Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο"

Transcript

1 Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site Ηνχιηνο 2015

2 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤΓΔ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ & πξψελ ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ-ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟ ΣΔΗ/ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ & πξψελ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (εθηφο ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο/ ΣΔΗ Λακίαο) ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ-ΔΚΘΔΔΗ-ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ PROJECT ΜΔ ΗΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΒΗΒΛΗΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ / ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ / ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΤΛΗΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΔΘΝΖ ΒΡΑΒΔΗΑ / ΑΡΗΣΔΗΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ ειίδα 1

3 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Παηξώλπκν Μελάο Ζκεξνκελία γέλλεζεο 7/5/1971 Σόπνο γέλλεζεο Αζήλα Δζληθόηεηα Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Γηαδεπγκέλνο Σξέρνπζα Θέζε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκ. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ., ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Αξρηηεθηνληθέο θαη πξνζνκνίσζε ππνινγηζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Γηεύζπλζε ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο, 3 ν Υικ Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζήλαο, ΣΚ Σει. /Fax / (θεληξηθφ fax ΣΔΗ) Web Site 2. ΠΟΤΓΔ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ 2.1 πνπδέο Γηδαθηνξηθό (Ph.D.) Simulation Model Architectures for Channel Allocation in Cellular Networks. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ & Μεραληθψλ Ζ/Τ. Παλεπηζηήκην ηνπ Portsmouth/UK Μεηαπηπρηαθό (M.Sc.) Data Communication Systems. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ & Μεραληθψλ Ζ/Τ. Παλεπηζηήκην Brunel Λνλδίλνπ/UK Πηπρίν. Ηλεκηπονικόρ Μεσανικόρ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. ΣΔΗ Αζήλαο Δμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο Πξνγξακκαηηζκφο Assembly (MIPS, INTEL) Αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηψλ θαη κηθξνεπεμεξγαζηψλ/κηθξνειεγθηψλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηελ πιαηθφξκα Arduino (δίθηπα αηζζεηήξσλ, ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ, ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνληθνί απηνκαηηζκνί, θιπ) Μνληεινπνίεζε θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ κε ηελ ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ (Multi-Agents) ειίδα 2

4 Αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ κνληέισλ θαη δηαηάμεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε Αξρηηεθηνληθέο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε θπςεινεηδψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ αηζζεηήξσλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 2.3 Ξέλεο γιώζζεο Άξηζηε γλψζε αγγιηθψλ πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηνλ δηδαθηνξηθφ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν αληίζηνηρα πνπ πξνέξρνληαη απφ μέλα παλεπηζηήκηα (Μεγάιε Βξεηαλία) [ΦΔΚ 185/ /η.Α, ΦΔΚ 115/ /η.Α ]. 3. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 3.1 Αθαδεκατθή δξαζηεξηόηεηα Θέζεηο ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ήκεξα) & ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ ( ) Πεξίνδνο Γ [2014-ζήκεξα] Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πεξίνδνο Β [ ] Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πεξίνδνο Α [ ] Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ Γλσζηηθό αληηθείκελν Αξρηηεθηνληθέο θαη πξνζνκνίσζε ππνινγηζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Γλσζηηθό αληηθείκελν Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά Γλσζηηθό αληηθείκελν (Βάζεη ΦΔΚ) Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ( ) Πεξίνδνο Β [ ] Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο Πεξίνδνο Α [ ] Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο Δηδηθόηεηα Ζιεθηξνληθφο Δηδηθόηεηα Ζιεθηξνληθφο ειίδα 3

5 3.1.2 Γηδαζθαιία καζεκάησλ ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. (πξώελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ) ΘΔΧΡΗΑ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η (αθ. έηε , , , , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η (αθ. έηε , , , , , , ) ΘΔΧΡΗΑ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ (αθ. έηε , , , , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ IΗ (αθ. έηε , , , , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνεπεμεξγαζηέο-Μηθξνειεγθηέο (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Φεθηαθά πζηήκαηα ΗΗ (αθ. έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Φεθηαθά πζηήκαηα ΗΗ (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ (αθ. έηε , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ (αθ. έηε , , , ) ΘΔΧΡΗΑ Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο (αθ. έηε , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο (αθ. έηε , , , ) ΘΔΧΡΗΑ Δηζαγσγή ζην Γηαδίθηπν (αθ. έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Δηζαγσγή ζην Γηαδίθηπν (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Σερλνινγία Πνιπκέζσλ (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Γηδαθηηθή θαη Σερληθή ηεο Έθθξαζεο (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Οινθιεξσκέλα Κπθιψκαηα Μεγάιεο Κιίκαθαο (αθ. έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Οινθιεξσκέλα Κπθιψκαηα Μεγάιεο Κιίκαθαο (αθ. έηνο ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ Σκ. Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (πξώελ Ζιεθηξνληθήο) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Σειεπηθνηλσλίεο ΗΗΗ (έηε , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Σειεπηθνηλσλίεο (έηνο ΥΔ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (έηε , , ΥΔ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Γίθηπα Ζ/Τ (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνυπνινγηζηψλ (έηε , , , ΥΔ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνυπνινγηζηψλ ΗΗ (έηε , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνεπεμεξγαζηέο (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Πξνγξακκαηηζκφο Η (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Φεθηαθά Κπθιψκαηα (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Πξνγξακκαηηζκφο ΗΗ (έηνο ) ειίδα 4

6 3.1.3 Δπνπηεία πηπρηαθώλ εξγαζηώλ Δπνπηεία πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πξψελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ) ζηνπο ηνκείο: Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα (νρήκαηα, βξαρίνλεο, θιπ) Απηνκαηηζκνί (κεηξήζεηο, έιεγρνο, θιπ) Ζιεθηξνληθά Γίθηπα αηζζεηήξσλ Πξνγξακκαηηζκόο Assembly Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ ηζηόηνπνπ ζην δηαδίθηπν (http://papazoglou.teiste.gr Δλόηεηα «πνπδαζηέο Πιεξνθνξηθήο») Γεληθά Έρεη αλαπηπρζεί έλαο ηζηφηνπνο κε δσξεάλ θαη αλνηρηφ ζε φινπο εθπαηδεπηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηα καζήκαηα ηεο Αξρηηεθηνληθήο Τπνινγηζηψλ θαζψο θαη ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο. Σν πιηθφ απεπζχλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πξψελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ) ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο αιιά είλαη ηαπηφρξνλα δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο (ζπνπδαζηέο ή κε). Οη ζπνπδαζηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα δελ ςάρλνπλ έληππεο ή ειεθηξνληθέο ελαιιαθηηθέο πεγέο γηα ηα καζήκαηα αθνχ φιν ην πιηθφ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν. Οη αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εξγαζηήξην αληινχληαη απεπζείαο απφ ηνλ ηζηφηνπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. 3.2 Άιιε δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα εκηλάξηα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε [Ηαλ 1997 Ηνπλ 2000] [Μαξ 1994 Ηνπλ 1995] Δθπαηδεπηήο εκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο (Β ΚΠ, ΔΠΔΑΔΚ, Δλέξγεηα Γίθηπα 3.1.γ). Δθπαηδεπηήο εκηλαξίσλ γηα ην Μφληκν Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ Σ.Δ.Η Αζήλαο Μεηαιπθεηαθή Δθπαίδεπζε [Οθη 1999 Ματ 2000] Καζεγεηήο ζην I.E.K ηνπ Αηγάιεσ. Μαζήκαηα: ρεδίαζε Πξνγξάκκαηνο (Αιγνξηζκηθή & Pascal), Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα (DOS, Windows), Λνγηζηηθά Φχιια (Excel), Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ Pascal ειίδα 5

7 [Οθη 1996 Ηνπλ 1997] Καζεγεηήο ζην I.E.K ηβηηαλίδεηνο. Μαζήκαηα: Γίθηπα Τπνινγηζηψλ, Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Θεσξία Πνιπκέζσλ, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 4 ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ & πξώελ ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλώλ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο [Ηνπι ζήκεξα] Τπεξεζίεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο αλνηρηήο ηεξεάο Διιάδαο πξόζβαζεο ηνπ ΣΔΗ [Οθη Ηνπλ 2013] [Ηαλ 2004 Ννεκ 2005] Απιό κέινο [Απξ 2003 επη 2005] Γηάξθεηα έξγνπ [10/4/ /8/2008] Τπεξεζίεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο αλνηρηήο πξόζβαζεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο Τπνζηήξημε Δπηρεηξεκαηηθώλ Ηδεώλ κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ/Γ ΚΠ Έξγν: Δλίζρπζε πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο ζην ΣΔΗ Λακίαο, ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ/Γ ΚΠ ΠΔ2: Αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ θαη ρξήζε πνιιαπιώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο Δηζαγσγή θαη ρξήζε λέσλ ηξφπσλ παξνρήο δηδαζθαιίαο Δλίζρπζε εξγαζηεξηαθνχ θαη ζεκηλαξηαθνχ ραξαθηήξα ζπνπδψλ ΠΔ3: Γεκηνπξγία Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Δξγαζηεξηαθώλ Μαζεκάησλ (ΚΓΔ). Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ ηκήκαηνο (απνηέιεζε πξνζσπηθή κνπ πξφηαζε) αθνχ κε ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ππνζηεξίδεηαη ηερληθά ε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ππνζηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξά θαη αμηφπηζηα ε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηάξθεηα έξγνπ [19/12/ /11/2003] Έξγν: Πξνεγκέλεο Σειεκαηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο, Αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ -Web siteηνπ ΣΔΗ Λακίαο, Αλάπηπμε ππεξεζίαο ζπδεηήζεσλ γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο, Πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο e-class ζηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο. ειίδα 6

8 5 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ-ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟ ΣΔΗ/ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ & πξώελ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 5.1 Γηνηθεηηθό έξγν πκκεηνρέο (σο πξφεδξνο ή απιφ κέινο ): ΣΔΗ/ΣΔΦ Δπηηξνπή παξαιαβήο ΣΔΗ Δπηηξνπή αγνξψλ ΣΔΦ Δπηηξνπή παξαιαβήο ΣΔΦ πκκεηνρή ζε επηηξνπέο δηαγσληζκψλ γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. (πξώελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ) Δπηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο Δπηηξνπή κεηεγγξαθψλ Δπηηξνπή εηζήγεζεο λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Δπηηξνπή γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ηκήκαηνο Δπηηξνπή ζχληαμεο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπλεξγαηψλ ηνπ ηκήκαηνο Δπηηξνπή ζχληαμεο νδεγνχ ζπνπδψλ Δθνξεπηηθή επηηξνπή αλάδεημεο πξντζηάκελνπ Θεηεία αλαπιεξσηή πξντζηάκελνπ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , πληνληζηήο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ παιαηφηεξσλ θαη αξρηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ηκήκαηνο 6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (εθηόο ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο/ ΣΔΗ Λακίαο) [Ματ 2000 Απξ 2001] [Ηνπλ 1998 Ηνπι 2000] [Ννε 1996 Γεθ 1997] Μεραληθόο Γηθηύσλ ζηελ εηαηξία ABS (Advanced Business Solutions) χληαμε κειεηψλ εηζεγήζεσλ θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην ΣΔΗ Αζήλαο. Γεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ Πνιπκέζσλ θαη ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ αληίζηνηρε ζεσξία θαη εξγαζηήξην ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλαβάζκηζε πξνγξακκάησλ ηκεκάησλ Ζιεθηξνληθήο» ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Β ΚΠ, ΔΠΔΑΔΚ, έξγν «Αλαβάζκηζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ», ελέξγεηα 3.1.α) Διιεληθό Πνιεκηθό Ναπηηθό (Κέληξν Απηνκαηνπνίεζεο πζηεκάησλ Μάρεο Ναπηηθνχ-ΚΑΜΝ). Πξνγξακκαηηζκφο -Windows, GPS Systems, Δγθαηάζηαζε ειίδα 7

9 αζχξκαηψλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ (Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο) [Απξ 1996 Ννε 1996] [Ματ 1994 Μαξ 1995] Διιεληθό Πνιεκηθό Ναπηηθό. πληήξεζε θαη επηζθεπή Γηθηχνπ κέζεο θαη πςειήο ηάζεο (Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο) Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο (πγγξαθή βηβιίσλ πιεξνθνξηθήο, Δθπαηδεπηηθή θαη Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ πιεξνθνξηθή) 7. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ-ΔΚΘΔΔΗ- ΔΠΗΣΡΟΠΔ [13] Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ «Δθαξκνγέο κε ην Arduino», «Σν πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» θαη «χζηεκα Υακεινχ Κφζηνπο Αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο γηα Αλίρλεπζε Πηψζεσλ Τινπνηεκέλν κε Αζχξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ 5νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Νέαο Καξβάιεο «Απφζηνινο Μαξδχξεο». [12] Οκηιίεο γηα ηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή ζε ζπλνιηθά 3000 καζεηέο απφ ηελ Καβάια, ην Νεπξνθφπη, ηελ Κνδάλε, ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ηελ Ξάλζε, θιπ ζηα πιαίζηα ηνπ 5νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Νέαο Καξβάιεο «Απφζηνινο Μαξδχξεο». [11] Γηδαζθαιία θαη νξγάλσζε ζεκηλαξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηελ πιαηθφξκα Arduino ζηα πιαίζηα ηνπ 5νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Νέαο Καξβάιεο «Απφζηνινο Μαξδχξεο».. [10] Μέινο ηεο επηηξνπήο (2014) ηνπ 1 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηαγσληζκνύ Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο ηεξεάο Διιάδαο (Πεξηθεξεηαθή Γ/ζε Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο). [9] πκκεηνρή σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο (271/ ) ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο (2014) ηνπ 2 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Μαζεηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία (Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Φζηψηηδαο). [8] Τπεχζπλνο γηα ην ΣΔΗ ηεξεάο (270/ ) ζρεηηθά κε ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο 2εο Παλειιήληαο πλάληεζεο Νέσλ Σερλνινγηώλ - Ρνκπνηηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (2014) ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά ζην ΣΔΗ ηεξεάο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Φζηψηηδαο. [7] Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ «Δθαξκνγέο κε ην Arduino», «Σν πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» θαη «χζηεκα αηζζεηήξσλ γηα ην αλζξψπηλν ζψκα» ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζην ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο. [6] Οκηιίεο γηα ηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή ζε ζπλνιηθά 3000 καζεηέο απφ ηελ Καβάια, ην Νεπξνθφπη, ηελ Κνδάλε, ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ηελ Ξάλζε, θιπ ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο ειίδα 8

10 πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζην ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο. [5] Γηδαζθαιία θαη νξγάλσζε ζεκηλαξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηελ πιαηθφξκα Arduino ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζην ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. [4] Δπίβιεςε θαη παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «χζηεκα αηζζεηήξσλ γηα ην αλζξψπηλν ζψκα» θαζψο θαη ηεο καθέηαο «ην πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» ζηελ 1ε Παλειιήληα πλάληεζε Νέσλ Σερλνινγηώλ - Ρνκπνηηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Λακία, Απξίιηνο 2013 [3] πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηελ 1ε Παλειιήληα πλάληεζε Νέσλ Σερλνινγηώλ - Ρνκπνηηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Λακία εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Πχιεο Ρνκπνηηθήο (GROBOT), Απξίιηνο 2013 [2] Δπίβιεςε θαη παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο πεξηνρήο» θαζψο θαη ηεο καθέηαο «ην πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» ζηελ 77 ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ-Πεξίπηεξν ηεο Διιεληθήο Πχιεο Ρνκπνηηθήο GROBOT), επηέκβξηνο 2012 [1] Δπίβιεςε θαη παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο πεξηνρήο» ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο (ΠΔΛ-Πεξίπηεξν ΣΔ Λακίαο), Μάηνο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ 8.1 ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Γηεζλή πεξηνδηθά [J8] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Multi Agent based modeling and control in large scale wireless communication systems for improved resource allocation performance, Telecommunication Systems, DOI: /s , Vol. 52, pp , Springer, 2013 [J7] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou. On the efficient implementation of a high performance multi-agent simulation system for modeling cellular communications involving a novel event scheduling algorithm, International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, Special Issue on: Performance Engineering, Volume 10, Number 1, 2009 [J6] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, An Improved Multi-Agent Simulation Methodology for Modelling and Evaluating Wireless Communication Systems Resource Allocation Algorithms, Journal of Universal Computer Science, 2008, vol.14, issue 7,pp ειίδα 9

11 [J5] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Improved Integral Channel Allocation Algorithms in Cellular Communication Systems Enabling Multimedia QoS Services, WSEAS Transactions on Communications**, Issue 10, vol. 7, pp ,2008 [J4] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On a New Generation of Event Scheduling Algorithms and Evaluation Techniques for Efficient Simulation Modelling of Large Scale Cellular Networks Bandwidth Management Based on Multitasking Theory, WSEAS Journal Transactions on Communications**, Issue 10, vol. 7, pp , 2008 [J3] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, An Efficient Scheduling Mechanism for Simulating Concurrent Events in Wireless Communications Based on an Improved Priority Queue (PQ) TDM Layered Multi-Threading Approach, WSEAS Journal Transactions on Communications**, Issue 3, vol. 7, 2008 [J2] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On new dynamic channel assignment schemes and their efficient evaluation through a generic simulation system for large scale cellular telecommunications, HERMIS, An International Journal of Computer Mathematics and its Applications, ISSN , Vol. 6, 2006 [J1] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, High Performance Novel Hybrid DCA algorithms for efficient Channel Allocation in Cellular Communications modeled and evaluated through a Java Simulation System, WSEAS Transactions on Communications**, Issue 11, vol 5, 2006, pp **[Acceptance Rate= 10.66%; SJR= (2007); H-index= 5; SCImago= 0.039, Indexed: SCOPUS, ACM, British Library, Elsevier, Elsevier Bibliographic Data bases, Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge] Κεθάιαηα ζε δηεζλή βηβιία [B2] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Advances in Large Scale Systems Simulation Modeling using Multi-agent Architectures and Concurrency Supported Scheduling Mechanisms with Application to Wireless Systems Simulation, Book chapter in Recent Advances in Applied Signals, Systems and Image Processing, Springer, ISBN-10: , 2014 ειίδα 10

12 [B1] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, New Strategies Based on Multithreading Methodology in Implementing Ant Colony Optimization Schemes for Improving Resource Management in Large Scale Wireless Communication Systems, Book chapter in Intelligent Systems: From Theory to Practice, SCI 299, Vol 299, pp , Subject Area: Computer Science: Artificial Intelligence, Publisher: Springer Verlag ISSN: E-ISSN: , Scopus Coverage Years: from 2006 to Present, SJR (2009): 0.032, SNIP (2009): 0.180, Γηεζλή ζπλέδξηα [C30] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Integrating Natural Computing based Optimization with Channel Assignment Mining and Decision Making towards Efficient Spectrum Reuse in Cellular Networks Modelled through Multi Agent System Schemes, International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications (WCNA 2014), December, Shenzhen, China [C29] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, A conceptual Multi-Agent Modeling of Dynamic Scheduling in Wireless Sensor Networks, International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications (WCNA 2014), December, Shenzhen, China [C28] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Improved Modeling and Simulation of Wireless Communication Systems using Multiagent and Multi-threading Systems Architectures for efficient spectrum reuse, 22nd Telecommunications Forum TELFOR 2014, November, Belgrade, Serbia [C27] Panayotis M. Papazoglou, Theoni I. Laskari, George K. Fourlas, Towards a Low Cost Open Architecture Wearable Sensor Network for Health Care Applications, The 7th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Rhodes, Greece, May 2014 [C26] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Simulation Setup Validation Framework for Modeling Architectures and Algorithms in Designing Large Scale Wireless Communication Systems, WSEAS, Recent Advances in Telecommunications and Circuits, ISBN: , Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013 [C25] Panagiotis Papazoglou, Karras Dimitrios, Papademetriou Rallis, Modeling Efficient Dynamic Channel Assignment Schemes for Quality of Service Wireless Multimedia Telecommunications through an extended and integrated Java Simulation Framework, International Conference on Future Generation Communication Technology (FGCT 2012) December 12-14, 2012, British Computer Society, London, UK (published in IEEE plore) ειίδα 11

13 [C24] Papazoglou, P.M.; Karras, D.A.; Papademetriou, R.C., "Evaluating novel DCA variations for efficient channel assignment in cellular communications through a generic Java simulation system", IEEE International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT), pp , 2011, China [C23] A. Filippou, D.A. Karras, P.M. Papazoglou, R.C. Papademetriou, On a Novel Simulation Framework and Scheduling Model Integrating Coverage Mechanisms for Sensor Networks and Handling Concurrency, GDC/CA 2010, Springer 2010 [C22] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Cellular Network Channels Data Mining and Decision Making through Ant Colony Optimization and Multi Agent Systems Strategies, Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects, LNCS, Springer, 2009 [BEST PAPER AWARD] [C21] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Improved Event Scheduling Mechanisms for Wireless Communications Simulation Modelling, IEEE International Conference on New Technologies, Mobility and Security, 2008, TANGIER, MΑROCCO. [C20] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On the Implementation of Ant Colony Optimization Scheme for Improved Channel Allocation in Wireless Communications, IEEE International Conference on Intelligent Systems, 2008 [C19] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Multi-agent Simulation Model for Wireless Communications involving an improved agent negotiation scheme based on real time event scheduling mechanisms, IEEE European Modelling Symposium EMS 2008 [C18] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On the Multi-Threading Approach of Efficient Multi-Agent Methodology for Modelling Cellular Communications Bandwidth Management, 2nd KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems, Springer LNCS, Korea, 2008 [BEST PAPER AWARD] [C17] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Critical Overview on the Recent Advances in Channel Allocation Strategies for Voice and Multimedia Services in Wireless Communication Systems and the Applicability of Computational Intelligence Techniques, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES and INTELLIGENT SYSTEMS (MAMECTIS '08) ειίδα 12

14 [C16] [C15] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Integrated Ant Colony Optimization Strategies for Improved Channel Allocation in Large Scale Wireless Communications, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES and INTELLIGENT SYSTEMS (MAMECTIS '08) P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Concurrent Events Scheduling for Efficient Simulation Modelling of Large Scale Cellular Networks Based on Multitasking Real Time Scheduling Techniques and Analysis, 12th WSEAS Int. Conf. on COMMUNICATIONS, 2008 [C14] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Modeling DCA Strategies for Supporting Multimedia Services with QoS over Cellular Communication Systems, 12th WSEAS Int. Conf. on COMMUNICATIONS, 2008 [C13] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Multi-threading as a tool for efficient simulation of Wireless Communication Systems, IEEE, Eurocon 2007, Computer as a tool [C12] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Multi-Agent Architecture for Designing and Simulating Large Scale Wireless Systems Resource Allocation, 1st KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems, Springer LNAI, Poland 2007 [C11] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A PRELIMINARY ANALYSIS OF MULTI-AGENT AND MULTI-THREADING TECHNOLOGIES FOR EFFICIENT MODELLING AND SIMULATION OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS, 2nd International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation & Optimization (University of Patras), 2nd IC-EpsMsO, 2007, Athens [C10] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Simulating and Evaluating Dynamic Channel Assignment Schemes in Wireless Communication Networks through an Improved Multi-Agent System, 3rd Indian International Conference on Artificial Intelligence (IICAI-07), 2007 [C9] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Efficient Simulation Methodologies for Wireless Multimedia Communication Systems, HERCMA 2007, September 2007,Athens, Greece, Athens University of Economics & Business [C8] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Improved Simulation System Performance for Wireless Communications using Efficient Multi-Threading Architectures, 11th WSEAS Int. Conf. on COMMUNICATIONS, 2007 ειίδα 13

15 [C7] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Evaluating new efficient DCA schemes through a Generic Simulation System for large scale GSM cellular telecommunications, The 15th IASTED International Conference on APPLIED SIMULATION AND MODELLING, June 26-28, 2006, Rhodes, Greece, ISBN [C6] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Novel DCA algorithms for efficient Channel Assignment in Cellular Communications and their evaluation through a generic Java Simulation System, 6th WSEAS Int. Conf. on SIMULATION, MODELLING AND OPTIMIZATION (SMO '2006) [C5] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A dynamic channel assignment simulation system for large scale cellular telecommunications, HERCMA 2005, September 2005,Athens, Greece, ISBN , Athens University of Economics & Business [C4] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, A.C.Tsakiri, The challenges of Wireless Communications in Developing a Virtual University, 1st International Scientific Conference era, 2006 [C3] A.Nioras, Th.Loukopoulos, K.Antonis, D.Prentzas, P.Papazoglou, P.Lampas, S.Karkanis, Application of a Hybrid Method in Distance Education with the Use of the Blackboard Tool, Conference on Open and Distance Learning Applications of Pedagogy and Technology, ICODL,HOU November 2005, Patra [C2] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, Towards an e-learning system development for Technological Higher Education in Greece, 2nd International Scientific Conference on Information Technology and Quality, June 2005, Spetses, Greece [C1] P.Papazoglou, D.Karras, I.Stavrakas, The contribution of e-learning aspects in Technological Higher education in Greece, WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION, July 2005, Athens, Greece, ISBN ,pp Λίζηα εηεξναλαθνξώλ (citations) Αλαθνξέο ζηηο δεκνζηεύζεηο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J8 1. Hyunseok Kim, Seongju Chang, and Jinsul Kim, "Consensus Achievement of Decentralized Sensors Using Adapted Particle Swarm Optimization Algorithm", International Journal of ειίδα 14

16 Distributed Sensor Networks Volume 2014, Article ID , 13 pages, Hindawi Publishing Corporation Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J5 1. iaozhi Du; Yong Qi; Huimin Lu; i He, "A method for software aging state evaluation", Advanced Information Management and Service(IMS), IEEE th International Conference 2. Jorge Sá Esteves, Efficient algorithms for higher-order derivatives of the continued Erlang delay function, WSEAS Transactions on Mathematics, Pages , Volume 8, Issue 7, Cornel Balint, Georgeta Budura, Adrian Budura, Eugen Marza "Dimensioning rules regarding radio resources in GSM/GPRS networks", WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Pages: , Volume 8, Issue 8, Georgeta Budura, Cornel Balint, Adrian Budura, Eugen Marza "Traffic models and associated parameters in GSM/(E)GPRS networks", WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Pages: , Volume 8, Issue 8, Balint, C., Budura, G., Budura, A "Mixed traffic models for dimensioning radio resources in GSM/GPRS networks", WSEAS Transactions on Systems, Volume 9, Issue 3, March 2010, Pages Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J3 1.. Fan, J.Y. Shen, J.-G. Beauport, R. Hennessy, and E. Nettleton (Australia), Taking the Right Step: Determine the Correct Entity Execution Ordering in a Time-Stepped Simulation. Modelling, Simulation, and Identification (MSI 2009) Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J4 1. CHUNG-PING CHEN, YING-WEN BAI, HSIANG-HSIU PENG, YING-YU CHEN, The Equivalent Queuing Model by a Partition Algorithm for Tree Connected Servers, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Pages: , Volume 12, Issue 4, 2013 Αλαθνξέο ζηηο δεκνζηεύζεηο ζε πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C8 1. Marcos A. Masnik Ferreira, Celso Carnieri, Rui C. Botter, A Method to Generate Random Deviates for a Fixed-Planned Rate Nonstationary Renewal Process, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, M.P.Mishra, P.C.Saxena, Issues, Challenges and Problems in Channel Allocation in Cellular System, IEEE International Conference on Computer & communication Technology (ICCCT) ειίδα 15

17 Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C5 1. Yuwang Yang, Yutao Ju, Hengxin ia, Wei Zhao, Ya Zhen, "A Network Protocol Stack Based Radiation Sensor Network For Emergency System", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.8 No.8, August Yang Yuwang, Ju Yutao, Jin Baoshen,Yu Jimin,Sun Yamin,Yang Jingyu, "A Hybrid Multichannel MAC protocol with Virtual Mechanism and Power Control for Wireless Sensor Networks", Ubiquitous Computing and Communication Journal, Vol. 3, No 3, Chengzhi Zhao, Liangcai Gan, Dynamic Channel Assignment for Large-Scale Cellular Networks Using Noisy Chaotic Neural Network, IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 22, Issue 2, Pages , Alam N. Shaikh, Dr. S. K. Bodhe, COMPARISON OF RADIO RESOURCE MANAGEMENT IN GSM, International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS) Vol.2, No.6, November 2011 Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C20 1. Ahmadi, H., Chew, Y. H. "Subcarrier-And-Bit Allocation in Multiclass Multiuser Single- Cell OFDMA Systems Using an Ant Colony Optimization Based Evolutionary Algorithm", Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2010, IEEE Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C21 1. Alexander D. Rast SCALABLE EVENT-DRIVEN MODELLING ARCHITECTURES FOR NEUROMIMETIC HARDWARE, PhD Dissertation, School of Computer Science, University of Manchester, 2011 ύλνιν Δηεξναλαθνξώλ: Διιεληθά ζπλέδξηα [GC5] Π. Παπάδνγινπ, Δ. Κπξηαθάθεο, Β. αθειιάξε, χζηεκα Υακεινχ Κφζηνπο αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο γηα Αλίρλεπζε Πηψζεσλ Τινπνηεκέλν κε Αζχξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ, 6 πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Δκβηνκεραληθήο, Πάηξα 2014 [GC4] Α.Νηψξαο, Θ.Λνπθφπνπινο,.Καξθάλεο, Γ.Πξέληδαο, Π.Παπάδνγινπ, Τβξηδηθέο Μαζεζηαθέο Μέζνδνη ζηελ Δμ απνζηάζεσο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην «Νέεο Σερλνινγίεο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε», ΛΑΜΗΑ, Απξηιίνπ 2005 [GC3] Π.Μ.Παπάδνγινπ, Μ.Κ. Σξηαληφπνπινο, Μ.Φ. Υνπζαιάο Ζιεθηξνληθή εθπαίδεπζε: Αλάπηπμε επέιηθηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα γηα ειίδα 16

18 ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο, αμηνιφγεζε θαη εγγξαθέο Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην «Νέεο Σερλνινγίεο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε», ΛΑΜΗΑ, Απξηιίνπ 2005 [GC2] Π.Παπάδνγινπ, Γ.Υινχπεο, Η.Υξηζηάθεο χζηεκα ηαθηηθήο κέηξεζεο θαη κεηάδνζεο θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ (ρακεινχ θφζηνπο) κέζσ Internet 2ν Δζληθφ πλέδξην «Σερλνινγίεο Αξρηπειάγνπο» Απξ. 2002, Αζήλα [GC1] Π.Παπάδνγινπ Δπνπηεία θαη έιεγρνο δηαηάμεσλ θαη ρψξνπ κέζσ Internet (ή άιινπ ηχπνπ δηθηχνπ) 3ν Δζληθφ πλέδξην Σερλνινγία θαη Απηνκαηηζκφο Οθη. 2000, Αζήλα, vol.v No SSN , pp Βηβιία/πγγξάκκαηα ΑΔΗ [8] Π. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2015) Μηθξνεπεμεξγαζηέο Αξρέο θαη Δθαξκνγέο Δθδφηεο Σδηφιαο ISBN [7] Π. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, -Π. ΛΗΧΝΖ (2014) Αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ην Arduino Δθδφηεο Σδηφιαο ISBN ειίδα 17

19 [6] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2011) Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ & Πξνγξακκαηηζκόο Assembly Δθδφηεο Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ISBN [5] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2010) Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκόο κηθξνεπεμεξγαζηώλ Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN [4] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2002) Δθαξκνγέο & Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN ειίδα 18

20 [3] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (1994) Πξνζσπηθόο Τπνινγηζηήο PC Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN [2] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, Κ. ΚΑΡΓΑΚΑΡΖ (1994) Μεραλνγξαθεκέλε Βηνκεραληθή Λνγηζηηθή Δθδφζεηο ΔΛΛΖΝ. ISBN [1] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (1994) TURBO PASCAL 6,7 & Δθαξκνγέο Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN x ειίδα 19

21 8.5 Γηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο εκεηώζεηο ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ/Πξώελ ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ [7] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η, Δξγαζηήξην [6] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ, Θεσξία [5] εκεηώζεηο (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η, Θεσξία [4] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ, Δξγαζηήξην [3] 2003 (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Γηδαθηηθή & Σερληθή ηεο έθθξαζεο [2] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Δξγαζηήξην [1] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Θεσξία Δλδεηθηηθέο εκεηώζεηο ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ [5] 1999 (ΣΔΗ Αζήλαο, ηκήκα Ζιεθηξνληθήο): C++, Δξγαζηήξην Πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ Η [4] 1999 (ΣΔΗ Αζήλαο, ηκήκα Ζιεθηξνληθήο): Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ - Θεσξία [3] 1999 (ΣΔΗ Αζήλαο, ηκήκα Ζιεθηξνληθήο, 2 νο ζπγγξαθέαο: Υξπζηθφπνπινο πχξνο): Δξγαζηήξην Πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ Η [2] 1998 (ΣΔΗ Αζήλαο): Βαζηθφο νδεγφο ρξήζεο INTERNET [1] (ΣΔΗ Αζήλαο): INTERNET & Netscape Communicator 4.0 (Δπηκφξθσζε ρξεζηψλ internet, πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ) ειίδα 20

22 8.6 Έθδνζε πεξηνδηθνύ Έθδνζε δσξεάλ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ [3] ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 3ν ηεύρνο: Αχγνπζηνο 2014 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: [2] ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 2ν ηεύρνο: Γεθέκβξηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: [1] ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 1ν ηεύρνο: Ηνχιηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: ειίδα 21

23 8.7 Reviewer (θξηηήο) ζε δηεζλή πεξηνδηθά (Δλδεηθηηθά πεξηνδηθά) Sensors Open Access Journal (ISSN ; CODEN: SENSC9) Simulation modeling practice and theory Elsevier ISSN: ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 9.1 Γηεζλήο αλαγλώξηζε ησλ απνηειεζκάησλ-βξαβεία [2] 2009 ΒΔΡΟΛΗΝΟ Βξαβείν ηεο θαιχηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Best Paper Award) P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou On Cellular Network Channels Data Mining and Decision Making through Ant Colony Optimization and Multi Agent Systems Strategies Industrial Conference on Data Mining, Springer LNCS [1] 2008 ΚΟΡΔΑ Βξαβείν ηεο θαιχηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Best Paper Award) P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou On the Multi-Threading Approach of Efficient Multi-Agent Methodology for Modelling Cellular Communications Bandwidth Management 2nd KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems, Springer LNCS Σα βξαβεία είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ πιαηθόξκα ηεο Αξηζηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ παηδείαο. 9.2 Απνηειέζκαηα πλεηζθνξά ζηελ επηζηήκε από ην εξεπλεηηθό έξγν Πεξηερόκελν δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Μειέηε εθαξκνγήο ζπκβαηηθψλ θαη έμππλσλ αιγνξίζκσλ γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεινεηδή δίθηπα κέζσ πινπνίεζεο εηδηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ θαη πνιιαπιψλ λεκάησλ ζε αξρηηεθηνληθή ρξνλνδξνκνιφγεζεο δηεξγαζηψλ κε δηαίξεζε ρξφλνπ. ειίδα 22

24 Απνηειέζκαηα [1] Αλαπηχρζεθαλ λένη αιγόξηζκνη εθρώξηζεο θαλαιηώλ γηα ππεξεζίεο θσλήο θαη πνιπκέζσλ πνπ βειηηψλνπλ αηζζεηά ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε κεηξήζεηο ζεκαηνζνξπβηθήο ζρέζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξεκβνιέο ζήκαηνο θαη άιια πξαγκαηηθά δεδνκέλα. [2] Γηα πξψηε θνξά αλαπηχρζεθαλ έμππλνη αιγόξηζκνη βαζηζκέλνη ζε ζεσξίεο ζκήλνπο (swarm intelligence, ant colony optimization) πνπ δίλνπλ απνδεθηέο ιχζεηο εθρψξεζεο θαλαιηψλ εηδηθά ζε θπςεισηά δίθηπα κεγάιεο θιίκαθαο φπνπ νη ιχζεηο δελ είλαη πξνθαλείο. [3] Πξνηάζεθε έλα πξσηφηππν ζύζηεκα πξνζνκνίσζεο δηαθξηηώλ γεγνλόησλ ην νπνίν αμηνπνηεί ην ζχζηεκα νπξάο (calendar queue) θαη ππνζηεξίδεη κέζσ ηεο ηερληθήο δηαίξεζεο ρξόλνπ κε πνιππιεμία (TDM) ηα παξάιιεια γεγνλόηα ηνπ δηθηχνπ. [4] Πξνηάζεθε επίζεο γηα πξψηε θνξά έλαο λένο ηξόπνο κνληεινπνίεζεο ησλ αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ θαη παξάιιεισλ γεγνλόησλ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ (Multi Agent) [5] Μειεηήζεθε ε πινπνίεζε ησλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνιιαπιώλ λεκάησλ (multi-threading) [6] Πξνηάζεθαλ επηπξόζζεηα ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. [7] Τινπνηήζεθε κηα ζπλνιηθή πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ πνπ αμηνπνηεί ηνπο πνιιαπινύο πξάθηνξεο (Multi Agent), ηε ρξνλνδξνκνιόγεζε γεγνλόησλ (TDM) θαη ηελ ηερλνινγία πνιιαπιώλ λεκάησλ (Multi-Threading) γηα ηελ πξνζνκνίσζε θπςεισηώλ δηθηύσλ κεγάιεο θιίκαθαο. [8] Τινπνηήζεθε ηειηθά ζε Java έλα πξσηόηππν ινγηζκηθό ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή θαη αμηνπνηεί ηα thread θαη ηε ρξνλνδξνκνιόγεζε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ παξάιιεισλ γεγνλόησλ, ησλ ππεξεζηώλ θαζψο θαη ησλ αιγνξίζκσλ εθρψξεζεο θαλαιηψλ. πλεηζθνξά ζηελ επηζηήκε [1] Παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ν ηξφπνο θαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ κε αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ λεκάησλ. Μέρξη απηή ηελ πινπνίεζε, ε κνληεινπνίεζε θαη ε ζρεδίαζε βάζεη ηεο ηερλνινγίαο πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ ήηαλ θπξίσο ζεσξεηηθή. [2] Αλαιχζεθε ζε βάζνο ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο θαη παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο κνληεινπνίεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. [3] Μειεηήζεθαλ ζε βάζνο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ λεκάησλ ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο θαη ππεξεζηψλ. ειίδα 23

25 [4] Γηα πξψηε θνξά ζπλδπάζηεθε ε ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ κε ηε ζεσξία θπζηθνχ ζκήλνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (θαλάιηα, θιπ). 10. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ (Μόλν νη δηεζλείο δεκνζηεύζεηο) 10.1 ηαηηζηηθά αλά είδνο δεκνζίεπζεο Πεξηνδηθά 8 Κεθάιαηα βηβιίσλ 2 Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 30 Δηεξναλαθνξέο 16 ύλνιν ηαηηζηηθά δεκνζηεύζεσλ αλά έηνο Υ Έηνο ειίδα 24

26 11. PROJECT ΜΔ ΗΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 11.1 Project κε ηδία ρξεκαηνδόηεζε Φνξεηό ζύζηεκα αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο γηα εθαξκνγέο ζηελ πγεία κε ρξήζε αζύξκαηνπ δηθηύνπ αηζζεηήξσλ Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πνπ ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη αζχξκαηνπο θφκβνπο πνπ δηαζέηνπλ αηζζεηήξα κε επηηαρπλζηφκεηξν θαη γπξνζθφπην. Οη κεηξήζεηο απνηππψλνληαη γξαθηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηε ρξήζε ελφο ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ θεληξηθφ θφκβν. ε απηή ηε θάζε έρεη γίλεη δνθηκή ζε πξαγκαηηθνχο αζζελείο. Ο θπζηθνζεξαπεπηήο αμηνπνηεί ηηο κεηξήζεηο ψζηε λα έρεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο αζθήζεηο πνπ θάλεη κφλνο ηνπ ν αζζελήο. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη απνηειεί πξφηππν κειέηεο θαη γηα άιινπο εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο. Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηε γεληθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη αλαπηπρζεί. Computer (Real Time Monitoring) Wireless environment Sink Node Single Sensor Node Reference point Πξώην πεηξακαηηθό ζύζηεκα πνπ θνξηέηαη ζην ζώκα ειίδα 25

27 Σν ζύζηεκα θνξεκέλν ζε δύν ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ύζηεκα γξαθηθήο απεηθόληζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ειίδα 26

28 * Ζ πεηξακαηηθή απηή δηάηαμε έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε αζζελείο ελψ ζρεδηάδεηαη έλα πξφηππν ειεθηξνληθφ board πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην αλζξψπηλν ζψκα. ** Σν project απηφ απνηειεί κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο άηππεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ & ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (http://eac.teiste.gr) κε ππεχζπλνπο ηνπο Γξ. Π.Παπάδνγινπ & Γξ. Γ. Φνχξια Δηζήγεζε-Δπνπηεία Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Δλδεηθηηθέο πηπρηαθέο εξγαζίεο [9] Δ. Κπξηαθάθεο, ύζηεκα ππνζηήξημεο αηόκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα [8] Θ. Λάζθαξε, Απεηθόληζε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ γηα ην αλζξώπηλν ζώκα (παξνπζηάζηεθε ζηελ 1 ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο 2013), 2013 [7] Κπξηαθάθεο Δ., Γίθηπν αηζζεηήξσλ γηα παξαθνινύζεζε αηόκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, 2013 [6] Γξειάθε Κ., Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε κεηξήζεσλ (LCD νζόλε) από επηηαρπλζηόκεηξν, 2013 [5] Γαλάζθνο, Υ., Απηόκαην ζύζηεκα ζπληήξεζεο θαηνηθίδηνπ ζθύινπ, 2013 ειίδα 27

29 [4] Κνπξηάθεο Α., Λεπζεξηψηεο Α., Έιεγρνο θαη απεηθόληζε ξνκπνηηθνύ κηθξνβξαρίνλα κέζσ Ζ/Τ, 2012 [3] Γηάλλνο Γ., Καξαγηάλλεο., Μνπιάο Α., Ρνκπνηηθό όρεκα κε αθόινπζν, 2012 [2] Μηζθνο Β., Ρνκπνηηθό όρεκα αλαγλώξηζεο πεξηνρήο (παξνπζηάζηεθε ζε ΠΔΛ 2012 θαη ζηελ ΓΔΘ 2012), 2012 [1] Αλησλίνπ Π., ύζηεκα ηειεκεηξίαο γηα R/C ειηθόπηεξν (παξνπζηάζηεθε ζηελ 1 ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο 2013, Κέξδηζε ην ηξίην βξαβείν εθζέκαηνο), Δξγαζίεο πνπ δεκνζηεύηεθαλ από πηπρηαθέο εξγαζίεο Panayotis M. Papazoglou, Theoni I. Laskari, George K. Fourlas, Towards a Low Cost Open Architecture Wearable Sensor Network for Health Care Applications, The 7th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Rhodes, Greece, May 27-30, ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΒΗΒΛΗΑ 12.1 Πεξηνδηθό πνιηηηθήο αεξνπνξίαο RBF [19] Π.Παπάδνγινπ. Αλαζθφπεζε άξζξσλ ζην ρψξν ησλ εμνκνησηψλ πηήζεο. RBF (27), 2009 [18] Π.Παπάδνγινπ. Home cockpit-simulator: Ζ νινθιήξσζε. RBF (26), 2009, pp [17] Π.Παπάδνγινπ. -Plane. RBF (25), 2009, pp [16] Π.Παπάδνγινπ. FS: ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΚΟΝΟΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ. RBF (24), 2009, pp [15] Π.Παπάδνγινπ. ORBITER: Γσξεάλ Simulator δηαζηεκηθψλ πηήζεσλ. RBF (23), 2009, pp [14] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Home Cockpit : Οη πξψηεο δνθηκέο θαη εληππψζεηο. RBF (22), 2008, pp [13] Π.Παπάδνγινπ. Flight Gear: Flight Simulator αλνηρηνχ θψδηθα. RBF (21), 2008, pp [12] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο B. RBF (20), 2008, pp [11] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο Α'. RBF (19), 2008, pp [10] Π.Παπάδνγινπ. FS: Πηήζε κε αλεκφπηεξν. RBF (18), 2008, pp [9] Π.Παπάδνγινπ. FS2004: Airliner Pilot. RBF (17), 2008, pp [8] Π.Παπάδνγινπ. Home Simulator: Οπηηθφ χζηεκα. RBF (16), 2007, pp ειίδα 28

30 [7] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο B. RBF (15), 2007, pp [6] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο Α. RBF (14), 2007, pp [5] Π.Παπάδνγινπ. Flight Training Devices & Καηαζθεπή Cockpit. RBF (13), 2007, pp [4] Π.Παπάδνγινπ. Home Motion Simulator. RBF (12), 2007, pp [3] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: MS-Flight Simulator-. RBF (11), 2007, pp [2] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: πηήζε εζηζκνχ. RBF (10), 2006, pp [1] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: Πξνζνκνίσζε θαη Δμνκνίσζε πηήζεσλ. RBF (9), 2006, pp Πεξηνδηθό πιεξνθνξηθήο Win * Ο πξφδξνκνο ηνπ πεξηνδηθνχ PC-Magazine [13] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Πξνζηαζία ινγηζκηθνχ απφ πεηξαηέο Win (80),2000, pp [12] Π. Παπάδνγινπ, Γ.Αιεμάλδξνπ Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην Internet Win(79),2000, pp [11] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Γεκηνπξγήζηε έλα κηθξφ Τπνινγηζηή. Σα πξψηα βήκαηα, Win(79), 2000, pp [10] Π. Παπάδνγινπ Γνξπθνξηθέο Δπηθνηλσλίεο,Win(79),2000, pp [9] Π. Παπάδνγινπ, Γ.Αιεμάλδξνπ Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ Win(78),2000, pp [8] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Γεκηνπξγήζηε έλα κηθξφ ππνινγηζηή (αλαπηπμηαθφ θηη) WIN (78), 2000, pp [7] Π. Παπάδνγινπ, Πεηξάκαηα επηθνηλσλίαο (Assembly) WIN (77), 2000, pp [6] Π. Παπάδνγινπ, Videoconference & Netmeeting WIN (75), 1999, pp [5] Π. Παπάδνγινπ, Δπαγγεικαηηθή ζρεδίαζε δηθηχσλ κε ρξήζε εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο (Comnet III) WIN (72), 1999, pp [4] Π. Παπάδνγινπ Βνεζήκαηα γξαθείνπ κε JavaScript, Win (53),1997, pp [3] Π. Παπάδνγινπ Οξγάλσζε Βηβιηνζήθεο, Win (53),1997, pp [2] Π.Παπάδνγινπ Οξγαλσζείηε κε Access 97, Win(52),1997,pp ειίδα 29

31 [1] Π. Παπάδνγινπ, Γηεπζπλζηνγξάθνο '97 (Δθαξκνγή Visual Basic) WIN (52), 1997, pp Γηάθνξα κε επηζηεκνληθά βηβιία Παηδηθό βηβιίν [3] Παλαγηψηεο Μ. Παπάδνγινπ (2014). «Ηδέεο θαη Μαζήκαηα θσηνγξαθίαο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν». Δθδφζεηο Π. Παπάδνγινπ, ISBN Παηδηθό βηβιίν [2] Παλαγηψηεο Μ. Παπάδνγινπ (2013). «Ο θαθόο πεηξαηήο θαη νη καγεκέλνη δξάθνη». Παξακχζη. Δθδφζεηο ΟΗΧΝΟ, ISBN Καιιηηερληθό βηβιίν [1] Παλαγηψηεο Μ. Παπάδνγινπ (2012). «Παξάιιειεο πιινγέο». Βηβιίν πνίεζεο & Φσηνγξαθίαο. Δθδφηεο Π.Παπάδνγινπ, ISBN ειίδα 30

32 Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηηο αλαθνξέο ζην βηνγξαθηθό ειίδα 31

33 13. ΓΗΑΣΡΗΒΖ / ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ / ΠΣΤΥΗΑΚΖ 13.1 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σίηινο (Διιεληθά): Αξρηηεθηνληθέο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεινεηδή δίθηπα Σίηινο (Αγγιηθά): Simulation Model Architectures for Channel Allocation in Cellular Networks Μειέηε εθαξκνγήο ζπκβαηηθψλ θαη έμππλσλ αιγνξίζκσλ γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεινεηδή δίθηπα κέζσ πινπνίεζεο εηδηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ θαη πνιιαπιψλ λεκάησλ ζε αξρηηεθηνληθή ρξνλνδξνκνιφγεζεο δηεξγαζηψλ κε δηαίξεζε ρξφλνπ Μεηαπηπρηαθή εξγαζία Σίηινο (Διιεληθά): Σν εξγαζηήξην ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Χο έλαο απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηφηε (1997) ηνπ εξγαζηεξίνπ ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο (σο σξνκίζζηνο) ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε, απνθάζηζα λα θάλσ κηα κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ δεδνκέλνπ φηη ππήξρε πξνεγκέλνο εμνπιηζκφο (θέληξν κε ππεξεζίεο ISDN, Σειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηειεδηαζθέςεσλ βαζηζκέλν ζε Unix, router, θιπ) πνπ θάιππηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ζπλεξγαζίεο κε μέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ηφρνο ήηαλ επίζεο λα κειεηεζεί θαη ε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ δηαηξηβή πεξηιακβάλεη ηε κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε νιφθιεξνπ ηνπ ηφηε δηθηχνπ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο ζην ινγηζκηθφ COMNET III (Τα ξένα πανεπιζηήμια πποηιμούν διπλωμαηικέρ επγαζίερ πος να ζσεηίδονηαι με ππαγμαηικά πποβλήμαηα από ηεν αγοπά και ηοςρ σώποςρ επγαζίαρ) Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Ζιεθηξνληθά & Turbo Pascal Σν 1993 κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ήηαλ ε Turbo Pascal. Παξφια απηά, δελ ππήξραλ βηβιία πνπ λα δηδάζθνπλ απηή ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πξαγκαηηθά απφ ην κεδέλ γηα φζνπο μεθηλνχζαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ ππήξρε θάπνην βηβιίν πνπ λα έρεη εθαξκνγέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ζηα ειεθηξνληθά. Έηζη, ε ηδέα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα πηπρηαθή ηχπνπ βηβιίνπ πνπ λα δηδάζθεη απηή ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα πεξηιακβάλεη λέεο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθφ ζρέδην θαη βαζηθή αλάιπζε θπθισκάησλ. Ζ πηπρηαθή απηή εθδφζεθε ην 1994 σο βηβιίν απφ ηνλ εθδνηηθφ φκηιν ΗΧΝ. Χο βηβιίν δηδάρηεθε ηφηε θαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ησλ ΣΔΗ. ειίδα 32

34 14. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΤΛΗΚΟ 14.1 Γηδαζθαιία καζεκάησλ (γηα βαζηθά επηιεγκέλα καζήκαηα) 1. ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ ) [1] ΘΔΩΡΙΑ Απσιτεκτονική Η/Τ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών Ι (2 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο, ζχζηεκα κλήκεο, εθηέιεζε εληνιψλ, ηερληθή ηνπ αγσγνχ, δηαρείξηζε κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ, θιπ. Βιβλίο «Απσιηεκηονική Υπολογιζηών & Ππογπαμμαηιζμόρ Assembly». Δθδφηεο/πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [2] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Απσιτεκτονική Η/Τ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών Ι (2 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Πξνγξακκαηηζκφο MIPS Assembly ζην πεξηβάιινλ QtSPIM. Βιβλίο «Απσιηεκηονική Υπολογιζηών & Ππογπαμμαηιζμόρ Assembly». Δθδφηεο/πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [3] ΘΔΩΡΙΑ Πποηγμένερ Απσιτεκτονικέρ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών ΙΙ (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly, ζρεδίαζε ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηε γιψζζα VHDL. Βιβλίο «Απσιηεκηονική & Ππογπαμμαηιζμόρ Μικποεπεξεπγαζηών». Δθδφηεο ΗΧΝ, πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [4] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Πποηγμένερ Απσιτεκτονικέρ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών ΙΙ (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly κε ην FASM θαη ζρεδίαζε κε ηε γιψζζα VHDL ζην πεξηβάιινλ MAPLUS II/Quartus. Βιβλίο «Απσιηεκηονική & Ππογπαμμαηιζμόρ Μικποεπεξεπγαζηών». Δθδφηεο ΗΧΝ,πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [5] ΘΔΩΡΙΑ Ψηυιακά ςστήματα ΙΙ* (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε αθνινπζηαθψλ θπθισκάησλ. [6] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ψηυιακά ςστήματα ΙΙ* (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε αθνινπζηαθψλ θπθισκάησλ ζην πεξηβάιινλ Altera MAPLUS II/Quartus & MultiSim. * κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ** (Ζ Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η θαη νη Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο απφ ηελ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ). 2. ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ [1] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Σηλεπικοινωνίερ/Σηλεπικοινωνίερ ΙΙΙ. Δπηθνηλσλίεο Ζ/Τ. εηξηαθή επηθνηλσλία. Πξνγξακκαηηζκφο UART, θιπ. [2] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γίκτςα Τπολογιστών/Γίκτςα Η/Τ. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. Πξνγξακκαηηζκφο θαη ππεξεζίεο Web. [3] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Μικποϋπολογιστέρ/Μικποϋπολογιστέρ ΙΙ/Μικποεπεξεπγαστέρ. Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly, Πξνγξακκαηηζκφο Z80. ειίδα 33

35 [4] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ψηυιακά Κςκλώματα. πλδπαζηηθά θαη αθνινπζηαθά ςεθηαθά ειεθηξνληθά. [5] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ππογπαμματισμόρ Ι/ΙΙ. Πξνγξακκαηηζκφο C/C Γηακόξθσζε λέσλ καζεκάησλ / λέσλ αζθήζεσλ (ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ/ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ) Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η ΘΔΧΡΗΑ πγγξαθή λέσλ θεθαιαίσλ/ελνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο χιεο (Αθηεξσκέλα Data Path, αλαιπηηθή παξνπζίαζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο, ηερληθή ηνπ αγσγνχ, δηαρείξηζε ζπζθεπψλ εηζφδνπ/εμφδνπ, θιπ). Γεκηνπξγία εηδηθψλ αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο θαη κειέηεο ηνπ καζήκαηνο. Δηήζηα επηθαηξνπνίεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ (πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο ). πγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ & Πξνγξακκαηηζκφο Assembly» (2011, Π.Παπάδνγινπ) πνπ θαιχπηεη πιήξσο ην ζεσξεηηθφ κάζεκα. Ζ απιφηεηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ βηβιίνπ ην θάλεη ηδαληθφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο λένπο ζην αληηθείκελν ζπνπδαζηέο. Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ πγγξαθή λέσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ γηα MIPS Assembly πνπ θαιχπηνπλ πξννδεπηηθά ηνπο γλσζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο (αληηθαηέζηεζαλ ηηο αζθήζεηο γηα INTEL). Οη αζθήζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ηξία επίπεδα: (α) Βήκαηα εθηέιεζεο αζθήζεσλ, (β) Τπνδείμεηο κεζνδνινγίαο γηα ηε ιχζε ησλ αζθήζεσλ θαη (γ) θψδηθαο ησλ αζθήζεσλ. Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο αθνινπζνχλ κηα πξνθαζνξηζκέλε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία κε ζπγθεθξηκέλν γλσζηαθφ ζηφρν. Οη λέεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ ηνπο κέξνο πεξηιακβάλνληαη ζην λέν βηβιίν «Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ & Πξνγξακκαηηζκφο Assembly» (2011, Π.Παπάδνγινπ) Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ ΗΗ ΘΔΧΡΗΑ Γεκηνπξγία ηειείσο λένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ καζήκαηνο σο ππνρξεσηηθνχ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. πγγξαθή λέσλ θεθαιαίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο χιεο (Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly, ζρεδίαζε θπθισκάησλ κε ηε γιψζζα VHDL, θιπ). Γεκηνπξγία εηδηθψλ αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο θαη κειέηεο ηνπ καζήκαηνο. Δηήζηα επηθαηξνπνίεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ (πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο ). πγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκφο Μηθξνεπεμεξγαζηψλ» (2010, Π.Παπάδνγινπ) πνπ θαιχπηεη πιήξσο ην ζεσξεηηθφ κάζεκα. Ζ απιφηεηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ βηβιίνπ ην θάλεη ηδαληθφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο λένπο ζην αληηθείκελν ζπνπδαζηέο. Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ ΗΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ πγγξαθή λέσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ γηα INTEL Assembly θαη ζρεδίαζε κε VHDL πνπ θαιχπηνπλ πξννδεπηηθά ηνπο γλσζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Οη λέεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ ηνπο κέξνο πεξηιακβάλνληαη ζην λέν βηβιίν «Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκφο Μηθξνεπεμεξγαζηψλ» (2010, Π.Παπάδνγινπ). ειίδα 34

36 Φεθηαθά πζηήκαηα ΗΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ πγγξαθή λέσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ γηα πεξηβάιινλ MAPLUS II/Quartus θαη MultiSim. 15. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Σίηινο Αξρηηεθηνληθέο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεισηά δίθηπα Γεληθά Ζ εθρψξεζε θαλαιηψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο επεηδή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην δηαζέζηκν θάζκα ζα αμηνπνηεζεί. Ζ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα θαλαιηψλ θαη νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο φπσο βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ έδσζαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ έλα ηδηαίηεξν ξφιν. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηερληθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ ζηα θπςεισηά δίθηπα έρνπλ κειεηεζεί ζε βάζνο κε ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ DCA ζηξαηεγηθψλ, ειάρηζηεο κειέηεο έρνπλ γίλεη γηα ηε δηαρείξηζε θαλαιηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο πνιπκέζσλ. Έηζη, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα ηέηνηεο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο φπσο δεδνκέλα, MMS θαη βίληεν ζηα θπςεισηά δίθηπα αλέδεημαλ πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θάζκαηνο. Οη ππάξρνπζεο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ξαδην-πφξνπο θαη είλαη εζηηαζκέλεο απιά ζην λα βξίζθνπλ ειεχζεξα θαλάιηα κε απνδεθηφ επίπεδν πνηφηεηαο. Δπηπιένλ, νη ππάξρνπζεο ηερληθέο ησλ θπςεισηψλ δηθηχσλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηαπηφρξνλα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δηθηχνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ αληίζηνηρε απφδνζε. Δπηπιένλ, κεξηθά αθφκα δεηήκαηα πνπ δελ είραλ κειεηεζεί ζε βάζνο κέρξη ζήκεξα είλαη: - Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ πξνζνκνίσζεο - Ζ ξεαιηζηηθφηεξε κνληεινπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ - Ζ κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε παξάιιεισλ γεγνλφησλ - Ζ αμηνπνίεζε έμππλσλ- επξεηηθψλ αιγνξίζκσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαλαιηψλ - Οη ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ελφο πξνζνκνησηή γηα ηε κειέηε ησλ γεγνλφησλ, ησλ αιγνξίζκσλ, θιπ - Ζ αμηνπνίεζε πξφζζεησλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο Ζ έξεπλα ε απηή ηελ έξεπλα, νη λέεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ γηα θσλή, δεδνκέλα θαη βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζηελ παξάιιειε θχζε ηνπ θπςεισηνχ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη πξνηεηλφκελνη αιγφξηζκνη γηα ππεξεζίεο πνιπκέζσλ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο κεηξήζεηο ζήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζθεξφκελεο ρσξεηηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα θαλαιηνχ πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ζεσξείηαη ζηαζεξή. Πξφζθαηα, δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηαζεί γηα απνδνηηθφηεξε εθρψξεζε θαλαιηψλ βαζηζκέλεο ζε θνκβν-θεληξηθέο πξνεγκέλεο ηερληθέο φπσο ε ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ. Παξά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ κε φξνπο απφδνζεο δηθηχνπ, ην πξφβιεκα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ παξακέλεη. Έηζη, κηα λέα πξνζέγγηζε ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθή εθρψξεζε ειίδα 35

37 θαλαιηψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ απφ ην δίθηπν θαη ηελ παξαιιειία ησλ ππεξεζηψλ. Απηή ε λέα ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπςεισηνχ δηθηχνπ: α) πλζήθεο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ξαδην-πφξνπο β) Παξαιιειία ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ γ) Τπεξεζηνθεληξηθή ιεηηνπξγία δηθηχνπ ε δίθηπα κεγάιεο θιίκαθαο φπνπ νη ζπλζήθεο θίλεζεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, κφλν έμππλεο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνδνηηθά ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ γηα δηαζέζηκα θαλάιηα. Γπζηπρψο, απηέο νη ζηξαηεγηθέο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, λέεο έμππλεο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα έλα παξάιιειν, αληαγσληζηηθφ θαη ππεξεζηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ. Μέζα απφ απηή ηελ έξεπλα, κηα λέα έμππλε πξνζέγγηζε γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ βαζηζκέλε ζε ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά θπζηθψλ απνηθηψλ ζκήλνπο εληφκσλ (πεξίπησζε Ant Colony Optimization ηνπ swarm intelligence) γηα πξψηε θνξά παξνπζηάδεηαη θαη πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ζθνπφ ηελ πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θίλεζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ εηδηθά ζε έλα δίθηπν κεγάιεο θιίκαθαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα πεηξακαηηθά θπςεισηά δίθηπα θαη νη αληίζηνηρνη αιγφξηζκνη εθρψξεζεο θαλαιηψλ αλαπηχζζνληαη θαη αμηνινγνχληαη κέζα ζε πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα γξήγνξε αλάπηπμε κε ρακειφ θφζηνο θαη ρσξίο λα απαηηνχληαη πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ θπςεισηψλ δηθηχσλ, ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο θαη ε αξρηηεθηνληθή θαη πινπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ κνληέιν ηνπ δηθηχνπ ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο θαη απφδνζεο. Σα πθηζηάκελα κνληέια πξνζνκνίσζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο ε παξαιιειία θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο ξαδην-πφξνπο. Δπηπιένλ, έλα απνδνηηθφ κνληέιν πνπ λα αληαλαθιά ηελ παξαιιειία θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ εζηηαζκέλν ζηελ εθρψξεζε θαλαιηψλ δελ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία. ε απηή ηελ έξεπλα, έλα λέν κνληέιν ρξνλνδξνκνιφγεζεο ην νπνίν αληαλαθιά ηελ παξαιιειία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο πξνηείλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιχεηαη ην πσο ε δνκή ησλ γεγνλφησλ θαη ε ρξνλνδξνκνιφγεζε επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Γείρλεηαη επίζεο, πσο, κηα ηέηνηα δηεξεχλεζε είλαη θξίζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο γηα ηα θπςεισηά δίθηπα. Απηά ηα δεηήκαηα έρνπλ αγλνεζεί κέρξη ηψξα ζηε βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ, κηα ζε βάζνο αλάιπζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία. Μέζα απφ απηή ηελ αλάιπζε, έλα ζχλνιν απφ άιια ζεκαληηθά ζρεηηθά ζέκαηα επίζεο παξνπζηάδνληαη. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο, ππάξρεη έιιεηςε απφ ηππνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά κέηξα ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αμηνιφγεζε πεηξακαηηθψλ δηθηπαθψλ κνληέισλ. Μέζσ απηήο ηεο έξεπλαο, έλα ζχλνιν απφ γλσζηά αιιά θαη λέα ζηαηηζηηθά κέηξα πξνηείλνληαη. Δίλαη μεθάζαξν φηη θξίζηκα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξνλνδξνκνιφγεζε γεγνλφησλ, ηελ ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, ηηο αξρηηεθηνληθέο πινπνίεζεο θαη ηηο κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο εζηηαζκέλα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζνκνίσζεο θπςεισηψλ δηθηχσλ δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί κέρξη ηψξα ζηε βηβιηνγξαθία. ειίδα 36

38 16. ΓΗΔΘΝΖ ΒΡΑΒΔΗΑ / ΑΡΗΣΔΗΑ ειίδα 37

39 ειίδα 38

40 17. ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ 17.1 Δμώθπιια & πεξηερόκελα βηβιίσλ Μηθξνεπεμεξγαζηέο Αξρέο & Δθαξκνγέο πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο Σδηόιαο Έηνο 2015 ειίδεο 823 ΗSBN ΜΔΡΟ Η: ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ Κεθάιαην1: Δηζαγσγή Κεθάιαην2: Αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα θαη κεηαηξνπέο Κεθάιαην3: Αξηζκεηηθή κηθξνεπεμεξγαζηή Κεθάιαην4: Βαζηθά ςεθηαθά θπθιψκαηα Κεθάιαην5: Δζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή Κεθάιαην6: Βαζηθά ςεθηαθά θπθιψκαηα κηθξνεπεμεξγαζηή Κεθάιαην7: πκβνιηθή γιψζζα (Assembly) θαη εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην8: Μλήκε Κεθάιαην9: Δπηθνηλσλία κηθξνεπεμεξγαζηή κε εμσηεξηθέο ζπζθεπέο ΜΔΡΟ ΗΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ Κεθάιαην10: Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή MIPS 32bit Κεθάιαην11: Αλάπηπμε βαζηθψλ εθαξκνγψλ MIPS Assembly ειίδα 39

41 Κεθάιαην 12: Γηαρείξηζε πηλάθσλ ζηελ MIPS Assembly Κεθάιαην 13: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο MIPS Assembly Κεθάιαην 14: Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ Intel Assembly 16bit Κεθάιαην 15: Αλάπηπμε βαζηθψλ εθαξκνγψλ Intel Assembly 16bit Κεθάιαην 16: Πξνγξακκαηηζκφο Intel Assembly WIN32/FPU Κεθάιαην 17: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Intel Assembly ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΠΡΟΟΜΟΗΧΣΖ ASSEMBLY Κεθάιαην 18: ρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξνζνκνησηή Κεθάιαην 19: Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηνλ πξνζνκνησηή ΜΔΡΟ IV: ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΔ Κεθάιαην 20: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά κηθξνειεγθηψλ Κεθάιαην 21: Ο κηθξνειεγθηήο AVR ATmega328 Κεθάιαην 22: Ο κηθξνειεγθηήο PIC16F84A ΜΔΡΟ V: ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΥΔΓΗΑΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Κεθάιαην 23: Δπαλαπξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο δηαηάμεηο θαη ε γιψζζα VHDL Κεθάιαην 24: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο VHDL ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α: Λνγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ κηθξνεπεμεξγαζηψλ Β: Λνγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ κηθξνειεγθηψλ Γ: Λνγηζκηθφ επαλαπξνγξακκαηηδφκελσλ ςεθηαθψλ δηαηάμεσλ Γ: Κψδηθαο πξνζνκνησηή Assembly Δ: Δληνιέο θαη ζπλαξηήζεηο MIPS Assembly Σ: Βαζηθέο εληνιέο Intel Assembly Ε: Τπνδείμεηο γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο MIPS Assembly Ζ: Κψδηθαο ASCII 7bit ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ειίδα 40

42 Αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ην Arduino πγγξαθείο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ, πύξνο-πνιπρξόλεο Λησλήο Δθδόηεο Σδηόιαο Έηνο 2014 ειίδεο ~360 ΗSBN Πεξηερόκελν: Δθαξκνγέο γηα αξράξηνπο, Βαζηθέο εθαξκνγέο, Δθαξκνγέο κε αηζζεηήξεο, Απεηθόληζε δεδνκέλσλ, Δηζαγσγή ζηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή, Πξνρσξεκέλα ζέκαηα, Σν Arduino πάεη ζρνιείν Κεθάιαην 1 (Δηζαγσγή). Γεληθή εηζαγσγή ζηελ πιαηθφξκα Arduino θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. Κεθάιαην 2 (Δθαξκνγέο γηα αξράξηνπο). Γλσξηκία κε ηε δίνδν LED, Έιεγρνο LED κε ην Arduino, Φαλάξη ειέγρνπ θπθινθνξίαο. Κεθάιαην 3 (Βαζηθέο εθαξκνγέο). Φαθφο, Ζιεθηξνληθφ δάξη, Φσηεηλφο ζεκαηνδφηεο απηνθηλήησλ κε πεδνθάλαξν, Ρχζκηζε έληαζεο LED κε πνηελζηφκεηξν, Δκθάληζε κελχκαηνο ζε νζφλε LCD 1602, Γεκηνπξγία παηρληδηνχ Κεθάιαην 4 (Δθαξκνγέο κε αηζζεηήξεο). Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο LM35/Ζιεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν, Φσηνεπαίζζεηε αληίζηαζε/απηφκαην θσηάθη λπθηφο, Αηζζεηήξαο ήρνπ LM393/Φσηηζηηθφ ειεγρφκελν κε ήρν, Αηζζεηήξαο απφζηαζεο HC-SR04/Ζιεθηξνληθφ δάξη, Δπηηαρπλζηφκεηξν ADL 335/Δηζαγσγή θεηκέλνπ ζε LCD Κεθάιαην 5 (Απεηθόληζε δεδνκέλσλ). Processing, Δπηθνηλσλία Processing-Arduino, Απεηθφληζε ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, Data Logger, Φνξεηή ζπζθεπή απεηθφληζεο, Απεηθφληζε ζε RGB LED Matrix Κεθάιαην 6 (Δηζαγσγή ζηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή). Σν πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα, Κπθιψκαηα θαη ηερληθέο νδήγεζεο (ειέγρνπ) κνηέξ, Έιεγρνο κνηέξ κε IC Κεθάιαην 7 (Πξνρσξεκέλα ζέκαηα). Γηαρείξηζε ρξφλνπ εθηέιεζεο, Γίθηπα αηζζεηήξσλ, Γεληθά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ AVR, Έιεγρνο ζπζθεπψλ δηθηχνπ ΓΔΖ, Αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ ειίδα 41

43 εθαξκνγψλ Κεθάιαην 8 (Σν Arduino πάεη ζρνιείν). Ardublock, S4A Κσδηθόο ζην ζύζηεκα ΔΤΓΟΞΟ: ειίδα 42

44 Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ & Πξνγξακκαηηζκόο Assembly πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Έηνο 2011 ειίδεο 304 ISBN Πεξηερόκελν: Θεσξία θαη Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Τπνινγηζηώλ. Πξνγξακκαηηζκόο MIPS Assembly (πιήξεο νδεγόο εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ) Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 2 ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 3 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ Δλόηεηα 2 - ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 4 ΓΔΝΗΚΖ ΓΟΜΖ ΚΜΔ 5 ΒΑΗΚΑ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ 6 ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΚΑΣΑΥΧΡΖΣΧΝ 7 ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 8 ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 9 ΥΔΓΗΑΖ ΑΦΗΔΡΧΜΔΝΧΝ DATAPATH 10 ΚΜΔ ΣΤΠΟΤ CISC/RISC Δλόηεηα 3 - ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΝΖΜΖ ειίδα 43

45 11 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ & ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΜΝΖΜΖ 12 ΓΗΔΤΘΤΝΗΟΓΟΣΖΖ Δλόηεηα 4 - ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 13 Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΑΓΧΓΟΤ Δλόηεηα 5 - ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΗΟΓΟΤ/ΔΞΟΓΟΤ 14 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Δλόηεηα 6 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ASSEMBLY 15 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ASSEMBLY ΓΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ MIPS 32bit 16 ΥΡΖΖ ΤΝΑΡΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΛΓΟΡΗΘΜΧΝ 17 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΝΑΚΧΝ Δλόηεηα 7 - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ Δλόηεηα 8 - ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΑΚΖΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Κσδηθόο ζην ζύζηεκα ΔΤΓΟΞΟ: ειίδα 44

46 Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκόο Μηθξνεπεμεξγαζηώλ πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο ΗΧΝ Έηνο 2010 ειίδεο 406 ΗSBN Πεξηερόκελν: Πξνγξακκαηηζκόο Assembly (MIPS, INTEL). ρεδίαζε κε ηε γιώζζα VHDL. Δξσηεκαηνιόγην εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. DVD κε βίληεν θαη άιιν εθπαηδεπηηθό πιηθό. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΒΗΒΛΗΟΤ 0. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν 1. Δηζαγσγή ΜΔΡΟ Η - Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο από ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή Δλφηεηα Α - Αξρηηεθηνληθή θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή MIPS Δλφηεηα Β - Αξρηηεθηνληθή θαη πξνγξακκαηηζκφο κηθξνεπεμεξγαζηψλ INTEL ΜΔΡΟ ΗΗ - Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο από ηελ πιεπξά ηνπ ζρεδηαζηή Δλφηεηα Α - Φεθηαθά θπθιψκαηα θαη πξνγξακκαηηζκφο ζε VHDL Δλφηεηα Β - Παξαδείγκαηα ζρεδηαζκνχ κε ηε γιψζζα VHDL. Γείηε νιφθιεξν ην θεθάιαην ΜΔΡΟ ΗΗΗ - Οξγάλσζε καζεκάησλ Δλφηεηα Α - Γηεμαγσγή καζεκάησλ Δλφηεηα Β - Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ειίδα 45

47 Παξάξηεκα Π1 - Μηθξνεπεμεξγαζηήο MIPS Λνγηζκηθφ PC-SPIM (MIPS Simulator) Οδεγφο βαζηθψλ εληνιψλ γηα ην κηθξνεπεμεξγαζηή MIPS Παξάξηεκα Π2 - Μηθξνεπεμεξγαζηέο INTEL Ζ ρξήζε ηνπ assembler γηα ηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο INTEL Οδεγφο βαζηθψλ εληνιψλ αθέξαηαο αξηζκεηηθήο γηα ηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο INTEL Παξάξηεκα Π3 - Λνγηζκηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ VHDL Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ Quartus II Υξήζε βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ Quartus II Παξάξηεκα Π4 - Αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα θαη αξηζκεηηθή ππνινγηζηή Κσδηθόο ζην ζύζηεκα ΔΤΓΟΞΟ: Αλαιπηηθά πεξηερόκελα DVD Πεγαίνο θώδηθαο Μεηαθνξά ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα MIPS Μεηαθνξά ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα INTEL Δθαξκνγέο (πεγαίνο θψδηθαο) VHDL Βίληεν - Υξήζε PC-SPIM (MIPS) Δγθαηάζηαζε PC-SPIM (πξνεγθαηάζηαζε.net) Δγθαηάζηαζε PC-SPIM (θχξηα εγθαηάζηαζε) Σν πεξηβάιινλ ηνπ PC-SPIM Αλάπηπμε & Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο Βίληεν - Υξήζε assembler (INTEL) Δθαξκνγέο DOS Δθαξκνγέο DOS (Γηφξζσζε ζθαικάησλ) Δθαξκνγέο Windows/Console Δθαξκνγέο Windows Βίληεν - Δθαξκνγέο VHDL Δγθαηάζηαζε Quartus II ειίδα 46

48 Δθαξκνγέο VHDL (Βήκα 1 - source) Δθαξκνγέο VHDL (Βήκα 2 - compilation) Δθαξκνγέο VHDL (Βήκα 3 - wav/sim) Πξόζζεην πιηθό Παξνπζίαζε MIPS/PC-SPIM γηα ην εξγαζηήξην (PowerPoint 2007) Παξνπζίαζε MIPS/PC-SPIM γηα ην εξγαζηήξην (PDF) Τπνδεηγκαηηθφο νδεγφο κειέηεο Τπνδεηγκαηηθά θχιια αζθήζεσλ Πεγέο ζην internet Δθαξκνγέο & Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο Η ΧΝ Έηνο 2002 ειίδεο 253 ISBN Πεξηερόκελν: Γηαρείξηζε έξγνπ ζηα Πνιπκέζα. Σερλνινγία πνιπκέζσλ. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (ηνπηθέο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο) ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Α' (Γηαρείξηζε έξγνπ ζηα πνιπκέζα-multimedia Project Management) ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Α' - Δηζαγσγή ζηε Βαζηθή ζεσξία ηεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ (Project) ζηα Πνιπκέζα ειίδα 47

49 Κεθάιαην 1 : Έξγα πνιπκέζσλ - Multimedia Projects (Βαζηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν) Κεθάιαην 2 : Γηαρείξηζε Έξγνπ ζηα πνιπκέζα (MMP Management) (Βαζηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν) Κεθάιαην 3 : Δθηίκεζε ηνπ Project θαη ζπιινγή βαζηθνχ πιηθνχ Κεθάιαην 4 : ρεδηαζκφο ηειηθήο πξφηαζεο MMP Κεθάιαην 5 : Έθδνζε ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Β' - Βαζηθέο επηινγέο πινπνίεζεο Κεθάιαην 6 : Δπηινγή πιαηθφξκαο Κεθάιαην 7 : Δπηινγή κέζσλ θαη ηερληθψλ Κεθάιαην 8 : πκπεξάζκαηα ΜΔΡΟ B' (Σερλνινγίεο πνιπκέζσλ-multimedia Technology) Κεθάιαην 1 : Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα Κεθάιαην 2 : Φεθηαθφο ήρνο Κεθάιαην 3 : Φεθηαθφ βίληεν Κεθάιαην 4 : Απνζεθεπηηθά κέζα γηα πνιπκέζα Κεθάιαην 5 : Σερληθέο ζπκπίεζεο Κεθάιαην 6 : Direct- Κεθάιαην 7 : Δπηθνηλσλίεο πνιπκέζσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αζθήζεηο (Director & Flash) ειίδα 48

50 Πξνζσπηθόο Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο ΗΧΝ Έηνο 1994 ειίδεο 227 ISBN Πεξηερόκελν: Τιηθό θαη ινγηζκηθό Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (Αξρηηεθηνληθή, δνκή, πεξηθεξεηαθά). Πεξηιεπηηθά Πεξηερόκελα - Βαζηθέο γλψζεηο - Σν PC σο ζχζηεκα - Μνλάδεο I/O θαη πεξηθεξεηαθά - Τπνκνλάδεο PC, ζηάληαξη ζρεδίαζεο, ζπλαξκνιφγεζε - Πεξηβάιινληα εξγαζίαο - πκβαηφηεηα, αλαβάζκηζε, επεθηαζηκφηεηα, ηεθκεξίσζε - Ζιεθηξνληθά ηνπ PC (παζεηηθά ζηνηρεία, νινθιεξσκέλα, θιπ) - Γξήγνξνο νδεγφο γηα ην PC ειίδα 49

51 Μεραλνγξαθεκέλε βηνκεραληθή ινγηζηηθή πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ, Κ. Καξδαθάξεο Δθδόηεο ΔΛΛΖΝ Έηνο 1994 ειίδεο 79 ISBN Πεξηερόκελν: Αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ (πξνγξακκαηηζκόο) γηα ππνινγηζκνύο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραληθήο ινγηζηηθήο. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ Σν βηβιίν απηφ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ινγηζηηθή. Δίλαη έηζη δνκεκέλν θαη γξακκέλν ψζηε αθφκα θαη έλαο ζπνπδαζηήο ηεο ινγηζηηθήο πνπ δελ γλσξίδεη πξνγξακκαηηζκφ λα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Όιεο νη θφξκεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ θαη απνηχπσζεο απνηειεζκάησλ δσγξαθίδνληαη ζηελ θπξηνιεμία κε έλα θνηλφ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ην δηαβάδεη σο αθνινπζία ASCII. Σν βηβιίν ήηαλ ηδαληθφ θαη γηα κε πεπεηξακέλνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ κπνξνχζαλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηηο πξψηεο ηνπο εθαξκνγέο. Ζ θηινζνθία δε πνπ δηέπεη ην ρηίζηκν ησλ εθαξκνγψλ ζα κπνξνχζε ππφ ζπλζήθεο λα εθαξκνζηεί αθφκα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηψληαο κηα πην πξνεγκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε Java. ειίδα 50

52 Turbo Pascal & Δθαξκνγέο πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο ΗΧΝ Έηνο 1994 ειίδεο 283 ISBN x Πεξηερόκελν: Δθκάζεζε ηεο Turbo Pascal κε παξαδείγκαηα. Δθαξκνγέο ζηα Ζιεθηξνληθά θαη ζε άιινπο ηνκείο. PART A Κεθ. 1: Δηζαγσγή ζηελ Turbo Pascal Κεθ. 2: Πξνγξακκαηηζκφο Turbo Pascal Κεθ. 3: Μαζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη εληνιέο νζφλεο Κεθ. 4: Γνκέο ειέγρνπ θαη επαλάιεςεο Κεθ. 5: Πίλαθεο Κεθ. 6: Γηαδηθαζίεο & πλαξηήζεηο Κεθ. 7: Γξαθηθά Κεθ. 8: Γνκέο Unit Κεθ. 9: Αξρεία θαη εγγξαθέο Κεθ. 10: Γνκή ςεθηαθνχ ππνινγηζηή Κεθ. 11: Assembly θαη Turbo Pascal PART B Κεθ. 12: Πξνγξακκαηηζκφο Hardware ειίδα 51

53 PART C Κεθ. 13: Πεξηβάιινλ θαη κεηαγισηηηζηήο Turbo Pascal PART D Κεθ. 14: Δθαξκνγέο Turbo Pascal (γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ρεδίαζε ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, Πξνζνκνίσζε θαη ππνινγηζκφο ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θιπ) Ζιεθηξνληθό Γσξεάλ Πεξηνδηθό 3 ν ηεύρνο: Αχγνπζηνο 2014 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: Πεξηερόκελα 3νπ ηεύρνπο - 2ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο - Οη καζεηέο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Φιψξηλαο ηνικνχλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηε ξνκπνηηθή - χζηεκα αλίρλεπζεο πηψζεσλ γηα ειηθησκέλνπο - Έιεγρνο πηήζεσλ Αεξνζθαθψλ.. κφλν κε ηελ ζθέςε - πλέληεπμε κε ην δεκηνπξγφ ηνπ Διιεληθνχ "Έμππλνπ ξνκπφ" θ. Θαλάζε Ησαλλίδε ειίδα 52

54 ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 2 ν ηεύρνο: Γεθέκβξηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: Πεξηερόκελα 2νπ ηεύρνπο - Αθηέξσκα ζην 4ν Φεζηηβάι Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο-i2fest Φνξέο πην γξήγνξν internet απφ ην MIT - Νένη Δπηζηήκνλεο: Η. Βνπξβνπιάθεο - Φεθηαθά αληίγξαθα θιεηδηψλ ζην Cloud - Καηαζθεπή: Μεραληθφ Τπφγεην Πάξθηλγθ - Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΣΔπ ειίδα 53

55 ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 1 ν ηεύρνο: Ηνχιηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: Πεξηερόκελα 1νπ ηεύρνπο - 1ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο - Άξζξν ηνπ πξνέδξνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ Φζηψηηδαο - Άξζξν Τπνπξγείνπ Αλάπηπμε (StartUpGreece) - πλέληεπμε κε ηνλ Α. Αιακπάλν (1νο καζεηηθφο δηαγσληζκφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο) - Slaros Project (πηήζε ζηα 39Km!) - πλέληεπμε κε ηνλ επηρεηξεκαηία Ν. Παπαδεκεηξίνπ 18. ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 18.1 πλεηζθνξά ησλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ Ζ πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηελ νπζία απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ην ζπνπδαζηή πνπ θαιείηαη λα ζπλδπάζεη γλψζεηο θαη εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα εθαξκνγή ή λα κειεηήζεη ζε βάζνο έλα αληηθείκελν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επφπηε θαζεγεηή. Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο αλήθνπλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: ειίδα 54

56 Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα (νρήκαηα, βξαρίνλεο, θιπ) Απηνκαηηζκνί (κεηξήζεηο, έιεγρνο, θιπ) Ζιεθηξνληθά Γίθηπα αηζζεηήξσλ Πξνγξακκαηηζκόο Assembly Όιεο νη πηπρηαθέο πεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθήο εθαξκνγήο βαζηζκέλεο θπξίσο ζε πιαηθφξκεο αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο ρακεινχ θφζηνπο πνπ πξνυπνζέηνπλ ην ζπλδπαζκφ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Κάζε ζπνπδαζηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ πηπρηαθή φπσο: Απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ γηα ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε δήηεζε Πηζαλή εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο παηέληαο Δίζνδν ζε έλα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν ηνκέα ηεο αγνξάο κε επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο Αλνίγεη λένπο δξφκνπο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζπνπδαζηή Με φια ηα παξαπάλσ πινπνηείηαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζπνπδψλ ζηελ ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε πνπ δίλεη έκθαζε ζην ζπλδπαζκφ εθαξκνζκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ. ειίδα 55

57 18.2 Δπηιεγκέλα Γείγκαηα πηπρηαθώλ εξγαζηώλ (επνπηεία) Πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ επνπηεχεη ν Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ θαη έρνπλ νινθιεξσζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε). Σίηινο Απηφκαην ζχζηεκα ζπληήξεζεο θαηνηθηδηνπ ζθχινπ πνπδαζηήο Γαλάζθνο Υξήζηνο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2013 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα κηα πεηξακαηηθή θαηαζθεπή ε νπνία παξέρεη απηφκαηα ηξνθή θαη λεξφ ζε θαηνηθίδην ζθχιν. Σν ζχζηεκα ειέγρεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα Arduino θαη δηαζέηεη θαηάιιεια κεραληθά, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ειεγρφκελε παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ. Ο αληίζηνηρνο ζρεδηαζκφο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο πνζφηεηαο πνπ απνκέλεη ζε ηξνθή θαη λεξφ ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ν αλεθνδηαζκφο. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθή δχγηζε αιιά θαη απφ θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο. Ο ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη κέζσ internet. Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή έρεη γίλεη απφ ην ζπνπδαζηή θαη πεξηιακβάλεη κνηέξ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δνρείνπ λεξνχ, πεξηζηξεθφκελν θνριία γηα ηελ παξνρή ηξνθήο, εηδηθή αληιία λεξνχ, αηζζεηήξεο, ειεθηξνβάλεο, ειεθηξνειεγρφκελνπο δηαθφπηεο, πιαηθφξκα Arduino, θιπ. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ γηα κεγάιν ζρεηηθά εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα. ειίδα 56

58 Σίηινο χζηεκα ππνζηήξημεο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπδαζηήο Διεπζέξηνο Κπξηαθάθεο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2014 ύληνκε πεξηγξαθή ηφρνο ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ αηζζεηήξσλ ψζηε λα ιακβάλνληαη αζχξκαηα νη κεηξήζεηο απφ ηνπο αζζελείο θαη λα κεηαδίδνληαη γηα επεμεξγαζία ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή φπνπ θαη εθηειείηαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο. Ο θεληξηθφο ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αζζελή ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: αθίλεηνο, ζε θίλεζε θαη πεζκέλνο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη αληίζηνηρα κε ηα ρξψκαηα κπιε, πξάζηλν θαη θφθθηλν. ειίδα 57

59 Σίηινο Γίθηπν αηζζεηήξσλ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπδαζηήο Κπξηαθάθεο Διεπζέξηνο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2013 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα έλα πεηξακαηηθφ δίθηπν αηζζεηήξσλ πνπ απνηειείηαη απφ θφκβνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηα άηνκα κε πξφβιεκα θαη έλα θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο/εηδνπνίεζεο. Οη θφκβνη θαηαγξάθνπλ ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη εηδνπνηνχλ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. πηψζε). Σν ζχζηεκα είλαη πεηξακαηηθφ θαη ζα δνθηκαζηεί σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ βάζεη ηεο θίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ηφζν ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. Τπάξρνπλ ήδε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζην ζχζηεκα λα θάλεη απηφκαην classification βάζεη ησλ κεηξήζεσλ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο (εηθφλα πνπ αθνινπζεί). ειίδα 58

60 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζπζηήκαηνο Σίηινο χζηεκα κέηξεζεο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα πνπδάζηξηεο Λάζθαξε Θεψλε Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2013 ύληνκε πεξηγξαθή Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί δχν ή πεξηζζφηεξνπο αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηνπλ επηηαρπλζηφκεηξν θαη γπξνζθφπην. Οη αηζζεηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζηα επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. βξαρίνλεο). Οη κεηξήζεηο ζπιιέγνληαη αζχξκαηα απφ έλα θεληξηθφ θφκβν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν ινγηζκηθφ ειίδα 59

61 απεηθνλίδεη γξαθηθά ηηο κεηξήζεηο ελψ θάλεη θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο γηα ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο ησλ δχν επηιεγκέλσλ ζεκείσλ. Οη κεηξήζεηο ζα αμηνπνηνχληαη κειινληηθά απφ θπζηθνζεξαπεπηή. Σίηινο Μειέηε θαηαζθεπήο ξνκπνηηθνχ κηθξνβξαρίνλα πνπδαζηέο Κνπξηάθεο Α. Λεπζεξηψηεο Α. Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2012 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα έλα ξνκπνηηθφ κηθξνβξαρίνλα πνπ απνηειείηαη απφ 4 κνηέξ ησλ 9 γξακκαξίσλ (κηθξνκνηέξ). Σν ξεχκα παξέρεηαη απφ ην Arduino ελψ ν ρξήζηεο δίλεη ηηο εληνιέο θίλεζεο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη θαη ε ζέζε θάζε κνηέξ (κέζσ ηνπ processing). ειίδα 60

62 Σίηινο Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο πεξηνρήο πνπδαζηήο Μίζθνο Βαζίιεο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2012 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ξνκπνηηθφ φρεκα θαη έλα ζηαζκφ βάζεο. Σν φρεκα θηλείηαη ζε κηα πίζηα (ζην πεξηβάιινλ ηνπ πεηξάκαηνο) θαη παίξλεη κεηξήζεηο απφ θηλεηφ αηζζεηήξα απφζηαζεο. Οη κεηξήζεηο κεηαδίδνληαη αζχξκαηα ζην ζηαζκφ βάζεο ν νπνίνο δηαζέηεη κηα νζφλε LCD. Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο επεμεξγάδεηαη ηηο κεηξήζεηο θαη ζρεδηάδεη κε γξαθηθφ ηξφπν έλα ζηνηρεηψδε ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ θηλείηαη ην φρεκα. Απηή ε πηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε ην 2012 ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο (ΠΔΛ) θαζψο θαη ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ). ειίδα 61

63 Σίηινο Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο ρξσκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπδάζηξηα Ληάζθνπ Παλαγηψηα Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2012 ύληνκε πεξηγξαθή Έλα ξνκπνηηθφ φρεκα (βαζηζκέλν ζε θηελφ παηδηθφ παηρλίδη) ειέγρεηαη απφ ην Arduino ην νπνίν αλαγλσξίδεη ρξψκαηα κέζσ ελφο αηζζεηήξα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζην κπξνζηηλφ κέξνο. Μηα πεξηνρή κε ρξσκαηηζκέλνπο δξφκνπο θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ νρήκαηνο ην νπνίν ζηξίβεη βάζεη ησλ ρξσκάησλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε πνξεία ηνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή. Πεξηζζφηεξα ηέηνηα νρήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη ζπληνληζκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ. ειίδα 62

64 Σίηινο χζηεκα ηειεκεηξίαο γηα νθηαθφπηεξν αεξνβηληενζθφπεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπδαζηήο Αλησλίνπ Παχινο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2011 ύληνκε πεξηγξαθή ε απηή ηελ πηπρηαθή ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα Arduino γηα λα κεηαθέξνληαη ζηνηρεία πηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε έλα ζηαζκφ εδάθνπο κέζσ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. ην αξρηθφ κνληέιν κεηαθέξνληαη κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, πςνκέηξνπ, θιπ. Οη κεηξήζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πηεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο πηήζεο κηαο θαη ην νθηαθφπηεξν έρεη πςειφ θφζηνο ιφγσ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη (πξνεγκέλα ζπζηήκαηα πινήγεζεο, θηλεηήξεο, θάκεξα πςειήο αλάιπζεο, θιπ). Σν ζχζηεκα ηειεκεηξίαο έρεη δνθηκαζηεί ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο πηήζεο. ην λέν ζχζηεκα έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ αηζζεηήξσλ γηα αμηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ κεηξήζεσλ. ειίδα 63

65 19. ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ 19.1 Πεξηνδηθό πνιηηηθήο αεξνπνξίαο RBF [19] Π.Παπάδνγινπ. Αλαζθφπεζε άξζξσλ ζην ρψξν ησλ εμνκνησηψλ πηήζεο. RBF (27), 2009 [18] Π.Παπάδνγινπ. Home cockpit-simulator: Ζ νινθιήξσζε. RBF (26), 2009, pp [17] Π.Παπάδνγινπ. -Plane. RBF (25), 2009, pp [16] Π.Παπάδνγινπ. FS: ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΚΟΝΟΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ. RBF (24), 2009, pp [15] Π.Παπάδνγινπ. ORBITER: Γσξεάλ Simulator δηαζηεκηθψλ πηήζεσλ. RBF (23), 2009, pp [14] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Home Cockpit : Οη πξψηεο δνθηκέο θαη εληππψζεηο. RBF (22), 2008, pp [13] Π.Παπάδνγινπ. Flight Gear: Flight Simulator αλνηρηνχ θψδηθα. RBF (21), 2008, pp [12] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο B. RBF (20), 2008, pp [11] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο Α'. RBF (19), 2008, pp [10] Π.Παπάδνγινπ. FS: Πηήζε κε αλεκφπηεξν. RBF (18), 2008, pp [9] Π.Παπάδνγινπ. FS2004: Airliner Pilot. RBF (17), 2008, pp [8] Π.Παπάδνγινπ. Home Simulator: Οπηηθφ χζηεκα. RBF (16), 2007, pp [7] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο B. RBF (15), 2007, pp [6] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο Α. RBF (14), 2007, pp [5] Π.Παπάδνγινπ. Flight Training Devices & Καηαζθεπή Cockpit. RBF (13), 2007, pp [4] Π.Παπάδνγινπ. Home Motion Simulator. RBF (12), 2007, pp [3] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: MS-Flight Simulator-. RBF (11), 2007, pp [2] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: πηήζε εζηζκνχ. RBF (10), 2006, pp [1] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: Πξνζνκνίσζε θαη Δμνκνίσζε πηήζεσλ. RBF (9), 2006, pp Πεξηνδηθό πιεξνθνξηθήο Win ειίδα 64

66 * Ο πξφδξνκνο ηνπ πεξηνδηθνχ PC-Magazine [13] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Πξνζηαζία ινγηζκηθνχ απφ πεηξαηέο Win (80),2000, pp [12] Π. Παπάδνγινπ, Γ.Αιεμάλδξνπ Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην Internet Win(79),2000, pp [11] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Γεκηνπξγήζηε έλα κηθξφ Τπνινγηζηή. Σα πξψηα βήκαηα, Win(79), 2000, pp [10] Π. Παπάδνγινπ Γνξπθνξηθέο Δπηθνηλσλίεο,Win(79),2000, pp ειίδα 65

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα