Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ:"

Transcript

1 ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΛΟΤΓΟΒΙΚΟΤ 1 ΠΛΑΣΔΙΑ ΟΓΗΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ Υπ όψιν κυρίου Γιώργου Κασσιμάτη, Προέδρου Αζήλα, Αξ. Πξση. : Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, Σε ζπλέρεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο, ζαο ππνβάιινπκε πξόηαζε ηεο εηαηξείαο καο γηα ηνλ ππνινγηζκό θαη έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ εηαηξεηώλ-μειώλ ζαο. Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ: Υπνινγηζκό ηεο κηζζνδνζίαο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαρσξνύλ ζην ζύζηεκα. Δθηύπσζε ησλ Μεληαίσλ Μηζζνδνηηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ Σεκεησκάησλ θαη Απνδείμεσλ. Έθδνζε Λνγηζηηθνύ Άξζξνπ αλά Κέληξν Κόζηνπο ζύκθσλα κε ηελ δνκή ζαο. Απνζηνιή αξρείνπ ηνπ Υπνινίπνπ Πιεξσηένπ ζηελ Eurobank EFG ή ζε άιιε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ζαο γηα ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηνπο Λνγαξηαζκνύο ησλ Μειώλ ζαο. Έθδνζε εηήζησλ Βεβαηώζεσλ Απνδνρώλ Δηνηκαζία ζπγθεληξσηηθώλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ Καηαζηάζεσλ Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. Δηνηκαζία Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο (Α.Π.Γ.). Σπκπιήξσζε ηεο Πεξηνδηθήο θαη ηεο Δηήζηαο Οξηζηηθήο Γήισζεο Φ.Μ.Υ. Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξεία καο ζα παξέρεη: Παξακεηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ δνκή θαη πνιηηηθή ησλ εηαηξεηώλ-κειώλ ζαο. Παξακεηξνπνίεζε, έιεγρν θαη έληαμε ζην ζύζηεκα θάζε λέαο πξόζιεςεο Γηαρείξηζε ηπρόλ άιισλ ακνηβώλ. Αλαιπηηθή παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ππνζηήξημεο επί εξγαζηαθώλ ζεκάησλ: o Γηα ηηο αιιαγέο ησλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο o Γηα ηηο αιιαγέο ηεο Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο o Γηα ηα νξηδόκελα από ηελ Δξγαηηθή Ννκνζεζία ζρεηηθά κε αζζέλεηεο, άδεηεο, σξάξηα θ.ι.π. o Σύγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε απηέο πνπ νξίδνληαη από ηηο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο Τα αλσηέξσ γίλνληαη κέζσ αζθαινύο δηαδηθηπαθήο ζύλδεζεο θαη όια ηα αξρεία είλαη ζηε δηάζεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζηειερώλ 24 ώξεο ην 24σξν 365 εκέξεο εηεζίσο. Δμαζθαιίδνπκε πςειή δηαζεζηκόηεηα ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηώλ (Backup, Disaster Recovery Site θιπ.)

2 Τνλίδνπκε όηη δελ ππάξρνπλ άιια θόζηε πξνκήζεηαο - άδεηαο ινγηζκηθνύ, ρξνλνρξέσζεο, εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο, εθπαίδεπζεο θαη λέσλ εθδόζεσλ. Δπίζεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε, έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπκε εκείο εμνινθιήξνπ ηε έθδνζε θαη δηαρείξηζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εηαηξεηώλ-κειώλ ζαο κέζσ ηεο ππεξεζίαο καο PAYROLL PARTNER. Δίκαζηε πάληνηε ζηελ δηάζεζή ζαο δεζκεπόκελνη όηη ζα επηβεβαηώλνπκε θαζεκεξηλά ηελ επηινγή ζαο λα εκπηζηεπηείηε ηνλ Όκηιό καο. Με εθηίκεζε, Γηώξγνο Καηηληώηεο Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο Σπύξνο Μαπξσλάο Γηεπζπληήο Οκαδηθώλ Πσιήζεσλ

3 Παροτές για τα μέλη τοσ Εμπορικού και Βιομητανικού Επιμελητηρίοσ Α. Επαγγεικαηηθόο ινγαξηαζκόο 1) Λεηηνπξγία Με ην Νέν Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό ηεο Eurobank θαιύπηνπκε όιν ην εύξνο ησλ επαγγεικαηηθώλ ζαο αλαγθώλ κέζα από έλα ινγαξηαζκό. Πην ζπγθεθξηκέλα : Εηζπξάμεηο : Με ηνλ Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό εμαζθαιίδεηε ηελ νκαιή ξνή ησλ εηζπξάμεσλ ησλ πειαηώλ ζαο αμηνπνηώληαο όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα δίθηπα εμππεξέηεζεο ηεο Eurobank Πιεξσκέο : 1) Πιεξσκέο πξνκεζεπηώλ, ΙΚΑ-ΤΔΒΔ-ΦΠΑ, πάζεο θύζεο ινγαξηαζκώλ ( ΓΔΚΟ- Αζθάιεηεο Κηλεηή Τειεθσλία), δαλείσλ θαη πηζησηηθώλ θαξηώλ. 2) Φνξήγεζε Καξλέ Δπηηαγώλ 3) Δμεξρόκελα Δκβάζκαηα ( Απιά θαη Οκαδηθά ) 4) Μηζζνδνζία Ελεκέξσζε 1) Υπεξεζία Δηδνπνηήζεσλ κε SMS ζην θηλεηό θαη κε alerts 2) Ηιεθηξνληθό statement κέζσ ηνπ e-banking θαη ηειεθσληθή εμππεξέηεζε ζην Europhone Banking. Κάιπςε ππνρξεώζεσλ: Με ηνλ Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό Δurobank θαιύπηεηαη ηηο έθηαθηεο ππνρξεώζεηο ζαο, είηε κε ηε Γπλαηόηεηα Υπεξαλάιεςεο (overdraft ), είηε κε ηε δπλαηόηεηα απηόκαηήο ζύλδεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ κε ην πηζησηηθό ζαο όξην. Αλαιήςεηο /Καηαζέζεηο: Με ηνλ Δπαγγεικαηηθό Λνγαξηαζκό έρεηε άκεζε πξόζβαζε ζε κεηξεηά όπνπ θη αλ βξίζθεζηε ζηελ Διιάδα, κέζα από έλα εθηεηακέλν δίθηπν κε πάλσ από ATMs θαη Σεκεία Καηαζέζεσλ & Πιεξσκώλ, αιιά θαη ζην εμσηεξηθό ζε ATMs κε ζήκα Maestro. Απνθηήζηε πξόζζεηεο θάξηεο Eurobank Business έηζη ώζηε ην πξνζσπηθό ζαο λα κπνξεί γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα λα θαηαζέζεη απεπζείαο ζηνλ Δπαγγεικαηηθό ζαο ινγαξηαζκό ηηο εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο, 24 ώξεο ην 24σξν. 2 ) Πξνλόκηα Γσξεάλ Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο γηα πειάηεο κε θαηαζεηηθά ππόινηπα κεγαιύηεξα ησλ επξώ. Eηδηθόηεξα: Έθδνζε θαξλέ επηηαγώλ Απεξηόξηζηα εηζεξρόκελα ( κε ρξήζε IBAN ) θαη εμεξρόκελα εκβάζκαηα κέζσ ησλ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ Πιεξσκέο πηζησηηθώλ θαξηώλ άιισλ ηξαπεδώλ, κέζσ ησλ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ Πιεξσκέο όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ (ΓΔΚΟ, Τειεθσλία θιπ) κέζσ ησλ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ Έθδνζε ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ ( ζε επξώ ή μέλν λόκηζκα), ζε δηαηαγή ηξίηνπ, κε ρξέσζε ινγαξηαζκνύ

4 Υπεξεζία «Δληνιώλ fax», γηα ηηο βαζηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο ζαο ( κεηαθνξέο κεηαμύ ινγαξηαζκώλ, πιεξσκέο ΙΚΑ θιπ). Πιεξσκή ΦΠΑ ΙΚΑ - ΟΑΔΔ Β) Εγθαηάζηαζε Ηιεθηξνληθώλ Τεξκαηηθώλ POS γηα πσιήζεηο κέζσ θαξηώλ Απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε ηνπ Εκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Επηκειεηεξίνπ κείσζε θαηά 20% ζηηο πξνκήζεηεο POS ηεο Τξάπεδάο καο Η ρξήζε ηνπ POS ηεο Eurobank ζαο εμαζθαιίδεη: 1,2 % ( από 1,5%) αλά ζπλαιιαγή γηα πηζησηηθέο θάξηεο VISA όισλ ησλ Τξαπεδώλ 1,3 % (από 1,6) αλά ζπλαιιαγή γηα πηζησηηθέο θάξηεο MasterCard όισλ ησλ Τξαπεδώλ 1 % αλά ζπλαιιαγή γηα πηζησηηθέο θάξηεο Euroline Γ) Υπεξεζίεο Εηζαγσγώλ Εμαγσγώλ 1) Εξγαζίεο εκπνξηθνύ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ α)γηα ηνπο πειάηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξγαζίεο εκπνξηθνύ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο έθπησζε 50% ζην ηηκνιόγην ηεο ηξάπεδαο β) Γηα ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο κέρξη επξώ νη πειάηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εξγαζίεο εηζαγσγώλ κεηξεηνίο ( at sight) κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ Πξνκήζεηα 15 επξώ αλά ζπλαιιαγή 2) Εξγαζίεο εηζαγσγώλ εμαγσγώλ κέζσ Ιnternet θαη ηνπ πξσηνπνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ΜELLON LINE Eληόο ΕΕ πξνκήζεηα 10 επξώ αλά ζπλαιιαγή Εθηόο ΕΕ πξνκήζεηα 20 επξώ αλά ζπλαιιαγή Η παξαπάλσ ηηκνιόγεζε είλαη ηειηθή (ζπκπεξηιακβάλεη έμνδα swift) θαη είλαη fixed αλεμαξηήησο όγθνπ Οη πξνηάζεηο καο γηα πξνλνκηαθή ηηκνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ εηζαγσγώλ ηζρύνπλ έσο ηελ 31/12/2011 3) Πξνζπκθσλεκέλε Σπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Γπλαηόηεηα επηινγήο κίαο ζηαζεξή ηζνηηκίαο γηα δηάζηεκα από 1 εβδνκάδα 6 κήλεο, αλεμαξηήησο πνζνύ, δηαηεξώληαο ηελ γηα ηελ εμόθιεζε κειινληηθώλ ζαο εηζαγσγώλ Φσξίο ηε ρξήζε / δέζκεπζε πηζησηηθνύ νξίνπ ή άιινπ θαιύκκαηνο Ο πειάηεο θαηαζέηεη ην νθεηιόκελν πνζό ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξάμεο Απνζηνιή ζε θαζεκεξηλή βάζε Γειηίνπ Τηκώλ Πξνζεζκηαθώλ Πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο, ζην e- mail πνπ ζα δειώζεη ν πειάηεο

5 Γηα ηελ απνιαβή ησλ πξνλνκίσλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ EUROBANK EFG ην κέινο ηνπ επηκειεηεξίνπ αξθεί λα επηδείμεη θάξηα κέινπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε ηζρύ.

6 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Σα Μέιε ζαο θαιχπηνπλ ηηο Σξαπεδηθέο ηνπο αλάγθεο Πξνλνκηαθά. 1. ΘΑΡΑΘΔΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ 1.1. Ινγαξηαζκόο θίλεζεο γηα ηηο ηξέρνπζεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο κε : Ξξνλνκηαθό Δπηηόθην θαηάζεζεο απφ ην πξψην επξψ, κε ηφθν πνπ απνδίδεηαη δπν θνξέο ην ρξόλν. 1% γηα πνζά έσο ,5% γηα πνζά άλσ ησλ Απνζηνιή ηξηκεληαίνπ αληίγξαθνπ ινγαξηαζκνύ ή ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ. Θάξηα αλάιεςεο κεηξεηψλ γηα ζπλαιιαγέο κέζσ ΑΣΜ. Γσξεάλ πάγηεο εληνιέο πιεξσκήο ινγαξηαζκψλ πεξαλάιεςε κε επηπιένλ πξνλόκηα! Γηα φινπο ηα Μέιε ζαο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο / αγνξέο ηνπο ρσξίο κεηξεηά θαη λα έρνπλ ηελ αζθάιεηα φηη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νπνηαδήπνηε έθηαθηε αλάγθε ξεπζηφηεηαο, δεκηνπξγήζακε ηε λέα Τπεξαλάιεςε κε επηπιένλ πξνλφκηα!!! Σν λέν πξντφλ ζπλδπάδεη ηνλ θαηαζεηηθφ ζαο ινγαξηαζκφ, ηε ρξεσζηηθή ζαο θάξηα Euroline Debit θαη ην λέν πξνλνκηαθφ Όξην Τπεξαλάιεςεο πξνζθέξνληαο ζαο κνλαδηθά πξνλφκηα: o Πξνλνκηαθφ επηηφθην 12,5% αλεμαξηήησο χςνπο ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ (πιένλ ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν.128/75, 0,6%) o Άηνθα ηα πξψηα γηα ρακειή ρξήζε νξίνπ έσο 150, ε Σξάπεδα δε ζα επηβαξχλεη πνηέ επηηνθηαθά ηνλ πειάηε o Όξην κέρξη 2 κηζζνχο κε κέγηζην πνζφ ηα o Διάρηζηε κεληαία θαηαβνιή 1,5% ηνπ εθάζηνηε ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ κε θάζε θαηάζεζε πνπ ζα γίλεηαη ζην ινγαξηαζκφ απηφκαηα ζα κεηψλεηαη ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν Σςνολικό Εηήζιο Ππαγμαηικό Ποζοζηό Επιβάπςνζηρ (Σ.Ε.Π.Π.Ε ) Για ποζό πος εκηαμιεύθηκε ηην 1/1/2010 με αποπληπωμή ζε 3 μηνιαίερ καηαβολέρ, ποζού 510,96 η καθεμία, με ονομαζηικό εηήζιo επιηόκιο 0% πλέον ηηρ ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) για ηο ημήμα ηος σπεωζηικού ςπολοίπος μέσπι 150 και 12,50% πλέον ηηρ ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) για ηο ημήμα ηος σπεωζηικού ςπολοίπος από 151 μέσπι 1500, και διασειπιζηικά έξοδα 25 καηαβληηέα με ηην 1η καηαβολή, ηο ΣΕΠΠΕ πος πποκύπηει είναι 23,54%. Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 1 από 8

7 ΓΩΟΔΑΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ Δθφζνλ δηαηεξείηε ζηελ Σξάπεδά καο κέζα κεληαία ππφινηπα απφ θαη άλσ ζε θαηαζέζεηο/ επελδχζεηο, επσθειείζηε απφ ην πξφγξακκα ησλ Γσξεάλ Ρξαπεδηθώλ Ππλαιιαγώλ ζε νπνηνδήπνηε θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ ζαο επηζπκείηε λα ηηο ελεξγνπνηήζεηε θαη έρεηε επηπιένλ: Πιεξσκέο φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζαο (π.ρ. ΓΔΗ, Σειεθσλία, Ύδξεπζε, Nova, Vodafone θ.α.) κέζσ ηνπ Europhone Banking, ηνπ e-banking ή ηνπ δηθηχνπ ησλ ΑΣΜ Πιεξσκέο/ κεηαθνξέο ρξεκάησλ ζε επξψ εληφο Διιάδαο o Απεξηφξηζηα εμεξρφκελα εκβάζκαηα (κε ρξήζε IBAN) κέζσ ηνπ Europhone Banking ή ηνπ e-banking o Απεξηφξηζηα εηζεξρφκελα εκβάζκαηα Καηάζεζε κεηξεηψλ ζε ινγαξηαζκφ απφ/ζε ηξίηνπο, ζηα ηακεία ηεο Eurobank Απεξηφξηζηεο αλαιήςεηο κεηξεηψλ ζηα ηακεία ηεο Eurobank Έθδνζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ζε επξψ Έθδνζε κπινθ επηηαγψλ, 10 ή 25 θχιισλ 1.2. Ξξνζεζκηαθνί Ινγαξηαζκνί Απφ ΔΤΡΩ θαη κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, απφ ηα θαιχηεξα ηεο αγνξάο. Πξνγξάκκαηα Step Up κε πξννδεπηηθέο απμήζεηο ηνπ επηηνθίνπ 2. ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΑΛΡΝ ΘΑΗ ΞΑΛΡΑ 2.1 ε πεξηζζφηεξα απφ ζεκεία, ζε όιε ηελ Διιάδα. 430 Θαηαζηήκαηα Eurobank, γηα εμππεξέηεζε απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, πνπ απαληνχλ ζε θάζε ζαο αλάγθε κε 10 θαηαζηήκαηα ζε Αηηηθή θαη Θεζ/ληθε πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηεπξπκέλν σξάξην 850 ATM s, γηα δσξεάλ ζπλαιιαγέο όιν ην 24σξν. 2.2 Με ζύγρξνλνπο ηξφπνπο ζπλαιιαγψλ, από ην ζπίηη, ην γξαθείν, ην θηλεηφ. Το Live-Banking ζτεδηάζηεθε γηα λα θαιύπηεη ηης αλάγθες ζας κε έλα «θιηθ» ζηολ σποιογηζηή ή ζηο θηλεηό ζας. Τώπα ενημεπώνεζηε άμεζα και κάνεηε ηιρ ζςναλλαγέρ ζαρ γπήγοπα όπος κι αν βπίζκεζηε και με σαμηλέρ σπεώζειρ. Σσλδέζηε ηης Live Banking σπερεζίες ζηο ιογαρηαζκό Μηζζοδοζίας ποσ ήδε έτεηε, κε ηελ εγγραθή ζας ζηο e baking ηες Eurobank. Έηζη έτεηε εύθοια θαη απιά: Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 2 από 8

8 Δωπεάν ςποζηήπιξη 24 ώπερ ηο 24ωπο, 7 μέπερ ηην εβδομάδα κε Tειεθφληθή ή Online ζσλοκηιία Δωπεάν Ειδοποιήζειρ κε SMS ή Κέρδος ζε άλεζε θαη ζε τρόλο γηαηί δε τρεηάδεηαη λα περηκέλεηε ζηελ οσρά ζηο ηακείο. Μπορείηε λα θάλεηε ό,ηη ζσλαιιαγή ζέιεηε, όποσ θη αλ βρίζθεζηε, από ηολ σποιογηζηή (e-banking), ηο θηλεηό (m-banking), ηο ηειέθφλο (Εurophone Banking) ή αθόκε θαη από ηο πιεζηέζηερο ΑΤΜ. Και όλα αςηά με αζθάλεια ζηιρ ζςναλλαγέρ ζαρ, γηαηί ε Eurobank δεζκεύεηαη λα θαιύυεη οποηαδήποηε απώιεηα τρεκάηφλ από ηοσς ιογαρηαζκούς ζας γηα θηλήζεης ποσ έτοσλ γίλεη τφρίς ηε δηθή ζας έγθρηζε. 3. ΞΗΠΡΩΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΣΟΔΩΠΡΗΘΔΠ ΘΑΟΡΔΠ o o Eurobank Visa: Γσξεάλ ζπλδξνκή γηα όζν ρξόλν είζηε Κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη κε 2% ειάρηζηε θαηαβνιή ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ. Eurobank MasterCard: Γσξεάλ ζπλδξνκή γηα πάληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Eurobank Visa θαη κε ειάρηζηε θαηαβνιή 2% ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ. o o o EuroLine / EuroLine Style: πηζησηηθή θάξηα Mastercard, κε πςειά πηζησηηθά φξηα, δπλαηφηεηα αλάιεςεο κεηξεηψλ έσο θαη απφ φια ηα ηακεία θαη ηα ATM s Eurobank θαη απφ ηα ATM s κε ην ζήκα Mastercard ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Διάρηζην πνζφ κεληαίαο θαηαβνιήο κφιηο 2% ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ. EuroLine Debit: ρξεσζηηθή θάξηα, κε δηθαίσκα αλαιήςεσλ απφ ΑΣΜ s ζε φιν ηνλ θφζκν θαη δπλαηφηεηα αγνξψλ εληφο Διιάδνο κε απεπζείαο ρξέσζε ηνπ Ινγαξηαζκνύ Κηζζνδνζίαο. ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΘΑΟΡΔΠ ΔΘΓΝΠΖΠ EUROBANK ΗΠΣΔΗ: Ξξόγξακκα Δπηβξάβεπζεο ΞΗΠΡΟΝΦΖ : ρξεζηκνπνηείζηε ηηο θάξηεο ζαο ζε εθαηνληάδεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη εμαζθαιίζηε επηζηξνθή ζε επξώ, γηα ηηο επόκελεο αγνξέο ζαο! 4. ΞΟΝΠΩΞΗΘΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 4.1. Λέα Ξξνζσπηθά Γάλεηα: Ρνθνρξεσιπηηθά Γάλεηα Ππγθεθξηκέλεο Γηάξθεηαο ηε Δurobank ζαο εκπηζηεπφκαζηε εμαξρήο θαη ην απνδεηθλχνπκε έκπξαθηα κε ηα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα. Σα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα ζάο πξνζθέξνπλ κεησκέλν επηηφθην απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα θαη γηα φζν ρξφλν είζηε ζπλεπήο ζηηο πιεξσκέο ζαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζαο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλεηε εμαξρήο ην ρακειφ επηηφθην πνπ αμίδεηε, θαη έηζη ζαο δηεπθνιχλνπκε λα παξακείλεηε ζπλεπήο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζαο. Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 3 από 8

9 Σα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα ρνξεγνχληαη εμαξρήο κε κεησκέλα, θαηά 1,5% έσο 2% θπκαηλφκελα επηηφθηα, ηα νπνία αλέξρνληαη ζε: 5,4% (πιένλ ηεο εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75), γηα χςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη κέγηζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 240 κήλεο 9,9% (πιένλ ηεο εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75) γηα χςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη κέγηζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 84 κήλεο 13,4% (πιένλ ηεο εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75) γηα χςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη κέγηζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 60 κήλεο αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή/ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ησλ παξερφκελσλ απφ απηφλ εμαζθαιίζεσλ. Πξνυπφζεζε γηα λα απνιακβάλεηε ηα παξαπάλσ κεησκέλα επηηφθηα απνηειεί ε ζπλέπεηά ζαο ζηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ. Σα επηηφθηα πξνζαπμάλνληαη κε ηελ εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75 (0,6%). Δθηφο απφ ηα κεησκέλα επηηφθηα ηα λέα Πξνζσπηθά Γάλεηα ζαο πξνζθέξνπλ ηηο εμήο επειημίεο απνπιεξσκήο: Γπλαηφηεηα αχμεζεο κέρξη ην δηπιάζην ή κείσζεο κέρξη ην κηζφ ηνπ πνζνχ ηεο δφζεο κέρξη δχν (2) θνξέο θαη γηα έμη (6) κεληαίεο δφζεηο, θαη αλψηαην φξην, αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δαλείνπ ζαο ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ζαο Γπλαηφηεηα παξάιεηςεο ηεο πιεξσκήο κηαο δφζεο άπαμ αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζαο πξνέθπςε κηα έθηαθηε αλάγθε. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Η επηινγή ηεο λέαο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο αλάινγα κε ην εγθξηζέλ πνζφ απηνχ. Σςνολικό Εηήζιο Ππαγμαηικό Ποζοζηό Επιβάπςνζηρ (Σ.Ε.Π.Π.Ε ) 1) Για ποζό πος εκηαμιεύηηκε ηην 01/01/2010 με αποπληπωμή ζε 240 μηνιαίερ καηαβολέρ, ηων 358,22 η κάθε μία, με ονομαζηικό εηήζιο επιηόκιο 6% πλέον ειζθοπάρ 0,6% (Ν.128/75) και έξοδα εξέηαζηρ 590 παπακπαηηθένηα καηά ηην εκηαμίεςζη, ηο Σ.Ε.Π.Π.Ε. πος πποκύπηει είναι 6,32%. 2) Για ποζό πος εκηαμιεύηηκε ηην 01/01/2010 με αποπληπωμή ζε 72 μηνιαίερ καηαβολέρ, ηων 225,35 η κάθε μία, με ονομαζηικό εηήζιο επιηόκιο 10,50% πλέον ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) και έξοδα εξέηαζηρ 200 παπακπαηηθένηα καηά ηην εκηαμίεςζη, ηο Σ.Ε.Π.Π.Ε. πος πποκύπηει είναι 11,71 %. 3) Για ποζό πος εκηαμιεύηηκε ηην 01/01/2010 με αποπληπωμή ζε 48 μηνιαίερ καηαβολέρ, ηων 136,63η κάθε μία, με ονομαζηικό εηήζιο επιηόκιο 14,00% πλέον ειζθοπάρ 0,6% (Ν128/75) και έξοδα εξέηαζηρ 180 παπακπαηηθένηα καηά ηην εκηαμίεςζη, ηο Σ.Ε.Π.Π.Ε. πος πποκύπηει είναι 17,24 %. Οι ανωηέπω ηιμέρ ηος Σ.Ε.Π.Π.Ε. πποκύπηοςν μόνο με ηιρ ςποθέζειρ ηων ζςγκεκπιμένων παπαδειγμάηων ελ ηάμεη: Πξφγξακκα ζπγθέληξσζεο νθεηιψλ - ηνθνρξεσιπηηθό δάλεην ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο o Πξνλνκηαθφ επηηόθην κεησκέλν θαηά 1 κνλάδα απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ. o Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο έσο Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 4 από 8

10 5. ΠΡΔΓΑΠΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Γηα αγνξά, αλέγεξζε, επηζθεπή Καηνηθίαο, αγνξά Οηθνπέδνπ θαζψο θαη γηα κεηαθνξά ηεγαζηηθνχ Γαλείνπ απφ άιιε Σξάπεδα, πξνζθέξνληαη αληαγσληζηηθά επηηφθηα αλάινγα κε ην πξφγξακκα πνπ ζα επηιέμεηε θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηηο πξνζσπηθέο ζαο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο. 5.1 Ξξνγξάκκαηα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ ζε επξώ. ηζρχεη θπκαηλφκελν Euribor 3M + πεξηζψξην επηηνθίνπ απφ 2,90% πνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ. 5.2 Πξνγξάκκαηα ζηαζεξνύ επηηνθίνπ ζε επξώ. ΕΥΡΩ 1 έτος από 4,30% 2 έτη από 4,30% 3 έτη από 4,40% 5 έτη από 4,80% 10 έτη από 5,00% 15 έτη από 5,80% Θαη επηπιένλ: Γηάξθεηα έσο 35 έηε. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο δφζεο κέζα απφ ηηο επειημίεο: o Κείσζεο ηεο δφζεο κέρξη θαη ζην κηζφ o Ξαξάιεηςεο κίαο δφζεο θάζε ρξφλν o Αύμεζεο ηεο δφζεο κέρξη θαη ζην δηπιάζην Αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα Ξξνζηαζίαο Ξιεξσκήο Γόζεσλ Πηεγαζηηθνύ Γαλείνπ, ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο εηζνδήκαηνο ιφγσ απψιεηαο εξγαζίαο, αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, εμαζθαιίδνληαο: o Κάιπςε έσο θαη 12 δόζεσλ o Κάιπςε έσο ηνπ πνζνχ ησλ 3,000 ηεο κεληαίαο δφζεο ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ o Αζθάιηζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νθεηιεηψλ 5.3. ΞΟΑΠΗΛΑ ΓΑΛΔΗΑ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ Δπελδχζηε ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα, κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζην ζπίηη ζαο θαη θεξδίζηε έσο θαη 7.500!! Δπηπιένλ αλαβαζκίδνληαο ελεξγεηαθά ην ζπίηη ζαο εμνηθνλνκείηε ρξήκαηα θαη βειηηψλεηε ηελ πνηφηεηα δσήο ζαο. Οη παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη είλαη ελδεηθηηθά: Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 5 από 8

11 Αιιαγή θνπθσκάησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη παληδνχξηα, ξνιά θιπ.) θαη ηνπνζέηεζε δηπιψλ ηδακηψλ Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, κφλσζε ηαξάηζαο ή/θαη ηνπνζέηεζε θειχθνπο Δγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα / ιέβεηα κε λέν πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ζπζηήκαηνο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Λνηπέο παξεκβάζεηο (ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζέξκαλζεο, κφλσζε ζσιελψζεσλ, ζθίαζηξα, ειηαθνί ζπιιέθηεο, θιπ.). Η Eurobank ρξεκαηνδνηεί ηφζν ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ φζν θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε ζηελ θαηνηθία ζαο πξνθεηκέλνπ λα ηελ αλαβαζκίζεηε ελεξγεηαθά, κε έλα πιήξεο παθέην ππεξεζηψλ. Ξξάζηλν Γάλεην Θαηνηθίαο Φσηνβνιηατθά Σν πξφγξακκα ρνξεγείηαη κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ ή κε εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεη ν πειάηεο κε ηε ΓΔΗ. πγθεθξηκέλα: Με Πξνζεκείσζε Αθηλήηνπ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλα κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 3,40% ηαζεξνχ επηηνθίνπ ζε επξψ : 5 έηε ζηαζεξφ 4,90% Mε Δθρψξεζε χκβαζεο πκςεθηζκνχ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλν κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 5,90% Ξξάζηλν Γάλεην Θαηνηθίαο Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο Mε Πξνζεκείσζε Αθηλήηνπ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλα κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 3,90% Υσξίο Πξνζεκείσζε Αθηλήηνπ Κπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζε επξψ : πλδεδεκέλα κε ην επηηφθην Euribor 3M, πιένλ πεξηζσξίνπ : 7,90% Δπηπιένλ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο 100% ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηαδηθαζία ρσξίο θφπν γηα εζάο Πξνηάζεηο πξνζθνξψλ απφ ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο θαη αμηφπηζηεο εηαηξίεο θσηνβνιηαηθψλ θαη πιηθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηεο αγνξάο Σερληθή ππνζηήξημε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. 6. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΔΗΑΠ 6.1. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΕΩΖ & ΓΔΗΑ ΓΗΑ ΗΓΗΩΡΔΠ Η Eurobank ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οκίινπο Ιαηξηθνχ Αζελψλ θαη Βηνταηξηθήο - Δπξσδηάγλσζεο δεκηνχξγεζαλ ηα πξνγξάκκαηα «Εσή & γεία», πνπ πξνζθέξνπλ κία ζεηξά απφ πνιχηηκεο ηαηξηθέο Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 6 από 8

12 παξνρέο ζε πξνλνκηαθνχο φξνπο θαη γίλνληαη ζχκκαρνη ηεο πγεία ζαο. Δπηιέμηε ην πξφγξακκα πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο δηθέο ζαο αλάγθεο: Εσή & γεία γηα ελήιηθεο κε εηήζην θφζηνο κφλν 100 Εσή & γεία γηα ηε γπλαίθα κε εηήζην θφζηνο κφλν 120 Εσή & γεία 60+ κε εηήζην θφζηνο κφλν 120 Εσή & γεία γηα ην παηδί κε εηήζην θφζηνο κφλν ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΕΩΖ & ΓΔΗΑ ΓΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Δπηπιένλ, ε Eurobank ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεηε ζηo ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα κε πξνλνκηαθή ηηκνιφγεζε. Σν θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα. 7. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ, ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ 7.1. Ξξόγξακκα Γεκηνπξγίαο Θεθαιαίνπ Value: κε πξνλνκηαθή αξρηθή θαηαβνιή απφ 33 επξψ ην κήλα, γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα εγγπεκέλν θεθάιαην γηα εζάο θαη ζπγρξφλσο λα πξνζηαηεχζεηε νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηά ζαο. o Με ηε δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπκείηε. o Με εγγπεκέλε απφδνζε θαη πξννπηηθή επηπιένλ απνδφζεσλ. o Με πξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβνιήο ζηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζαο δπλαηφηεηεο. o Με θνξναπαιιαγή ησλ αζθαιίζηξσλ Ξξόγξακκα Αζθάιηζεο Θαηνηθίαο Sweet Home: νινθιεξσκέλε πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο (θσηηά, θινπή, πιεκκχξα, πδξαπιηθά θ.ι.π) πνπ απεηινχλ ην ζπίηη ζαο ζε εηδηθή ηηκή. Γηα δηακέξηζκα / κνλνθαηνηθία 100 η.κ. απφ 92 επξψ ην ρξφλν. Γηα δηακέξηζκα / κνλνθαηνηθία 150 η.κ. απφ 138 επξψ ην ρξφλν. Γηα δηακέξηζκα / κνλνθαηνηθία 200 η.κ. απφ 184 επξψ ην ρξφλν. o Κε απνδεκίσζε ζε πξαγκαηηθέο αμίεο. o Κε δσξεάλ ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο δεκηώλ. o Κε δσξεάλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 24 ώξεο ην 24σξν, 365 κέξεο ην ρξόλν Value Ππνπδέο Ξξνζθέξεη ζηνπο γνλείο ηε δπλαηόηεηα λα εμαζθαιίζνπ ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο κε επειημία θαη ρσξίο ζηεξήζεηο. Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 7 από 8

13 Σν Value ζπνπδέο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα: λα θαζνξίζνπκε απφ ζήκεξα ην εγγπεκέλν θεθάιαην πνπ ζα ζηεξίμεη ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ καο λα επηιέμνπκε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα θαηαβιεζεί ην θεθάιαην λα πξνζαξκφδνπκε ηηο θαηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο καο δπλαηφηεηεο 7.4 ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο καο, ζαο παξέρεηαη πξνλνκηαθή ηηκνιόγεζε νκαδηθνύ αζθαιηζηεξίνπ γηα ηα Μέιε ζαο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηεο Σξάπεδάο καο Eurolife θαη Eurolife Κεζηηηθή 8. ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ Πιένλ ησλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο ηεο Σξάπεδαο, εηδηθά γηα ηα Μέιε ζαο, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε Γηεύζπλζε Group Sales & After Sales, ζηα ηειέθσλα: , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, από ηηο 08:30 κέρξη ηηο 17:00. Μηα νιφθιεξε νκάδα εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, παξέρεη νινθιεξσκέλε θαη ππεύζπλε εμππεξέηεζε ζηα Μέιε ζαο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καδί καο είλαη: Γηεύζπλζε Group Sales & After Sales Θαιιηξξόεο 21, Αζήλα Ρει.: / Fax: Κ.Α. 5032/11-03 Σελίδα 8 από 8

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΩΜ ΕΡΓΑΘΩΜ & ΕΜΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ ΔΘΙΣΤΩΜ. Οδηγίες τρήζης Λεηατρονολογημένων σναλλαγών. Περιετόμενα ΕΘΑΓΩΓΗ...

ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΩΜ ΕΡΓΑΘΩΜ & ΕΜΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ ΔΘΙΣΤΩΜ. Οδηγίες τρήζης Λεηατρονολογημένων σναλλαγών. Περιετόμενα ΕΘΑΓΩΓΗ... ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΩΜ ΕΡΓΑΘΩΜ & ΕΜΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ ΔΘΙΣΤΩΜ Οδηγίες τρήζης Λεηατρονολογημένων σναλλαγών Περιετόμενα ΕΘΑΓΩΓΗ... 2 ΕΜΕΡΓΟΠΟΘΗΗ ΛΕΣΑΥΡΟΜΟΚΟΓΗΛΕΜΗ ΤΜΑΚΚΑΓΗ... 2 ΕΜΕΡΓΕ ΛΕΣΑΥΡΟΜΟΚΟΓΗΛΕΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ έσο 10kW ζηηο ζηέγεο ζπηηηψλ. Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα