E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ""

Transcript

1 E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile) Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 7 α) Σκοπόρ... 7 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 7 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 7 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία α) Σκοπόρ β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Κατάλογορ Επωτήσεων ΘΔΦΑΙΑΗΟ Α ΘΔΦΑΙΑΗΟ Β ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Δ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Σ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Ε ΘΔΦΑΙΑΗΟ Ζ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Θ ελίδα 2 από 20

3 ΘΔΦΑΙΑΗΟ Η ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΒ ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΓ ελίδα 3 από 20

4 1. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή επαγγέικαηνο (Job Profile) O θάηνρνο δηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ζηελ εηδηθφηεηα Κνκκσηήο - Σερληθφο Πεξηπνίεζεο Κφκεο έρεη πηζηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ηάζεηο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα εξγαζζεί ζε εμαξηεκέλεο ή κε εξγαζίεο ζαλ βνεζφο ζε νξγαλσκέλα θνκκσηήξηα ή θνπξεία. Ο Κνκκσηήο - Σερληθφο Πεξηπνίεζεο Κφκεο βάζεη ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ θαη θπξίσο ηεο ηερληθήο ηνπ θαηάξηηζεο κπνξεί λα εξγάδεηαη κε δήιν, ππεπζπλφηεηα επηκέιεηα θαη θξνληίδα θαη λα εθηειεί ηηο αθφινπζεο θχξηεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (duties): 1. Να εθαξκφδεη επηηπρψο ηηο αξρέο ηεο βαθήο, φια ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηε βαθή ησλ καιιηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο, πξνθχιαμεο θαη δηφξζσζεο πξνο απνθπγή πξνβιεκάησλ. 2. Να πξνζδηνξίδεη ην θαηάιιειν ρηέληζκα. 3. Να εθαξκφδεη ηερληθέο ζηεγλψκαηνο θαζψο θαη ηχπνπο ρηεληζκάησλ. 4. Να εθηειεί δηάθνξνπο ηξφπνπο θνπξέκαηνο. 5. Να εθηειεί ηχπνπο θνππ. 6. Να θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ. ελίδα 4 από 20

5 2. Αλάιπζε Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Task Analysis) 2.1 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο πξέπεη: Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ζεσξίαο ηεο βαθήο Να γλσξίδεη ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο Να γλσξίδεη ηε δξάζε ηνπ νμπδελέ Να γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνθχιαμεο θαη δηφξζσζεο Να γλσξίδεη ηα δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξκαλάλη θαζψο θαη ηε δξάζε ηνπο 2.2 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ ρηελίζκαηνο: Να γλσξίδεη πψο λα θαζνξίδεη ην ρηέληζκα 2.3 Γηα ην ζηέγλσκα: Να γλσξίδεη ηερληθέο ζηεγλψκαηνο Να γλσξίδεη ηε ρξήζε ηνπ ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ηεο θηέλαο θαη ηεο βνχξηζαο 2.4 Γηα ηελ εθηέιεζε θνπξεκάησλ: Να πξνζδηνξίδεη ζρήκαηα θεθαιήο θαη ηη ηαηξηάδεη ζε θαζέλα απφ απηά Να γλσξίδεη πψο λα θαιχπηεη ραξαθηεξηζηηθέο αηέιεηεο Να γλσξίδεη ηα ζσζηά εξγαιεία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί Να γλσξίδεη δηάθνξνπο ηξφπνπο θνπξέκαηνο 2.5 Γηα ηελ θνππ: Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θνπήο καιιηψλ Να γλσξίδεη ηα θχξηα εξγαιεία θαη εθφδηα γηα ηελ θνπή καιιηψλ Να γλσξίδεη ηνπο ηχπνπο πξνζψπνπ 2.6 Γηα ηελ πγηεηλή: Να γλσξίδεη ηηο κεζφδνπο απνιχκαλζεο θαη απνζηείξσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα θνκκσηήξην ελίδα 5 από 20

6 3. Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Η Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. ελίδα 6 από 20

7 3.1 Τν ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ Γηαδηθαζία α) Σθνπόο Με ηε δηαδηθαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Ι.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Η γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Σα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π., κεηα απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ θαη ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.. Η Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2).Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). ελίδα 7 από 20

8 Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Η αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Γηάξθεηα εμεηάζεσλ Η εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο Σηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α) Γηα ηηο βαθέο πξέπεη λα γλσξίδεη: Σα βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα, ηα δεζηά θαη ηα ςπρξά Ση λα πξνζέρεη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο Σνπο δηάθνξνπο ηχπνπο βαθψλ Αξίζκεζε ησλ βαζηθψλ ρξσκάησλ; Σε ρξήζε ηνπ νμπδελέ Σα δηάθνξα ζηάδηα ηεο βαθήο Σηο δπλαηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ βαθήο Β) Γηα ην ρηέληζκα πξέπεη λα γλσξίδεη: Βαζηθέο αξρέο πξηλ ηελ εθαξκνγή ινπζίκαηνο Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ινπζίκαηνο Σερληθέο ηπιίγκαηνο θαη ζηάδηα Σχπνπο ρηεληζκάησλ Δξγαιεία γηα ην ρηέληζκα θαη ηε ρξήζε ηνπο Σνπο γεληθνχο θαλφλεο styling καιιηψλ Γ) Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη: Σελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηψλ Σνλ θαιχηεξν ηξφπν δηαθήκηζεο Σελ θαιχηεξε ζέζε γηα έλα θνκκσηήξην Σα βαζηθά θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ θάηνρν ε ηνλ δηεπζπληή θνκκσηεξίνπ Γ) Γηα ηελ αλαηνκία θπζηνινγία πξέπεη λα γλσξίδεη: Σα ηκήκαηα ηεο αλαηνκίαο ζηα νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο ελίδα 8 από 20

9 ε πνηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ θνκκσηή Βαζηθέο γλψζεηο αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο Δ) Γηα ηελ ηζηνξία ηεο θνκκσηηθήο πξέπεη λα έρεη: Βαζηθέο γλψζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο θνκκσηηθήο ΣΤ) Γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πιηθώλ πξέπεη λα έρεη: Βαζηθέο γλψζεηο γηα ηε ζχλζεζε ζηνηρείσλ, ελψζεσλ θαη κεηγκάησλ Ε) Γηα ηελ πεξκαλάλη πξέπεη λα γλσξίδεη: Σχπνπο ρεκηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξκαλάλη Δίδε πεξκαλάλη. Πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα Γηαδηθαζία ηχπσλ πεξκαλάλη Ζ) Γηα ηε δεξκαηνινγία πξέπεη λα έρεη: Βαζηθέο γλψζεηο δεξκαηνινγίαο Θ) Γηα ηελ πγηεηλή θαη πξόιεςε αηπρεκάησλ πξέπεη λα γλσξίδεη: Βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο Αξρέο πγηεηλήο ζην ρψξν εξγαζίαο Σηο επζχλεο ηνπ θνκκσηή σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ Η) Γηα ηα κεραλήκαηα θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη: Βαζηθέο αξρέο ειεθηξηζκνχ Σε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θνκκσηεξίνπ πληήξεζε κεραλεκάησλ θνκκσηεξίνπ ΗΑ) Γηα ηελ θνππ πξέπεη λα γλσξίδεη: Σηο βαζηθέο αξρέο θνπήο καιιηψλ Σχπνπο πξνζψπνπ Σχπνπο θνππ Σα θχξηα εξγαιεία θαη εθφδηα γηα ηελ θνπή καιιηψλ ΗΒ) ΗΓ) Γηα ην ζρέδην πξέπεη λα γλσξίδεη: Σηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο. Να πξνζδηνξίδεη ζρήκαηα θεθαιήο θαη ηη ηαηξηάδεη ζε θαζέλα απφ απηά. Να κπνξεί λα θαιχπηεη ραξαθηεξηζηηθέο αηέιεηεο. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη: Πψο λα ρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ. Βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην θνκκσηήξην. Να επηδεηθλχεη θαιέο ηερληθέο ρξήζεο ηειεθψλνπ. ελίδα 9 από 20

10 3.2 Τν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεσλ Γηαδηθαζία α) Σθνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Ι.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Η δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ηo δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ.. ελίδα 10 από 20

11 δ) Γηάξθεηα εμεηάζεσλ Σν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο Σηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α) Γηα ηηο βαθέο πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεσξίαο ηεο βαθήο θαη ηελ ζηε βαθή ησλ καιιηψλ. Πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια γηα ηελ βαθή πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δνθηκήο ησλ καιηψλ. Γλσξίδεη ηε δξάζε ηνπ νμπδελέ ζηε βαθή ησλ καιιηψλ Πξνιακβάλεη, εθφζνλ γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνθχιαμεο θαη δηφξζσζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ή λα ιχλνληαη πξνβιήκαηα βαθήο Β) Γηα ην ρηέληζκα πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Να θαζνξίδεη ην ρηέληζκα Να επηδεηθλχεη ηερληθέο ζηεγλψκαηνο καιιηψλ ζε ειεχζεξε κνξθή Να επηδεηθλχεη ρηελίζκαηα κε ζηεγλσηήξεο καιιηψλ, θηέλα, βνχξηζα Να επηδεηθλχεη θαηζάξσκα κε ηα δάθηπια Γ) Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Καηαγξάθεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ θνκκσηεξίνπ Καζνξίδεη ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο δηαθήκηζεο Αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ Αληηιακβάλεηαη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην θνκκσηήξην Γ) Γηα ηελ πεξκαλάλη πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Πξνζδηνξίδεη ηηο θχξηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξκαλάλη Πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξκαλάλη Να εθηειεί κηα πνξεία - δηαδηθαζία πεξκαλάλη Δ) Γηα ηελ θνππ πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Δθηειεί δηάθνξνπο ηχπνπο θνππ Να πξνζδηνξίδεη ηα ζσζηά εξγαιεία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ελίδα 11 από 20

12 4. Καηάινγνο Δξσηήζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ρξψκαηα θαη πνηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά; 2. Πνηα είλαη ηα δεζηά ρξψκαηα θαη πνηα ηα ςπρξά; 3. Πψο ελεξγνχκε, φηαλ ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε βαθή ζε καιιηά κε πνζνζηφ ιεπθψλ πάλσ απφ 70% θαη ηη πξνζέρνπκε; 4. Ση πξνζέρνπκε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο; 5. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο κε δηαξθείαο βαθέο; 6. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο πξνζσξηλέο βαθέο; 7. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο εκη κφληκεο βαθέο; 8. Ση γλσξίδεηε γηα ην ηεζη επαηζζεζίαο; 9. Ση είλαη ην κνξηαλζάδ θαη πνχ ην εθαξκφδνπκε; 10. Πνηα ε ζεκαζία ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ηνπ ξελζάδ ζηε βαθή; 11. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ρξψκαηα ζηηο βαθέο;να ηα αλαθέξεηε αλαιπηηθά. 12. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε νμπδελέ ησλ 20 βαζκψλ; 13. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε νμπδελέ ησλ 30 βαζκψλ; 14. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε νμπδελέ ησλ 40 βαζκψλ; 15. Πψο πεξλάκε γηα πξψηε θνξά βαθή ζε θπζηθφ καιιί; 16. Ση είλαη ην ζηάξσκα θαη πνηνο ν ζθνπφο ηνπ; 17. Πψο γίλεηαη ην ζηάξσκα; 18. Ση είλαη θαη πψο γίλεηαη ην ξελζάδ; 19. Ση ιακβάλνπκε ππφςε σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ ρξσζηηθψλ,φηαλ θάλνπκε βαθή, πξηλ θάλνπκε πξνεηνηκαζία δηάγλσζε; 20. Ση είλαη ε ληεθνινξαζηφλ; 21. Ση είλαη ε ληεθαπάδ; 22. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ ληεθνινξαζηφλ; 23. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχκε θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ληεθαπάδ ζε καιιηά θαηεζηξακκέλα απφ ηερληθέο εξγαζίεο; 24. ε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε ην ληεθαπάδ; 25. Πνην είλαη ην ειαθξφ ληεθαπάδ; 26. Πνην είλαη ην ηζρπξφ κεζαίν ληεθαπάδ; 27. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ρξσκνζακπνπάλ; 28. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο βαθήο κεηά ηελ ληεθνινξαζηφλ; 29. Ση δχλακε μαλνίγκαηνο έρεη ε βαθή; 30. Πφζνπο ηφλνπο ρξσκάησλ αλνίγεη κηα ληεθνινξαζηφλ; 31. Πφζνπο ηφλνπο ρξσκάησλ αλνίγεη κηα ληεθαπάδ; 32. Πνηα είλαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεο; 33. Να αλαθέξεηε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ κεο κε αινπκηλφραξην. 34. Να αλαθέξεηε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ κεο κε θνπθνχια. 35. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ κπαιεγηάδ κε ηε ρηέλα; 36. Πνηα είλαη ε αιιειεπίδξαζε ρέλλαο θαη πεξκαλάλη; 37. Να αλαθέξεηε ηε ζπληαγή ελφο ζσζηά θηηαγκέλνπ ληεθαπάδ ζε ζθφλε. ελίδα 12 από 20

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 1. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ινπζίκαηνο; 2. Πνηα είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πειάηηζζαο γηα ην ινχζηκν; 3. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ θαθνχ ινπζίκαηνο; 4. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινπζίκαηνο; 5. Πνηα είλαη ε πνξεία γηα ην ηέιεην ινχζηκν; 6. Πψο εθαξκφδεηαη ε ππεξεζία ηνπ ινπζίκαηνο;πεξηγξάςηε ηε. 7. Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο καζάδ ηεο θεθαιήο θαηά ην ινχζηκν; 8. Ση είλαη ην κηδ αλ πιη; Πψο εθαξκφδεηαη ; 9. Πνηα είλαη ε ηερληθή ηπιίγκαηνο κε ξφιιευ θαη πψο γίλεηαη; 10. Ση είλαη ηα θξνο θεξ θαη πψο γίλνληαη; 11. Πνηεο θάζεηο πεξηιακβάλεη ε ηερληθή ηνπ ηπιίγκαηνο; 12. Ση νλνκάδνπκε θξεπάξηζκα; 13. Πψο εξγαδφκαζηε γηα λα πεηχρνπκε έλα θαιφ θξεπάξηζκα; 14. Πψο γίλεηαη ε ηερληθή ηνπ ηζηψκαηνο καιιηψλ κε ζεζνπάξ ρεηξφο; 15. Πψο γίλεηαη ην κπνπθιάξηζκα κε ην ζεζνπάξ ρεηξφο; 16. Ση ζεκαίλεη ην θνπ ληε πελ; 17. Ση είλαη ν θφηζνο θαη πψο εξγαδφκαζηε γηα λα ηνλ δεκηνπξγήζνπκε; 18. Πνχ καο εμππεξεηεί ην ειεθηξηθφ ςαιίδη; 19. ε ηη ρξεζηκεχνπλ ηα ηζηκπηδάθηα θαη νη θνπξθέηεο; 20. ε ηη ρξεζηκνπνηείηαη ην θηιέ θαη νη πηξνχλεο; 21. Πψο θαζαξίδνληαη νη ρηέλεο θαη πψο νη βνχξηζεο; 22. Πφηε ζπληζηάηαη ε ρξήζε καιαθηηθνχ κεηά ην ινχζηκν θαη πφηε απνθεχγεηαη; 23. Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη ηα ξφιιευ ζε θάπνην ηχιηγκα; 24. Πνηνη είλαη νη γεληθνί θαλφλεο styling καιιηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα γπλαίθεο πνπ θνξνχλ γπαιηά; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing); 2. Αλ είζηε ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ελφο θνκκσηεξίνπ, κε πνηνλ ηξφπν θαη βάζεη πνησλ θξηηεξίσλ ζα αμηνινγνχζαηε ηνπο ππνςεθίνπο; 3. Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηαθήκηζεο γηα ηελ επηρείξεζε θνκκσηεξίνπ; 4. Πνηα είλαη ε θαιχηεξε ζέζε γηα έλα θνκκσηήξην; 5. Ολνκάζηε δέθα (10) βαζηθά θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ην δηεπζπληή θνκκσηεξίνπ. ελίδα 13 από 20

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 1. Γηαηί ν θνκκσηήο πξέπεη λα κειεηά ηελ αλαηνκία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο ζηα νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο; 2. ε πνηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ θνκκσηή; 3. Πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ αλζξσπίλσλ θπηηάξσλ; 4. Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θχηηαξα; 5. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηνπ κεηαβνιηζκνχ. 6. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηεο αλαηνκίαο. 7. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηεο θπζηνινγίαο. 8. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηεο ηζηνινγίαο. 9. Πνηεο είλαη νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ νζηψλ; 10. Πεξηγξάςηε ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 1. Πνηα ε πξνέιεπζε ηεο ιέμεο κπαξκπέξεο; 2. Γψζηε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά-αλαδξνκή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θνπξέαθνκκσηή. 3. Γηαηί νη άλδξεο δηαηεξνχζαλ ηα γέληα ηνπο ηα παιηά ρξφληα; 4. Πφηε νη Μαθεδφλεο εθάξκνζαλ ην μχξηζκα; 5. Πνην έηνο νη θνπξείο ηεο Ρψκεο έγηλαλ γλσζηνί; 6. Πνην έηνο νη θνπξείο έγηλαλ δεκνθηιείο ζηελ Διιάδα; 7. Πνηνο ήηαλ ν ρεηξνπξγφο θνπξέαο; ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΤ 1. Ση νλνκάδνπκε «απνξξππαληηθά»;(νξηζκφο) ε πνηα είδε ρσξίδνληαη; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο δηαιπηνπνηεηέο; 3. Ση νλνκάδνπκε θξέκα; 4. Ση νλνκάδνπκε ινζηφλ; 5. Ση νλνκάδνπκε αθξφ; 6. Ση νλνκάδνπκε αηψξεκα; 7. Ση νλνκάδνπκε γαιάθησκα; 8. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ pη γηα ηα καιιηά; 9. Ση είλαη θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην νμπδελέ; 10. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ νμπδελέ; 11. Ση είλαη ακκσλία θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 12. Πνηεο είλαη νλνκαζηηθά νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζαπνπληψλ; 13. Πνηα είλαη ηα είδε ζαπνπληψλ; 14. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ρεκεία ησλ ζακπνπάλ; ελίδα 14 από 20

15 15. Πνηεο ηδηφηεηεο έρεη ην λεξφ;πνηνο είλαη ν ρεκηθφο ηνπ ηχπνο; 16. Mε πνηεο κεζφδνπο θαζαξίδεη ην λεξφ; 17. Ση είλαη χιε; 18. Ση είλαη ζηνηρείν; Πφζα ζηνηρεία ππάξρνπλ; 19. Πνην είλαη ην κηθξφηεξν κέξνο ελφο ζηνηρείνπ; 20. Ση είλαη ην κφξην; 21. Ση ελλννχκε ιέγνληαο «ρεκηθή δξαζηηθφηεηα» ελφο ζηνηρείνπ; 22. Ση είλαη ε ρεκηθή έλσζε; 23. Ση είλαη κείγκα; 24. Ση είλαη ην pη θαη ηη εθθξάδεη ην ζχκβνιφ ηνπ; 25. Πψο κεηξηέηαη ε ηηκή ηνπ pη; 26. Πνηα είλαη ε φμηλε πεξηνρή ζηελ θιίκαθα ηνπ pη; Πνηα είλαη ε αιθαιηθή πεξηνρή; 27. Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ pη γηα ηα αθφινπζα: Νεξφ καιιηά / δέξκα-ζακπνπάλ εληζρπηηθά ρπκφο ιεκνληνχ. 28. Ολνκάζηε ηηο ηξεηο κνξθέο χιεο. 29. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο θπζηθήο κεηαβνιήο θαη δψζηε παξάδεηγκα. 30. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ρεκηθήο κεηαβνιήο θαη δψζηε παξάδεηγκα. 31. Πνηα είλαη ε δξάζε ελφο ζηππηηθνχ δηαιχκαηνο; 32. Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο δξάζεηο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 33. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζχζηαζε ησλ πξντφλησλ βαθήο; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε 1. Ση ζεκαίλεη πεξκαλάλη; 2. Ολνκάζηε δχν (2) ηχπνπο ρεκηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξκαλάλη. 3. Πνηα είλαη ε θχξηα δξάζε ηνπ δηαιχκαηνο ηεο πεξκαλάλη; 4. Πνην είλαη ην πην ελδηαθέξνλ ζηάδην,πξηλ θάλεηε κηα πεξκαλάλη θαη γηαηί; 5. Γηαηί ηα καιιηά πξέπεη λα ηπιίγνληαη απαιά θαη ρσξίο ηέλησκα γχξσ απφ θάζε ξνιφ; 6. Ση θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηεο κπνχθιαο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 7. ε πνηα ζεκεία ηεο θεθαιήο πξέπεη λα εμεηαζηεί ε κπνχθια δνθηκήο; 8. Πφηε ε θαηεξγαζία ηεο κπνχθιαο θηάλεη ζην αλψηεξν θαη θξίζηκν ζεκείν; 9. Πνην είδνο καιιηψλ δε ζρεκαηίδεη ηζρπξνχο θπκαηηζκνχο θαη γηαηί; 10. Γηαηί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 11. Γηαηί δελ πξέπεη λα γίλνληαη ηελ ίδηα εκέξα πεξκαλάλη θαη βαθή; 12. Ση θαζνξίδεη ηελ ηζρχ ηνπ δηαιχκαηνο πεξκαλάλη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί; 13. Πφηε έλα δηάιπκα πεξκαλάλη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ζε πγηέο δέξκα ή δέξκα θεθαιήο; 14. Ση πξέπεη λα γίλεη,αλ έλα δηάιπκα πεξκαλάλη πέζεη ηπραία επάλσ ζην δέξκα ηεο θεθαιήο; 15. Πψο κπνξνχκε λα ραιαξψζνπκε κηα πεξκαλάλη; 16. Πνηαο ηζρχνο πεξκαλάλη ζπληζηάηαη ζπλήζσο γηα βακκέλα ή μεβακκέλα καιιηά; 17. Ση θαζνξίδεη ηελ επηινγή ησλ κπηθνπηί ηεο πεξκαλάλη; 18. Ση θαζνξίδεη ην κήθνο ησλ κπηθνπηί ηεο πεξκαλάλη; 19. Πνηνη είλαη νη δπν ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν αληίδξαζεο ησλ καιιηψλ θαηά ηελ πεξκαλάλη; ελίδα 15 από 20

16 20. Γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε ειαζηηθφηεηα ησλ καιιηψλ θαηά ην ηχιηγκά ηνπο ζηα κπηθνπηί ζηελ πεξκαλάλη; 21. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αιθαιηθήο πεξκαλάλη θαη πφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί; 22. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξκαλάλη κε ειεγρφκελε νμχηεηα θαη πφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή; 23. Ση είλαη ε κεξηθή πεξκαλάλη; 24. Πψο ζα πξνζηαηέςεηε ηα καιιηά πνπ δε ζα ππνζηνχλ πεξκαλάλη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο κεξηθήο πεξκαλάλη; 25. Καηαγξάςηε ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο ειαθξηάο πεξκαλάλη. 26. Ση γλσξίδεηε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ριηαξήο πεξκαλάλη; 27. Απφ ηη ζπζηαηηθά απνηειείηαη ην πξντφλ ηεο πεξκαλάλη; 28. ε πνηεο πεξηπηψζεηο καιιηψλ ζηελ πεξκαλάλη ρξεζηκνπνηνχκε ην Νν 0, Νν 1, Νν 2, Νν 3 δηάιπκα θαη γηαηί; 29. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ινπζίκαηνο πξηλ ηελ πεξκαλάλη; 30. Ση γλσξίδεηε γηα ηα πνξψδε καιιηά θαη πνηνο ν ρξφλνο δηεξγαζίαο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 31. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο πεξκαλάλη; 32. Ση γλσξίδεηε γηα ηε κέζνδν DIRECT(άκεζε); 33. Ση γλσξίδεηε γηα ηε κέζνδν INDIRECT(έκκεζε); 34. ε ηη ρξεζηκεχεη ην θημάξηζκα ζηελ πεξκαλάλη θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ;(αλαιπηηθή αλαθνξά) 35. Γηαηί πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ηεζη επαηζζεζίαο πξηλ ηελ πεξκαλάλη; 36. Ση πεξηιακβάλεη κηα ζσζηή δηάγλσζε πξηλ ηελ πεξκαλάλη; 37. Με πνηνλ ηξφπν αληηκεησπίδνπκε ηελ εκθάληζε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πεξκαλάλη; 38. Πψο γίλεηαη ην ίζησκα καιιηψλ κε πξντφλ ηεο πεξκαλάλη; Να αλαθέξεηε έλαλ απφ ηνπο δπν ηξφπνπο. 39. Πφηε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη κηα πεξκαλάλη; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ 1. Ση είλαη επηδεξκίδα; 2. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο ζηνηβάδεο ηνπ δέξκαηνο απφ ηελ εμσηεξηθή πξνο ηελ εζσηεξηθή. 3. Αλαιχζηε ηελ θεξάηηλε ζηνηβάδα θαη ηελ θνθθηψδε (θνθθψδε) 4. Ση γλσξίδεηε αλαιπηηθά γηα ην ρφξηνλ ; 5. Ση γλσξίδεηε γηα ην δεξκνεπηδεξκηθφ ζχλδεζκν (βαζηθή κεκβξάλε);πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ; 6. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ ππνδφξην ηζηφ; 7. Ση είλαη ηα κειαλνθχηηαξα θαη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ; 8. Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο θιεηζηνχο θαη ηνπο αλνηρηνχο θαγέζνξεο; 9. Ση είλαη αδέλαο; Να αλαθέξεηε δπν ηχπνπο αδέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην δέξκα. 10. Πεξηγξάςηε ηε δνκή ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ. 11. Πεξηγξάςηε ηε δνκή ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ. 12. Ση είλαη ξίδα ηεο ηξίραο; 13. Ση είλαη ζχιαθαο ηεο ηξίραο; 14. Ση είλαη βνιβφο ηεο ηξίραο; ελίδα 16 από 20

17 15. Ση είλαη ηα ιέπηα ηεο ηξίραο; 16. ε πνηεο αλσκαιίεο ηνπ δέξκαηνο ηεο θεθαιήο παξαηεξνχληαη ιέπηα; 17. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ πηηπξίαζε; 18. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ςσξίαζε; 19. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ λπρηψλ; 20. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο αθκήο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ 1. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο πγηεηλήο. 2. Ση νλνκάδνπκε κφιπλζε θαη ηη ινίκσμε; 3. Με πνηνπο ηξφπνπο κεηαδίδνληαη ηα κηθξφβηα;να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα. 4. Ση είλαη ξχπνο πάλσ ζην δέξκα καο; 5. Ση είλαη απνιχκαλζε; 6. Να αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ν επαγγεικαηίαο θνκκσηήο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ελδπκάησλ ηνπ. 7. Ση είλαη απνζηείξσζε; 8. Πνηνη θαλφλεο πγηεηλήο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ελφο θνκκσηεξίνπ; 9. Πνηα είλαη ηα επαγγεικαηηθά λνζήκαηα; Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά. 10. Πνηνη νη θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη ν θνκκσηήο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ; 11. ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ελφο πειάηε, ηη πξέπεη λα θάλεη ν θνκκσηήο; 12. ε ηη ρξεζηκεχνπλ νη ηαηλίεο γηα ηνλ απρέλα ή νη πεηζέηεο; 13. Πνχ πξέπεη λα θπιάζζνληαη νη πεηζέηεο κεηά ην πιπληήξην; 14. Πνηα εξγαιεία πξέπεη λα αιιάδνπλ γηα θάζε πειάηε; 15. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ε ζσζηή θαη πνηα ε εζθαικέλε δηάηαμε ησλ πιηθψλ θαη ζθεπψλ απφ άπνςε εξγνλνκίαο ζε έλα θνκκσηήξην; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 1. Ση είλαη ειεθηξηζκφο; 2. Ση είλαη αγσγφο; Πνηα κέηαιια ρξεζηκεχνπλ ζαλ αγσγνί ζε ειεθηξηθά ζχξκαηα; 3. Ση είλαη κηα κφλσζε ή έλαο θαθφο αγσγφο ξεχκαηνο ; Γψζηε δπν παξαδείγκαηα. 4. Πνηα ζπζθεπή αιιάδεη ην ζπλερέο ξεχκα ζε ελαιιαζζφκελν; 5. Πνηα ζπζθεπή αιιάδεη ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα ζε ζπλερέο; 6. Ση είλαη ην βξαρπθχθισκα; 7. Να αλαθέξεηε ηηο πηζαλέο αηηίεο πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζην θνκκσηήξην. 8. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζην θνκκσηήξην; 9. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζεζνπάξ. 10. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο αηκνχ βαπέξ. 11. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ απνζηεηξσηήξα εξγαιείσλ; 12. Πψο πξνζηαηεχνληαη ηα κάηηα ηνπ πειάηε θαηά ηελ έθζεζε ηνπ ζηνλ ζηεγλσηήξα κε αθηηλνβνιία; 13. Ση είδνπο ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη έλα ζεζνπάξ θαη θάζε πφηε πξέπεη λα γίλεηαη; 14. Ση είδνπο ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη έλαο ζηεγλσηήξαο ρεηξφο; ελίδα 17 από 20

18 15. Ση είδνπο ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη έλα κεράλεκα αηκνχ; ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ 1. Ση πεξηιακβάλεη ε πνξεία θνπήο καιιηψλ; 2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο θνπήο καιιηψλ; 3. Πνηα γσλία θνπήο ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά; 4. ε πνηα θαηάζηαζε πξέπεη λα βξίζθνληαη ηα καιιηά γηα λα έρεηε αθξηβέζηεξε θνπή κε δάθηπια θαη ςαιίδη; 5. Πνηα είλαη ε θαηάιιειε ζέζε ςαιηδηνχ θαη ρηέλαο θαηά ηελ θνπή καιιηψλ; 6. Πνηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηνπ πξνζψπνπ πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ θνπή καιιηψλ; 7. Γηαηί ν θνκκσηήο πξέπεη λα θαηαιαβαίλεη ηνπο ηχπνπο πξνζψπνπ; 8. Πνχ αξρίδεη γεληθά ε θνπή καιιηψλ θαη ζε πνην ζεκείν ηεο θεθαιήο ηειεηψλεη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε κεραλή θνπξέκαηνο; 9. Πνην ζρέδην αθνινπζνχκε, φηαλ μπξίζνπκε ηελ γξακκή καιιηψλ ηνπ απρέλα; 10. Ση πξέπεη λα πξνζέμνπκε πξηλ θάλνπκε θνπή καιιηψλ κε μπξάθη; 11. Ση πξέπεη λα απνθχγεη έλαο θνκκσηήο φηαλ θάλεη θνπή καιιηψλ κε μπξάθη; 12. Ολνκάζηε ηα θχξηα εξγαιεία θαη εθφδηα γηα ηελ θνπή καιιηψλ. 13. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο αξαίσζεο καιιηψλ; 14. Γηαηί ηα ιεπηά καιιηά πξέπεη λα θφβνληαη πην θνληά ζην δέξκα ζε ζχγθξηζε κε ηα ρνληξά καιιηά; 15. Πφζν καθξηά απφ ην δέξκα ηεο θεθαιήο πξέπεη λα αξαηψλνληαη καιιηά α) ιεπηά β) κέηξηα γ) ρνληξά; 16. ε πνηεο πεξηνρέο δελ πξέπεη λα αξαηψλνληαη καιιηά; 17. Γηαηί δελ πξέπεη λα αξαηψλνληαη καιιηά ζηελ πεξηνρή ρσξίζηξαο; 18. Γηαηί ηα καιιηά πξέπεη λα πγξαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνπήο ηνπο; 19. Πνηα γξακκή εθαξκφδνπκε, φηαλ ν ιαηκφο είλαη θνληφο θαη αληίζηξνθα θαη ηη απνθεχγνπκε; 20. Πνηα είλαη ε ηερληθή θνπξέκαηνο ζε πεξίπησζε αζπκκεηξίαο ηνπ κεηψπνπ (κηθξφ κεγάιν); 21. Πνηα είλαη ε ηερληθή θάιπςε γηα θνληφ θνχξεκα ζε πεξίπησζε αζπκκεηξίαο ησλ απηηψλ ζε ζρέζε κε ην ζρήκα ηνπ πξνζψπνπ ή ην κέγεζνο ηνπ θεθαιηνχ; 22. Πνηα είλαη ε ηερληθή γξακκή ληεγθξαληέ θαη πνηα ε δηαθνξά ηεο απφ ηελ θαξέ; 23. Πψο γίλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γξακκψλ θαξέ ληεγθξαληέ; 24. Πνηα είλαη θαη πψο θφβεηαη ε θαξέ θιαζζηθή γξακκή; 25. Ση είλαη ην θηιάξηζκα θαη πφηε εθαξκφδεηαη; 26. Πψο ππνινγίδνπκε ην επηζπκεηφ κάθξνο,φηαλ θνπξεχνπκε ζγνπξά καιιηά; 27. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε θνπξεπηηθή κεραλή; 28. Πψο επζπγξακκίδνπκε ην θνχξεκα φηαλ α) νη θπηξψζεηο ηνπ απρέλα είλαη αληίζεηεο θαη β) φηαλ έρνπλ θελά ή ιηγνζηά καιιηά; 29. Πνηα είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θνκκσηή θαηά ηελ εθηέιεζε θνπήο ησλ καιιηψλ; 30. Πψο απνζηεηξψλνληαη ηα εξγαιεία θνπήο ησλ καιιηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο; 31. Πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε ζε έλα αληξηθφ θνχξεκα; ελίδα 18 από 20

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΒ 1. Πνηεο είλαη νη γξακκέο πνξείαο ηεο ρηέλαο; 2. ρεδηάζηε ηξία (3) ζρήκαηα θξπδηψλ. 3. ρεδηάζηε κηα ζπκκεηξηθή θαη κηα αζχκκεηξε θφκκσζε. 4. Μηα πειάηηζζα έρεη πνιχ κεγάιε απηηά. Πνηεο θνκκψζεηο δε ζα ηαηξηάδνπλ γηα απηήλ; Σεθκεξηψζηε ηελ άπνςή ζαο. 5. ρεδηάζηε ηέζζεξα (4) ζρήκαηα γελεηάδσλ. 6. ε πνην γεσκεηξηθφ ζρήκα αλήθνπλ ηα θεθάιηα Α,Β θαη Γ; 7. Αλαδεηήζηε γηα ηα ζρήκαηα 1-5 ηηο εθάζηνηε πην θνιαθεπηηθέο θνκκψζεηο. ελίδα 19 από 20

20 8. Πεξηγξάςηε ηηο θνκκψζεηο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ πξνζψπνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ 1. Πνηα δηθαηνινγεηηθά είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θνκκσηεξίνπ; 2. Πνηεο ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξνζσπηθή εκθάληζε ηνπ θνκκσηή πξνζδίδνπλ επαγγεικαηηζκφ; 3. Πνηνπο θαλφλεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο πξέπεη λα ηεξεί ν επαγγεικαηίαο θνκκσηήο; 4. Πψο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θνκκσηή επεξεάδεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ πειάηε θαη γεληθφηεξα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο; 5. Πψο εθθξάδεηαη ε επαγγεικαηηθή ζαο ζηάζε; 6. Ση είλαη ην επαγγεικαηηθφ ήζνο; 7. Να αλαθέξεηε ηηο κνξθέο σξαξίνπ ηνπ θνκκσηεξίνπ. 8. ε πνηα αζθαιηζηηθά ηακεία δχλαηαη λα ππάγεηαη έλαο θνκκσηήο αλαιφγσο ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο(ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή ππαιιειηθή ηδηφηεηα); 9. Ολνκάζηε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξήζεηο γηα έλα ηειέθσλν ζην θνκκσηήξην. 10. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχκε,φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην ηειέθσλν; ελίδα 20 από 20

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα