Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ:"

Transcript

1 ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΛΟΤΓΟΒΙΚΟΤ 1 ΠΛΑΣΔΙΑ ΟΓΗΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ Υπ όψιν κυρίου Γιώργου Κασσιμάτη, Προέδρου Αζήλα, Αξ. Πξση. : Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, Σε ζπλέρεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο, ζαο ππνβάιινπκε πξόηαζε ηεο εηαηξείαο καο γηα ηνλ ππνινγηζκό θαη έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ εηαηξεηώλ-μειώλ ζαο. Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ: Υπνινγηζκό ηεο κηζζνδνζίαο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαρσξνύλ ζην ζύζηεκα. Δθηύπσζε ησλ Μεληαίσλ Μηζζνδνηηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ Σεκεησκάησλ θαη Απνδείμεσλ. Έθδνζε Λνγηζηηθνύ Άξζξνπ αλά Κέληξν Κόζηνπο ζύκθσλα κε ηελ δνκή ζαο. Απνζηνιή αξρείνπ ηνπ Υπνινίπνπ Πιεξσηένπ ζηελ Eurobank EFG ή ζε άιιε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ζαο γηα ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηνπο Λνγαξηαζκνύο ησλ Μειώλ ζαο. Έθδνζε εηήζησλ Βεβαηώζεσλ Απνδνρώλ Δηνηκαζία ζπγθεληξσηηθώλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ Καηαζηάζεσλ Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. Δηνηκαζία Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (Α.Π.Γ.). Σπκπιήξσζε ηεο Πεξηνδηθήο θαη ηεο Δηήζηαο Οξηζηηθήο Γήισζεο Φ.Μ.Υ. Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξεία καο ζα παξέρεη: Παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ δνκή θαη πνιηηηθή ησλ εηαηξεηώλ-κειώλ ζαο. Παξακεηξνπνίεζε, έιεγρν θαη έληαμε ζην ζύζηεκα θάζε λέαο πξόζιεςεο Γηαρείξηζε ηπρόλ άιισλ ακνηβώλ. Αλαιπηηθή παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ππνζηήξημεο επί εξγαζηαθώλ ζεκάησλ: o Γηα ηηο αιιαγέο ησλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο o Γηα ηηο αιιαγέο ηεο Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο o Γηα ηα νξηδόκελα από ηελ Δξγαηηθή Ννκνζεζία ζρεηηθά κε αζζέλεηεο, άδεηεο, σξάξηα θ.ι.π. o Σύγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε απηέο πνπ νξίδνληαη από ηηο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο Τα αλσηέξσ γίλνληαη κέζσ αζθαινύο δηαδηθηπαθήο ζύλδεζεο θαη όια ηα αξρεία είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζηειερώλ 24 ώξεο ην 24σξν 365 εκέξεο εηεζίσο. Δμαζθαιίδνπκε πςειή δηαζεζηκόηεηα ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηώλ (Backup, Disaster Recovery Site θιπ.)

2 Τνλίδνπκε όηη δελ ππάξρνπλ άιια θόζηε πξνκήζεηαο - άδεηαο ινγηζκηθνύ, ρξνλνρξέσζεο, εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο, εθπαίδεπζεο θαη λέσλ εθδόζεσλ. Δπίζεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε, έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπκε εκείο εμνινθιήξνπ ηε έθδνζε θαη δηαρείξηζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εηαηξεηώλ-κειώλ ζαο κέζσ ηεο ππεξεζίαο καο PAYROLL PARTNER. Δίκαζηε πάληνηε ζηελ δηάζεζή ζαο δεζκεπόκελνη όηη ζα επηβεβαηώλνπκε θαζεκεξηλά ηελ επηινγή ζαο λα εκπηζηεπηείηε ηνλ Όκηιό καο. Με εθηίκεζε, Γηώξγνο Καηηληώηεο Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο Σπύξνο Μαπξσλάο Γηεπζπληήο Οκαδηθώλ Πσιήζεσλ

3 Παροτές για τα μέλη τοσ Εμπορικού και Βιομητανικού Επιμελητηρίοσ Α. Επαγγεικαηηθόο ινγαξηαζκόο 1) Λεηηνπξγία Με ην Νέν Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό ηεο Eurobank θαιύπηνπκε όιν ην εύξνο ησλ επαγγεικαηηθώλ ζαο αλαγθώλ κέζα από έλα ινγαξηαζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα : Εηζπξάμεηο : Με ηνλ Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό εμαζθαιίδεηε ηελ νκαιή ξνή ησλ εηζπξάμεσλ ησλ πειαηώλ ζαο αμηνπνηώληαο όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα δίθηπα εμππεξέηεζεο ηεο Eurobank Πιεξσκέο : 1) Πιεξσκέο πξνκεζεπηώλ, ΙΚΑ-ΤΔΒΔ-ΦΠΑ, πάζεο θύζεο ινγαξηαζκώλ ( ΓΔΚΟ- Αζθάιεηεο Κηλεηή Τειεθσλία), δαλείσλ θαη πηζησηηθώλ θαξηώλ. 2) Φνξήγεζε Καξλέ Δπηηαγώλ 3) Δμεξρόκελα Δκβάζκαηα ( Απιά θαη Οκαδηθά ) 4) Μηζζνδνζία Ελεκέξσζε 1) Υπεξεζία Δηδνπνηήζεσλ κε SMS ζην θηλεηό θαη κε alerts 2) Ηιεθηξνληθό statement κέζσ ηνπ e-banking θαη ηειεθσληθή εμππεξέηεζε ζην Europhone Banking. Κάιπςε ππνρξεώζεσλ: Με ηνλ Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό Δurobank θαιύπηεηαη ηηο έθηαθηεο ππνρξεώζεηο ζαο, είηε κε ηε Γπλαηόηεηα Υπεξαλάιεςεο (overdraft ), είηε κε ηε δπλαηόηεηα απηόκαηήο ζύλδεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ κε ην πηζησηηθό ζαο όξην. Αλαιήςεηο /Καηαζέζεηο: Με ηνλ Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό έρεηε άκεζε πξόζβαζε ζε κεηξεηά όπνπ θη αλ βξίζθεζηε ζηελ Διιάδα, κέζα από έλα εθηεηακέλν δίθηπν κε πάλσ από ATMs θαη Σεκεία Καηαζέζεσλ & Πιεξσκώλ, αιιά θαη ζην εμσηεξηθό ζε ATMs κε ζήκα Maestro. Απνθηήζηε πξόζζεηεο θάξηεο Eurobank Business έηζη ώζηε ην πξνζσπηθό ζαο λα κπνξεί γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα λα θαηαζέζεη απεπζείαο ζηνλ Δπαγγεικαηηθό ζαο ινγαξηαζκό ηηο εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο, 24 ώξεο ην 24σξν. 2 ) Πξνλόκηα Γσξεάλ Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο γηα πειάηεο κε θαηαζεηηθά ππόινηπα κεγαιύηεξα ησλ επξώ. Eηδηθόηεξα: Έθδνζε θαξλέ επηηαγώλ Απεξηόξηζηα εηζεξρόκελα ( κε ρξήζε IBAN ) θαη εμεξρόκελα εκβάζκαηα κέζσ ησλ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ Πιεξσκέο πηζησηηθώλ θαξηώλ άιισλ ηξαπεδώλ, κέζσ ησλ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ Πιεξσκέο όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ (ΓΔΚΟ, Τειεθσλία θιπ) κέζσ ησλ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ Έθδνζε ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ ( ζε επξώ ή μέλν λόκηζκα), ζε δηαηαγή ηξίηνπ, κε ρξέσζε ινγαξηαζκνύ

4 Υπεξεζία «Δληνιώλ fax», γηα ηηο βαζηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο ζαο ( κεηαθνξέο κεηαμύ ινγαξηαζκώλ, πιεξσκέο ΙΚΑ θιπ). Πιεξσκή ΦΠΑ ΙΚΑ - ΟΑΔΔ Β) Εγθαηάζηαζε Ηιεθηξνληθώλ Τεξκαηηθώλ POS γηα πσιήζεηο κέζσ θαξηώλ Απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε ηνπ Εκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Επηκειεηεξίνπ κείσζε θαηά 20% ζηηο πξνκήζεηεο POS ηεο Τξάπεδάο καο Η ρξήζε ηνπ POS ηεο Eurobank ζαο εμαζθαιίδεη: 1,2 % ( από 1,5%) αλά ζπλαιιαγή γηα πηζησηηθέο θάξηεο VISA όισλ ησλ Τξαπεδώλ 1,3 % (από 1,6) αλά ζπλαιιαγή γηα πηζησηηθέο θάξηεο MasterCard όισλ ησλ Τξαπεδώλ 1 % αλά ζπλαιιαγή γηα πηζησηηθέο θάξηεο Euroline Γ) Υπεξεζίεο Εηζαγσγώλ Εμαγσγώλ 1) Εξγαζίεο εκπνξηθνύ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ α)γηα ηνπο πειάηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξγαζίεο εκπνξηθνύ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο έθπησζε 50% ζην ηηκνιόγην ηεο ηξάπεδαο β) Γηα ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο κέρξη επξώ νη πειάηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξγαζίεο εηζαγσγώλ κεηξεηνίο ( at sight) κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ Πξνκήζεηα 15 επξώ αλά ζπλαιιαγή 2) Εξγαζίεο εηζαγσγώλ εμαγσγώλ κέζσ Ιnternet θαη ηνπ πξσηνπνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ΜELLON LINE Eληόο ΕΕ πξνκήζεηα 10 επξώ αλά ζπλαιιαγή Εθηόο ΕΕ πξνκήζεηα 20 επξώ αλά ζπλαιιαγή Η παξαπάλσ ηηκνιόγεζε είλαη ηειηθή (ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα swift) θαη είλαη fixed αλεμαξηήησο όγθνπ Οη πξνηάζεηο καο γηα πξνλνκηαθή ηηκνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ εηζαγσγώλ ηζρύνπλ έσο ηελ 31/12/2011 3) Πξνζπκθσλεκέλε Σπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Γπλαηόηεηα επηινγήο κίαο ζηαζεξή ηζνηηκίαο γηα δηάζηεκα από 1 εβδνκάδα 6 κήλεο, αλεμαξηήησο πνζνύ, δηαηεξώληαο ηελ γηα ηελ εμόθιεζε κειινληηθώλ ζαο εηζαγσγώλ Φσξίο ηε ρξήζε / δέζκεπζε πηζησηηθνύ νξίνπ ή άιινπ θαιύκκαηνο Ο πειάηεο θαηαζέηεη ην νθεηιόκελν πνζό ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξάμεο Απνζηνιή ζε θαζεκεξηλή βάζε Γειηίνπ Τηκώλ Πξνζεζκηαθώλ Πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο, ζην e- mail πνπ ζα δειώζεη ν πειάηεο

5 Γηα ηελ απνιαβή ησλ πξνλνκίσλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ EUROBANK EFG ην κέινο ηνπ επηκειεηεξίνπ αξθεί λα επηδείμεη θάξηα κέινπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε ηζρύ.

6 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Σα Μέιε ζαο θαιχπηνπλ ηηο Σξαπεδηθέο ηνπο αλάγθεο Πξνλνκηαθά. 1. ΘΑΡΑΘΔΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ 1.1. Ινγαξηαζκόο θίλεζεο γηα ηηο ηξέρνπζεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο κε : Ξξνλνκηαθό Δπηηόθην θαηάζεζεο απφ ην πξψην επξψ, κε ηφθν πνπ απνδίδεηαη δπν θνξέο ην ρξόλν. 1% γηα πνζά έσο ,5% γηα πνζά άλσ ησλ Απνζηνιή ηξηκεληαίνπ αληίγξαθνπ ινγαξηαζκνύ ή ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ. Θάξηα αλάιεςεο κεηξεηψλ γηα ζπλαιιαγέο κέζσ ΑΣΜ. Γσξεάλ πάγηεο εληνιέο πιεξσκήο ινγαξηαζκψλ πεξαλάιεςε κε επηπιένλ πξνλόκηα! Γηα φινπο ηα Μέιε ζαο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο / αγνξέο ηνπο ρσξίο κεηξεηά θαη λα έρνπλ ηελ αζθάιεηα φηη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε ξεπζηφηεηαο, δεκηνπξγήζακε ηε λέα Τπεξαλάιεςε κε επηπιένλ πξνλφκηα!!! Σν λέν πξντφλ ζπλδπάδεη ηνλ θαηαζεηηθφ ζαο ινγαξηαζκφ, ηε ρξεσζηηθή ζαο θάξηα Euroline Debit θαη ην λέν πξνλνκηαθφ Όξην Τπεξαλάιεςεο πξνζθέξνληαο ζαο κνλαδηθά πξνλφκηα: o Πξνλνκηαθφ επηηφθην 12,5% αλεμαξηήησο χςνπο ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ (πιένλ ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν.128/75, 0,6%) o Άηνθα ηα πξψηα γηα ρακειή ρξήζε νξίνπ έσο 150, ε Σξάπεδα δε ζα επηβαξχλεη πνηέ επηηνθηαθά ηνλ πειάηε o Όξην κέρξη 2 κηζζνχο κε κέγηζην πνζφ ηα o Διάρηζηε κεληαία θαηαβνιή 1,5% ηνπ εθάζηνηε ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ κε θάζε θαηάζεζε πνπ ζα γίλεηαη ζην ινγαξηαζκφ απηφκαηα ζα κεηψλεηαη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν Σςνολικό Εηήζιο Ππαγμαηικό Ποζοζηό Επιβάπςνζηρ (Σ.Ε.Π.Π.Ε ) Για ποζό πος εκηαμιεύθηκε ηην 1/1/2010 με αποπληπωμή ζε 3 μηνιαίερ καηαβολέρ, ποζού 510,96 η καθεμία, με ονομαζηικό εηήζιo επιηόκιο 0% πλέον ηηρ ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) για ηο ημήμα ηος σπεωζηικού ςπολοίπος μέσπι 150 και 12,50% πλέον ηηρ ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) για ηο ημήμα ηος σπεωζηικού ςπολοίπος από 151 μέσπι 1500, και διασειπιζηικά έξοδα 25 καηαβληηέα με ηην 1η καηαβολή, ηο ΣΕΠΠΕ πος πποκύπηει είναι 23,54%. Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 1 από 8

7 ΓΩΟΔΑΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ Δθφζνλ δηαηεξείηε ζηελ Σξάπεδά καο κέζα κεληαία ππφινηπα απφ θαη άλσ ζε θαηαζέζεηο/ επελδχζεηο, επσθειείζηε απφ ην πξφγξακκα ησλ Γσξεάλ Ρξαπεδηθώλ Ππλαιιαγώλ ζε νπνηνδήπνηε θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ζαο επηζπκείηε λα ηηο ελεξγνπνηήζεηε θαη έρεηε επηπιένλ: Πιεξσκέο φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζαο (π.ρ. ΓΔΗ, Σειεθσλία, Ύδξεπζε, Nova, Vodafone θ.α.) κέζσ ηνπ Europhone Banking, ηνπ e-banking ή ηνπ δηθηχνπ ησλ ΑΣΜ Πιεξσκέο/ κεηαθνξέο ρξεκάησλ ζε επξψ εληφο Διιάδαο o Απεξηφξηζηα εμεξρφκελα εκβάζκαηα (κε ρξήζε IBAN) κέζσ ηνπ Europhone Banking ή ηνπ e-banking o Απεξηφξηζηα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα Καηάζεζε κεηξεηψλ ζε ινγαξηαζκφ απφ/ζε ηξίηνπο, ζηα ηακεία ηεο Eurobank Απεξηφξηζηεο αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζηα ηακεία ηεο Eurobank Έθδνζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ζε επξψ Έθδνζε κπινθ επηηαγψλ, 10 ή 25 θχιισλ 1.2. Ξξνζεζκηαθνί Ινγαξηαζκνί Απφ ΔΤΡΩ θαη κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, απφ ηα θαιχηεξα ηεο αγνξάο. Πξνγξάκκαηα Step Up κε πξννδεπηηθέο απμήζεηο ηνπ επηηνθίνπ 2. ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΑΛΡΝ ΘΑΗ ΞΑΛΡΑ 2.1 ε πεξηζζφηεξα απφ ζεκεία, ζε όιε ηελ Διιάδα. 430 Θαηαζηήκαηα Eurobank, γηα εμππεξέηεζε απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, πνπ απαληνχλ ζε θάζε ζαο αλάγθε κε 10 θαηαζηήκαηα ζε Αηηηθή θαη Θεζ/ληθε πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηεπξπκέλν σξάξην 850 ATM s, γηα δσξεάλ ζπλαιιαγέο όιν ην 24σξν. 2.2 Με ζύγρξνλνπο ηξφπνπο ζπλαιιαγψλ, από ην ζπίηη, ην γξαθείν, ην θηλεηφ. Το Live-Banking ζτεδηάζηεθε γηα λα θαιύπηεη ηης αλάγθες ζας κε έλα «θιηθ» ζηολ σποιογηζηή ή ζηο θηλεηό ζας. Τώπα ενημεπώνεζηε άμεζα και κάνεηε ηιρ ζςναλλαγέρ ζαρ γπήγοπα όπος κι αν βπίζκεζηε και με σαμηλέρ σπεώζειρ. Σσλδέζηε ηης Live Banking σπερεζίες ζηο ιογαρηαζκό Μηζζοδοζίας ποσ ήδε έτεηε, κε ηελ εγγραθή ζας ζηο e baking ηες Eurobank. Έηζη έτεηε εύθοια θαη απιά: Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 2 από 8

8 Δωπεάν ςποζηήπιξη 24 ώπερ ηο 24ωπο, 7 μέπερ ηην εβδομάδα κε Tειεθφληθή ή Online ζσλοκηιία Δωπεάν Ειδοποιήζειρ κε SMS ή Κέρδος ζε άλεζε θαη ζε τρόλο γηαηί δε τρεηάδεηαη λα περηκέλεηε ζηελ οσρά ζηο ηακείο. Μπορείηε λα θάλεηε ό,ηη ζσλαιιαγή ζέιεηε, όποσ θη αλ βρίζθεζηε, από ηολ σποιογηζηή (e-banking), ηο θηλεηό (m-banking), ηο ηειέθφλο (Εurophone Banking) ή αθόκε θαη από ηο πιεζηέζηερο ΑΤΜ. Και όλα αςηά με αζθάλεια ζηιρ ζςναλλαγέρ ζαρ, γηαηί ε Eurobank δεζκεύεηαη λα θαιύυεη οποηαδήποηε απώιεηα τρεκάηφλ από ηοσς ιογαρηαζκούς ζας γηα θηλήζεης ποσ έτοσλ γίλεη τφρίς ηε δηθή ζας έγθρηζε. 3. ΞΗΠΡΩΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΣΟΔΩΠΡΗΘΔΠ ΘΑΟΡΔΠ o o Eurobank Visa: Γσξεάλ ζπλδξνκή γηα όζν ρξόλν είζηε Κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη κε 2% ειάρηζηε θαηαβνιή ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ. Eurobank MasterCard: Γσξεάλ ζπλδξνκή γηα πάληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Eurobank Visa θαη κε ειάρηζηε θαηαβνιή 2% ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ. o o o EuroLine / EuroLine Style: πηζησηηθή θάξηα Mastercard, κε πςειά πηζησηηθά φξηα, δπλαηφηεηα αλάιεςεο κεηξεηψλ έσο θαη απφ φια ηα ηακεία θαη ηα ATM s Eurobank θαη απφ ηα ATM s κε ην ζήκα Mastercard ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Διάρηζην πνζφ κεληαίαο θαηαβνιήο κφιηο 2% ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ. EuroLine Debit: ρξεσζηηθή θάξηα, κε δηθαίσκα αλαιήςεσλ απφ ΑΣΜ s ζε φιν ηνλ θφζκν θαη δπλαηφηεηα αγνξψλ εληφο Διιάδνο κε απεπζείαο ρξέσζε ηνπ Ινγαξηαζκνύ Κηζζνδνζίαο. ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΘΑΟΡΔΠ ΔΘΓΝΠΖΠ EUROBANK ΗΠΣΔΗ: Ξξόγξακκα Δπηβξάβεπζεο ΞΗΠΡΟΝΦΖ : ρξεζηκνπνηείζηε ηηο θάξηεο ζαο ζε εθαηνληάδεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη εμαζθαιίζηε επηζηξνθή ζε επξώ, γηα ηηο επόκελεο αγνξέο ζαο! 4. ΞΟΝΠΩΞΗΘΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 4.1. Λέα Ξξνζσπηθά Γάλεηα: Ρνθνρξεσιπηηθά Γάλεηα Ππγθεθξηκέλεο Γηάξθεηαο ηε Δurobank ζαο εκπηζηεπφκαζηε εμαξρήο θαη ην απνδεηθλχνπκε έκπξαθηα κε ηα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα. Σα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα ζάο πξνζθέξνπλ κεησκέλν επηηφθην απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα θαη γηα φζν ρξφλν είζηε ζπλεπήο ζηηο πιεξσκέο ζαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζαο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλεηε εμαξρήο ην ρακειφ επηηφθην πνπ αμίδεηε, θαη έηζη ζαο δηεπθνιχλνπκε λα παξακείλεηε ζπλεπήο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζαο. Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 3 από 8

9 Σα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα ρνξεγνχληαη εμαξρήο κε κεησκέλα, θαηά 1,5% έσο 2% θπκαηλφκελα επηηφθηα, ηα νπνία αλέξρνληαη ζε: 5,4% (πιένλ ηεο εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75), γηα χςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη κέγηζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 240 κήλεο 9,9% (πιένλ ηεο εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75) γηα χςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη κέγηζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 84 κήλεο 13,4% (πιένλ ηεο εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75) γηα χςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη κέγηζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 60 κήλεο αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή/ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ησλ παξερφκελσλ απφ απηφλ εμαζθαιίζεσλ. Πξνυπφζεζε γηα λα απνιακβάλεηε ηα παξαπάλσ κεησκέλα επηηφθηα απνηειεί ε ζπλέπεηά ζαο ζηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ. Σα επηηφθηα πξνζαπμάλνληαη κε ηελ εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 (0,6%). Δθηφο απφ ηα κεησκέλα επηηφθηα ηα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα ζαο πξνζθέξνπλ ηηο εμήο επειημίεο απνπιεξσκήο: Γπλαηφηεηα αχμεζεο κέρξη ην δηπιάζην ή κείσζεο κέρξη ην κηζφ ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο κέρξη δχν (2) θνξέο θαη γηα έμη (6) κεληαίεο δφζεηο, θαη αλψηαην φξην, αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δαλείνπ ζαο ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ζαο Γπλαηφηεηα παξάιεηςεο ηεο πιεξσκήο κηαο δφζεο άπαμ αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζαο πξνέθπςε κηα έθηαθηε αλάγθε. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Η επηινγή ηεο λέαο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο αλάινγα κε ην εγθξηζέλ πνζφ απηνχ. Σςνολικό Εηήζιο Ππαγμαηικό Ποζοζηό Επιβάπςνζηρ (Σ.Ε.Π.Π.Ε ) 1) Για ποζό πος εκηαμιεύηηκε ηην 01/01/2010 με αποπληπωμή ζε 240 μηνιαίερ καηαβολέρ, ηων 358,22 η κάθε μία, με ονομαζηικό εηήζιο επιηόκιο 6% πλέον ειζθοπάρ 0,6% (Ν.128/75) και έξοδα εξέηαζηρ 590 παπακπαηηθένηα καηά ηην εκηαμίεςζη, ηο Σ.Ε.Π.Π.Ε. πος πποκύπηει είναι 6,32%. 2) Για ποζό πος εκηαμιεύηηκε ηην 01/01/2010 με αποπληπωμή ζε 72 μηνιαίερ καηαβολέρ, ηων 225,35 η κάθε μία, με ονομαζηικό εηήζιο επιηόκιο 10,50% πλέον ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) και έξοδα εξέηαζηρ 200 παπακπαηηθένηα καηά ηην εκηαμίεςζη, ηο Σ.Ε.Π.Π.Ε. πος πποκύπηει είναι 11,71 %. 3) Για ποζό πος εκηαμιεύηηκε ηην 01/01/2010 με αποπληπωμή ζε 48 μηνιαίερ καηαβολέρ, ηων 136,63η κάθε μία, με ονομαζηικό εηήζιο επιηόκιο 14,00% πλέον ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) και έξοδα εξέηαζηρ 180 παπακπαηηθένηα καηά ηην εκηαμίεςζη, ηο Σ.Ε.Π.Π.Ε. πος πποκύπηει είναι 17,24 %. Οι ανωηέπω ηιμέρ ηος Σ.Ε.Π.Π.Ε. πποκύπηοςν μόνο με ηιρ ςποθέζειρ ηων ζςγκεκπιμένων παπαδειγμάηων ελ ηάμεη: Πξφγξακκα ζπγθέληξσζεο νθεηιψλ - ηνθνρξεσιπηηθό δάλεην ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο o Πξνλνκηαθφ επηηόθην κεησκέλν θαηά 1 κνλάδα απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ. o Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 4 από 8

10 5. ΠΡΔΓΑΠΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Γηα αγνξά, αλέγεξζε, επηζθεπή Καηνηθίαο, αγνξά Οηθνπέδνπ θαζψο θαη γηα κεηαθνξά ηεγαζηηθνχ Γαλείνπ απφ άιιε Σξάπεδα, πξνζθέξνληαη αληαγσληζηηθά επηηφθηα αλάινγα κε ην πξφγξακκα πνπ ζα επηιέμεηε θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηηο πξνζσπηθέο ζαο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο. 5.1 Ξξνγξάκκαηα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ ζε επξώ. ηζρχεη θπκαηλφκελν Euribor 3M + πεξηζψξην επηηνθίνπ απφ 2,90% πνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ. 5.2 Πξνγξάκκαηα ζηαζεξνύ επηηνθίνπ ζε επξώ. ΕΥΡΩ 1 έτος από 4,30% 2 έτη από 4,30% 3 έτη από 4,40% 5 έτη από 4,80% 10 έτη από 5,00% 15 έτη από 5,80% Θαη επηπιένλ: Γηάξθεηα έσο 35 έηε. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο δφζεο κέζα απφ ηηο επειημίεο: o Κείσζεο ηεο δφζεο κέρξη θαη ζην κηζφ o Ξαξάιεηςεο κίαο δφζεο θάζε ρξφλν o Αύμεζεο ηεο δφζεο κέρξη θαη ζην δηπιάζην Αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα Ξξνζηαζίαο Ξιεξσκήο Γόζεσλ Πηεγαζηηθνύ Γαλείνπ, ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο εηζνδήκαηνο ιφγσ απψιεηαο εξγαζίαο, αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, εμαζθαιίδνληαο: o Κάιπςε έσο θαη 12 δόζεσλ o Κάιπςε έσο ηνπ πνζνχ ησλ 3,000 ηεο κεληαίαο δφζεο ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ o Αζθάιηζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νθεηιεηψλ 5.3. ΞΟΑΠΗΛΑ ΓΑΛΔΗΑ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ Δπελδχζηε ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα, κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζην ζπίηη ζαο θαη θεξδίζηε έσο θαη 7.500!! Δπηπιένλ αλαβαζκίδνληαο ελεξγεηαθά ην ζπίηη ζαο εμνηθνλνκείηε ρξήκαηα θαη βειηηψλεηε ηελ πνηφηεηα δσήο ζαο. Οη παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη είλαη ελδεηθηηθά: Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 5 από 8

11 Αιιαγή θνπθσκάησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη παληδνχξηα, ξνιά θιπ.) θαη ηνπνζέηεζε δηπιψλ ηδακηψλ Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, κφλσζε ηαξάηζαο ή/θαη ηνπνζέηεζε θειχθνπο Δγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα / ιέβεηα κε λέν πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ζπζηήκαηνο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Λνηπέο παξεκβάζεηο (ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζέξκαλζεο, κφλσζε ζσιελψζεσλ, ζθίαζηξα, ειηαθνί ζπιιέθηεο, θιπ.). Η Eurobank ρξεκαηνδνηεί ηφζν ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ φζν θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε ζηελ θαηνηθία ζαο πξνθεηκέλνπ λα ηελ αλαβαζκίζεηε ελεξγεηαθά, κε έλα πιήξεο παθέην ππεξεζηψλ. Ξξάζηλν Γάλεην Θαηνηθίαο Φσηνβνιηατθά Σν πξφγξακκα ρνξεγείηαη κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ ή κε εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεη ν πειάηεο κε ηε ΓΔΗ. πγθεθξηκέλα: Με Πξνζεκείσζε Αθηλήηνπ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλα κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 3,40% ηαζεξνχ επηηνθίνπ ζε επξψ : 5 έηε ζηαζεξφ 4,90% Mε Δθρψξεζε χκβαζεο πκςεθηζκνχ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλν κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 5,90% Ξξάζηλν Γάλεην Θαηνηθίαο Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο Mε Πξνζεκείσζε Αθηλήηνπ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλα κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 3,90% Υσξίο Πξνζεκείσζε Αθηλήηνπ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλα κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 7,90% Δπηπιένλ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο 100% ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηαδηθαζία ρσξίο θφπν γηα εζάο Πξνηάζεηο πξνζθνξψλ απφ ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο θαη αμηφπηζηεο εηαηξίεο θσηνβνιηαηθψλ θαη πιηθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηεο αγνξάο Σερληθή ππνζηήξημε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. 6. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΔΗΑΠ 6.1. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΕΩΖ & ΓΔΗΑ ΓΗΑ ΗΓΗΩΡΔΠ Η Eurobank ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οκίινπο Ιαηξηθνχ Αζελψλ θαη Βηνταηξηθήο - Δπξσδηάγλσζεο δεκηνχξγεζαλ ηα πξνγξάκκαηα «Εσή & γεία», πνπ πξνζθέξνπλ κία ζεηξά απφ πνιχηηκεο ηαηξηθέο Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 6 από 8

12 παξνρέο ζε πξνλνκηαθνχο φξνπο θαη γίλνληαη ζχκκαρνη ηεο πγεία ζαο. Δπηιέμηε ην πξφγξακκα πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο δηθέο ζαο αλάγθεο: Εσή & γεία γηα ελήιηθεο κε εηήζην θφζηνο κφλν 100 Εσή & γεία γηα ηε γπλαίθα κε εηήζην θφζηνο κφλν 120 Εσή & γεία 60+ κε εηήζην θφζηνο κφλν 120 Εσή & γεία γηα ην παηδί κε εηήζην θφζηνο κφλν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΕΩΖ & ΓΔΗΑ ΓΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Δπηπιένλ, ε Eurobank ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεηε ζηo ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα κε πξνλνκηαθή ηηκνιφγεζε. Σν θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα. 7. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ, ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ 7.1. Ξξόγξακκα Γεκηνπξγίαο Θεθαιαίνπ Value: κε πξνλνκηαθή αξρηθή θαηαβνιή απφ 33 επξψ ην κήλα, γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα εγγπεκέλν θεθάιαην γηα εζάο θαη ζπγρξφλσο λα πξνζηαηεχζεηε νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηά ζαο. o Με ηε δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπκείηε. o Με εγγπεκέλε απφδνζε θαη πξννπηηθή επηπιένλ απνδφζεσλ. o Με πξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβνιήο ζηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζαο δπλαηφηεηεο. o Με θνξναπαιιαγή ησλ αζθαιίζηξσλ Ξξόγξακκα Αζθάιηζεο Θαηνηθίαο Sweet Home: νινθιεξσκέλε πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο (θσηηά, θινπή, πιεκκχξα, πδξαπιηθά θ.ι.π) πνπ απεηινχλ ην ζπίηη ζαο ζε εηδηθή ηηκή. Γηα δηακέξηζκα / κνλνθαηνηθία 100 η.κ. απφ 92 επξψ ην ρξφλν. Γηα δηακέξηζκα / κνλνθαηνηθία 150 η.κ. απφ 138 επξψ ην ρξφλν. Γηα δηακέξηζκα / κνλνθαηνηθία 200 η.κ. απφ 184 επξψ ην ρξφλν. o Κε απνδεκίσζε ζε πξαγκαηηθέο αμίεο. o Κε δσξεάλ ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο δεκηώλ. o Κε δσξεάλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 24 ώξεο ην 24σξν, 365 κέξεο ην ρξόλν Value Ππνπδέο Ξξνζθέξεη ζηνπο γνλείο ηε δπλαηόηεηα λα εμαζθαιίζνπ ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο κε επειημία θαη ρσξίο ζηεξήζεηο. Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 7 από 8

13 Σν Value ζπνπδέο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα: λα θαζνξίζνπκε απφ ζήκεξα ην εγγπεκέλν θεθάιαην πνπ ζα ζηεξίμεη ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ καο λα επηιέμνπκε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα θαηαβιεζεί ην θεθάιαην λα πξνζαξκφδνπκε ηηο θαηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο καο δπλαηφηεηεο 7.4 ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο καο, ζαο παξέρεηαη πξνλνκηαθή ηηκνιόγεζε νκαδηθνύ αζθαιηζηεξίνπ γηα ηα Μέιε ζαο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηεο Σξάπεδάο καο Eurolife θαη Eurolife Κεζηηηθή 8. ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ Πιένλ ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο ηεο Σξάπεδαο, εηδηθά γηα ηα Μέιε ζαο, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε Γηεύζπλζε Group Sales & After Sales, ζηα ηειέθσλα: , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, από ηηο 08:30 κέρξη ηηο 17:00. Μηα νιφθιεξε νκάδα εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, παξέρεη νινθιεξσκέλε θαη ππεύζπλε εμππεξέηεζε ζηα Μέιε ζαο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καδί καο είλαη: Γηεύζπλζε Group Sales & After Sales Θαιιηξξόεο 21, Αζήλα Ρει.: / Fax: Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 8 από 8

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π.

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. Διεύθυνση: Μάρνη 56 104 37 Αθήνα Web: www.seppp.gr E. mail: contact@seppp.gr Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα