L E O N A R D O D A V I N C I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L E O N A R D O D A V I N C I"

Transcript

1 L E O N A R D O D A V I N C I Εγχειρίδιο υποστήριξης της Ανάπτυξης ιασφάλισης Ποιότητας των Φορέων παροχής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

2 Partners in the project FiaTest University of Piraeus National Centre for VET Development Finnish National Board of Education National Adult Training Board 3S Research Laboratory Romanian Agency for Quality Assurance in Pre-university Education Leonardo da Vinci - PROJECT PROQAVET FIATEST SRL Departament Proiecte Str. Transilvaniei nr. 24, Sector 1, Bucuresti , Romania Phone Fax

3 This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Πρόλογος και χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία (Τι κάνει τις πρακτικές - καλές πρακτικές). Περιγραφή των φορέων που έδωσαν απάντηση 7 Κεφάλαιο 2 Η σχέση ανάµεσα στο ΚΠ Π (CQAF) και το Εγχειρίδιο 10 Κεφάλαιο 3 Γενικές πρακτικές που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ που συνάδουν µε τις προτάσεις του ΚΠ Π Εστιασµένη στη στρατηγική - Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που βασίζεται στο πρόγραµµα σπουδών, Παιδαγωγικό Μάνατζµεντ Lapland Vocational College, Φιλανδία Το Σχολικό Πρόγραµµα ως βασική διαδικασία της πρωτοβουλίας για την ποιότητα της ΕΕΚ (QIBB) Κέντρα Επαγγελµατικής Αποκατάστασης 29 4 ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Το κλειδί για τη ιασφάλιση Ποιότητας του ΚΠ Π Μάνατζµεντ µε βάση στόχους (MBO).37 Κεφάλαιο 4 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ του ΚΠ Π Επίπεδα ικανότητας για τους έµπειρους επαγγελµατίες Στρατηγικός σχεδιασµός συσχετισµένος µε τις απαιτήσεις της αγοράς ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 54 Κεφάλαιο 5 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠ Π Μελλοντικά φόρουµ Βήµατα για την υλοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 64 4

5 12. Συνεργασία µε ινστιτούτα ΕΕΚ του εξωτερικού Η χρήση της Κάρτας Ισορροπηµένης Βαθµολογίας (Balanced Score Card) για την ανάπτυξη των κύριων διαδικασιών του οργανισµού Ποιοτική επικοινωνία Τα Diaconia Forum και στα σπουδαστικά φόρουµ Μείωση των απουσιών των σπουδαστών (µέθοδος για παρακίνηση της παρουσίας των σπουδαστών).74 Κεφάλαιο 6 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη φάση της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και της ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ του ΚΠ Π Αυτοαξιολόγηση των επιδόσεων Εκτίµηση της ικανοποίησης των σπουδαστών στη Συνεχιζόµενη ΕΕΚ Οι ετήσιοι εσωτερικοί έλεγχοι ως µέρος της διασφάλισης ποιότητας Η αυτοαξιολόγηση στηριζόµενη στο πρότυπο ISO Αξιολόγηση των δεδοµένων. 92 Κεφάλαιο 7 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για την ΑΝΑΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ και τη ιαδικασία της φάσης της ΑΛΛΑΓΗΣ του ΚΠ Π Χρήση του Κύκλου του PDCA για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση Η ΜΗΤΡΑ SWOT ΩΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΥΤΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ. 102 Κεφάλαιο 8 Κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές για τη διασφάλιση ποιότητας των καθηγητών και των εκπαιδευτών Αποτύπωση της ικανότητας για δασκάλους και εκπαιδευτές Μία µέθοδος αντίληψης του Q-hum: συζητήσεις ανάµεσα σε συµβούλους και διευθυντές / SQPM / LQPM Αξιολόγηση της ποιότητας των καθηγητών και των εκπαιδευτών µέσω ανατροφοδότησης των σπουδαστών 112 Κεφάλαιο 9 Συµπεράσµατα Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Εταίρων 117 Παράρτηµα 1.1. FiaTest 118 Παράρτηµα 1.2. S Research Laboratory..120 Παράρτηµα 1.3. Finnish National Board of Education.123 5

6 Παράρτηµα 1.4. University of Piraeus 124 Παράρτηµα 1.5. National Adult Training Board 125 Παράρτηµα 1.6. CNDIPT. 127 Παράρτηµα 1.7. ARACIP. 128 Παράρτηµα 2 Παρουσίαση των οργανισµών προτύπων 130 Παράρτηµα 3 Κατάλογος όλων των φορέων που απάντησαν στην έρευνα Παράρτηµα 4 Εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τουs παρόχους ΕΕΚ 171 Παράρτηµα 4.1. Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της υγείας στο χώρο εργασίας 172 Παράρτηµα 4.2. Μάνατζµεντ βάση στόχων (ΜΒΟ) Παράρτηµα 4.3. Επίπεδα ικανότηταςγια το εξειδικευµένο εµπόριο: εφαρµοσµένη µηχανική ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ εφαρµοσµένη µηχανική εγκαταστάσεων µε εξειδίκευση στον έλεγχο διεργασίας και την µηχανική λεωφορείων Παράρτηµα 4.4. ιάγραµµα Στρατηγικής Παράρτηµα 4.5. Παράδειγµα Προγράµµατος Σχολικής ράσης. 183 Παράρτηµα 4.6. Αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις ανάγκες της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης Παράρτηµα 4.7. Παραδείγµατα εντύπων και ερωτηµατολογίων από τα αρχεία των δασκάλων 193 Παράρτηµα 4.8. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης Παράρτηµα 4.9. Ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας κατάρτησης Παράρτηµα Οδηγός αυτοαξιολόγησης σχετικά µε την εφαρµογή του ISO 9001: Παράρτηµα ιάγραµµα Ishikawa 209 Παράρτηµα ιαγραµµα έντρο - Βελτίωση των δεικτών σχολικής επιτυχίας Παράρτηµα Χάρτης αποτύπωσης ικανοτήτων Παράρτηµα Συνοµιλία ιευθυντή Συµβούλου. 213 Παράρτηµα Ερωτηµατολόγιο για τους σπουδαστές 217 6

7 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Πρόλογος και χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία (Τι κάνει τις πρακτικές - καλές πρακτικές;) - Περιγραφή των φορέων που έδωσαν απάντηση Η διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ αποτέλεσε ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα της περσινής ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές κατευθυντήριες γραµµές και προτάσεις αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρχής γενοµένης κατά το έτος 2000 στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής για την ΕΕΚ του 2010 στη Λισσαβόνα µε θέµα την ανάδειξη της Ευρώπης στην πιο ανταγωνιστική κοινωνία που στηρίζεται στη γνώση. Ωστόσο, παρόλο που σε γενικές γραµµές η διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να αποκτήσει πιο πρακτικό χαρακτήρα και να στηρίζεται λιγότερο στην τεκµηρίωση, οι περισσότεροι φορείς παροχής ΕΕΚ (ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση ή Συνεχής Επαγγελµατική Εκπαίδευση) συνεχίζουν να δυσκολεύονται στην υλοποίηση µεθοδολογιών διασφάλισης της ποιότητας οι οποίες θα ήταν αποτελεσµατικές και θα κατανάλωναν λιγότερους πόρους. Στις 30 Νοεµβρίου του 2002 οι Υπουργοί Παιδείας των 31 ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησαν Την ιακήρυξη της Κοπεγχάγης σχετικά µε την προηγµένου επιπέδου συνεργασία στην ευρωπαϊκή ΕΕΚ. Με βάση αυτή τη ιακήρυξη καθορίστηκαν οι κύριες προτεραιότητες στον τοµέα της συνεργασίας της ΕΕΚ: Ευρωπαϊκή ιάσταση, ιαφάνεια, Πληροφόρηση & Καθοδήγηση, Αναγνώριση Ικανότητας & Προσόντων, ιασφάλιση Ποιότητας (για προώθηση της συνεργασίας στη ιασφάλιση Ποιότητας και την Εστίαση της Προσοχής στις µαθησιακές ανάγκες των Καθηγητών και των Εκπαιδευτών). Το παρόν Εγχειρίδιο καταρτίστηκε προκειµένου να υποστηρίξει τους οργανισµούς ΕΕΚ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και πρακτικών που έχουν ήδη εφαρµοστεί και λειτουργούν επί τρία τουλάχιστον χρόνια στους φορείς παροχής ΕΕΚ. Τέτοια εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλους φορείς παροχής ΕΕΚ ως 7

8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 έτοιµα εργαλεία ή µπορούν να προσαρµοστούν στις ειδικές ανάγκες των οργανισµών εκπαίδευσης. Το Εγχειρίδιο αυτό δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος PROQAVET. Το PROQAVET είναι ένα πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριµένα τη ιεύθυνση Παιδείας και Πολιτισµού, που έχει ως κύριο στόχο του να προτείνει εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης ΕΕΚ προκειµένου να πληρούνται τα κριτήρια του CQAF και οι µεθοδολογίες. Την οµάδα-στόχο του προγράµµατος αποτελούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ στις χώρες 1 που αποτελούν τον όµιλο συνεργασίας του προγράµµατος: τη Ρουµανία, την Αυστρία, τη Φιλανδία και την Ελλάδα οι οποίες θα ωφεληθούν από ένα οδηγό Καλής Πρακτικής για την υλοποίηση των εργαλείων και της µεθοδολογίας που θα καθιστούσε δυνατή τη διατηρήσιµη ανάπτυξη των φορέων παροχής ΕΕΚ σύµφωνα µε τις επιταγές του Κοινού Πλαισίου ιασφάλισης Ποιότητας (στο εξής ΚΠ Π ή CQAF). Μία σύντοµη περιγραφή κάθε οργανισµού-εταίρου δίνεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Εγχειριδίου. Το παρόν Εγχειρίδιο περιλαµβάνει 23 καλές πρακτικές οι οποίες επιλέχτηκαν µε βάση τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τους φορείς παροχής ΕΕΚ χρησιµοποιώντας την πρακτική, το διάστηµα εφαρµογής αυτής της πρακτικής και την αξιολόγηση της πρακτικής σύµφωνα µε το ΚΠ Π. Συνεπώς, υλοποιώντας τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο ένας φορέας παροχής ΕΕΚ µπορεί στην ουσία να υλοποιήσει ή να βελτιώσει την διασφάλιση της ποιότητας που χρησιµοποιεί λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των ευρωπαϊκών προτάσεων για τη συνεχή βελτίωση όπως προβλέπονται στο CQAF (Κοινό Πλαίσιο ιασφάλισης Ποιότητας για τους φορείς παροχής ΕΕΚ). Για τον εντοπισµό των καλών πρακτικών πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα σε τέσσερις χώρες-µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ρουµανία), ενώ ελήφθησαν συνεντεύξεις από 56 οργανισµούς οι οποίοι παρουσίασαν την πρακτική και τα αποτελέσµατά τους. Αυτοί που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο και στα θέµατα της έρευνας PROQAVET προέρχονταν κυρίως από τον τοµέα της Αρχικής ΕΕΚ, επειδή προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε τις καλύτερες πρακτικές και επειδή σε όλες τις χώρες του PROQAVET το σύστηµα Αρχικής ΕΕΚ διέπεται από περισσότερους κανονισµούς και συνεπώς είναι πιο σύγχρονο όσον αφορά την υλοποίηση των εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας και τον αγώνα που δίνουν για βελτίωση. 1 Συντονιστής προγράµµατος: SC FIATEST SRL Romania Εταίροι Προγράµµατος: 3S Research Laboratory Austria, Finnish National Board of Education Finland, University of Piraeus Greece, Romanian National Adult Training Board, ARACIP, CNDIPT Romania 8

9 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Η περιγραφή κάθε φορέα που εφάρµοσε την καλή πρακτική παρατίθεται στο Παράρτηµα 2. Στο Παράρτηµα 3 του Εγχειριδίου παρουσιάζεται ένας κατάλογος όσων απάντησαν στα ερωτηµατολόγια και των οργανισµών που έχουν υποστηρίξει τη συνεργασία PROQAVET για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράµµατος. Στο Παράρτηµα 4 παρατίθενται όλα τα εργαλεία καλής πρακτικής που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο. 9

10 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η σχέση ανάµεσα στο ΚΠ Π (CQAF) και το Εγχειρίδιο Ό πως αναφέραµε στον Πρόλογο το παρόν Εγχειρίδιο εκθέτει µία σειρά από πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές υλοποιούνται και εφαρµόζονται από τους καλύτερους φορείς παροχής ΕΕΚ σε τέσσερις χώρες-µέλη της ΕΕ. Οι πρακτικές αυτές εξετάστηκαν από µέλη κοινοπραξιών σε σχέση µε τα ΚΠ Π για να διασφαλιστεί ότι µε την υλοποίηση των αντίστοιχων εργαλείων λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις των ΚΠ Π. Φυσικά µερικά από τα εργαλεία µπορεί να χρειαστούν προσαρµογή από τους φορείς παροχής ΕΕΚ για να είναι δυνατή η υλοποίησή τους και να είναι λειτουργικά. Επίσης, αναµένεται ότι πλήρη αποτελέσµατα και πλεονεκτήµατα µέσω της υλοποίησης των εργαλείων µπορούν να ληφθούν κυρίως µετά από 1 έτος λειτουργίας του αντίστοιχου εργαλείου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Βαρκελώνη το 2002 έθεσε τον στόχο της ανάδειξης των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης σε παγκόσµιο πρότυπο αναφοράς όσον αφορά την ποιότητα µέχρι το έτος Οι χώρες-µέλη θεώρησαν την διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ ως θέµα προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή συνεργασία, υπογραµµίζοντας τον ρόλο της στην προώθηση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και ως εκ τούτου της τόνωσης της κινητικότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δια βίου µάθηση. Η χρήση µεθοδολογιών διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ θα µπορούσε και θα έπρεπε να συµβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των πιθανοτήτων για αναγνώριση των ικανοτήτων εντός Ευρώπης. Η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ αποτελεί µία σηµαντική προτεραιότητα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δροµολογήσει το Κοινό Πλαίσιο ιασφάλισης Ποιότητας (CQAF), ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις χώρες-µέλη, σε ηµικρατικούς φορείς διασφάλισης της ποιότητας και επίσης σε φορείς παροχής ΕΕΚ να αναπτύξουν διατηρήσιµα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η υλοποίηση αυτού του εργαλείου βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της παροχής ΕΕΚ και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για απασχόληση. Όµως τα ΚΠ Π αντιπροσωπεύουν απλώς ένα σύνολο προτάσεων και κάθε χώρα-µέλος µπορεί να καθιερώσει 10

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 δικούς της κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές για τους φορείς παροχής ΕΕΚ. Οι φορείς παροχής ΕΕΚ έχουν την πλήρη ελευθερία να επιλέξουν τις µεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα καθιστούσαν ικανή τη βελτίωση των αποτελεσµάτων τους. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται το Μοντέλο ΚΠ Π. Το Μοντέλο βασίζεται σε µια µεθοδολογία που περιλαµβάνει ένα σύνολο γενικών προϋποθέσεων οι οποίες θα µπορούσαν να προσαρµοστούν σε κάθε σύστηµα / φορέα παροχής ΕΕΚ σύµφωνα µε την κουλτούρα τους περί ποιότητας, την εµπειρία και τις απαιτήσεις προκειµένου να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο ποιότητας. Οι πλέον χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση που συνοδεύεται από εξωτερική αξιολόγηση. Η χρήση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στα πρότυπα ISO 9001/2000 ή στο Μοντέλο EXCELLENCE είναι πραγµατικές λύσεις για την υλοποίηση του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας. Σχεδιασµός Αναθεώρηση Μεθοδολογία Υλοποίηση Αποτίµηση και αξιολόγηση Εικόνα 1 Το µοντέλο του ΚΠ Π Υπάρχουν διάφοροι τύποι Μοντέλων / Μεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας των οργανισµών / λειτουργιών. ISO 9001/2000 Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Προϋποθέσεις ISO 9004/2001 Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Κατευθυντήριες Γραµµές για βελτίωση των επιδόσεων ISO 10015/2000 ιαχείριση Ποιότητας Κατευθυντήριες Γραµµές για την εκπαίδευση ISO IWA 2/2003 Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Κατευθυντήριες Γραµµές για τη χρήση του Προτύπου ISO 9001/2000 στην Εκπαίδευση ISO 19011/2003 Κατευθυντήριες Γραµµές για τον εσωτερικό έλεγχο των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας / Περιβάλλοντος ISO 17024/2004 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης Γενικές προϋποθέσεις για φορείς πιστοποίησης Ανθρωπίνων Πόρων Ισορροπηµένη Κάρτα Βαθµολόγησης Μοντέλο EXCELLENCE (EFQM, Malcolm Baldridge) CAF Πλαίσιο ιασφάλισης Ποιότητας που χρησιµοποιείται στη ηµόσια ιοίκηση. 11

12 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των εναλλακτικών λύσεων συγκριτικά µε την αυτοαξιολόγηση που συνοδεύεται από εξωτερική επικύρωση. Προκειµένου να λάβουν υπόψη τις προτάσεις του ΚΠ Π, οι φορείς παροχής ΕΕΚ ανέπτυξαν εργαλεία και µεθοδολογίες, είτε ειδικά για κάθε µία από τις φάσεις (Σχεδιασµός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση & Εκτίµηση, Αναθεώρηση) ή σφαιρικές µεθοδολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς όλες τις προϋποθέσεις του ΚΠ Π. Το παρόν Εγχειρίδιο παρουσιάζει τις µεθοδολογίες και τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ καθώς και τα αποτελέσµατά τους για µερικούς από τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς στη Ρουµανία, την Αυστρία, τη Φιλανδία και την Ελλάδα, που έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω από παρόµοιους εκπαιδευτικούς οργανισµούς σε άλλες χώρες της ΕΕ. Όλα τα εκτιθέµενα παραδείγµατα έχουν αξιολογηθεί σε σχέση µε τα προτεινόµενα από το ΚΠ Π ενώ η υλοποίησή τους θα µπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας της ΕΕΚ. Πίνακας 1. ΚΠ Π και ειδικά πρότυπα για τον σχεδιασµό και την επικύρωση Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας (Σ Π) Μοντέλο / Μεθοδολογία ISO 9001/2001 ISO 10015/200 ISO IWA 2/2003 ISO 9004/2001 Μοντέλο EFQM Μέθοδοι επικύρωσης αποτελεσµατικότητας για υλοποίηση Σ Π ιεθνής αναγνώριση 12 Εµπλοκή Εθνικών Αρχών στη διαδικασία πιστοποίησης / αδειοδότησης Εµπλοκή Ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων διεθνούς αναγνώρισης Πιστοποίηση από τρίτο Ναι Ναι EA-MLA φορέα Αυτοαξιολόγηση Ναι - Αυτοαξιολόγηση Ναι - Αυτοαξιολόγηση. Επικύρωση IQNet Ναι - IQNet Αυτοαξιολόγηση / Ναι - EFQM συµµετοχή στο Εθνικό Ευρωπαϊκό Βραβείο Άριστης Ποιότητας ISO Πιστοποίηση από Ναι Ναι EA-MLA 17024/2004 φορέα πιστοποίησης ISO Πιστοποίηση από Ναι Ναι IRCA 19011/2003 φορέα πιστοποίησης Ανθρωπίνων Πόρων CAF Αυτοαξιολόγηση Ευρωπαϊκή Ναι Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης

13 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Γενικές πρακτικές που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ που συνάδουν µε τις προτάσεις του ΚΠ Π T α αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη από τους 7 οργανισµούς έδειξαν ότι δεν υπάρχει µία µόνο πρακτική ή µία µόνο µεθοδολογία που χρησιµοποιούν οι φορείς παροχής ΕΕΚ για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας. Επίσης οι πιο επιτυχηµένοι φορείς παροχής ΕΕΚ χρησιµοποιούν σύνολα συνηθισµένων εργαλείων και µεθόδων τα οποία θα τους έδιναν τη δυνατότητα να περάσουν από όλα τα στάδια του ΚΠ Π (σχεδιασµός, υλοποίηση, αξιολόγηση & εκτίµηση, ανατροφοδότηση και διαδικασία αλλαγής). Κάτι τέτοια περίπλοκα εργαλεία απαιτούν πολύ χρόνο για την υλοποίησή τους, ενώ η αποτελεσµατικότητά τους θα αποδειχθεί µόνο αφού περάσει ένας τουλάχιστον κύκλος ανάπτυξης (ένα έτος). Το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τέσσερις τέτοιες µεθοδολογίες, ενώ τα αντίστοιχα εργαλεία τους µπορείτε να τα βρείτε στο Παράρτηµα. Οι περισσότεροι φορείς παροχής ΕΕΚ χρησιµοποιούν πολλές µεθοδολογίες και πρακτικές. Σε αυτό το Κεφάλαιο επιλέξαµε να παρουσιάσουµε µια σφαιρική πρακτική για κάθε χώρα που θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε φορείς παροχής ΕΕΚ προκειµένου να βελτιωθεί η διασφάλιση ποιότητας. 1. ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Lapland Vocational College, Φιλανδία Το πλαίσιο Το Lapland Vocational College, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει ιστορία 50 χρόνων. Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως νοσηλευτική σχολή / κολέγιο το Το Health and Social Care College έγινε µέλος της 13

14 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ ηµοτικής Οµοσπονδίας το Από την 1 η Ιανουαρίου 2006 το τµήµα αυτό έγινε κοµµάτι του Lapland Vocational College (LVC/DHW). Το LVC/DHW πραγµατοποίησε στην περίοδο µακράς διαρκείας αναθεωρήσεις στις διαδικασίες για αλλαγές προκειµένου να διασφαλίσει την ποιότητα και τη βελτίωση της εστίασης της στρατηγικής των φορέων παροχής ΕΕΚ στην καθηµερινή εργασία. Από τη µία πλευρά η αρχική κατάσταση απλοποίησε τον τρόπο µε τον οποίο οι καθηγητές δίδασκαν και έκαναν τη δουλειά τους µόνοι στις αίθουσες και έβαζαν βαθµούς αξιολογώντας εργασίες και εξετάσεις (διαγωνίσµατα) που έγραφαν οι σπουδαστές. Από την άλλη πλευρά τη οµάδα µάνατζµεντ του LVC/DHW καθόρισε τις αξίες, το όραµα, την αποστολή και τις στρατηγικές. Φαίνεται ότι η διδασκαλία και το στρατηγικό µάνατζµεντ δεν συσχετίζονταν, όπως µπορούµε να δούµε στην Εικόνα 2. Εικόνα 2: εδοµένα στο LVC/DHW VISION, STRATEGIES, VALUES MANAGE THE CHANGES IN CRITICAL IMPROVEMENTS AREAS - Life Long Learner and Personal learning Paths in Lapland - Partnership and Networking in working life - Internationazation LIFE LONG LEARNER`S VET: PROCESS Future, changes of environment LEARNING PATH OF STUDENT Competence, developing employee Life Long Learner Το ΚΠ Π φαίνεται ως ένας µακράς διαρκείας κύκλος σε µακρο-επίπεδο όπου: Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει τη διαχείριση στρατηγικής: αξίες, όραµα, στρατηγική και κρίσιµης σηµασίας τοµείς βελτίωσης. Υλοποίηση σηµαίνει παιδαγωγικό µάνατζµεντ που περιλαµβάνει το µάνατζµεντ και τις διαδικασίες αλλαγών στους κρίσιµης σηµασίας τοµείς βελτίωσης, στην ικανότητα και στην εκπαίδευση της ικανότητας του δυναµικού κι στην εκπαίδευση στην οµαδική εργασία. Και η Μεθοδολογία και η Αξιολόγηση & Εκτίµηση περιλαµβάνουν την ανάπτυξη του συστήµατος ποιότητας και αξιολόγησης καθώς και την κατάρτιση των στελεχών στην Αξιολόγηση της Ποιότητας στο πλαίσιο του παιδαγωγικού µάνατζµεντ. Αναθεώρηση: Η ανατροφοδότηση και οι διαδικασίες για αλλαγή περιλαµβάνουν το όλο έργο της ανάπτυξης στο χρονικό διάστηµα

15 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Σχέδιο: Το µάνατζµεντ στρατηγικής, ένα µέρος του παιδαγωγικού µάνατζµεντ Το πρώτο-πρώτο βήµα που οδηγεί στην εστιασµένη στη στρατηγική µάθηση και στη διαδικασία της διδασκαλίας ήταν να δοθεί ο ορισµός των αξιών, της αποστολής και των στρατηγικών σε συνεργασία µε το προσωπικό. Το κεντρικό σηµείο είναι η προσήλωση του προσωπικού και η κατανόηση του τι σηµαίνουν οι αξίες και οι στρατηγικές στην καθηµερινή τους εργασία. Η συµµετοχή στο µάνατζµεντ στρατηγικής παρέχει κίνητρα. Οι καθηγητές και τα υπόλοιπα µέλη του προσωπικού θεωρούν ότι η καθηµερινή εργασία τους ως µια καθηµερινή εργασία στον τοµέα της υγείας και της πρόνοιας. Στην µακροπρόθεσµη ανάπτυξη οι επιλεγείσες αξίες, το όραµα και οι στρατηγικές δίνουν τον ορισµό και τους στόχους της αναθεώρησης και των διαδικασιών της αλλαγής. Επίσης καθορίζουν την κατεύθυνση της ανάπτυξης των εργασιακών καθηκόντων καθενός µέλους της εργασιακής κοινότητας. Στον στρατηγικό σχεδιασµό το Κολέγιο χρησιµοποιεί από το 1998 και µετά την πασίγνωστη ανάλυση της µήτρας SWOT, που παρουσιάζουµε στην Εικόνα 3. Όλο το προσωπικό συµµετέχει σε αυτή την ανάλυση κάθε χρόνο, στις ηµέρες στρατηγικής. Το LVC/DHW αναλύει και καθορίζει τις στρατηγικές κάθε τρία χρόνια ή όποτε κρίνεται απαραίτητο, αν συµβούν αξιοσηµείωτες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. Κατά τις ηµέρες αυτές ελέγχονται η επάρκεια και η συνοχή των αξιών, του οράµατος, των στρατηγικών και των τοµέων κρίσιµων βελτιώσεων προκειµένου να δηµιουργηθεί και να καθοριστεί το ετήσιο σχέδιο δράσης. Εικόνα 3: Πώς καθορίζονται οι στρατηγικές και εντοπίζονται οι κρίσιµοι τοµείς βελτίωσης Ευκαιρίες Πρώτο βήµα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απειλές Πρώτο βήµα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υνατά σηµεία εύτερο βήµα Αδυναµίες εύτερο βήµα Τρίτο βήµα: Στρατηγικές και Αρχές για τα επόµενα 3-5 χρόνια Τέταρτο βήµα: Κρίσιµοι τοµείς βελτίωσης, Ανάπτυξη προγραµµάτων για τα επόµενα 1-3 χρόνια Τρίτο βήµα: Στρατηγικές και Αρχές για τα επόµενα 3-5 χρόνια Τέταρτο βήµα: Ετήσιο Σχέδιο ράσης για τα επόµενα 0-1 χρόνια 15

16 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Το πρώτο βήµα είναι ο εντοπισµός των προσδοκώµενων αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον και στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών στο µέλλον. Για τον σκοπό αυτό ο οργανισµός χρησιµοποιεί τις συνεντεύξεις των εργοδοτών, τις προβλέψεις δεδοµένων, τις εθνικές και περιφερειακές εκπαιδευτικές, υγείας και κοινωνικής φροντίδας πολιτικές και τα δηµοσιεύµατα µελλοντικών ερευνητών. Με µια συνήθη συζήτηση το Κολέγιο επιλέγει 5-7 σηµαντικές ευκαιρίες και απειλές. Το δεύτερο βήµα είναι η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας την συλλεγείσα ανατροφοδότηση και τα δεδοµένα αξιολόγησης καθώς και τις διάφορες εκθέσεις από αυτοαξιολογήσεις και θεµατικές αξιολογήσεις. Μετά από συνήθη συζήτηση επιλέγονται 5-7 από τα πιο δυνατά και αδύνατα σηµεία. Το τρίτο βήµα είναι η σταυροειδής ανάλυση των δυνατών σηµείων σε σχέση µε τις ευκαιρίες και τις απειλές ρωτώντας ποια από τα εντοπισθέντα δυνατά σηµεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επιβεβαίωση των ευκαιριών και την αποφυγή των απειλών. Μέσω αυτής της φάσης καθορίζονται οι στρατηγικές και οι κατευθυντήριες γραµµές για τα επόµενα 3-5 χρόνια. Το τέταρτο βήµα είναι η σταυροειδής ανάλυση των αδύνατων σηµείων µε τις ευκαιρίες και τις απειλές µε το να καθοριστεί ποιες από τις αδυναµίες πρέπει να αλλάξουν και να αναπτυχθούν σε δυνατά σηµεία χρησιµοποιώντας τις ευκαιρίες προκειµένου να εξαλειφθούν οι απειλές. Μέσω αυτής της φάσης το κολέγιο καθορίζει τους κρίσιµους τοµείς ανάπτυξης / βελτίωσης για τα επόµενα 1-3 χρόνια καθώς και τα θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αλλάξουν βραχυπρόθεσµα µέσω του ετήσιου σχεδίου δράσης. Μεθοδολογία και αξιολόγηση & εκτίµηση της εκπαίδευσης στελεχών στην ιασφάλιση Ποιότητας και το µάνατζµεντ και οι διαδικασίες αλλαγών σε κρίσιµους τοµείς βελτίωσης ως µέρος του παιδαγωγικού µάνατζµεντ Από τη στιγµή που το προσωπικό γνώριζε και ήταν σε θέση για τον στρατηγικό σχεδιασµό, ήταν απαραίτητη η εκπαίδευση στον τοµέα της ιασφάλισης Ποιότητας. Η κατευθυντήρια γραµµή ήταν η µάθηση µέσω της πράξης. Μία µεθοδολογία ήταν να διασφαλιστεί ότι ολόκληρο το προσωπικό έχει τον ίδιο προσανατολισµό προς την εργασία Αξιολόγησης της Ποιότητας προκειµένου να καταλαβαίνουν ο ένας τις ευθύνες του άλλου, τους στόχους και τους σκοπούς και να συµµετέχουν στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο του προσανατολισµού παρέχονται εξηγήσεις για τη θεωρητική βάση που χρησιµοποιείται στην Αξιολόγηση της Ποιότητας στο LVC/DHW. Σε βάθος χρόνου στραφήκαµε από το Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας προς το µάνατζµεντ διαδικασίας και Οµάδας Ενδιαφέροντος καθώς και από την ερµηνευτική µάθηση προς το µάνατζµεντ ικανοτήτων και τη µάθηση που βασίζεται στο πρόβληµα. Επίσης κατά τη φάση του προσανατολισµού παρέχονται εξηγήσεις για το 16

17 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ πώς συνδέονται οι αξίες, το όραµα και η αποστολή µε τους κρίσιµους τοµείς βελτίωσης και τις διαδικασίες και πώς λειτουργεί η διαδικασία µάνατζµεντ. Μία σηµαντική µέθοδος εκπαίδευσης του προσωπικού στην αξιολόγηση της ποιότητας ήταν να περιγραφούν παράλληλα οι διαδικασίες. Το µάνατζµεντ, οι δάσκαλοι και το λοιπό προσωπικό εργάζονταν σε ολιγοµελείς οµάδες. Για να διασφαλιστεί η εστίαση της προσοχή στον πελάτη χρειάστηκε αρχικά να εντοπιστούν οι κυριότεροι πελάτες και πελατειακές οµάδες, οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι οµάδες στελεχών εντόπισαν την πορεία δράσης των διαφόρων οµάδων πελατών µέχρι τον πυρήνα κάθε κύριας διαδικασίας. Στη συνέχεια οι οµάδες απαρίθµησαν τα καθήκοντά τους σε διάφορες φάσεις εκείνων των διαφόρων πελατών. Τέλος οι οµάδες περιέγραψαν τους στόχους, τους σκοπούς, τις κατευθυντήριες γραµµές και τις δραστηριότητες, τις ευθύνες των διαφόρων λειτουργιών και την αξιολόγηση κάθε κύριας διαδικασίας και των υποδιαδικασιών τους. Φροντίζουµε ώστε τα κριτήρια και οι δείκτες να µας δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο µάνατζµεντ και ελέγχου των διαδικασιών, ενώ οι δραστηριότητες στρέφονται προς τις στρατηγικές και σύµφωνα µε τις αξίες µας. Επίσης ελέγξαµε ότι οι αρχές και η υλοποίηση στις περιγραφές της διαδικασίας δεν στρέφονταν κατά των επιλεγµένων στρατηγικών και αξιών. Στη συνέχεια κρίθηκε ως άριστη µέθοδος να γίνονται όλα αυτά µαζί. Ενηµερωθήκαµε και µάθαµε ο ένας τα καθήκοντα και τους τρόπους του άλλου. Χρειάστηκε χρόνος, αλλά ταυτόχρονα συµµετείχαµε σε κοινές µεθόδους και αρχές των διαδικασιών. Το σχέδιο αυτοαξιολόγησης και οι δείκτες για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ήταν έτοιµα το 2002, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να δίνεται ο ορισµός τους και να γίνεται αναβάθµιση. Κατά την εκπαίδευση των στελεχών αναπτύχθηκαν νέοι δείκτες για την αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων αλλαγών. Στην πορεία του χρόνου οι δείκτες αντίληψης και απόδοσης συνδέονται µε τις διαδικασίες και τις στρατηγικές. Επίσης συνδέονται µε το EFQM και τους ορισµούς του αποτελέσµατος της Ισορροπηµένης Κάρτας Βαθµολόγησης και το εθνικό, δηµοτικό, οµοσπονδιακό και κολεγιακό επίπεδο. Για την Αυτοαξιολόγηση χρησιµοποιούµε ευέλικτη ανατροφοδότηση, δεδοµένα και εκθέσεις από τα παρακάτω: Ετήσιες εκθέσεις των αποτελεσµάτων από FNBE είκτες αντίληψης και απόδοσης καθώς και τις τάσεις τους που συλλέχτηκαν από το έτος 1998 από τέσσερις οπτικές γωνίες: πελατειακές, οικονοµικές, εσωτερικών διαδικασιών και µάθησης & ανάπτυξης. Εκθέσεις θεµατικής αξιολόγησης επί επιπέδου εθνικού, κολεγιακού και τµήµατος. Έρευνες ικανοποίησης πελατών, στελεχών, και οµάδων ενδιαφέροντος / µέτρα αντίληψης και συζητήσεις ανατροφοδότησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Συνεντεύξεις εργοδοτών και υπαλλήλων στον εργασιακό τοµέα της Υγείας και της Πρόνοιας. 17

18 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Εκθέσεις αξιολόγησης για τη λειτουργικότητα και το µάνατζµεντ του τµήµατος και το µάνατζµεντ της οµάδας. Συζητήσεις για την προσωπική και την οµαδική ανάπτυξη. Εκθέσεις αυτοαξιολόγησης. Μαθησιακά αποτελέσµατα των σπουδαστών. Εκθέσεις σύγκρισης µε βάση καθορισµένα πρότυπα (benchmarking) Τι θα γίνουν τα συγκεντρωµένα δεδοµένα; εν αρκεί το κορυφαίο κλιµάκιο µάνατζµεντ του LVC / DHW να αναλύσει τα συγκεντρωµένα δεδοµένα και να συµπεράνει πώς να υλοποιήσει τις αλλαγές. Το σηµαντικότερο είναι να αξιολογήσει τους αντίκτυπους, τις επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα σε επίπεδο τµήµατος χρησιµοποιώντας τα κριτήρια της Ισορροπηµένης Κάρτας Βαθµολόγησης και EFQM µαζί µε ολόκληρο το προσωπικό. Κατά τις ηµέρες ετήσιας στρατηγικής όλα τα µέλη του προσωπικού µελετούν τα αποτελέσµατα και τους λόγους για την ανάπτυξη στην οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. Τα συλλεγέντα δεδοµένα χρησιµοποιούνται για δύο σκοπούς. Τα χρησιµοποιούµε για την ανάλυση και τον εντοπισµό των αλλαγών στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον προκειµένου να οριστούν οι στρατηγικές και να εστιαστεί η ανάπτυξη στους επιλεγµένους κρίσιµους τοµείς βελτίωσης. Αν χρειαστεί καταστρώνουµε σχέδια αναπτυξιακών προγραµµάτων για 1-3 χρόνια και ξεκινάµε τα επιλεγέντα προγράµµατα ανάπτυξης για να διασφαλίσουµε ότι οδεύουµε προς τις στρατηγικές µας. Τα προγράµµατα αυτά ή έργα χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες χαρτογράφησης (αποτύπωσης) της ανάπτυξης. Ο άλλος σκοπός των δεδοµένων είναι να κάνουµε την ετήσια αυτοαξιολόγηση για να διαπιστωθεί πώς µπορούµε να επιτύχουµε τη διαδικασία, τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Σύµφωνα µε αυτά τα αναπτυξιακά προγράµµατα και την ετήσια αυτοαξιολόγηση καταρτίζουµε το ετήσιο σχέδιο δράσης µας. Με το ετήσιο σχέδιο δράσης µας (στόχοι, δραστηριότητες, χρονοδιάγραµµα, αρµόδιοι οµάδων και πόροι) διασφαλίζουµε τον έλεγχο της διαδικασίας. Στη µέση κάθε χρονιάς προβαίνουµε σε εκτίµηση συζητώντας αν πετύχαµε τους στόχους µας ή αν θα έπρεπε να αλλάξουµε τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες ή να εγκαταλείψουµε µερικούς στόχους. 18

19 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Εικόνα 4: ιάγραµµα ιαδικασίας Department of Health and Welfare co-operates with representatives from working life to train highly skilled professionals for the wellness field labour market. The graduates of the college are prepared to meet the special conditions of the Province of Lapland and the challenges of the changing working life. We promote health and well-being of the population. Values / Action ways * Dynamic * Famous * Give space for everyone * Networking * Reliable Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνεργάζεται µε εκπροσώπους των εργαζοµένων προκειµένου να εκπαιδεύσει πολύ καλά καταρτισµένους επαγγελµατίες για το καλό της αγοράς εργασίας του κλάδου. Οι απόφοιτοι του Κολεγίου είναι έτοιµοι να ικανοποιήσουν τους ειδικούς όρους που προβλέπει η Επαρχία της Λαπωνίας και τις προκλήσεις της µεταβαλλόµενης εργασιακής ζωής. ΚΥΡΙΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στηριζόµενη σε πρόγραµµα σπουδών ΕΕΚ που στηρίζεται στην ικανότητα Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργασιακής ζωής Υπηρεσίες πρόνοιας για τον Πληθυσµό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ανάπτυξη ικανοτήτων και κοινωνία Εργασία στο εξωτερικό και µέσα σε κλίµακα µε πολλές κουλτούρες Προσωπικές µαθησιακές πορείες Συνεργασία και ικτύωση ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Περισσότερη στρατηγική ικανότητας Εστιασµένη στη στρατηγική για την εργασιακή ζωή 19

20 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ Προσβασιµότητα της στρατηγικής για τις υπηρεσίες ΕΕΚ Στρατηγική για τη συνεργασία Αξίες / Μέθοδοι δράσης υναµική, ικτύωση, Περίφηµη, Αξιόπιστη, Εξασφάλιση χώρου για όλους Όσον αφορά το θέµα του παιδαγωγικού µάνατζµεντ είναι απαραίτητο να διασφαλίσουµε ότι οι αξίες και οι στρατηγικές ζουν σε καθηµερινά ΕΕΚ και ότι η µαθησιακή διαδικασία και η διαδικασία των ΕΕΚ αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις επιλεγείσες στρατηγικές και γίνονται κινήσεις για την επίτευξή τους. Αυτό προσπαθούµε να επιβεβαιώσουµε στο διάγραµµα διαδικασίας, στην Εικόνα 4. Οι αναπτυξιακές διαδικασίες συνδυάζουν τις διαδικασίες βαθµολόγησης / κύριες διαδικασίες και θα έπρεπε να υλοποιηθούν θέτοντας στόχους για τις βασικές διαδικασίες σύµφωνα µε τις αλλαγές που καθορίστηκαν στα αναπτυξιακά προγράµµατα και τις διαδικασίες. Μία άριστη µέθοδος της εκπαίδευσης στελεχών στην Αξιολόγηση της Ποιότητας είναι η συµµετοχή στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Το Κολέγιο έχει αποφασίσει τρεις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που καλύπτουν και τους αξιολογούµενους και τα αποτελέσµατα. Η πρώτη αποφασίστηκε το 2001 µέσα στο πλαίσιο των Φιλανδικών Βραβείων Ποιότητας (FPQ) και η δεύτερη και η τρίτη µέσω της χρήσης του EFQM, Μοντέλο EXCELLENCE κατά τις περιόδους και Στην πρώτη αυτοαξιολόγηση τις περιγραφές τις έγραψε το µάνατζµεντ και οι ηγέτες οµάδων. Στις δύο πρώτες αυτοαξιολογήσεις ολόκληρο το προσωπικό έλεγξε τις περιγραφές για να διασφαλίσει ότι είναι σχετικές συγκριτικά µε τα καθηµερινά εργασιακά καθήκοντα και πήραν µέρος στον εσωτερικό έλεγχο. Τα µέλη του προσωπικού εξετάστηκαν από οµάδα εξωτερικού ελέγχου στη διάρκεια των τριών διαδικασιών αυτοαξιολόγησης. Υλοποίηση: Η ικανότητα, η δυνατότητα και η οµαδική εκπαίδευση ως µέρος του παιδαγωγικού µάνατζµεντ Πώς θα διασφαλίσουµε ότι οι περιγραφόµενες στις διαδικασίες δραστηριότητες διέπουν την καθηµερινή εργασία; Μία από τις κυριότερες µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της ιασφάλισης της Ποιότητας και το Μάνατζµεντ της Ποιότητας ήταν η αλλαγή της ιεραρχικής οργάνωσης σε συνεργαζόµενη µαθησιακή κοινότητα οµάδας. Η οµαδική εργασία αναπτύσσεται συστηµατικά σύµφωνα µε την αυτοαξιολόγηση της οµάδας και την εκτίµηση της λειτουργικότητας του οργανισµού που λαµβάνει χώρα και δεύτερο χρόνο. εν υπάρχει οµάδα ποιότητας. Η Αξιολόγηση της Ποιότητας ανήκει σε κάθε οµάδα και στα µέλη της. Το Κολέγιο χρησιµοποιεί τις συζητήσεις του Τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων σε προσωπικό επίπεδο και επίπεδο οµάδας. Με τη µέθοδο αυτή αξιολογούνται τα ετήσια αποτελέσµατα κάθε ατόµου ή οµάδας και επιτυγχάνεται συµφωνία σχετικά µε τους στόχους για τον επόµενο χρόνο και την τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί. Οι µαθησιακή και η διδακτική οµάδα αναλαµβάνουν την κατανοµή των εργασιών των δασκάλων και είναι υπεύθυνες για τους δεδοµένους πόρους. Ο ιευθυντής και άλλα στελέχη µάνατζµεντ δεν δίνουν εντολές. Ο ρόλος 20

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας Το παράδειγμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών Βασίλειος Τόλιας Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2011 Τι είναι η Παιδαγωγική Διαχείριση Ποιότητας (PQM) ; PQM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Παιδαγωγικής Διαχείρισης Ποιότητας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού Βασίλειος Τόλιας Hiltrud Koch Athens, 23 January 2010 Τι είναι η Παιδαγωγική Διαχείριση Ποιότητας (PQM)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 - Συµβατικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 2/12/2014 ΣΚΟΠΟΣ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.- ΕΚΠΑ) αποτελεί την υπηρεσία μέσω της οποίας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα