Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ"

Transcript

1 Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ για Aria Maestosa Έθδνζε < > Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ππξηδάθν Παλαγηψηε Γεκήηξην Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

2 2 Πίνακαρ πεπιεσομένων 1. Δηζαγσγή θνπφο Έθηαζε ηνπ εγγξάθνπ Απεπζπλφκελν θνηλφ θαη εηζεγήζεηο γηα κειέηε ηνπ εγγξάθνπ θνπφο ηνπ project Αλαθνξέο Γεληθή Πεξηγξαθή Πξννπηηθή ηνπ Πξντφληνο Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο Καηεγνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηψλ Λεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ Πεξηνξηζκνί ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο Σεθκεξίσζε ρξήζηε Παξαδνρέο θαη πξνυπνζέζεηο Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο Γεκηνπξγία, άλνηγκα, εηζαγσγή, έμνδνο Πεξηγξαθή θαη πξνηεξαηφηεηα Πξναπαηηνχκελα, αθνινπζία ελεξγεηψλ, απνηειέζκαηα Δπεμεξγαζία κνπζηθνχ track / θνκκαηηνχ Πεξηγξαθή θαη πξνηεξαηφηεηα Πξναπαηηνχκελα, αθνινπζία ελεξγεηψλ, απνηειέζκαηα Αλαπαξαγσγή κνπζηθνχ track / θνκκαηηνχ Πεξηγξαθή θαη πξνηεξαηφηεηα Πξναπαηηνχκελα, αθνινπζία ελεξγεηψλ, απνηειέζκαηα Απνζήθεπζε / εμαγσγή κνπζηθνχ track / θνκκαηηνχ Πεξηγξαθή θαη πξνηεξαηφηεηα Πξναπαηηνχκελα, αθνινπζία ελεξγεηψλ, απνηειέζκαηα Δμσηεξηθέο απαηηήζεηο δηεπαθψλ Γηεπαθέο ρξήζηε... 22

3 Aria Maestosa Version < > Γηεπαθέο πιηθνχ Γηεπαθέο Λνγηζκηθνχ Γηεπαθέο Δπηθνηλσλίαο Άιιεο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο Απαηηήζεηο απφδνζεο Απαηηήζεηο αμηνπηζηίαο Απαηηήζεηο αζθάιεηαο Δπρξεζηία ζπζηήκαηνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤ-ΜΔΝΔ ΔΚΓΟΔΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B: ΛΙΣΑ ΑΝΟΙΥΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΥΟΛΙΑ/ΚΡΙΣΙΚΔ ΥΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΣΙΓΜΙΟΣΤΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΣΟ... 31

4 4 1. Διζαγωγή 1.1 κοπόρ Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί ην Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ γηα Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα Aria Maestosa θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ έθδνζε Σν Aria Maestosa είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ζθνπφ έρεη, κέζα απφ κηα ηδηαίηεξα απιή θαη εχρξεζηε δηεπαθή, λα παξέρεη ζην ρξήζηε έλα πεξηβάιινλ γηα δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη κίμε κνπζηθψλ αξρείσλ ηχπνπ.midi. Σν ινγηζκηθφ πνπ αλαιχεηαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ρξήζηεο δεκηνπξγνχο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ δνθηκαζηηθέο παξαγσγέο (demos) κε κεγάιε πνηθηιία ζηε ρξήζε νξγάλσλ θαη εθθέ ρσξίο φκσο λα ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ ερνγξάθεζεο. Ωζηφζν, ην πξφγξακκα είλαη αξθεηά ιηηφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ αξράξηνπο θαιιηηέρλεο, ρσξίο εκπεηξία ζηελ παξαγσγή θαη ηε κίμε. Σν έγγξαθν αθνινπζεί ην πξφηππν ηνπ ΙΔΔΔ γηα Έγγξαθα Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ κε θάπνηεο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. 1.2 Έκηαζη ηος εγγπάθος Η έθζεζε απηή απνηειεί ην κνλαδηθφ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ γηα ην ινγηζκηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη. Αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο έθδνζεο < > θαη ζπλεπάγεηαη πσο νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη εδψ, ηθαλνπνηνχληαη ήδε. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ειεγρζεί θαη θαηαλνεζεί πιήξσο πξηλ νπνηαδήπνηε απφπεηξα ζπγγξαθήο. Γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ ππήξρε πξφβιεκα θαηαλφεζεο ηνπ ζθνπνχ ή ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, δηεμήρζε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ Marianne Gagnon (Auria), ηελ ππεχζπλε δηαλνκήο, φπνπ θαη δηεπθξηλίζηεθαλ φια κε ζαθήλεηα.

5 Aria Maestosa Version < > 5 Σν έγγξαθν απηφ, γηα λα παξακείλεη ρξήζηκν, πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε θάπνηα κειινληηθή έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 1.3 Απεςθςνόμενο κοινό και ειζηγήζειρ για μελέηη ηος εγγπάθος Σν έγγξαθν απεπζχλεηαη θπξίσο ζε: Σερλνιφγνπο Λνγηζκηθνχ(software engineers): Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη λα παξέρνπλ δηνξζψζεηο/βειηηψζεηο θαη λα πξνζζαθαηξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ζε απηφ. Πξνγξακκαηηζηέο (developers): Βάζεη απηνχ ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ε πνηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα. Γνθηκαζηέο(testers): Πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ φηη νη δνθηκέο πνπ εθηεινχλ επηθπξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο. Απινχο ρξήζηεο: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλαο Οδεγφο Υξήζεο (manual) φπνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 1.4 κοπόρ ηος project Σν Aria Maestosa είλαη Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ θψδηθα πνπ κέζα απφ κηα δηεπαθή ρξήζηε ιεηηνπξγεί σο MIDI tracker / editor. Μέζα ζε απηή ηε δηεπαθή ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλζέζεη, λα αθνχζεη, λα επεμεξγαζηεί, θαη ηέινο λα παξάμεη έλα δηθφ ηνπ θνκκάηη κνπζηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο πιεζψξα πξνηχπσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη εθθέ. Έρεη, αθφκε, ηε δπλαηφηεηα λα γξάςεη ηε κνπζηθή ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ην βαζκφ εμνηθείσζεο θαη ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηε ζχλζεζε (piano roll editor, guitar neck editor, πεληάγξακκν θιπ) θαζψο θαη λα εθηππψζεη ηε κνπζηθή ζεκεηνινγία (πεληάγξακκν) γηα θάζε φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνίεζε. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο, κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη ρσξίο θάπνηα επηβάξπλζε απφ επηπιένλ κνπζηθφ εμνπιηζκφ, λα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα απνηππψζνπλ ηηο

6 6 κνπζηθέο ηνπο ηδέεο θαη φρη ζηελ πξσηφγνλε κνξθή ελφο demo track θαη κφλν. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιψλ νξγάλσλ (tracks) αλά θνκκάηη έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα πινπνηεί αθφκε θαη ελνξρεζηξσηηθά ηελ ηδέα ηνπ. Σέινο πέξα απφ ην δεκηνπξγηθφ ζπλζεηηθφ θνκκάηη, ην Aria Maestosa παξέρεη έλα πνιχ ειαθξχ θαη έπρξεζην πεξηβάιινλ πνπ κνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ player.midi αξρείσλ θαη ζα ζνπίηα ζηνηρεηψδνπο επεμεξγαζίαο ηνπο (απμνκείσζε έληαζεο ζε δηάθνξα ζεκεία, απαινηθή θάπνηνπ νξγάλνπ θιπ.). 1.5 Αναθοπέρ 1. Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Θεσξία θαη Πξάμε, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, Γεχηεξε Ακεξηθαληθή Έθδνζε, Σφκνο 1, Shari Lawrence Pfleger. Σερληθέο θαη πξφηππα εμαγσγήο απαηηήζεσλ Δπίζεκνο ηζηνρψξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ παξέρεηαη εγρεηξίδην νδεγηψλ θαη ζχλδεζκνο πξνο ην blog ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Κχξηνο ρψξνο δηαλνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε άιινπο ρξήζηεο κέζσ forum. 4. Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηελ ππεχζπλε δηάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Marianne Gagnon κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 5. Παγθφζκηνο ηζηφο, αλαδήηεζε κεκνλνκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ απαξαηηήησλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.

7 Aria Maestosa Version < > 7 2. Γενική Πεπιγπαθή ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα εθηελήο πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 2.1 Πποοπηική ηος Πποϊόνηορ Πξφθεηηαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, γηα έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνγξακκάησλ κίμεο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ. Διάρηζηα πξνγξάκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξέρνληαη δσξεάλ θαη κε αλνηρηφ θψδηθα. πγθεθξηκέλα ην Aria Maestosa δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο ινγηζκηθνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επαγγεικαηηθέο παξαγσγέο. Ο θψδηθαο είλαη αλνηρηφο ζην θνηλφ θαη ππάξρεη δηαζέζηκν έλαλ developer s kit ην νπνίν κπνξεί λα απνθηήζεη ν θαζέλαο θαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη developers ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνί ελεκεξψλνληαο ζπλερψο ην θνηλφ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή λέα θπθινθνξία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη παξνηξχλνπλ ηδηαίηεξα ηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάδνπλ ηηο BETA εθδφζεηο ψζηε λα ππάξρεη έληνλν feedback πνπ ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζή ηνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζην επίζεκν blog ηνπ πξνγξάκκαηνο: 2.2 Υαπακηηπιζηικά ηος πποϊόνηορ Αλαπαξαγσγή.midi αξρείσλ. Γεκηνπξγία (εμαγσγή).midi αξρείσλ. χλζεζε ζε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία (πεληάγξακκν). χλζεζε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο (παξάζπξν ππφ ηε κνξθή πηάλνπ ή/θαη ζχλζεζε ζε πεξηβάιινλ ηακπιαηνχξαο θηζάξαο). Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ θνκκαηηνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί (ζε πεληάγξακκν).

8 8 Γπλαηφηεηα επηινγήο θαηεγνξίαο νξγάλνπ θαη νξγάλνπ γηα ζχλζεζε. Δλδεηθηηθά: o Piano Acoustic Grand Piano o Bass Acoustic Bass o Organ Drawbar Organ Γπλαηφηεηα επηινγήο εθθέ επεμεξγαζίαο ζχλζεζεο θαη αθηίλαο ηηκψλ δηαθχκαλζεο. Δλδεηθηηθά: o Reverb [Min Max] o Tremolo [Min Max] o Modulation [Min Max] Γπλαηφηεηα ρξήζεο πνιιψλ tracks (νξγάλσλ) θαηά ηε ζχλζεζε. Γπλαηφηεηα ρξήζεο / νξηζκνχ κεηξνλφκνπ θαηά ηε ζχλζεζε / αλαπαξαγσγή ελφο θνκκαηηνχ. Δπηινγέο δηαβάζκηζεο tempo εληφο ηνπ θνκκαηηνχ. Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο λφηαο (note scaling) βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα δψζεη ν ρξήζηεο. Δπηινγέο αλαπαξαγσγήο (θαηά ηε ζχλζεζε θιπ.). Γπλαηφηεηα απμνκείσζεο εζηίαζεο (zoom) ζην ρψξν εξγαζίαο. Γπλαηφηεηα νξηζκνχ δηάξθεηαο θνκκαηηνχ. Γπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε δηαρείξηζε ησλ θαλαιηψλ (channel management). Δθηεηακέλν αξρείν βνήζεηαο.

9 Aria Maestosa Version < > Καηηγοπίερ και σαπακηηπιζηικά σπηζηών Σν πξφγξακκα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρεη σο πνιπκεζηθφ εξγαιείν αιιά θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη, νη νπνίεο έρνπλ πξνζερζεί ηδηαίηεξα θαη έρνπλ πινπνηεζεί κε πςειή πνηφηεηα, κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απφ ηνλ αξράξην ρξήζηε πνπ ζέιεη λα αλαπαξάγεη θαη λα επεμεξγαζηεί απιά θνκκάηηα.midi έσο θαη ηνλ απαηηεηηθφ επαγγεικαηία ν νπνίνο ζέιεη λα πινπνηήζεη κηα κνπζηθή ηδέα θαη λα ηελ αλαπαξάγεη κε φζν κεγαιχηεξε πηζηφηεηα κπνξεί θαη ζε κεδεληθφ θφζηνο. Λφγσ ηεο θχζεο δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο ηνπ (ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα θάησ απφ ηελ άδεηα GPL) αθνξά άκεζα πξνγξακκαηηζηέο, developers ή απινχο ελδηαθεξφκελνπο γηα έξγα ηέηνηνπ ηχπνπ. Μπνξνχκε επνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ λα νξγαλψζνπκε ηνπο ρξήζηεο σο εμήο: Απινί ρξήζηεο: o Μέζνη ρξήζηεο: Πξφθεηηαη γηα απηνχο πνπ δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζέινπλ λα αλαπαξάγνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα επεμεξγαζηνχλ ζηνηρεησδψο ήδε ππάξρνληα αξρεία.midi. o Δξαζηηέρλεο κνπζηθνί: Πξφθεηηαη γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη σο έλα βαζκφ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθνχ ζχλζεζεο-επεμεξγαζίαο-κίμεο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα γηα δεκηνπξγία θνκκαηηψλ κε βαζηθά θαη απιά ραξαθηεξηζηηθά. Δμεηδηθεπκέλνη ρξήζηεο: o Δπαγγεικαηίεο κνπζηθνί: Κπξίσο δεκηνπξγνί πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ / αμηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ζπγγξαθήο κνπζηθήο ζεκεηνινγίαο ζε πεληάγξακκν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κνπζηθά θνκκάηηα θαη λα απνηππψζνπλ κηα ηδέα πξηλ ηελ ερνγξαθήζνπλ. o Ηρνιήπηεο / ηερλνιφγνη κνπζηθήο: Δμνηθεησκέλνη ρξήζηεο ηφζν κε πιηθφ φζν θαη κε ινγηζκηθνχ ζχλζεζεο-κίμεο-επεμεξγαζίαο κνπζηθήο. Μπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξνχλ λα ελνξρεζηξψζνπλ

10 10 έλα θνκκάηη δνθηκάδνληαο δηάθνξα φξγαλα κε κεδεληθφ θφζηνο θαη ρσξίο απαίηεζε εηδηθνχ ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ. o Πξνγξακκαηηζηέο / developers: Πνιχ θαιέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ (ελ πξνθεηκέλσ C++ πνπ είλαη θαη ε γιψζζα πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ), δηάζεζε γηα ζηήξημε θαη αλάπηπμε project ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεοδηεθπεξαίσζεο απαηηήζεσλ. o Μεηαθξαζηέο: Άηνκα εμνηθεησκέλα κε έξγα αλνηρηνχ θψδηθα κε GUIs θαη γεληθφηεξα κε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Αλαιακβάλνπλ ηε κεηάθξαζε φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ζην πξφγξακκα ψζηε λα γίλεη εχθνια πξνζβάζηκν ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ην δηαρεηξηζηνχλ ζηε γιψζζα πνπ έρεη γξαθηεί. o Γνθηκαζηέο / testers: Άηνκα πνιχ έκπεηξα κε πξνγξάκκαηα παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ. Δίλαη απηνί πνπ ζα θαζνξίζνπλ πνηα θνκκάηηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδνληαη αιιαγέο / βειηηψζεηο ψζηε λα παξαρζεί κηα πην ζηαζεξή έθδνζή ηνπ. Άηνκα κε πνιχπιεπξν ηξφπν ζθέςεο πνπ πξέπεη λα εμαληιήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ψζηε λα ειέγμνπλ απφ θάζε δπλαηή ζθνπηά ην πξντφλ γηα ζθάικαηα. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο ψζηε λα θξίλνπλ αλ ηθαλνπνηνχληαη. Κιείλνληαο, ην Aria Maestosa είλαη έλα πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο ή γλσζηηθνχ επηπέδνπ θαη ε ρξήζε ηνπ απφ νπνηνλδήπνηε δελ ππφθεηηαη ζε θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφ. Δδψ αμίδεη λα πξνζερζεί φηη είλαη απαξαίηεην νη ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο / δεζκεχζεηο κπνξεί λα νξίδεη ε άδεηα ππφ ηελ νπνία δηαλέκεηαη ην πξφγξακκα (GPL) πνπ βξίζθεηαη εδψ:

11 Aria Maestosa Version < > Λειηοςπγικό πεπιβάλλον Τπνζηεξίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windows: o XP o Vista o 7 Mac OS X o 10.4 o LINUX Γηα πξνγξακκαηηζηηθνχο ζθνπνχο (developing) απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: GCC (g++) wxwidgets OpenGL libjdkmidi irrxml Alsa (Linux/Unix systems) Jack (Linux/Unix systems) 2.5 Πεπιοπιζμοί ζσεδιαζμού και ςλοποίηζηρ Οη ζρεδηαζηέο θαη πξνγξακκαηηζηέο θαη ζρεδηαζηέο ηνπ Aria Maestosa πξέπεη λα απνδέρνληαη θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ άδεηα ηνπ πξντφληνο (GPL). Αμηνπξφζεθην είλαη ην ζεκείν φπνπ δηεπθξηλίδεηαη πσο νη developers πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ άδεηα δίλνπλ ην δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε λα δηεθδηθήζεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα ην ινγηζκηθφ θαη δίλνπλ ηελ άδεηα γηα αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε θαη δηαλνκή ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ζε ινγηζκηθφ γηα ηε ζρεδίαζε, πξέπεη λα ηεξνχληαη φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ελψ νη απαηηήζεηο ζε πιηθφ θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε.

12 Σεκμηπίωζη σπήζηη Η ηεθκεξίσζε ρξήζηε πνπ αθνξά θπξίσο ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, βξίζθεηαη ζηε επίζεκή ηζηνζειίδα ηνπ ζηελ θαξηέια Manual Ο ρξήζηεο, εθφζνλ δηαζέηεη πξφζβαζε ζην Internet κπνξεί λα θαηεπζπλζεί εθεί απηφκαηα απφ ην θπιηφκελν Menu Ηelp->Manual ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην έγγξαθν ηεο ηεθκεξίσζεο ν ρξήζηεο ζα βξεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ menus θαη ησλ βαζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2.7 Παπαδοσέρ και πποϋποθέζειρ Σν Aria Maestosa δηαλέκεηαη δσξεάλ. Ο πεγαίνο θψδηθαο είλαη δηαζέζηκνο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ρσξίο θακία δέζκεπζε απφ ηνπο developers φπσο αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα GPL πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα. Γελ απαηηεί θαλελφο είδνπο εγγξαθή ή δέζκεπζε απφ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο. Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγεί offline (δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ζην Internet). Δθφζνλ εγθαζίζηαηαη ζε θάπνηα ζπκβαηή έθδνζε ινγηζκηθνχ δε ρξεηάδεηαη επηπιένλ hardware (π.ρ. θάπνηα εμσηεξηθή θάξηα ήρνπ) γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Απαζρνιεί πνιχ κηθξφ κέξνο κλήκεο ηφζν ζην δίζθν φζν θαη RAM. Δχθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε. Ληηή θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε δηεπαθή. Γξήγνξε επεμεξγαζία εληνιψλ. Βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Η/Τ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε πξφζβαζε ζην Internet γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ην manual βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο.

13 Aria Maestosa Version < > 13 Δηθφλα 1: Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Aria Maestosa

14 14 3. Λειηοςπγίερ ςζηήμαηορ Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ην Aria Maestosa. Δπηπξφζζεηα θαηαγξάθνληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν παξφλ ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ψζηε λα εμππεξεηήζεη θάπνηα κειινληηθή έθδνζε. 3.1 Γημιοςπγία, άνοιγμα, ειζαγωγή, έξοδορ Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα Η ιεηηνπξγία δεκηνπξγία επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα μεθηλήζεη έλα θαηλνχξην project κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελφο λένπ θνκκαηηνχ. Καηέρεη κέηξηα πξνηεξαηφηεηα θαζψο δελ επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν project αιιά κπνξεί λα δνπιέςεη θαη πάλσ ζε εθείλν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην πξφγξακκα θαηά ηελ εθθίλεζε. Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ. Η ιεηηνπξγία άλνηγκα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επαλαθέξεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο έλα project πνπ δεκηνχξγεζε θαη δνχιεςε παιηφηεξα (ππνζηεξίδεη κφλν aria files) κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ή ηελ απιή αλαπαξαγσγή ηνπ. Καηέρεη κέηξηα πξνηεξαηφηεηα θαζψο δελ επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα εηζάγεη έλα αξρείν midi αιιά κπνξεί λα δνπιέςεη θαη πάλσ ζην project πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην πξφγξακκα θαηά ηελ εθθίλεζε. Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ. Η ιεηηνπξγία ηεο εηζαγσγήο δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο έλα αξρείν.midi. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα αλαπαξάγεη ην αξρείν κέζσ ηεο δηεπαθήο, λα πξνζζέζαη αθαηξέζεη θάπνην φξγαλν, λα επεμεξγαζηεί ηα ήδε ππάξρνληα θαη λα παξάγεη ηειηθά κηα θαηλνχξηα κίμε. Καηέρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα γηαηί είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ζηελ αξρή ν ρξήζηεο. Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο εμφδνπ ν ρξήζηεο θιείλεη ην παξάζπξν ηεο δηεπαθήο θαη εμέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα. Καηέρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα

15 Aria Maestosa Version < > 15 γηαηί επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (νξίδεη εάλ ζα κείλεη αλνηρηή ε δηεπαθή). Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα 1. Γεκηνπξγία: Σν κνλαδηθφ πξναπαηηνχκελν απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εκθαλίδεηαη ν ρψξνο εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο κε έλα θελφ track. 2. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλα λέν project (File->New, Δηθφλα1/εκείν1) ή αλαπηχζζεη ην ηξέρνλ, νλνκάδνληάο ην, επηιέγνληαο θάπνην φξγαλν θαη γξάθνληαο έλα θνκκάηη κνπζηθήο. αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη έλα λέν project κε έλα θελφ track ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ν ρξήζηεο. 2. Άλνηγκα: Πέξα απφ ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη θαη επέθηαζε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, εδψ απαηηείηαη ε χπαξμε ζην δίζθν απνζεθεπκέλνπ αξρείνπ ηχπνπ aria. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηχπν αξρείσλ ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη ηα projects ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα αλνίμεη έλα αξρείν (File->Open, Δηθφλα1/εκείν1). 2. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αλαδεηήζεη ην αξρείν πνπ ζέιεη λα αλνίμεη ζην δίζθν ηνπ. 3. Δπηιέγεηαη ην αξρείν πξνο άλνηγκα. 4. Παηψληαο OK ζην παξάζπξν, θνξηψλεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο.

16 16 αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, αλνίγεη έλα παιηφ project πνπ είρε απνζεθεχζεη ν ρξήζηεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Aria. 3. Δηζαγσγή: Πέξα απφ ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη θαη επέθηαζε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, εδψ απαηηείηαη ε χπαξμε ζην δίζθν απνζεθεπκέλνπ αξρείνπ ηχπνπ midi. Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. O ρξήζηεο επηιέγεη λα εηζάγεη έλα αξρείν (File->Import, Δηθφλα1/εκείν1). 2. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αλαδεηήζεη ην αξρείν πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ζην δίζθν ηνπ. 3. Δπηιέγεηαη ην αξρείν πξνο εηζαγσγή. 4. Παηψληαο OK ζην παξάζπξν, θνξηψλεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο. αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, αλνίγεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Aria έλα αξρείν midi. 3.2 Δπεξεπγαζία μοςζικού track / κομμαηιού Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα Η ιεηηνπξγία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ track έρεη ζθνπφ λα δψζεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέζεη κνπζηθφ έλα κνπζηθφ θνκκάηη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα φξγαλα ηνπ Aria θη έπεηηα λα ην επεμεξγαζηεί κε θάπνην απφ ηα εθθέ πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα. Απνηειεί ηε βαζηθφηεξε θαη πνιππινθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο δηαζέηεη πνιιά βήκαηα ζηα νπνία νινθιεξψλεηαη. Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δηαζέηεη ζρεηηθά πςειή πξνηεξαηφηεηα γηαηί θαζνξίδεη θαη κία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν θαζέλαο φκσο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ζα ηελ αμηνπνηήζεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ.

17 Aria Maestosa Version < > Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα Σν κφλν πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο 1 : 1. Ο ρξήζηεο πξνζζέηεη έλα θαηλνχξην track ζην project (Tracks->Add Track) ή δνπιεχεη ζην πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ (Δηθφλα1/εκείν10) ή αλνίγεη θάπνην παιηφ project ή εηζάγεη θάπνην άιιν αξρείν midi. 2. Πξναηξεηηθά δίλεη έλα φλνκα ζην track ηνπ (Δηθφλα1/εκείν6). 3. Δπηιέγεη ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία ζα γξάςεη ηε κνπζηθή ηνπ (Δηθφλα1/εκείν4). Μπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ παξαθάησ: 1. Πεληάγξακκν: Γξάθεη κνπζηθή θαλνληθά φπσο θαη ζην ραξηί, έρεη δπλαηφηεηα μερσξηζηήο ζχληαμεο γηα κπάζα (θιεηδί ηνπ ΦΑ) θαη ζην ηέινο κπνξεί λα εθηππψζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ (File- >Print Musical Notation). 2. Υψξνο ζχληαμεο πηάλν: Πξφθεηηαη γηα ην θιαζζηθφ, νπηηθά ηνπιάρηζηνλ, πιένλ workspace γηα midi. Αξηζηεξά έρεη έλα πηάλν φπνπ κπνξεί λα θάλεη «πξνεπηζθφπεζε» παίδνληαο ηελ θάζε λφηα θαη ζην ρψξν δεμηά (Δηθφλα1/ρήκα9) κπνξεί κε νπνηνδήπνηε απφ ηα εξγαιεία ζεκείσζεο (Δηθφλα1/εκείν2/ηειεπηαία επηινγή) λα ζπλζέζεη ηε κνπζηθή ηνπ. 3. Υψξνο ζχληαμεο θηζάξαο: ε απηή ηελ επηινγή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα γξάςεη ηε κνπζηθή ηνπ φπσο ζα εκθαληδφηαλ ζε κηα ηακπιαηνχξα θηζάξαο, λα πξνβάιινληαη δειαδή νη λφηεο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο ρνξδέο κηαο εηθνληθήο θηζάξαο. Παξέρεη έηζη ηδηαίηεξε επθνιία ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο κνπζηθήο εηδηθά γηα έλαλ θηζαξίζηα. Δλδείθλπηαη γηα άηνκα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. 4. Υψξνο ζχληαμεο θξνπζηψλ: Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη κνπζηθή γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θξνπζηψλ (kits) πνπ δηαζέηεη ην πξφγξακκα: Standard Room kit 1 Η ζεηξά κε ηελ νπνία εθηεινχληαη ηα βήκαηα κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ εμνηθείσζε θαη ην πξνζσπηθφ ζηπι δεκηνπξγίαο ηνπ θάζε ρξήζηε.

18 18 Power kit Electronic Analog Jazz Brush Orchestral Special effects 5. Υψξνο ξχζκηζεο εθθέ: Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί έλα track νξίδνληαο δηάθνξα εθθέ γηα απηφ. Η ιεηηνπξγία απηή έρεη λφεκα κφλν εθφζνλ ην track ζην νπνίν δνπιεχνπκε έρεη θνκκάηη κνπζηθήο (είηε ην γξάςακε, είηε αλνίμακε θάπνην project είηε εηζάγακε θάπνην midi θνκκάηη). Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ επηινγψλ, παξαηίζεληαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο βαζηθφηεξεο: Volume Pan Modulation Reverb Sustain Pitch bend Expression Tremolo θ.ά. 6. Δπηιέγεη ην φξγαλν κε ην νπνίν ζέιεη λα αθνχγεηαη ην ηκήκα κνπζηθήο πνπ ζα γξάςεη (Δηθφλα1/εκείν3). Καη εδψ ν ρξήζηεο έρεη κηα πνιχ κεγάιε ιίζηα επηινγψλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θαηεγνξίεο νξγάλσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Aria. Piano Chromatic Organ Guitar Bass Strings and Orchestra Choirs, Pads and Voices Brass Reed Flutes Synth Lead Ethnic Percussion Sound Effects

19 Aria Maestosa Version < > Ο ρξήζηεο θαηφπηλ επηιέγεη ηε δηάξθεηα ζε frames ηνπ θνκκαηηνχ, ην tempo, ην ξπζκφ (Δηθφλα1/εκείν2). 8. Αθνχ εθηειεζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη ηε κνπζηθή ηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (Δηθφλα1/εκείν9) ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ηνπ. 9. Μπνξεί λα ειέγμεη/αιιάμεη ηε ρξνληθή αμία ησλ λνηψλ ηνπ ηξαβψληαο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ην πνληίθη ηελ ψξα πνπ γξάθεη ή επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε αμία απφ ην menu ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (Δηθφλα1/εκείν5). 10. Αλά πάζα ζηηγκή ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην φξγαλν ή/θαη ην/ηα εθθέ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε θάπνην track αθνινπζψληαο ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθεζαλ παξαπάλσ. 11. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνκκαηηνχ κε πνιιά tracks, απιψο επαλαιακβάλεη ηα παξαπάλσ βήκαηα. αλ απνηέιεζκα ηα παξαπάλσ έρνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο κνπζηθνχ track ή θνκκαηηνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά tracks, κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ φξηζε ν ρξήζηεο ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα. 3.3 Αναπαπαγωγή μοςζικού track / κομμαηιού Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα Με ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξαγσγήο αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Aria σο midi player. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αθνχζεη ηηο δεκηνπξγίεο πνπ κφιηο ζπλέζεζε, θάπνην παιηφ project πνπ θφξησζε ζην πξφγξακκα ή έλα νπνηνδήπνηε midi αξρείν εηζήγαγε ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Aria. Μπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνκκαηηνχ απφ φπνην ζεκείν ηνπ επηζπκεί θαη λα ηε ζηακαηήζεη επίζεο ζε φπνην ζεκείν επηζπκεί αλά πάζα ζηηγκή. H ιεηηνπξγία απηή έρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα θαζψο αληηζηνηρεί ζε κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλεμαηξέησο.

20 Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη θάπνην project ελεξγφ, κε «φρη άδεηα» tracks ή ελαιιαθηηθά λα ππάξρνπλ ζην δίζθν θνξησκέλα αξρεία είηε ηχπνπ aria, παιηφηεξα δειαδή projects, είηε ηχπνπ midi ψζηε λα θνξησζνχλ ή λα εηζαρζνχλ αληίζηνηρα ζην ρψξν εξγαζίαο γηα αλαπαξαγσγή. Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Ο ρξήζηεο θνξηψλεη έλα αξρείν aria είηε εηζάγεη έλα αξρείν midi είηε εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα κε θελφ project. 2. Παηψληαο Play (Δηθφλα1/εκείν2, ζηελ αξρή) μεθηλά ε αλαπαξαγσγή ηνπ θνκκαηηνχ απφ ην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν θέξζνξαο. 3. Με ην πνληίθη κπνξεί λα κεηαθέξεη ηνλ θέξζνξα νπνπδήπνηε θάλνληαο αξηζηεξφ click ζηε κπάξα ρξφλνπ (Δηθφλα1/εκείν8). 4. Αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ αλαπαξαγσγή (Δηθφλα1/εκείν2, ζηελ αξρή). αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ track / θνκκαηηνχ πνπ είλαη ελεξγφ ζην πξφγξακκα. 3.4 Αποθήκεςζη / εξαγωγή μοςζικού track / κομμαηιού Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα Ο ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηε δνπιεία ηνπ ή ηηο αιιαγέο πνπ έθαλε ζε θάπνην ήδε ππάξρνλ project. Μπνξεί λα ηηο απνζεθεχζεη ζε αξρείν ηχπνπ aria ή λα ηα εμάγεη ζε κνπζηθφ αξρείν ηχπνπ midi πνπ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί απφ πνιιέο πεγέο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα. Η πξνηεξαηφηεηα είλαη πςειή θαζψο ε ιεηηνπξγία απηή είλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαζνξίδεη ηε ζσζηή ηνπ ιεηηνπξγία. Απεπζχλεηαη ελ κέξεη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαζψο φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα ζα ζέιεη λα απνζεθεχζεη ηε δνπιεηά ηνπ αιιά ε ιεηηνπξγία ηεο εμαγσγήο απεπζχλεηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλν θνηλφ πνπ γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη ηελ ηερλνινγία midi

21 Aria Maestosa Version < > Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα Γηα λα εθηειεζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία πξέπεη λα ππάξρεη ελεξγφ project ζην πξφγξακκα. Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη File-> Save ή File->Save as ή File->Export to MIDI. 2. Αλνίγεη έλα παξάζπξν ζην νπνίν ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ απνζεθεχεηαη ή εμάγεηαη θαζψο θαη ηε ζέζε πνπ ζα απνζεθεπηεί ζην δίζθν. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ aria ή midi ζην δίζθν πνπ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλαπαξαρζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηα πξφγξακκα.

22 22 4. Δξωηεπικέρ απαιηήζειρ διεπαθών 4.1 Γιεπαθέρ σπήζηη Γηεπαθή κε ρξήζε γξαθηθψλ: Η δηεπαθή κε ρξήζε γξαθηθψλ (Graphical User Interface - GUI) ζε φια ηα ππνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα1. Τπνζηεξίδνληαη ηα θπιηφκελα κελνχ: o File o Edit o Tracks o Settings o Help Απφ ηα κελνχ απηά ν ρξήζηεο κπνξεί λα: o Γεκηνπξγήζεη λέν αξρείν o Δηζάγεη αξρείν midi o Κιείζεη ην ηξέρνλ project o Κιείζεη ην παξάζπξν o Δθηππψζεη ζε κνπζηθή ζεκεηνινγία ην project o Αληηγξάςεη, επηθνιιήζεη, αλαηξέζεη o Δθηειέζεη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πάλσ ζην θνκκάηη (π.ρ. θαηάξγεζε λνηψλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ε κία ηελ άιιε θιπ) o Πξνζζέζεη / δηαγξάςεη track o Οξίζεη ηδηφηεηεο track o Αλαδεηήζεη βνήζεηα Οη επηινγέο απηέο γίλνληαη κέζα απφ αλαδπφκελα παξάζπξα πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην αληίζηνηρν κελνχ.

23 Aria Maestosa Version < > 23 Απφ ηε γξακκή βαζηθψλ επηινγψλ (Δηθφλα1/εκείν2) κπνξεί λα: o Δθθηλήζεη αλαπαξαγσγή o ηακαηήζεη αλαπαξαγσγή o Δπηιέμεη δηάξθεηα θνκκαηηνχ o Δπηιέμεη tempo θνκκαηηνχ o Δπηιέμεη ξπζκφ θνκκαηηνχ o Δπηιέμεη ζεκείν εθθίλεζεο θνκκαηηνχ o Δπηιέμεη βαζκφ εζηίαζεο (zoom) ζην ρψξν εξγαζίαο o Δπηιέμεη εξγαιείν ζχληαμεο Απφ ην ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα επηιέμεη: o ε πνηα πξνβνιή ζα ζπλζέζεη o Πνην φξγαλν ζα ρξεζηκνπνηήζεη o Πνηα εθθέ ζα ρξεζηκνπνηήζεη o Σνλ ηξφπν εκθάληζεο ηνπ θάζε track o Σελ έληαζε αλαπαξαγσγήο ηνπ θάζε track Γηεπαθή κε ρξήζε πιήθηξσλ ζπληφκεπζεο: Σα πιήθηξα ζπληφκεπζεο (hotkeyes) παξέρνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαζψο κπνξεί λα απνθχγεη λα ράζεη ρξφλν πξνζπαζψληαο λα εθηειέζεη κηα δηεξγαζία κε ην πνληίθη αθνχ κπνξεί λα ηελ θάλεη κε ην πάηεκα θάπνηνπ πιήθηξνπ ή θάπνηνπ ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξεο ζπληνκεχζεηο πνπ έρεη ην Aria: o Νέν αξρείν Ctrl+N o Άλνηγκα αξρείνπ Ctrl+O o Απνζήθεπζε Ctrl+S o Απνζήθεπζε σο - Ctrl + Shift + S o Κιείζηκν Ctrl + W o Πιεξνθνξίεο ηξαγνπδηνχ - Ctrl+I o Δθηχπσζε κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο - Ctrl+P o Έμνδνο - Ctrl+Q o Απαινηθή / αλαίξεζε - Ctrl+Z o Αληηγξαθή - Ctrl+C o Δπηθφιιεζε - Ctrl+ V o Δπηθφιιεζε ζηε ζέζε ηνπ δξνκέα - Ctrl+Shift+V

24 24 o Δπηινγή φισλ - Ctrl+A o Δπηινγή θαλελφο - Ctrl+Shift+A o Δπηινγή λνηψλ.. - Ctrl+F o Πξνζζήθε track - Ctrl+Shift+N o Γηαγξαθή track - Ctrl+DEL 4.2 Γιεπαθέρ ςλικού Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί έλαο εθηππσηήο γηα εθηχπσζε ηνπ θνκκαηηνχ ζε πεληάγξακκν αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεηνο. Σν Aria ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο πξφθεηηαη γηα software κνπζηθήο επεμεξγαζίαο. 4.3 Γιεπαθέρ Λογιζμικού Σν πξφγξακκα κπνξεί λα απνζεθεχζεη θαη ζε midi αξρεία εθηφο απφ aria θαη θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη θάπνην πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο midi player, εθηφο απφ ην Aria. Πξνθαλψο ε ζχλδεζε απηή ησλ δχν πξνγξακκάησλ δελ είλαη άκεζε νπφηε θαη δελ ππάξρεη θακία επηξξνή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Aria. 4.4 Γιεπαθέρ Δπικοινωνίαρ Γελ ππάξρνπλ ζηελ παξνχζα έθδνζε.

25 Aria Maestosa Version < > Άλλερ μη λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ 5.1 Απαιηήζειρ απόδοζηρ Οη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη είλαη ζρεηηθέο κε ηε απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: Γελ επηβαξχλεη ηελ επίδνζε ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ηξέρεη. Παξέρεη ζην ρξήζηε κηα ιηηή, εχρξεζηε θαη απνηειεζκαηηθή δηεπαθή. Παξέρεη αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ην ρξήζηε λα ελεξγήζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο δηεπαθήο. Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο βνήζεηαο ζην Γηαδίθηπν. Παξέρεη ζην ρξήζηε samples νξγάλσλ κε πςειή πηζηφηεηα απφδνζεο. Απνθεχγεη ηε ρξνλνθαζπζηέξεζε (latency) κεηαμχ εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο. 5.2 Απαιηήζειρ αξιοπιζηίαρ ηνπ. Κακία ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο δε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία Η πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην πξφγξακκα ψζηε λα παξακέλεη αμηφπηζην πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θαη πνπ είλαη ε ίδηα κε ηα πεξηζζφηεξα ειεχζεξα ινγηζκηθά αλνηρηνχ θψδηθα. 5.3 Απαιηήζειρ αζθάλειαρ Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο νξίδνληαη επαθξηβψο ζηε άδεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα γεληθά ζέκαηα: Σν πξφγξακκα δηαλέκεηαη ρσξίο ρξέσζε. Δθηειείηαη ειεχζεξα ρσξίο πεξηνξηζκνχο.

26 26 Αλαπαξάγεηαη θαη αλαδηαλέκεηαη ειεχζεξα ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Ο θψδηθαο είλαη ειεχζεξνο ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ηνλ κειεηήζεη. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ πεξαηηέξσ αλάηπμε ηνπ έξγνπ. Η ζπγγξαθή δελ ηηκσξείηαη αιιά επηβξαβεχεηαη. θνπφο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηε δηαλνκή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ειεχζεξε ρξήζε ηνπ. Οη δεκηνπξγνί νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα θάζε ηη λεφηεξν. Οη δεκηνπξγνί νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο κε φιεο ηηο αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο. 5.4 Δςσπηζηία ζςζηήμαηορ Σν πξφγξακκα νθείιεη λα είλαη εχρξεζην απνδνηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε. Αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο ηα παξαπάλσ, ηφηε κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηψλ ηνπ. Πνιχ ζεκαληηθή ε πξψηε επαθή. Πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: Υξήζηεο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία απν παξφκνηα πξνγξάκκαηα: ζα πξέπεη λα βξνχλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηάηαμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ην πξφγξακκα. Υξήζηεο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε παξφκνηα πξνγξάκκαηα: ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ζρεηηθά εχθνια αξρηθά ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο εηζαγσγή αξρείνπ, δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ελφο track θαη αθνινχζσο λα θαηαλννχλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο. Οη δεκηνπξγνί ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα δηνξζψλνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πξφγξακκα θπξίσο εάλ έρνπλ δερζεί αλαθνξέο ζθαικάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο.

27 Aria Maestosa Version < > 27 Οη δεκηνπξγνί πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηπρφλ ελεκεξψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ ππάξρεη λέα ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ψζηε νη ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο. Πξέπεη λα παξέρεηαη νδεγφο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δνχλ θαη λα ζπκβνπιεπηνχλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Όηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ εξγαιείνπ, απηφκαηα ν νδεγφο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο. Πξέπεη λα ππάξρεη ελεξγφ feedback απφ ηνπο developers πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα νπνηαδήπνηε απνξία / πξφβιεκα ρξήζεο. Υξήζηκν ζα εηαλ λα αλαπηχζζνληαλ tutorials γηα ην πξφγξακκα απφ θάπνηα νκάδα έκπεηξσλ ρξεζηψλ ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο developers. Αλέβαζκα ζην Γηαδίθηπν αξρείσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην πξφγξακκα ψζηε λα ηεζεί ε δνκή ηνπο πξνο κειέηε.

28 28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤ- ΜΔΝΔ ΔΚΓΟΔΙ ηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ (v ), φπσο θαη ηζρχεη γεληθά γηα ηελ νκάδα εθδφζεσλ v1.2.x έρνπλ πινπνηεζεί πνιιέο βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο: Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο (ζε πεληάγξακκν). Γπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο κεκνλνκέλνπ track κέζσ θνπκπηνχ πνπ πξνζηέζεθε. Νέν εξγαιείν γηα πξνζζήθε λνηψλ ρσξίο λα απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα ζείξεη (drag) ην πνληίθη. Κάλνληαο click ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ editor δελ αθνχγεηαη ε ηελ νπνία παηάκε. Βειηησκέλν κελνχ αλαίξεζεο (Undo) κε εκθάληζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ηίζεηαη πξνο αλαίξεζε. Βειηησκέλν παξάζπξν δηαιφγνπ φηαλ γίλεηαη θιείζηκν πξνγξάκκαηνο κε αιιαγέο πνπ δε ζψζεθαλ. Πξνζζήθε θνπκπηνχ γηα παχζε αλαπαξαγσγήο (Pause). Γπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο tracks. Τπνζηήξημε κεηάβαζεο score πάλσ ή θάησ θαηά κηα νθηάβα. Βειηίσζε ρεηξηζκνχ on/off δηαθνπηψλ. Γπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο λφηαο θαηά κία νθηάβα κε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Shift+up/down (γηα κεηαθίλεζε πάλσ ή/θαη θάησ αληίζηνηρα). Γπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο λνηψλ θαηά έλα κέηξν κε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Shift+left/right (γηα κεηαθίλεζε ζην πξνεγνχκελν ή επφκελν κέηξν αληίζηνηρα). Γπλαηφηεηα επηινγήο πξνθαζνξηζκέλεο εκθάληζεο κέζα απφ ην menu Preferences. Γπλαηφηεηα εκθάληζεο δηάξθεηαο ηξαγνπδηνχ ζην παξάζπξν πιεξνθνξηψλ ηξαγνπδηνχ. Γπλαηφηεηα επηινγψλ έληαζεο θαη εκθάληζεο γηα θάζε track μερσξηζηά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. Καηάξγεζε GLUT dependency ηνπ renderer ηεο OpenGL.

29 Aria Maestosa Version < > 29 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B: ΛΙΣΑ ΑΝΟΙΥΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηα ζέκαηα πνπ κέλεη λα δηεπζεηεζνχλ ζε επφκελεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γπλαηφηεηα ρξήζεο MIDI controller γηα ερνγξάθεζε. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζηε ζσζηή εθηχπσζε θάπνησλ κνπζηθψλ ζπκβφισλ Βειηίσζε ζρεηηθήο ηαρχηεηαο αλαπαξαγσγήο θίλεζεο δξνκέα

30 30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΥΟΛΙΑ/ΚΡΙΣΙΚΔ ΥΡΗΣΩΝ Παξαθάησ παξαηίζεληαη απηνχζηα ζρφιηα θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα απφ ρξήζηεο ηνπ ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηζηφηνπν δηαλνκήο ηνπ ews-n-ratings Mohamed Abdel Maskoud: «Σν ρξεζηκνπνίεζα γηα αλάπηπμε παηρληδηνχ. Αλ έρεηο ηε κεισδία ζην κπαιφ ζνπ, απηφ ην πξφγξακκα είλαη ν γξεγνξφηεξνο ηξφπνο γηα λα ηε ζπλζέζεηο». [v i a n]: Υξεζηκνπνηψ ην πξφγξακκα γηα επεμεξγαζία midi θαη ην βξίζθσ πνιχ θαιφ. Θα έπξεπε λα ην δνθηκάζεηε. Απ φηη θαίλεηαη νη ρξήζηεο έρνπλ κείλεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη ην πξφγξακκα θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηνπο ίδηνπο θαζψο θαη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη.

31 Aria Maestosa Version < > 31 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΣΙΓΜΙΟΣΤΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΣΟ Δηθφλα 2: Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ νη editors πεληαγξάκκνπ, πηάλνπ θαη θηζάξαο Δηθφλα 3: Ο editor γηα ηα ηχκπαλα

32 32 Δηθφλα 5: Μελνχ επηινγήο νξγάλνπ. Δηθφλα 4: Μελνχ επηινγήο θαη editor εθθέ

33 Aria Maestosa Version < > 33 Δηθφλα 6: Παξάδεηγκα ηξαγνπδηνχ δεκηνπξγεκέλνπ κε ην Aria Maestosa.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 2 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα