόσεις του οργανισμού θα πρέπει να ανασυνταχθεί για το web. 5) Ανάπτυξη της πληροφοριακής αρχιτεκτονικής: Ο όρος «πληροφοριακή αρχιτεκτονική» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες μπορούν να οργανωθούν και να παρουσιαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών. Στο web, υπάρχουν δύο κυρίως επίπεδα πληροφοριακής αρχιτεκτονικής: α) Η οργάνωση των πληροφοριών στο site σαν σύνολο, και β) Η οργάνωση των πληροφοριών μέσα στις επί μέρους σελίδες της web site. Η αρχιτεκτονική της πληροφορίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ταξινόμησης ή διάρθρωσης της web site, τον καθορισμό σχέσεων μεταξύ των τμημάτων και των σελίδων της και την ανάπτυξη της δομής του περιεχομένου σε κάθε μία από τις σελίδες. 6) Ανάπτυξη εργαλείων πλοήγησης για τους χρήστες: Τα εργαλεία πλοήγησης για τους χρήστες προσφέρουν υποκειμενική αρχιτεκτονική της πληροφορίας ευκολονόητη για αυτούς, και τους βοηθούν να εργαστούν με λογική κατεύθυνση δια μέσου του web. Βοηθούν επίσης τους χρήστες να 302

4 διατηρούν ένα νοητό χάρτη του πού βρίσκονται μέσα στην web site, και πως τα διαφορετικά τμήματα και σελίδες της σχετίζονται μεταξύ τους. Τα εργαλεία πλοήγησης περιλαμβάνουν: menus, οδηγούς, πίνακες πλοήγησης, πλαίσια, πλήκτρα, χάρτες των sites, θεματικά δέντρα, μηχανές αναζήτησης, χάρτες απεικονίσεων, χρώματα (για το φόντο, τις επικεφαλίδες, των τύπων γραμμάτων), και σύμβολα. Το web προσφέρει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ίδιου interface για διαφορετικές databases, κάνοντας ευκολότερο για τους χρήστες να μάθουν να αναζητούν αποτελεσματικότερα. Αλλά καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν προσφέροντας διασταυρούμενη αναζήτηση πολλαπλών databases από μία οθόνη αναζήτησης ή μία υποβολή ερώτησης χρησιμοποιώντας Z ) Σχεδιασμός οπτικής απεικόνισης των σελίδων του Web: Η οπτική απεικόνιση των σελίδων σχετίζεται με τις ανάγκες των χρηστών, τα αντικείμενα που καλύπτονται από τη web site, την αρχιτεκτονική της πληροφορίας, και τα εργαλεία πλοήγησης που προσφέρονται. Η προσθήκη γραφικών σε μία σελίδα web, μαζί με ιδιαίτερα γνωρίσματα όπως απεικόνιση σε κινούμενα σχέδια και ήχος, χρειάζεται να γίνει προσεκτικά, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά. Η καλή παρουσίαση των γραφικών είναι σημαντική, καθώς αποτελεί την αιτία της εμπιστοσύνης του χρήστη, και κυρίως την προσέλκυση του στο site. Τα μειονεκτήματα είναι ότι υψηλού επιπέδου γραφικά μειώνουν σημαντικά την ταχύτητα με την οποία το site φορτώνεται στη συσκευή του χρήστη και το τελικό προϊόν μπορεί να είναι κατώτερη αναπαραγωγή του πρωτοτύπου. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για χρήστες που χειρίζονται ένα χαμηλού επιπέδου computer, browser, ή video card. Η βραδύτητα αυτή όχι μόνο αποτρέπει τους χρήστες αλλά η φτωχική αναπαραγωγή γραφικών γίνεται υπερβολικά ενοχλητική, και πείθει πολλούς να ζητούν τις πληροφορίες τους αλλού. Απλή διάταξη, απλός σχεδιασμός, τακτική δομή και κατάλληλα χρώματα είναι σημαντικά, καθώς κάνουν την web site να διαβάζεται εύκολα, να πλοηγείται και να κατανοείται. Πράγματα τα οποία απωθούν είναι το πολύ κείμενο, φανταχτερά εικονίδια, μη κατάλληλα χρώματα κειμένου και σκοτεινό φόντο. Αποφάσεις παίρνονται για τον προσδιορισμό της συλλογής των αρχείων που θα αποτελούν το κυρίως menu και τις συνδέσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται σε καθένα από αυτά τα αρχεία. Πρέπει οι τοποθεσίες να οργανώνονται σε έναν αλφαβητικό οδηγό ή σε κάποια άλλη μορφή; Εναλλακτικές επιλογές είναι να ταξινομηθούν θεματικά ή αλφαβητικά σε ένα γκρουπ ή να ταξινομηθούν σύμφωνα με προτιμούμενη σειρά. 8) Προσθήκη των metadata: Τα metadata είναι δεδομένα σχετικά με δεδομένα. Στο web τα metadata παρέχουν περιγραφή, υποστηρίζουν την αναζήτηση διαμέσου κατάλληλης ευρετηρίασης σε μηχανές αναζήτησης, διευκολύνουν το management των σελίδων web, και επίσης παρέχουν πληροφορίες για την πνευματική ιδιοκτησία, τη διάταξη περιεχομένου, τη σχέση με άλλες πηγές, και άλλα στοιχεία δεδομένων που περιγράφουν το ντοκουμέντο. Σε αντίθεση με το HTML που χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει πληροφορίες, τα metadata χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις λεπτομέρειες γύρω από ένα ντοκουμέντο web. Τα metadata περιλαμβάνουν όχι μόνο περιγραφικές πληροφορίες, αλλά επίσης πληροφορίες απαραίτητες για το management και την προστασία του πακέτου πληροφοριών που περιγράφεται (π.χ. δεδομένα γύρω από το 303

5 που βρίσκεται το πακέτο, ποιες είναι οι σχέσεις κυριότητας, τη ποιότητα και κατάσταση του, κλπ.). Υπάρχουν τρία επίπεδα δημιουργίας metadata για ένα πακέτο πληροφοριών: α) κωδικοποίηση, β) περιγραφή και πληροφορίες απαραίτητες για το management και την προστασία του πακέτου, και γ) παροχή πρόσβασης σε αυτή την περιγραφή. Μερικά λογισμικά πακέτα ανάπτυξης web σελίδων συγκαταλέγουν αυτόματα μερικά metadata σε ιστοσελίδα. Τα metadata βρίσκονται στα κωδικοποιημένα HTML πεδία για τη σελίδα, όχι στην καθεαυτή σελίδα. Μπορούν να διαβαστούν από πολλές μηχανές αναζήτησης και άλλα εργαλεία ευρετηρίασης. Τα metadata είναι μία ενδεχόμενη λύση στο πρόβλημα των εκτενών και αδόκιμων λιστών από εγγραφές ως αποτέλεσμα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά. Η χρήση τους μπορεί να κάνει την αναζήτηση περισσότερο ακριβή. Προσοχή στα metadata κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της web page θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της ακριβούς συγκαταρίθμησης και ευρετηρίασης της ιστοσελίδας από μηχανές αναζήτησης, και την κατάλληλη εμφάνιση τους στις λίστες των αποτελεσμάτων αναζήτησης. 9) Δημιουργία επιλογής "My Library": Πολλές Βιβλιοθήκες στην Αμερική και αλλού, προσφέρουν στην Web σελίδα τους μία επιλογή με την ονομασία «My library» στην ηλεκτρονική βάση των πηγών τους. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα profile των ενδιαφερόντων του και να είναι ενημερωμένος για νέες προσκτήσεις, νέα άρθρα στις βάσεις δεδομένων, κτλ., και πληροφορίες από πολλαπλές βάσεις δεδομένων που ταιριάζουν στο profile του χρήστη. 10) Δοκιμή και Τροποποιήσεις: Πριν ή μετά την εγκατάσταση των σελίδων στο web server, η web site ως σύνολο και οι ξεχωριστές σελίδες πρέπει να δοκιμαστούν επιμελώς και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Οι δοκιμές πρέπει να περιλαμβάνουν έναν αριθμό από διαφορετικές διαστάσεις: Δοκιμή έναντι στους αρχικούς σκοπούς και στόχους καθώς και στις ανάγκες των χρηστών Δοκιμή των συνδέσμων και των υπηρεσιών τα οποία διατίθενται διαμέσου των σελίδων ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα τους Δοκιμή των σελίδων σε όσο το δυνατόν διαφορετικούς browsers και διαφορετικών εκδόσεων ή παραλλαγών browsers, καθώς και σε διαφορετικούς computers και οθόνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός του περιεχομένου δουλεύει διαμέσου διαφορετικών hardware και software Δοκιμή για την αναγνωσιμότητα του κειμένου και την κατατοπιστικότητα των χαρακτηριστικών πλοήγησης. 11) Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης και στους καταλόγους: Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης web site εάν κανένας δεν την επισκέπτεται. Οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στους δημιουργούς της ιστοσελίδας οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα sites τους συμπεριλαμβάνονται σε μηχανές αναζήτησης και οδηγούς είναι οι παρακάτω: α) επικοινωνία με όλες τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης και οδηγούς, και παροχή πληροφοριών για την web site, β) χρήση μίας από τις δωρεάν υπηρεσίες, οι οποίες στέλνουν πληροφορίες για μία ιστοσελίδα σε έναν αριθμό μηχανών αναζήτησης ή οδηγών, γ) χρήση μιας εκμισθωμένης υπηρεσίας, η οποία 304

6 υπόσχεται να διασφαλίσει την ευρετηρίαση στις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης και οδηγοί προσθέτουν τις web sites στις βάσεις δεδομένων τους με δύο τρόπους: α) στέλνουν έξω "spiders" ή software robots για να αναγνωρίσουν καινούριες web sites, και β) δέχονται συστάσεις από δημιουργούς και χρήστες των ιστοσελίδων. 12) Δημοσιότητα και Προβολή: Με σκοπό να εκμεταλλευτούν την επένδυση τους, οι Βιβλιοθήκες χρειάζεται να κάνουν διάφορες ενέργειες για να διασφαλίσουν ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται το site τους. Αυτές είναι: Δημοσίευση ανακοινώσεων στον τύπο σε έντυπη και μορφή Εξασφάλιση ότι όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται από την βιβλιοθήκη, όλες οι υπογραφές , φέρουν το URL της web site Εξασφάλιση ότι ο μητρικός οργανισμός της Βιβλιοθήκης προβάλλει το URL στην web site του οργανισμού Δημοσίευση πληροφοριών για την ιστοσελίδα σε κατάλληλα newsletters, επαγγελματικά περιοδικά και τοπικές εκδόσεις Παρουσιάσεις σε συνέδρια, papers, και poster sessions γύρω από την web site, συμπεριλαμβάνοντας τοπικά συνέδρια και σεμινάρια σε άλλα επαγγελματικού και ειδικού ενδιαφέροντος πεδία Ενημέρωση των τοπικών Internet Service Providers, ώστε η ιστοσελίδα να καταχωρείται στους οδηγούς που μπορεί να δημιουργήσουν Προσφορά ανταλλαγής link! με Webmasters άλλων οργανισμών της τοπικής κοινωνίας ή του ειδικού ενδιαφέροντος πεδίου, για να αυξηθεί η κυκλοφορία και στα δύο sites Διερεύνηση για προγράμματα ανταλλαγής links, αν }και πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι πολλοί προσφέρουν μόνο ένα link στο site για κάθε δύο που παρέχονται σε αυτούς Ενημέρωση των Webmasters για οποιοδήποτε οδηγό ιστοσελίδων που είναι κατάλληλος, όπως οδηγός για Web sites βιβλιοθηκών, ή οδηγοί στο θεματικό πεδίο που καλύπτεται από την Web site Υποψηφιότητα για τα διάφορα web site βραβεία 13) Συνεχιζόμενη συντήρηση του site: Είναι το στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης της web site που απαιτεί σημαντικό χρόνο και προϋποθέτει συνεχή δέσμευση για ενημέρωση του site. Αν αυτό δεν συμβεί, η ιστοσελίδα θα γίνεται όλο και λιγότερο σχετική με τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και θα φαίνεται ξεπερασμένη στο ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον του Internet. Τα ακόλουθα, ανάμεσα σε άλλα, είναι απόψεις για συνεχή αξιολόγηση και συντήρηση της ιστοσελίδας: Παρακολούθηση του τρόπου χρήσης της Συνεχιζόμενη αξιολόγηση της έκτασης κατά την οποία οι ιστοσελίδες συναντούν τις ανάγκες των χρηστών Συνεχιζόμενη αξιολόγηση του site σε σχέση με τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορίας γενικότερα και στο Internet ειδικότερα Ενημέρωση του υπάρχοντος περιεχομένου Πρόσθεση νέων υπηρεσιών και ειδικών περιεχομένων Έλεγχος και συντήρηση των links Συντήρηση των σχημάτων πλοήγησης Έλεγχος της ευρετηρίασης του site από μηχανές αναζήτησης και οδηγούς και ενημέρωση αυτών 305

7 Συντήρηση του hardware και software που υποστηρίζουν την ιστοσελίδα Εκπαίδευση προσωπικού και χρηστών Συνεχιζόμενη δημοσιότητα και προβολή, ιδιαίτερα σε σχέση με τυχόν αλλαγές στο site Σχεδιασμός για το μέλλον 14) Περιοδική τυπική αξιολόγηση: Κάθε web site πρέπει να επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα. Οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζεται να ξέρουν πώς συμπεριφέρονται οι χρήστες στο καινούριο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα cookies μπορούν (μέσα σε όρια) να μας πουν το υπόδειγμα χρήσης από ένα άτομο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των χρηστών και να εξασφαλίζουμε ότι αυτές αντικατοπτρίζονται στην web site. Εκπαίδευση, ομάδες χρηστών, news groups, και συνεχής χρήση, είναι σημαντικές πλευρές της συνειδητοποίησης για συντήρηση. 15) Ποτέ μην αλλάζεται το URL σας: Όταν καθιερωθεί, η διεύθυνση της Βιβλιοθήκης στο Internet δεν πρέπει να αλλάζει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν να αποφευχθεί, και υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την αλλαγή ενός URL, όπως η μεταστροφή σε ένα διαφορετικό web provider. Σε αυτή την περίπτωση, μια ειδική διαδικασία ακολουθείται η οποία διευκολύνει την μεταβολή χωρίς vα διακόπτεται η πρόσβαση για τους χρήστες.. Καταχωρούμε ένα σημείωμα για την' αλλαγή της διεύθυνσης στην τρέχουσα web page και μετά προβάλλουμε την καινούρια διεύθυνση σε δύο μορφές: Την καταχωρούμε στην οθόνη και προβάλλουμε ένα ενεργό hypertext link από την 4αλιά σελίδα στην καινούρια. Αυτή η «two web page» διαρρύθμιση πρέπει να παραμείνει στο Internet για 2-4 μήνες για να δώσει την ευκαιρία στα άτομα και στους οργανισμούς να προσαρμόσουν την αλλαγή. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται από το Web είναι πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη της web site και η συντήρηση της είναι συνεχιζόμενες ενέργειες για τις οποίες οι πηγές και το προσωπικό χρειάζονται σε συνεχιζόμενη βάση. Είναι μία διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να σχεδιάζουν κατάλληλα για τη δημιουργία και το management της web site της Βιβλιοθήκης η οποία θα προωθήσει τους σκοπούς και τα αντικείμενα της Βιβλιοθήκης και θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών. 306

Τίτλος : «Διαχείριση των Web sites Βιβλιοθηκών» Εισηγητής : Γεωργία Ασλάνη, Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τίτλος : «Διαχείριση των Web sites Βιβλιοθηκών» Εισηγητής : Γεωργία Ασλάνη, Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τίτλος : «Διαχείριση των Web sites Βιβλιοθηκών» Εισηγητής : Γεωργία Ασλάνη, Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οι web sites των Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για να προάγουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication ModusWEB TM CMS White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Σήμερα κάθε επιχείρηση χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια μορφή online ψηφιακούπεριεχομένου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

on οι εκκρεμότητές μου 1

on οι εκκρεμότητές μου 1 on οι εκκρεμότητές μου 1 Πί νακας περίεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ... 4 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ... 6 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ... 7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 7 2 Γενική περιγραφή Οι εκκρεμότητές

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία.. E-mail. Όνομα υπευθύνου Εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition.

Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition. 1 Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition. Κάθε LibroPage Digital Edition φιλοξενείται σε dedicated servers δωρεάν για 12 μήνες από την ενεργοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης.

Ermis Digital. Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής και στα έντυπα της διοργάνωσης. Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέγεθος γραµµατοσειράς 10 ή και µεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία:

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Μέσα από ένα δομημένο και σύντομο κείμενο μπορούν να δοθούν στον υποψήφιο εργοδότη ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου»

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Κοινωνική Αλληλεπίδραση Κοινωνική Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Σύγχρονης Επικοινωνίας Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Θέματα Τύποι Επικοινωνίας Προδιαγραφές σε μηχανήματα Υπολογιστών (hardware) Προδιαγραφές σε λογισμικό (software) Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules)

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Ενθέματα (modules) Τα ενθέματα (module) είναι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην NetLibrary.

Πρόσβαση στην NetLibrary. ΝetLibrary Η δικτυακή-ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (ΝetLibrary) μας παρέχει πρόσβαση στην συλλογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιλέγουμε με το δείκτη μας το

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα PlayStation 4-419-422-01(1)

Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα PlayStation 4-419-422-01(1) Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. 4-419-422-01(1) Το σύστημα Vita προσφέρει λειτουργίες για να βοηθάει τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο 1 Πληροφορική: Τάσεις, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες και Έρευνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ... ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE Κατοχύρωση Domain Name (.gr) Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα