Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)"

Transcript

1 Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την οικονομική ενίσχυση για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος και τη διατήρηση των πολλαπλών αθλητικών και καλλιτεχνικών Τμημάτων στο Ίδρυμα, τη μισθοδοσία των Καθηγητών για τα Τμήματα αυτά, καθώς και για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, αφού το επεξεργασθεί σε τελική μορφή η Αντιπρύτανις κα Αντωνία Μοροπούλου. Α2. Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 3846/ έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ, σχετικά με την από 08/02/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που αφορά στην από 04/02/2011 (θέμα 13) απόφαση της Συγκλήτου (3 η συνεδρίαση) Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το με αρ. πρωτ. 4311/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Επιλογές Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων βάσει των διατάξεων του Ν. 3839/2010 και συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων», διαπιστώνει ότι: 1) Μπορεί να συνεχίζεται η ανάθεση καθηκόντων σε Διευθυντικά στελέχη, βάσει του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα. 2) Δεν μπορεί να λειτουργεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

2 Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 1) τις διατάξεις των αρ. 70 & 73 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/ , τ. Α), 2) το Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/ , τ.α) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3) τις διατάξεις του αρ. 12, παρ. 5 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/ , τ. Α), 4) τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/ , τ. Α), 5) τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/32/οικ.11248/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με θέμα: «Αιτήσεις μετατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 69 και 70 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα» και 6) τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18.21/740/οικ.15122/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με θέμα: «Ρυθμίσεις του Ν. 3491/2006 για μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα συμβασιούχων αορίστου χρόνου», 7) τη με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10/143/25836/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης με θέμα: «Μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει προσωποπαγή θέση»,

3 8) την από 10/07/2008 απόφασή του, 9) το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/437/4983/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ ως προϋπόθεση μετάταξης υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, πλέον δεν απαιτείται, 10) τις υπ αριθμ / και 29299/ αιτήσεις των υπαλλήλων του Ιδρύματος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κ.κ. Κων/νας Κερλή και Ευθυμίας Χαβιατζή, με τους επισυναπτόμενους σε αυτές τίτλους σπουδών, με τις οποίες ζητούν τη μετάταξή τους σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας, λόγω κτήσης τίτλου σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, 11) την από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος και 12) την από εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού, εγκρίνει τη μετάταξη των προαναφερόμενων υπαλλήλων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις χωρίς παράλληλη δέσμευση κενής θέσης μονίμου προσωπικού, από την κατεχόμενη ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων στην υφιστάμενη ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και με τον κατεχόμενο Δ βαθμό Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) τις με αριθ.πρωτ / και 32484/ αιτήσεις της υπαλλήλου του Ιδρύματος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Β, κας Ελένης Χολέβα, β) το από 23/11/2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Προϊσταμένης του Τμήματος Διεκπεραίωσης & Αρχείου της Δ/νσης Διοικητικού κας Ελένης

4 Μητροπούλου προς το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού, με τη σύμφωνη γνώμη επί του θέματος της μετακίνησης της προαναφερόμενης υπαλλήλου από τη Γραμματεία του Τομέα Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, όπου υπηρετεί, στο Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Δ/νσης Διοικητικού, γ) το από 10/01/2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Αναπληρώτριας Γραμματέως της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κας Αναστασίας Τσώνη, προς το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού, με συνημμένο απόσπασμα Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, στο οποίο εκφράζεται αρνητική γνώμη για τη μετακίνηση της παραπάνω υπαλλήλου και δ) την από 08/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού, δεν εγκρίνει την εν λόγω μετακίνηση Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την από 04/03/2002 απόφασή του, β) τη με αριθ.πρωτ. 2567/ εμπρόθεσμη αίτηση με το συνημμένο της υπαλλήλου του Ιδρύματος κας Βασιλικής Λεουτσέα, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και ειδικότητα ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, με βαθμό Β που υπηρετεί στη Δ/νση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, γ) τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3528/2007 και δ) την από 09/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού, αποφασίζει τη χορήγηση στην προαναφερόμενη υπάλληλο της αιτηθείσας άδειας απουσίας δύο (2) ημερών, από 07-08/02/2011, για τη συμμετοχή της σε συνέδριο με τίτλο: «Mundus Infoday» που πραγματοποιήθηκε την περίοδο αυτή στις Βρυξέλλες. Η κα Β. Λεουτσέα καλείται να υποβάλει σύντομη, αλλά περιεκτική έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή της στο παραπάνω συνέδριο.

5 Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως όλες οι άδειες απουσίας για υπηρεσιακούς λόγους των μελών του Διοικητικού Προσωπικού (μονίμων και ΙΔΑΧ) μονογράφονται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη ή τον Πρύτανη, πριν εισέλθουν για έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Με την επιστροφή τους θα καταθέτουν σύντομη, αλλά περιεκτική έκθεση προς το Πρυτανικό Συμβούλιο Το Πρυτανικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι: α) Το ΕΜΠ διαθέτει ένα μόνο επιβατικό αυτοκίνητο, το υπ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9564 Audi A6, β) στον Τακτικό Προϋπολογισμό δεν έχει εγγραφεί πίστωση για αγορά αυτοκινήτου για το 2011 και γ) ακόμα και αν είχε εγγραφεί πίστωση η κατά 35% μείωση του Προϋπολογισμού, από ακαδημαϊκής πλευράς, αποτρέπει την εισήγηση για τροποποίηση του Προϋπολογισμού και την εγγραφή τέτοιας πίστωσης, αποφασίζει τα εξής: 1) Να εξαντληθούν οι δυνατότητες ώστε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να εγκρίνει, κάτω από τις συνθήκες, την παράταση του χρόνου κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τουλάχιστον, μέχρι ) Την προμήθεια δύο αυτοκινήτων έως 1400 cc από τον Προϋπολογισμό του 2011, όπου έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση. Τα ανωτέρω αυτοκίνητα είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της Διοίκησης και λόγω του ότι τα υπάρχοντα Ι.Χ. παραδόθηκαν στον

6 ΟΔΔΥ, επειδή ήταν μεγάλου κυβισμού και βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν επιτρέπεται αυτό. 3) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την επισήμανση του κινδύνου της κίνησης των Πρυτανικών Αρχών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όταν αυτά κυκλοφορούν, εν όψει και των προφανών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, όταν πολλές φορές είναι αναγκασμένες να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 21/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζει τον ορισμό δύο εκπροσώπων για τη συγκέντρωση και αποστολή του μητρώου Δεσμεύσεων, τα οποία θα είναι υπεύθυνα να καταγράφουν, να συγκεντρώνουν και να τηρούν μηχανογραφικά τις πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Ε.Μ.Π. προς τρίτους (Μητρώο Δεσμεύσεων). Από το Υπουργείο υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα επιλογής των κατάλληλων ατόμων που θα είναι διαπιστευμένα από το Υπουργείο και θα συγκεντρώνουν, σε μηνιαία βάση στη χρήση της διαδικτυακής Πύλης του ΓΛΚ τις εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κ.τ.λ. και θα τις αποστέλλουν στο ΓΛΚ, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 7 του Π.Δ. 113/2010. Για τον εν λόγω σκοπό, ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, οι κ.κ. Κ. Τσιλιγκίρης και Α. Μπαλλής, οι οποίοι θα επικουρηθούν στο έργο τους από τους ΙΔΟΧ κ.κ. Α. Στασινάκη και Β. Ταμπουρατζή, οι οποίοι θα συνεργαστούν κατά προτεραιότητα για την παραπάνω εργασία με επαύξηση των αποδοχών τους κατά 30%.

7 Αναβάλλεται το θέμα σχετικά με την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος χρήσης Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 07/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζει τα παρακάτω: 1. Την έγκριση της λύσης της σύμβασης μίσθωσης των έντεκα (11) γραφείων του 3 ου ορόφου, των έντεκα (11) γραφείων του 4 ου ορόφου και τριών (3) γραφείων του 5 ου ορόφου (που είχε μισθωθεί στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α) την 28 η Φεβρουαρίου Τον ορισμό Επιτροπής παράδοσης-παραλαβής των ως άνω 25 γραφείων την 1 η Μαρτίου 2011, αποτελούμενη από τους κ.κ.: Σ. Κατσιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Κ. Φραγγή, Μηχανολόγο Μηχανικό και Χ. Γεωργακή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Ε.Μ.Π.. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταγράψει τις ζημιές ή φθορές που έχει υποστεί το μίσθιο και να επιφυλαχθεί εγγράφως για την άσκηση των δικαιωμάτων του Ε.Μ.Π.. 3. Την έναρξη διαδικασίας δικαστικής διανομής των οριζοντίων ιδιοκτησιών του ακινήτου επί της οδού Υπατίας 6 στην Αθήνα, εκ του Κληροδοτήματος Χρ. Παπακυριακόπουλου. 4. Την έγκριση διενέργειας νέου διαγωνισμού εκμίσθωσης των 25 γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/ Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 17/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης

8 Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την προμήθεια αγοράς των βιβλίων που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα δελτία παραγγελιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ζωγράφου και της Δ/νσης Πληροφορικής για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 17/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενός ρεόμετρου - ιξωδόμετρου στερεών (DMA, DTMA), για τις ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.. Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία «ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS», διότι είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας του εξωτερικού Anton Paar GmbH, προμηθεύτριας του εν λόγω εξοπλισμού, έναντι του ποσού των ,65 (συμπ. Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α της προαναφερόμενης Σχολής για το ποσό των ,00 και τις πιστώσεις του Κ.Α για το ποσό των 6.056, Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 11/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει τη ματαίωση και την επαναπροκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού, στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και της διασφάλισης του συμφέροντος του Ιδρύματος, για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών) για τους εκτυπωτές και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας προς χρήση των Σχολών και Υπηρεσιών του

9 Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προϋπολογισμού ,00 (πλέον Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Α. 1261) Οι ποσότητες και οι πιστώσεις μπορούν να μεταβληθούν κατά +15% ή 50% ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 07/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων και των Πολυδύναμων Μονάδων του Ιδρύματος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 (πλέον Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 07/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση των δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων REX ROTARY 9008 που βρίσκονται στους χώρους της Εκτυπωτικής Μονάδας του Ιδρύματος, διάρκειας δύο (2) ετών, στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΣ», αντί του ποσού των 0, ανά παραγόμενο αντίγραφο (πλέον Φ.Π.Α. 23%). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Α. 1251).

10 Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 16/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ακριβούς και ταχείας ψηφιοποίησης αντικειμένων, για τις ανάγκες των Τομέων Τεχνολογίας των Κατεργασιών και Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, στην εταιρεία «DELCAM HELLAS», διότι η προσφορά της ήταν η οικονομικότερη, αντί του συνολικού ποσού των ,00 (συμπ. Φ.Π.Α.), ήτοι ,00 (συμπ. Φ.Π.Α.) για την προμήθεια συστήματος φωτογραμμετρίας για ψηφιοποίηση αντικειμένων και ,00 (συμπ. Φ.Π.Α.) για την προμήθεια συστήματος τρισδιάστατης σάρωσης λευκού φωτός. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Α ) της προαναφερόμενης Σχολής Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 17/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευής ταυτόχρονου προσδιορισμού άνθρακα - θείου (C & S Analyser), για τις ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών, στην εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», διότι η προσφορά της ήταν η οικονομικότερη, αντί του ποσού των ,00 (πλέον Φ.Π.Α). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Α ) προαναφερόμενης της Σχολής..

11 Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 17/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ενός νέας τεχνολογίας αυτόματου θερμοκολλητικού μηχανήματος ψεκασμού πολυουρεθάνης, για τις ανάγκες του Τμήματος Εκδόσεων και Τυπογραφείου της Δ/νσης Σπουδών του Ε.Μ.Π., στην εταιρεία «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε», επειδή έδωσε την οικονομικότερη προσφορά. Η δαπάνη ύψους εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ ( ,00 συμπ. Φ.Π.Α. 23%) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος (Κ.Α. 1251) Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παρακάτω: 1. το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/ ) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης», 2. το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α'/ ) περί «ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 3. τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 και του Ν.Δ. 496/1974, καθώς και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων Π.Δ. 138/1998 (Α.107) και 465/1976 (Α147), όπου είχαν καθοριστεί αναλυτικά οι διαδικασίες για την ανάληψη των υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του Κ/Π και των προϋπολογισμών του Ν.Π.Δ.Δ. από τους διατάκτες, 4. το Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ΕΥΡΩ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 5. τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν.Δ. 2957/1954, όπως ισχύει,

12 6. το Π.Δ. 63/2005, 7. τη με αριθμ. πρωτ. 2/91118/0026/ εγκύκλιο του ΓΛΚ και 8. την από 21/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζει τα παρακάτω: α) Όλες οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου, είτε αφορούν εγκρίσεις δαπανών, είτε εγκρίσεις πληρωμών και οι οποίες δεν εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών, να εκτελεστούν, στο οικονομικό έτος 2011 σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (2011). Τα ποσά των ανεκτέλεστων αυτών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, εμφανίζονται ανά κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) στη συνημμένη κατάσταση που συνέταξε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Βεβαιώνει ότι δεν έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις δαπανών για το έτος β) Το Πρυτανικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κ. Σίμο Ε. Σιμόπουλο να υπογράφει «με εντολή του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ε.Μ.Π.» τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης Υποχρέωσης με τα ποσά των ανεκτέλεστων υποχρεώσεων των παρελθόντων ετών ανά ΚΑΕ Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 14/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Χρηματικού και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με το με αρ. πρωτ. 3193/ αίτημα του κ. Α. Στάμου, Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., για την παράταση προθεσμίας απόδοσης του επ ονόματί του υπ

13 αριθμ. 5099/10 Χ.Ε.Προπληρωμής, αποφασίζει να κάνει δεκτή την παράταση προθεσμίας απόδοσης των δικαιολογητικών του προαναφερόμενου Χ.Ε.Προπληρωμής, έως τις 30/04/11, καθώς δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πληρωμής Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 15/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00, με ημερομηνία απόδοσης 30/06/2011, με πρώτο υπόλογο την Τράπεζα Ελλάδος και με δεύτερο υπόλογο τον κ. Τουλιάτο Δημοσθένη, Επιστημονικό συνεργάτη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, για την πληρωμή συνδρομής πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του Equipmentwatch για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, καθώς επίσης και την πληρωμή Φ.Π.Α., Μ.Τ.Π.Υ. και εξόδων τραπέζης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η έκδοση τακτικού εντάλματος είναι αδύνατη, λόγω της φύσεως της δαπάνης. Σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τμήματος Χρηματικού και Ταμείου, τηρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 470/75 περί εκδόσεως Χ.Ε.Προπληρωμής Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 14/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής

14 ποσού 3.400,00, με ημερομηνία απόδοσης 30/06/2011, με πρώτο υπόλογο την Τράπεζα Ελλάδος και με δεύτερο υπόλογο την Προϊσταμένη του Τμήματος Ανταλλαγής Φοιτητών κα Τζιούμη Παναγιώτα, για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής της IAESTE για το έτος 2011, καθώς επίσης και την πληρωμή Μ.Τ.Π.Υ. και εξόδων τραπέζης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 2511 του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η έκδοση τακτικού εντάλματος είναι αδύνατη, λόγω της φύσεως της δαπάνης. Σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τμήματος Χρηματικού και Ταμείου, τηρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 470/75 περί εκδόσεως Χ.Ε.Προπληρωμής Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 09/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.400,00, με ημερομηνία απόδοσης 30/06/2011, με πρώτο υπόλογο την Τράπεζα Ελλάδος και με δεύτερο υπόλογο τον κ. Φωκίτη Εμμανουήλ, Καθηγητή του Τομέα Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, για την αγορά οπτικής επίστρωσης ζεύγους πλακιδίων διαμέτρων 70 mm, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου της ομάδας Πειραματικής Οπτικής Τομέα Φυσικής, καθώς επίσης και την πληρωμή Φ.Π.Α., Μ.Τ.Π.Υ. και εξόδων τραπέζης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η έκδοση τακτικού εντάλματος είναι αδύνατη, λόγω της φύσεως της δαπάνης.

15 Σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τμήματος Χρηματικού και Ταμείου, τηρούνται οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 470/75 περί εκδόσεως Χ.Ε.Προπληρωμής To Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Δ/νσης Σπουδών, μετά την ολοκλήρωση από τη Δ/νση Πληροφορικής του Ιδρύματος της επεξεργασίας και συσχέτισης στοιχείων των φοιτητολογίων με στοιχεία του ΕΥΔΟΞΟΣ, αναθέτει στη Δ/νση Σπουδών να διαβιβάσει τα στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Σπουδών, αποφασίζει όπως ο κ. Α. Σιαπκαράς οριστεί ως Γραμματέας της Συγκλητικής Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και να παρίσταται η Προϊσταμένη της Δ/νσης Σπουδών κ. Ε. Παπαγιάννη Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 15/02/2011 εισήγηση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας της Δ/νσης Μέριμνας, σχετικά με τη χορήγηση βραβείων από το Ίδρυμα «ΧΩΡΑΦΑ» για το έτος 2011 και σύμφωνα με τα παρακάτω: το με αριθμ / (αριθμ. πρωτ. Ε.Μ.Π / ) έγγραφο του Προέδρου της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ., Καθηγητή κ. Α. Γ. Σταφυλοπάτη και το από 21/09/2010 Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της προαναφερόμενης Σχολής, κατά την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα «να αποσυρθεί η Σχολή

16 Η.Μ.Μ.Υ. από τη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για τα Βραβεία Χωραφά, η οποία μπορεί να διεκπεραιώνεται κεντρικά από τη Διοίκηση του Ιδρύματος και τις αρμόδιες υπηρεσίες», το από απόσπασμα πρακτικών Πρυτανικού Συμβουλίου, με το οποίο έγινε δεκτή η πρόταση της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. και το από 20/01/2011 του κ. Χωραφά που ορίζει την 20 Απριλίου 2011 ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των υποψηφιοτήτων, αποφασίζει τα εξής: 1. Να ορισθεί υπεύθυνο των διαδικασιών το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Δ/νσης Μέριμνας. 2. Ορίζεται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων και επιλογής δικαιούχων που απαρτίζεται από τους κ.κ.: i) K. Νικήτα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως Πρόεδρο, ii) Κ. Κυριάκη, από τη Σχολή ΕΜΦΕ και iii) Μ. Αναγνωστάκη, από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ.: 171/ εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής για την εκπόνηση της μελέτης των κτηρίων «Κλινική Αλεξίας» και «Ξενώνας Ναού», που βρίσκονται στο κτήμα Μον Ρεπό στην Κέρκυρα, αποφασίζει τα παρακάτω: 1. να υποβάλλει ο κ. Σπύρος Παγκράτης, τη μελέτη που έχει εκπονήσει μέχρι σήμερα, 2. να ελεγχθεί η μελέτη σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 3. να χορηγηθεί, μετά την έγκριση της μελέτης, ως προκαταβολή στο μελετητή κ. Σ. Παγκράτη, μέρος του εγκεκριμένου με την από 26/10/2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 4.1.8),

17 ποσού των ,00, για τη μελέτη των ανωτέρω κτηρίων, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη. Από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα μεταβεί επί τόπου η Καθηγήτρια της εν λόγω Σχολής κα Θ. Φωτίου για τον έλεγχο της μελέτης με έξοδα του Ε.Μ.Π. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Πλαίσιο του ΕΠΙΣΕΥ, σύμφωνα με την από απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, η οποία ενέκρινε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΜΠ ΕΠΙΣΕΥ, με αντικείμενο «Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές, Αναπτυξιακές και Λειτουργικές Δράσεις του ΕΜΠ» Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της εργολαβίας: «Εκσκαφή και διαμόρφωση υπογείου χώρου» του έργου: «Εξυγίανση Εδαφών και Συμπληρωματικά Έργα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)» (Ανάδοχος: «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.»), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και τη με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ.: 172/ εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της προαναφερόμενης εργολαβίας, που χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Πράξη 1.1.6/2003ΣΕ ), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή, που διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού των εργασιών: «Επισκευή και Συντήρηση Ακινήτου επί της Οδού Φαίδρου 13 στο Παγκράτι» και τη με

18 αριθ.πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ.: 173/ εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίζει τα παρακάτω: 1. την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών που αφορούν στις προαναφερόμενες εργασίες, 2. την ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών που αφορούν στις παραπάνω εργασίες στο μειοδότη κ. Μοάτσο Μ. Κωνσταντίνο, με ποσό 9.400,00 (πλέον Φ.Π.Α.), έναντι του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας ,80 (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την από 15/02/2011 προσφορά του, ή ,00 (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Μ.Π. ΚΑ και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παρακάτω: 1. το νόμο 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», 2. το Π.Δ. 185/85 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 154/93, 3. το Π.Δ. 46/98 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Πολυτεχνείου», 4. τη με αριθμ /10 Απόφαση της Συγκλήτου «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου σε όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος για θέματα της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1712/Β/ ),

19 5. την από 07/05/2007 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου και ανατέθηκε το έργο: «Διετής συντήρηση κτηρίων Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» στην Πολυτεχενιούπολη Ζωγράφου, στην κοινοπραξία «Ε. ΡΑΦΤΗΣ-Θ. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ», 6. τη με αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Ε. 632/ σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, 7. την από 30/06/2008 απόφασή του για έγκριση του 1 ου ΑΠΕ, την έγκριση του 1 ου ΠΚΤΜΝΕ και την έγκριση της 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης, 8. τη με αριθμ. πρωτ / η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, 9. την από 23/02/2009 απόφασή του για την έγκριση του 2 ου ΑΠΕ, την έγκριση της 2 ης συμπληρωματικής σύμβασης και παράταση περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, 10. τη με αριθμ. πρωτ / η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, 11. την από 08/10/09 απόφασή του περί έγκρισης του 3 ου ΑΠΕ, 12. την από 18/02/10 απόφασή του περί έγκρισης του 4 ου ΑΠΕ, 13. την από 15/07/10 απόφασή του περί έγκρισης του 5 ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ, 14. τη με αριθμ. πρωτ / βεβαίωση περαίωσης, 15. τη με αριθμ. πρωτ / απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου, 16. την από 04/11/10 απόφασή του (24 η Συνεδρίαση, θέμα 3.2.1), με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου, 17. το από 01/02/11 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου,

20 18. τη με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ. 130/ εισήγηση της Δ/νσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων, για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διετής συντήρηση κτηρίου Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών», ανάδοχος κ/ξία «Ε. ΡΑΦΤΗΣ-Θ. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ», εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή χωρίς παρατηρήσεις και το οποίο υπέγραψε ο εκπρόσωπος της παραπάνω αναδόχου κ/ξιας χωρίς επιφύλαξη Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: i. Το νόμο 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». ii. Το Π.Δ. 185/85 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 154/93. iii. Το Π.Δ. 46/98 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Πολυτεχνείου». iv. Τη με αριθμ /10 Απόφαση της Συγκλήτου «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου σε όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1712/Β/ ). v. Την από Απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: Διετής συντήρηση κτηρίων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και η διάθεση της σχετικής πίστωσης.

21 vi. Την από Απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: Διετής συντήρηση κτηρίων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και ανατέθηκε το έργο στην εταιρεία «Αιγεύς Τεχνική Α.Ε.». vii. Τη με αρ. πρωτ. Δ.Σ.Ε. 768/ σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. viii. Την από Απόφασή του για έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών την έγκριση της 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης και παράταση περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες. ix. Τη με αρ. πρωτ / συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. x. Την από Απόφασή του, για την έγκριση του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών. xi. Τη με αρ. πρωτ / βεβαίωση περαίωσης του έργου. xii. Τη με αρ. πρωτ / απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου. xiii. Την από Απόφασή του (24 η Συνεδρίαση θέμα 3.2.2), με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου. xiv. Το από Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου. xv. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ. 166/ εισήγηση της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων, για έγκριση του πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου, αποφασίζει: Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή

22 χωρίς παρατηρήσεις και το οποίο υπέγραψε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Αιγεύς Τεχνική Α.Ε.» χωρίς επιφύλαξη Το Πρυτανικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη του: i. Το νόμο 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». ii. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». iii. Το Π.Δ. 46/98 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Πολυτεχνείου». iv. Τη με αριθμ /10 Απόφαση της Συγκλήτου «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου σε όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1712Β/ ). v. Την από Απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για «Ενίσχυση της ασφαλείας στο Ιστορικό κτήριο της Πρυτανείας και στο κτήριο Γκίνη». vi. Τη με αρ. πρωτ. 4251/ απόφαση του Πρύτανη για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις παραπάνω υπηρεσίες. vii. Tο από Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις εν λόγω υπηρεσίες. viii. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ. 184/ εισήγηση της Δ/νσης Συντήρησης Εγκαταστάσεων Ε.Μ.Π.. ix. Την απόλυτη ανάγκη για ενίσχυση της ασφαλείας τόσο στο Ιστορικό κτήριο της Πρυτανείας, όσο και στο κτήριο Γκίνη, μετά τις

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 4485 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 0BΑριθμ. Πρωτ.: 14647 Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 3BΠρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 772 1348, FAX: 772 4181 Α ΠΟΣΠ Α ΣΜΑ ΠΡΑ ΚΤΙΚΩΝ 3 η ς /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ: 32704 Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 772 1348, FAX: 772 4181 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 11 ης /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2896 Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Την 6 η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.

Αριθμ. Πρωτ.: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Την 6 η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ.: 33665 Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 87515 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, 8. 4. 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.2890/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. : Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε) Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 157 80, Αθήνα, 772 1734 Fax 772 2236 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΟΙ 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 2441 Ταχ. Δ/νση : 85001 Λειψοί 41206 Τηλέφωνο : (22470) 41209 41333 FAX : (22470) 41418 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 419 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 419 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 772 1348, FAX: 772 4181 Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8 η ς / 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 11012 Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

Αριθμ. Πρωτ.: 11012 Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ.: 11012 Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. Γ 112339 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΕΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ1 Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Καλού Τηλ. : Αθήνα, 1*ζ> ' 12. Αρ. Πρωτ.:

Πληροφορίες: Α. Καλού Τηλ. : Αθήνα, 1*ζ> ' 12. Αρ. Πρωτ.: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 772-1352

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 Περιβόλα ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610-367 375 Fax 2610-367 126 Πάτρα, 15/01/2016 Αρ. Πρωτ. ΤΑΟ: 46 Από: Τον

Διαβάστε περισσότερα

2. την πώληση δικαιωμάτων όπως φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ ως εξής:

2. την πώληση δικαιωμάτων όπως φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ ως εξής: Αποφάσεις 18 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (27/09/2010) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 27.09.2010 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 31808 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Την 19 η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Αριθμ. Πρωτ.: 31808 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Την 19 η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθμ. Πρωτ.: 31808 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Βαθμός Προτ/τας: Αθήνα, 27-05 - 2016 Αριθμ. Πρωτ: 36275 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθ. 1029/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 35 την και Ώρα 08:30

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 35 την και Ώρα 08:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η αριθµ. 279 / 2009 Τ.Π.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η αριθµ. 279 / 2009 Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η αριθµ. 279 / 2009 Τ.Π. «Για την προµήθεια αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 780-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 99-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 98-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 61333 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολίδου Παν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132007219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμμ. Μπενάκη 3 14562 Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 595/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο α) Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-20/09-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2899 Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 4.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα