ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 43061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκα θάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβα ση στον HALIL AZIROVIK Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκει ακής Εκπαίδευσης... 3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της Πε ριφερειακής Ενότητας Κιλκίς Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μουσικής σχολής με την επωνυμία «Μουσική Σχο λή Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας» Ανάκληση δημοσίευσης της υπ αριθμ. 1308/ απόφασης του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προ σχολικής Αγωγής» Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) (ΦΕΚ Β 2195/ ), περί διαπίστωσης αυτοδί καιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολι τικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ προϊόντος HEALIP... 7 προϊόντος GAMBROSOL (10 L), GAMBROSOL (10 Μ) & GAMBROSOL (10H)... 8 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος LEVOCARNIL... 9 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ όντος NUMETA G13%E, NUMETA G16%E, NUMETA G19%E Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος WILATE 500, WILATE Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος LECARTINOL προϊόντος SINARTROL Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος ZACORIST προϊόν KLORSEPT προϊόν KLORKLEEN προϊόν KLORSEPT προϊόν KLORSEPT προϊόν KLORSEPT GRANULES 500 GR ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β 1563 (1) Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτω χευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση πιστω τικών ιδρυμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α 27), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχο μένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου συνεννόησης του ν 4046/2012» (Α 40). β. Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν.4051/2012, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγρά φου 6 του άρθρου πρώτου της από 30 Απριλίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α 103). γ. του π.δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (Α 213 ) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 276).

2 43062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 98Α ). 2. Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι των απαιτήσεων του άρθρου 154γ του Πτωχευτικού Κώδικα ικανοποιούνται προνομιακά από το υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυ μα, με θέσπιση ανώτατου ορίου ανά δικαιούχο κατ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν. 3746/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρα γράφου 4 του άρθρου 13 Α του ν 3746/2009, η προνομι ακή ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154γ του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α 153) υπόκειται σε ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο που ορίζεται στο 50% επί της νόμιμης αποζημίωσης, τηρουμένου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση στον HALIL AZIROVIK. Με την υπ αριθ. 23/2007/2012 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσ/νίκης κα ταλογίσθηκαν στον HALIL AZIROVIK, πρώην κάτοικο Θεσ/νίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους τριών εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εν νιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών ( ,32 ευρώ). Ο ανωτέρω HALIL AZIROVIK κηρύχθηκε με την ανωτέ ρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας α) 245 χαρτοκιβωτίων, που περιέχουν συνολικά κούτες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO LIGHTS και β) 564 χαρτοκιβωτίων που περιέχουν συνολικά κούτες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO σκληρά, έμφορτων στο με αριθ. KKU εμπο ρευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλα πλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του ν.2960/01 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΤΖΙΔΗΣ Αριθμ /ΙΑ (3) Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες (2) διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και ισχύουν. 2. Τα στοιχεία α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) από φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /ΙΑ/ (ΦΕΚ 1030 Β ). 4. Την υπ αρ /Η/ (ΦΕΚ 2351 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συγχώνευση δια απορροφήσε ως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνι κό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ), «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσα νατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), και «Εθνικός Οργανισμός Πιστο ποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ /Η/ (ΦΕΚ 2957 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 5. Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 2103 Β ) άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 6. Τη με αριθμό /ΙΑ/ αίτηση της ετε ρόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ», με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, σχετικά με χο ρήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 7. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστο ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. Α/ 18214/ απόφαση της με αρ. 34/ συνεδρίασής του. 8. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 9. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκεια κής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ» με έδρα την Παλλήνη Αττικής, σύμφωνα με τη γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. Α/18214/ απόφαση της με αρ. 34/ συνεδρίασής του. Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ /3851 (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της Περιφε ρειακής Ενότητας Κιλκίς. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 186, 282 παρ. 1α και 283 παρ. 3 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010). 2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α /2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του N. 2738/07 (ΦΕΚ 180/Α /1999). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α /07). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α /2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο λόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου Πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 6. Τις σχετικές διατάξεις της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αρ. πρ. 2/78400/0022/ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011». 7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, που θα καλυ φθούν από τους υπάλληλους, εκτός των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων, της Π.Ε. Κιλκίς, λόγω αλλαγής των εφαρμογών μηχανοργάνωσης της Διαχείρισης του Προσωπικού, της Μισθοδοσίας και της Οικονομικής Διαχείρισης καθώς και η σύνταξη προϋπο λογισμού οικονομικού έτους 2013, ο μεγάλος αριθμός εισηγήσεων προς Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση αναλήψεων δαπανών, η διενέργεια διαγωνισμών για τις προμήθειες της ΠΕ Κιλκίς κ.λπ., οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρί ου, λόγω και της σημαντικής μείωσης του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων. 8. Τις έκτακτες εποχιακές και απρόβλεπτες υπηρεσια κές ανάγκες, που παρουσιάζονται για την αντιμετώπιση πλημμύρων, χιονοπτώσεων, παγετών κλπ.. 9. Το γεγονός, ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα σχόληση κατά τις απογευματινές ώρες έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 της Π.Ε. Κιλκίς, και ειδικότερα στον φορέα 073 και στον ΚΑΕ 0511 ύψους ,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη σης με αμοιβή για τους υπαλλήλους, εκτός των Προϊ σταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων, της Π.Ε. Κιλκίς, για το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως , κατά τις απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, για την αντι μετώπιση των εκτάκτων εποχιακών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,00 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 721 και Κ.Α.Ε Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί υπερωριακά τις απογευματινές ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως, είναι 28 υπάλληλοι συνολικά και για ώρες. Η ονομαστική κατανομή των ωρών, σε κάθε απασχολούμενο υπάλληλο, θα γίνει με νεότερη από φασή μας. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κιλκίς, 24 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθμ (5) Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μου σικής σχολής με την επωνυμία «Μουσική Σχολή Δή μου Λουτρακίου Περαχώρας». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν.3463/06 (114Α ), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (87Α ). β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. γ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α /1976)». δ. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω τικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/Α /1966)». ε. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμά των Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (302Α ). στ. Την αρ. ΥΠΠΟ /78036/2473/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/ Β /2004). ζ. Την υπ αριθ /2138/ (Φ.Ε.Κ. τ.β 1795/ ) Υπουργική Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία Μουσική Σχολή Δήμου Λου τρακίου Περαχώρας, η οποία στεγάζεται σε κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 17. θ. Την υπ αριθ. 141/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 1960/Β/ και την διόρθ. λαθ. Φ.Ε.Κ. 2277/Β/ ), σύμφωνα με την οποία συστάθηκε Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥ ΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», στο οποίο συγχωνεύτηκε το ανωτέρω νομικό πρόσωπο, όπου μεταξύ των σκοπών του περι λαμβάνεται και η λειτουργία τομέα Μουσικής. ι. Την υπ αριθ. 11/2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβου λίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του προηγούμενου Ν.Π.Δ.Δ, στον νυν, με αλλαγή της επωνυμίας της σε «Μουσική Σχολή Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων». ια. Την υπ αριθ. 47/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου μας με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του νομικού προσώπου αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής Λουτρακίου Περα χώρας, η οποία στεγάζεται σε κτίριο της οδού Κολο

4 43064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοτρώνη 17 στο Λουτράκι, από το συγχωνευθέν Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας», στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπό τη νέα επωνυμία «Μουσική Σχολή Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων». Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα πάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Λουτράκι, 24 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Αριθμ. απόφ. 220 (6) Ανάκληση δημοσίευσης της υπ αριθμ. 1308/ από φασης του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοι νωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολι κής Αγωγής» Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) (ΦΕΚ Β 2195/ ), περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάρ γησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπι κού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατ εφαρ μογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1. Το άρθρο 33 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α ) 2. Το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 3852/ Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 414/ τ. Β / , ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Φ.Ε.Κ. 1424/τ. Β /2009, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Φ.Ε.Κ. 812/τ. Β /2003, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Φ.Ε.Κ. 1198/τ. Β /2003, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Φ.Ε.Κ. 971/τ. Β / , ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Φ.Ε.Κ. 1008/τ. Β / , Κ.Α.Π.Η ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ Φ.Ε.Κ. 1455/τ. Β /6 9 10, Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Φ.Ε.Κ. 2048/τ. Β / , 2ο Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β / , 3ο Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Φ.Ε.Κ. 410/τ. Β / , Κ.Α.Π.Η. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Φ.Ε.Κ. 451/τ. Β / Την υπ αριθ. απόφ. 212/2011 του Δημοτικού Συμβου λίου Ιωαννιτών (Φ.Ε.Κ. 1058/ τ. Β ) «Συγχώνευση των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ιω αννιτών, αποφασίζει: Να γίνει ανάκληση δημοσίευσης της υπ αριθμ. 1308/ απόφασης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) (Φ.Ε.Κ. 2195/ τ. Β ) της διαπίστωσης αυτοδί καιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλλη λεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, διότι η διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάρ γησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου πρέπει να γίνει ξε χωριστά για τον καθένα Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύτηκε. Ιωάννινα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ (7) προϊόντος HEALIP Με την αρ.: 60427/ απόφαση του ΕΟΦ ανα κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος HEALIP. Δραστική ουσία: DOCONASOL Μορφή: Κρέμα 10% Δικαιούχος σήματος: JENSON PHARMACEUTICAL SERVICES LTD LONDON, UNITED KINGDOM Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: JENSON PHARMACEUTICAL SERVICES LTD LONDON, UNITED KINGDOM Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. (8) προ ϊόντος GAMBROSOL (10 L), GAMBROSOL (10 Μ) & GAMBROSOL(10H) Με την αρ.: 60886/ απόφαση του ΕΟΦ ανα κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος GAMBROSOL (10 L), GAMBROSOL (10 M) & GAMBROSOL (10 H). Δραστική ουσία: GLUCOSE ANHYDROUS, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE & SODIUM LACTATE ANHYDROUS Μορφή: Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης) 1,5% σε γλυκόζη Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης) 2,5% σε γλυκόζη & Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης) 4% σε γλυκόζη Δικαιούχος σήματος: GAMBRO LUNDIA AB, SWEDEN Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GAMBRO LUNDIA AB, SWEDEN Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος LEVOCARNIL. Με την αρ.: 63227/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της (9)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παραγράφου 3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν LEVOCARNIL. Δραστική ουσία: LEVOCARNΙΤΙNE Μορφή: Πόσιμο διάλυμα 2g/10ml (S.D) Δικαιούχος σήματος: BIOSPRAY ABEE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: BIOSPRAY ABEE (10) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος NUMETA G13%E, NUMETA G16%E, NUMETA G19%E. Με τις υπ αρ.: 64134, και / απο φάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν NUMETA G13%E, NUMETA G16%E, NUMETA G19%E. Δραστικές ουσίες: L ALANINE, L ARGININE, L ASPARTIC ACID, L CYSTEINE, L GLUTAMIC ACID, GLYCINE, L HISTIDINE, L ISOLEUCINE, L LEUCINE, L LYSINE MONOHYDRATE, L METHIONINE, L ORNITHINE HYDROCHLORIDE, L PHENYLALANINE, L PROLINE, L SERINE, TAURINE, L THREONINE, L TRYPTOPHAN, L TYROSINE, L VALINE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM ACETATE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE, SODIUM GLYCEROPHOSPHATE HYDRATED, GLUCOSE MONOHYDRATE, OLIVE OIL REINED + SOYA BEAN OIL REINED Μορφή: Γαλάκτωμα για έγχυση Δικαιούχος σήματος: BAXTER INTERNATIONAL INC. U.S.A. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: BAXTER HELLAS ΕΠΕ (11) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος WILATE 500, WILATE Με τις υπ αρ.: και / αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν WILATE 500, WILATE Δραστική ουσία: HUMAN COAGULATION ACTOR VIII+ HUMAN VON WILLEBRAND ACTOR Μορφή: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 500IU VIII + 500IU VW/VIAL, 1000IU VIII IU VW/VIAL Δικαιούχος σήματος: OCTAPHARMA AG, ΕΛΒΕΤΙΑ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: OCTAPHARMA HELLAS SA. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος LECARTINOL. (12) Με την αρ.: 63223/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν LECARTINOL. Δραστική ουσία: LEVOCARNITINE Μορφή: Αναβράζοντα κοκκία 1000MG/SACH ET Δικαιούχος σήματος: NIXEL INTERTRADE LTD, CYPRUS Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: NIXEL INTERTRADE LTD, CYPRUS (13) προϊόντος SINARTROL. Με την αρ.: 48741/ απόφαση του ΕΟΦ ανα κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος SINARTROL. Δραστική ουσία: PIROXICAM CINNAMATE Μορφή: Δισκία 30mg/TAB Δικαιούχος σήματος: PROSPA BV, ΟΛΛΑΝΔΙΑ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. (14) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ZACORIST. Με την αρ.: 61044/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν ZACORIST. Δραστική ουσία: IDARUBICIN HYDROCHLORIDE Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 1mg/ML Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ (15) προϊόν KLORSEPT 17. Με την αρ.: 65096/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν KLORSEPT 17. Μορφή: Αναβράζον δισκίο (Λευκά επίπεδα με γωνί ες)

6 43066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDENTECH, CLONARD, WEXORD, IRELAND (16) προϊόν KLORKLEEN. Με την αρ.: 65097/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν KLORKLEEN. Μορφή: Αναβράζον δισκίο (Λευκά επίπεδα με γωνί ες) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDENTECH, CLONARD, WEXORD, IRELAND (17) προϊόν KLORSEPT 87. Με την αρ.: 65098/ απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν KLORSEPT 87. Μορφή: Αναβράζον δισκίο (Λευκά επίπεδα με γωνίες) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDENTECH, CLONARD, WEXORD, IRELAND (18) προϊόν KLORSEPT 25. Με την αρ.: 65093/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγή θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν KLORSEPT 25. Μορφή: Αναβράζον δισκίο (Λευκά επίπεδα με γωνίες) Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDENTECH, CLONARD, WEXORD, IRELAND (19) προϊόν KLORSEPT GRANULES 500 GR. Με την αρ.: / απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν KLORSEPT GRANULES500 GR. Μορφή: ΚΟΚΚΙΑ Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDENTECH CLONARD, WEXORD, IRELAND

7

8 43068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1091 2 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ80000/ 10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ 1849/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα