ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΚΑΚΩΙ/ΥΠ/329 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αντιμάχεια ΠΡΟΣ : Οπως ο Π.Δ ΚΩ Πληροφορίες : Φ.Κουλιά Π.Δημόπουλος Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ Tρίτη 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :30-11:00 ΤΟΠΟΣ : ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πρόχειρου Μειoδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση εργασιών Α) πλήρωσης ρηγματώσεων διαδρόμου προσγείωσης /απογείωσης α/φων και Β) αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα στο δάπεδο του πεδίου ελιγμών α/φων, μετά των υλικών, του Κρατικού Αερολιμένα Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», προϋπολογισμου ευρώ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εχοντας υπόψη: 1.- Το Ν.Δ. 714/70, περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1340/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28 Α)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 439/89 (ΦΕΚ 190 Α) και το Π.Δ. 36/93 (ΦΕΚ 13 Α) και τις διατάξεις του Ν.3913/2011 «Αναδιοργάνωση της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 18/Α/ » 3.- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4.- Το ΠΔ 60/2007 ( ΦΕΚ 64/Α/ ) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών στις διατάξεις της Οδηγίας κ.λ.π.

2 5.- Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 6.- Την με αριθμ Δ10/Α/50277/2655/ απόφαση του ΥΠΜΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ10/Α/2450/144/ και Δ10/Α/17010/1145/ Αποφάσεις, «Περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή κλπ» 7.- Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ Β/1291/ ) και την απόφαση _10/Α/2450/144/ Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β/108/ ) που αφορούν την αναπροσαρμογή των ορίων προϋπολογισμών πρόχειρων διαγωνισμών. 8.- Τις διατάξεις του Ν. 2286/96 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α) 9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 ΦΕΚ 150 Α «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 10.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/ (ΦΕΚ Α/194/ ) περί αναλήψεων υποχρεώσεων από Διατάκτες 11.- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) Ενίσχυση της διαφάνειας κ.λ.π Τις διατάξεις του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/ ) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας 13.- Το Π.Δ. 24/2015 ( ΦΕΚ/Α/20/ ) & το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ/Α/21/ ), «περί κατάργησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού» 14.- Τις σχετικές Μόνιμες Οδηγίες Εκτέλεσης Δαπανών ΥΠΑ 15.- Την ένταξη των ανωτέρω εργασιών στη Συλλογική Απόφαση Επενδύσεων (ΣΑΕ) 077 με κωδικό 2014ΣΕ Το Υπηρεσιακό Σημείωμα, με αριθμό Πρωτ. ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Α/1182/ , Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δ11/Α Την Τεχνική Περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον προϋπολογισμό προμήθειας υλικών και εργασιών, όπως εγκρίθηκαν με το υπ.αριθμ. ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Δ/7970/2286/ Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Κρατικού Αερολιμένα Κω για α) την πλήρωση των ρηγματώσεων του διαδρόμου προσγείωσης /απογείωσης α/φων και β) την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στο δάπεδο του πεδίου ελιγμών α/φων λόγω έναρξης της θερινής περιόδου

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εργασιών α) πλήρωσης των ρηγματώσεων του διαδρόμου προσγείωσης /απογείωσης α/φων και β)αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στο δάπεδο του πεδίου ελιγμών α/φων μετα των υλικών του Κρατικού Αερολιμένα Κω 2. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ( σαράντε πέντε χιλιάδων ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων. 3. Ο διαγωνισμός, λόγω του κατεπείγοντος για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης ομαλής λειτουργίας λόγω έναρξης της θερινής περιόδου, θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Κώ (ΚΑΚΩΙ) στις 7 Απριλίου του 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από έως π.μ. από την Επιτροπή Προμηθειών του Κρατικού Αερολιμένα Κω, που έχει συσταθεί με την υπ.αριθμ. ΚΑΚΩΙ/ΥΠ/33/ , ΑΔΑ: 7ΔΔΩ1-Ψ7Χ. 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ή να καταθέσουν τις προσφορές τους ενωπίω της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στον Κρατικό Αερολιμένα Κω υπόψη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνουν δεκτές και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν ως εκπρόθεσμες. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο των εργασιών είτε για μία απο τις επιμέρους εργασίες ( α) & β) ). Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει η οικονομική προσφορά να αναφερεται χωριστά για την κάθε εργασία. 5. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την γραμματεία». 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις, Κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένη γνώση στο αντικέιμενο. 8. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού με μέριμνα του ΚΑΚΩΙ θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( Πρόγραμμα Διαύγεια ), στον Πίνακα Ανακοινώσων του Αερολιμένα, και θα σταλεί για ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Κω, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους Διακήρυξης, και την Τεχνική περιγραφή θα παρέχονται από το Τμήμα Υποστήριξης στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Κω, τηλ , & από 9.00 π.μ. έως μ.μ. 3

4 10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και κανονισμούς του παρούσας απόφασης και τους όρους της διακήρυξης που προσαρτώνται στην παρούσα Απόφαση (Διακήρυξη) καθώς και της τεχνικής περιγραφής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Επιτροπή Αγορών ΚΑΚΩΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΚΩΙ/ΥΠ Με εντολή Υπουργού Ο Αερολιμενάρχης κ.α.α. Α.Καλλούδης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ε.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 4

5 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρθρο Πρώτο Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 1.- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις, Κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένη γνώση στο αντικέιμενο. Αρθρο Δεύτερο Δικαιολογητικά συμμετοχής - Προσφορές 1.- Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα. (1 πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 2- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται. 3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». - Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ» - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του συμμετέχοντος 4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, ήτοι : α) Yπεύθυνη δήλωση του συμμετεχόντος στο διαγωνισμό ή του νομίμου εκπροσώπου του, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι : i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχουν ιι) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα προαναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.2 5

6 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α της παρ.2 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ.γ της παρ.2 ιιι) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/07 β) Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια της επαγγελματικής του δραστηριοτήτας και οι τεχνικές δυνατότητες του για την καλή εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών Η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής αποτελεί απαράβατο όρο, η μη προσκόμιση της συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. γ) Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και την Τεχνικής Περιγραφής ( που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. δ) Εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού εκπροσώπησης τους. 4.2 Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας 4.3 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ( πρωτότυπο και αντίγραφο). Οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ( παρ.3 του παρόντος άρθρου) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ α) Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, ήτοι : - Tην προσφερόμενη τιμή ολογράφως και αριθμητικώς - Το ποσοστό του Φ.Π.Α. (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία) - Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς Η προσφορά μπορεί να αφορά και τις δύο εργασίες, ήτοι : α) την πλήρωση των ρηγματώσεων του διαδρόμου προσγείωσης /απογείωσης α/φων και β) την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στο δάπεδο του πεδίου ελιγμών α/φων. ή μία εξ αυτών. Aλλά απαραίτητα, επι ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αναγράφονται οι οικονομικές προσφορές χωριστά για α) την πλήρωση των ρηγματώσεων του 6

7 διαδρόμου προσγείωσης /απογείωσης α/φων και β) την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στο δάπεδο του πεδίου ελιγμών α/φων. β) Η προσφορά πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. γ) Προσφορές που δεν είναι σε ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφερόμενη τιμή δεν θα περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. 16%, που βαρύνει τον προμηθευτή. Οι κράτησεις και ο φόρος εισοδήματος που παρακρατούνται βαρύνουν τον προμηθευτή. δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντας για 120 (εκατόν είκοσι ) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πρίν από την λήξη της. ε) Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα,σβησίματα,προσθήκες,διορθώσεις. στ) Προσφορά αόριστη και συνεπώς ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. η) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αρθρο τρίτο Ενστάσεις 1.- Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο κατά της νομιμότητας της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας αυτού ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. 2.- Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διακήρυξης υποβάλλονται εγγράφως στον Κρατικό Αερολιμένα Κω εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση αυτής. Για τον καθορισμό της εν λόγω προθεσμίας συνυπολογίζεται και η ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.οι ενστάσεις αυτές εξετάζονται από το Επιτροπή Ενστάνσεων, που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, το οποίο αποφαίνεται επ αυτών, σε περίπτωση δε τροποποίησης της διακήρυξης, εγκαίρως γνωστοποιείται αυτή στους ενδιαφερομένους. 3.- Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού και της συμμετοχής διαγωνιζομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, υποβάλλονται εγγράφως μόνο υπό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό στην επιτροπή Ενστάνσεων αυτού, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή εντός 24ώρου από της λήξεως διενέργειας αυτού. 4.- Η υποβολή των ενστάσεων αυτών δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. 7

8 Αρθρο Τέταρτο Διενέργεια του Διαγωνισμού 1.- Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα σε δημόσια συνεδρίαση παραλαμβάνει τους φακέλους στους οποίους κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα περιλαμβάνονται τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής, και σε χωριστούς σφραγισμένους φάκελους, οι οικονομικές προσφορές και οι τεχνικές προσφορές. Αφού μονογράψει τους φακέλους αυτούς τους καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού κατά σειρά προσέλευσης των ενδιαφερομένων. 2.- Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους, μονογράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αναγιγνώσκει εις επήκοον όλων των νομίμως παρισταμένων το περιεχόμενό τους. Ακολούθως, αποσφραγίζει τις τεχνικές προσφορές, τις οποίες και μονογράφει και τέλος αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις οποίες μονογράφει, ανακοινώνει δε τις προσφερόμενες τιμές στους παρευρισκόμενους. 3.- Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερες από τις χαμηλότερες προσφορές είναι μεταξύ τους ίσες, ο διαγωνισμός συνεχίζεται προφορικά μεταξύ των προσφερόντων αυτές μέχρις αναδείξεως τελευταίου μειοδότη. Στην περίπτωση αυτή το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και από τον μειοδοτήσαντα. 4.- Οι μειοδότες δύναται να είναι και δύο, ένας ανά εργασία, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 5.- Αν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, ο Αερολιμενάρχης καλεί αυτόν εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 24 ωρών. 6.- Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος μειοδότη. Αρθρο Πέμπτο Κατακύρωση του αποτελέσματος 1.- Μετά το πέρας του διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας αυτού συντάσσει εισηγητική έκθεση (Πρακτικό) στην οποία διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και προτείνει στο αρμόδιο όργανο της ΥΠΑ την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή την επανάληψή του. 8

9 2.- Με βάση την ανωτέρω έκθεση μαζί με τα δικαιολογητικά και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, ο Αερολιμενάρχης αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός τριάντα (30) ημερών. 3. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης γίνεται στον τελευταίο μειοδότη (ανάλογα με την περίπτωση) με επιδοτήριο έγγραφο, το οποίο υπογράφουν ο επιδίδων και ο τελευταίος μειοδότης ή με απόδειξη. 4.- Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του μειοδοτήσαντος να παραλάβει την κατακυρωτική απόφασης, αυτή θυροκολλάται στο κατάστημα όπου εδρεύει η επιχείρησή του και συντάσσεται σχετική έκθεση την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον αντίκλητο. Αρθρο έκτο Κατάρτιση συμβάσεως 1.- Ο τελευταίος μειοδότης ή εκείνος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σ αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης στον Αερολιμένα για την υπογραφή της συμβάσεως. 2.- Ο μειοδότης είναι υποχρεομένος να προσκομίσει : α) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσό που αντιπροσωπεύει το 10% επί της συνολικής συμβατικής δαπάνης των εργασιών α) πλήρωσης των ρηγματώσεων του διαδρόμου προσγείωσης /απογείωσης α/φων και β)αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στο δάπεδο του πεδίου ελιγμών α/φων μετα των υλικών, διάρκειας 18 μηνών( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων σύμβασης και εφόσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλώς με απόφαση αρμοδίου οργάνου της ΥΠΑ επιβάλλεται η κατάπτωση αυτής ως ποινική ρήτρα. β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, όπως αυτά περιγράφονται στον Π.Δ. 118//07, άρθρο 6 παρ. 2 γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημέροτητα Αρθρο έβδομο Τρόπος Πληρωμής 1.- Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του αναδόχου, σε βάρος του ΣΑΕ 077, μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ήτοι: Α) Τιμολόγιο Β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερώτητα Γ) Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα αναγράφεται το IBAN και το ονοματεπώνυμο του αναδόχου 9

10 και μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Αερολιμένα. 2. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις 3% επι της καθαρής αξίας χωρίς ΦΠΑ υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και τέλη χαρτοσήμου 2% επι των κρατήσεων, πλέον 20% εισφορά υπερ ΟΓΑ επι του τέλους χαρτοσήμου, 0,10% επι της καθαρής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ) όπως και 8% επί της καθαρής αξίας προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος (Ν.2198/94 ΦΕΚ 43/Α). Ολες οι ανωτέρω κρατήσεις είναι σε βάρος του ανάδοχου. Αρθρο Ογδοο Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αρθρο Ένατο Κυρώσεις Ποινικές Ρήτρες Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της υπηρεσίας τις εργασίες ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρηξης μέσα στο χρονικό διάστημα που θα καθορίζει η σύμβαση, η υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ συμβατικής τιμής και της προκύπτουσας, βαρύνουν τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα επιβληθούν, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. Αρθρο Δέκατο Λοιποί Οροι 1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε 20 (είκοσι μέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Ο ανάδοχος και ο ΚΑΚΩΙ οφείλουν να καταβάλουν προσπάθεια για την από κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίον τυχόν προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ώρες εργασίες θα ρυθμίζονται μετά από συνεννόηση λαμβάνοντας υπόψη την ομαλή λειτουργία του Αερολιμένα και με βάση τις προγραμματισμένες πτήσεις ανα ημέρα, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αερολιμένα. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ7/ Δ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΕΣ : Σφράγιση ρηγματώσεων ασφαλτοτάπητα πεδίου ελιγμών πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών σφράγισης ρηγματώσεων, που εμφανίζονται στο πεδίο ελιγμών του αεροδρομίου Κω. 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στον ασφαλτοτάπητα του πεδίου ελιγμών του αεροδρομίου Κώ (διαδρόμου, τροχοδρόμων και δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών) έχουν εμφανιστεί ρηγματώσεις, που διατρέχουν εγκάρσια και κατά μήκος του άξονα του διαδρόμου. Οι ρηγματώσεις οφείλονται σε υποκείμενα προβλήματα της τελικής στρώσης κυκλοφορίας και στην γήρανση του ασφαλτοτάπητα. 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για τη σφράγιση - πλήρωση των ρηγματώσεων του ασφαλτοτάπητα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Διάνοιξη της ρωγμής με ειδικό κόφτη σε βάθος mm και πλάτος όσο απαιτείται ή τουλάχιστον όσο το πλάτος που δημιουργείται από τον κόφτη (περίπου mm) Καθαρισμός της διευρυμένης ρωγμής από τα ξένα σώματα και στέγνωμα αυτής και της γειτνιάζουσας επιφάνειας με κατάλληλη συσκευή που παράγει υπέρθερμο πεπιεσμένο αέρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η πλήρης προετοιμασία του για να δεχθεί το υλικό πλήρωσης. Πλήρωση της ρωγμής με ειδική ελαστομερή μαστίχη αμέσως μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα της ρωγμής και ενώ αυτή θα είναι ακόμα ζεστή. Η ελαστομερής μαστίχη θα θερμαίνεται σε ειδικό λέβητα με διπλά τοιχώματα για να αποκτήσει την κατάλληλη θερμοκρασία (συνήθως 170 ο -180 ο C ) και την κατάλληλη ρευστότητα. Η πλήρωση του αρμού γίνεται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής επιβολής της ελαστομερούς μαστίχης, έτσι ώστε ο διευρυνόμενη ρωγμή να γεμίζει με υλικό και να σφραγίζεται η οριζόντια επιφάνεια της με ομοιόμορφη λωρίδα κατάλληλου πλάτους. Το πλάτος της λωρίδας θα είναι τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ρωγμή και τουλάχιστον 2 cm της επιφάνειας εκατέρωθεν αυτής, το δε πάχος της μεμβράνης που δημιουργείται θα είναι περίπου 2 mm Η μαστίχη θα είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή BS 2499 ή ASTM Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τη παρούσα Τεχνική Περιγραφή και εν μέρει με όσα αναφέρονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Τ/Δ7/Δ Η Δ/ΝΤΡΙΑ 11 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ ΝΙΚ. ΓΟΥΣΙΟΣ Δρ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ Πτ. Πολ. Μηχ. Πολ. Μηχ. Πολ. Μηχ.

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ7/ Δ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΕΣ : Αποκατάσταση τοπικών φθορών ασφαλτοτάπητα πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης φθορών, που εμφανίστηκαν στο πεδίο ελιγμών του αεροδρομίου Κω. 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στον ασφαλτοτάπητα του πεδίου ελιγμών του αεροδρομίου Κώ (διαδρόμου, τροχοδρόμων και δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών) έχουν εμφανιστεί φθορές σε διάφορες περιοχές. Συγκεκριμένα: 1. Στο άκρο 32 του διαδρόμου σε επιφάνειες 20Χ4,50 Μ, 5Χ4,50 Μ, 7Χ7Μ και 3Χ3 Μ εμφανίζονται εξάρσεις, υποχωρήσεις και τροχοαυλακώσεις. 2. Στον νότιο τροχόδρομο σε επιφάνεια 11Χ60 Μ εμφανίζονται τροχοαυλακώσεις. 3. Στο δάπεδο αεροσκαφών στη θέση στάθμευσης 3 σε επιφάνειες 7Χ8 Μ και 6Χ7 Μ εμφανίζονται υποχωρήσεις και διάβρωση του ασφαλτοτάπητα από διαχύσεις καυσίμων. 4. Στον τροχόδρομο του δαπέδου στην εξοδο από τη στάθμευση 2 και στην έξοδο από τη στάθμευση 3 σε επιφάνειες 23Χ4,50 Μ και 40Χ4,50 Μ αντίστοιχα εμφανίζονται ερπυσμοί και τροχοαυλακώσεις. 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Για την αποκατάσταση των φθορών θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Φρεζάρισμα των ασφαλτικών επιστρώσεων του τμήματος που παρουσιάζονται φθορές σε μέγιστο βάθος 10 cm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Η φρεζαρεσθείσα επιφάνεια θα είναι ορθογωνικού σχήματος, που η μία πλευρά του θα είναι παράλληλη προς τον άξονα του διαδρόμου. Για τον ορισμό της αρχής και του τέλους της επέμβασης (περιγράμματος) θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά αρμοκόπτης. Η περιοχή της επέμβασης θα επεκτείνεται στο υγιές οδόστρωμα κατά 50 cm πέραν της ρηγματωμένης επιφάνειας. Το φρεζάρισμα θα γίνει σε 2 φάσεις, μία σε βάθος 5 cm και η άλλη σε βάθος αναλόγως του προβλήματος. Τα υλικά του φρεζαρίσματος θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του αεροδρομίου (διάστρωση του υλικού στις πλευρικές ζώνες ασφαλείας κ.λ.π.). Επιμελής καθαρισμός της φρεζαρισμένης επιφάνειας με απορροφητική σκούπα, πεπιεσμένο αέρα κ.λ.π. Συγκεκριμένα θα γίνει αφαίρεση και απομάκρυνση των πάσης φύσεως ρύπων (χαλίκια, σκόνες, κ.λ.π.). Εάν το αποτέλεσμα του καθαρισμού δεν είναι το αναμενόμενο τότε με την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης η επιφάνεια θα πλυθεί με ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την πλύση και καθαρισμό των διαδρόμων αεροδρομίων. 12

13 Εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης επί του φρεζαρισμένου οδοστρώματος με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης τύπου ΚΕ-1 σε αναλογία 0,6 Kg/Μ2 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ (πρώην ΠΤΠ Α-203). Συγκολλητική επάλειψη θα εφαρμοστεί και επί των κατακορύφων παρειών του ασφαλτοτάπητα που θα κοπεί με αρμοκόπτη. Διάστρωση μίας (1) ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ (πρώην ΠΤΠ Α265 διαβάθμισης Γ συμπ. πάχους 5 cm. Η απαίτηση θα προκύψει από το πόσο έχει επηρεαστεί η υποκείμενη ασφαλτική στρώση, από το οποίο θα εξαρτηθεί και το βάθος του φρεζαρίσματος Διάστρωση επί της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μίας (1) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ (πρώην ΠΤΠ Α265) συμπ. πάχους 5 cm η κάθε μία. Η τελική ασφαλτική στρώση θα ακολουθεί τις υπάρχουσες κλίσεις του υφισταμένου τάπητα κυκλοφορίας. Μεταξύ των στρώσεων του ασφαλτοτάπητα θα εφαρμοσθεί συγκολλητική επάλειψη με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης τύπου ΚΕ-1 σε αναλογία 0,6 Kg /m2 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ (πρώην ΠΤΠ Α-203), εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Επίβλεψη και το αρμόδιο Εργαστήριο Δημοσίων Εργων. Απαίτηση Είναι απαίτηση όπως τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική στρώση κυκλοφορίας να μην είναι υδρόφιλα, η δε φθορά του χονδρόκοκκου υλικού πρέπει κατά τη μέθοδο Los Angeles να είναι μικρότερη από 26% ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης της τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας θα γίνουν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις, που εθίγησαν από τη κατασκευή. Οι εργασίες διαγράμμισης θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ANNEX 14 του ICAO, την ΠΕΤΕΠ , τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι διαγραμμίσεις θα γίνουν με αντανακλαστικό χρώμα διαγράμμισης με αντιολισθηρή συμπεριφορά. Τα αντανακλαστικά χρώματα διαγράμμισης θα ανταποκρίνονται κατ ελάχιστον στα όσα προβλέπονται στην ΠΕΤΕΠ και στις ΠΤΠ ΧΡ-1 (για το λευκό) και ΠΤΠ ΧΡ-3 (για το κίτρινο) και επί πλέον θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά εφαρμογής και επιτυχούς συμπεριφοράς σε ασφαλτικούς τάπητες αεροδρομίων χωρών μελών της Ε.Ε ή των Η.Π.Α. 2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. Η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ασφαλτομιγμάτων θα είναι τύπου 50/70 ή 80/100 κατά την κρίση της Υπηρεσίας και του αρμόδιου εργαστηρίου (ΠΕΔΕ κ.λ.π.). Οι ασφαλτικές εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται όλες τις ώρες του 24ώρου (ημέρα και νύκτα) όπως αυτές καθοριστούν από την Διοίκηση του Αερολιμένα και την επίβλεψη του έργου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην συναρμογή των ασφαλτικών στρώσεων με το υφιστάμενο οδόστρωμα, έτσι ώστε να μην παρατηρείται καμία ανωμαλία ή αναβαθμός στο οδόστρωμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ενώσεις των ασφαλτικών λωρίδων διάστρωσης, ώστε να μην διακρίνονται και να μην απομακρύνονται τα χονδρόκοκκα αδρανή. Η επιφάνεια που θα προκύψει μετά τη διάστρωση της τελικής στρώσης του ασφαλτοτάπητα θα πρέπει να παρουσιάζει ικανοποιητική ομαλότητα σύμφωνα με τις επιταγές του ANNEX 14, VOL.1 του ICAO. Η διάστρωση του ασφαλτομίγματος των ασφαλτικών στρώσεων θα εκτελείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό FINISHER. 13

14 Κατά την συμπύκνωση του ασφαλτομίγματος η εντατική κυλίνδρωση (τουλάχιστον) αυτού θα εκτελείται υποχρεωτικά με ελαστιχοφόρους οδοστρωτήρες. Η συγκολλητική επάλειψη δεν θα διαστρώνεται σε έκταση μεγαλύτερη από όσο μπορεί να επικαλυφθεί την ίδια μέρα. Τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα γενικά του Αναδόχου δεν θα διακινούνται σε επιφάνειες επί των οποίων έχει διαχυθεί συγκολλητική και δεν έχει καλυφθεί με τάπητα. Επειδή κατά την διάρκεια των εργασιών δεν θα διακοπεί η λειτουργία του Αερολιμένα τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Αναδόχου θα διακινούνται σε περιοχές του πεδίου ελιγμών του αεροδρομίου στις οποίες θα διακινούνται κατ' ανάγκη και αεροσκάφη. Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε μόνιμη και συνεχή βάση συνεργείο με κατάλληλα μηχανήματα (μηχανικά σάρωθρα κ.λ.π.) για τον καθαρισμό του οδοστρώματος των περιοχών αυτών σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του Αερολιμένα. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών παραστεί ανάγκη διακοπής της εργασίας, λόγω λειτουργίας του Αεροδρομίου, αυτό θα γίνεται όποτε ζητηθεί από τον Αερολιμένα, χωρίς καμία αντίρρηση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν πληρώνεται ιδιαίτερα για την εργασία αυτή, δεδομένου ότι την έχει λάβει υπόψη του στην προσφορά του. Το ασφαλτικό συγκρότημα που θα χρειαστεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο πλησίον του Αεροδρομίου. Το συγκρότημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ημερήσιας παραγωγής τουλάχιστον 350 Μ3 σε 8ωρη λειτουργία. Η καταλληλότητα των αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών, ο τύπος και η αναλογία των ασφαλτικών υλικών (διαλύματα, άσφαλτος κλπ), καθώς και κάθε άλλου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, θα καθορισθούν κατόπιν εγκρίσεως από το ΚΕΔΕ ή το Κρατικό Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων ή από εγκεκριμένο ιδιωτικό εργαστήριο και μετά σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση των εργασιών σε οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου ελιγμών και η εν συνεχεία απόδοση του τμήματος σε χρήση δεν θα πρέπει να ξεπαιρνά τις 3 ημέρες. Προς τούτο θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη ταχεία εξέλιξη των εργασιών και επί πλέον για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των αεροσκαφών στις παρακείμενες περιοχές. που δεν επηρεάζονται από τις εν λόγω εργασίες. ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Τ/Δ7/Δ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ ΝΙΚ. ΓΟΥΣΙΟΣ Δρ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ Πτ. Πολ. Μηχ. Πολ. Μηχ. Πολ. Μηχ. 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ7/Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ : ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡ/ΝΑ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Τιμή Μονάδα ητα Ποσότ Δαπάνη Μονά Αναθεώρησης δας Μερική Ολική 1 1 Σφράγιση ρηγματώσεων με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ ΥΔΡ-6370 m , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% 3.120,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ Ο Τ/Δ7/Δ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η ΔΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ Β /ΤΕ5 ΝΙΚ. ΓΟΥΣΙΟΣ Β/ΠΕ7 ΔΡ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ Α/ΠΕ7 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ7/Δ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269Α m 400 1,50 600,00 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 10 cm Ν- ΟΔΟ m , ,00 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m ,55 660,00 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 μ ΟΔΟ-4421.Β m , ,00 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m , ,00 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΟΙΚ-7788 m ,50 675,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 16% 3.017,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ Ο Τ/Δ7/Δ Η ΔΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ Β /ΤΕ5 ΝΙΚ. ΓΟΥΣΙΟΣ Β/ΠΕ7 Δρ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ Β/ΠΕ7 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης ΕΥΡΩ.. Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ -Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας., Δ/νση..., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της Δ/ξης../.), και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας ΕΥΡΩ αυτής -Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. -Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. -Η παρούσα ισχύει για 18 μήνες από την ημ/νια έκδοσης της. -Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζονται και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 17

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα