Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο"

Transcript

1 Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site Ηνχιηνο 2015

2 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤΓΔ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ & πξψελ ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ-ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟ ΣΔΗ/ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ & πξψελ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (εθηφο ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο/ ΣΔΗ Λακίαο) ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ-ΔΚΘΔΔΗ-ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ PROJECT ΜΔ ΗΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΒΗΒΛΗΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ / ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ / ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΤΛΗΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΔΘΝΖ ΒΡΑΒΔΗΑ / ΑΡΗΣΔΗΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ ειίδα 1

3 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Παηξώλπκν Μελάο Ζκεξνκελία γέλλεζεο 7/5/1971 Σόπνο γέλλεζεο Αζήλα Δζληθόηεηα Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Γηαδεπγκέλνο Σξέρνπζα Θέζε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκ. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ., ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Αξρηηεθηνληθέο θαη πξνζνκνίσζε ππνινγηζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Γηεύζπλζε ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο, 3 ν Υικ Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζήλαο, ΣΚ Σει. /Fax / (θεληξηθφ fax ΣΔΗ) Web Site ΠΟΤΓΔ & ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ 2.1 πνπδέο Γηδαθηνξηθό (Ph.D.) Simulation Model Architectures for Channel Allocation in Cellular Networks. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ & Μεραληθψλ Ζ/Τ. Παλεπηζηήκην ηνπ Portsmouth/UK Μεηαπηπρηαθό (M.Sc.) Data Communication Systems. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ & Μεραληθψλ Ζ/Τ. Παλεπηζηήκην Brunel Λνλδίλνπ/UK Πηπρίν. Ηλεκηπονικόρ Μεσανικόρ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. ΣΔΗ Αζήλαο Δμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο Πξνγξακκαηηζκφο Assembly (MIPS, INTEL) Αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηψλ θαη κηθξνεπεμεξγαζηψλ/κηθξνειεγθηψλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηελ πιαηθφξκα Arduino (δίθηπα αηζζεηήξσλ, ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ, ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνληθνί απηνκαηηζκνί, θιπ) Μνληεινπνίεζε θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ κε ηελ ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ (Multi-Agents) ειίδα 2

4 Αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ κνληέισλ θαη δηαηάμεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε Αξρηηεθηνληθέο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε θπςεινεηδψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ αηζζεηήξσλ Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 2.3 Ξέλεο γιώζζεο Άξηζηε γλψζε αγγιηθψλ πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηνλ δηδαθηνξηθφ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν αληίζηνηρα πνπ πξνέξρνληαη απφ μέλα παλεπηζηήκηα (Μεγάιε Βξεηαλία) [ΦΔΚ 185/ /η.Α, ΦΔΚ 115/ /η.Α ]. 3. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 3.1 Αθαδεκατθή δξαζηεξηόηεηα Θέζεηο ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ήκεξα) & ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ ( ) Πεξίνδνο Γ [2014-ζήκεξα] Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πεξίνδνο Β [ ] Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πεξίνδνο Α [ ] Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ Γλσζηηθό αληηθείκελν Αξρηηεθηνληθέο θαη πξνζνκνίσζε ππνινγηζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Γλσζηηθό αληηθείκελν Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά Γλσζηηθό αληηθείκελν (Βάζεη ΦΔΚ) Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ( ) Πεξίνδνο Β [ ] Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο Πεξίνδνο Α [ ] Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο Δηδηθόηεηα Ζιεθηξνληθφο Δηδηθόηεηα Ζιεθηξνληθφο ειίδα 3

5 3.1.2 Γηδαζθαιία καζεκάησλ ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. (πξώελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ) ΘΔΧΡΗΑ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η (αθ. έηε , , , , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η (αθ. έηε , , , , , , ) ΘΔΧΡΗΑ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ (αθ. έηε , , , , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ IΗ (αθ. έηε , , , , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνεπεμεξγαζηέο-Μηθξνειεγθηέο (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Φεθηαθά πζηήκαηα ΗΗ (αθ. έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Φεθηαθά πζηήκαηα ΗΗ (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ (αθ. έηε , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ (αθ. έηε , , , ) ΘΔΧΡΗΑ Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο (αθ. έηε , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο (αθ. έηε , , , ) ΘΔΧΡΗΑ Δηζαγσγή ζην Γηαδίθηπν (αθ. έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Δηζαγσγή ζην Γηαδίθηπν (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Σερλνινγία Πνιπκέζσλ (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Γηδαθηηθή θαη Σερληθή ηεο Έθθξαζεο (αθ. έηνο ) ΘΔΧΡΗΑ Οινθιεξσκέλα Κπθιψκαηα Μεγάιεο Κιίκαθαο (αθ. έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Οινθιεξσκέλα Κπθιψκαηα Μεγάιεο Κιίκαθαο (αθ. έηνο ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ Σκ. Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. (πξώελ Ζιεθηξνληθήο) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Σειεπηθνηλσλίεο ΗΗΗ (έηε , , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Σειεπηθνηλσλίεο (έηνο ΥΔ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (έηε , , ΥΔ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Γίθηπα Ζ/Τ (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνυπνινγηζηψλ (έηε , , , ΥΔ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνυπνινγηζηψλ ΗΗ (έηε , , ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Μηθξνεπεμεξγαζηέο (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Πξνγξακκαηηζκφο Η (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Φεθηαθά Κπθιψκαηα (έηνο ) ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Πξνγξακκαηηζκφο ΗΗ (έηνο ) ειίδα 4

6 3.1.3 Δπνπηεία πηπρηαθώλ εξγαζηώλ Δπνπηεία πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πξψελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ) ζηνπο ηνκείο: Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα (νρήκαηα, βξαρίνλεο, θιπ) Απηνκαηηζκνί (κεηξήζεηο, έιεγρνο, θιπ) Ζιεθηξνληθά Γίθηπα αηζζεηήξσλ Πξνγξακκαηηζκόο Assembly Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ ηζηόηνπνπ ζην δηαδίθηπν ( Δλόηεηα «πνπδαζηέο Πιεξνθνξηθήο») Γεληθά Έρεη αλαπηπρζεί έλαο ηζηφηνπνο κε δσξεάλ θαη αλνηρηφ ζε φινπο εθπαηδεπηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηα καζήκαηα ηεο Αξρηηεθηνληθήο Τπνινγηζηψλ θαζψο θαη ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο. Σν πιηθφ απεπζχλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πξψελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ) ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο αιιά είλαη ηαπηφρξνλα δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο (ζπνπδαζηέο ή κε). Οη ζπνπδαζηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα δελ ςάρλνπλ έληππεο ή ειεθηξνληθέο ελαιιαθηηθέο πεγέο γηα ηα καζήκαηα αθνχ φιν ην πιηθφ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν. Οη αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εξγαζηήξην αληινχληαη απεπζείαο απφ ηνλ ηζηφηνπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. 3.2 Άιιε δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα εκηλάξηα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε [Ηαλ 1997 Ηνπλ 2000] [Μαξ 1994 Ηνπλ 1995] Δθπαηδεπηήο εκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο (Β ΚΠ, ΔΠΔΑΔΚ, Δλέξγεηα Γίθηπα 3.1.γ). Δθπαηδεπηήο εκηλαξίσλ γηα ην Μφληκν Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ Σ.Δ.Η Αζήλαο Μεηαιπθεηαθή Δθπαίδεπζε [Οθη 1999 Ματ 2000] Καζεγεηήο ζην I.E.K ηνπ Αηγάιεσ. Μαζήκαηα: ρεδίαζε Πξνγξάκκαηνο (Αιγνξηζκηθή & Pascal), Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα (DOS, Windows), Λνγηζηηθά Φχιια (Excel), Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ Pascal ειίδα 5

7 [Οθη 1996 Ηνπλ 1997] Καζεγεηήο ζην I.E.K ηβηηαλίδεηνο. Μαζήκαηα: Γίθηπα Τπνινγηζηψλ, Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Θεσξία Πνιπκέζσλ, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 4 ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ & πξώελ ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλώλ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο [Ηνπι ζήκεξα] Τπεξεζίεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο αλνηρηήο ηεξεάο Διιάδαο πξόζβαζεο ηνπ ΣΔΗ [Οθη Ηνπλ 2013] [Ηαλ 2004 Ννεκ 2005] Απιό κέινο [Απξ 2003 επη 2005] Γηάξθεηα έξγνπ [10/4/ /8/2008] Τπεξεζίεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο αλνηρηήο πξόζβαζεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο Τπνζηήξημε Δπηρεηξεκαηηθώλ Ηδεώλ κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ/Γ ΚΠ Έξγν: Δλίζρπζε πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο ζην ΣΔΗ Λακίαο, ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ/Γ ΚΠ ΠΔ2: Αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ θαη ρξήζε πνιιαπιώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο Δηζαγσγή θαη ρξήζε λέσλ ηξφπσλ παξνρήο δηδαζθαιίαο Δλίζρπζε εξγαζηεξηαθνχ θαη ζεκηλαξηαθνχ ραξαθηήξα ζπνπδψλ ΠΔ3: Γεκηνπξγία Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Δξγαζηεξηαθώλ Μαζεκάησλ (ΚΓΔ). Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ ηκήκαηνο (απνηέιεζε πξνζσπηθή κνπ πξφηαζε) αθνχ κε ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ππνζηεξίδεηαη ηερληθά ε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ππνζηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη ζηαζεξά θαη αμηφπηζηα ε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηάξθεηα έξγνπ [19/12/ /11/2003] Έξγν: Πξνεγκέλεο Σειεκαηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο, Αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ -Web siteηνπ ΣΔΗ Λακίαο, Αλάπηπμε ππεξεζίαο ζπδεηήζεσλ γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο, Πξνζαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο e-class ζηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΗ Λακίαο. ειίδα 6

8 5 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ-ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟ ΣΔΗ/ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ & πξώελ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 5.1 Γηνηθεηηθό έξγν πκκεηνρέο (σο πξφεδξνο ή απιφ κέινο ): ΣΔΗ/ΣΔΦ Δπηηξνπή παξαιαβήο ΣΔΗ Δπηηξνπή αγνξψλ ΣΔΦ Δπηηξνπή παξαιαβήο ΣΔΦ πκκεηνρή ζε επηηξνπέο δηαγσληζκψλ γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. (πξώελ Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ) Δπηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο Δπηηξνπή κεηεγγξαθψλ Δπηηξνπή εηζήγεζεο λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Δπηηξνπή γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ηκήκαηνο Δπηηξνπή ζχληαμεο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπλεξγαηψλ ηνπ ηκήκαηνο Δπηηξνπή ζχληαμεο νδεγνχ ζπνπδψλ Δθνξεπηηθή επηηξνπή αλάδεημεο πξντζηάκελνπ Θεηεία αλαπιεξσηή πξντζηάκελνπ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , πληνληζηήο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ παιαηφηεξσλ θαη αξρηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ηκήκαηνο 6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (εθηόο ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο/ ΣΔΗ Λακίαο) [Ματ 2000 Απξ 2001] [Ηνπλ 1998 Ηνπι 2000] [Ννε 1996 Γεθ 1997] Μεραληθόο Γηθηύσλ ζηελ εηαηξία ABS (Advanced Business Solutions) χληαμε κειεηψλ εηζεγήζεσλ θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην ΣΔΗ Αζήλαο. Γεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ Πνιπκέζσλ θαη ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ αληίζηνηρε ζεσξία θαη εξγαζηήξην ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλαβάζκηζε πξνγξακκάησλ ηκεκάησλ Ζιεθηξνληθήο» ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Β ΚΠ, ΔΠΔΑΔΚ, έξγν «Αλαβάζκηζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ησλ Σκεκάησλ Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ», ελέξγεηα 3.1.α) Διιεληθό Πνιεκηθό Ναπηηθό (Κέληξν Απηνκαηνπνίεζεο πζηεκάησλ Μάρεο Ναπηηθνχ-ΚΑΜΝ). Πξνγξακκαηηζκφο -Windows, GPS Systems, Δγθαηάζηαζε ειίδα 7

9 αζχξκαηψλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ (Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο) [Απξ 1996 Ννε 1996] [Ματ 1994 Μαξ 1995] Διιεληθό Πνιεκηθό Ναπηηθό. πληήξεζε θαη επηζθεπή Γηθηχνπ κέζεο θαη πςειήο ηάζεο (Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο) Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο (πγγξαθή βηβιίσλ πιεξνθνξηθήο, Δθπαηδεπηηθή θαη Σερληθή ππνζηήξημε ζηελ πιεξνθνξηθή) 7. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ-ΔΚΘΔΔΗ- ΔΠΗΣΡΟΠΔ [13] Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ «Δθαξκνγέο κε ην Arduino», «Σν πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» θαη «χζηεκα Υακεινχ Κφζηνπο Αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο γηα Αλίρλεπζε Πηψζεσλ Τινπνηεκέλν κε Αζχξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ 5νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Νέαο Καξβάιεο «Απφζηνινο Μαξδχξεο». [12] Οκηιίεο γηα ηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή ζε ζπλνιηθά 3000 καζεηέο απφ ηελ Καβάια, ην Νεπξνθφπη, ηελ Κνδάλε, ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ηελ Ξάλζε, θιπ ζηα πιαίζηα ηνπ 5νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Νέαο Καξβάιεο «Απφζηνινο Μαξδχξεο». [11] Γηδαζθαιία θαη νξγάλσζε ζεκηλαξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηελ πιαηθφξκα Arduino ζηα πιαίζηα ηνπ 5νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Νέαο Καξβάιεο «Απφζηνινο Μαξδχξεο».. [10] Μέινο ηεο επηηξνπήο (2014) ηνπ 1 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηαγσληζκνύ Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο ηεξεάο Διιάδαο (Πεξηθεξεηαθή Γ/ζε Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηεξεάο Διιάδαο). [9] πκκεηνρή σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο (271/ ) ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο (2014) ηνπ 2 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Μαζεηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία (Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Φζηψηηδαο). [8] Τπεχζπλνο γηα ην ΣΔΗ ηεξεάο (270/ ) ζρεηηθά κε ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο 2εο Παλειιήληαο πλάληεζεο Νέσλ Σερλνινγηώλ - Ρνκπνηηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (2014) ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά ζην ΣΔΗ ηεξεάο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Φζηψηηδαο. [7] Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ «Δθαξκνγέο κε ην Arduino», «Σν πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» θαη «χζηεκα αηζζεηήξσλ γηα ην αλζξψπηλν ζψκα» ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζην ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο. [6] Οκηιίεο γηα ηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή ζε ζπλνιηθά 3000 καζεηέο απφ ηελ Καβάια, ην Νεπξνθφπη, ηελ Κνδάλε, ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ηελ Ξάλζε, θιπ ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο ειίδα 8

10 πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζην ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο. [5] Γηδαζθαιία θαη νξγάλσζε ζεκηλαξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηελ πιαηθφξκα Arduino ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ θεζηηβάι βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζην ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. [4] Δπίβιεςε θαη παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «χζηεκα αηζζεηήξσλ γηα ην αλζξψπηλν ζψκα» θαζψο θαη ηεο καθέηαο «ην πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» ζηελ 1ε Παλειιήληα πλάληεζε Νέσλ Σερλνινγηώλ - Ρνκπνηηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Λακία, Απξίιηνο 2013 [3] πκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηελ 1ε Παλειιήληα πλάληεζε Νέσλ Σερλνινγηώλ - Ρνκπνηηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Λακία εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Πχιεο Ρνκπνηηθήο (GROBOT), Απξίιηνο 2013 [2] Δπίβιεςε θαη παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο πεξηνρήο» θαζψο θαη ηεο καθέηαο «ην πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα» ζηελ 77 ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ-Πεξίπηεξν ηεο Διιεληθήο Πχιεο Ρνκπνηηθήο GROBOT), επηέκβξηνο 2012 [1] Δπίβιεςε θαη παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα «Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο πεξηνρήο» ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο (ΠΔΛ-Πεξίπηεξν ΣΔ Λακίαο), Μάηνο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ 8.1 ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Γηεζλή πεξηνδηθά [J8] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Multi Agent based modeling and control in large scale wireless communication systems for improved resource allocation performance, Telecommunication Systems, DOI: /s , Vol. 52, pp , Springer, 2013 [J7] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou. On the efficient implementation of a high performance multi-agent simulation system for modeling cellular communications involving a novel event scheduling algorithm, International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, Special Issue on: Performance Engineering, Volume 10, Number 1, 2009 [J6] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, An Improved Multi-Agent Simulation Methodology for Modelling and Evaluating Wireless Communication Systems Resource Allocation Algorithms, Journal of Universal Computer Science, 2008, vol.14, issue 7,pp ειίδα 9

11 [J5] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Improved Integral Channel Allocation Algorithms in Cellular Communication Systems Enabling Multimedia QoS Services, WSEAS Transactions on Communications**, Issue 10, vol. 7, pp ,2008 [J4] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On a New Generation of Event Scheduling Algorithms and Evaluation Techniques for Efficient Simulation Modelling of Large Scale Cellular Networks Bandwidth Management Based on Multitasking Theory, WSEAS Journal Transactions on Communications**, Issue 10, vol. 7, pp , 2008 [J3] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, An Efficient Scheduling Mechanism for Simulating Concurrent Events in Wireless Communications Based on an Improved Priority Queue (PQ) TDM Layered Multi-Threading Approach, WSEAS Journal Transactions on Communications**, Issue 3, vol. 7, 2008 [J2] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On new dynamic channel assignment schemes and their efficient evaluation through a generic simulation system for large scale cellular telecommunications, HERMIS, An International Journal of Computer Mathematics and its Applications, ISSN , Vol. 6, 2006 [J1] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, High Performance Novel Hybrid DCA algorithms for efficient Channel Allocation in Cellular Communications modeled and evaluated through a Java Simulation System, WSEAS Transactions on Communications**, Issue 11, vol 5, 2006, pp **[Acceptance Rate= 10.66%; SJR= (2007); H-index= 5; SCImago= 0.039, Indexed: SCOPUS, ACM, British Library, Elsevier, Elsevier Bibliographic Data bases, Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge] Κεθάιαηα ζε δηεζλή βηβιία [B2] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Advances in Large Scale Systems Simulation Modeling using Multi-agent Architectures and Concurrency Supported Scheduling Mechanisms with Application to Wireless Systems Simulation, Book chapter in Recent Advances in Applied Signals, Systems and Image Processing, Springer, ISBN-10: , 2014 ειίδα 10

12 [B1] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, New Strategies Based on Multithreading Methodology in Implementing Ant Colony Optimization Schemes for Improving Resource Management in Large Scale Wireless Communication Systems, Book chapter in Intelligent Systems: From Theory to Practice, SCI 299, Vol 299, pp , Subject Area: Computer Science: Artificial Intelligence, Publisher: Springer Verlag ISSN: E-ISSN: , Scopus Coverage Years: from 2006 to Present, SJR (2009): 0.032, SNIP (2009): 0.180, Γηεζλή ζπλέδξηα [C30] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Integrating Natural Computing based Optimization with Channel Assignment Mining and Decision Making towards Efficient Spectrum Reuse in Cellular Networks Modelled through Multi Agent System Schemes, International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications (WCNA 2014), December, Shenzhen, China [C29] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, A conceptual Multi-Agent Modeling of Dynamic Scheduling in Wireless Sensor Networks, International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications (WCNA 2014), December, Shenzhen, China [C28] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Improved Modeling and Simulation of Wireless Communication Systems using Multiagent and Multi-threading Systems Architectures for efficient spectrum reuse, 22nd Telecommunications Forum TELFOR 2014, November, Belgrade, Serbia [C27] Panayotis M. Papazoglou, Theoni I. Laskari, George K. Fourlas, Towards a Low Cost Open Architecture Wearable Sensor Network for Health Care Applications, The 7th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Rhodes, Greece, May 2014 [C26] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Simulation Setup Validation Framework for Modeling Architectures and Algorithms in Designing Large Scale Wireless Communication Systems, WSEAS, Recent Advances in Telecommunications and Circuits, ISBN: , Dubrovnik, Croatia, June 25-27, 2013 [C25] Panagiotis Papazoglou, Karras Dimitrios, Papademetriou Rallis, Modeling Efficient Dynamic Channel Assignment Schemes for Quality of Service Wireless Multimedia Telecommunications through an extended and integrated Java Simulation Framework, International Conference on Future Generation Communication Technology (FGCT 2012) December 12-14, 2012, British Computer Society, London, UK (published in IEEE plore) ειίδα 11

13 [C24] Papazoglou, P.M.; Karras, D.A.; Papademetriou, R.C., "Evaluating novel DCA variations for efficient channel assignment in cellular communications through a generic Java simulation system", IEEE International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT), pp , 2011, China [C23] A. Filippou, D.A. Karras, P.M. Papazoglou, R.C. Papademetriou, On a Novel Simulation Framework and Scheduling Model Integrating Coverage Mechanisms for Sensor Networks and Handling Concurrency, GDC/CA 2010, Springer 2010 [C22] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Cellular Network Channels Data Mining and Decision Making through Ant Colony Optimization and Multi Agent Systems Strategies, Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects, LNCS, Springer, 2009 [BEST PAPER AWARD] [C21] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Improved Event Scheduling Mechanisms for Wireless Communications Simulation Modelling, IEEE International Conference on New Technologies, Mobility and Security, 2008, TANGIER, MΑROCCO. [C20] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On the Implementation of Ant Colony Optimization Scheme for Improved Channel Allocation in Wireless Communications, IEEE International Conference on Intelligent Systems, 2008 [C19] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Multi-agent Simulation Model for Wireless Communications involving an improved agent negotiation scheme based on real time event scheduling mechanisms, IEEE European Modelling Symposium EMS 2008 [C18] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On the Multi-Threading Approach of Efficient Multi-Agent Methodology for Modelling Cellular Communications Bandwidth Management, 2nd KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems, Springer LNCS, Korea, 2008 [BEST PAPER AWARD] [C17] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Critical Overview on the Recent Advances in Channel Allocation Strategies for Voice and Multimedia Services in Wireless Communication Systems and the Applicability of Computational Intelligence Techniques, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES and INTELLIGENT SYSTEMS (MAMECTIS '08) ειίδα 12

14 [C16] [C15] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, On Integrated Ant Colony Optimization Strategies for Improved Channel Allocation in Large Scale Wireless Communications, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES and INTELLIGENT SYSTEMS (MAMECTIS '08) P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Concurrent Events Scheduling for Efficient Simulation Modelling of Large Scale Cellular Networks Based on Multitasking Real Time Scheduling Techniques and Analysis, 12th WSEAS Int. Conf. on COMMUNICATIONS, 2008 [C14] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Modeling DCA Strategies for Supporting Multimedia Services with QoS over Cellular Communication Systems, 12th WSEAS Int. Conf. on COMMUNICATIONS, 2008 [C13] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Multi-threading as a tool for efficient simulation of Wireless Communication Systems, IEEE, Eurocon 2007, Computer as a tool [C12] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A Multi-Agent Architecture for Designing and Simulating Large Scale Wireless Systems Resource Allocation, 1st KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems, Springer LNAI, Poland 2007 [C11] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A PRELIMINARY ANALYSIS OF MULTI-AGENT AND MULTI-THREADING TECHNOLOGIES FOR EFFICIENT MODELLING AND SIMULATION OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS, 2nd International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation & Optimization (University of Patras), 2nd IC-EpsMsO, 2007, Athens [C10] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Simulating and Evaluating Dynamic Channel Assignment Schemes in Wireless Communication Networks through an Improved Multi-Agent System, 3rd Indian International Conference on Artificial Intelligence (IICAI-07), 2007 [C9] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Efficient Simulation Methodologies for Wireless Multimedia Communication Systems, HERCMA 2007, September 2007,Athens, Greece, Athens University of Economics & Business [C8] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Improved Simulation System Performance for Wireless Communications using Efficient Multi-Threading Architectures, 11th WSEAS Int. Conf. on COMMUNICATIONS, 2007 ειίδα 13

15 [C7] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Evaluating new efficient DCA schemes through a Generic Simulation System for large scale GSM cellular telecommunications, The 15th IASTED International Conference on APPLIED SIMULATION AND MODELLING, June 26-28, 2006, Rhodes, Greece, ISBN [C6] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, Novel DCA algorithms for efficient Channel Assignment in Cellular Communications and their evaluation through a generic Java Simulation System, 6th WSEAS Int. Conf. on SIMULATION, MODELLING AND OPTIMIZATION (SMO '2006) [C5] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou, A dynamic channel assignment simulation system for large scale cellular telecommunications, HERCMA 2005, September 2005,Athens, Greece, ISBN , Athens University of Economics & Business [C4] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, A.C.Tsakiri, The challenges of Wireless Communications in Developing a Virtual University, 1st International Scientific Conference era, 2006 [C3] A.Nioras, Th.Loukopoulos, K.Antonis, D.Prentzas, P.Papazoglou, P.Lampas, S.Karkanis, Application of a Hybrid Method in Distance Education with the Use of the Blackboard Tool, Conference on Open and Distance Learning Applications of Pedagogy and Technology, ICODL,HOU November 2005, Patra [C2] P.M.Papazoglou, D.A.Karras, Towards an e-learning system development for Technological Higher Education in Greece, 2nd International Scientific Conference on Information Technology and Quality, June 2005, Spetses, Greece [C1] P.Papazoglou, D.Karras, I.Stavrakas, The contribution of e-learning aspects in Technological Higher education in Greece, WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION, July 2005, Athens, Greece, ISBN ,pp Λίζηα εηεξναλαθνξώλ (citations) Αλαθνξέο ζηηο δεκνζηεύζεηο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J8 1. Hyunseok Kim, Seongju Chang, and Jinsul Kim, "Consensus Achievement of Decentralized Sensors Using Adapted Particle Swarm Optimization Algorithm", International Journal of ειίδα 14

16 Distributed Sensor Networks Volume 2014, Article ID , 13 pages, Hindawi Publishing Corporation Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J5 1. iaozhi Du; Yong Qi; Huimin Lu; i He, "A method for software aging state evaluation", Advanced Information Management and Service(IMS), IEEE th International Conference 2. Jorge Sá Esteves, Efficient algorithms for higher-order derivatives of the continued Erlang delay function, WSEAS Transactions on Mathematics, Pages , Volume 8, Issue 7, Cornel Balint, Georgeta Budura, Adrian Budura, Eugen Marza "Dimensioning rules regarding radio resources in GSM/GPRS networks", WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Pages: , Volume 8, Issue 8, Georgeta Budura, Cornel Balint, Adrian Budura, Eugen Marza "Traffic models and associated parameters in GSM/(E)GPRS networks", WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Pages: , Volume 8, Issue 8, Balint, C., Budura, G., Budura, A "Mixed traffic models for dimensioning radio resources in GSM/GPRS networks", WSEAS Transactions on Systems, Volume 9, Issue 3, March 2010, Pages Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J3 1.. Fan, J.Y. Shen, J.-G. Beauport, R. Hennessy, and E. Nettleton (Australia), Taking the Right Step: Determine the Correct Entity Execution Ordering in a Time-Stepped Simulation. Modelling, Simulation, and Identification (MSI 2009) Αλαθνξέο ζην πεξηνδηθό J4 1. CHUNG-PING CHEN, YING-WEN BAI, HSIANG-HSIU PENG, YING-YU CHEN, The Equivalent Queuing Model by a Partition Algorithm for Tree Connected Servers, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, Pages: , Volume 12, Issue 4, 2013 Αλαθνξέο ζηηο δεκνζηεύζεηο ζε πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C8 1. Marcos A. Masnik Ferreira, Celso Carnieri, Rui C. Botter, A Method to Generate Random Deviates for a Fixed-Planned Rate Nonstationary Renewal Process, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, M.P.Mishra, P.C.Saxena, Issues, Challenges and Problems in Channel Allocation in Cellular System, IEEE International Conference on Computer & communication Technology (ICCCT) ειίδα 15

17 Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C5 1. Yuwang Yang, Yutao Ju, Hengxin ia, Wei Zhao, Ya Zhen, "A Network Protocol Stack Based Radiation Sensor Network For Emergency System", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.8 No.8, August Yang Yuwang, Ju Yutao, Jin Baoshen,Yu Jimin,Sun Yamin,Yang Jingyu, "A Hybrid Multichannel MAC protocol with Virtual Mechanism and Power Control for Wireless Sensor Networks", Ubiquitous Computing and Communication Journal, Vol. 3, No 3, Chengzhi Zhao, Liangcai Gan, Dynamic Channel Assignment for Large-Scale Cellular Networks Using Noisy Chaotic Neural Network, IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 22, Issue 2, Pages , Alam N. Shaikh, Dr. S. K. Bodhe, COMPARISON OF RADIO RESOURCE MANAGEMENT IN GSM, International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS) Vol.2, No.6, November 2011 Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C20 1. Ahmadi, H., Chew, Y. H. "Subcarrier-And-Bit Allocation in Multiclass Multiuser Single- Cell OFDMA Systems Using an Ant Colony Optimization Based Evolutionary Algorithm", Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2010, IEEE Αλαθνξά ζην ζπλέδξην C21 1. Alexander D. Rast SCALABLE EVENT-DRIVEN MODELLING ARCHITECTURES FOR NEUROMIMETIC HARDWARE, PhD Dissertation, School of Computer Science, University of Manchester, 2011 ύλνιν Δηεξναλαθνξώλ: Διιεληθά ζπλέδξηα [GC5] Π. Παπάδνγινπ, Δ. Κπξηαθάθεο, Β. αθειιάξε, χζηεκα Υακεινχ Κφζηνπο αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο γηα Αλίρλεπζε Πηψζεσλ Τινπνηεκέλν κε Αζχξκαην Γίθηπν Αηζζεηήξσλ, 6 πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Δκβηνκεραληθήο, Πάηξα 2014 [GC4] Α.Νηψξαο, Θ.Λνπθφπνπινο,.Καξθάλεο, Γ.Πξέληδαο, Π.Παπάδνγινπ, Τβξηδηθέο Μαζεζηαθέο Μέζνδνη ζηελ Δμ απνζηάζεσο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην «Νέεο Σερλνινγίεο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε», ΛΑΜΗΑ, Απξηιίνπ 2005 [GC3] Π.Μ.Παπάδνγινπ, Μ.Κ. Σξηαληφπνπινο, Μ.Φ. Υνπζαιάο Ζιεθηξνληθή εθπαίδεπζε: Αλάπηπμε επέιηθηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα γηα ειίδα 16

18 ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο, αμηνιφγεζε θαη εγγξαθέο Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην «Νέεο Σερλνινγίεο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε», ΛΑΜΗΑ, Απξηιίνπ 2005 [GC2] Π.Παπάδνγινπ, Γ.Υινχπεο, Η.Υξηζηάθεο χζηεκα ηαθηηθήο κέηξεζεο θαη κεηάδνζεο θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ (ρακεινχ θφζηνπο) κέζσ Internet 2ν Δζληθφ πλέδξην «Σερλνινγίεο Αξρηπειάγνπο» Απξ. 2002, Αζήλα [GC1] Π.Παπάδνγινπ Δπνπηεία θαη έιεγρνο δηαηάμεσλ θαη ρψξνπ κέζσ Internet (ή άιινπ ηχπνπ δηθηχνπ) 3ν Δζληθφ πλέδξην Σερλνινγία θαη Απηνκαηηζκφο Οθη. 2000, Αζήλα, vol.v No SSN , pp Βηβιία/πγγξάκκαηα ΑΔΗ [8] Π. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2015) Μηθξνεπεμεξγαζηέο Αξρέο θαη Δθαξκνγέο Δθδφηεο Σδηφιαο ISBN [7] Π. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, -Π. ΛΗΧΝΖ (2014) Αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ην Arduino Δθδφηεο Σδηφιαο ISBN ειίδα 17

19 [6] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2011) Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ & Πξνγξακκαηηζκόο Assembly Δθδφηεο Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ISBN [5] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2010) Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκόο κηθξνεπεμεξγαζηώλ Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN [4] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (2002) Δθαξκνγέο & Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN ειίδα 18

20 [3] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (1994) Πξνζσπηθόο Τπνινγηζηήο PC Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN [2] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, Κ. ΚΑΡΓΑΚΑΡΖ (1994) Μεραλνγξαθεκέλε Βηνκεραληθή Λνγηζηηθή Δθδφζεηο ΔΛΛΖΝ. ISBN [1] Π.Μ.ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ (1994) TURBO PASCAL 6,7 & Δθαξκνγέο Δθδφζεηο ΗΧΝ. ISBN x ειίδα 19

21 8.5 Γηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο εκεηώζεηο ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ/Πξώελ ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ [7] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η, Δξγαζηήξην [6] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ, Θεσξία [5] εκεηώζεηο (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η, Θεσξία [4] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ, Δξγαζηήξην [3] 2003 (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Γηδαθηηθή & Σερληθή ηεο έθθξαζεο [2] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Δξγαζηήξην [1] (ΣΔΗ Λακίαο, ηκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ): Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ, Θεσξία Δλδεηθηηθέο εκεηώζεηο ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ [5] 1999 (ΣΔΗ Αζήλαο, ηκήκα Ζιεθηξνληθήο): C++, Δξγαζηήξην Πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ Η [4] 1999 (ΣΔΗ Αζήλαο, ηκήκα Ζιεθηξνληθήο): Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ - Θεσξία [3] 1999 (ΣΔΗ Αζήλαο, ηκήκα Ζιεθηξνληθήο, 2 νο ζπγγξαθέαο: Υξπζηθφπνπινο πχξνο): Δξγαζηήξην Πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ Η [2] 1998 (ΣΔΗ Αζήλαο): Βαζηθφο νδεγφο ρξήζεο INTERNET [1] (ΣΔΗ Αζήλαο): INTERNET & Netscape Communicator 4.0 (Δπηκφξθσζε ρξεζηψλ internet, πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ) ειίδα 20

22 8.6 Έθδνζε πεξηνδηθνύ Έθδνζε δσξεάλ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ [3] ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 3ν ηεύρνο: Αχγνπζηνο 2014 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: [2] ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 2ν ηεύρνο: Γεθέκβξηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: [1] ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 1ν ηεύρνο: Ηνχιηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: ειίδα 21

23 8.7 Reviewer (θξηηήο) ζε δηεζλή πεξηνδηθά (Δλδεηθηηθά πεξηνδηθά) Sensors Open Access Journal (ISSN ; CODEN: SENSC9) Simulation modeling practice and theory Elsevier ISSN: ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ-ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 9.1 Γηεζλήο αλαγλώξηζε ησλ απνηειεζκάησλ-βξαβεία [2] 2009 ΒΔΡΟΛΗΝΟ Βξαβείν ηεο θαιχηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Best Paper Award) P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou On Cellular Network Channels Data Mining and Decision Making through Ant Colony Optimization and Multi Agent Systems Strategies Industrial Conference on Data Mining, Springer LNCS [1] 2008 ΚΟΡΔΑ Βξαβείν ηεο θαιχηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (Best Paper Award) P.M.Papazoglou, D.A.Karras, R.C.Papademetriou On the Multi-Threading Approach of Efficient Multi-Agent Methodology for Modelling Cellular Communications Bandwidth Management 2nd KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems, Springer LNCS Σα βξαβεία είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ πιαηθόξκα ηεο Αξηζηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ παηδείαο. 9.2 Απνηειέζκαηα πλεηζθνξά ζηελ επηζηήκε από ην εξεπλεηηθό έξγν Πεξηερόκελν δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Μειέηε εθαξκνγήο ζπκβαηηθψλ θαη έμππλσλ αιγνξίζκσλ γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεινεηδή δίθηπα κέζσ πινπνίεζεο εηδηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ θαη πνιιαπιψλ λεκάησλ ζε αξρηηεθηνληθή ρξνλνδξνκνιφγεζεο δηεξγαζηψλ κε δηαίξεζε ρξφλνπ. ειίδα 22

24 Απνηειέζκαηα [1] Αλαπηχρζεθαλ λένη αιγόξηζκνη εθρώξηζεο θαλαιηώλ γηα ππεξεζίεο θσλήο θαη πνιπκέζσλ πνπ βειηηψλνπλ αηζζεηά ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε κεηξήζεηο ζεκαηνζνξπβηθήο ζρέζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξεκβνιέο ζήκαηνο θαη άιια πξαγκαηηθά δεδνκέλα. [2] Γηα πξψηε θνξά αλαπηχρζεθαλ έμππλνη αιγόξηζκνη βαζηζκέλνη ζε ζεσξίεο ζκήλνπο (swarm intelligence, ant colony optimization) πνπ δίλνπλ απνδεθηέο ιχζεηο εθρψξεζεο θαλαιηψλ εηδηθά ζε θπςεισηά δίθηπα κεγάιεο θιίκαθαο φπνπ νη ιχζεηο δελ είλαη πξνθαλείο. [3] Πξνηάζεθε έλα πξσηφηππν ζύζηεκα πξνζνκνίσζεο δηαθξηηώλ γεγνλόησλ ην νπνίν αμηνπνηεί ην ζχζηεκα νπξάο (calendar queue) θαη ππνζηεξίδεη κέζσ ηεο ηερληθήο δηαίξεζεο ρξόλνπ κε πνιππιεμία (TDM) ηα παξάιιεια γεγνλόηα ηνπ δηθηχνπ. [4] Πξνηάζεθε επίζεο γηα πξψηε θνξά έλαο λένο ηξόπνο κνληεινπνίεζεο ησλ αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ θαη παξάιιεισλ γεγνλόησλ κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ (Multi Agent) [5] Μειεηήζεθε ε πινπνίεζε ησλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνιιαπιώλ λεκάησλ (multi-threading) [6] Πξνηάζεθαλ επηπξόζζεηα ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. [7] Τινπνηήζεθε κηα ζπλνιηθή πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ πνπ αμηνπνηεί ηνπο πνιιαπινύο πξάθηνξεο (Multi Agent), ηε ρξνλνδξνκνιόγεζε γεγνλόησλ (TDM) θαη ηελ ηερλνινγία πνιιαπιώλ λεκάησλ (Multi-Threading) γηα ηελ πξνζνκνίσζε θπςεισηώλ δηθηύσλ κεγάιεο θιίκαθαο. [8] Τινπνηήζεθε ηειηθά ζε Java έλα πξσηόηππν ινγηζκηθό ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή θαη αμηνπνηεί ηα thread θαη ηε ρξνλνδξνκνιόγεζε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ παξάιιεισλ γεγνλόησλ, ησλ ππεξεζηώλ θαζψο θαη ησλ αιγνξίζκσλ εθρψξεζεο θαλαιηψλ. πλεηζθνξά ζηελ επηζηήκε [1] Παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ν ηξφπνο θαη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ κε αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ λεκάησλ. Μέρξη απηή ηελ πινπνίεζε, ε κνληεινπνίεζε θαη ε ζρεδίαζε βάζεη ηεο ηερλνινγίαο πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ ήηαλ θπξίσο ζεσξεηηθή. [2] Αλαιχζεθε ζε βάζνο ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο θαη παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο κνληεινπνίεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. [3] Μειεηήζεθαλ ζε βάζνο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ λεκάησλ ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο θαη ππεξεζηψλ. ειίδα 23

25 [4] Γηα πξψηε θνξά ζπλδπάζηεθε ε ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ κε ηε ζεσξία θπζηθνχ ζκήλνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (θαλάιηα, θιπ). 10. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ (Μόλν νη δηεζλείο δεκνζηεύζεηο) 10.1 ηαηηζηηθά αλά είδνο δεκνζίεπζεο Πεξηνδηθά 8 Κεθάιαηα βηβιίσλ 2 Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 30 Δηεξναλαθνξέο 16 ύλνιν ηαηηζηηθά δεκνζηεύζεσλ αλά έηνο Υ Έηνο ειίδα 24

26 11. PROJECT ΜΔ ΗΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 11.1 Project κε ηδία ρξεκαηνδόηεζε Φνξεηό ζύζηεκα αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο γηα εθαξκνγέο ζηελ πγεία κε ρξήζε αζύξκαηνπ δηθηύνπ αηζζεηήξσλ Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πνπ ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ησλ δηθηχσλ αηζζεηήξσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη αζχξκαηνπο θφκβνπο πνπ δηαζέηνπλ αηζζεηήξα κε επηηαρπλζηφκεηξν θαη γπξνζθφπην. Οη κεηξήζεηο απνηππψλνληαη γξαθηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηε ρξήζε ελφο ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ θεληξηθφ θφκβν. ε απηή ηε θάζε έρεη γίλεη δνθηκή ζε πξαγκαηηθνχο αζζελείο. Ο θπζηθνζεξαπεπηήο αμηνπνηεί ηηο κεηξήζεηο ψζηε λα έρεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο αζθήζεηο πνπ θάλεη κφλνο ηνπ ν αζζελήο. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη απνηειεί πξφηππν κειέηεο θαη γηα άιινπο εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο. Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηε γεληθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη αλαπηπρζεί. Computer (Real Time Monitoring) Wireless environment Sink Node Single Sensor Node Reference point Πξώην πεηξακαηηθό ζύζηεκα πνπ θνξηέηαη ζην ζώκα ειίδα 25

27 Σν ζύζηεκα θνξεκέλν ζε δύν ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ύζηεκα γξαθηθήο απεηθόληζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ειίδα 26

28 * Ζ πεηξακαηηθή απηή δηάηαμε έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε αζζελείο ελψ ζρεδηάδεηαη έλα πξφηππν ειεθηξνληθφ board πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην αλζξψπηλν ζψκα. ** Σν project απηφ απνηειεί κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο άηππεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ & ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ( κε ππεχζπλνπο ηνπο Γξ. Π.Παπάδνγινπ & Γξ. Γ. Φνχξια Δηζήγεζε-Δπνπηεία Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Δλδεηθηηθέο πηπρηαθέο εξγαζίεο [9] Δ. Κπξηαθάθεο, ύζηεκα ππνζηήξημεο αηόκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα [8] Θ. Λάζθαξε, Απεηθόληζε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ γηα ην αλζξώπηλν ζώκα (παξνπζηάζηεθε ζηελ 1 ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο 2013), 2013 [7] Κπξηαθάθεο Δ., Γίθηπν αηζζεηήξσλ γηα παξαθνινύζεζε αηόκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, 2013 [6] Γξειάθε Κ., Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε κεηξήζεσλ (LCD νζόλε) από επηηαρπλζηόκεηξν, 2013 [5] Γαλάζθνο, Υ., Απηόκαην ζύζηεκα ζπληήξεζεο θαηνηθίδηνπ ζθύινπ, 2013 ειίδα 27

29 [4] Κνπξηάθεο Α., Λεπζεξηψηεο Α., Έιεγρνο θαη απεηθόληζε ξνκπνηηθνύ κηθξνβξαρίνλα κέζσ Ζ/Τ, 2012 [3] Γηάλλνο Γ., Καξαγηάλλεο., Μνπιάο Α., Ρνκπνηηθό όρεκα κε αθόινπζν, 2012 [2] Μηζθνο Β., Ρνκπνηηθό όρεκα αλαγλώξηζεο πεξηνρήο (παξνπζηάζηεθε ζε ΠΔΛ 2012 θαη ζηελ ΓΔΘ 2012), 2012 [1] Αλησλίνπ Π., ύζηεκα ηειεκεηξίαο γηα R/C ειηθόπηεξν (παξνπζηάζηεθε ζηελ 1 ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο 2013, Κέξδηζε ην ηξίην βξαβείν εθζέκαηνο), Δξγαζίεο πνπ δεκνζηεύηεθαλ από πηπρηαθέο εξγαζίεο Panayotis M. Papazoglou, Theoni I. Laskari, George K. Fourlas, Towards a Low Cost Open Architecture Wearable Sensor Network for Health Care Applications, The 7th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Rhodes, Greece, May 27-30, ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΒΗΒΛΗΑ 12.1 Πεξηνδηθό πνιηηηθήο αεξνπνξίαο RBF [19] Π.Παπάδνγινπ. Αλαζθφπεζε άξζξσλ ζην ρψξν ησλ εμνκνησηψλ πηήζεο. RBF (27), 2009 [18] Π.Παπάδνγινπ. Home cockpit-simulator: Ζ νινθιήξσζε. RBF (26), 2009, pp [17] Π.Παπάδνγινπ. -Plane. RBF (25), 2009, pp [16] Π.Παπάδνγινπ. FS: ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΚΟΝΟΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ. RBF (24), 2009, pp [15] Π.Παπάδνγινπ. ORBITER: Γσξεάλ Simulator δηαζηεκηθψλ πηήζεσλ. RBF (23), 2009, pp [14] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Home Cockpit : Οη πξψηεο δνθηκέο θαη εληππψζεηο. RBF (22), 2008, pp [13] Π.Παπάδνγινπ. Flight Gear: Flight Simulator αλνηρηνχ θψδηθα. RBF (21), 2008, pp [12] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο B. RBF (20), 2008, pp [11] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο Α'. RBF (19), 2008, pp [10] Π.Παπάδνγινπ. FS: Πηήζε κε αλεκφπηεξν. RBF (18), 2008, pp [9] Π.Παπάδνγινπ. FS2004: Airliner Pilot. RBF (17), 2008, pp [8] Π.Παπάδνγινπ. Home Simulator: Οπηηθφ χζηεκα. RBF (16), 2007, pp ειίδα 28

30 [7] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο B. RBF (15), 2007, pp [6] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο Α. RBF (14), 2007, pp [5] Π.Παπάδνγινπ. Flight Training Devices & Καηαζθεπή Cockpit. RBF (13), 2007, pp [4] Π.Παπάδνγινπ. Home Motion Simulator. RBF (12), 2007, pp [3] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: MS-Flight Simulator-. RBF (11), 2007, pp [2] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: πηήζε εζηζκνχ. RBF (10), 2006, pp [1] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: Πξνζνκνίσζε θαη Δμνκνίσζε πηήζεσλ. RBF (9), 2006, pp Πεξηνδηθό πιεξνθνξηθήο Win * Ο πξφδξνκνο ηνπ πεξηνδηθνχ PC-Magazine [13] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Πξνζηαζία ινγηζκηθνχ απφ πεηξαηέο Win (80),2000, pp [12] Π. Παπάδνγινπ, Γ.Αιεμάλδξνπ Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην Internet Win(79),2000, pp [11] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Γεκηνπξγήζηε έλα κηθξφ Τπνινγηζηή. Σα πξψηα βήκαηα, Win(79), 2000, pp [10] Π. Παπάδνγινπ Γνξπθνξηθέο Δπηθνηλσλίεο,Win(79),2000, pp [9] Π. Παπάδνγινπ, Γ.Αιεμάλδξνπ Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ Win(78),2000, pp [8] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Γεκηνπξγήζηε έλα κηθξφ ππνινγηζηή (αλαπηπμηαθφ θηη) WIN (78), 2000, pp [7] Π. Παπάδνγινπ, Πεηξάκαηα επηθνηλσλίαο (Assembly) WIN (77), 2000, pp [6] Π. Παπάδνγινπ, Videoconference & Netmeeting WIN (75), 1999, pp [5] Π. Παπάδνγινπ, Δπαγγεικαηηθή ζρεδίαζε δηθηχσλ κε ρξήζε εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο (Comnet III) WIN (72), 1999, pp [4] Π. Παπάδνγινπ Βνεζήκαηα γξαθείνπ κε JavaScript, Win (53),1997, pp [3] Π. Παπάδνγινπ Οξγάλσζε Βηβιηνζήθεο, Win (53),1997, pp [2] Π.Παπάδνγινπ Οξγαλσζείηε κε Access 97, Win(52),1997,pp ειίδα 29

31 [1] Π. Παπάδνγινπ, Γηεπζπλζηνγξάθνο '97 (Δθαξκνγή Visual Basic) WIN (52), 1997, pp Γηάθνξα κε επηζηεκνληθά βηβιία Παηδηθό βηβιίν [3] Παλαγηψηεο Μ. Παπάδνγινπ (2014). «Ηδέεο θαη Μαζήκαηα θσηνγξαθίαο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν». Δθδφζεηο Π. Παπάδνγινπ, ISBN Παηδηθό βηβιίν [2] Παλαγηψηεο Μ. Παπάδνγινπ (2013). «Ο θαθόο πεηξαηήο θαη νη καγεκέλνη δξάθνη». Παξακχζη. Δθδφζεηο ΟΗΧΝΟ, ISBN Καιιηηερληθό βηβιίν [1] Παλαγηψηεο Μ. Παπάδνγινπ (2012). «Παξάιιειεο πιινγέο». Βηβιίν πνίεζεο & Φσηνγξαθίαο. Δθδφηεο Π.Παπάδνγινπ, ISBN ειίδα 30

32 Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηηο αλαθνξέο ζην βηνγξαθηθό ειίδα 31

33 13. ΓΗΑΣΡΗΒΖ / ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ / ΠΣΤΥΗΑΚΖ 13.1 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Σίηινο (Διιεληθά): Αξρηηεθηνληθέο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεινεηδή δίθηπα Σίηινο (Αγγιηθά): Simulation Model Architectures for Channel Allocation in Cellular Networks Μειέηε εθαξκνγήο ζπκβαηηθψλ θαη έμππλσλ αιγνξίζκσλ γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεινεηδή δίθηπα κέζσ πινπνίεζεο εηδηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ θαη πνιιαπιψλ λεκάησλ ζε αξρηηεθηνληθή ρξνλνδξνκνιφγεζεο δηεξγαζηψλ κε δηαίξεζε ρξφλνπ Μεηαπηπρηαθή εξγαζία Σίηινο (Διιεληθά): Σν εξγαζηήξην ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Χο έλαο απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηφηε (1997) ηνπ εξγαζηεξίνπ ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο (σο σξνκίζζηνο) ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε, απνθάζηζα λα θάλσ κηα κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ δεδνκέλνπ φηη ππήξρε πξνεγκέλνο εμνπιηζκφο (θέληξν κε ππεξεζίεο ISDN, Σειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηειεδηαζθέςεσλ βαζηζκέλν ζε Unix, router, θιπ) πνπ θάιππηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ζπλεξγαζίεο κε μέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ηφρνο ήηαλ επίζεο λα κειεηεζεί θαη ε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ δηαηξηβή πεξηιακβάλεη ηε κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε νιφθιεξνπ ηνπ ηφηε δηθηχνπ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο ζην ινγηζκηθφ COMNET III (Τα ξένα πανεπιζηήμια πποηιμούν διπλωμαηικέρ επγαζίερ πος να ζσεηίδονηαι με ππαγμαηικά πποβλήμαηα από ηεν αγοπά και ηοςρ σώποςρ επγαζίαρ) Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Ζιεθηξνληθά & Turbo Pascal Σν 1993 κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ήηαλ ε Turbo Pascal. Παξφια απηά, δελ ππήξραλ βηβιία πνπ λα δηδάζθνπλ απηή ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πξαγκαηηθά απφ ην κεδέλ γηα φζνπο μεθηλνχζαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν δελ ππήξρε θάπνην βηβιίν πνπ λα έρεη εθαξκνγέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ζηα ειεθηξνληθά. Έηζη, ε ηδέα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα πηπρηαθή ηχπνπ βηβιίνπ πνπ λα δηδάζθεη απηή ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα πεξηιακβάλεη λέεο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθφ ζρέδην θαη βαζηθή αλάιπζε θπθισκάησλ. Ζ πηπρηαθή απηή εθδφζεθε ην 1994 σο βηβιίν απφ ηνλ εθδνηηθφ φκηιν ΗΧΝ. Χο βηβιίν δηδάρηεθε ηφηε θαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ησλ ΣΔΗ. ειίδα 32

34 14. ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ / ΤΛΗΚΟ 14.1 Γηδαζθαιία καζεκάησλ (γηα βαζηθά επηιεγκέλα καζήκαηα) 1. ΣΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ ) [1] ΘΔΩΡΙΑ Απσιτεκτονική Η/Τ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών Ι (2 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο, ζχζηεκα κλήκεο, εθηέιεζε εληνιψλ, ηερληθή ηνπ αγσγνχ, δηαρείξηζε κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ, θιπ. Βιβλίο «Απσιηεκηονική Υπολογιζηών & Ππογπαμμαηιζμόρ Assembly». Δθδφηεο/πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [2] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Απσιτεκτονική Η/Τ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών Ι (2 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Πξνγξακκαηηζκφο MIPS Assembly ζην πεξηβάιινλ QtSPIM. Βιβλίο «Απσιηεκηονική Υπολογιζηών & Ππογπαμμαηιζμόρ Assembly». Δθδφηεο/πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [3] ΘΔΩΡΙΑ Πποηγμένερ Απσιτεκτονικέρ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών ΙΙ (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly, ζρεδίαζε ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηε γιψζζα VHDL. Βιβλίο «Απσιηεκηονική & Ππογπαμμαηιζμόρ Μικποεπεξεπγαζηών». Δθδφηεο ΗΧΝ, πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [4] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Πποηγμένερ Απσιτεκτονικέρ-Απσιτεκτονική Τπολογιστών ΙΙ (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly κε ην FASM θαη ζρεδίαζε κε ηε γιψζζα VHDL ζην πεξηβάιινλ MAPLUS II/Quartus. Βιβλίο «Απσιηεκηονική & Ππογπαμμαηιζμόρ Μικποεπεξεπγαζηών». Δθδφηεο ΗΧΝ,πγγξαθέαο Π.Παπάδνγινπ [5] ΘΔΩΡΙΑ Ψηυιακά ςστήματα ΙΙ* (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε αθνινπζηαθψλ θπθισκάησλ. [6] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ψηυιακά ςστήματα ΙΙ* (3 ν εμάκελν ζπνπδψλ). Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε αθνινπζηαθψλ θπθισκάησλ ζην πεξηβάιινλ Altera MAPLUS II/Quartus & MultiSim. * κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ** (Ζ Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ Η θαη νη Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο απφ ηελ Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ ΗΗ). 2. ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ [1] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Σηλεπικοινωνίερ/Σηλεπικοινωνίερ ΙΙΙ. Δπηθνηλσλίεο Ζ/Τ. εηξηαθή επηθνηλσλία. Πξνγξακκαηηζκφο UART, θιπ. [2] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γίκτςα Τπολογιστών/Γίκτςα Η/Τ. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. Πξνγξακκαηηζκφο θαη ππεξεζίεο Web. [3] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Μικποϋπολογιστέρ/Μικποϋπολογιστέρ ΙΙ/Μικποεπεξεπγαστέρ. Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly, Πξνγξακκαηηζκφο Z80. ειίδα 33

35 [4] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ψηυιακά Κςκλώματα. πλδπαζηηθά θαη αθνινπζηαθά ςεθηαθά ειεθηξνληθά. [5] ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Ππογπαμματισμόρ Ι/ΙΙ. Πξνγξακκαηηζκφο C/C Γηακόξθσζε λέσλ καζεκάησλ / λέσλ αζθήζεσλ (ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ/ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ) Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η ΘΔΧΡΗΑ πγγξαθή λέσλ θεθαιαίσλ/ελνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο χιεο (Αθηεξσκέλα Data Path, αλαιπηηθή παξνπζίαζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο, ηερληθή ηνπ αγσγνχ, δηαρείξηζε ζπζθεπψλ εηζφδνπ/εμφδνπ, θιπ). Γεκηνπξγία εηδηθψλ αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο θαη κειέηεο ηνπ καζήκαηνο. Δηήζηα επηθαηξνπνίεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ (πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο ). πγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ & Πξνγξακκαηηζκφο Assembly» (2011, Π.Παπάδνγινπ) πνπ θαιχπηεη πιήξσο ην ζεσξεηηθφ κάζεκα. Ζ απιφηεηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ βηβιίνπ ην θάλεη ηδαληθφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο λένπο ζην αληηθείκελν ζπνπδαζηέο. Αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ πγγξαθή λέσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ γηα MIPS Assembly πνπ θαιχπηνπλ πξννδεπηηθά ηνπο γλσζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο (αληηθαηέζηεζαλ ηηο αζθήζεηο γηα INTEL). Οη αζθήζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ηξία επίπεδα: (α) Βήκαηα εθηέιεζεο αζθήζεσλ, (β) Τπνδείμεηο κεζνδνινγίαο γηα ηε ιχζε ησλ αζθήζεσλ θαη (γ) θψδηθαο ησλ αζθήζεσλ. Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο αθνινπζνχλ κηα πξνθαζνξηζκέλε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία κε ζπγθεθξηκέλν γλσζηαθφ ζηφρν. Οη λέεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ ηνπο κέξνο πεξηιακβάλνληαη ζην λέν βηβιίν «Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ & Πξνγξακκαηηζκφο Assembly» (2011, Π.Παπάδνγινπ) Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ ΗΗ ΘΔΧΡΗΑ Γεκηνπξγία ηειείσο λένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ καζήκαηνο σο ππνρξεσηηθνχ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. πγγξαθή λέσλ θεθαιαίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο χιεο (Πξνγξακκαηηζκφο INTEL Assembly, ζρεδίαζε θπθισκάησλ κε ηε γιψζζα VHDL, θιπ). Γεκηνπξγία εηδηθψλ αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο θαη κειέηεο ηνπ καζήκαηνο. Δηήζηα επηθαηξνπνίεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ (πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο ). πγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκφο Μηθξνεπεμεξγαζηψλ» (2010, Π.Παπάδνγινπ) πνπ θαιχπηεη πιήξσο ην ζεσξεηηθφ κάζεκα. Ζ απιφηεηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ βηβιίνπ ην θάλεη ηδαληθφ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο λένπο ζην αληηθείκελν ζπνπδαζηέο. Πξνεγκέλεο Αξρηηεθηνληθέο-Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ ΗΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ πγγξαθή λέσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ γηα INTEL Assembly θαη ζρεδίαζε κε VHDL πνπ θαιχπηνπλ πξννδεπηηθά ηνπο γλσζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Οη λέεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ ηνπο κέξνο πεξηιακβάλνληαη ζην λέν βηβιίν «Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκφο Μηθξνεπεμεξγαζηψλ» (2010, Π.Παπάδνγινπ). ειίδα 34

36 Φεθηαθά πζηήκαηα ΗΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ πγγξαθή λέσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ γηα πεξηβάιινλ MAPLUS II/Quartus θαη MultiSim. 15. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο Σίηινο Αξρηηεθηνληθέο κνληέισλ πξνζνκνίσζεο γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ ζε θπςεισηά δίθηπα Γεληθά Ζ εθρψξεζε θαλαιηψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο επεηδή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην δηαζέζηκν θάζκα ζα αμηνπνηεζεί. Ζ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα θαλαιηψλ θαη νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα πξνεγκέλεο ππεξεζίεο φπσο βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ έδσζαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ έλα ηδηαίηεξν ξφιν. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηερληθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ ζηα θπςεισηά δίθηπα έρνπλ κειεηεζεί ζε βάζνο κε ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ DCA ζηξαηεγηθψλ, ειάρηζηεο κειέηεο έρνπλ γίλεη γηα ηε δηαρείξηζε θαλαιηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ππεξεζίεο πνιπκέζσλ. Έηζη, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα ηέηνηεο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο φπσο δεδνκέλα, MMS θαη βίληεν ζηα θπςεισηά δίθηπα αλέδεημαλ πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θάζκαηνο. Οη ππάξρνπζεο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ξαδην-πφξνπο θαη είλαη εζηηαζκέλεο απιά ζην λα βξίζθνπλ ειεχζεξα θαλάιηα κε απνδεθηφ επίπεδν πνηφηεηαο. Δπηπιένλ, νη ππάξρνπζεο ηερληθέο ησλ θπςεισηψλ δηθηχσλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηαπηφρξνλα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δηθηχνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ αληίζηνηρε απφδνζε. Δπηπιένλ, κεξηθά αθφκα δεηήκαηα πνπ δελ είραλ κειεηεζεί ζε βάζνο κέρξη ζήκεξα είλαη: - Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ πξνζνκνίσζεο - Ζ ξεαιηζηηθφηεξε κνληεινπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ - Ζ κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε παξάιιεισλ γεγνλφησλ - Ζ αμηνπνίεζε έμππλσλ- επξεηηθψλ αιγνξίζκσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαλαιηψλ - Οη ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ελφο πξνζνκνησηή γηα ηε κειέηε ησλ γεγνλφησλ, ησλ αιγνξίζκσλ, θιπ - Ζ αμηνπνίεζε πξφζζεησλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο Ζ έξεπλα ε απηή ηελ έξεπλα, νη λέεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ γηα θσλή, δεδνκέλα θαη βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζηελ παξάιιειε θχζε ηνπ θπςεισηνχ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη πξνηεηλφκελνη αιγφξηζκνη γηα ππεξεζίεο πνιπκέζσλ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο κεηξήζεηο ζήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζθεξφκελεο ρσξεηηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα θαλαιηνχ πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ζεσξείηαη ζηαζεξή. Πξφζθαηα, δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηαζεί γηα απνδνηηθφηεξε εθρψξεζε θαλαιηψλ βαζηζκέλεο ζε θνκβν-θεληξηθέο πξνεγκέλεο ηερληθέο φπσο ε ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ. Παξά ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ κε φξνπο απφδνζεο δηθηχνπ, ην πξφβιεκα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ παξακέλεη. Έηζη, κηα λέα πξνζέγγηζε ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθή εθρψξεζε ειίδα 35

37 θαλαιηψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ απφ ην δίθηπν θαη ηελ παξαιιειία ησλ ππεξεζηψλ. Απηή ε λέα ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπςεισηνχ δηθηχνπ: α) πλζήθεο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ξαδην-πφξνπο β) Παξαιιειία ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ γ) Τπεξεζηνθεληξηθή ιεηηνπξγία δηθηχνπ ε δίθηπα κεγάιεο θιίκαθαο φπνπ νη ζπλζήθεο θίλεζεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, κφλν έμππλεο ζηξαηεγηθέο εθρψξεζεο θαλαιηψλ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνδνηηθά ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ γηα δηαζέζηκα θαλάιηα. Γπζηπρψο, απηέο νη ζηξαηεγηθέο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, λέεο έμππλεο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα έλα παξάιιειν, αληαγσληζηηθφ θαη ππεξεζηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ. Μέζα απφ απηή ηελ έξεπλα, κηα λέα έμππλε πξνζέγγηζε γηα εθρψξεζε θαλαιηψλ βαζηζκέλε ζε ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά θπζηθψλ απνηθηψλ ζκήλνπο εληφκσλ (πεξίπησζε Ant Colony Optimization ηνπ swarm intelligence) γηα πξψηε θνξά παξνπζηάδεηαη θαη πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ζθνπφ ηελ πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θίλεζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ εηδηθά ζε έλα δίθηπν κεγάιεο θιίκαθαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα πεηξακαηηθά θπςεισηά δίθηπα θαη νη αληίζηνηρνη αιγφξηζκνη εθρψξεζεο θαλαιηψλ αλαπηχζζνληαη θαη αμηνινγνχληαη κέζα ζε πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα γξήγνξε αλάπηπμε κε ρακειφ θφζηνο θαη ρσξίο λα απαηηνχληαη πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ θπςεισηψλ δηθηχσλ, ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο θαη ε αξρηηεθηνληθή θαη πινπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ κνληέιν ηνπ δηθηχνπ ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο θαη απφδνζεο. Σα πθηζηάκελα κνληέια πξνζνκνίσζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο φπσο ε παξαιιειία θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο ξαδην-πφξνπο. Δπηπιένλ, έλα απνδνηηθφ κνληέιν πνπ λα αληαλαθιά ηελ παξαιιειία θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ εζηηαζκέλν ζηελ εθρψξεζε θαλαιηψλ δελ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία. ε απηή ηελ έξεπλα, έλα λέν κνληέιν ρξνλνδξνκνιφγεζεο ην νπνίν αληαλαθιά ηελ παξαιιειία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο πξνηείλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιχεηαη ην πσο ε δνκή ησλ γεγνλφησλ θαη ε ρξνλνδξνκνιφγεζε επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Γείρλεηαη επίζεο, πσο, κηα ηέηνηα δηεξεχλεζε είλαη θξίζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο γηα ηα θπςεισηά δίθηπα. Απηά ηα δεηήκαηα έρνπλ αγλνεζεί κέρξη ηψξα ζηε βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ, κηα ζε βάζνο αλάιπζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία. Μέζα απφ απηή ηελ αλάιπζε, έλα ζχλνιν απφ άιια ζεκαληηθά ζρεηηθά ζέκαηα επίζεο παξνπζηάδνληαη. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο, ππάξρεη έιιεηςε απφ ηππνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά κέηξα ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αμηνιφγεζε πεηξακαηηθψλ δηθηπαθψλ κνληέισλ. Μέζσ απηήο ηεο έξεπλαο, έλα ζχλνιν απφ γλσζηά αιιά θαη λέα ζηαηηζηηθά κέηξα πξνηείλνληαη. Δίλαη μεθάζαξν φηη θξίζηκα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξνλνδξνκνιφγεζε γεγνλφησλ, ηελ ηερλνινγία πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, ηηο αξρηηεθηνληθέο πινπνίεζεο θαη ηηο κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο εζηηαζκέλα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζνκνίσζεο θπςεισηψλ δηθηχσλ δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί κέρξη ηψξα ζηε βηβιηνγξαθία. ειίδα 36

38 16. ΓΗΔΘΝΖ ΒΡΑΒΔΗΑ / ΑΡΗΣΔΗΑ ειίδα 37

39 ειίδα 38

40 17. ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ 17.1 Δμώθπιια & πεξηερόκελα βηβιίσλ Μηθξνεπεμεξγαζηέο Αξρέο & Δθαξκνγέο πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο Σδηόιαο Έηνο 2015 ειίδεο 823 ΗSBN ΜΔΡΟ Η: ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ Κεθάιαην1: Δηζαγσγή Κεθάιαην2: Αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα θαη κεηαηξνπέο Κεθάιαην3: Αξηζκεηηθή κηθξνεπεμεξγαζηή Κεθάιαην4: Βαζηθά ςεθηαθά θπθιψκαηα Κεθάιαην5: Δζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή Κεθάιαην6: Βαζηθά ςεθηαθά θπθιψκαηα κηθξνεπεμεξγαζηή Κεθάιαην7: πκβνιηθή γιψζζα (Assembly) θαη εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην8: Μλήκε Κεθάιαην9: Δπηθνηλσλία κηθξνεπεμεξγαζηή κε εμσηεξηθέο ζπζθεπέο ΜΔΡΟ ΗΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ Κεθάιαην10: Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή MIPS 32bit Κεθάιαην11: Αλάπηπμε βαζηθψλ εθαξκνγψλ MIPS Assembly ειίδα 39

41 Κεθάιαην 12: Γηαρείξηζε πηλάθσλ ζηελ MIPS Assembly Κεθάιαην 13: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο MIPS Assembly Κεθάιαην 14: Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ Intel Assembly 16bit Κεθάιαην 15: Αλάπηπμε βαζηθψλ εθαξκνγψλ Intel Assembly 16bit Κεθάιαην 16: Πξνγξακκαηηζκφο Intel Assembly WIN32/FPU Κεθάιαην 17: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Intel Assembly ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΠΡΟΟΜΟΗΧΣΖ ASSEMBLY Κεθάιαην 18: ρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξνζνκνησηή Κεθάιαην 19: Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηνλ πξνζνκνησηή ΜΔΡΟ IV: ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΔ Κεθάιαην 20: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά κηθξνειεγθηψλ Κεθάιαην 21: Ο κηθξνειεγθηήο AVR ATmega328 Κεθάιαην 22: Ο κηθξνειεγθηήο PIC16F84A ΜΔΡΟ V: ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΥΔΓΗΑΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Κεθάιαην 23: Δπαλαπξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο δηαηάμεηο θαη ε γιψζζα VHDL Κεθάιαην 24: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο VHDL ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α: Λνγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ κηθξνεπεμεξγαζηψλ Β: Λνγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ κηθξνειεγθηψλ Γ: Λνγηζκηθφ επαλαπξνγξακκαηηδφκελσλ ςεθηαθψλ δηαηάμεσλ Γ: Κψδηθαο πξνζνκνησηή Assembly Δ: Δληνιέο θαη ζπλαξηήζεηο MIPS Assembly Σ: Βαζηθέο εληνιέο Intel Assembly Ε: Τπνδείμεηο γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο MIPS Assembly Ζ: Κψδηθαο ASCII 7bit ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ειίδα 40

42 Αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ην Arduino πγγξαθείο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ, πύξνο-πνιπρξόλεο Λησλήο Δθδόηεο Σδηόιαο Έηνο 2014 ειίδεο ~360 ΗSBN Πεξηερόκελν: Δθαξκνγέο γηα αξράξηνπο, Βαζηθέο εθαξκνγέο, Δθαξκνγέο κε αηζζεηήξεο, Απεηθόληζε δεδνκέλσλ, Δηζαγσγή ζηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή, Πξνρσξεκέλα ζέκαηα, Σν Arduino πάεη ζρνιείν Κεθάιαην 1 (Δηζαγσγή). Γεληθή εηζαγσγή ζηελ πιαηθφξκα Arduino θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. Κεθάιαην 2 (Δθαξκνγέο γηα αξράξηνπο). Γλσξηκία κε ηε δίνδν LED, Έιεγρνο LED κε ην Arduino, Φαλάξη ειέγρνπ θπθινθνξίαο. Κεθάιαην 3 (Βαζηθέο εθαξκνγέο). Φαθφο, Ζιεθηξνληθφ δάξη, Φσηεηλφο ζεκαηνδφηεο απηνθηλήησλ κε πεδνθάλαξν, Ρχζκηζε έληαζεο LED κε πνηελζηφκεηξν, Δκθάληζε κελχκαηνο ζε νζφλε LCD 1602, Γεκηνπξγία παηρληδηνχ Κεθάιαην 4 (Δθαξκνγέο κε αηζζεηήξεο). Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο LM35/Ζιεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν, Φσηνεπαίζζεηε αληίζηαζε/απηφκαην θσηάθη λπθηφο, Αηζζεηήξαο ήρνπ LM393/Φσηηζηηθφ ειεγρφκελν κε ήρν, Αηζζεηήξαο απφζηαζεο HC-SR04/Ζιεθηξνληθφ δάξη, Δπηηαρπλζηφκεηξν ADL 335/Δηζαγσγή θεηκέλνπ ζε LCD Κεθάιαην 5 (Απεηθόληζε δεδνκέλσλ). Processing, Δπηθνηλσλία Processing-Arduino, Απεηθφληζε ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, Data Logger, Φνξεηή ζπζθεπή απεηθφληζεο, Απεηθφληζε ζε RGB LED Matrix Κεθάιαην 6 (Δηζαγσγή ζηελ πξαθηηθή ξνκπνηηθή). Σν πξψην κνπ ξνκπνηηθφ φρεκα, Κπθιψκαηα θαη ηερληθέο νδήγεζεο (ειέγρνπ) κνηέξ, Έιεγρνο κνηέξ κε IC Κεθάιαην 7 (Πξνρσξεκέλα ζέκαηα). Γηαρείξηζε ρξφλνπ εθηέιεζεο, Γίθηπα αηζζεηήξσλ, Γεληθά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ AVR, Έιεγρνο ζπζθεπψλ δηθηχνπ ΓΔΖ, Αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ ειίδα 41

43 εθαξκνγψλ Κεθάιαην 8 (Σν Arduino πάεη ζρνιείν). Ardublock, S4A Κσδηθόο ζην ζύζηεκα ΔΤΓΟΞΟ: ειίδα 42

44 Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ & Πξνγξακκαηηζκόο Assembly πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Έηνο 2011 ειίδεο 304 ISBN Πεξηερόκελν: Θεσξία θαη Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Τπνινγηζηώλ. Πξνγξακκαηηζκόο MIPS Assembly (πιήξεο νδεγόο εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ) Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 2 ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 3 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ Δλόηεηα 2 - ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 4 ΓΔΝΗΚΖ ΓΟΜΖ ΚΜΔ 5 ΒΑΗΚΑ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ 6 ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ ΚΑΣΑΥΧΡΖΣΧΝ 7 ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 8 ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 9 ΥΔΓΗΑΖ ΑΦΗΔΡΧΜΔΝΧΝ DATAPATH 10 ΚΜΔ ΣΤΠΟΤ CISC/RISC Δλόηεηα 3 - ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΝΖΜΖ ειίδα 43

45 11 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ & ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΜΝΖΜΖ 12 ΓΗΔΤΘΤΝΗΟΓΟΣΖΖ Δλόηεηα 4 - ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 13 Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΑΓΧΓΟΤ Δλόηεηα 5 - ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΗΟΓΟΤ/ΔΞΟΓΟΤ 14 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Δλόηεηα 6 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ASSEMBLY 15 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ASSEMBLY ΓΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ MIPS 32bit 16 ΥΡΖΖ ΤΝΑΡΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΛΓΟΡΗΘΜΧΝ 17 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΝΑΚΧΝ Δλόηεηα 7 - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ Δλόηεηα 8 - ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΑΚΖΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Κσδηθόο ζην ζύζηεκα ΔΤΓΟΞΟ: ειίδα 44

46 Αξρηηεθηνληθή & Πξνγξακκαηηζκόο Μηθξνεπεμεξγαζηώλ πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο ΗΧΝ Έηνο 2010 ειίδεο 406 ΗSBN Πεξηερόκελν: Πξνγξακκαηηζκόο Assembly (MIPS, INTEL). ρεδίαζε κε ηε γιώζζα VHDL. Δξσηεκαηνιόγην εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. DVD κε βίληεν θαη άιιν εθπαηδεπηηθό πιηθό. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΒΗΒΛΗΟΤ 0. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην βηβιίν 1. Δηζαγσγή ΜΔΡΟ Η - Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο από ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή Δλφηεηα Α - Αξρηηεθηνληθή θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή MIPS Δλφηεηα Β - Αξρηηεθηνληθή θαη πξνγξακκαηηζκφο κηθξνεπεμεξγαζηψλ INTEL ΜΔΡΟ ΗΗ - Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο από ηελ πιεπξά ηνπ ζρεδηαζηή Δλφηεηα Α - Φεθηαθά θπθιψκαηα θαη πξνγξακκαηηζκφο ζε VHDL Δλφηεηα Β - Παξαδείγκαηα ζρεδηαζκνχ κε ηε γιψζζα VHDL. Γείηε νιφθιεξν ην θεθάιαην ΜΔΡΟ ΗΗΗ - Οξγάλσζε καζεκάησλ Δλφηεηα Α - Γηεμαγσγή καζεκάησλ Δλφηεηα Β - Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ειίδα 45

47 Παξάξηεκα Π1 - Μηθξνεπεμεξγαζηήο MIPS Λνγηζκηθφ PC-SPIM (MIPS Simulator) Οδεγφο βαζηθψλ εληνιψλ γηα ην κηθξνεπεμεξγαζηή MIPS Παξάξηεκα Π2 - Μηθξνεπεμεξγαζηέο INTEL Ζ ρξήζε ηνπ assembler γηα ηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο INTEL Οδεγφο βαζηθψλ εληνιψλ αθέξαηαο αξηζκεηηθήο γηα ηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο INTEL Παξάξηεκα Π3 - Λνγηζκηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ VHDL Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ Quartus II Υξήζε βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ Quartus II Παξάξηεκα Π4 - Αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα θαη αξηζκεηηθή ππνινγηζηή Κσδηθόο ζην ζύζηεκα ΔΤΓΟΞΟ: Αλαιπηηθά πεξηερόκελα DVD Πεγαίνο θώδηθαο Μεηαθνξά ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα MIPS Μεηαθνξά ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα INTEL Δθαξκνγέο (πεγαίνο θψδηθαο) VHDL Βίληεν - Υξήζε PC-SPIM (MIPS) Δγθαηάζηαζε PC-SPIM (πξνεγθαηάζηαζε.net) Δγθαηάζηαζε PC-SPIM (θχξηα εγθαηάζηαζε) Σν πεξηβάιινλ ηνπ PC-SPIM Αλάπηπμε & Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο Βίληεν - Υξήζε assembler (INTEL) Δθαξκνγέο DOS Δθαξκνγέο DOS (Γηφξζσζε ζθαικάησλ) Δθαξκνγέο Windows/Console Δθαξκνγέο Windows Βίληεν - Δθαξκνγέο VHDL Δγθαηάζηαζε Quartus II ειίδα 46

48 Δθαξκνγέο VHDL (Βήκα 1 - source) Δθαξκνγέο VHDL (Βήκα 2 - compilation) Δθαξκνγέο VHDL (Βήκα 3 - wav/sim) Πξόζζεην πιηθό Παξνπζίαζε MIPS/PC-SPIM γηα ην εξγαζηήξην (PowerPoint 2007) Παξνπζίαζε MIPS/PC-SPIM γηα ην εξγαζηήξην (PDF) Τπνδεηγκαηηθφο νδεγφο κειέηεο Τπνδεηγκαηηθά θχιια αζθήζεσλ Πεγέο ζην internet Δθαξκνγέο & Σερλνινγίεο Πνιπκέζσλ πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο Η ΧΝ Έηνο 2002 ειίδεο 253 ISBN Πεξηερόκελν: Γηαρείξηζε έξγνπ ζηα Πνιπκέζα. Σερλνινγία πνιπκέζσλ. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (ηνπηθέο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο) ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Α' (Γηαρείξηζε έξγνπ ζηα πνιπκέζα-multimedia Project Management) ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Α' - Δηζαγσγή ζηε Βαζηθή ζεσξία ηεο Γηαρείξηζεο Έξγνπ (Project) ζηα Πνιπκέζα ειίδα 47

49 Κεθάιαην 1 : Έξγα πνιπκέζσλ - Multimedia Projects (Βαζηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν) Κεθάιαην 2 : Γηαρείξηζε Έξγνπ ζηα πνιπκέζα (MMP Management) (Βαζηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν) Κεθάιαην 3 : Δθηίκεζε ηνπ Project θαη ζπιινγή βαζηθνχ πιηθνχ Κεθάιαην 4 : ρεδηαζκφο ηειηθήο πξφηαζεο MMP Κεθάιαην 5 : Έθδνζε ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Β' - Βαζηθέο επηινγέο πινπνίεζεο Κεθάιαην 6 : Δπηινγή πιαηθφξκαο Κεθάιαην 7 : Δπηινγή κέζσλ θαη ηερληθψλ Κεθάιαην 8 : πκπεξάζκαηα ΜΔΡΟ B' (Σερλνινγίεο πνιπκέζσλ-multimedia Technology) Κεθάιαην 1 : Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα Κεθάιαην 2 : Φεθηαθφο ήρνο Κεθάιαην 3 : Φεθηαθφ βίληεν Κεθάιαην 4 : Απνζεθεπηηθά κέζα γηα πνιπκέζα Κεθάιαην 5 : Σερληθέο ζπκπίεζεο Κεθάιαην 6 : Direct- Κεθάιαην 7 : Δπηθνηλσλίεο πνιπκέζσλ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Αζθήζεηο (Director & Flash) ειίδα 48

50 Πξνζσπηθόο Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο ΗΧΝ Έηνο 1994 ειίδεο 227 ISBN Πεξηερόκελν: Τιηθό θαη ινγηζκηθό Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (Αξρηηεθηνληθή, δνκή, πεξηθεξεηαθά). Πεξηιεπηηθά Πεξηερόκελα - Βαζηθέο γλψζεηο - Σν PC σο ζχζηεκα - Μνλάδεο I/O θαη πεξηθεξεηαθά - Τπνκνλάδεο PC, ζηάληαξη ζρεδίαζεο, ζπλαξκνιφγεζε - Πεξηβάιινληα εξγαζίαο - πκβαηφηεηα, αλαβάζκηζε, επεθηαζηκφηεηα, ηεθκεξίσζε - Ζιεθηξνληθά ηνπ PC (παζεηηθά ζηνηρεία, νινθιεξσκέλα, θιπ) - Γξήγνξνο νδεγφο γηα ην PC ειίδα 49

51 Μεραλνγξαθεκέλε βηνκεραληθή ινγηζηηθή πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ, Κ. Καξδαθάξεο Δθδόηεο ΔΛΛΖΝ Έηνο 1994 ειίδεο 79 ISBN Πεξηερόκελν: Αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ (πξνγξακκαηηζκόο) γηα ππνινγηζκνύο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραληθήο ινγηζηηθήο. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ Σν βηβιίν απηφ παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ινγηζηηθή. Δίλαη έηζη δνκεκέλν θαη γξακκέλν ψζηε αθφκα θαη έλαο ζπνπδαζηήο ηεο ινγηζηηθήο πνπ δελ γλσξίδεη πξνγξακκαηηζκφ λα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Όιεο νη θφξκεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ θαη απνηχπσζεο απνηειεζκάησλ δσγξαθίδνληαη ζηελ θπξηνιεμία κε έλα θνηλφ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ην δηαβάδεη σο αθνινπζία ASCII. Σν βηβιίν ήηαλ ηδαληθφ θαη γηα κε πεπεηξακέλνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ κπνξνχζαλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηηο πξψηεο ηνπο εθαξκνγέο. Ζ θηινζνθία δε πνπ δηέπεη ην ρηίζηκν ησλ εθαξκνγψλ ζα κπνξνχζε ππφ ζπλζήθεο λα εθαξκνζηεί αθφκα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηψληαο κηα πην πξνεγκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε Java. ειίδα 50

52 Turbo Pascal & Δθαξκνγέο πγγξαθέαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ Δθδόηεο ΗΧΝ Έηνο 1994 ειίδεο 283 ISBN x Πεξηερόκελν: Δθκάζεζε ηεο Turbo Pascal κε παξαδείγκαηα. Δθαξκνγέο ζηα Ζιεθηξνληθά θαη ζε άιινπο ηνκείο. PART A Κεθ. 1: Δηζαγσγή ζηελ Turbo Pascal Κεθ. 2: Πξνγξακκαηηζκφο Turbo Pascal Κεθ. 3: Μαζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη εληνιέο νζφλεο Κεθ. 4: Γνκέο ειέγρνπ θαη επαλάιεςεο Κεθ. 5: Πίλαθεο Κεθ. 6: Γηαδηθαζίεο & πλαξηήζεηο Κεθ. 7: Γξαθηθά Κεθ. 8: Γνκέο Unit Κεθ. 9: Αξρεία θαη εγγξαθέο Κεθ. 10: Γνκή ςεθηαθνχ ππνινγηζηή Κεθ. 11: Assembly θαη Turbo Pascal PART B Κεθ. 12: Πξνγξακκαηηζκφο Hardware ειίδα 51

53 PART C Κεθ. 13: Πεξηβάιινλ θαη κεηαγισηηηζηήο Turbo Pascal PART D Κεθ. 14: Δθαξκνγέο Turbo Pascal (γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ρεδίαζε ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, Πξνζνκνίσζε θαη ππνινγηζκφο ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ, θιπ) Ζιεθηξνληθό Γσξεάλ Πεξηνδηθό 3 ν ηεύρνο: Αχγνπζηνο 2014 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: Πεξηερόκελα 3νπ ηεύρνπο - 2ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο - Οη καζεηέο ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Φιψξηλαο ηνικνχλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηε ξνκπνηηθή - χζηεκα αλίρλεπζεο πηψζεσλ γηα ειηθησκέλνπο - Έιεγρνο πηήζεσλ Αεξνζθαθψλ.. κφλν κε ηελ ζθέςε - πλέληεπμε κε ην δεκηνπξγφ ηνπ Διιεληθνχ "Έμππλνπ ξνκπφ" θ. Θαλάζε Ησαλλίδε ειίδα 52

54 ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 2 ν ηεύρνο: Γεθέκβξηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: Πεξηερόκελα 2νπ ηεύρνπο - Αθηέξσκα ζην 4ν Φεζηηβάι Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο-i2fest Φνξέο πην γξήγνξν internet απφ ην MIT - Νένη Δπηζηήκνλεο: Η. Βνπξβνπιάθεο - Φεθηαθά αληίγξαθα θιεηδηψλ ζην Cloud - Καηαζθεπή: Μεραληθφ Τπφγεην Πάξθηλγθ - Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα ΔΣΔπ ειίδα 53

55 ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ISSN Σφπνο έθδνζεο: Λακία 1 ν ηεύρνο: Ηνχιηνο 2013 Δθδφηεο: Π. Παπάδνγινπ, Γ. Εάξδαο Web site: Πεξηερόκελα 1νπ ηεύρνπο - 1ε Παλειιήληα ζπλάληεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ξνκπνηηθήο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο - Άξζξν ηνπ πξνέδξνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ Φζηψηηδαο - Άξζξν Τπνπξγείνπ Αλάπηπμε (StartUpGreece) - πλέληεπμε κε ηνλ Α. Αιακπάλν (1νο καζεηηθφο δηαγσληζκφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο) - Slaros Project (πηήζε ζηα 39Km!) - πλέληεπμε κε ηνλ επηρεηξεκαηία Ν. Παπαδεκεηξίνπ 18. ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 18.1 πλεηζθνξά ησλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ Ζ πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηελ νπζία απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ην ζπνπδαζηή πνπ θαιείηαη λα ζπλδπάζεη γλψζεηο θαη εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα εθαξκνγή ή λα κειεηήζεη ζε βάζνο έλα αληηθείκελν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επφπηε θαζεγεηή. Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο αλήθνπλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: ειίδα 54

56 Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα (νρήκαηα, βξαρίνλεο, θιπ) Απηνκαηηζκνί (κεηξήζεηο, έιεγρνο, θιπ) Ζιεθηξνληθά Γίθηπα αηζζεηήξσλ Πξνγξακκαηηζκόο Assembly Όιεο νη πηπρηαθέο πεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθήο εθαξκνγήο βαζηζκέλεο θπξίσο ζε πιαηθφξκεο αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο ρακεινχ θφζηνπο πνπ πξνυπνζέηνπλ ην ζπλδπαζκφ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Κάζε ζπνπδαζηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ πηπρηαθή φπσο: Απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ γηα ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε δήηεζε Πηζαλή εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο παηέληαο Δίζνδν ζε έλα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν ηνκέα ηεο αγνξάο κε επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο Αλνίγεη λένπο δξφκνπο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζπνπδαζηή Με φια ηα παξαπάλσ πινπνηείηαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζπνπδψλ ζηελ ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε πνπ δίλεη έκθαζε ζην ζπλδπαζκφ εθαξκνζκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ. ειίδα 55

57 18.2 Δπηιεγκέλα Γείγκαηα πηπρηαθώλ εξγαζηώλ (επνπηεία) Πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ επνπηεχεη ν Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ θαη έρνπλ νινθιεξσζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε). Σίηινο Απηφκαην ζχζηεκα ζπληήξεζεο θαηνηθηδηνπ ζθχινπ πνπδαζηήο Γαλάζθνο Υξήζηνο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2013 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα κηα πεηξακαηηθή θαηαζθεπή ε νπνία παξέρεη απηφκαηα ηξνθή θαη λεξφ ζε θαηνηθίδην ζθχιν. Σν ζχζηεκα ειέγρεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα Arduino θαη δηαζέηεη θαηάιιεια κεραληθά, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ειεγρφκελε παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ. Ο αληίζηνηρνο ζρεδηαζκφο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο πνζφηεηαο πνπ απνκέλεη ζε ηξνθή θαη λεξφ ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ν αλεθνδηαζκφο. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθή δχγηζε αιιά θαη απφ θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο. Ο ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη κέζσ internet. Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή έρεη γίλεη απφ ην ζπνπδαζηή θαη πεξηιακβάλεη κνηέξ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δνρείνπ λεξνχ, πεξηζηξεθφκελν θνριία γηα ηελ παξνρή ηξνθήο, εηδηθή αληιία λεξνχ, αηζζεηήξεο, ειεθηξνβάλεο, ειεθηξνειεγρφκελνπο δηαθφπηεο, πιαηθφξκα Arduino, θιπ. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε παξνρή ηξνθήο θαη λεξνχ γηα κεγάιν ζρεηηθά εκεξνινγηαθφ δηάζηεκα. ειίδα 56

58 Σίηινο χζηεκα ππνζηήξημεο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπδαζηήο Διεπζέξηνο Κπξηαθάθεο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2014 ύληνκε πεξηγξαθή ηφρνο ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ αηζζεηήξσλ ψζηε λα ιακβάλνληαη αζχξκαηα νη κεηξήζεηο απφ ηνπο αζζελείο θαη λα κεηαδίδνληαη γηα επεμεξγαζία ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή φπνπ θαη εθηειείηαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο. Ο θεληξηθφο ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αζζελή ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: αθίλεηνο, ζε θίλεζε θαη πεζκέλνο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη αληίζηνηρα κε ηα ρξψκαηα κπιε, πξάζηλν θαη θφθθηλν. ειίδα 57

59 Σίηινο Γίθηπν αηζζεηήξσλ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπδαζηήο Κπξηαθάθεο Διεπζέξηνο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2013 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα έλα πεηξακαηηθφ δίθηπν αηζζεηήξσλ πνπ απνηειείηαη απφ θφκβνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηα άηνκα κε πξφβιεκα θαη έλα θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο/εηδνπνίεζεο. Οη θφκβνη θαηαγξάθνπλ ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη εηδνπνηνχλ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. πηψζε). Σν ζχζηεκα είλαη πεηξακαηηθφ θαη ζα δνθηκαζηεί σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ βάζεη ηεο θίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ηφζν ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. Τπάξρνπλ ήδε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζην ζχζηεκα λα θάλεη απηφκαην classification βάζεη ησλ κεηξήζεσλ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο (εηθφλα πνπ αθνινπζεί). ειίδα 58

60 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζπζηήκαηνο Σίηινο χζηεκα κέηξεζεο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα πνπδάζηξηεο Λάζθαξε Θεψλε Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2013 ύληνκε πεξηγξαθή Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί δχν ή πεξηζζφηεξνπο αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηνπλ επηηαρπλζηφκεηξν θαη γπξνζθφπην. Οη αηζζεηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζηα επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. βξαρίνλεο). Οη κεηξήζεηο ζπιιέγνληαη αζχξκαηα απφ έλα θεληξηθφ θφκβν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν ινγηζκηθφ ειίδα 59

61 απεηθνλίδεη γξαθηθά ηηο κεηξήζεηο ελψ θάλεη θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο γηα ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο ησλ δχν επηιεγκέλσλ ζεκείσλ. Οη κεηξήζεηο ζα αμηνπνηνχληαη κειινληηθά απφ θπζηθνζεξαπεπηή. Σίηινο Μειέηε θαηαζθεπήο ξνκπνηηθνχ κηθξνβξαρίνλα πνπδαζηέο Κνπξηάθεο Α. Λεπζεξηψηεο Α. Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2012 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα έλα ξνκπνηηθφ κηθξνβξαρίνλα πνπ απνηειείηαη απφ 4 κνηέξ ησλ 9 γξακκαξίσλ (κηθξνκνηέξ). Σν ξεχκα παξέρεηαη απφ ην Arduino ελψ ν ρξήζηεο δίλεη ηηο εληνιέο θίλεζεο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη θαη ε ζέζε θάζε κνηέξ (κέζσ ηνπ processing). ειίδα 60

62 Σίηινο Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο πεξηνρήο πνπδαζηήο Μίζθνο Βαζίιεο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2012 ύληνκε πεξηγξαθή Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ξνκπνηηθφ φρεκα θαη έλα ζηαζκφ βάζεο. Σν φρεκα θηλείηαη ζε κηα πίζηα (ζην πεξηβάιινλ ηνπ πεηξάκαηνο) θαη παίξλεη κεηξήζεηο απφ θηλεηφ αηζζεηήξα απφζηαζεο. Οη κεηξήζεηο κεηαδίδνληαη αζχξκαηα ζην ζηαζκφ βάζεο ν νπνίνο δηαζέηεη κηα νζφλε LCD. Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο επεμεξγάδεηαη ηηο κεηξήζεηο θαη ζρεδηάδεη κε γξαθηθφ ηξφπν έλα ζηνηρεηψδε ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ θηλείηαη ην φρεκα. Απηή ε πηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε ην 2012 ζηελ Παλειιήληα Έθζεζε Λακίαο (ΠΔΛ) θαζψο θαη ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ). ειίδα 61

63 Σίηινο Ρνκπνηηθφ φρεκα αλαγλψξηζεο ρξσκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπδάζηξηα Ληάζθνπ Παλαγηψηα Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2012 ύληνκε πεξηγξαθή Έλα ξνκπνηηθφ φρεκα (βαζηζκέλν ζε θηελφ παηδηθφ παηρλίδη) ειέγρεηαη απφ ην Arduino ην νπνίν αλαγλσξίδεη ρξψκαηα κέζσ ελφο αηζζεηήξα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζην κπξνζηηλφ κέξνο. Μηα πεξηνρή κε ρξσκαηηζκέλνπο δξφκνπο θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ νρήκαηνο ην νπνίν ζηξίβεη βάζεη ησλ ρξσκάησλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε πνξεία ηνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή. Πεξηζζφηεξα ηέηνηα νρήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη ζπληνληζκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ. ειίδα 62

64 Σίηινο χζηεκα ηειεκεηξίαο γηα νθηαθφπηεξν αεξνβηληενζθφπεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπδαζηήο Αλησλίνπ Παχινο Δπηβιέπσλ Παλαγηψηεο Παπάδνγινπ Έηνο αλάζεζεο 2011 ύληνκε πεξηγξαθή ε απηή ηελ πηπρηαθή ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα Arduino γηα λα κεηαθέξνληαη ζηνηρεία πηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε έλα ζηαζκφ εδάθνπο κέζσ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. ην αξρηθφ κνληέιν κεηαθέξνληαη κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, πςνκέηξνπ, θιπ. Οη κεηξήζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πηεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο πηήζεο κηαο θαη ην νθηαθφπηεξν έρεη πςειφ θφζηνο ιφγσ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη (πξνεγκέλα ζπζηήκαηα πινήγεζεο, θηλεηήξεο, θάκεξα πςειήο αλάιπζεο, θιπ). Σν ζχζηεκα ηειεκεηξίαο έρεη δνθηκαζηεί ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο πηήζεο. ην λέν ζχζηεκα έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ αηζζεηήξσλ γηα αμηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ κεηξήζεσλ. ειίδα 63

65 19. ΜΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ 19.1 Πεξηνδηθό πνιηηηθήο αεξνπνξίαο RBF [19] Π.Παπάδνγινπ. Αλαζθφπεζε άξζξσλ ζην ρψξν ησλ εμνκνησηψλ πηήζεο. RBF (27), 2009 [18] Π.Παπάδνγινπ. Home cockpit-simulator: Ζ νινθιήξσζε. RBF (26), 2009, pp [17] Π.Παπάδνγινπ. -Plane. RBF (25), 2009, pp [16] Π.Παπάδνγινπ. FS: ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΚΟΝΟΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ. RBF (24), 2009, pp [15] Π.Παπάδνγινπ. ORBITER: Γσξεάλ Simulator δηαζηεκηθψλ πηήζεσλ. RBF (23), 2009, pp [14] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Home Cockpit : Οη πξψηεο δνθηκέο θαη εληππψζεηο. RBF (22), 2008, pp [13] Π.Παπάδνγινπ. Flight Gear: Flight Simulator αλνηρηνχ θψδηθα. RBF (21), 2008, pp [12] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο B. RBF (20), 2008, pp [11] Π.Παπάδνγινπ. Καηαζθεπή Κνλζφιαο ειέγρνπ γηα Flight Simulator, Μέξνο Α'. RBF (19), 2008, pp [10] Π.Παπάδνγινπ. FS: Πηήζε κε αλεκφπηεξν. RBF (18), 2008, pp [9] Π.Παπάδνγινπ. FS2004: Airliner Pilot. RBF (17), 2008, pp [8] Π.Παπάδνγινπ. Home Simulator: Οπηηθφ χζηεκα. RBF (16), 2007, pp [7] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο B. RBF (15), 2007, pp [6] Π.Παπάδνγινπ. FS: Ζξάθιεην-Αζήλα, Μέξνο Α. RBF (14), 2007, pp [5] Π.Παπάδνγινπ. Flight Training Devices & Καηαζθεπή Cockpit. RBF (13), 2007, pp [4] Π.Παπάδνγινπ. Home Motion Simulator. RBF (12), 2007, pp [3] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: MS-Flight Simulator-. RBF (11), 2007, pp [2] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: πηήζε εζηζκνχ. RBF (10), 2006, pp [1] Π.Παπάδνγινπ. Computer Flight Simulation: Πξνζνκνίσζε θαη Δμνκνίσζε πηήζεσλ. RBF (9), 2006, pp Πεξηνδηθό πιεξνθνξηθήο Win ειίδα 64

66 * Ο πξφδξνκνο ηνπ πεξηνδηθνχ PC-Magazine [13] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Πξνζηαζία ινγηζκηθνχ απφ πεηξαηέο Win (80),2000, pp [12] Π. Παπάδνγινπ, Γ.Αιεμάλδξνπ Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην Internet Win(79),2000, pp [11] Π. Παπάδνγινπ, Ζ.Γαξαδήκνο Γεκηνπξγήζηε έλα κηθξφ Τπνινγηζηή. Σα πξψηα βήκαηα, Win(79), 2000, pp [10] Π. Παπάδνγινπ Γνξπθνξηθέο Δπηθνηλσλίεο,Win(79),2000, pp ειίδα 65

Faculty of Technological Applications Sterea Hellas (Central Greece) Institute of Technology (Higher Education)

Faculty of Technological Applications Sterea Hellas (Central Greece) Institute of Technology (Higher Education) DR. PANAYOTIS PAPAZOGLOU Assοciate Professor Department of Computer Engineering Faculty of Technological Applications Sterea Hellas (Central Greece) Institute of Technology (Higher Education) 1. CONTACT

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Στοιχεία asly@ece.upatras.gr (+30) 6945-546371 Google Scholar Asimakis Lykourgiotis LinkedIn Lykourgiotis Asimakis Εκπαίδευση ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Ημερ. Κτίσης Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΜΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: 19/12/1980 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ανδρέας Π. Πλαγεράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ανδρέας Π. Πλαγεράς Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ανδρέας Π. Πλαγεράς Περιεχόμενα 1. Διαδίκτυο των Πραγμάτων 2. Υπολογιστικό Νέφος 3. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα