L E O N A R D O D A V I N C I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L E O N A R D O D A V I N C I"

Transcript

1 L E O N A R D O D A V I N C I Εγχειρίδιο υποστήριξης της Ανάπτυξης ιασφάλισης Ποιότητας των Φορέων παροχής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

2 Partners in the project FiaTest University of Piraeus National Centre for VET Development Finnish National Board of Education National Adult Training Board 3S Research Laboratory Romanian Agency for Quality Assurance in Pre-university Education Leonardo da Vinci - PROJECT PROQAVET FIATEST SRL Departament Proiecte Str. Transilvaniei nr. 24, Sector 1, Bucuresti , Romania Phone Fax

3 This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Πρόλογος και χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία (Τι κάνει τις πρακτικές - καλές πρακτικές). Περιγραφή των φορέων που έδωσαν απάντηση 7 Κεφάλαιο 2 Η σχέση ανάµεσα στο ΚΠ Π (CQAF) και το Εγχειρίδιο 10 Κεφάλαιο 3 Γενικές πρακτικές που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ που συνάδουν µε τις προτάσεις του ΚΠ Π Εστιασµένη στη στρατηγική - Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που βασίζεται στο πρόγραµµα σπουδών, Παιδαγωγικό Μάνατζµεντ Lapland Vocational College, Φιλανδία Το Σχολικό Πρόγραµµα ως βασική διαδικασία της πρωτοβουλίας για την ποιότητα της ΕΕΚ (QIBB) Κέντρα Επαγγελµατικής Αποκατάστασης 29 4 ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Το κλειδί για τη ιασφάλιση Ποιότητας του ΚΠ Π Μάνατζµεντ µε βάση στόχους (MBO).37 Κεφάλαιο 4 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ του ΚΠ Π Επίπεδα ικανότητας για τους έµπειρους επαγγελµατίες Στρατηγικός σχεδιασµός συσχετισµένος µε τις απαιτήσεις της αγοράς ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 54 Κεφάλαιο 5 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠ Π Μελλοντικά φόρουµ Βήµατα για την υλοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 64 4

5 12. Συνεργασία µε ινστιτούτα ΕΕΚ του εξωτερικού Η χρήση της Κάρτας Ισορροπηµένης Βαθµολογίας (Balanced Score Card) για την ανάπτυξη των κύριων διαδικασιών του οργανισµού Ποιοτική επικοινωνία Τα Diaconia Forum και στα σπουδαστικά φόρουµ Μείωση των απουσιών των σπουδαστών (µέθοδος για παρακίνηση της παρουσίας των σπουδαστών).74 Κεφάλαιο 6 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη φάση της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και της ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ του ΚΠ Π Αυτοαξιολόγηση των επιδόσεων Εκτίµηση της ικανοποίησης των σπουδαστών στη Συνεχιζόµενη ΕΕΚ Οι ετήσιοι εσωτερικοί έλεγχοι ως µέρος της διασφάλισης ποιότητας Η αυτοαξιολόγηση στηριζόµενη στο πρότυπο ISO Αξιολόγηση των δεδοµένων. 92 Κεφάλαιο 7 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για την ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ και τη ιαδικασία της φάσης της ΑΛΛΑΓΗΣ του ΚΠ Π Χρήση του Κύκλου του PDCA για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση Η ΜΗΤΡΑ SWOT ΩΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΥΤΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ. 102 Κεφάλαιο 8 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη διασφάλιση ποιότητας των καθηγητών και των εκπαιδευτών Αποτύπωση της ικανότητας για δασκάλους και εκπαιδευτές Μία µέθοδος αντίληψης του Q-hum: συζητήσεις ανάµεσα σε συµβούλους και διευθυντές / SQPM / LQPM Αξιολόγηση της ποιότητας των καθηγητών και των εκπαιδευτών µέσω ανατροφοδότησης των σπουδαστών 112 Κεφάλαιο 9 Συµπεράσµατα Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Εταίρων 117 Παράρτηµα 1.1. FiaTest 118 Παράρτηµα 1.2. S Research Laboratory..120 Παράρτηµα 1.3. Finnish National Board of Education.123 5

6 Παράρτηµα 1.4. University of Piraeus 124 Παράρτηµα 1.5. National Adult Training Board 125 Παράρτηµα 1.6. CNDIPT. 127 Παράρτηµα 1.7. ARACIP. 128 Παράρτηµα 2 Παρουσίαση των οργανισµών προτύπων 130 Παράρτηµα 3 Κατάλογος όλων των φορέων που απάντησαν στην έρευνα Παράρτηµα 4 Εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τουs παρόχους ΕΕΚ 171 Παράρτηµα 4.1. Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της υγείας στο χώρο εργασίας 172 Παράρτηµα 4.2. Μάνατζµεντ βάση στόχων (ΜΒΟ) Παράρτηµα 4.3. Επίπεδα ικανότηταςγια το εξειδικευµένο εµπόριο: εφαρµοσµένη µηχανική ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ εφαρµοσµένη µηχανική εγκαταστάσεων µε εξειδίκευση στον έλεγχο διεργασίας και την µηχανική λεωφορείων Παράρτηµα 4.4. ιάγραµµα Στρατηγικής Παράρτηµα 4.5. Παράδειγµα Προγράµµατος Σχολικής ράσης. 183 Παράρτηµα 4.6. Αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις ανάγκες της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης Παράρτηµα 4.7. Παραδείγµατα εντύπων και ερωτηµατολογίων από τα αρχεία των δασκάλων 193 Παράρτηµα 4.8. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης Παράρτηµα 4.9. Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας κατάρτησης Παράρτηµα Οδηγός αυτοαξιολόγησης σχετικά µε την εφαρµογή του ISO 9001: Παράρτηµα ιάγραµµα Ishikawa 209 Παράρτηµα ιαγραµµα έντρο - Βελτίωση των δεικτών σχολικής επιτυχίας Παράρτηµα Χάρτης αποτύπωσης ικανοτήτων Παράρτηµα Συνοµιλία ιευθυντή Συµβούλου. 213 Παράρτηµα Ερωτηµατολόγιο για τους σπουδαστές 217 6

7 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Πρόλογος και χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία (Τι κάνει τις πρακτικές - καλές πρακτικές;) - Περιγραφή των φορέων που έδωσαν απάντηση Η διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ αποτέλεσε ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα της περσινής ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές κατευθυντήριες γραµµές και προτάσεις αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρχής γενοµένης κατά το έτος 2000 στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής για την ΕΕΚ του 2010 στη Λισσαβόνα µε θέµα την ανάδειξη της Ευρώπης στην πιο ανταγωνιστική κοινωνία που στηρίζεται στη γνώση. Ωστόσο, παρόλο που σε γενικές γραµµές η διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να αποκτήσει πιο πρακτικό χαρακτήρα και να στηρίζεται λιγότερο στην τεκµηρίωση, οι περισσότεροι φορείς παροχής ΕΕΚ (ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση ή Συνεχής Επαγγελµατική Εκπαίδευση) συνεχίζουν να δυσκολεύονται στην υλοποίηση µεθοδολογιών διασφάλισης της ποιότητας οι οποίες θα ήταν αποτελεσµατικές και θα κατανάλωναν λιγότερους πόρους. Στις 30 Νοεµβρίου του 2002 οι Υπουργοί Παιδείας των 31 ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησαν Την ιακήρυξη της Κοπεγχάγης σχετικά µε την προηγµένου επιπέδου συνεργασία στην ευρωπαϊκή ΕΕΚ. Με βάση αυτή τη ιακήρυξη καθορίστηκαν οι κύριες προτεραιότητες στον τοµέα της συνεργασίας της ΕΕΚ: Ευρωπαϊκή ιάσταση, ιαφάνεια, Πληροφόρηση & Καθοδήγηση, Αναγνώριση Ικανότητας & Προσόντων, ιασφάλιση Ποιότητας (για προώθηση της συνεργασίας στη ιασφάλιση Ποιότητας και την Εστίαση της Προσοχής στις µαθησιακές ανάγκες των Καθηγητών και των Εκπαιδευτών). Το παρόν Εγχειρίδιο καταρτίστηκε προκειµένου να υποστηρίξει τους οργανισµούς ΕΕΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και πρακτικών που έχουν ήδη εφαρµοστεί και λειτουργούν επί τρία τουλάχιστον χρόνια στους φορείς παροχής ΕΕΚ. Τέτοια εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλους φορείς παροχής ΕΕΚ ως 7

8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 έτοιµα εργαλεία ή µπορούν να προσαρµοστούν στις ειδικές ανάγκες των οργανισµών εκπαίδευσης. Το Εγχειρίδιο αυτό δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος PROQAVET. Το PROQAVET είναι ένα πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριµένα τη ιεύθυνση Παιδείας και Πολιτισµού, που έχει ως κύριο στόχο του να προτείνει εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης ΕΕΚ προκειµένου να πληρούνται τα κριτήρια του CQAF και οι µεθοδολογίες. Την οµάδα-στόχο του προγράµµατος αποτελούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ στις χώρες 1 που αποτελούν τον όµιλο συνεργασίας του προγράµµατος: τη Ρουµανία, την Αυστρία, τη Φιλανδία και την Ελλάδα οι οποίες θα ωφεληθούν από ένα οδηγό Καλής Πρακτικής για την υλοποίηση των εργαλείων και της µεθοδολογίας που θα καθιστούσε δυνατή τη διατηρήσιµη ανάπτυξη των φορέων παροχής ΕΕΚ σύµφωνα µε τις επιταγές του Κοινού Πλαισίου ιασφάλισης Ποιότητας (στο εξής ΚΠ Π ή CQAF). Μία σύντοµη περιγραφή κάθε οργανισµού-εταίρου δίνεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Εγχειριδίου. Το παρόν Εγχειρίδιο περιλαµβάνει 23 καλές πρακτικές οι οποίες επιλέχτηκαν µε βάση τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τους φορείς παροχής ΕΕΚ χρησιµοποιώντας την πρακτική, το διάστηµα εφαρµογής αυτής της πρακτικής και την αξιολόγηση της πρακτικής σύµφωνα µε το ΚΠ Π. Συνεπώς, υλοποιώντας τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο ένας φορέας παροχής ΕΕΚ µπορεί στην ουσία να υλοποιήσει ή να βελτιώσει την διασφάλιση της ποιότητας που χρησιµοποιεί λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των ευρωπαϊκών προτάσεων για τη συνεχή βελτίωση όπως προβλέπονται στο CQAF (Κοινό Πλαίσιο ιασφάλισης Ποιότητας για τους φορείς παροχής ΕΕΚ). Για τον εντοπισµό των καλών πρακτικών πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα σε τέσσερις χώρες-µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ρουµανία), ενώ ελήφθησαν συνεντεύξεις από 56 οργανισµούς οι οποίοι παρουσίασαν την πρακτική και τα αποτελέσµατά τους. Αυτοί που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο και στα θέµατα της έρευνας PROQAVET προέρχονταν κυρίως από τον τοµέα της Αρχικής ΕΕΚ, επειδή προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε τις καλύτερες πρακτικές και επειδή σε όλες τις χώρες του PROQAVET το σύστηµα Αρχικής ΕΕΚ διέπεται από περισσότερους κανονισµούς και συνεπώς είναι πιο σύγχρονο όσον αφορά την υλοποίηση των εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας και τον αγώνα που δίνουν για βελτίωση. 1 Συντονιστής προγράµµατος: SC FIATEST SRL Romania Εταίροι Προγράµµατος: 3S Research Laboratory Austria, Finnish National Board of Education Finland, University of Piraeus Greece, Romanian National Adult Training Board, ARACIP, CNDIPT Romania 8

9 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Η περιγραφή κάθε φορέα που εφάρµοσε την καλή πρακτική παρατίθεται στο Παράρτηµα 2. Στο Παράρτηµα 3 του Εγχειριδίου παρουσιάζεται ένας κατάλογος όσων απάντησαν στα ερωτηµατολόγια και των οργανισµών που έχουν υποστηρίξει τη συνεργασία PROQAVET για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράµµατος. Στο Παράρτηµα 4 παρατίθενται όλα τα εργαλεία καλής πρακτικής που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο. 9

10 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η σχέση ανάµεσα στο ΚΠ Π (CQAF) και το Εγχειρίδιο Ό πως αναφέραµε στον Πρόλογο το παρόν Εγχειρίδιο εκθέτει µία σειρά από πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές υλοποιούνται και εφαρµόζονται από τους καλύτερους φορείς παροχής ΕΕΚ σε τέσσερις χώρες-µέλη της ΕΕ. Οι πρακτικές αυτές εξετάστηκαν από µέλη κοινοπραξιών σε σχέση µε τα ΚΠ Π για να διασφαλιστεί ότι µε την υλοποίηση των αντίστοιχων εργαλείων λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις των ΚΠ Π. Φυσικά µερικά από τα εργαλεία µπορεί να χρειαστούν προσαρµογή από τους φορείς παροχής ΕΕΚ για να είναι δυνατή η υλοποίησή τους και να είναι λειτουργικά. Επίσης, αναµένεται ότι πλήρη αποτελέσµατα και πλεονεκτήµατα µέσω της υλοποίησης των εργαλείων µπορούν να ληφθούν κυρίως µετά από 1 έτος λειτουργίας του αντίστοιχου εργαλείου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Βαρκελώνη το 2002 έθεσε τον στόχο της ανάδειξης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης σε παγκόσµιο πρότυπο αναφοράς όσον αφορά την ποιότητα µέχρι το έτος Οι χώρες-µέλη θεώρησαν την διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ ως θέµα προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή συνεργασία, υπογραµµίζοντας τον ρόλο της στην προώθηση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και ως εκ τούτου της τόνωσης της κινητικότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δια βίου µάθηση. Η χρήση µεθοδολογιών διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ θα µπορούσε και θα έπρεπε να συµβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των πιθανοτήτων για αναγνώριση των ικανοτήτων εντός Ευρώπης. Η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ αποτελεί µία σηµαντική προτεραιότητα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δροµολογήσει το Κοινό Πλαίσιο ιασφάλισης Ποιότητας (CQAF), ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις χώρες-µέλη, σε ηµικρατικούς φορείς διασφάλισης της ποιότητας και επίσης σε φορείς παροχής ΕΕΚ να αναπτύξουν διατηρήσιµα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η υλοποίηση αυτού του εργαλείου βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της παροχής ΕΕΚ και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για απασχόληση. Όµως τα ΚΠ Π αντιπροσωπεύουν απλώς ένα σύνολο προτάσεων και κάθε χώρα-µέλος µπορεί να καθιερώσει 10

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 δικούς της κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές για τους φορείς παροχής ΕΕΚ. Οι φορείς παροχής ΕΕΚ έχουν την πλήρη ελευθερία να επιλέξουν τις µεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα καθιστούσαν ικανή τη βελτίωση των αποτελεσµάτων τους. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται το Μοντέλο ΚΠ Π. Το Μοντέλο βασίζεται σε µια µεθοδολογία που περιλαµβάνει ένα σύνολο γενικών προϋποθέσεων οι οποίες θα µπορούσαν να προσαρµοστούν σε κάθε σύστηµα / φορέα παροχής ΕΕΚ σύµφωνα µε την κουλτούρα τους περί ποιότητας, την εµπειρία και τις απαιτήσεις προκειµένου να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο ποιότητας. Οι πλέον χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση που συνοδεύεται από εξωτερική αξιολόγηση. Η χρήση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στα πρότυπα ISO 9001/2000 ή στο Μοντέλο EXCELLENCE είναι πραγµατικές λύσεις για την υλοποίηση του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας. Σχεδιασµός Αναθεώρηση Μεθοδολογία Υλοποίηση Αποτίµηση και αξιολόγηση Εικόνα 1 Το µοντέλο του ΚΠ Π Υπάρχουν διάφοροι τύποι Μοντέλων / Μεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας των οργανισµών / λειτουργιών. ISO 9001/2000 Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Προϋποθέσεις ISO 9004/2001 Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Κατευθυντήριες Γραµµές για βελτίωση των επιδόσεων ISO 10015/2000 ιαχείριση Ποιότητας Κατευθυντήριες Γραµµές για την εκπαίδευση ISO IWA 2/2003 Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Κατευθυντήριες Γραµµές για τη χρήση του Προτύπου ISO 9001/2000 στην Εκπαίδευση ISO 19011/2003 Κατευθυντήριες Γραµµές για τον εσωτερικό έλεγχο των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας / Περιβάλλοντος ISO 17024/2004 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης Γενικές προϋποθέσεις για φορείς πιστοποίησης Ανθρωπίνων Πόρων Ισορροπηµένη Κάρτα Βαθµολόγησης Μοντέλο EXCELLENCE (EFQM, Malcolm Baldridge) CAF Πλαίσιο ιασφάλισης Ποιότητας που χρησιµοποιείται στη ηµόσια ιοίκηση. 11

12 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των εναλλακτικών λύσεων συγκριτικά µε την αυτοαξιολόγηση που συνοδεύεται από εξωτερική επικύρωση. Προκειµένου να λάβουν υπόψη τις προτάσεις του ΚΠ Π, οι φορείς παροχής ΕΕΚ ανέπτυξαν εργαλεία και µεθοδολογίες, είτε ειδικά για κάθε µία από τις φάσεις (Σχεδιασµός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση & Εκτίµηση, Αναθεώρηση) ή σφαιρικές µεθοδολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς όλες τις προϋποθέσεις του ΚΠ Π. Το παρόν Εγχειρίδιο παρουσιάζει τις µεθοδολογίες και τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ καθώς και τα αποτελέσµατά τους για µερικούς από τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς στη Ρουµανία, την Αυστρία, τη Φιλανδία και την Ελλάδα, που έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω από παρόµοιους εκπαιδευτικούς οργανισµούς σε άλλες χώρες της ΕΕ. Όλα τα εκτιθέµενα παραδείγµατα έχουν αξιολογηθεί σε σχέση µε τα προτεινόµενα από το ΚΠ Π ενώ η υλοποίησή τους θα µπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας της ΕΕΚ. Πίνακας 1. ΚΠ Π και ειδικά πρότυπα για τον σχεδιασµό και την επικύρωση Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας (Σ Π) Μοντέλο / Μεθοδολογία ISO 9001/2001 ISO 10015/200 ISO IWA 2/2003 ISO 9004/2001 Μοντέλο EFQM Μέθοδοι επικύρωσης αποτελεσµατικότητας για υλοποίηση Σ Π ιεθνής αναγνώριση 12 Εµπλοκή Εθνικών Αρχών στη διαδικασία πιστοποίησης / αδειοδότησης Εµπλοκή Ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων διεθνούς αναγνώρισης Πιστοποίηση από τρίτο Ναι Ναι EA-MLA φορέα Αυτοαξιολόγηση Ναι - Αυτοαξιολόγηση Ναι - Αυτοαξιολόγηση. Επικύρωση IQNet Ναι - IQNet Αυτοαξιολόγηση / Ναι - EFQM συµµετοχή στο Εθνικό Ευρωπαϊκό Βραβείο Άριστης Ποιότητας ISO Πιστοποίηση από Ναι Ναι EA-MLA 17024/2004 φορέα πιστοποίησης ISO Πιστοποίηση από Ναι Ναι IRCA 19011/2003 φορέα πιστοποίησης Ανθρωπίνων Πόρων CAF Αυτοαξιολόγηση Ευρωπαϊκή Ναι Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης

13 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Γενικές πρακτικές που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ που συνάδουν µε τις προτάσεις του ΚΠ Π T α αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη από τους 7 οργανισµούς έδειξαν ότι δεν υπάρχει µία µόνο πρακτική ή µία µόνο µεθοδολογία που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας. Επίσης οι πιο επιτυχηµένοι φορείς παροχής ΕΕΚ χρησιµοποιούν σύνολα συνηθισµένων εργαλείων και µεθόδων τα οποία θα τους έδιναν τη δυνατότητα να περάσουν από όλα τα στάδια του ΚΠ Π (σχεδιασµός, υλοποίηση, αξιολόγηση & εκτίµηση, ανατροφοδότηση και διαδικασία αλλαγής). Κάτι τέτοια περίπλοκα εργαλεία απαιτούν πολύ χρόνο για την υλοποίησή τους, ενώ η αποτελεσµατικότητά τους θα αποδειχθεί µόνο αφού περάσει ένας τουλάχιστον κύκλος ανάπτυξης (ένα έτος). Το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τέσσερις τέτοιες µεθοδολογίες, ενώ τα αντίστοιχα εργαλεία τους µπορείτε να τα βρείτε στο Παράρτηµα. Οι περισσότεροι φορείς παροχής ΕΕΚ χρησιµοποιούν πολλές µεθοδολογίες και πρακτικές. Σε αυτό το Κεφάλαιο επιλέξαµε να παρουσιάσουµε µια σφαιρική πρακτική για κάθε χώρα που θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε φορείς παροχής ΕΕΚ προκειµένου να βελτιωθεί η διασφάλιση ποιότητας. 1. ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Lapland Vocational College, Φιλανδία Το πλαίσιο Το Lapland Vocational College, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει ιστορία 50 χρόνων. Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως νοσηλευτική σχολή / κολέγιο το Το Health and Social Care College έγινε µέλος της 13

14 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ ηµοτικής Οµοσπονδίας το Από την 1 η Ιανουαρίου 2006 το τµήµα αυτό έγινε κοµµάτι του Lapland Vocational College (LVC/DHW). Το LVC/DHW πραγµατοποίησε στην περίοδο µακράς διαρκείας αναθεωρήσεις στις διαδικασίες για αλλαγές προκειµένου να διασφαλίσει την ποιότητα και τη βελτίωση της εστίασης της στρατηγικής των φορέων παροχής ΕΕΚ στην καθηµερινή εργασία. Από τη µία πλευρά η αρχική κατάσταση απλοποίησε τον τρόπο µε τον οποίο οι καθηγητές δίδασκαν και έκαναν τη δουλειά τους µόνοι στις αίθουσες και έβαζαν βαθµούς αξιολογώντας εργασίες και εξετάσεις (διαγωνίσµατα) που έγραφαν οι σπουδαστές. Από την άλλη πλευρά τη οµάδα µάνατζµεντ του LVC/DHW καθόρισε τις αξίες, το όραµα, την αποστολή και τις στρατηγικές. Φαίνεται ότι η διδασκαλία και το στρατηγικό µάνατζµεντ δεν συσχετίζονταν, όπως µπορούµε να δούµε στην Εικόνα 2. Εικόνα 2: εδοµένα στο LVC/DHW VISION, STRATEGIES, VALUES MANAGE THE CHANGES IN CRITICAL IMPROVEMENTS AREAS - Life Long Learner and Personal learning Paths in Lapland - Partnership and Networking in working life - Internationazation LIFE LONG LEARNER`S VET: PROCESS Future, changes of environment LEARNING PATH OF STUDENT Competence, developing employee Life Long Learner Το ΚΠ Π φαίνεται ως ένας µακράς διαρκείας κύκλος σε µακρο-επίπεδο όπου: Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει τη διαχείριση στρατηγικής: αξίες, όραµα, στρατηγική και κρίσιµης σηµασίας τοµείς βελτίωσης. Υλοποίηση σηµαίνει παιδαγωγικό µάνατζµεντ που περιλαµβάνει το µάνατζµεντ και τις διαδικασίες αλλαγών στους κρίσιµης σηµασίας τοµείς βελτίωσης, στην ικανότητα και στην εκπαίδευση της ικανότητας του δυναµικού κι στην εκπαίδευση στην οµαδική εργασία. Και η Μεθοδολογία και η Αξιολόγηση & Εκτίµηση περιλαµβάνουν την ανάπτυξη του συστήµατος ποιότητας και αξιολόγησης καθώς και την κατάρτιση των στελεχών στην Αξιολόγηση της Ποιότητας στο πλαίσιο του παιδαγωγικού µάνατζµεντ. Αναθεώρηση: Η ανατροφοδότηση και οι διαδικασίες για αλλαγή περιλαµβάνουν το όλο έργο της ανάπτυξης στο χρονικό διάστηµα

15 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Σχέδιο: Το µάνατζµεντ στρατηγικής, ένα µέρος του παιδαγωγικού µάνατζµεντ Το πρώτο-πρώτο βήµα που οδηγεί στην εστιασµένη στη στρατηγική µάθηση και στη διαδικασία της διδασκαλίας ήταν να δοθεί ο ορισµός των αξιών, της αποστολής και των στρατηγικών σε συνεργασία µε το προσωπικό. Το κεντρικό σηµείο είναι η προσήλωση του προσωπικού και η κατανόηση του τι σηµαίνουν οι αξίες και οι στρατηγικές στην καθηµερινή τους εργασία. Η συµµετοχή στο µάνατζµεντ στρατηγικής παρέχει κίνητρα. Οι καθηγητές και τα υπόλοιπα µέλη του προσωπικού θεωρούν ότι η καθηµερινή εργασία τους ως µια καθηµερινή εργασία στον τοµέα της υγείας και της πρόνοιας. Στην µακροπρόθεσµη ανάπτυξη οι επιλεγείσες αξίες, το όραµα και οι στρατηγικές δίνουν τον ορισµό και τους στόχους της αναθεώρησης και των διαδικασιών της αλλαγής. Επίσης καθορίζουν την κατεύθυνση της ανάπτυξης των εργασιακών καθηκόντων καθενός µέλους της εργασιακής κοινότητας. Στον στρατηγικό σχεδιασµό το Κολέγιο χρησιµοποιεί από το 1998 και µετά την πασίγνωστη ανάλυση της µήτρας SWOT, που παρουσιάζουµε στην Εικόνα 3. Όλο το προσωπικό συµµετέχει σε αυτή την ανάλυση κάθε χρόνο, στις ηµέρες στρατηγικής. Το LVC/DHW αναλύει και καθορίζει τις στρατηγικές κάθε τρία χρόνια ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, αν συµβούν αξιοσηµείωτες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. Κατά τις ηµέρες αυτές ελέγχονται η επάρκεια και η συνοχή των αξιών, του οράµατος, των στρατηγικών και των τοµέων κρίσιµων βελτιώσεων προκειµένου να δηµιουργηθεί και να καθοριστεί το ετήσιο σχέδιο δράσης. Εικόνα 3: Πώς καθορίζονται οι στρατηγικές και εντοπίζονται οι κρίσιµοι τοµείς βελτίωσης Ευκαιρίες Πρώτο βήµα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απειλές Πρώτο βήµα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υνατά σηµεία εύτερο βήµα Αδυναµίες εύτερο βήµα Τρίτο βήµα: Στρατηγικές και Αρχές για τα επόµενα 3-5 χρόνια Τέταρτο βήµα: Κρίσιµοι τοµείς βελτίωσης, Ανάπτυξη προγραµµάτων για τα επόµενα 1-3 χρόνια Τρίτο βήµα: Στρατηγικές και Αρχές για τα επόµενα 3-5 χρόνια Τέταρτο βήµα: Ετήσιο Σχέδιο ράσης για τα επόµενα 0-1 χρόνια 15

16 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Το πρώτο βήµα είναι ο εντοπισµός των προσδοκώµενων αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον και στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών στο µέλλον. Για τον σκοπό αυτό ο οργανισµός χρησιµοποιεί τις συνεντεύξεις των εργοδοτών, τις προβλέψεις δεδοµένων, τις εθνικές και περιφερειακές εκπαιδευτικές, υγείας και κοινωνικής φροντίδας πολιτικές και τα δηµοσιεύµατα µελλοντικών ερευνητών. Με µια συνήθη συζήτηση το Κολέγιο επιλέγει 5-7 σηµαντικές ευκαιρίες και απειλές. Το δεύτερο βήµα είναι η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας την συλλεγείσα ανατροφοδότηση και τα δεδοµένα αξιολόγησης καθώς και τις διάφορες εκθέσεις από αυτοαξιολογήσεις και θεµατικές αξιολογήσεις. Μετά από συνήθη συζήτηση επιλέγονται 5-7 από τα πιο δυνατά και αδύνατα σηµεία. Το τρίτο βήµα είναι η σταυροειδής ανάλυση των δυνατών σηµείων σε σχέση µε τις ευκαιρίες και τις απειλές ρωτώντας ποια από τα εντοπισθέντα δυνατά σηµεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επιβεβαίωση των ευκαιριών και την αποφυγή των απειλών. Μέσω αυτής της φάσης καθορίζονται οι στρατηγικές και οι κατευθυντήριες γραµµές για τα επόµενα 3-5 χρόνια. Το τέταρτο βήµα είναι η σταυροειδής ανάλυση των αδύνατων σηµείων µε τις ευκαιρίες και τις απειλές µε το να καθοριστεί ποιες από τις αδυναµίες πρέπει να αλλάξουν και να αναπτυχθούν σε δυνατά σηµεία χρησιµοποιώντας τις ευκαιρίες προκειµένου να εξαλειφθούν οι απειλές. Μέσω αυτής της φάσης το κολέγιο καθορίζει τους κρίσιµους τοµείς ανάπτυξης / βελτίωσης για τα επόµενα 1-3 χρόνια καθώς και τα θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αλλάξουν βραχυπρόθεσµα µέσω του ετήσιου σχεδίου δράσης. Μεθοδολογία και αξιολόγηση & εκτίµηση της εκπαίδευσης στελεχών στην ιασφάλιση Ποιότητας και το µάνατζµεντ και οι διαδικασίες αλλαγών σε κρίσιµους τοµείς βελτίωσης ως µέρος του παιδαγωγικού µάνατζµεντ Από τη στιγµή που το προσωπικό γνώριζε και ήταν σε θέση για τον στρατηγικό σχεδιασµό, ήταν απαραίτητη η εκπαίδευση στον τοµέα της ιασφάλισης Ποιότητας. Η κατευθυντήρια γραµµή ήταν η µάθηση µέσω της πράξης. Μία µεθοδολογία ήταν να διασφαλιστεί ότι ολόκληρο το προσωπικό έχει τον ίδιο προσανατολισµό προς την εργασία Αξιολόγησης της Ποιότητας προκειµένου να καταλαβαίνουν ο ένας τις ευθύνες του άλλου, τους στόχους και τους σκοπούς και να συµµετέχουν στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο του προσανατολισµού παρέχονται εξηγήσεις για τη θεωρητική βάση που χρησιµοποιείται στην Αξιολόγηση της Ποιότητας στο LVC/DHW. Σε βάθος χρόνου στραφήκαµε από το Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας προς το µάνατζµεντ διαδικασίας και Οµάδας Ενδιαφέροντος καθώς και από την ερµηνευτική µάθηση προς το µάνατζµεντ ικανοτήτων και τη µάθηση που βασίζεται στο πρόβληµα. Επίσης κατά τη φάση του προσανατολισµού παρέχονται εξηγήσεις για το 16

17 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ πώς συνδέονται οι αξίες, το όραµα και η αποστολή µε τους κρίσιµους τοµείς βελτίωσης και τις διαδικασίες και πώς λειτουργεί η διαδικασία µάνατζµεντ. Μία σηµαντική µέθοδος εκπαίδευσης του προσωπικού στην αξιολόγηση της ποιότητας ήταν να περιγραφούν παράλληλα οι διαδικασίες. Το µάνατζµεντ, οι δάσκαλοι και το λοιπό προσωπικό εργάζονταν σε ολιγοµελείς οµάδες. Για να διασφαλιστεί η εστίαση της προσοχή στον πελάτη χρειάστηκε αρχικά να εντοπιστούν οι κυριότεροι πελάτες και πελατειακές οµάδες, οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι οµάδες στελεχών εντόπισαν την πορεία δράσης των διαφόρων οµάδων πελατών µέχρι τον πυρήνα κάθε κύριας διαδικασίας. Στη συνέχεια οι οµάδες απαρίθµησαν τα καθήκοντά τους σε διάφορες φάσεις εκείνων των διαφόρων πελατών. Τέλος οι οµάδες περιέγραψαν τους στόχους, τους σκοπούς, τις κατευθυντήριες γραµµές και τις δραστηριότητες, τις ευθύνες των διαφόρων λειτουργιών και την αξιολόγηση κάθε κύριας διαδικασίας και των υποδιαδικασιών τους. Φροντίζουµε ώστε τα κριτήρια και οι δείκτες να µας δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο µάνατζµεντ και ελέγχου των διαδικασιών, ενώ οι δραστηριότητες στρέφονται προς τις στρατηγικές και σύµφωνα µε τις αξίες µας. Επίσης ελέγξαµε ότι οι αρχές και η υλοποίηση στις περιγραφές της διαδικασίας δεν στρέφονταν κατά των επιλεγµένων στρατηγικών και αξιών. Στη συνέχεια κρίθηκε ως άριστη µέθοδος να γίνονται όλα αυτά µαζί. Ενηµερωθήκαµε και µάθαµε ο ένας τα καθήκοντα και τους τρόπους του άλλου. Χρειάστηκε χρόνος, αλλά ταυτόχρονα συµµετείχαµε σε κοινές µεθόδους και αρχές των διαδικασιών. Το σχέδιο αυτοαξιολόγησης και οι δείκτες για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ήταν έτοιµα το 2002, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να δίνεται ο ορισµός τους και να γίνεται αναβάθµιση. Κατά την εκπαίδευση των στελεχών αναπτύχθηκαν νέοι δείκτες για την αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων αλλαγών. Στην πορεία του χρόνου οι δείκτες αντίληψης και απόδοσης συνδέονται µε τις διαδικασίες και τις στρατηγικές. Επίσης συνδέονται µε το EFQM και τους ορισµούς του αποτελέσµατος της Ισορροπηµένης Κάρτας Βαθµολόγησης και το εθνικό, δηµοτικό, οµοσπονδιακό και κολεγιακό επίπεδο. Για την Αυτοαξιολόγηση χρησιµοποιούµε ευέλικτη ανατροφοδότηση, δεδοµένα και εκθέσεις από τα παρακάτω: Ετήσιες εκθέσεις των αποτελεσµάτων από FNBE είκτες αντίληψης και απόδοσης καθώς και τις τάσεις τους που συλλέχτηκαν από το έτος 1998 από τέσσερις οπτικές γωνίες: πελατειακές, οικονοµικές, εσωτερικών διαδικασιών και µάθησης & ανάπτυξης. Εκθέσεις θεµατικής αξιολόγησης επί επιπέδου εθνικού, κολεγιακού και τµήµατος. Έρευνες ικανοποίησης πελατών, στελεχών, και οµάδων ενδιαφέροντος / µέτρα αντίληψης και συζητήσεις ανατροφοδότησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Συνεντεύξεις εργοδοτών και υπαλλήλων στον εργασιακό τοµέα της Υγείας και της Πρόνοιας. 17

18 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Εκθέσεις αξιολόγησης για τη λειτουργικότητα και το µάνατζµεντ του τµήµατος και το µάνατζµεντ της οµάδας. Συζητήσεις για την προσωπική και την οµαδική ανάπτυξη. Εκθέσεις αυτοαξιολόγησης. Μαθησιακά αποτελέσµατα των σπουδαστών. Εκθέσεις σύγκρισης µε βάση καθορισµένα πρότυπα (benchmarking) Τι θα γίνουν τα συγκεντρωµένα δεδοµένα; εν αρκεί το κορυφαίο κλιµάκιο µάνατζµεντ του LVC / DHW να αναλύσει τα συγκεντρωµένα δεδοµένα και να συµπεράνει πώς να υλοποιήσει τις αλλαγές. Το σηµαντικότερο είναι να αξιολογήσει τους αντίκτυπους, τις επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα σε επίπεδο τµήµατος χρησιµοποιώντας τα κριτήρια της Ισορροπηµένης Κάρτας Βαθµολόγησης και EFQM µαζί µε ολόκληρο το προσωπικό. Κατά τις ηµέρες ετήσιας στρατηγικής όλα τα µέλη του προσωπικού µελετούν τα αποτελέσµατα και τους λόγους για την ανάπτυξη στην οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. Τα συλλεγέντα δεδοµένα χρησιµοποιούνται για δύο σκοπούς. Τα χρησιµοποιούµε για την ανάλυση και τον εντοπισµό των αλλαγών στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον προκειµένου να οριστούν οι στρατηγικές και να εστιαστεί η ανάπτυξη στους επιλεγµένους κρίσιµους τοµείς βελτίωσης. Αν χρειαστεί καταστρώνουµε σχέδια αναπτυξιακών προγραµµάτων για 1-3 χρόνια και ξεκινάµε τα επιλεγέντα προγράµµατα ανάπτυξης για να διασφαλίσουµε ότι οδεύουµε προς τις στρατηγικές µας. Τα προγράµµατα αυτά ή έργα χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες χαρτογράφησης (αποτύπωσης) της ανάπτυξης. Ο άλλος σκοπός των δεδοµένων είναι να κάνουµε την ετήσια αυτοαξιολόγηση για να διαπιστωθεί πώς µπορούµε να επιτύχουµε τη διαδικασία, τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Σύµφωνα µε αυτά τα αναπτυξιακά προγράµµατα και την ετήσια αυτοαξιολόγηση καταρτίζουµε το ετήσιο σχέδιο δράσης µας. Με το ετήσιο σχέδιο δράσης µας (στόχοι, δραστηριότητες, χρονοδιάγραµµα, αρµόδιοι οµάδων και πόροι) διασφαλίζουµε τον έλεγχο της διαδικασίας. Στη µέση κάθε χρονιάς προβαίνουµε σε εκτίµηση συζητώντας αν πετύχαµε τους στόχους µας ή αν θα έπρεπε να αλλάξουµε τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες ή να εγκαταλείψουµε µερικούς στόχους. 18

19 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Εικόνα 4: ιάγραµµα ιαδικασίας Department of Health and Welfare co-operates with representatives from working life to train highly skilled professionals for the wellness field labour market. The graduates of the college are prepared to meet the special conditions of the Province of Lapland and the challenges of the changing working life. We promote health and well-being of the population. Values / Action ways * Dynamic * Famous * Give space for everyone * Networking * Reliable Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνεργάζεται µε εκπροσώπους των εργαζοµένων προκειµένου να εκπαιδεύσει πολύ καλά καταρτισµένους επαγγελµατίες για το καλό της αγοράς εργασίας του κλάδου. Οι απόφοιτοι του Κολεγίου είναι έτοιµοι να ικανοποιήσουν τους ειδικούς όρους που προβλέπει η Επαρχία της Λαπωνίας και τις προκλήσεις της µεταβαλλόµενης εργασιακής ζωής. ΚΥΡΙΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στηριζόµενη σε πρόγραµµα σπουδών ΕΕΚ που στηρίζεται στην ικανότητα Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργασιακής ζωής Υπηρεσίες πρόνοιας για τον Πληθυσµό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ανάπτυξη ικανοτήτων και κοινωνία Εργασία στο εξωτερικό και µέσα σε κλίµακα µε πολλές κουλτούρες Προσωπικές µαθησιακές πορείες Συνεργασία και ικτύωση ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Περισσότερη στρατηγική ικανότητας Εστιασµένη στη στρατηγική για την εργασιακή ζωή 19

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα