(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 23 πρώτο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 καθορίζει τους κανόνες για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα ζώα. Εφαρμόζεται στην παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις εξαγωγές τους. (2) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 απαγορεύει τη χρήση πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης στη διατροφή των μηρυκαστικών. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού επεκτείνει αυτή την απαγόρευση και σε ζώα εκτός των μηρυκαστικών και περιορίζει αυτή την απαγόρευση, όσον αφορά τη διατροφή των εν λόγω ζώων με προϊόντα ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού. (3) Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 επεκτείνει την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, με εξαίρεση τη διατροφή των σαρκοβόρων ζώων που εκτρέφονται για την παραγωγή γούνας με, μεταξύ άλλων, μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ). Κατά παρέκκλιση, και υπό συγκεκριμένους όρους, το παράρτημα IV επιτρέπει τη χορήγηση ορισμένων ΜΖΠ σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα. (4) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά ( 1 ) ΕΕ L 147 της , σ. 1. υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) ( 2 ) απαγορεύει τη σίτιση χερσαίων ζώων δεδομένου είδους πλην των γουνοφόρων ζώων με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων του ίδιου είδους. Το εν λόγω άρθρο απαγορεύει επίσης τη σίτιση εκτρεφόμενων ψαριών με μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από πτώματα ή μέρη πτωμάτων εκτρεφόμενων ψαριών του ίδιου είδους. (5) Στις 16 Ιουλίου 2010 εγκρίθηκε η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Οδικός χάρτης ΜΣΕ 2 Έγγραφο στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για την περίοδο ( 3 ). Η εν λόγω ανακοίνωση σκιαγραφεί τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν πιθανές μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τις ΜΣΕ. Υπογραμμίζει επίσης ότι κάθε ενδεχόμενη επανεξέταση των κανόνων ΜΣΕ θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως σε επιστημονικές συμβουλές και σε τεχνικά θέματα σχετικά με τον έλεγχο και την επιβολή των νέων μέτρων. (6) Η εν λόγω ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, ασχολείται με το θέμα της αναθεώρησης των ισχυόντων κανόνων απαγόρευσης των ζωοτροφών που ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Με βάση το περιεχόμενο δύο επιστημονικών γνωμών που έχουν εκδοθεί από την επιστημονική ομάδα για τους βιολογικούς κινδύνους (ομάδα BIOHAZ) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA) στις 24 Ιανουαρίου 2007 ( 4 ) και στις 17 Νοεμβρίου 2007 ( 5 ) αντίστοιχα, η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι δεν έχει εντοπιστεί η εμφάνιση ( 2 ) ΕΕ L 300 της , σ. 1. ( 3 ) COM(2010) 384. ( 4 ) Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους, έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία από τη διατροφή των μηρυκαστικών με ιχθυάλευρα, όσον αφορά τον κίνδυνο ΜΣΕ, The EFSA Journal (2007) 443, ( 5 ) Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους, έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που σχετίζονται με τη χρήση ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων, The EFSA Journal (2007) 576, 1-41.

2 L 21/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΣΕ σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα υπό φυσικές συνθήκες και ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) από μη μηρυκαστικά σε μη μηρυκαστικά είναι αμελητέος εφόσον αποφεύγεται η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους. Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η άρση της απαγόρευσης όσον αφορά τη χρήση των ΜΖΠ από μη μηρυκαστικά σε ζωοτροφές μη μηρυκαστικών, χωρίς όμως να αρθεί η υφιστάμενη απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους και μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες έγκυρες αναλυτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό των ειδών από τα οποία προέρχονται οι ΜΖΠ και αν εφαρμόζεται ορθή διοχέτευση των ΜΖΠ από διάφορα ζωικά είδη. (7) Στις 29 Νοεμβρίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την ανακοίνωση αυτή ( 1 ). Τα συμπεράσματα αυτά αναγνωρίζουν ότι η απαγόρευση της χρήσης ΜΖΠ στις ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα για να εμποδίζεται η κυκλοφορία της ΣΕΒ μέσω της αλυσίδας ζωοτροφών έχει θεμελιώδη σημασία και ότι, κατά συνέπεια, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων αυτής της νόσου στον πληθυσμό βοοειδών. Επιπλέον, τα συμπεράσματα αυτά θεωρούν ότι προϋπόθεση για κάθε ενδεχόμενη επαναφορά της χρήσης ΜΖΠ μη μηρυκαστικών στις ζωοτροφές για άλλα είδη μη μηρυκαστικών πρέπει να είναι η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών και επικυρωμένων δοκιμών ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ των ΜΖΠ που προέρχονται από διαφορετικά είδη και, επίσης, ότι έχει πραγματοποιηθεί προσεκτική ανάλυση των κινδύνων από τη χαλάρωση της απαγόρευσης όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. (8) Στις 9 Δεκεμβρίου 2010 η ομάδα BIOHAZ της ΕFSA εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την αναθεώρηση της ποσοτικής αξιολόγησης των κινδύνων (ΠΑΚ) όσον αφορά τον κίνδυνο ΣΕΒ που ενέχουν οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ) ( 2 ). Η γνώμη κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «βάσει των δεδομένων επιτήρησης της ΣΕΒ του 2009 στην Ένωση, με υποτιθέμενη μόλυνση 0,1 % (το όριο ανίχνευσης για ΜΖΠ στις ζωοτροφές) με ΜΖΠ μη μηρυκαστικών και σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΠΑΚ της EFSA για τις ΜΖΠ, το μέσο εκτιμώμενο συνολικό φορτίο μολυσματικότητας της ΣΕΒ που θα μπορούσε να εισέλθει ετησίως στις ζωοτροφές για βοοειδή στην Ένωση θα ισοδυναμούσε με από του στόματος μολυσματική δόση 0,2 για το 50 % του κοπαδιού». Η γνώμη εκτιμούσε ότι «αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να αναμένεται λιγότερο από ένα πρόσθετο ζώο που έχει μολυνθεί από τη ΣΕΒ στον πληθυσμό βοοειδών της Ένωσης ανά έτος, με ανώτατο επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %». (9) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: «Ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα;» ( 3 ), ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο ( 1 ) ad01re01.en10.pdf ( 2 ) Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους βιολογικούς κινδύνους σχετικά με την αναθεώρηση της ποσοτικής αξιολόγησης των κινδύνων (ΠΑΚ) όσον αφορά τον κίνδυνο ΣΕΒ που ενέχουν οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (ΜΖΠ), The EFSA Journal (1): ( 3 ) Κείμενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2011) 84. Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για να επιτραπεί η χρήση ΜΖΠ από εντόσθια σφαγίων στις ζωοτροφές για μονογαστρικά ζώα (χοίρους και πουλερικά), υπό τον όρο ότι τα συστατικά θα προέρχονται από κρέας εγκεκριμένο για ανθρώπινη κατανάλωση και ότι υπάρχει πλήρης εφαρμογή και έλεγχος της απαγόρευσης ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους και του εξαναγκασμού σε κανιβαλισμό. (10) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων Εφαρμογή και προοπτικές ( 4 ) υποστηρίζει, ιδίως υπό το φως της υπάρχουσας έλλειψης πρωτεϊνών στην Ένωση, την πρόθεση της Επιτροπής για άρση των διατάξεων απαγόρευσης για τις ζωοτροφές στην ενωσιακή νομοθεσία, οι οποίες απαγορεύουν τη χρήση ΜΖΠ σε μη μηρυκαστικά, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα ισχύει μόνο για τα μη φυτοφάγα, και υπό συγκεκριμένους όρους. (11) Το εν λόγω ψήφισμα ζητεί οι μέθοδοι παραγωγής και αποστείρωσης που χρησιμοποιούνται για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες να συμμορφώνονται προς τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και προς τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και να κάνουν χρήση της πιο πρόσφατης και πιο ασφαλούς διαθέσιμης τεχνολογίας. Ζητεί να διατηρηθούν οι ισχύουσες απαγορεύσεις περί ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους, οι διαδρομές παραγωγής ΜΖΠ από διαφορετικά είδη να είναι εντελώς διαχωρισμένες και ο διαχωρισμός αυτών των διαδρομών παραγωγής να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη και από την Επιτροπή. Επιπλέον, αναφέρει ότι πριν από την άρση της απαγόρευσης για τις ζωοτροφές θα έχει θεσπιστεί μια αξιόπιστη μέθοδος ανά ζωικό είδος για τον προσδιορισμό της προέλευσης των πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που περιέχουν ΜΖΠ, ώστε να μπορεί να αποκλείεται η ανακύκλωση εντός του ίδιου ζωικού είδους και η παρουσία ΜΖΠ, ότι η παραγωγή ΜΖΠ από υλικό κατηγορίας 1 ή 2 θα απαγορευτεί και ότι μόνο το υλικό κατηγορίας 3 που είναι κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ΜΖΠ. Το ψήφισμα απορρίπτει τη χρήση ΜΖΠ που προέρχονται από μη μηρυκαστικά ή από μηρυκαστικά στις ζωοτροφές για μηρυκαστικά. (12) Στις 9 Μαρτίου 2012 το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές (EURL-AP) επικύρωσε μια νέα διαγνωστική μέθοδο βάσει του DNA η οποία είναι σε θέση να ανιχνεύει πολύ χαμηλό επίπεδο υλικού μηρυκαστικών που ενδέχεται να περιέχεται στις ζωοτροφές ( 5 ). Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια ελέγχων ρουτίνας για ΜΖΠ και σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν ΜΖΠ, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά. (13) Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επικυρωμένη διαγνωστική μέθοδος ικανή να ανιχνεύει την παρουσία υλικού από χοίρους ή πουλερικά στις ζωοτροφές. Συνεπώς, αν επιτραπεί εκ ( 4 ) Κείμενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2011) 328. ( 5 )

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/5 νέου η χρήση ΜΖΠ από χοίρους σε ζωοτροφές πουλερικών και η χρήση ΜΖΠ από πουλερικά σε ζωοτροφές χοίρων, δεν θα ήταν δυνατόν να ελέγχεται η ορθή εφαρμογή της απαγόρευσης ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους. (14) Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους, δεδομένου ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις διοχέτευσης για τη χρήση ιχθυαλεύρων σε ζωοτροφές για ζώα υδατοκαλλιέργειας έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές. (15) Με εξαίρεση τα ιχθυάλευρα και τις σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν ιχθυάλευρα, που επιτρέπονται ήδη για τη διατροφή μη μηρυκαστικών ζώων, θα πρέπει, επομένως, για τη διατροφή των ζώων υδατοκαλλιέργειας να επιτραπεί εκ νέου η χρήση ΜΖΠ από μη μηρυκαστικά και ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω ΜΖΠ. Κατά τη διάρκεια της συλλογής, της μεταφοράς και της επεξεργασίας των προϊόντων αυτών θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρές απαιτήσεις προκειμένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης με πρωτεΐνες μηρυκαστικών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των ΜΖΠ και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω ΜΖΠ, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία διασταυρούμενης μόλυνσης με πρωτεΐνες μηρυκαστικών. (16) Η απαγόρευση διατροφής των ζώων υδατοκαλλιέργειας με ΜΖΠ από μη μηρυκαστικά ζώα, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, θα πρέπει, συνεπώς, να απαλειφθεί. Για λόγους σαφήνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ολόκληρο το παράρτημα IV με το παράρτημα IV που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. (17) Το σημείο 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 αναφέρεται σε ορισμούς των ζωοτροφών και των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως καθορίζονται σε ενωσιακές νομικές πράξεις που έχουν έκτοτε καταργηθεί. Για λόγους σαφήνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, οι αναφορές αυτές θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στους αντίστοιχους ορισμούς που περιέχονται στις ισχύουσες νομικές πράξεις. Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. (18) Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς του τομέα των ζωοτροφών χρειάζονται επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τις διαδικασίες ελέγχου τους στις νέες απαιτήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως μετά τη θέση του σε ισχύ. (19) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (20) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

4 L 21/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιούνται ως εξής: 1. Στο παράρτημα I, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (**), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (****) και στην οδηγία 2006/88/ΕΚ (*****) του Συμβουλίου: α) ο ορισμός του εκτρεφόμενου ζώου στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 β) οι ακόλουθοι ορισμοί του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011: i) γουνοφόρα ζώα στο σημείο 1 ii) προϊόντα αίματος στο σημείο 4 iii) μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη στο σημείο 5 iv) ιχθυάλευρο στο σημείο 7 v) κολλαγόνο στο σημείο 11 vi) ζελατίνη στο σημείο 12 vii) υδρολυμένες πρωτεΐνες στο σημείο 14 viii) κονσερβοποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς στο σημείο 16 ix) τροφές για ζώα συντροφιάς στο σημείο 19 x) μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς στο σημείο 20 γ) ο ορισμός των ζωοτροφών στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 δ) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009: i) πρώτες ύλες ζωοτροφών στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ii) σύνθετες ζωοτροφές στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η) iii) πλήρεις ζωοτροφές στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ) ε) οδηγία 2006/88/ΕΚ: i) ζώα υδατοκαλλιέργειας στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ii) υδρόβια ζώα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε). (*) ΕΕ L 300 της , σ. 1. (**) ΕΕ L 54 της , σ. 1. (***) ΕΕ L 31 της , σ. 1. (****) ΕΕ L 229 της , σ. 1 (*****) ΕΕ L 328 της , σ. 14.» 2. Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Επεκτάσεις της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 επεκτείνεται στη χορήγηση: α) σε μηρυκαστικά όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν αυτά τα προϊόντα

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/7 β) σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, εκτός των γουνοφόρων ζώων: i) μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών ii) κολλαγόνου και ζελατίνης που προέρχονται από μηρυκαστικά iii) προϊόντων αίματος iv) υδρολυμένων πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης v) όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης vi) ζωοτροφών που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στα στοιχεία i) έως v). ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο κεφάλαιο I Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο κεφάλαιο I δεν ισχύουν όταν χορηγούνται: α) σε μηρυκαστικά: i) γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα ii) αβγά και προϊόντα αβγών iii) κολλαγόνο και ζελατίνη που προέρχονται από μη μηρυκαστικά iv) υδρολυμένες πρωτεΐνες που προέρχονται από: μέρη μη μηρυκαστικών, ή δορές και δέρματα μηρυκαστικών v) σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στα στοιχεία i) έως iv) ανωτέρω β) σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, οι ακόλουθες πρώτες ύλες ζωοτροφών και σύνθετες ζωοτροφές: i) υδρολυμένες πρωτεΐνες που προέρχονται από μέρη μη μηρυκαστικών ή από δορές και δέρματα μηρυκαστικών ii) ιχθυάλευρα και σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν ιχθυάλευρα που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα A του κεφαλαίου IV iii) όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τέτοια φωσφορικά άλατα που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Β του κεφαλαίου IV iv) προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τέτοια προϊόντα αίματος που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Γ του κεφαλαίου IV γ) σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες εκτός από ιχθυάλευρα, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν αυτές τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο III, καθώς και τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Δ του κεφαλαίου IV δ) σε θηλάζοντα μηρυκαστικά, υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα και παράγονται, διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο τμήμα Ε του κεφαλαίου IV ε) σε εκτρεφόμενα ζώα, πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν αυτές τις πρώτες ύλες ζωοτροφών μολυσμένες με ασήμαντο ποσό θραυσμάτων οστών που προέρχονται από μη εγκεκριμένα ζωικά είδη. Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της παρέκκλισης μόνον αν έχουν πραγματοποιήσει εκτίμηση επικινδυνότητας εκ των προτέρων, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για την υγεία των ζώων είναι αμελητέος. Η εν λόγω εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να συνεκτιμά τουλάχιστον τα ακόλουθα:

6 L 21/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης i) το επίπεδο της μόλυνσης ii) τη φύση και την πηγή της μόλυνσης iii) την προβλεπόμενη χρήση των μολυσμένων ζωοτροφών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Γενικοί όροι για την εφαρμογή ορισμένων παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο II ΤΜΗΜΑ Α Μεταφορά πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων 1. Τα ακόλουθα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων μεταφέρονται σε οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά: α) ασυσκεύαστες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά β) ασυσκεύαστο όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης γ) ασυσκεύαστα προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά δ) ασυσκεύαστες σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που απαριθμούνται στα στοιχεία α), β) και γ). Τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τον τύπο προϊόντων που μεταφέρθηκαν διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη. 2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά, υπό τον όρο ότι θα έχουν καθαριστεί προηγουμένως, ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη. 3. Οι ασυσκεύαστες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και οι ασυσκεύαστες σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα μεταφέρονται με οχήματα και περιέκτες τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα εκτός των ζώων υδατοκαλλιέργειας. 4. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 3, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα εκτός των ζώων υδατοκαλλιέργειας, υπό τον όρο ότι καθαρίζονται προηγουμένως, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη. ΤΜΗΜΑ B Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων 1. Οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων και οι οποίες περιέχουν τις ακόλουθες πρώτες ύλες ζωοτροφών παράγονται μόνο σε εγκαταστάσεις που δεν παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για μηρυκαστικά και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή: α) ιχθυάλευρα β) όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης γ) προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά. 2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών για μηρυκαστικά σε εγκαταστάσεις που παράγουν επίσης σύνθετες ζωοτροφές για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, που περιέχουν τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο, μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή, κατόπιν επιτόπου επιθεώρησης από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά πρέπει να παρασκευάζονται και να φυλάσσονται, κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία, σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται και φυλάσσονται σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/9 β) τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τις αγορές και χρήσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 καθώς και τις πωλήσεις των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη γ) πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης, με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής (*) η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών του που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) τα αποτελέσματα της σχετικής δειγματοληψίας και ανάλυσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη. 3. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, δεν απαιτείται ειδική άδεια για την παραγωγή πλήρων ζωοτροφών από σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο εν λόγω σημείο για τους κατ οίκον παρασκευαστές, εφόσον συμμορφώνονται προς τους ακόλουθους όρους: α) πρέπει να έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή β) πρέπει να εκτρέφουν μόνον μη μηρυκαστικά ζώα γ) πρέπει να παράγουν πλήρεις ζωοτροφές που προορίζονται για χρήση μόνον στην ίδια εκμετάλλευση δ) κάθε σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει ιχθυάλευρα τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της πλήρους ζωοτροφής πρέπει να περιέχει ακατέργαστες πρωτεΐνες σε ποσοστό μικρότερο του 50 % ε) κάθε σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της πλήρους ζωοτροφής πρέπει να περιέχει συνολικό φώσφορο σε ποσοστό μικρότερο του 10 % στ) κάθε σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της πλήρους ζωοτροφής πρέπει να περιέχει ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό μικρότερο του 50 %. ΤΜΗΜΑ Γ Εισαγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων Πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι κάθε αποστολή των ακόλουθων πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, πλην των γουνοφόρων ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος παραρτήματος, αναλύεται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των εισαγωγών ζωοτροφών που αναφέρονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης: α) μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά β) προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά γ) σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που απαριθμούνται στα στοιχεία α) και β). ΤΜΗΜΑ Δ Χρήση και αποθήκευση σε εκμεταλλεύσεις ζωοτροφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων 1. Η χρήση και η αποθήκευση των ακόλουθων ζωοτροφών απαγορεύεται στις εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται ζωικά είδη για τα οποία δεν προορίζονται οι εν λόγω ζωοτροφές: α) μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά β) όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης γ) προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά δ) σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως γ). 2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση και την αποθήκευση των σύνθετων ζωοτροφών που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο δ) σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής ζωικών ειδών για τα οποία δεν προορίζονται οι σύνθετες ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι στην εκμετάλλευση εφαρμόζονται μέτρα για την πρόληψη της χορήγησης των εν λόγω σύνθετων ζωοτροφών σε ζωικά είδη για τα οποία αυτές δεν προορίζονται.

8 L 21/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ειδικοί όροι για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο II ΤΜΗΜΑ Α Ειδικοί όροι που ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση ιχθυαλεύρων και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση ιχθυαλεύρων και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων: α) τα ιχθυάλευρα πρέπει να παράγονται σε μονάδες μεταποίησης που παράγουν αποκλειστικά προϊόντα προερχόμενα από υδρόβια ζώα, εξαιρουμένων των θαλάσσιων θηλαστικών β) το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των ιχθυαλεύρων και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα, καθώς και οποιαδήποτε συσκευασία που περιέχει τέτοια προϊόντα, πρέπει να φέρουν εμφανώς την ένδειξη περιέχει ιχθυάλευρα να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά. ΤΜΗΜΑ B Ειδικοί όροι που ισχύουν για τη χρήση όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τα εν λόγω φωσφορικά άλατα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, του όξινου φωσφορικού ασβεστίου ή του φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης, οι σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τέτοια φωσφορικά άλατα και οποιαδήποτε συσκευασία των εν λόγω προϊόντων φέρουν εμφανώς την ένδειξη περιέχει όξινο φωσφορικό ασβέστιο/ φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά. ΤΜΗΜΑ Γ Ειδικοί όροι που ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση των προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση των προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τέτοια προϊόντα αίματος, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή εκτρεφόμενων μη μηρυκαστικών ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων: α) Το αίμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων αίματος προέρχεται από σφαγεία που δεν σφάζουν μηρυκαστικά και που έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή ως σφαγεία που δεν σφάζουν μηρυκαστικά. Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη σφαγή μηρυκαστικών σε σφαγείο που παράγει αίμα μη μηρυκαστικών προοριζόμενο για την παραγωγή προϊόντων αίματος για χρήση σε ζωοτροφές για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα. Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ του αίματος μηρυκαστικών και μη μηρυκαστικών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: i) η σφαγή των μη μηρυκαστικών πρέπει να πραγματοποιείται σε γραμμές που διαχωρίζονται φυσικά από τις γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη σφαγή των μηρυκαστικών ii) οι εγκαταστάσεις συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και συσκευασίας του αίματος που προέρχεται από μη μηρυκαστικά πρέπει να είναι ξεχωριστές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για το αίμα που προέρχεται από μηρυκαστικά iii) πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση του αίματος που προέρχεται από μη μηρυκαστικά, για την ανίχνευση της παρουσίας πρωτεϊνών μηρυκαστικών. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι επιστημονικά επικυρωμένη για τον σκοπό αυτό. Η συχνότητα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης πρέπει να καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCP. β) Το αίμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων αίματος για μη μηρυκαστικά μεταφέρεται σε μονάδα μεταποίησης με οχήματα και περιέκτες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά αίματος μη μηρυκαστικών. Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά αίματος που προέρχεται από μηρυκαστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αίματος μη μηρυκαστικών υπό τον όρο ότι έχουν καθαριστεί διεξοδικά προηγουμένως ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/11 γ) Τα προϊόντα αίματος παράγονται σε μονάδες μεταποίησης οι οποίες μεταποιούν αποκλειστικά αίμα μη μηρυκαστικών. Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την παραγωγή προϊόντων αίματος για χρήση σε ζωοτροφές για εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα σε μονάδες μεταποίησης που μεταποιούν αίμα μηρυκαστικών. Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: i) η παραγωγή προϊόντων αίματος μη μηρυκαστικών πρέπει να πραγματοποιείται σε κλειστό σύστημα που διαχωρίζεται φυσικά από εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων αίματος μηρυκαστικών ii) οι εγκαταστάσεις συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και συσκευασίας των ασυσκεύαστων πρώτων υλών και των ασυσκεύαστων τελικών προϊόντων που προέρχονται από μη μηρυκαστικά πρέπει να είναι ξεχωριστές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τις ασυσκεύαστες πρώτες ύλες και τα ασυσκεύαστα τελικά προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά iii) πρέπει να εφαρμόζεται μια συνεχής διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ του εισερχόμενου αίματος που προέρχεται, αντίστοιχα, από μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά και των αντίστοιχων προϊόντων αίματος iv) πρέπει να διεξάγεται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά για να εξακριβώνεται η απουσία διασταυρούμενης μόλυνσης με προϊόντα αίματος που προέρχονται από μηρυκαστικά, με τη βοήθεια των μεθόδων ανάλυσης με σκοπό τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών του που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) τα αποτελέσματα της σχετικής δειγματοληψίας και ανάλυσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη. δ) Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των προϊόντων αίματος, των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν προϊόντα αίματος και κάθε συσκευασίας των εν λόγω προϊόντων πρέπει να φέρει εμφανώς την ένδειξη περιέχει προϊόντα αίματος να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά. ΤΜΗΜΑ Δ Ειδικοί όροι που ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, εκτός από τα ιχθυάλευρα, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν αυτές τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες και οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, εκτός από τα ιχθυάλευρα, που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω πρωτεΐνες και οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας: α) Τα ζωικά υποπροϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης τα οποία αναφέρονται στο παρόν τμήμα προέρχονται είτε από σφαγεία τα οποία δεν σφάζουν μηρυκαστικά και έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή ως σφαγεία που δεν σφάζουν μηρυκαστικά ή από εργαστήρια τεμαχισμού τα οποία δεν αποστεώνουν ούτε τεμαχίζουν κρέας μηρυκαστικών. Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη σφαγή μηρυκαστικών σε σφαγείο που παράγει ζωικά υποπροϊόντα μη μηρυκαστικών τα οποία προορίζονται για την παραγωγή της μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης που αναφέρεται στο παρόν τμήμα. Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των υποπροϊόντων μηρυκαστικών και μη μηρυκαστικών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: i) η σφαγή των μη μηρυκαστικών πρέπει να πραγματοποιείται σε γραμμές που διαχωρίζονται φυσικά από τις γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη σφαγή των μηρυκαστικών ii) οι εγκαταστάσεις συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και συσκευασίας των ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μη μηρυκαστικά πρέπει να είναι ξεχωριστές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά iii) πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, για την ανίχνευση της παρουσίας πρωτεϊνών μηρυκαστικών. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι επιστημονικά επικυρωμένη για το σκοπό αυτό. Η συχνότητα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCP.

10 L 21/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, μεταφέρονται σε μονάδα μεταποίησης με οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μηρυκαστικά. Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, μπορούν να μεταφέρονται σε οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από μηρυκαστικά, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω οχήματα και περιέκτες έχουν καθαριστεί διεξοδικά προηγουμένως ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη. γ) Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα παράγονται σε μονάδες μεταποίησης οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων μη μηρυκαστικών τα οποία προέρχονται από τα σφαγεία και τις μονάδες τεμαχισμού που αναφέρονται στο στοιχείο α). Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την παραγωγή των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα σε μονάδες μεταποίησης που μεταποιούν ζωικά υποπροϊόντα μηρυκαστικών. Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί, ύστερα από τη διενέργεια επιθεώρησης, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά και των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μη μηρυκαστικά. Τα προληπτικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: i) η παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά πρέπει να διεξάγεται σε κλειστό σύστημα που διαχωρίζεται φυσικά από εκείνο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα ii) τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά πρέπει να διατηρούνται κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά iii) οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μηρυκαστικά πρέπει να διατηρούνται κατά την αποθήκευση και τη συσκευασία σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα τελικά προϊόντα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά iv) πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα για να εξακριβώνεται η απουσία διασταυρούμενης μόλυνσης με μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες από μηρυκαστικά, με τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης που αποσκοπούν στον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών του που βασίζονται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) τα αποτελέσματα της σχετικής δειγματοληψίας και ανάλυσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη. δ) Οι σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, παράγονται σε εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή και που ασχολούνται αποκλειστικά με την παρασκευή ζωοτροφών για ζώα υδατοκαλλιέργειας. Κατά παρέκκλιση από τον ειδικό αυτό όρο: i) η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών για ζώα υδατοκαλλιέργειας σε εγκαταστάσεις που παράγουν επίσης σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για άλλα εκτρεφόμενα ζώα, εκτός των γουνοφόρων ζώων, μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή, κατόπιν επιτόπου επιθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά πρέπει να παρασκευάζονται και να φυλάσσονται, κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία, σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται και φυλάσσονται σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά, οι σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για ζώα υδατοκαλλιέργειας πρέπει να παρασκευάζονται και να φυλάσσονται, κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία, σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται και φυλάσσονται σύνθετες ζωοτροφές για άλλα μη μηρυκαστικά ζώα, τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τις αγορές και τις χρήσεις των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και τις πωλήσεις σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη, πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των ζώων υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης, με τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 η συχνότητα της εν λόγω δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCΡ τα αποτελέσματα πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/13 ii) δεν απαιτείται ειδική άδεια για την παραγωγή πλήρων ζωοτροφών από σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα για τους κατ οίκον παρασκευαστές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή, εκτρέφουν μόνο ζώα υδατοκαλλιέργειας, παράγουν πλήρεις ζωοτροφές για ζώα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για χρήση μόνον στην ίδια εκμετάλλευση, και οι σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν τμήμα, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή περιέχουν ολική πρωτεΐνη σε ποσοστό μικρότερο του 50 %. ε) Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και κάθε συσκευασία φέρουν ευκρινώς την ακόλουθη ένδειξη: μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά να μη χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα εκτός από ζώα υδατοκαλλιέργειας και γουνοφόρα ζώα. Το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των σύνθετων ζωοτροφών για ζώα υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και κάθε συσκευασία φέρουν ευκρινώς την ακόλουθη ένδειξη: περιέχει μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά να μη χορηγείται σε εκτρεφόμενα ζώα εκτός από ζώα υδατοκαλλιέργειας και γουνοφόρα ζώα. ΤΜΗΜΑ E Ειδικοί όροι που εφαρμόζονται στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα για τη διατροφή θηλαζόντων μηρυκαστικών Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα στη διατροφή θηλαζόντων εκτρεφόμενων μηρυκαστικών: α) τα ιχθυάλευρα που χρησιμοποιούνται σε υποκατάστατα γάλακτος παράγονται σε μονάδες μεταποίησης που παράγουν αποκλειστικά προϊόντα προερχόμενα από υδρόβια ζώα, εξαιρουμένων των θαλάσσιων θηλαστικών, και συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ β) η χρήση ιχθυαλεύρων για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά εγκρίνεται μόνο για την παραγωγή υποκατάστατων γάλακτος, που διανέμονται σε ξηρή μορφή και χορηγούνται ύστερα από διάλυση σε συγκεκριμένη ποσότητα υγρού και προορίζονται για τη διατροφή θηλαζόντων μηρυκαστικών ως συμπλήρωμα ή υποκατάστατο του μεταπυαρικού γάλακτος πριν από την ολοκλήρωση του απογαλακτισμού γ) τα υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα τα οποία προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά παράγονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παράγουν άλλες σύνθετες ζωοτροφές για μηρυκαστικά και οι οποίες έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, η παραγωγή άλλων σύνθετων ζωοτροφών για μηρυκαστικά σε εγκαταστάσεις που παράγουν επίσης υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα και προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή, κατόπιν επιτόπου επιθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: i) άλλες σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά πρέπει να φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για ασυσκεύαστα ιχθυάλευρα και ασυσκεύαστα υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία ii) άλλες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα iii) τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τις αγορές και τις χρήσεις των ιχθυαλεύρων και τις πωλήσεις υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών iv) πρέπει να διενεργείται τακτική δειγματοληψία και ανάλυση των άλλων σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης, με τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 η συχνότητα της εν λόγω δειγματοληψίας και ανάλυσης καθορίζεται βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιείται από τον επιχειρηματία ως μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει με βάση τις αρχές HACCΡ τα αποτελέσματα πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον πέντε έτη

12 L 21/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι κάθε αποστολή εισαγόμενων υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα αναλύεται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009, προκειμένου να επαληθεύεται η απουσία μη εγκεκριμένων συστατικών ζωικής προέλευσης. ε) το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο ή το υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με την περίπτωση, των υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, και οποιαδήποτε συσκευασία περιέχει τέτοια υποκατάστατα γάλακτος, πρέπει να φέρουν εμφανώς την ένδειξη περιέχει ιχθυάλευρα να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά, με εξαίρεση τα θηλάζοντα μηρυκαστικά. στ) τα ασυσκεύαστα υποκατάστατα γάλακτος τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα, που προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, μεταφέρονται με οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλων ζωοτροφών οι οποίες προορίζονται για μηρυκαστικά. Κατά παρέκκλιση από αυτόν τον ειδικό όρο, τα οχήματα και οι περιέκτες που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τη μεταφορά άλλων ασυσκεύαστων ζωοτροφών οι οποίες προορίζονται για μηρυκαστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ασυσκεύαστων υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα, τα οποία προορίζονται για θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω οχήματα και περιέκτες έχουν καθαριστεί προηγουμένως ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη. ζ) στις εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται μηρυκαστικά, λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο εκμετάλλευσης προκειμένου να προληφθεί η σίτιση, με υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα, άλλων μηρυκαστικών εκτός από τα θηλάζοντα μηρυκαστικά. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει κατάλογο των εκμεταλλεύσεων όπου χρησιμοποιούνται υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα μέσω ενός συστήματος προηγούμενης κοινοποίησης από την εκμετάλλευση ή άλλου συστήματος που εξασφαλίζει συμμόρφωση με αυτόν τον ειδικό όρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Γενικές απαιτήσεις ΤΜΗΜΑ Α Εγγραφή σε καταλόγους Τα κράτη μέλη τηρούν και δημοσιοποιούν ενημερωμένους καταλόγους για τα ακόλουθα: α) τα σφαγεία από τα οποία μπορεί να προέρχεται το αίμα που παράγεται σύμφωνα με το στοιχείο α) του τμήματος Γ του κεφαλαίου IV β) τις εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης που παράγουν προϊόντα αίματος σύμφωνα με το στοιχείο γ) του τμήματος Γ του κεφαλαίου IV γ) τα σφαγεία και τις μονάδες τεμαχισμού, από όπου μπορούν να προέρχονται τα ζωικά υποπροϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σύμφωνα με το στοιχείο α) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV δ) τις εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης οι οποίες παράγουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το στοιχείο γ) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV ε) τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο τμήμα Β του κεφαλαίου III, στο στοιχείο δ) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV και στο στοιχείο γ) του τμήματος Ε του κεφαλαίου IV στ) τους κατ οίκον παρασκευαστές που έχουν καταχωριστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο τμήμα Β του κεφαλαίου III και στο στοιχείο δ) του τμήματος Δ του κεφαλαίου IV. ΤΜΗΜΑ B Μεταφορά πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά 1. Οι ασυσκεύαστες πρώτες ύλες ζωοτροφών και οι ασυσκεύαστες σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά, εκτός από εκείνες που απαριθμούνται στα ακόλουθα στοιχεία α), β) και γ), μεταφέρονται σε οχήματα και περιέκτες που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών οι οποίες προορίζονται για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων: α) γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα β) όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης γ) υδρολυμένες πρωτεΐνες που παράγονται από δορές και δέρματα μηρυκαστικών.

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/15 2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, οχήματα και περιέκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τη μεταφορά ασυσκεύαστων πρώτων υλών ζωοτροφών και των ασυσκεύαστων σύνθετων ζωοτροφών που απαριθμούνται στο σημείο αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωοτροφών που προορίζονται για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων, υπό τον όρο ότι θα έχουν καθαριστεί προηγουμένως ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, σύμφωνα με μια τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Όποτε χρησιμοποιείται τέτοια διαδικασία, τεκμηριωμένα ίχνη της εν λόγω χρήσης διατηρούνται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον δύο έτη. ΤΜΗΜΑ Γ Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά Σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), δεν παράγονται σε εγκαταστάσεις που παράγουν ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα εκτός των γουνοφόρων ζώων: α) γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα β) όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης γ) υδρολυμένες πρωτεΐνες που παράγονται από δορές και δέρματα μηρυκαστικών. ΤΜΗΜΑ Δ Χρήση και αποθήκευση σε εκμεταλλεύσεις πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα που περιέχουν προϊόντα προερχόμενα από μηρυκαστικά Η χρήση και αποθήκευση των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα οι οποίες περιέχουν προϊόντα που προέρχονται από μηρυκαστικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), απαγορεύεται σε εκμεταλλεύσεις εκτρεφόμενων ζώων, εκτός των γουνοφόρων ζώων: α) γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα του γάλακτος, πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα β) όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης γ) υδρολυμένες πρωτεΐνες που παράγονται από δορές και δέρματα μηρυκαστικών. ΤΜΗΜΑ E Εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω πρωτεΐνες 1. Η εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά και προϊόντων που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες απαγορεύεται. Κατά παρέκκλιση, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις μεταποιημένες τροφές ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των κονσερβοποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόμενες από μηρυκαστικά, έχουν υποστεί επεξεργασία και επισημαίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 2. Η εξαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από μη μηρυκαστικά και προϊόντων που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες επιτρέπεται μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) προορίζονται για χρήσεις που δεν απαγορεύονται από το άρθρο 7 και από το παρόν παράρτημα β) πριν από την εξαγωγή συνάπτεται γραπτή συμφωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εξαγωγής, ή της Επιτροπής, και της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας εισαγωγής η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση της τρίτης χώρας εισαγωγής να σεβαστεί την προβλεπόμενη χρήση και να μην επανεξαγάγει τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες ή τα προϊόντα που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες για χρήσεις που απαγορεύονται από το άρθρο 7 και από το παρόν παράρτημα. 3. Οι γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο β) ανωτέρω υποβάλλονται στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. 4. Τα σημεία 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές των ακόλουθων: α) ιχθυάλευρων και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα β) σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα υδατοκαλλιέργειας γ) τροφών για ζώα συντροφιάς.

14 L 21/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ ΣΤ Επίσημοι έλεγχοι 1. Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις και δειγματοληψία για ανάλυση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και ζωοτροφών σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο των ζωοτροφών, που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/ Η αρμόδια αρχή ελέγχει τακτικά τα εργαστήρια που πραγματοποιούν αναλύσεις ως προς την ικανότητά τους για τη διενέργεια τέτοιων επίσημων ελέγχων, και ιδίως αξιολογώντας τα αποτελέσματα διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας. Εάν η ικανότητα κριθεί ανεπαρκής, το εργαστήριο αναλαμβάνει την εκ νέου κατάρτιση του προσωπικού του ως ελάχιστο διορθωτικό μέτρο, πριν από τη διενέργεια περαιτέρω αναλύσεων. (*) ΕΕ L 54 της , σ. 1.».

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.6.2014 L 165/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 592/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 EL L 115/25 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το οξικό ρετινύλιο, το παλμιτικό ρετινύλιο και το προπιονικό ρετινύλιο ως πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2015 L 300/31 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των όρων θέσπισης του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/19

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/19 12.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 209/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 όσον αφορά τα μικροβιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των L 138/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2016 L 195/75 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να 22.12.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/83 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις ΜΣΕ στα αιγοειδή

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις ΜΣΕ στα αιγοειδή MEMO/05/29 Βρυξέλλες, 28 Ιανουάριος 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις ΜΣΕ στα αιγοειδή Τι είναι οι µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) Οι ΜΣΕ είναι µια οικογένεια νόσων που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002

Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 Κατευθύνσεις για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 Συντάχθηκε από τη Μονάδα Βιολογικών Κινδύνων της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001R0999 EL 17.11.2012 036.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν

με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν L 32/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2006 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 5.12.2014 JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 177/60 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 30.6.2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1326/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2001 για τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων για να επιτραπεί η µετάβαση στον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R1069 EL 09.11.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 L 310/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2408/88196 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300/1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 300/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 13789/15 DENLEG 144 AGRI 576 SAN 368 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0183 EL 20.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 183/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα