ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο Ραθηόπνπινο ΑΘΗΝΑ

2 Πεξηερόκελα Πεξηερφκελα... 2 Πεξίιεςε... 4 Summary... 7 Δηζαγσγή... 9 Κεθάιαην 1: Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ θαη Πνιηηηθή γηα ηε Νενιαία Οξηζκφο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ χγρξνλεο ηάζεηο ελδπλάκσζεο ηεο ΚηΠ Σν πιέγκα δξάζεσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία Η πεξίπησζε ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ ζηελ Διιάδα Κεθάιαην 2: Η επίδξαζε ησλ ζχγρξνλσλ ΣΠΔ Γηαδίθηπν θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα () Αμηνπνίεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λενιαίαο δηεζλψο Σα Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ θαη ηα πλεξγαηηθά πζηήκαηα Κεθάιαην 3: ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ Δηζαγσγή Παξνχζα θαηάζηαζε Αξηζκεηηθά ζηνηρεία Δπηζπκεηή θαηάζηαζε Γεληθή πεξηγξαθή ησλ εθαξκνγψλ Αλάιπζε SWOT Αμηνιφγεζε πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ Μαθξνπξφζεζκνη - Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο Κεθάιαην 4: πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα Παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ Σα wikis Σα blogs

3 1.3 Σν θνηλσληθφ δίθηπν facebook Οη θνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ Τπνινγηζκνί Πίλαθαο ρεκάησλ Λίζηα Πηλάθσλ

4 Πεξίιεςε θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηάξηηζε ελφο ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ γηα ηελ εηζαγσγή πλεξγαηηθψλ πζηεκάησλ ζηα Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ πξνθεηκέλνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κεγηζηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο δξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνδφκελε Πνιηηηθή γηα ηε Νενιαία. Δπηδηψθνληαο ηελ ελδπλάκσζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζε πφιν ηζφηηκν κε ην Κξάηνο θαη ηελ Αγνξά ε Δπξσπατθή Έλσζε εζηηάδεη ζηνπο λένπο πξνηείλνληαο κία ζεηξά δξάζεσλ θαη δπλαηνηήησλ ζπκκεηνρήο (Πξφγξακκα Νέα Γεληά ζε Γξάζε, Κάξηα Νέσλ θηι.) ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηθήο γηα ηε Νενιαία κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ λέσλ κε ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε κεηεμέιημε ηνπο ζηνπο ελεξγνχο πνιίηεο ηνπ αχξην. Η ρψξα καο σο κέινο ηεο ΔΔ, ζπληνλίδεη ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή ηεο αθελφο πηνζεηψληαο ηηο θνηλέο δξάζεηο θαη αθεηέξνπ ραξάζζνληαο ηηο δηθέο ηεο πξνηεξαηφηεηεο (πνιηηηθή ζπκκεηνρή, επηρεηξεκαηηθφηεηα λέσλ θηι.). ηα πιαίζηα απηά δεκηνπξγήζεθε πξφζθαηα ν ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ (ΣΟΤΝ) κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ γηα ηε λενιαία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαδεηψληαο κνληέξλνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ιφγσ ηεο δεθηηθφηεηαο ησλ λέσλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Πξάγκαηη δηαπηζηψζεθε απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ε χπαξμε ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζπκκεηνρήο ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, ππάξρεη δε πιεζψξα παξαδεηγκάησλ αμηνπνίεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λενιαίαο δηεζλψο. Μάιηζηα ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζήκεξα ζηελ αμηνπνίεζε κίαο εηδηθήο θαηεγνξίαο δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ, ησλ ιεγφκελσλ πλεξγαηηθψλ πζηεκάησλ - (blogs, wikis, facebook, RSS θηι.) ηα νπνία είλαη πνιχ δεκνθηιή κεηαμχ ησλ λέσλ. Η αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ έδεημε φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΣΟΤΝ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επηβεβιεκέλε ε αμηνπνίεζε ηνπο απφ απηά. Γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή ησλ ζηα ΣΟΤΝ απνθαζίζηεθε ε ράξαμε θαηάιιεινπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Καηαξρήλ απνηππψζεθε ε παξνχζα θαηάζηαζε (χπαξμε δηθηπαθψλ ηφπσλ κε έκθαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, φρη ηφζν ζηε ζπκκεηνρή), πξνζδηνξίζζεθε ν πιεζπζκφο-ζηφρνο (6.000 κέιε ΣΟΤΝ, 25 ινηπνί ρξήζηεο θηι.) θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 4

5 πεξηβάιινληνο ησλ ΣΟΤΝ κε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ (αλάιπζε SWOT θηι.). Δληνπίζηεθαλ ηα βαζηθά δπλαηά ζεκεία ησλ ΣΟΤΝ (εμνηθείσζε ησλ λέσλ κε ηα, εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ΤΠΔ/ΤΠΔΠΘ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή απφ ΟΣΑ θηι.) θαη νη βαζηθέο αδπλακίεο (αλνκνηνκνξθία ζην επίπεδν γλψζεο ησλ κεηαμχ ησλ λέσλ, ρακειφ αίζζεκα νκαδηθφηεηαο θηι.), νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ (πιεζψξα ζε πνιχ ρακειφ θφζηνο, πιεζψξα δνκψλ (ζρνιεία, ΚΔΚ, ΙΔΚ θηι.) γηα πξνβνιή ηεο εηζαγσγήο ζηνπο λένπο θηι.) αιιά θαη νη απεηιέο πνπ θξχβεη (ςεθηαθφ ράζκα θηι.). Σέινο ηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη (πνζνηηθά θαη ρξνληθά) καθξνπξφζεζκνη (δηθηχσζε ΣΟΤΝ ζην 20% ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Νέσλ θαη αξηζκφο ρξεζηψλ wiki ζηηο κέρξη 31/3/2011 θηι.) θαη βξαρππξφζεζκνη (πηινηηθή εθαξκνγή κέρξη 31/8/2009 θηι.) ζηφρνη. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαξηίζηεθε ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ησλ ζηα ΣΟΤΝ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 27 κελψλ θαη πξνυπνινγηζκνχ παγίσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ /έηνο. Σν ζρέδην πξνβιέπεη θαηαξρήλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ θαη ηεο κηθξήο νκάδαο ινηπψλ ρξεζηψλ (helpdesk θαη εκπιεθφκελσλ θνξέσλ). Αθνινπζεί ε αλάπηπμε blogs θαη ζειίδσλ facebook απφ ηα ίδηα ηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαηάιιειεο ππνδνκήο (εμππεξεηεηέο θηι.) γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο wiki κε ειεγρφκελε πξφζβαζε γηα νκαδηθή εξγαζία ησλ λέσλ (κειψλ ΣΟΤΝ θαη κε). πγθξνηείηαη Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε ησλ ΚΔΓΚΔ, ΔΝΑΔ θαη Βνπιήο ησλ Διιήλσλ κε δεηνχκελν ηελ ειεθηξνληθή αληαπφθξηζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζην εγρείξεκα. Αθνινπζεί πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ζε θαηάιιειν δείγκα ΣΟΤΝ πξηλ ηε καδηθή εθαξκνγή. Η νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ πξνβιέπεη ρξνληθφ δηάζηεκα 15 κελψλ γηα κεγέζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο (αχμεζε αξηζκνχ ρξεζηψλ, ηξφπσλ ρξήζεο θηι.) κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ δηάρπζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο θηι.) ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ λέσλ θαη ηε δηεχξπλζε ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ελαζρφιεζεο. Σέινο εθηηκψληαο φηη ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο γελίθεπζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αλάπηπμεο πξνηείλεηαη σο κία κεζνδνινγηθή πξφηαζε γηα ηελ εηζαγσγή ζε νξγαληζκνχο πνπ εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε ηα ΣΟΤΝ (πρ. νξγαλψζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ). 5

6 Λέμεηο - θιεηδηά: πλεξγαηηθά πζηήκαηα, Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ, Κνηλσλία Πνιηηψλ, Πνιηηηθή γηα ηε Νενιαία, ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή. 6

7 Summary In order to enhance the electronic participation of young people in the programs proposed by youth policy we develop a strategic plan for the introduction of collaborative software in the Local Youth Councils (LYCs). The European Union focuses on youth by offering young people a vast variety of opportunities for participation (Program Youth in Action, Youth Card etc.) in order to strengthen civil society. The objective is to expose young people to the participative process so that at the end they will become the active citizens of tomorrow. Greece as a member of the EU, coordinates its policy by adopting common actions and by introducing its own initiatives (political participation, entrepreneurship of young people etc.). In this context a new institution, the Local Youth Councils (LYCs), was recently introduced in order to better organize and promote youth programs. On the other hand while seeking modern ways of enhancing the participation of young people, the case of using the Internet was examined since young people are keen on new technologies. According to relative studies the availability of electronic means of participation encourages youth participation. There are many examples of enhanced youth participation around the globe thanks to the effective use of the Internet. Furthermore it was found that today there is a new category of web-based tools the socalled collaborative software (blogs, wikis, facebook, RSS etc.) that it is very popular among young people. The examination of these systems revealed that they could be used by LYCs in an effective way. In order to achieve the smooth introduction of collaborative software in LYCs we decided to implement strategic planning. At the beginning the current situation was defined (existence of websites that focus on informing young people not on enhancing participation), the target population was estimated (6.000 LYC members, 25 other users etc.) and an analysis of both the external and the internal environment of the LYCs took place by implementing appropriate techniques (SWOT analysis etc.). The LYC key strengths (many young people already know how to use collaborative software, financing is adequate, infrastructure is provided by local municipalities etc.), and key weaknesses (different levels of knowledge of the use of collaborative software, low level of feeling like a team etc.) were identified. Moreover the opportunities offered by the external environment (many collaborative web-based tools at low cost etc.) and 7

8 the threats confronted (digital divide etc.) were also identified. Finally specific (quantified and time-scheduled) long-term (LYC connections up to 20% of the young people subscribed in the Youth Register, wiki-users by 31/3/2011 etc.) and short-term (implementation of the pilot use by 31/8/2009) objectives were set. Finally a 27-month strategic plan for the introduction of collaborative web-based tools in the LYCs was developed. The relative budget is while the operating expenses reach First of all training and teambuilding programs for the members of the LYCs and the employees of the helpdesk and the public agencies that participate in the project (approximately 25 persons) are scheduled. Second the members of the LYCs will develop blogs and facebook profiles for each LYC. At the same time the necessary infrastructure will be installed and the launch of the wiki (authorized access only) is expected at the end of Moreover a steering committee will be formed and a campaign to inform all political representatives at local and national level (Central Union of Municipalities and Communities, Parliament etc.) about the use of collaborative software by the LYCs and ask for their electronic participation will take place. A pilot use of collaborative software to selected LYCs is also scheduled. The above preparation process is expected to have duration of approximately 12 months and it will be followed by a 15-month period of system size-increase (aiming to wiki-users etc.). During this period several events will be organized making best practices available to the whole community of the LYCs. A research on the qualitative characteristics of the electronic participation will take place in order to investigate how to further increase the use of collaborative software by the young people in the LYCs. Finally we propose that the approach developed in this study be implemented in similar cases in which collaborative software could be used in order to enhance electronic participation (e.g. organizations of the civil society). Keywords: collaborative software, Local Youth Councils, civil society, youth policy, electronic participation 8

9 Δηζαγσγή Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Γξ. Γ. Μηανχιε αθελφο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα θαη αθεηέξνπ γηα ηηο πνιχηηκεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ κνπ παξείρε θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Νενιαίαο Γξ. Π. Γηνλπζζνπνχινπ γηα ηε βνήζεηα ηεο φζνλ αθνξά ηφζν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κνπ ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία φζν θαη γηα ην πιηθφ κε ην νπνίν κε πξνκήζεπζε ην Ιλζηηηνχην Νενιαίαο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κ. παηηψηε απφ ηελ Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία, ηε Γξ. Σ. Βαξνπράθε, ηε Γξ. Μ. ηγάια, θαη ην Γξ. Δπ. Υξήζηνπ απφ ηελ Οκάδα Ιγ2 ηνπ E-business Forum θαη ηνλ θ. Ν. Βιαράθε θαη ηελ θ. Σ. Μάληε απφ ην δηήκεξν ελδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 9

10 Κεθάιαην 1: Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ θαη Πνιηηηθή γηα ηε Νενιαία 1.1 Οξηζκόο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ Η έλλνηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ (ΚηΠ) πθίζηαηαη ήδε απφ ηελ αξραία Διιάδα θαη ηελ αξραία Ρψκε φπνπ νη φξνη ποιηηηθή θοηλωλία θαη societas civilis ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ κία θνηλσλία ζηελ νπνία φζνη είραλ ην πξνλφκην λα είλαη «πνιίηεο», δηακφξθσλαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηνχο ζεζκνχο θαη ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο. ηηο κέξεο καο ε ΚηΠ (civil society) αλαγλσξίδεηαη σο ν «ηξίηνο πφινο» αλάκεζα ζην Κξάηνο (state) θαη ηελ Αγνξά (market), δηάθξηζε πνπ μεθηλά απφ ηε κειέηε ηεο ακεξηθαληθήο δεκνθξαηίαο ηνπ A. De Tocqueville ν νπνίνο είδε ηελ ΚηΠ σο ζεζκηθφ αληίβαξν ζηνλ θξαηηθφ απηαξρηζκφ θαη νινθιεξψλεηαη κε ην έξγν ηνπ A. Gramsci ν νπνίνο ηε δηαρψξηζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο αιιειεπηδξάζεηο (1). Σν Κέληξν γηα ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (Centre for Civil Society) ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ (London School of Economics) έρεη θαηαιήμεη ζηνλ αθφινπζν πεξηγξαθηθφ νξηζκφ ηεο ΚηΠ σο: «ην ρψξν ηεο κε εμαλαγθαζκέλεο, ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ πξνθχπηεη απφ θνηλά ελδηαθέξνληα, θνηλνχο ζθνπνχο θαη θνηλέο αμίεο. ηε ζεσξία ηα ζεζκηθά ζρήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε εμαλαγθαζκέλε, ζπιινγηθή δξάζε πνπ πξναλαθέξζεθε είλαη ζαθψο δηαθξηηά απφ ην θξάηνο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αγνξά, αλ θαη ζηελ πξάμε ηα φξηα κεηαμχ ηνπο είλαη ζπρλά αρλά ή έζησ δηαπξαγκαηεχζηκα θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο αξθεηά πεξίπινθνο. Η ΚηΠ είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη πεξηθιείεη κία κεγάιε πνηθηιία ρψξσλ, δξψλησλ θαη ζεζκηθψλ ζρεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ηππηθήο νξγάλσζεο, απηνλνκίαο θαη ηζρχνο. Οη Κνηλσλίεο ησλ Πνιηηψλ πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο φπσο πρ. επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, αλαπηπμηαθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ζπιιφγνπο, γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο, ζπλδέζκνπο επαγγεικαηηψλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, θνηλσληθά θηλήκαηα, ζπλδέζκνπο εηαηξηψλ, ζπλαζπηζκνχο θαη νκάδεο ππεξάζπηζεο δηθαησκάησλ, ζπκθεξφλησλ θηι.» (2) (3) 10

11 1.2 ύγρξνλεο ηάζεηο ελδπλάκσζεο ηεο ΚηΠ Αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία κίαο ελεξγνχο ΚηΠ σο αληίξξνπεο δχλακεο ζηελ απάζεηα θαη ηελ απνγνήηεπζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο πνπ εθθξάδεηαη κε ηε δηαξθψο κεηνχκελε ζπκκεηνρή ζηηο επίζεκεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο (1), ε Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ΚηΠ ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν κε ηειηθφ ζηφρν κία πνηνηηθφηεξε δεκνθξαηία. Παξά ηε κε επηθχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο ζην νπνίν ππήξρε ζαθήο πξφβιεςε γηα ην ξφιν ηεο ΚηΠ (κε δπλαηφηεηα αθφκε θαη γηα ιατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζε πεξίπησζε ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ έλα εθαηνκκχξην Δπξσπαίνπο πνιίηεο) (4), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζεζκνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο (consultation) κε ηελ ΚηΠ πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεζφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (5). Η δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαθξίλνπκε ηε ζπκκεηνρή φισλ, ηε ινγνδνζία ησλ ππεπζχλσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε (6). ηε ρψξα καο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ΚηΠ ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ πληάγκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν «Οη Έιιελεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπληζηνχλ ελψζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθά ζσκαηεία, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο, πνπ πνηέ φκσο δελ κπνξνχλ λα εμαξηήζνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απφ πξνεγνχκελε άδεηα». ηελ πξάμε, δπζηπρψο, ε ΚηΠ ζηελ Διιάδα δελ έρεη πεηχρεη ηελ αλάπηπμε άιισλ δπηηθνεπξσπατθψλ θνηλσληψλ θαη ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο «αηξνθηθή» παξά ηελ χπαξμε πεξίπνπ ηξηψλ ρηιηάδσλ ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ (7). Οη ιφγνη γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηζηνξηθά πνξεχζεθαλ ην επίζεκν θξάηνο θαη νη νξγαλψζεηο ησλ πνιηηψλ (παξάιιειε, θαηά θαλφλα πνξεία, βαζηζκέλε ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνξεία ζχγθξνπζεο κεηαμχ θξάηνπο θαη ΚηΠ πνπ ππήξμε ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο), δε ζα κάο απαζρνιήζνπλ φκσο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 1. 1 Γηα φπνηνλ/φπνηα ελδηαθέξεηαη βι.ι.: Ν. Μνπδέιεο, Ση είλαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ; ζην Ν. Μνπδέιεο, Από ηελ Αιιαγή ζηολ Δθζσγτροληζκό (Αζήλα: Θεκέιην, 2002) 11

12 1.3 Σν πιέγκα δξάζεσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία Δηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ΚηΠ αλαπηχζζνληαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, κία ζεηξά απφ δξάζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Κάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ελψ θάπνηεο άιιεο ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ βάζεη δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πρ. ζηηο γπλαίθεο, ζηνπο κεηαλάζηεο θηι.). Η πνιηηηθή γηα ηε λενιαία πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία παξεκβάζεσλ θαζψο έρεη σο πιεζπζκφ-ζηφρν έλα εηδηθφηεξν ηκήκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ζπγθεθξηκέλα ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο. Οη δξάζεηο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο ζα κπνξνχζαλ λα ηδσζνχλ σο έλα είδνο «εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» γηα ηε ζπκκεηέρνπζα λενιαία κέζα απφ ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε κεηεμέιημε ησλ λέσλ ζηνπο ελεξγνχο πνιίηεο ηνπ αχξην. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα θάλνπκε θαηαξρήλ κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ρψξαο καο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ ηα ΣΟΤΝ κέζα ζην πιέγκα ησλ δξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή. Ποιηηηθή γηα ηε λεοιαία: Δσρωπαϊθή Έλωζε θαη Διιάδα ηα πιαίζηα ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε ρψξα καο έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνπο εηαίξνπο ηεο φηη βαζηθέο επηδηψμεηο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε λενιαία απνηεινχλ αθελφο ε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ ε εθ κέξνπο ηνπο αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ζε επξσπατθφ επίπεδν. Η Λεπθή Βίβινο ηνπ 2001 «Μηα λέα πλνή γηα ηελ επξσπατθή λενιαία» 2 νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο φπνπ ηα θξάηε κέιε ζπκθψλεζαλ λα εζηηάζνπλ ζε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο: ζηελ ελίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ζηελ ηφλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επηιεγκέλεο δξάζεηο, ζηελ ελζάξξπλζε ησλ εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε κεγαιχηεξε γλψζε γηα ηε λενιαία 2 Βι.ι. 12

13 ε ζπλέρεηα ηεο Λεπθήο Βίβινπ, ην Μάξηην ηνπ 2005 εγθξίζεθε ην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηε Νενιαία ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ, θαη ζηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επζπγξάκκηζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο. Βάζεη ηνπ ελ ιφγσ πκθψλνπ κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ ειήθζεζαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο) 3 ελψ παξάιιεια κία ζεηξά απφ ζπκθσλίεο ππεγξάθεζαλ ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο φζν θαη κε άιιεο ρψξεο, επξσπατθέο ή κε (πρ. ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θηι.) κε αληηθείκελν ηε λενιαία ζηελ Δπξψπε θαη εθηφο Δπξψπεο. Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ ζπκθσληψλ είλαη έλα πιέγκα δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη: Σν δίθηπν eurodesk 4. Παξέρεη δσξεάλ πιεξνθφξεζε εζληθήο θαη επξσπατθήο εκβέιεηαο ζηνπο λένπο θαη ζε φζνπο εξγάδνληαη κε λένπο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, απαζρφιεζεο, θηλεηηθφηεηαο, εζεινληηζκνχ, αληαιιαγψλ θηι. Η πιεξνθφξεζε παξέρεηαη ηειεθσληθά, δηα δψζεο θαη online 5. Σν πξφγξακκα «Νέα Γεληά ζε Γξάζε» (youth in action) 6. Η δηάξθεηα ηνπ είλαη εμαεηήο ( ) θαη ζθνπφ έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, ηελ πξνψζεζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο (δειαδή ηεο κάζεζεο εθηφο ησλ επίζεκσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ) θαη ηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ ζε λένπο θαη λέεο. Γηαξζξψλεηαη ζε πέληε δξάζεηο σο εμήο: o Γξάζε 1: Νενιαία γηα ηελ Δπξψπε Γξάζε 1.1: Αληαιιαγέο Νέσλ Γξάζε 1.2: Πξσηνβνπιίεο Νέσλ 3 Η πνιηηηθή γηα ηε λενιαία εληάζζεηαη ζηηο πνιηηηθέο ζηηο νπνίεο αθνινπζείηαη ε Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (βι.ι.: 4 Βι.ι.: 5 ην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ 30 ρψξεο (εθηφο ΔΔ ζπκκεηέρνπλ ε Ιζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ε Ννξβεγία). ηελ Διιάδα ππεχζπλε είλαη ε Δζληθή Τπεξεζία Πξνγξακκάησλ ΔΔ Νενιαία & Eurodesk. Οη λένη/λέεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά ζην , κε θαμ ζην , κε e- mail ζην ή λα επηζθέπηνληαη ηελ ππεξεζία ζηε δηεχζπλζε Αραξλψλ 417, Αζήλα ή ζηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Νέσλ ζε φιε ηελ Διιάδα. 6 Βι.ι.: Γηα δξάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο δηαηέζεθαλ ζηε ρψξα καο 17 εθ. ην 2007 φπσο αλέθεξε ν ΤΠΔΠΘ ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηηο 27/3/08. 13

14 Γξάζε 1.3: Γεκνθξαηηθά ρέδηα γηα ηνπο Νένπο o Γξάζε 2: Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία o Γξάζε 3: Νενιαία ζηνλ Κφζκν o Γξάζε 4: Τπνζηεξηθηηθά κέηξα γηα ηε Νενιαία o Γξάζε 5: Τπνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Μφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νέα Γεληά ζε Γξάζε» απνηεινχλ: α) ε ηδηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, β) ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, γ) ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία (θαηαπνιέκεζε ξαηζηζκνχ/μελνθνβίαο) θαη δ) ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. Δηδηθά γηα ην 2008 επηδηψθνληαη επηπιένλ ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο κε βάζε ην θχιν θαη ε πξναγσγή ησλ πγηεηλψλ ηξφπσλ δσήο. ζνλ αθνξά δε ζηηο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηέο πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, β) ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, γ) ην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο λένπο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, δ) ηελ θηλεηηθφηεηα, ε) ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζη) ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη δ) ηελ ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ δηθηχσλ γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ. Σν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Νέσλ 7. Πξφθεηηαη γηα εθπησηηθή θάξηα πνπ ρνξεγείηαη ζε λένπο θαη λέεο ειηθίαο 13 έσο 26 εηψλ. Η δηαλνκή ηεο γίλεηαη απφ ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία, ηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Νέσλ θαη ηα ΣΟΤΝ. ην πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζπκκεηέρνπλ 43 ρψξεο. Η Διιάδα έγηλε πιήξεο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ Καηφρσλ Καξηψλ Νέσλ - EYCA (European Youth Card Association) ζηηο 1/6/2008. ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο, ε κεγέζπλζε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα, ε αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ λέσλ θαη ε θαιιηέξγεηα θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο. Σν πξφγξακκα «Θπξίδεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» 8. Πξφθεηηαη γηα δνκέο ζηήξημεο ησλ λέσλ ζε ειηθία, ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηψλ. ηφρν έρνπλ ηελ 7 Βι.ι.: θαη 8 Βι.ι.: 14

15 πιεξνθφξεζε θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λένπο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ή πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη κία επηρείξεζε θαη επηζπκνχλ λα ηελ επεθηείλνπλ (δηαδηθαζία ίδξπζεο επηρείξεζεο, πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θηι.). Απεπζχλνληαη επνκέλσο ζε θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο, απφθνηηνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δεκνζίσλ ΙΔΚ θαη ησλ ινηπψλ ζρνιψλ αξρηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ή ηέινο ζηνπο καζεηέο ή/θαη ηνπο απφθνηηνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ θαη ζρνιψλ. Τπάξρνπλ 80 ζπξίδεο ζε φιε ηε ρψξα θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο γίλεηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ). Δκπιεθόκελοη Φορείς Βάζεη ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ νη θχξηνη εζληθνί θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία ζηε ρψξα καο είλαη νη αθφινπζνη: Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΔΠΘ). Η Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο (ΓΓΝΓ). Σν Ιλζηηηνχην Νενιαίαο (ΙλΝε) 9 θχξηνο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΓΓΝΓ, ε κειέηε, ε έξεπλα θαη ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαη έξγσλ πνπ ηνπ αλαζέηεη ε ΓΓΝΓ (ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν). Δπίζεο απφ ην 1998 έρεη ζεζκνζεηεζεί ην Δζληθφ πκβνχιην Νέσλ (ΔΤΝ) 10 ην νπνίν απνηειεί ηελ αλεμάξηεηε, κε θπβεξλεηηθή, κε θεξδνζθνπηθή νκνζπνλδία ησλ νξγαλψζεσλ ησλ λέσλ ηεο ρψξαο καο θαη ην νπνίν είλαη ν επίζεκνο εθπξφζσπνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Με ην Ν. 3443/06 (ΦΔΚ 41/Α/ ) ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3577/07 (ΦΔΚ 130/Α/8-6-07) πξνβιέθζεθε ε ζπγθξφηεζε Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ (ΣΟΤΝ) ζε θάζε δήκν θαη θνηλφηεηα ηεο ρψξαο (θαη ζε θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα ζηνπο κεγάινπο δήκνπο). Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξψησλ ΣΟΤΝ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2008 κε βάζε ηελ ΚΤΑ 6896/ ησλ 9 Σν Ιλζηηηνχην Νενιαίαο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3369/05 (ΦΔΚ 171/Α/ ), κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3577/07 (ΦΔΚ 130/Α/ ) θαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 129 (ΦΔΚ 141/ ). 10 Βι.ι.: 15

16 Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ δηαθξίλνληαη σο επηπιένλ εκπιεθφκελνη θνξείο ηα ΣΟΤΝ αιιά θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (ΤΠΔ) θαζψο θαη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο ηεο ρψξαο (Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α βαζκνχ) 11. Δμάιινπ βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν «Πνιηηηθή γηα ηε λενιαία: Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιάδα» πνπ πξνεγήζεθε, είλαη θαλεξφ φηη ζηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία εκπιέθνληαη θαη «ππεξεζληθνί» θνξείο θαηά θχξην ιφγν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (αλ θαη φρη άκεζα ιφγσ ηνπ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αθνινπζείηαη ε Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ) ελψ επίζεο ππάξρεη επίδξαζε θαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (πρ. γηα ηελ Δπξσπατθή Κάξηα Νέσλ). ην ρήκα 1 πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία ηεο ρψξαο καο θνξέσλ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Δσρφπαχκή Δπιηροπή Σσμβούλιο ηης Δσρώπης ΥΠΔΣ ΥΠΔΠΘ ΟΤΑ ΔΣΥΝ ΤΟΣΥΝ ΙνΝε ΓΓΝΓ Οργανώζεις Νέφν Νέοι / Νέες ρήκα 1: Απεηθφληζε ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία θνξέσλ 11 Ο ηδξπηηθφο Νφκνο πξνβιέπεη θαη Ννκαξρηαθά πκβνχιηα Νέσλ ηα νπνία πξνο ην παξφλ δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 16

17 1.4 Η πεξίπησζε ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ Νέσλ ζηελ Διιάδα πσο ήδε αλαθέξζεθε βαζηθή πνιηηηθή επηδίσμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πνιίηε, ε ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζε φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξν πξνο απηφλ επίπεδν. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία δελ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα εμαηξείηαη ε πνιηηηθή γηα ηε λενιαία. ηα πιαίζηα απηά δεκηνπξγήζεθε ζηε ρψξα καο ν ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ (ΣΟΤΝ) 12 γηα ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ειηθίαο 15 έσο 28 εηψλ. χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο Νφκν ηα ΣΟΤΝ ζηνρεχνπλ: ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάδεημε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λενιαίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν ΟΣΑ, γηα ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ. ηε κέξηκλα γηα ηε ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ ελεξγφ θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρα πκβνχιηα Νέσλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Σα ζεζκηθά φξγαλα ησλ ΣΟΤΝ απνηεινχλ ε πλέιεπζε, ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ δηελεξγνχληαη εθινγέο αλά δχν ρξφληα κε άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία κε εληαία ςεθνδέιηηα. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο (εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη) έρνπλ φινη νη λένη θαη νη λέεο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί ζε ζρεηηθφ Μεηξψν Νέσλ. Η ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΣΟΤΝ γίλεηαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ΟΣΑ Α βαζκνχ θαη πξνέξρεηαη εμίζνπ απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ ΤΠΔ θαη ηνπ ΤΠΔΠΘ 13. Δπηπξφζζεηα κε βάζε ηελ ΚΤΑ 47267/ αξ. 3 παξ. 10 επηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε Γήκνο θαη Κνηλφηεηα παξέρνπλ ζηα ΣΟΤΝ ρψξν θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 12 Βι.ι.: Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ ζηελ πξνζπάζεηα δηυπνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία ζηε ρψξα καο θαζψο πξφθεηηαη γηα πξντφλ ζπλεξγαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 13 Πέξαλ ηεο ηαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. 17

18 Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη ραξαθηεξίζεη ηα ΣΟΤΝ πξσηνπνξηαθφ ζεζκφ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, δελ πθίζηαληαη δνκέο αληίζηνηρεο ηππηθήο νξγάλσζεο ζε άιιεο ρψξεο κέιε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ζεζκφο ησλ ΣΟΤΝ απνηειεί ηδαληθή επθαηξία γηα ηελ πξνψζεζε: ηεο απηελεξγνχο δξάζεο ησλ ίδησλ ησλ λέσλ (σο θνξέσλ πξνηάζεσλ θαη δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ) δξάζεσλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ κε ηε ζπκβνιή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ ηνπ πιέγκαηνο ησλ δξάζεσλ πνπ παξνπζηάζακε ζηελ παξάγξαθν «Πνιηηηθή γηα ηε λενιαία: Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιάδα» θαη ην νπνίν ζπκίδνπκε επηγξακκαηηθά φηη πεξηιακβάλεη: o ηελ πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο eurodesk o ηε ζπκκεηνρή ζηηο πέληε δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νέα Γεληά ζε Γξάζε» o ηελ πξνψζεζε ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Νέσλ o ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ κέζα απφ ηηο «Θπξίδεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». επηπιένλ δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία φπσο πρ. ην πξφγξακκα Πφιηο «Ακθηηξχσλ» πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ αλάιεςε ησλ Special Olympics ηνπ 2011 απφ ηε ρψξα καο 14. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απνηειεί πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Νενιαίαο) ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα ΣΟΤΝ πξνθεηκέλνπ αθελφο λα πξνσζεζνχλ νη δξάζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία, πξνο φθεινο ησλ λέσλ ηεο ρψξαο καο θαη αθεηέξνπ λα δνζεί έλα πξψην έλαπζκα ελεξγνπνίεζεο ησλ ΣΟΤΝ κέρξη λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο απηφλνκε δπλακηθή. Γηα ην ιφγν απηφ δηνξγαλψλνληαη απηή ηελ πεξίνδν αλνηρηά δηήκεξα ελδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ 15 θαη ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ζηα νπνία ηα ζηειέρε ησλ ΣΟΤΝ 14 ην δηήκεξν ελδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σξίπνιε ζηηο 25-26/10/08 παξνπζηάζηεθε απφ ηελ θα Π. Μάληε (εθπξφζσπν ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο, κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ ησλ Special Olympics (Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ γηα αζιεηέο κε δηαλνεηηθή αλαπεξία)) ε ηδέα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΣΟΤΝ ζην Πξφγξακκα Πφιηο «Ακθηηξχσλ». Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα θηινμελίαο ησλ αζιεηψλ ησλ Special Olympics Athens 2011 ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ απφ θνηλνχ κε ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ ππνδνρήο. 15 Παξαθνινπζήζακε ην δηήκεξν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σξίπνιε ζηηο 25-26/10/08 18

19 παξαθνινπζνχλ κία ζεηξά ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ, ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ θηι. ελψ παξάιιεια παξέρνληαη θίλεηξα ελεξγνπνίεζεο ησλ ΣΟΤΝ φπσο πρ. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε δηαλνκή ηεο Κάξηαο Νέσλ 16. ζνλ αθνξά εμάιινπ ζηελ πξνβνιή θαη ηε δεκνζηφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ ηνπο ηα ΣΟΤΝ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ην δηαδηθηπαθφ ηφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ελψ επίζεο ππάξρεη ζρεηηθφ ξαδηνθσληθφ ζπνη (ζην κέιινλ θαη ηειενπηηθφ). Δπηπιένλ ζηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ γηα ηελ επηηπρεκέλε πξνβνιή ηεο δξάζεο ησλ ΣΟΤΝ ζπκβάιινπλ ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ζηειέρε ησλ ΣΟΤΝ (πρ. κε ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηελ Δπηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή 17 ) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε δηθηχσζε ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο ζεζκνχο ζε ηνπηθφ επίπεδν (θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θηι.) θαη λα πξνβάινπλ ηε δξάζε ηνπο κέζα απφ ηα ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ηνπηθφο ηχπνο, ηνπηθφ ξαδηφθσλν, ηνπηθή ηειεφξαζε). Σέινο ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΣΟΤΝ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη πέξαλ ηεο ηαθηηθήο ηνπο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ΤΠΔ θαη ΤΠΔΠΘ πνπ ήδε είδακε ππάξρνπλ νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: Απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ eurodesk θαη «Νέα Γεληά ζε Γξάζε» Απφ ηνλ Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΓΓΝΓ. Απφ ζπλέξγηεο ηεο ΓΓΝΓ κε θνξείο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θηι. Απφ ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Νέσλ πνπ ήδε αλαθέξζεθε Απφ ρνξεγίεο, δσξεέο, ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ, ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνκέα Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ΣΟΤΝ (σο θνξέσλ πξνηάζεσλ, δηθαηνχρσλ πξνγξακκάησλ θηι.) απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ. 16 ε πεξίπησζε πνπ ε δηαλνκή ηεο θάξηαο γίλεη απφ ην ΣΟΤΝ ην 70% ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο θάζε θάξηαο (15 ) επηζηξέθεη ζην ΣΟΤΝ. 17 Παξαθνινπζήζακε ηε ζρεηηθή παξνπζίαζε ηνπ θ. Ν. Βιαράθε, πκβνχινπ ζηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο, ζην δηήκεξν ελδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ ζηελ Σξίπνιε ζηηο 26/10/08. 19

20 Προηεηλόκελες δράζεης ΤΟΣΥΝ ε πξαθηηθφ επίπεδν ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη ην Ιλζηηηνχην Νενιαίαο έρνπλ πξνηείλεη κία δέζκε δξάζεσλ γηα ηα ΣΟΤΝ πνπ πεξηιακβάλεη: Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ γηα ηελ θαηαλφεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο. Σε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ (εκεξίδεο, δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο, ζπλαπιίεο θηι.). Σε δηνξγάλσζε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια ΣΟΤΝ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εζεινληηθήο πξνζθνξάο ησλ λέσλ. Σε δηνξγάλσζε δξάζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ λέσλ (κε ηππηθή κάζεζε). ιεο απηέο νη δξάζεηο απαηηνχλ πάληα ηε ζπλεξγαζία ησλ ΣΟΤΝ κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ηηο επξσπατθέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θηι., νη δε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα πεξηιακβάλνπλ ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΟΣΑ φπσο: ηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο κε ηελ αλάδεημε γηα παξάδεηγκα ελαιιαθηηθψλ δνκψλ αλαςπρήο θαη δηαθνπψλ γηα λένπο, ηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηνπο λένπο δεκφηεο επηζηήκνλεο, επαγγεικαηίεο, επηρεηξεκαηίεο θηι. πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνβνιή θαη ε ζηήξημε ηνπο. Δπίζεο κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηηο «Θπξίδεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» αιιά θαη ηελ επαθή κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ έληαμε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Νέσλ. ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε δηνξγάλσζε γηα παξάδεηγκα δελδξνθπηεχζεσλ, πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο θηι. ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε ηε δεκηνπξγία γηα παξάδεηγκα εζεινληηθψλ νκάδσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξνο άπνξνπο, κεηαλάζηεο, λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο θηι. ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηελ αλάδεημε γηα παξάδεηγκα ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, ηελ πξνβνιή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηέρλεο, ηελ πξνβνιή λέσλ θαιιηηερλψλ θηι. 20

21 ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κε ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαηά ησλ ζχγρξνλσλ εμαξηήζεσλ, ππέξ ηνπ πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο πξφιεςεο ζε δεηήκαηα πγείαο θηι. Δίλαη πξνθαλέο φηη κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ πξσηνβνπιηψλ ηα ΣΟΤΝ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο γηα α) ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε κία ζεηξά δξάζεσλ, β) ηελ πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ ζε πιήζνο ζεκάησλ πνπ ηνπο/ηηο αθνξνχλ, γ) ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηελ νκαδηθή εξγαζία, δ) ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε δεμηνηήησλ (κε ηππηθή κάζεζε), ε) ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο θηι. Γηα λα πξνθχςνπλ φκσο ηα παξαπάλσ νθέιε απαηηείηαη ε αληαπφθξηζε ησλ λέσλ ηεο ρψξαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο. Γελλάηαη επνκέλσο ην εξψηεκα κε πνηνλ ηξφπν ζα γίλεη εθηθηή ε πξνζέιθπζε ησλ λέσλ. Γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε ησλ λέσλ απαηηείηαη κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ πεξηιακβάλεη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο, αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θηι. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηηάδνπκε ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηα ΣΟΤΝ κέζσ ηεο εηζαγσγήο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο θαη δηθηχσζεο (πλεξγαηηθά πζηήκαηα - ). Η αλάγθε αμηνπνίεζεο ηέηνησλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην ησλ ΣΟΤΝ γίλεηαη εληνλφηεξε ζε πεξηνρέο φπνπ ε θπζηθή επαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ εκθαλίδεη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο (πρ. ζε Γήκνπο απνηεινχκελνπο απφ νηθηζκνχο απνκαθξπζκέλνπο κεηαμχ ηνπο, φπνπ ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη έληνλν ή κεζνιαβεί ζάιαζζα θηι.) ή φπνπ νη λένη θαη νη λέεο ιφγσ πιεζψξαο παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ δελ έρνπλ αξθεηφ ειεχζεξν ρξφλν αιιά ζα ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο ζε ψξεο πνπ εθείλνη/εθείλεο επηιέγνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλάληεζεο κε θπζηθή παξνπζία ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη θαηαξρήλ κία παξνπζίαζε ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ νη ζχγρξνλεο ΣΠΔ θαη εηδηθφηεξα ην Γηαδίθηπν ζηελ ΚηΠ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία ιεπηνκεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λενιαίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη απφ ηα ΣΟΤΝ ζηε ρψξα καο. 21

22 Κεθάιαην 2: Η επίδξαζε ησλ ζύγρξνλσλ ΣΠΔ 2.1 Γηαδίθηπν θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ Σν Γηαδίθηπν (Internet) ζεσξήζεθε εμαξρήο φηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο θαζψο απνηειεί έλαλ πφξν ζηνλ νπνίν ε πξφζβαζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε γηα ηελ ΚηΠ ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο πφξνπο ζηνπο νπνίνπο ε πξφζβαζε ήηαλ θαη είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε γηα ηελ ΚηΠ ζε ζχγθξηζε κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ δχν άιισλ πφισλ, δειαδή ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Αγνξάο (3), (8), (9), (10). Ιδηαίηεξα δε ελζαξξπληηθή έλδεημε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ΚηΠ ράξε ζην Γηαδίθηπν, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζπκκεηνρήο δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηα «θνηλά» (3), (11). Δπηπξφζζεηα έρεη δηαπηζησζεί φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηαβνχιεπζεο (offline) ζε αληίζεζε κε ηηο λεφηεξεο ειηθίεο ((12), (13)), γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζεη ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο-ζηφρνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δειαδή ησλ λέσλ, ζηελ ΚηΠ. Βέβαηα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ειηθία δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην αλ θάπνηνο ζα ζπκκεηέρεη ζηα «θνηλά» κε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο κε ειεθηξνληθά κέζα ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο εκθαλίδνπλ έλα ζχλνιν απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα φπσο πρ. πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, πξνυπάξρνπζα ελεξγή ζπκκεηνρή (δειαδή πξηλ απφ ηελ χπαξμε ειεθηξνληθψλ κέζσλ) ((11), (12), (14)) θηι. Χο εθ ηνχηνπ ην γεγνλφο φηη είλαη θαλείο λένο θαη ηνπ πξνζθέξνληαη ηξφπνη ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο δε ζπλεπάγεηαη απηνκάησο φηη ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ((12), (15)). Απαηηνχληαη παξάιιειεο δξάζεηο γηα ηελ ηφλσζε γεληθφηεξα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ 18 ελψ επηπιένλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη αθφκε θαη αλ φινη νη λένη θαη νη λέεο είραλ ηελ πξφζεζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζπκκεηνρήο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη εθθξεκφηεηα φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (ςεθηαθφ ράζκα - digital divide). Δίλαη επνκέλσο πξνθαλέο φηη απαηηνχληαη παξάιιειεο δξάζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη αθελφο λα εζηηάζνπλ ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ζηα «θνηλά» θαη αθεηέξνπ λα γεθπξψζνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα πνπ 18 Πρ. ηα αλνηρηά δηήκεξα «Δλδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ» πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 22

23 πθίζηαηαη αθφκε θαη αλάκεζα ζηε λέα γεληά (δειαδή αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο λένπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ). ζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο ηφλσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο 19 επηγξακκαηηθά ζα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη βάζεη ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη, θαίλεηαη φηη ε παξνπζία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ (politicians) ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ζπδεηήζεσλ ηνλψλεη ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ((12, (14)), ελψ ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζπκκεηνρή θαίλεηαη λα έρεη θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία (κέζσ πρ. ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ (e-voting)) θαη φρη ε απιή δπλαηφηεηα δηαιφγνπ ρσξίο θάπνηα ρεηξνπηαζηή θαηάιεμε ((12), (17), (18)). Δπίζεο ζηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ζπγθέληξσζεο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρεηηθήο, κε ην ζέκα ζπδήηεζεο, πιεξνθνξίαο (19) έηζη ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη λα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαηαξρήλ γηα ην ζέκα ζπδήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκεηάζρνπλ 20. ζνλ αθνξά δε ζην δήηεκα ηεο γεθχξσζεο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θάπνηεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο έρνπλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ηα νπνία νη πνιίηεο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζνπλ ειεθηξνληθά ((12), (16)). Γλψκε καο είλαη φηη αλ θαη απηνχ ηνπ είδνπο νη ιχζεηο πηζαλψο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε επηηπρία γηα ηε δηεπθφιπλζε κίαο «ζηηγκηαίαο» δηαδηθαζίαο φπσο είλαη απηή ηεο ςεθνθνξίαο, θξίλνληαη κάιινλ αλεπαξθείο γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο άιισλ, ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε ζπκκεηνρή ζε δηάινγν θαζψο ζηελ πξάμε ράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ην πιενλέθηεκα ηεο επθνιίαο ζπκκεηνρήο αλ ν λένο ή ε λέα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ ζε θάπνην άιιν ρψξν πξφζβαζεο εθηφο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 21. Σέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε θαη κία παξάκεηξν πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ πήξακε απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 19 Γηα φπνηνλ/φπνηα ελδηαθέξεηαη βι.ι.: Beynon-Davies, P., Williams, M. D., Owens, I., Hill, R., Σhe electronic procurement of ideas, International Journal of Electronic Business, 2(1), 3 19 θαη Chadwick, A., Bringing E-democracy back in - Why it matters for future research on e- governance, Social Science Computer Review, 21(4), Βεβαίσο έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ γελλάηαη έρεη λα θάλεη κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη (επηιεθηηθή πιεξνθφξεζε ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε άπνςε). 21 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ην έηνο 2007, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ λέσλ ειηθίαο εηψλ θάλεη ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ην ζπίηη (73%) θαη ζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά απφ άιια ζεκεία πξφζβαζεο (πρ. Ίληεξλεη θαθέ (32%), ζπίηηα θίισλ (19%), ΑΔΙ/ΣΔΙ (17%) θηι.) (http://stats.observatory.gr/pxweb2006/database/eeurope/databasetree.asp) 23

24 Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο Τπεξεζίαο - European Voluntary Service (EVS) 22. Με βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο EVS ζεσξνχλ φηη γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θάζε ζπλεξγαηηθή θνηλφηεηα (θαη άξα θαηά ηε γλψκε ηνπο θαη ηα ΣΟΤΝ) πξσηαξρηθφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο ηεο νκάδαο (teambuilding) θάηη πνπ απαηηεί ηελ θαηαξρήλ θπζηθή παξνπζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηαηήξεζε ηνπ ζπλεθηηθνχ δεζκνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ. Απφ ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη ε απηνηειήο εγθαηάζηαζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ δελ πξφθεηηαη απφ κφλε ηεο λα νδεγήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηελ ΚηΠ. Γη απηφ ην ιφγν ζην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ πνπ πξνηείλεηαη ζην 3 ν Κεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππνγξακκίδεηαη εμαξρήο ε αλάγθε δξνκνιφγεζεο κία ζεηξάο απφ παξάιιειεο δξάζεηο, ζπλνδεπηηθψλ ηεο εηζαγσγήο ησλ, έηζη ψζηε ηειηθά λα ηθαλνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκνχ Βι. ι. ζην: 23 Σν δήηεκα ηεο επξείαο εηζαγσγήο Π ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αμηνπνηνχληαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ απαζρνιεί ηα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε πνπ παξνπζηάζακε ζεσξνχκε φηη είλαη ζαθείο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε απιή εγθαηάζηαζε ελφο Π δε ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηείηαη κία ζεηξά παξάιιεισλ δξάζεσλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κία νινθιεξσκέλε ιχζε ηελ νπνία ηερλνινγηθά ζα ππνζηεξίμεη/δηεπθνιχλεη ην Π. 24

25 2.2 πλεξγαηηθά πζηήκαηα () Σα ζην Γηαδίθηπν (web-based collaborative tools) είλαη πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ππάξρνπλ ζην Γηαδίθηπν απφ ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Σα «παιαηφηεξα» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εληαηηθά θαη ζηηο κέξεο καο (ηνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ απηά) πεξηιακβάλνπλ: Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) θαη ηηο ιίζηεο ζπδεηήζεσλ (discussion lists - listserv) Σα ζπζηήκαηα αζχγρξνλεο ζπλδηάζθεςεο (asynchronous conferencing systems) φπσο ην Usenet Σα ζπζηήκαηα ζπδήηεζεο (chat systems) Σα ζπζηήκαηα άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ (instant messaging) θ.ά. (20) ήκεξα θαζψο θηλνχκαζηε ηαρχηαηα ζηελ επνρή ηνπ Web 2.0 ή αιιηψο ηνπ πκκεηνρηθνχ Γηαδηθηχνπ, ηα λέα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξνζθήλην δίλνπλ πιένλ πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο αλζξψπηλεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ απνηεινχλ ηα αθφινπζα (21): Blogs, πρ. weblogs.com θαη blogger.com. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο δηθηπαθψλ online εθεκεξίδσλ κε ηα πην πξφζθαηα ζέκαηα λα εκθαλίδνληαη πξψηα, ελψ ππάξρνπλ θαη ζρεηηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο εηδηθέο γηα blogs (πρ. ε social search engine Technorati Κνηλσληθά δίθηπα (social networks), πρ. θαη Δπηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ ζειίδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε «θίινπο» πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα κνηξαζηνχλ πεξηερφκελν θηι. Κνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ (content communities), πρ. θαη Πξφθεηηαη γηα θνηλφηεηεο νη νπνίεο νξγαλψλνπλ θαη κνηξάδνληαη πεξηερφκελν (δηαθνξεηηθνχ είδνπο πεξηερφκελν αλάινγα κε ηελ θνηλφηεηα (πρ. θσηνγξαθίεο ζην Flickr, videos ζην YouTube θηι.). Wikis. Οη ηζηνρψξνη απηνί επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ πεξηερφκελν ή αθφκε θαη λα επεμεξγάδνληαη (edit) ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηνλ ηζηνρψξν 25

26 ιεηηνπξγψληαο νπζηαζηηθά σο έλα θνηλφρξεζην έγγξαθν ή θαιχηεξα κία θνηλφρξεζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηακνξθψλεηαη δπλακηθά απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Απνηεινχλ εμαηξεηηθά εξγαιεία φηαλ απαηηείηαη νκαδηθή εξγαζία, ηδηαίηεξα φηαλ ε νκάδα είλαη δηάζπαξηε ζε δηάθνξα ζεκεία. Έλα wiki κπνξεί λα είλαη αλνηρηφ ζε πξφζβαζε γηα ηνλ θαζέλα ή κπνξεί λα είλαη θιεηζηφ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο απηψλ πνπ ην δεκηνπξγνχλ. Σν πην γλσζηφ wiki ζήκεξα είλαη ε Wikipedia (http://www.wikipedia.com). Πξφθεηηαη γηα κία δηθηπαθή online εγθπθινπαίδεηα ε νπνία δηαζέηεη ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ άξζξα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζε εζεινληηθή βάζε. Podcasts. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα αξρεία ήρνπ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα θαηφπηλ ζπλδξνκήο κε ρξήζε θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Apple itunes (http://www.apple.com/itunes/). Forums. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο δηθηπαθψλ ζπδεηήζεσλ, ζπλήζσο γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ αμίδεη λα παξαζέζνπκε θαη ηα αθφινπζα ηνπ Web 2.0 φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα ηεο Οκάδαο Ιγ2 ηνπ E-business Forum 24 : RSS. Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία (πρ. NewsGator 25 ) πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα αλαλεψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνρψξσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, πρ. γηα θάηη λέν πνπ πξνζηέζεθε ζε έλα blog, γηα ηνπο ηίηινπο ησλ εηδήζεσλ (πνπ αιιάδνπλ δηαξθψο) θηι. Παξάιιεια δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ επηζπκεί λα δεκνζηεχζεη θάηη λα κπνξεί λα ην δεκνζηεχζεη ζε πνιιά ζεκεία ηαπηφρξνλα κε απιφ θαη απηφκαην ηξφπν Σν Δ-business Forum (http://www.ebusinessforum.gr) απνηειεί κεραληζκφ δηαβνχιεπζεο ηεο Πνιηηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν, κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο, κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία, ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θηι. Πξφθεηηαη γηα κία πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Μία απφ ηηο νκάδεο πνπ εξγάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη ε Οκάδα Ιγ2 ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ πκκεηνρηθνχ Γηαδηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=110&language=el). 25 Βι.ι. 26 Βι.ι. 26

27 Mashups. Πξφθεηηαη γηα δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα απφ πνιιέο πεγέο ζε έλα εληαίν εξγαιείν κε απνηέιεζκα λα παξέρνπλ ελ ηέιεη κία δηθηπαθή ππεξεζία 27 πνπ δελ ππήξρε πξνεγνπκέλσο. Γηα παξάδεηγκα κία ηέηνηα ππεξεζία κπνξεί λα πξνθχςεη κε ζπλδπαζκφ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ ην Google Maps (πξψηε πεγή δεδνκέλσλ) θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ ελ ιφγσ γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ θάπνην κεζηηηθφ γξαθείν (δεχηεξε πεγή δεδνκέλσλ). Κνηλσληθά παηρλίδηα (social games) ή metaverse (δειαδή meta + universe) environments. Πξφθεηηαη γηα δηθηπαθά παηρλίδηα π.ρ. ην Second Life ή ην World of Warcraft (πην γλσζηφ σο WνW) ζηα νπνία ν ρξήζηεο ζπκκεηέρεη αιιειεπηδξψληαο κε άιινπο. Λνγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (open source software) 28. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα δηαλείκνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δσξεάλ αιιά θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ/βειηηψζνπλ ηνλ πεγαίν θψδηθα. Η αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ γίλεηαη ζπρλά δεκφζηα, κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. User review portals 29. Πξφθεηηαη γηα δηθηπαθέο πχιεο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ εκθάληζε κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ/ηξνπνπνηήζνπλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο ιεηηνπξγψληαο ζπλεξγαηηθά. Peer to Peer (P2P) file sharing. Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ κεηαμχ νκφηηκσλ θφκβσλ (ρσξίο ρξήζε θεληξηθψλ εμππεξεηεηψλ). Έλα απφ ηα πην δεκνθηιή δίθηπα δηακνηξαζκνχ αξρείσλ είλαη ην Gnutella. Ιζηνρψξνη ζχγθξηζεο ηηκψλ (comparison shopping sites). Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο ηζηνρψξνπο ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη ν Google Product Search (παιαηφηεξα γλσζηφο σο Froogle). Σα θπξηφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξναλαθέξακε είλαη (21): Η ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ αμηνιφγεζε εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη θάλνληαο πην αρλά ηα φξηα κεηαμχ ηνπ κέζνπ (media) θαη ηνπ θνηλνχ (audience). Γηα 27 Πρ. 28 Βι.ι. θαη 29 Βι.ι. 27

28 παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο πιένλ γίλνληαη νη ίδηνη δεκνζηνγξάθνη, παξαγσγνί ζπλεξγαηηθψλ βηβιίσλ, δηαλνκείο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, αθφκε θαη επηρεηξεκαηίεο. Η ειεπζεξία ζπκκεηνρήο. ηα ζπζηήκαηα απηά ελ γέλεη δελ ππάξρνπλ εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν θαη ελζαξξχλνληαη ςεθνθνξίεο, ζρφιηα θαη δηακνηξαζκφο ηεο πιεξνθνξίαο. Η ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά ελζαξξχλνπλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Η έληαμε ζε θνηλφηεηεο. Υάξε ζηα ζπζηήκαηα απηά δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ρξεζηψλ κε βάζε θνηλά ελδηαθέξνληα. Η δηθηχσζε. Σα ζπζηήκαηα απηά ελ γέλεη πξνσζνχλ ηε δηθηχσζε κε πιήζνο άιισλ ζπλδέζκσλ κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφ επξχηεξε εμάπισζή ηνπο. Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ πφζν δεκνθηιή είλαη (ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηνπο λένπο) αξθεί λα παξνπζηάζνπκε κεξηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία: Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ blogs 30, νη ρξήζηεο ηνπ YouTube 31 παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξα απφ videos εκεξεζίσο ελψ ζην θνηλσληθφ δίθηπν facebook 32 έρνπλ εγγξαθεί πεξηζζφηεξνη απφ ρξήζηεο (21), ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο λένη. ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο νη ρξήζηεο ηνπ facebook είλαη πεξηζζφηεξνη απφ εθ ησλ νπνίσλ ην 71% είλαη ειηθίαο εηψλ θαη ην 26,5% είλαη ειηθίαο εηψλ 33. Δπίζεο αμίδεη λα ζπκίζνπκε φηη ην θαινθαίξη ηνπ 2007, ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, έιαβε ρψξα ε πξψηε, ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ νξγαλψζεθε απφ Έιιελεο θαη Διιελίδεο bloggers, σο δηακαξηπξία γηα ηηο ππξθαγηέο ζε Πεινπφλλεζν θαη Πάξλεζα. Η απήρεζε ησλ είλαη ινηπφλ ηέηνηα πνπ φρη κφλν δελ κπνξεί λα αγλνεζεί, αιιά απελαληίαο είλαη πξνθαλέο φηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο θαη θαηά ηε γλψκε καο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΣΟΤΝ. ην Παξάξηεκα γίλεηαη κία αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηεζζάξσλ, 30 Δληνπηζκέλα απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο blogs, Technorati χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γξ. Δ. Παπάλε πνπ θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηελ Φεθηαθή Αζθάιεηα (Digital Awareness and Response to Threats - DART) Η DART ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα «Φεθηαθή Διιάδα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη ζηφρν έρεη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο λέεο ΣΠΔ. 28

29 ζχγρξνλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηηο κέξεο καο, δειαδή ησλ wikis, ησλ blogs, ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ facebook θαη ησλ θνηλνηήησλ πεξηερνκέλνπ (ζπγθεθξηκέλα ηνπ Flickr). 29

30 2.3 Αμηνπνίεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λενιαίαο δηεζλώο πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη νη ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπληνλίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ηε λενιαία κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ θαη θάζε κία αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δεκνθξαηηθφ βίν, ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ εζεινληηζκνχ θηι. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηα πιαίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πξσηνβνπιηψλ eeurope2005 θαη i2010 (12), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ΣΠΔ ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εληζρχεη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο κέζα απφ έλα ζχλνιν ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ (Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Πξνγξάκκαηα Πιαίζηα θηι.). Έηζη ηειηθά θάζε ρψξα, έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νξγαλψλεη κε ην δηθφ ηεο ηξφπν ην δίθηπν ησλ εξγαιείσλ ησλ ζχγρξνλσλ ΣΠΔ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη άξα λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο επθαηξίεο γηα δξάζε πνπ παξέρνπλ νη αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία. πγθεθξηκέλα 34 : Γηα ην δήηεκα ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ λέσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ιεηηνπξγεί κηα εζληθή ππεξεζία (ε Connexions Direct) ε νπνία παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο λένπο ηειεθσληθά, κε κελχκαηα κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (SMS), κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή θαη online. Γηα ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζην δεκνθξαηηθφ βίν ε Γαιιία έρεη αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα απηφκαηεο εγγξαθήο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ελψ ην Βέιγην, νη Κάησ Υψξεο θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζε απηέο. Η ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Γηθηπαθήο Πχιεο ηεο Νενιαίαο 35 φπνπ νη λένη κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα (πρ. γηα ηηο κειινληηθέο πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία) θηι. ηα πιαίζηα δε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ έρεη 34 Βι.ι.: 35 Βι.ι.: 30

31 δεκηνπξγεζεί ε ζρεηηθή Πχιε SALTO-YOUTH 36 εξεπλεηηθά θέληξα απφ νθηψ ρψξεο κέιε. ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ ζνλ αθνξά ζηε ρψξα καο, ζρεηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνθεηκέλνπ νη λένη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη επηπιένλ λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δεκνζθνπήζεηο θηι. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην site ηεο ΓΓΝΓ 37, ην site ησλ ΣΟΤΝ 38, ην site ηνπ ΔΤΝ 39, ην site γηα ηελ Δπξσπατθή Κάξηα Νέσλ 40 θηι. Δθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επίζεο έλα πιήζνο Γηθηπαθψλ Ππιψλ (portals) είλαη δηαζέζηκν πξνθεηκέλνπ νη λένη λα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα δηάθνξα ζέκαηα (δηαθνπέο, θνπιηνχξα, εθπαίδεπζε, εξγαζία, δηαδηθαζίεο γηα έθδνζε visa θηι.), λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπδεηήζεηο κε λένπο θαη λέεο απφ άιιεο ρψξεο θηι. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ Πχιε Κίλαο-Δπξψπεο γηα ηε λενιαία 41, ηελ Πχιε ηεο Απζηξαιίαο 42, ηελ Πχιε ηεο Ν. Αθξηθήο 43, ηελ Πχιε ηεο Σνπξθίαο 44 θηι. Απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη ελ ιφγσ δηθηπαθέο εθαξκνγέο αληηκεησπίδνπλ ην λέν θαη ηε λέα σο «απνδέθηε» πιεξνθνξίαο ή σο «ζπκκέηνρν» κε ηελ έλλνηα ηεο δηαηχπσζεο γλψκεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ. Σα ζχγρξνλα φκσο πνπ είδακε ζηελ παξάγξαθν 2.2 δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα εμειηρζνχλ ζε πξαγκαηηθνχο «πξσηαγσληζηέο» 45 ησλ εμειίμεσλ (πρ. ζην YouTube νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα καγλεηνζθνπήζεη θάηη θαη λα ην «αλεβάζεη» ζην δίθηπν) θαη ε παξάκεηξνο απηή ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ αξκφδησλ γηα ηε λενιαία, θνξέσλ φζνλ αθνξά ην κέιινλ. 36 Βι.ι.: 37 Βι.ι.: 38 Βι.ι.: 39 Βι.ι.: 40 Βι.ι.: 41 Βι.ι.: 42 Βι.ι.: 43 Βι.ι.: 44 Βι.ι.: 45 Η έλλνηα ηνπ λένπ κε ηελ ηξηπιή ηδηφηεηα «απνδέθηε, ζπκκέηνρνπ ή πξσηαγσληζηή» πξνέθπςε κέζα απφ ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ζπλάληεζε κε ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Νενιαίαο. 31

32 ηα δχν παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα δνχκε ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ζην πιαίζην πνπ κάο απαζρνιεί: Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ γηα ηα πδάηηλα απνζέκαηα από ηελ UNESCO. ε κία πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηνπ πιαλήηε γηα ηε ζεκαζία ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε θαη αλάπηπμε, ε UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) έρεη αλαπηχμεη ην πξφγξακκα «Ο Ήρνο ηνπ Νεξνχ» (The Sound of our Water). ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα 46 ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα ην κήλα Μάην ηνπ 2004 επηηξέπνληαο ζηνπο λένπο θαη ηηο λέεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα «αλεβάζνπλ» ηνπο δηθνχο ηνπο ςεθηαθνχο ήρνπο θαη ηα δηθά ηνπο κνπζηθά θνκκάηηα κε ζέκα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ή ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε ζρέζε κε απηφ. Η απήρεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο απφ 55 νκάδεο λέσλ δεκηνπξγψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο. Γηαηήξεζε παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζηελ Απζηξαιία. Η Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Απζηξαιίαο ζε κία πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη δηάδνζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηεο ρψξαο δεκηνχξγεζε έλα πηινηηθφ (ζπγθεθξηκέλα έλα wiki 47 ) ζην νπνίν νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα πξνζζέηνληαο πιεξνθνξίεο (θείκελν, ήρν θαη εηθφλα) ζρεηηθέο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηεο Απζηξαιίαο. Σν πξφγξακκα δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε λένπο, πξνβάιιεηαη φκσο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δηφηη απνηειεί θαηά ηε γλψκε καο κία ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ζε έλα ηνκέα ελδηαθέξνληνο ζηνλ νπνίν πηζαλφηαηα ζα ππάξμεη δξαζηεξηνπνίεζε απφ ηα ΣΟΤΝ (δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε καγλεηνζθφπεζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, θαηαγξαθή εκπεηξηψλ θαη παξαδφζεσλ ηνπ ηφπνπ θηι.). Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πιήζνο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θάπνηα απφ απηά κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θπξίσο φκσο εζηηάδνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εξεπλεηψλ-εξγαδνκέλσλ (πρ. ην δίθηπν DEMO-net 48, ην wiki γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ENISA 49 θηι.). 46 Βι.ι.: 47 Βι.ι.: https://wiki.nla.gov.au/display/tpad/home 48 Σν DEMO-net (http://www.demo-net.org/) είλαη έλα δίθηπν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 6 ν Πξφγξακκα-Πιαίζην: «Σερλνινγίεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» (FP6) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο έξεπλαο ζην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο (eparticipation) θαζψο ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη πξνο ην παξφλ ε 32

33 Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη φζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, φπσο ήδε είδακε, ππάξρεη πξφνδνο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ παξνρή βήκαηνο γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν επφκελν ζηάδην επνκέλσο δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ηελ νξγάλσζε ηεο πξνζπάζεηαο πξνψζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πνπ πξνζθέξεη ην Web 2.0. πξνζέγγηζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν Έξεπλαο παξακέλεη απνζπαζκαηηθή. 49 Βι.ι.: Σν ελ ιφγσ wiki έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα δηεπθφιπλζε ηνπο θαη δελ απνηειεί επίζεκν εξγαιείν ηεο ENISA (European Network and Information Security Agency). 33

34 2.4 Σα Σνπηθά πκβνύιηα Νέσλ θαη ηα πλεξγαηηθά πζηήκαηα Σν γεγνλφο φηη πξνο ην παξφλ δελ πθίζηαηαη θάπνηα θεληξηθά νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Web 2.0 δε ζεκαίλεη φηη δε ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε απφ ηα ΣΟΤΝ. Αξθεί κία ζχληνκε πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν γηα λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ήδε θάπνηνη λένη ζηα ΣΟΤΝ ρξεζηκνπνηνχλ πρ. ην θνηλσληθφ δίθηπν facebook 50 ή θάπνηα blogs 51, γεγνλφο ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ φρη κφλν ιφγσ ηνπ φηη θαίλεηαη λα ππάξρεη δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζην λέν ζεζκφ ησλ ΣΟΤΝ αιιά θαη δηφηη ε εμνηθείσζε θάπνησλ λέσλ κε ην Γηαδίθηπν ηνχο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ ηα δηαζέζηκα εξγαιεία γηα λα νξγαλψζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη λα δηαδψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Σν φηη ππάξρνπλ φκσο ζπγθεθξηκέλεο, απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο απφ θάπνηνπο/εο λένπο/εο νη νπνίνη/εο είλαη εμνηθεησκέλνη/εο κε ηα ζχγρξνλα θαη ηα αμηνπνηνχλ δελ κάο επηηξέπεη λα εθεζπράδνπκε δηφηη πνιχ απιά πξνηεξαηφηεηα ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία απνηειεί ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο. Χο εθ ηνχηνπ είλαη πξνθαλέο φηη απαηηείηαη ζπληνληζκέλε, θεληξηθή νξγάλσζε ψζηε αθελφο φια ηα ΣΟΤΝ λα κάζνπλ πψο λα αμηνπνηνχλ ζχγρξνλα θαη αθεηέξνπ λα ελζαξξπλζεί ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ηεο ρψξαο ζηα ΣΟΤΝ. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε απηά. Γηα ηε ράξαμε ηνπ ζρεδηαζκνχ αμηνπνηήζεθαλ θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηερληθέο (πρ. αλάιπζε SWOT, αμηνιφγεζε πφξσλ - ηθαλνηήησλ, αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο, αλάιπζε ζελαξίσλ θηι.) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο. 50 απφ ην Γήκν Αηαιάληεο Φζηψηηδαο 51 επίζεο απφ ην Γήκν Αηαιάληεο 34

35 Κεθάιαην 3: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ 3.1 Δηζαγσγή ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ γηα κία πνηνηηθφηεξε δεκνθξαηία ε ρψξα καο, ζηνρεχνληαο ζηνπο λένπο θαη ηηο λέεο, επηρεηξεί κέζα απφ έλα ζχλνιν δξάζεσλ πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία, λα ελεξγνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. ηελ θαηεχζπλζε απηή δεκηνπξγήζεθε ην ζεζκφο ησλ ΣΟΤΝ. Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη ζήκεξα κία πιεζψξα εξγαιείσλ (), ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνσζνχλ ηα ΣΟΤΝ. ην ρήκα 2 απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά ηα φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο ψζηε ν αλαγλψζηεο λα απνθηήζεη κία επνπηηθή εηθφλα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ππάξρεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ αιιά θαη λα εληνπίζεη επαθξηβψο ην ζεκείν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εζηηάζεη ζηε ζπλέρεηα ε παξνχζα εξγαζία θαηά ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ζηα ΣΟΤΝ. 35

36 Όραμα Ιζρπξή Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ 1 ο επίπεδο εζηίαζης Νενιαία Γπλαίθεο Μεηαλάζηεο 2 ο επίπεδο ΣΟΤΝ ρνιείν, ηξαηφο 3 ο επίπεδο Κίλεηξα (πρ. επηζηξνθή 70% ζπλδξνκήο Κάξηαο Νέσλ) Δηζαγσγή ζχγρξνλσλ πλεξγαηηθψλ πζηεκάησλ () Σηραηηγικός Σχεδιαζμός Δηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ γηα δηεπθφιπλζε / ελζάξξπλζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ρήκα 2: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ηξόπνπ δόκεζεο ηεο εξγαζίαο (1/2) Βεβαίσο φπσο επηζεκάλζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία ην φιν εγρείξεκα απαηηνχληαη παξάιιειεο δξάζεηο πνπ ζα ζπλνδεχζνπλ ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ, πξνθεηκέλνπ α) λα πεηζζνχλ νη λένη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα «θνηλά» (ζπκίδνπκε φηη βάζεη ησλ φζσλ είδακε ζηελ παξ. 2.1 ε παξνρή ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζπκκεηνρήο δελ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή παξά κφλν ηελ ελζαξξχλεη ιφγσ ηνπ φηη ηε δηεπθνιχλεη) θαη β) λα αληηκεησπηζζεί ην δήηεκα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. 36

37 Με δεδνκέλε ινηπφλ ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ησλ δχν παξαπάλσ απαηηήζεσλ απφ άιιεο, παξάιιειεο δξάζεηο πνπ εθθεχγνπλ ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 52, ζα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ. 52 Οη δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε απηέο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αμίδεη φκσο λα ζεκεηψζνπκε φηη α) φζνλ αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ γίλνληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο γηα ηα ΣΟΤΝ (πρ. ηα «Αλνηρηά δηήκεξα ελδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ», ην ξαδηνθσληθφ ζπνη θηι.) ελψ β) φζνλ αθνξά ηε γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ππάξρεη κία ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο ζηα πιαίζηα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη «Δθπαίδεπζε, Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» ηνπ Γ ΚΠ θαη «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε» ηνπ ΔΠΑ (http://www.espa.gr/) γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 37

38 3.2 Παξνύζα θαηάζηαζε ζνλ αθνξά ζηελ παξνρή θεληξηθήο πιεξνθνξηαθήο ππνζηήξημεο ζηα ΣΟΤΝ, είδακε ζηελ παξ. 2.3 φηη απηή απνηειείηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο (θάπνηνη είλαη πξνο ην παξφλ ππφ θαηαζθεπή) ησλ ΣΟΤΝ, ηεο ΓΓΝΓ, ηνπ ΙλΝε, ηνπ ΔΤΝ, ηεο Κάξηαο Νέσλ θηι. Η έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ γηα ην λέν ζεζκφ θαη γηα ηηο δξάζεηο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζθνπήζεσλ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε λενιαία 53. Απφ ηελ άιιε πιεπξά είδακε ζηελ παξ. 2.4 φηη φζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ζηα ΣΟΤΝ, ππάξρνπλ ήδε ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο απφ θάπνηα ΣΟΤΝ αιιά είλαη απνζπαζκαηηθέο, ρσξίο θάπνην θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη νπζηαζηηθά εμαξηψληαη απφ ην εάλ νη λένη θαη νη λέεο ζε έλα ΣΟΤΝ έρνπλ ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε ειεχζεξε θαη άλαξρε ρξήζε αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηε δηάζεζε πνπ έρνπλ νη λένη ζε θάζε ΣΟΤΝ γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο Αξηζκεηηθά ζηνηρεία Μέγεζος πιεζσζκού ζηότοσ Με βάζε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο λφκν ηα ΣΟΤΝ έρνπλ ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: Πεληακειή ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ έσο θαηνίθνπο βάζεη ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο. Δπηακειή ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ έσο θαηνίθνπο. Δλλεακειή ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ έσο θαηνίθνπο. Δλδεθακειή ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ θαηνίθσλ. Με δεδνκέλν φηη κεηά ην Πξφγξακκα «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο» νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο ζηε ρψξα καο αλέξρνληαη ζε ζπλνιηθά εθ ησλ νπνίσλ 934 είλαη κηθξφηεξνη ησλ θαηνίθσλ, 55 κεηαμχ θαη , 37 κεηαμχ θαη θαη 8 (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πεηξαηάο, Πάηξα, Ηξάθιεην, Πεξηζηέξη, Λάξηζα, 53 Βι. γηα παξάδεηγκα δεκνζθφπεζε γηα ην πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη ζήκεξα 38

39 Καιιηζέα) άλσ ησλ θαηνίθσλ πξνθχπηεη 54 φηη ηα ζηειέρε ησλ ΣΟΤΝ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζα αλέξρνληαη ζε άηνκα (ζπκίδνπκε δε φηη ηα άηνκα απηά ζα αλαλεψλνληαη ζε θάπνην βαζκφ αλά δηεηία ιφγσ εθινγψλ (επφκελεο εθινγέο ην Μάξηην ηνπ 2010)). Δπηπιένλ, κε δεδνκέλν φηη κε ην Ν. 3577/07 αξ. 10 επεηξάπε ε ζπγθξφηεζε ΣΟΤΝ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα ζηνπο Γήκνπο πνπ δηαηξνχληαη ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ε ηειηθή εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ είλαη άηνκα. Δμάιινπ πέξα απφ ηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ πνπ απνηεινχλ ηνλ θχξην ζηφρν καο ζηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζηα ΣΟΤΝ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη έλαο γεληθφηεξνο πιεζπζκφο λέσλ ειηθίαο εηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζεζκνχ ησλ ΣΟΤΝ (ρσξίο λα απνηεινχλ αηξεηά κέιε ησλ ΣΟΤΝ) θαη άξα ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ειεθηξνληθά. Γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: ην ρήκα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο καο ην Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ λέσλ ειηθίαο εηψλ αλεξρφηαλ ην 2001 ζε άηνκα, δεδνκέλεο φκσο ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη ζην ρήκα 3, θαη δερφκελνη φηη ζηα επηά ηειεπηαία ρξφληα ζηηο κηθξέο ειηθίεο δελ είρακε ζνβαξέο απμνκεηψζεηο (ζαλάηνπο ή εηζξνέο πιεζπζκνχ κε δηθαίσκα εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Νέσλ), ε πξφβιεςε είλαη φηη ζήκεξα (επηά ρξφληα κεηά ηελ απνγξαθή) ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ λέσλ ειηθίαο εηψλ αλέξρεηαη πιένλ ζηα άηνκα Βι.ι. αξρείν ππνινγηζκψλ Loipa\Ypologismoi.xls θχιιν Αξ. ΣΟΤΝ, θαη ζην Παξάξηεκα παξ Απνγξαθή 2001, Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (http://www.statistics.gr) 56 Βι.ι. αξρείν ππνινγηζκψλ Loipa\Ypologismoi.xls θχιιν 15_28πξφβιεςε θαη Παξάξηεκα παξ

40 Απ. αηόμων >=100 Ηλικιακέρ ομάδερ ρήκα 3: Πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο Διιάδαο (απνγξαθή 2001) Η εθηίκεζε καο είλαη φηη απφ ηνλ πιεζπζκφ απηφ ζα κπνξνχζε ζε πξψηε θάζε λα πξνζειθπζηεί ζην ζεζκφ ησλ ΣΟΤΝ ην 5%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε άηνκα πεξίπνπ. Πξάγκαηη ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 57 ν αξηζκφο ησλ λέσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα Μεηξψα Νέσλ κέρξη ζήκεξα είλαη πεξίπνπ άηνκα. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 58 ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο ειηθίεο εηψλ (ζε ειηθίεο δειαδή παξαπιήζηεο κε ηηο ειηθίεο πνπ κάο απαζρνινχλ) αλεξρφηαλ ζην 73% (75% γηα ηνπο άλδξεο, 69% γηα ηηο γπλαίθεο) θαηά ην έηνο Έηζη ηειηθά εθηηκάηαη φηη απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα Μεηξψα Νέσλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν 59. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ν πιεζπζκφο-ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο αλέξρεηαη ζε αηξεηά κέιε ησλ ΣΟΤΝ ελψ επηπιένλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη πεξίπνπ λένη θαη λέεο ειηθίαο εηψλ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηα ΣΟΤΝ (αθνχ έρνπλ εγγξαθεί ζηα Μεηξψα Νέσλ) θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζηελ 57 Βι.ι. ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο 18/10/08 ηεο εθεκεξίδαο «Ρεζεκληψηηθα Νέα» κε αθνξκή ην δηήκεξν ελδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρέζπκλν ζηηο 17-18/10/08 (http://www.tosyn.gr/images/stories/dimosieumata/new_24_10/18_10_08.jpg). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ ησλ ΤΠΔ θαη ΤΠΔΠΘ ηεο 27/3/08 ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλεξρφηαλ ήδε ζηηο άηνκα. 58 Βι.ι. 59 Η πξνζέγγηζε είλαη ρνλδξηθή θαζψο ελδέρεηαη ιφγσ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ (επίπεδν εθπαίδεπζεο, θχιν θηι.) ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ λέσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη/εο ζηα Μεηξψα Νέσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν λα παξνπζηάδεη απφθιηζε. 40

41 θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ζπλεπψο είλαη πηζαλφ λα ζπκκεηάζρνπλ ειεθηξνληθά ζε δηαβνπιεχζεηο, νκάδεο εξγαζίαο θηι. αλάινγα κε ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα πάξνπλ ηα ΣΟΤΝ. Λοηποί τρήζηες Δθηφο ησλ λέσλ ειηθίαο εηψλ (αηξεηψλ κειψλ ΣΟΤΝ ή κε) πξνβιέπεηαη φηη πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα γηα ηα ΣΟΤΝ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ζηειέρε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΓΓΝΓ, ΙλΝε, ΤΠΔ, ΤΠΔΠΘ) πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αλάξηεζε πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ (αλαθνηλψζεηο, πξνζθιήζεηο θηι.) γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ λέσλ. Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ απηψλ δελ ζα μεπεξλά ηα είθνζη άηνκα. Σέινο πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο ππνζηήξημεο ε νπνία ζα αλαιάβεη αθελφο ηε δηαρείξηζε-ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη αθεηέξνπ ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο κε ηε κνξθή helpdesk (επίιπζε απνξηψλ θαη πξνβιεκάησλ) πξνο ηα ΣΟΤΝ ηεο ρψξαο. Δθηηκάηαη φηη ην κέγεζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζα αλέξρεηαη ζε πέληε άηνκα. 41

42 3.3 Δπηζπκεηή θαηάζηαζε ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα πεξηγξάςνπκε ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ θαη ζηε ζπλέρεηα: α) ζα παξνπζηάζνπκε κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ηηο εθαξκνγέο (παξ. 3.4) θαη β) ζα αλαιχζνπκε ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ΣΟΤΝ (παξ. 3.5, 3.6) γηα λα εληνπίζνπκε i) ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία ζα βαζηζηνχκε γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε θαη ii) ηα ζεκεία εθείλα πνπ απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηελ πξνζπάζεηα καο θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκήζνπκε. Αθνχ ραξάμνπκε ηε γεληθή ζηξαηεγηθή καο ινηπφλ, ζηε ζπλέρεηα (παξ. 3.7) ζα πξνζδηνξίζνπκε κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ην ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ε επηζπκεηή θαηάζηαζε ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηφζν καθξνπξφζεζκνπο φζν θαη βξαρππξφζεζκνπο ηνπο νπνίνπο ζα πνζνηηθνπνηήζνπκε κε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ειέγρνπκε ηελ πξφνδν καο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Όρακα - Αποζηοιή ΤΟΣΥΝ Αλ ζα ζέιακε λα πξνζδηνξίζνπκε έλα φξακα (vision) θαη κία απνζηνιή (mission) γηα ηα ΣΟΤΝ (ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ) ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε ηα εμήο: ξακα ΣΟΤΝ Να θάλνπλ αηζζεηή θαη ρξήζηκε ηελ παξνπζία ησλ λέσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη ζηε ρώξα γεληθόηεξα κε δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο θαη παξεκβάζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο λένπο. ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ νξάκαηνο ε απνζηνιή ησλ ΣΟΤΝ πξνηείλεηαη λα νξηζηεί σο εμήο: Απνζηνιή ΣΟΤΝ Να αληαπνθξηζνύλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ λέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ρώξαο γεληθόηεξα αλαιακβάλνληαο δξάζε ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο λένπο αμηνπνηώληαο ζην έπαθξν ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο 42

43 Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνηεηλφκελε απνζηνιή ηνπο θαζψο ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ηνπο κε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Με βάζε απηή ηε δηαπίζησζε ινηπφλ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ζε γεληθέο γξακκέο ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε πνπ επηδηψθνπκε σο εμήο: «Θέινπκε ηα κέιε 60 ησλ ΣΟΤΝ λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πνπ ζα εηζάγνπκε. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή ζα ππνζηεξίδνληαη ηφζν απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 61 φζν θαη απφ θαηάιιειε νκάδα 62 ηερληθήο ππνζηήξημεο. Δπηπιένλ ζέινπκε φινη νη επαηζζεηνπνηεκέλνη λένη 63 λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ειεθηξνληθά ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ΣΟΤΝ θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηέο». ην ρήκα 4 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ζηελ επηζπκεηή θαη απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζρεδηαζκφο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ζα επηηχρεη ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ παξνχζαο θαη επηζπκεηήο θαηάζηαζεο. 60 Δλλννχκε ηα άηνκα ηεο παξ Δλλννχκε ηα είθνζη άηνκα ηεο παξ Δλλννχκε ηα πέληε άηνκα ηεο παξ Δλλννχκε ηα άηνκα ηεο παξ

44 Όραμα ΤΟΣΥΝ Να θάλνπλ αηζζεηή θαη ρξήζηκε ηελ παξνπζία ησλ λέσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη ζηε ρώξα γεληθόηεξα κε δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο θαη παξεκβάζεηο Αποζηολή ΤΟΣΥΝ Να αληαπνθξηζνύλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ λέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ρώξαο αλαιακβάλνληαο δξάζε ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο λένπο αμηνπνηώληαο ζην έπαθξν ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο Φάζμα Δπηζπκεηή θαηάζηαζε Παξνύζα θαηάζηαζε Γεθύξσζε ηνπ Υάζκαηνο (SWOT, Αλάιπζε πφξσλ ηθαλνηήησλ, βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα) Μαθξνπξόζεζκνη ηόρνη Βξαρππξόζεζκνη ηόρνη ηξαηεγηθό ρέδην (Υξνλνδηάγξακκα, Κνζηνιφγεζε, Αλάιπζε ζελαξίσλ) ρήκα 4: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ηξόπνπ δόκεζεο ηεο εξγαζίαο (2/2) 44

45 3.4 Γεληθή πεξηγξαθή ησλ εθαξκνγώλ Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ (παξ. 2.2) είλαη πξνθαλέο φηη ηνπιάρηζηνλ ηξία ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζηα πιαίζηα ησλ ΣΟΤΝ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ ηεο Πνιηηηθήο γηα ηε Νενιαία (παξ. 1.3): ην θνηλσληθφ δίθηπν facebook ηα blogs ηα wikis Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ εξγαιεία, φπσο έρνπκε ήδε δεη, πξνζθέξεη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην ζεκείν αηρκήο ζηελ πξνζπάζεηα καο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κέζσ ησλ ΣΟΤΝ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα δηαζέηνπλ νη εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη δξάζεηο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηε Νενιαία θαη νη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ παξνπζηάζακε ζηελ παξ εκεηψλεηαη φηη σο πξφηππν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππεξεζία Connexions Direct ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (παξ. 2.3). Facebook Περηετόκελο εθαρκογής ηε ζειίδα ηνπ ζην facebook θάζε ΣΟΤΝ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαξηήζεη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηε Νενιαία κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ λέσλ ηεο πεξηνρήο (επηζεκαίλεηαη φηη ε εκβέιεηα ηεο ελεκέξσζεο πεξηνξίδεηαη ζηνπο «θίινπο» ηνπ ΣΟΤΝ ζην facebook). πγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα: Τγείαο ησλ λέσλ Δθπαίδεπζεο Δχξεζεο εξγαζίαο - Δπηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ (πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Θπξίδσλ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο) Γηθαησκάησλ ησλ λέσλ Αγνξψλ (πξνψζεζε ηεο Κάξηαο Νέσλ) Γεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (πξνψζεζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε (πξνο απφξνπο, κεηαλάζηεο) θηι.) ηέγαζεο 45

46 Σαμηδηψλ - Αληαιιαγψλ κε άιιεο ρψξεο (πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ελζάξξπλζε ηεο επαθήο κε λένπο απφ Ν.Α. Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Μαχξε ζάιαζζα) Υξεκαηνδφηεζεο λέσλ (πνπ ζπνπδάδνπλ, πνπ είλαη ΑκεΑ θηι.) Πξνθεηκέλνπ δε λα θάλεη ηε ζειίδα ηνπ πην ειθπζηηθή ην θάζε ΣΟΤΝ ζα πξέπεη: Να δεκηνπξγήζεη ην πξνθίι ηνπ δίλνληαο έκθαζε ζηε δεκνζίεπζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ (πρ. κνπζηθή, ζέαηξν, αζιεηηζκφο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θηι.) έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε δηθηχσζε ηνπ κε λένπο θαη λέεο κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα αιιά θαη κε άιια ΣΟΤΝ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα Να πξνζζέζεη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, videos) Να πξνζζέζεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε, ηειέθσλα) Να εκπινπηίδεη / αλαλεψλεη ηαθηηθά ην πεξηερφκελν Λεηηοσργίες Υάξε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην facebook: Σν ΣΟΤΝ κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη λα ζπλδεζεί κε ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηεο πεξηνρήο πνπ έρνπλ ζειίδα ζην facebook θαη επίζεο λα θαιέζεη φζνπο έρνπλ αιιά φρη ζειίδα ζην facebook λα ζπλδεζνχλ, δεκηνπξγψληαο ζειίδα ζην facebook. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη άκεζε δηθηχσζε ηνπ ΣΟΤΝ κε φινπο ηνπο λένπο ηεο πεξηνρήο θαη αλαπηχζζεηαη έλα θαλάιη απεπζείαο επηθνηλσλίαο. Αληίζηνηρε δηθηχσζε κπνξεί λα επηηχρεη θαη κε άιια ΣΟΤΝ γεηηνληθψλ ή κε πεξηνρψλ. ην δίθηπν ησλ «θίισλ» κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ηα ζηειέρε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΓΓΝΓ, ΙλΝΔ) πνπ ζα κπνξνχλ λα αλαξηνχλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ ΣΟΤΝ θαη ησλ «θίισλ» γεληθφηεξα Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην δίθηπν «θίισλ» (ην νπνίν δηαξθψο ζα δηεπξχλεηαη) ην θάζε ΣΟΤΝ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο «θίινπο» ηνπ γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ (δηάρπζε πιεξνθνξίαο, πξνβνιή, δεκνζηφηεηα) Δπίζεο θάζε ΣΟΤΝ κπνξεί λα εγγξαθεί ζε δίθηπα πνπ ππάξρνπλ ζην facebook γηα λα αληιεί πιεξνθφξεζε ην ίδην Μέζσ θαηάιιειεο εθαξκνγήο κπνξεί λα ζηέιλεη αλαθνηλψζεηο ζε φινπο ηνπο «θίινπο» γηα ζέκαηα φπσο: 46

47 o ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο δσξεάλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηεο πεξηνρήο o ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο o ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο δελδξνθχηεπζεο o ηε δεκηνπξγία εζεινληηθψλ νκάδσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξνο απφξνπο, κεηαλάζηεο, λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο θηι. o ηελ πξνψζεζε ηεο Κάξηαο Νέσλ Αληίζηξνθα νη «θίινη» κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηα ΣΟΤΝ εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπο ή ππνβάιινληαο πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο λένπο (απηή ε δπλαηφηεηα κπνξεί λα πινπνηείηαη είηε ηδησηηθά (κε θάπνην πξνο ην ΣΟΤΝ) ή δεκφζηα (κε ρξήζε θαηάιιειεο εθαξκνγήο (πρ. Wall)) Σν ΣΟΤΝ κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγεί ειεθηξνληθέο δεκνζθνπήζεηο (quiz κε επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα) δεηψληαο ηε γλψκε ησλ «θίισλ» γηα δηάθνξα δεηήκαηα Μπνξεί λα δεκηνπξγεί groups κε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ θαηαξρήλ εζεινληηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο φκσο ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχζαλ λα εμειηρζνχλ ζε πξαγκαηηθέο (ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ, ηφλσζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο) Μπνξεί λα εληνπίζεη άιια ΣΟΤΝ κε παξφκνηεο πξνηεξαηφηεηεο κε ζηφρν ηελ αλάιεςε θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ (πρ. ζπλελλφεζε γηα θνηλή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Πφιηο «Ακθηηξχσλ» γηα ηα Special Olympics 2011 (παξ. 1.4), ζπλδηνξγάλσζε κνπζηθψλ δηαγσληζκψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζπλαπιηψλ, δελδξνθπηεχζεσλ θηι.). Μπνξεί λα εληνπίζεη (ή λα εληνπηζηεί απφ) αληίζηνηρα ζπκβνχιηα λέσλ ή θαη κεκνλσκέλνπο λένπο ζε άιιεο ρψξεο αλαπηχζζνληαο ηε δηθηχσζε ηνπ θαη πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα (πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε λένπο άιισλ ρσξψλ, ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζε επφκελν ζηάδην θηι.) Δπίζεο έλα ΣΟΤΝ πνπ αλαδεηά πιεξνθνξίεο πρ. ζρεηηθά κε κία πξσηνβνπιία πνπ ζα ήζειε λα αλαιάβεη αιιά δελ γλσξίδεη αθξηβψο ην πψο, κπνξεί λα αλαδεηήζεη άιια ΣΟΤΝ κέζσ ηνπ facebook πνπ έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία θαη κπνξνχλ λα ην θαηεπζχλνπλ θαηάιιεια. 47

48 Blogs Περηετόκελο εθαρκογής Σν blog κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΣΟΤΝ πξνο φινπο θαη φρη κφλν πξνο «θίινπο» φπσο ζπκβαίλεη ζην facebook. ε απηφ επνκέλσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαξηά αλαθνηλψζεηο πξνο ην θνηλφ γεληθά γηα ζέκαηα: Τγείαο ησλ λέσλ Δθπαίδεπζεο Δχξεζεο εξγαζίαο - Δπηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ (πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Θπξίδσλ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο) Γηθαησκάησλ ησλ λέσλ Αγνξψλ (πξνψζεζε ηεο Κάξηαο Νέσλ) Γεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (πξνψζεζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε (πξνο απφξνπο, κεηαλάζηεο) θηι.) ηέγαζεο Σαμηδηψλ - Αληαιιαγψλ κε άιιεο ρψξεο (πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ελζάξξπλζε ηεο επαθήο κε λένπο απφ Ν.Α. Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Μαχξε ζάιαζζα) Υξεκαηνδφηεζεο λέσλ (γηα ζπνπδέο, γηα ΑκεΑ θηι.) Η κεγαιχηεξε δπζθνιία γηα έλα blog έρεη λα θάλεη κε ηε «κεηαηξνπή» ηνπ ηπραίνπ επηζθέπηε ζε ηαθηηθφ αλαγλψζηε. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θάλεη ην blog ηνπ πην ειθπζηηθφ ην θάζε ΣΟΤΝ ζα πξέπεη λα: θξνληίδεη ψζηε ε εκθάληζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ blog λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ (ρσξίο νξζνγξαθηθά ιάζε, κε ελδηαθέξνληα ζέκαηα, εηθφλεο, θαηάιιεια ρξψκαηα θηι.) ελζαξξχλεη ηνπο επηζθέπηεο λα ζπλδεζνχλ θαη κε ηε ζειίδα ηνπ ΣΟΤΝ ζην facebook θαη λα γίλνπλ «θίινη» ηνπ δηαηεξεί έλα, θαηά ην δπλαηφ, ζηαζεξφ ξπζκφ ζηηο δεκνζηεχζεηο πρ. κία αλά εβδνκάδα ρσξίο σζηφζν λα ζπζηάδεη ηελ πνηφηεηα ράξηλ ηεο πνζφηεηαο. 48

49 Λεηηοσργίες Υάξε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη έλα blog: Σν ΣΟΤΝ κπνξεί λα αλαξηά αλαθνηλψζεηο γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά γηα παξάδεηγκα: o ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο δσξεάλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηεο πεξηνρήο o ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο o ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο εζεινληηθήο δελδξνθχηεπζεο o ηε δεκηνπξγία εζεινληηθψλ νκάδσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξνο απφξνπο, κεηαλάζηεο, λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο θηι. o ηελ πξνψζεζε ηεο Κάξηαο Νέσλ (πρ. εκέξεο θαη ψξεο πνπ γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ζην γξαθείν ηνπ ΣΟΤΝ) Δπίζεο κέζσ ηνπ blog ην ΣΟΤΝ κπνξεί λα εθθξάδεη δεκνζίσο ηηο απφςεηο ηνπ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ηνπηθή λενιαία, αθφκε θαη ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο (ππάξρνπλ ζρεηηθά παξαδείγκαηα ήδε ζην Γηαδίθηπν). Ο επηζθέπηεο ηνπ blog έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθήζεη ην ζρφιην ηνπ γηα ηελ αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζην blog κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ΣΟΤΝ θαη ηνπηθήο ή κε θνηλσλίαο, ελψ επίζεο ην ΣΟΤΝ βιέπνληαο ηνλ φγθν ησλ ζρνιίσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ κπνξεί λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ππάξρεη γηα θάζε πξσηνβνπιία ηνπ. ε ζπλδπαζκφ κε έλα άιιν, ην RSS (βι. παξ. 2.2), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία λα ελεκεξψλνληαη θάζε θνξά πνπ λέν πιηθφ αλαξηάηαη ζην blog έηζη ψζηε λα ην επηζθέπηνληαη γηα λα ελεκεξψλνληαη. Wikis Περηετόκελο εθαρκογώλ Η πιεξνθφξεζε πνπ είδακε ζηα πξνεγνχκελα κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζε έλα wiki. πλεπψο θαη ζην wiki ην ΣΟΤΝ κπνξεί λα αλαξηήζεη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ζέκαηα: Τγείαο ησλ λέσλ Δθπαίδεπζεο 49

50 Δχξεζεο εξγαζίαο - Δπηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ (πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Θπξίδσλ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο) Γηθαησκάησλ ησλ λέσλ Αγνξψλ (πξνψζεζε ηεο Κάξηαο Νέσλ) Γεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (πξνψζεζε ηνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε (πξνο απφξνπο, κεηαλάζηεο) θηι.) ηέγαζεο Σαμηδηψλ - Αληαιιαγψλ κε άιιεο ρψξεο (πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ελζάξξπλζε ηεο επαθήο κε λένπο απφ Ν.Α. Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Μαχξε ζάιαζζα) Υξεκαηνδφηεζεο λέσλ (γηα ζπνπδέο, γηα ΑκεΑ θηι.) Λεηηοσργίες Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ wiki θαη άξα ν ιφγνο πνπ ην θάλεη απαξαίηεην ζηελ πεξίπησζε ησλ ΣΟΤΝ είλαη ε δπλαηφηεηα γηα νκαδηθή εξγαζία πνπ πξνζθέξεη. Καζψο νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ wiki, είλαη πξνθαλέο φηη νη λένη θαη νη λέεο ηεο πεξηνρήο (κέιε ηνπ ΣΟΤΝ ή κε) κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ: γηα ηε ζπκκεηνρηθή δηακφξθσζε ελφο θεηκέλνπ (πρ. ελφο αηηήκαηνο ή κίαο αλαθνξάο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο πεξηνρήο) γηα ηε ζπκκεηνρηθή δεκηνπξγία ελφο νδεγνχ πξνζέιθπζεο λέσλ ζηελ πεξηνρή γηα ηνπξηζκφ (απφ θνηλνχ ζπγθέληξσζε, δηακφξθσζε θαηάιιεινπ πιηθνχ) γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ παξαπάλσ νδεγνχ ζε άιιεο γιψζζεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ απφ άιιεο ρψξεο γηα ηε ζπκκεηνρηθή δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ (ήρνο, εηθφλα) ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, κε ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ, ηελ πξνβνιή ηεο ηνπηθήο ηέρλεο θαη ησλ λέσλ θαιιηηερλψλ ηεο πεξηνρήο θηι. ηε ζπλέρεηα νη παξνπζηάζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ζην πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο. γηα ηε ζπκκεηνρηθή δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε έλα ζεκαηηθφ δηαγσληζκφ. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ ην ΤΠΔ θαη ην ΤΠΔΠΘ λα πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκνχο κε δηάθνξα ζέκαηα (πρ. δξάζεηο ησλ λέσλ γηα ηελ 50

51 πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πγεία, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνλ εζεινληηζκφ) ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη λένη θάζε δήκνπ εθπξνζσπνχκελνη απφ ην αληίζηνηρν ΣΟΤΝ. Πξνθεηκέλνπ λα εηνηκαζηεί ε παξνπζίαζε θάζε ΣΟΤΝ γηα ην δηαγσληζκφ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο (κειψλ ΣΟΤΝ θαη κε) γηα ηε ζπιινγή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ κε ρξήζε ελφο wiki. γηα ηε ζπκκεηνρηθή δηακφξθσζε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηνπο λένπο επηζηήκνλεο, επαγγεικαηίεο, επηρεηξεκαηίεο θηι. ηεο πεξηνρήο γηα πξνβνιή θαη ζηήξημε ηνπο φπσο πξνηείλεηαη ζηα δηήκεξα ελδπλάκσζεο ησλ ΣΟΤΝ. Τπελζπκίδνπκε φηη γηα ιφγνπο απνθπγήο βαλδαιηζκψλ θηι. ε πξφζβαζε ζην wiki ζα είλαη ειεγρφκελε κε ρξήζε username θαη password πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην helpdesk ζε φζνπο θαη φζεο ην επηζπκνχλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη φζεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο ησλ θαη αλ πξνηαζνχλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, ε δεκηνπξγηθή θαληαζία ησλ λέσλ ζα αλαθαιχςεη αθφκε πεξηζζφηεξεο φπσο ζηελ πξάμε έρεη θαλεί κέρξη ζήκεξα ζηνλ ηξφπν πνπ νη λένη ρξεζηκνπνηνχλ ην facebook θαη ηα ινηπά. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηα ηεξψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Web Accessibility Initiative (WAI). Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα ζέκα κε ην νπνίν δελ αζρνινχκαζηε ζηελ παξνχζα θάζε έρεη λα θάλεη κε ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ (e-voting). Οη ιφγνη είλαη δχν: α) ην ζέκα ηεο ππνδνκήο ε νπνία δελ έρεη πξνρσξήζεη πξνο ην παξφλ (αλάγθε γηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά αληί γηα username θαη password) θαη β) ην ζέκα ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ην νπνίν επηηξέπεη ζε θάπνηνπο λα ςεθίζνπλ ειεθηξνληθά ελψ ζε θάπνηνπο άιινπο φρη. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην δήηεκα ηνπ e-voting παξά ην φηη φπσο είδακε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή (παξ. 2.1), δελ πξνσζείηαη ζηελ παξνχζα θάζε. 51

52 3.5 Αλάιπζε SWOT Η αλάιπζε SWOT θαηεγνξηνπνηεί ηηο επηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Γπλαηά εκεία (Strengths), Αδπλακίεο (Weaknesses), Δπθαηξίεο (Opportunities) θαη Απεηιέο (Threats) (25), (26). Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ΣΟΤΝ ελψ νη δχν ηειεπηαίεο αλαθέξνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα ΣΟΤΝ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Γσλαηά Σεκεία (Strengths) Οη λένη θαη νη λέεο είλαη πην δεθηηθνί ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαη ηα ζε κεγάιν πνζνζηφ. Τπάξρεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα ΣΟΤΝ απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ ΤΠΔ θαη ηνπ ΤΠΔΠΘ. Η πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ΣΟΤΝ είλαη εμαζθαιηζκέλε απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Αδσλακίες (Weaknesses) Τπάξρεη αλνκνηνκνξθία ζην επίπεδν γλψζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ κεηαμχ ησλ λέσλ. Τπάξρεη απεηξία ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΣΟΤΝ. Η αίζζεζε νκαδηθφηεηαο είλαη αθφκε ρακειή (ην πην πηζαλφ είλαη φηη ηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ δελ γλσξίδνληαη θαλ κεηαμχ ηνπο). Δσθαηρίες (Opportunities) Τπάξρεη πιεζψξα ζην Γηαδίθηπν κε πνιχ ρακειφ ή αθφκε θαη κεδεληθφ θφζηνο ρξήζεο. Τπάξρεη πιεζψξα δνκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα ΣΟΤΝ κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο λένπο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ εηζαγσγή (ζρνιεία, ΚΔΚ, ΙΔΚ θηι.) Γπλαηφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΣΟΤΝ (πρ. απφ ηελ πξνψζεζε ηεο Κάξηαο Νέσλ) 52

53 Απεηιές (Threats) Οη λένη εκθαλίδνληαη κάιινλ αδηάθνξνη γηα ηα «θνηλά» Αλ δελ ηθαλνπνηεζεί ν αξρηθφο ελζνπζηαζκφο ν ζεζκφο ζα «πέζεη» ζε αλππνιεςία Σν ςεθηαθφ ράζκα (digital divide) ην ρήκα 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε αλάιπζε SWOT. Γπλαηά εκεία Γεθηηθφηεηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο Δμνηθείσζε κε ηνπ Γηαδηθηχνπ Υξεκαηνδφηεζε ΤΠΔ / ΤΠΔΠΘ Τιηθνηερληθή ππνδνκή απφ Γ+Κ Αδπλακίεο Αλνκνηνκνξθία ζηε γλψζε Απεηξία ζην ζεζκφ Υακειή αίζζεζε «νκάδαο» Δπθαηξίεο Πιεζψξα θαη ρακειφ θφζηνο Πιεζψξα δνκψλ ελεκέξσζεο Γπλαηφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο Απεηιέο Αδηαθνξία γηα ηα «θνηλά» Γηάςεπζε πξνζδνθηψλ Φεθηαθφ ράζκα ρήκα 5: Αλάιπζε SWOT γηα ηα ΣΟΤΝ Σσκπεράζκαηα από ηελ αλάισζε SWOT ζνλ αθνξά ζηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ησλ ΣΟΤΝ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηελ παξ. 3.4 πνπ αθνινπζεί. ζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο: Δπθαηξίεο o Σν γεγνλφο ηεο χπαξμεο πιεζψξαο ειεχζεξσλ ζην Γηαδίθηπν θαη κάιηζηα ρακεινχ έσο κεδεληθνχ θφζηνπο 64 ζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαληαη 64 Πρ. ζην facebook ην θφζηνο είλαη κεδεληθφ ελψ αλ ζέιεη θαλείο λα δεκηνπξγήζεη ππνδνκή πρ. γηα wiki ηφηε αξρίδεη λα ππάξρεη θάπνην θφζηνο. 53

54 εκπφδηα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηα ΣΟΤΝ. Τπελζπκίδνπκε δε φηη ράξε ζην φηη φια ηα εξγαιεία απηά είλαη web-based ην κφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε είλαη έλαο web-browser θαη κία ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. o Η χπαξμε πιεζψξαο δνκψλ πξνζέγγηζεο ησλ λέσλ (ζρνιεία, ΚΔΚ, ΙΔΚ, ΑΔΙ, ΣΔΙ θηι.) δηαζθαιίδεη φηη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζηα ΣΟΤΝ ζα γίλεη άκεζα γλσζηή ζηε λενιαία. o Η δπλαηφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΣΟΤΝ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο Κάξηαο Νέσλ 65 ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί κέζα ζην ζρεδηαζκφ έηζη ψζηε ε πξνψζεζε ηεο Κάξηαο Νέσλ θαη θάζε κειινληηθή αληίζηνηρε ελέξγεηα λα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ρξήζε ησλ. o Σν γεγνλφο φηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζα παξέρεηαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ ηα ΣΟΤΝ κάο επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ηα ΣΟΤΝ ζα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (κέζσ ηεο γξακκήο ησλ Γήκσλ (πρ. δίθηπν χδεπμηο)) θαη ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο θάηη ηέηνην δελ ζπκβεί ζεσξνχκε φηη κέζα ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ΣΟΤΝ ζα είλαη ε πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ε ζχλδεζε ηνπ ζην Γηαδίθηπν. Απεηιέο o Η αληηκεηψπηζε ην θαηλνκέλνπ ηεο αδηαθνξίαο γηα ηα «θνηλά» εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (απαηηνχληαη παξάιιειεο δξάζεηο γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ). ζνλ αθνξά ηα ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: φπσο είδακε ζηελ παξ. 2.1 ε εηζαγσγή κέζσλ ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή (ιφγσ ηνπ φηη ηε δηεπθνιχλεη) αιιά δελ ηε δηαζθαιίδεη (απαηηνχληαη νη παξάιιειεο δξάζεηο πνπ ζεκεηψζακε). Η ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ηνλψλεηαη φηαλ ην ζχζηεκα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο φπσο ειεθηξνληθέο δεκνζθνπήζεηο (εθηθηέο κέζα απφ ηα ζχγρξνλα ) ή επίζεο φηαλ ζπκκεηέρνπλ 65 Θπκίδνπκε φηη ην 70% ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο (15 ) ηεο Κάξηαο επηζηξέθεη ζηα ΣΟΤΝ 54

55 πνιηηηθνί (εθηθηφ κέζα απφ ηα ζχγρξνλα ) ελψ απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο γηα ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξηλ ζπκκεηάζρεη (εθηθηφ κέζα απφ ηα ζχγρξνλα ). o Η αληηκεηψπηζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο επίζεο εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Τπελζπκίδνπκε κφλν φηη ππάξρνπλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα (Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Γ ΚΠ θαη ΔΠΑ) γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. o Δπεηδή νη λένη ελζνπζηάδνληαη αιιά θαη απνγνεηεχνληαη επθνιφηεξα επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε εηζαγσγήο ησλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απφ ηελ αξρή δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα αιιάμεη ε δπζκελήο εηθφλα πνπ ζα έρεη δεκηνπξγεζεί. 55

56 3.6 Αμηνιόγεζε πόξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηελ παξάγξαθν απηή εζηηάδνπκε ζην εζσηεξηθφ ησλ ΣΟΤΝ γηα λα αμηνινγήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα δηαθξίλνπκε πνηα απφ ηα δπλαηά ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ κε ηελ αλάιπζε SWOT ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ζηα νπνία ζα βαζηζηνχκε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο επηηπρνχο εηζαγσγήο θαη πνηεο απφ ηηο αδπλακίεο πνπ επίζεο εληνπίζηεθαλ κε ηελ αλάιπζε SWOT ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθέο ζηελ πξνζπάζεηα καο θαη άξα ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ΣΟΤΝ ζα εθαξκνζηεί έλα κνληέιν απνηίκεζεο πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ην νπνίν θαηαηάζζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά (πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο) ηνπ ππφ εμέηαζε νξγαληζκνχ (δειαδή ησλ ΣΟΤΝ) ζε έλα νξζνγψλην ζχζηεκα αμφλσλ ζην νπνίν ζηνλ νξηδφληην άμνλα απνηππψλεηαη ε ζρεηηθή ζηξαηεγηθή ζεκαζία (strategic importance) πνπ έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο θαη ζηνλ θάζεην άμνλα απνηππψλεηαη ην πφζν δπλαηφο ή αδχλακνο (relative strength) είλαη ν νξγαληζκφο ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Με βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξακε πξνθχπηνπλ ηέζζεξα δπλαηά ελδερφκελα: Κάπνηνη πφξνη / ηθαλφηεηεο έρνπλ κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία θαη ηαπηφρξνλα ν νξγαληζκφο είλαη ηδηαίηεξα δπλαηφο ζε απηνχο. Οη πφξνη / ηθαλφηεηεο απηνί ραξαθηεξίδνληαη «Βαζηθά δπλαηά ζεκεία - key strengths». Κάπνηνη πφξνη / ηθαλφηεηεο είλαη κεγάιεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο αιιά ν νξγαληζκφο εκθαλίδεηαη αδχλακνο ζε ζρέζε κε απηνχο. Οη πφξνη / ηθαλφηεηεο απηνί ραξαθηεξίδνληαη «Βαζηθέο αδπλακίεο - key weaknesses». ε θάπνηνπο πφξνπο / ηθαλφηεηεο ν νξγαληζκφο εκθαλίδεηαη δπλαηφο αιιά ε ζηξαηεγηθή ηνπο ζεκαζία είλαη ρακειή. Οη πφξνη / ηθαλφηεηεο απηνί ραξαθηεξίδνληαη «Γπλαηά ζεκεία πιενλαζκαηηθνχ ραξαθηήξα - superfluous strengths» ε θάπνηνπο πφξνπο / ηθαλφηεηεο ν νξγαληζκφο εκθαλίδεηαη αδχλακνο αιιά ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θαζψο νη ελ ιφγσ πφξνη / ηθαλφηεηεο είλαη ρακειήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Η πεξηνρή ησλ πφξσλ / ηθαλνηήησλ απηψλ ραξαθηεξίδεηαη «Με ζρεηηθή δψλε - zone of irrelevance» (25). 56

57 Μικρή Γύναμη Μεγάλη Δθαξκφδνληαο ην ελ ιφγσ κνληέιν ζηελ πεξίπησζε ησλ ΣΟΤΝ πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα πνπ παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζην ρήκα 6 πνπ αθνινπζεί. Γσναηά ζημεία πλεοναζμαηικού ταρακηήρα Βαζικά δσναηά ζημεία Δεκηικόηηηα ζηη σπήζη νέων ηεσνολογιών Εξοικείωζη με ΣΣ ηος Διαδικηύος Χπημαηοδόηηζη Υλικοηεσνική ςποδομή Εώνη μη ζτεηική Φαμηλή Γνώζη ηος θεζμού Σηραηηγική ζημαζία Ομοιομοπθία ζηη γνώζη σπήζηρ ΣΣ Ομαδικόηηηα Υυηλή Βαζικές αδσναμίες ρήκα 6: Μνληέιν απνηίκεζεο πόξσλ / ηθαλνηήησλ ΣΟΤΝ ηα βαζηθά δπλαηά ζεκεία ησλ ΣΟΤΝ δηαθξίλνπκε δχν ηθαλφηεηεο (δεθηηθφηεηα ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ) θαη δχν πφξνπο (ρξεκαηνδφηεζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή). Πην αλαιπηηθά: Δίλαη θαλεξφ φηη ε δεθηηθφηεηα ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη κεγάιεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο φηαλ επηδηψθεηαη ε εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ρξήζε απφ θάπνην πιεζπζκφ. Σν γεγνλφο δε φηη ν πιεζπζκφο-ζηφρνο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε απαξηίδεηαη απφ λένπο δειαδή απφ αλζξψπνπο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή δεθηηθφηεηα ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζεκαίλεη φηη ε ηθαλφηεηα απηή ησλ λέσλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δπλαηά ζεκεία ησλ ΣΟΤΝ θαη άξα δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ην έξγν καο. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ήδε ζεκαληηθή εμνηθείσζε κε απφ πνιινχο λένπο θαη λέεο θαη άξα ηα ίδηα ηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ κπνξνχλ κε ιίγε θαζνδήγεζε λα αλαπηχμνπλ ηα ίδηα blogs θαη ζειίδεο ζην facebook, λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη δηαδηθηπαθά κε ρξήζε wiki θηι. 57

58 ζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία έρεη ζε θάζε εγρείξεκα κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία, ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ Νφκν ησλ ΣΟΤΝ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο είλαη εμαζθαιηζκέλε απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ΤΠΔ θαη ΤΠΔΠΘ ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάηαμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα βαζηθά δπλαηά ζεκεία ησλ ΣΟΤΝ. Αληίζηνηρε είλαη ε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ην ρψξν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ΣΟΤΝ, πφξνη πνπ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 47267/ ζα παξαρσξεζνχλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φζνλ αθνξά ζηηο βαζηθέο αδπλακίεο ησλ ΣΟΤΝ δηαθξίλνπκε ηελ αλνκνηνκνξθία ζην επίπεδν γλψζεο ρξήζεο θαη ηε κε θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο νκαδηθφηεηαο. Γηα ηηο αδπλακίεο απηέο πνπ θαηά ηε γλψκε καο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ νπζηαζηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο εηζαγσγήο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο: ζνλ αθνξά ηελ αλνκνηνκνξθία ζην επίπεδν γλψζεο ρξήζεο, πξνηείλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αδπλακίαο απηήο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ (κειψλ ΣΟΤΝ, αιιά θαη ινηπψλ ρξεζηψλ πνπ είδακε ζηελ παξ ). ζνλ αθνξά ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο νκαδηθφηεηαο ζηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ, πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ «ρηηζίκαηνο νκάδαο» (teambuilding). ρεηηθή ηερλνγλσζία ππάξρεη δηαζέζηκε, γηα παξάδεηγκα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γξάζεο 2: Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νέα Γεληά ζε Γξάζε» πνπ είδακε ζηελ παξ Σέινο φζνλ αθνξά ηελ απεηξία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ζεζκνχ αλ θαη ζεσξνχκε φηη έρεη θάπνηα ζεκαζία σζηφζν εθηηκάηαη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαηξέςεη ηελ φιε πξνζπάζεηα. 58

59 3.7 Μαθξνπξόζεζκνη - Βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη ηελ παξ. 3.3 ζθηαγξαθήζακε ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε πνπ επηδηψθνπκε κε ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ζηα ΣΟΤΝ. ηελ παξνχζα παξάγξαθν, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ παξ. 3.4, 3.5, 3.6 θαη απφ ηηο επηζεκάλζεηο ηεο παξ. 2.1 (φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο ηφλσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία), ζα πεξηγξάςνπκε κε ιεπηνκέξεηα ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο 66, 67 (26). Μαθροπρόζεζκοη ζηότοη ια ηα ΣΟΤΝ ηεο ρψξαο ζα δηαζέηνπλ ζειίδα ζην facebook ή ζε εμίζνπ δεκνθηιέο θνηλσληθφ δίθηπν κέρξη 31/12/2009. ια ηα ΣΟΤΝ ηεο ρψξαο ζα δηαζέηνπλ blog κέρξη 31/12/2009. Θα αλαπηπρζεί wiki γηα δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθηπαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα κέρξη 31/12/2009. Δλεκέξσζε ησλ λέσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ φιε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο κέρξη 31/12/2009. ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ: o Μέρξη 31/3/2010 επηδηψθνπκε ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ζην wiki. o Μέρξη 31/3/2011 επηδηψθνπκε ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ζην wiki. o Μέρξη 31/3/2010 επηδηψθνπκε ε δηθηχσζε ζην facebook θαη ν κεληαίνο αξηζκφο επηζθέςεσλ ζηα blogs ησλ ΣΟΤΝ λα αλέιζεη ζην 10% ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Νέσλ Γεδνκέλνπ φηη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ είλαη δηεηήο νξίδνπκε σο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο απηνχο κε ρξνληθή δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο θαη σο βξαρππξφζεζκνπο απηνχο κε δηάξθεηα κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο. 67 πνπ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, ππεχζπλνη θνξείο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη ε ΓΓΝΓ θαη ην ΙλΝε. 68 Πξνθαλψο εάλ έλα Μεηξψν Νέσλ έρεη εγγεγξακκέλνπο θαη νη κεληαίεο επηζθέςεηο ζην blog ηνπ αληίζηνηρνπ ΣΟΤΝ είλαη 200 δελ ζεκαίλεη φηη 200 λένη επηζθέθηεθαλ ην blog απφ κία θνξά αιιά κπνξεί αθφκε θαη έλαο κφλν λένο λα έρεη επηζθεθζεί ην blog 200 θνξέο κέζα ζην κήλα. Αληίζηνηρα ην λα έρεη έλα ΣΟΤΝ 300 friends ζηε ζειίδα ηνπ ζην facebook δελ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα 300 δηαθνξεηηθά άηνκα. Οη ζηφρνη απηνί ηέζεθαλ κε ην ζθεπηηθφ φηη είλαη ελδεηθηηθνί ηεο έληαζεο ηεο ζπκκεηνρήο αθφκε θαη αλ πξνέξρεηαη απφ ιίγα άηνκα. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ηα πνηνηηθά 59

60 o Μέρξη 31/3/2011 επηδηψθνπκε ε δηθηχσζε ζην facebook θαη ν κεληαίνο αξηζκφο επηζθέςεσλ ζηα blogs ησλ ΣΟΤΝ λα αλέιζεη ζην 20% ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Νέσλ. o Μέρξη 31/3/2010 επηδηψθνπκε θαηά κέζν φξν έλα ζρφιην αλά αλαθνίλσζε ηνπ ΣΟΤΝ ζην blog ηνπ. o Μέρξη 31/3/2011 επηδηψθνπκε θαηά κέζν φξν δχν ζρφιηα αλά αλαθνίλσζε ηνπ ΣΟΤΝ ζην blog ηνπ. ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ πξνζψπσλ: o Μέρξη 31/3/2010 επηδηψθνπκε λα ππάξρεη κία ηνπιάρηζηνλ ηνπνζέηεζε / ζρφιην απφ πνιηηηθφ πξφζσπν (δήκαξρν, αληηδήκαξρν, λνκάξρε, ηνπηθφ βνπιεπηή θηι.) ζε θάζε blog ΣΟΤΝ. o Μέρξη 31/3/2011 επηδηψθνπκε λα ππάξρνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ηνπνζεηήζεηο / ζρφιηα απφ πνιηηηθά πξφζσπα ζε θάζε blog ΣΟΤΝ. Πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ (κία θνξά ην ρξφλν, ζε πξσηεχνπζα Πεξηθέξεηαο) γηα ηε δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ, πξνβνιή δεκηνπξγηθψλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ησλ θηι. Πξψηε εκεξίδα κέρξη 1/3/2010. Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο κέρξη 31/12/2010 γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκκεηνρήο ζηα. Με βάζε ηελ έξεπλα απηή ζα αλαιεθζνχλ πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο γηα ηφλσζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ. ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. ραξαθηεξηζηηθά ηεο e-ζπκκεηνρήο ζα αλαδεηρζνχλ απφ έξεπλα πνπ ζα γίλεη (βι.ι. ζηε ζπλέρεηα ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ) θαη βάζεη απηψλ ζα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα ζε επφκελε θάζε. 60

61 ηόρνο 69 Πξνζεζκία πινπνίεζεο ια ηα ΣΟΤΝ ηεο ρψξαο ζα δηαζέηνπλ ζειίδα ζην facebook 31/12/2009 ια ηα ΣΟΤΝ ηεο ρψξαο ζα δηαζέηνπλ blog 31/12/2009 Αλάπηπμε wiki 31/12/2009 Δλεκέξσζε ησλ λέσλ 31/12/2009 πκκεηνρή ησλ λέσλ ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ ζην wiki ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ ζην wiki Γηθηχσζε facebook θαη κεληαίεο επηζθέςεηο blogs ΣΟΤΝ = 10% εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Νέσλ Γηθηχσζε facebook θαη κεληαίεο επηζθέςεηο blogs ΣΟΤΝ = 20% εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Νέσλ Έλα (1) ζρφιην θαηά κ.φ. αλά αλαθνίλσζε ΣΟΤΝ ζην blog Γχν (2) ζρφιηα θαηά κ.φ. αλά αλαθνίλσζε ΣΟΤΝ ζην blog πκκεηνρή πνιηηηθψλ πξνζψπσλ Έλα (1) ζρφιην απφ πνιηηηθφ πξφζσπν αλά blog ΣΟΤΝ Σξία (3) ζρφιηα απφ πνιηηηθά πξφζσπα αλά blog ΣΟΤΝ 31/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/2011 Δηήζηα εκεξίδα δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ 1/3/2010 Έξεπλα ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 31/12/2010 Πίλαθαο 1: πγθεληξσηηθόο πίλαθαο καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ Στόιηα-ιεπηοκέρεηες επί ηωλ καθροπρόζεζκωλ ζηότωλ Θεσξνχκε απαξαίηεην λα παξαζέζνπκε θάπνηεο βαζηθέο ζθέςεηο φζνλ αθνξά ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ παξνπζηάζακε αλσηέξσ (νη ιεπηνκέξεηεο ζα πξνθχςνπλ πξνθαλψο θαηά ηελ πινπνίεζε): 69 ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο έρνπκε πξνηείλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα (blogs, facebook, wikis). Πξνθαλψο αληίζηνηρνη ζηφρνη κπνξνχλ λα ηεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν (βι. παξ. 2.2) απνθαζηζηεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηα ΣΟΤΝ. 61

62 Η δεκηνπξγία ησλ ζειίδσλ ζην facebook θαη ησλ blogs ζα γίλεη απφ ηα ίδηα ηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη ζειίδεο θαη ηα blogs ζα θέξνπλ ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, βάζεη θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ρσξίο βεβαίσο λα απνθιείεηαη ζηε ζπλέρεηα ε δεκηνπξγηθή πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ. Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κε ηα ΣΟΤΝ (δηεπζχλζεηο blogs, ζειίδσλ ζην facebook, αιιά θαη ην θιαζηθφ ) ζα ηεξνχληαη ζε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ, δηαζέζηκε ζηα sites θαη έηζη ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ν εληνπηζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε ΣΟΤΝ ζην Γηαδίθηπν. Η ππνδνκή γηα ην wiki απνηειεί επζχλε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηνπ ΤΠΔ θαη ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο (servers), ηελ νκάδα ππνζηήξημεο θηι. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη πξνθαλψο web-based θαη νη ρξήζηεο γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ππνδνκή ζα ρξεηάδνληαη κφλν έλα θπιινκεηξεηή (web-browser) θαη κία ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Η πξφζβαζε ζα είλαη ειεγρφκελε γηα απνθπγή βαλδαιηζκψλ θηι. ε δε αλάπηπμε ζα γίλεη κε ζηφρν λα εμππεξεηεί θαηαξρήλ ηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ αιιά ην ζχζηεκα ζα είλαη αλνηρηφ ζε νπνηνλδήπνηε λέν ζειήζεη λα δνπιέςεη καδί κε ηα ΣΟΤΝ αθνχ βέβαηα πξψηα απνθηήζεη θσδηθφ ρξήζηε (username) θαη ζπλζεκαηηθφ (password) 70. Λεπηνκέξεηεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλνληαη ζην ρήκα 7 πνπ αθνινπζεί. Γηαθξίλνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ (κέιε θαη κε κέιε ησλ ΣΟΤΝ, ππάιιεινη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη κέιε ππνζηήξημεο (helpdesk)). Κάζε θαηεγνξία ρξήζηε ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή κε δηαθνξεηηθή δηεπαθή πνπ επηηξέπεη δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο. 70 Η πξάμε ηνπ λα αλαζέηεη έλαο νξγαληζκφο (πρ. ηα ΣΟΤΝ) εξγαζία ζε κία απξνζδηφξηζηε, γεληθά κεγάιε, νκάδα αλζξψπσλ (πρ. ησλ λέσλ ηεο ρψξαο) ππφ ηε κνξθή κηαο αλνηρηήο πξφζθιεζεο είλαη γλσζηή πιένλ σο crowdsourcing. Ο φξνο επηλνήζεθε ην 2006 απφ ην δεκνζηνγξάθν Jeff Howe ζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ Wired αιιά ε πξαθηηθή ηνπ crowdsourcing ππάξρεη ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλε απφ ην 1714 φηαλ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε πξνζέθεξε ρξεκαηηθφ βξαβείν ζε νπνηνλδήπνηε πξφηεηλε κία απιή θαη πξαθηηθή κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ησλ πινίσλ ζηε ζάιαζζα, αληί λα ρξεκαηνδνηήζεη έλα θαη κφλν εξεπλεηή λα επηιχζεη ην πξφβιεκα (απφ ην άξζξν «Αθνινπζψληαο ην πιήζνο» ζην έλζεην «Η Καζεκεξηλή, Δηδηθέο Δθδφζεηο: The Economist, Οθηψβξηνο 2008, η. 56», αλαδεκνζίεπζε απφ ην πξσηφηππν άξζξν ηνπ Economist Following the crowd ηεο 4/9/2008 πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε ) 62

63 Δξςπηπεηηηήρ ΒΓ Βάζε Γεδνκέλσλ Δξςπηπεηηηήρ Δθαπμογήρ Δθαπμογή wiki Γηεπαθή 1 PC: Μέλορ ΤΟΣΥΝ Γηεπαθή 2 Γηεπαθή 3 Γηεπαθή 4 PC: Μέλορ ομάδαρ helpdesk PC: Νέορ/Νέα Μη μέλορ ΤΟΣΥΝ PC: Υπάλληλορ εμπλεκόμενος θοπέα ρήκα 7: Γηάγξακκα αλάπηπμεο (deployment diagram) wiki Η ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηελ φιε πξνζπάζεηα ζα γίλεη κέζσ ησλ ζρνιείσλ, ησλ ΚΔΚ, ησλ ΙΔΚ, ησλ ΑΔΙ θαη ησλ ΣΔΙ ηεο ρψξαο. Η έξεπλα πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε: o ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα o ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζπδεηνχληαη ζε απηά o ηνπ είδνπο ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ o ησλ αηηίσλ πνπ θάπνηεο πξσηνβνπιίεο δελ επηηπγράλνπλ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ o ησλ ηξφπσλ πξνζέιθπζεο φισλ ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, ππν-πιεζπζκψλ ηεο λενιαίαο ειηθίαο εηψλ θηι. Η έξεπλα απηή είλαη απαξαίηεηε δηφηη πέξα απφ ηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απαηηνχληαη θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα (πρ. ζπκκεηνρή φισλ ησλ λέσλ θαη φρη κφλν θάπνησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λέσλ, αλαινγηθή ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν θχισλ, δηεχξπλζε ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία αζρνινχληαη ηα ΣΟΤΝ θηι.). Απηά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζέινπκε λα δηεξεπλεζνχλ κέζα απφ ηελ πξνηεηλφκελε έξεπλα έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζρεδηαζηνχλ θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. 63

64 Πέξαλ ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ νη νπνίνη πξνεγήζεθαλ είλαη πξνθαλέο φηη απαηηείηαη επίζεο ε ζέζπηζε πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε θφζκηαο γιψζζαο, ν ζεβαζκφο ζηελ άπνςε ηνπ άιινπ θηι. Οη ζηφρνη απηνί είλαη πξνθαλψο πνιχ πην δχζθνιν λα «κεηξεζνχλ», παξ φια απηά ζεσξνχκε φηη ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζην πιάλν βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ πνπ αθνινπζεί. Βρατσπρόζεζκοη ζηότοη Δθπαίδεπζε ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κέρξη 30/6/2009. Οινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο «ρηηζίκαηνο νκάδαο» (teambuilding) ζηα κέιε ησλ ΣΟΤΝ κέρξη 30/6/2009. πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (steering committee (27)) ηεο πξνφδνπ ηεο εηζαγσγήο ζηα ΣΟΤΝ κέρξη 31/5/2009. Δλεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο (ΚΔΓΚΔ), ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο (ΔΝΑΔ) θαη ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ κέρξη 30/6/2009. πγθξφηεζε νκάδαο ππνζηήξημεο ησλ ΣΟΤΝ (helpdesk) κέρξη 30/6/2009. Πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ζηα ΣΟΤΝ κέρξη 31/8/2009. Δπεμεξγαζία - δεκνζηνπνίεζε επξεκάησλ πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ κέρξη 30/9/2009. ηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο. 64

65 ηόρνο Πξνζεζκία πινπνίεζεο Δθπαίδεπζε κειψλ ΣΟΤΝ ζηα 30/6/2009 Πξφγξακκα teambuilding κειψλ ΣΟΤΝ 30/6/2009 πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 31/5/2009 Δλεκέξσζε ΚΔΓΚΔ, ΔΝΑΔ, Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 30/6/2009 πγθξφηεζε helpdesk 30/6/2009 Πηινηηθή εθαξκνγή 31/8/2009 Γεκνζηνπνίεζε επξεκάησλ πηινηηθήο - Γηνξζσηηθά κέηξα 30/9/2009 Πίλαθαο 2: πγθεληξσηηθόο πίλαθαο βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ Στόιηα-ιεπηοκέρεηες επί ηωλ βρατσπρόζεζκωλ ζηότωλ Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη teambuilding ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε καδηθή θιίκαθα ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλαιεθζνχλ κφλν αλ ππάξμεη έληνλε αλάγθε. Θπκίδνπκε φηη ιφγσ εθινγψλ αλά δηεηία ζηα ΣΟΤΝ ζα ππάξρεη αλαλέσζε ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ αιιά α) εθηηκάηαη φηη ηα απεξρφκελα κέιε ζα κεηαδψζνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα λενεηζεξρφκελα, β) θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε αλαλέσζε δελ ζα είλαη νινθιεξσηηθή θαη άξα ζα κείλνπλ κέιε ζηα ΣΟΤΝ πνπ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη γ) ππάξρεη ην helpdesk γηα άκεζε ππνζηήξημε ζε θάζε πεξίπησζε. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζα απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηνπ ΤΠΔ, ηνπ ΤΠΔΠΘ, ηεο ΓΓΝΓ, ηνπ ΙλΝε, ηνπ ΔΤΝ θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ησλ ΣΟΤΝ φηαλ ελεξγνπνηεζεί (πξνβιέπεηαη ζηνλ ηδξπηηθφ ησλ ΣΟΤΝ Ν. 3443/06 θαη ζηνλ ηξνπνπνηεηηθφ απηνχ Ν. 3577/07). ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζα ππνβάιινληαη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο πξνζπάζεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο 65

66 πνπ έρνπλ ηεζεί, ζα είλαη δε ππεχζπλε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θηι. ηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο ηεο ΚΔΓΚΔ, ηεο ΔΝΑΔ θαη ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ επηδηψθεηαη ε ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα δέζκεπζε ηνπο γηα αληαπφθξηζε ζε δεηήκαηα πνπ ζα ζέηνπλ ηα ΣΟΤΝ θάλνληαο ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ (ζπγθεθξηκέλνη πνζνηηθνί ζηφρνη φζνλ αθνξά ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξάγξαθν ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ). Η πηινηηθή εθαξκνγή ηεο εηζαγσγήο θαη ρξήζεο πξνηείλεηαη λα γίλεη ζε ηέζζεξα ΣΟΤΝ (έλα 11κειέο, έλα 9κειέο, έλα 7κειέο θαη έλα 5κειέο) θαηάιιεια επηιεγκέλα έηζη ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ ΣΟΤΝ. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη α) λα εληνπηζζνχλ λένη θαη λέεο, κέιε ησλ ΣΟΤΝ, πνπ λα δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ γηα ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζπκκεηνρήο, β) λα γίλνπλ κεξηθά απιά, ζρεηηθά παξαδείγκαηα πνπ ζα αλαδείμνπλ ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ρσξίο λα ππεξθνξησζεί ην πξφγξακκα ησλ ζπκκεηερφλησλ (29). ηφρνο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη λα εληνπηζζνχλ πξνβιήκαηα ζην ζρεδηαζκφ (παίξλνληαο feedback απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο) ψζηε λα ιεθζνχλ θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα πξηλ ηε καδηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα πξνθχςνπλ «ηζηνξίεο επηηπρνχο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ» (success stories) πνπ ζα πξνβιεζνχλ θαηάιιεια έηζη ψζηε λα ηνλψζνπλ ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ ΣΟΤΝ. 66

67 3.8 ηξαηεγηθό ρέδην Αλάπηπμεο Έρνληαο ζπγθεληξψζεη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΟΤΝ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηεο ρξήζεο ζηα ΣΟΤΝ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθηηκψκελε ρξνληθή δηάξθεηα θάζε βήκαηνο: α/α Δλέξγεηα Γηάξθεηα Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Πξνεηνηκαζία κειψλ ΣΟΤΝ (εθπαίδεπζε ζηα θαη πξφγξακκα «ρηηζίκαηνο νκάδαο» (teambuilding)) πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηεο εηζαγσγήο ησλ ζηα ΣΟΤΝ Δλεκέξσζε ΚΔΓΚΔ, ΔΝΑΔ, Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ππνγξαθή ζπκθσλίαο αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκνχ ησλ ΣΟΤΝ 6 κήλεο 2 κήλεο 3 κήλεο Βήκα 4 Γεκηνπξγία γξαθείνπ ππνζηήξημεο (helpdesk) 6 κήλεο Βήκα 5 Βήκα 6 Βήκα 7 Βήκα 8 Βήκα 9 Βήκα 10 Πηινηηθή εθαξκνγή - Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο - «Ιζηνξίεο επηηπρεκέλεο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ» (success stories) Γεκηνπξγία ζειίδσλ facebook θαη blogs απφ ΣΟΤΝ κε θεληξηθή ππνζηήξημε Αλάπηπμε θεληξηθήο ππνδνκήο γηα wiki - Λεηηνπξγία wiki γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ΣΟΤΝ θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο ησλ λέσλ γηα ηα λέα ζηα ΣΟΤΝ Μεγέζπλζε (αχμεζε αξηζκνχ ρξεζηψλ, ηξφπσλ ρξήζεο, ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θηι.) Πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 3 κήλεο 6 κήλεο 12 κήλεο 2 κήλεο 15 κήλεο 1 εκέξα 67

68 Βήκα 11 Γηελέξγεηα έξεπλαο γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ζηα ΣΟΤΝ - Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 3 κήλεο Αθνχ νξίζακε ηελ αιιεινπρία βεκάησλ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ησλ ζηα ΣΟΤΝ, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη έλαλ πξνθαηαξθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Η παξάγξαθνο 3.7 νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε δχν ζελαξίσλ ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ππάξμεη πζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (έλα είδνο αλάιπζεο επαηζζεζίαο). Φρολοδηάγρακκα Με δεδνκέλα αθελφο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ βεκάησλ ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο θαη αθεηέξνπ ηηο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ παξ. 3.6 πξνθχπηεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 8 πνπ αθνινπζεί. ρήκα 8: Υξνλνδηάγξακκα ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ζηα ΣΟΤΝ Η πξνεηνηκαζία ησλ ΣΟΤΝ (εθπαίδεπζε θαη teambuilding) πξαγκαηνπνηείηαη ην πξψην εμάκελν ηνπ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δεκηνπξγείηαη ην γξαθείν ππνζηήξημεο (helpdesk) ελψ ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο (Απξίιηνο - Μάηνο 2009) θαη ιακβάλεη ρψξα ε ελεκέξσζε ησλ ΚΔΓΚΔ, ΔΝΑΔ θαη Βνπιήο (Απξίιηνο - Ινχληνο 2009). Αθνινπζεί ε πηινηηθή εθαξκνγή θαη ε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ βάζεη ησλ επξεκάησλ ηεο πηινηηθήο (Ινχιηνο - επηέκβξηνο 2009). Η εηζαγσγή ησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009 κε εμαίξεζε ηελ 68

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα