E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ""

Transcript

1 E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile) Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Σο θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία... 7 α) Σκοπόρ... 7 β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ... 7 γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ... 7 δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Σο ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία α) Σκοπόρ β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Κατάλογορ Επωτήσεων ΘΔΦΑΙΑΗΟ Α ΘΔΦΑΙΑΗΟ Β ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Δ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Σ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Ε ΘΔΦΑΙΑΗΟ Ζ ΘΔΦΑΙΑΗΟ Θ ελίδα 2 από 20

3 ΘΔΦΑΙΑΗΟ Η ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΒ ΘΔΦΑΙΑΗΟ ΗΓ ελίδα 3 από 20

4 1. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή επαγγέικαηνο (Job Profile) O θάηνρνο δηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ζηελ εηδηθφηεηα Κνκκσηήο - Σερληθφο Πεξηπνίεζεο Κφκεο έρεη πηζηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ηάζεηο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα εξγαζζεί ζε εμαξηεκέλεο ή κε εξγαζίεο ζαλ βνεζφο ζε νξγαλσκέλα θνκκσηήξηα ή θνπξεία. Ο Κνκκσηήο - Σερληθφο Πεξηπνίεζεο Κφκεο βάζεη ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ θαη θπξίσο ηεο ηερληθήο ηνπ θαηάξηηζεο κπνξεί λα εξγάδεηαη κε δήιν, ππεπζπλφηεηα επηκέιεηα θαη θξνληίδα θαη λα εθηειεί ηηο αθφινπζεο θχξηεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (duties): 1. Να εθαξκφδεη επηηπρψο ηηο αξρέο ηεο βαθήο, φια ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηε βαθή ησλ καιιηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο, πξνθχιαμεο θαη δηφξζσζεο πξνο απνθπγή πξνβιεκάησλ. 2. Να πξνζδηνξίδεη ην θαηάιιειν ρηέληζκα. 3. Να εθαξκφδεη ηερληθέο ζηεγλψκαηνο θαζψο θαη ηχπνπο ρηεληζκάησλ. 4. Να εθηειεί δηάθνξνπο ηξφπνπο θνπξέκαηνο. 5. Να εθηειεί ηχπνπο θνππ. 6. Να θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ. ελίδα 4 από 20

5 2. Αλάιπζε Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Task Analysis) 2.1 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο πξέπεη: Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ζεσξίαο ηεο βαθήο Να γλσξίδεη ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο Να γλσξίδεη ηε δξάζε ηνπ νμπδελέ Να γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνθχιαμεο θαη δηφξζσζεο Να γλσξίδεη ηα δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξκαλάλη θαζψο θαη ηε δξάζε ηνπο 2.2 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ ρηελίζκαηνο: Να γλσξίδεη πψο λα θαζνξίδεη ην ρηέληζκα 2.3 Γηα ην ζηέγλσκα: Να γλσξίδεη ηερληθέο ζηεγλψκαηνο Να γλσξίδεη ηε ρξήζε ηνπ ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ηεο θηέλαο θαη ηεο βνχξηζαο 2.4 Γηα ηελ εθηέιεζε θνπξεκάησλ: Να πξνζδηνξίδεη ζρήκαηα θεθαιήο θαη ηη ηαηξηάδεη ζε θαζέλα απφ απηά Να γλσξίδεη πψο λα θαιχπηεη ραξαθηεξηζηηθέο αηέιεηεο Να γλσξίδεη ηα ζσζηά εξγαιεία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί Να γλσξίδεη δηάθνξνπο ηξφπνπο θνπξέκαηνο 2.5 Γηα ηελ θνππ: Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θνπήο καιιηψλ Να γλσξίδεη ηα θχξηα εξγαιεία θαη εθφδηα γηα ηελ θνπή καιιηψλ Να γλσξίδεη ηνπο ηχπνπο πξνζψπνπ 2.6 Γηα ηελ πγηεηλή: Να γλσξίδεη ηηο κεζφδνπο απνιχκαλζεο θαη απνζηείξσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα θνκκσηήξην ελίδα 5 από 20

6 3. Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Ι.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Ι.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Η Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. ελίδα 6 από 20

7 3.1 Τν ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ Γηαδηθαζία α) Σθνπόο Με ηε δηαδηθαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Ι.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Η γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Σα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π., κεηα απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ θαη ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.. Η Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Ωο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2).Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). ελίδα 7 από 20

8 Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Η αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Γηάξθεηα εμεηάζεσλ Η εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο Σηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α) Γηα ηηο βαθέο πξέπεη λα γλσξίδεη: Σα βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα, ηα δεζηά θαη ηα ςπρξά Ση λα πξνζέρεη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο Σνπο δηάθνξνπο ηχπνπο βαθψλ Αξίζκεζε ησλ βαζηθψλ ρξσκάησλ; Σε ρξήζε ηνπ νμπδελέ Σα δηάθνξα ζηάδηα ηεο βαθήο Σηο δπλαηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ βαθήο Β) Γηα ην ρηέληζκα πξέπεη λα γλσξίδεη: Βαζηθέο αξρέο πξηλ ηελ εθαξκνγή ινπζίκαηνο Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ινπζίκαηνο Σερληθέο ηπιίγκαηνο θαη ζηάδηα Σχπνπο ρηεληζκάησλ Δξγαιεία γηα ην ρηέληζκα θαη ηε ρξήζε ηνπο Σνπο γεληθνχο θαλφλεο styling καιιηψλ Γ) Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη: Σελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηψλ Σνλ θαιχηεξν ηξφπν δηαθήκηζεο Σελ θαιχηεξε ζέζε γηα έλα θνκκσηήξην Σα βαζηθά θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ θάηνρν ε ηνλ δηεπζπληή θνκκσηεξίνπ Γ) Γηα ηελ αλαηνκία θπζηνινγία πξέπεη λα γλσξίδεη: Σα ηκήκαηα ηεο αλαηνκίαο ζηα νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο ελίδα 8 από 20

9 ε πνηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ θνκκσηή Βαζηθέο γλψζεηο αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο Δ) Γηα ηελ ηζηνξία ηεο θνκκσηηθήο πξέπεη λα έρεη: Βαζηθέο γλψζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο θνκκσηηθήο ΣΤ) Γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πιηθώλ πξέπεη λα έρεη: Βαζηθέο γλψζεηο γηα ηε ζχλζεζε ζηνηρείσλ, ελψζεσλ θαη κεηγκάησλ Ε) Γηα ηελ πεξκαλάλη πξέπεη λα γλσξίδεη: Σχπνπο ρεκηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξκαλάλη Δίδε πεξκαλάλη. Πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα Γηαδηθαζία ηχπσλ πεξκαλάλη Ζ) Γηα ηε δεξκαηνινγία πξέπεη λα έρεη: Βαζηθέο γλψζεηο δεξκαηνινγίαο Θ) Γηα ηελ πγηεηλή θαη πξόιεςε αηπρεκάησλ πξέπεη λα γλσξίδεη: Βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο Αξρέο πγηεηλήο ζην ρψξν εξγαζίαο Σηο επζχλεο ηνπ θνκκσηή σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ Η) Γηα ηα κεραλήκαηα θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη: Βαζηθέο αξρέο ειεθηξηζκνχ Σε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θνκκσηεξίνπ πληήξεζε κεραλεκάησλ θνκκσηεξίνπ ΗΑ) Γηα ηελ θνππ πξέπεη λα γλσξίδεη: Σηο βαζηθέο αξρέο θνπήο καιιηψλ Σχπνπο πξνζψπνπ Σχπνπο θνππ Σα θχξηα εξγαιεία θαη εθφδηα γηα ηελ θνπή καιιηψλ ΗΒ) ΗΓ) Γηα ην ζρέδην πξέπεη λα γλσξίδεη: Σηο βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο. Να πξνζδηνξίδεη ζρήκαηα θεθαιήο θαη ηη ηαηξηάδεη ζε θαζέλα απφ απηά. Να κπνξεί λα θαιχπηεη ραξαθηεξηζηηθέο αηέιεηεο. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα γλσξίδεη: Πψο λα ρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ. Βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην θνκκσηήξην. Να επηδεηθλχεη θαιέο ηερληθέο ρξήζεο ηειεθψλνπ. ελίδα 9 από 20

10 3.2 Τν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεσλ Γηαδηθαζία α) Σθνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Ι.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Η δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ηo δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ.. ελίδα 10 από 20

11 δ) Γηάξθεηα εμεηάζεσλ Σν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο Σηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α) Γηα ηηο βαθέο πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεσξίαο ηεο βαθήο θαη ηελ ζηε βαθή ησλ καιιηψλ. Πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια γηα ηελ βαθή πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δνθηκήο ησλ καιηψλ. Γλσξίδεη ηε δξάζε ηνπ νμπδελέ ζηε βαθή ησλ καιιηψλ Πξνιακβάλεη, εθφζνλ γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνθχιαμεο θαη δηφξζσζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ή λα ιχλνληαη πξνβιήκαηα βαθήο Β) Γηα ην ρηέληζκα πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Να θαζνξίδεη ην ρηέληζκα Να επηδεηθλχεη ηερληθέο ζηεγλψκαηνο καιιηψλ ζε ειεχζεξε κνξθή Να επηδεηθλχεη ρηελίζκαηα κε ζηεγλσηήξεο καιιηψλ, θηέλα, βνχξηζα Να επηδεηθλχεη θαηζάξσκα κε ηα δάθηπια Γ) Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνκκσηεξίνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Καηαγξάθεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ θνκκσηεξίνπ Καζνξίδεη ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο δηαθήκηζεο Αλαγλσξίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ Αληηιακβάλεηαη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην θνκκσηήξην Γ) Γηα ηελ πεξκαλάλη πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Πξνζδηνξίδεη ηηο θχξηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξκαλάλη Πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα δηαιχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξκαλάλη Να εθηειεί κηα πνξεία - δηαδηθαζία πεξκαλάλη Δ) Γηα ηελ θνππ πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα: Δθηειεί δηάθνξνπο ηχπνπο θνππ Να πξνζδηνξίδεη ηα ζσζηά εξγαιεία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ελίδα 11 από 20

12 4. Καηάινγνο Δξσηήζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ρξψκαηα θαη πνηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά; 2. Πνηα είλαη ηα δεζηά ρξψκαηα θαη πνηα ηα ςπρξά; 3. Πψο ελεξγνχκε, φηαλ ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε βαθή ζε καιιηά κε πνζνζηφ ιεπθψλ πάλσ απφ 70% θαη ηη πξνζέρνπκε; 4. Ση πξνζέρνπκε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο βαθήο; 5. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο κε δηαξθείαο βαθέο; 6. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο πξνζσξηλέο βαθέο; 7. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο εκη κφληκεο βαθέο; 8. Ση γλσξίδεηε γηα ην ηεζη επαηζζεζίαο; 9. Ση είλαη ην κνξηαλζάδ θαη πνχ ην εθαξκφδνπκε; 10. Πνηα ε ζεκαζία ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ηνπ ξελζάδ ζηε βαθή; 11. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ρξψκαηα ζηηο βαθέο;να ηα αλαθέξεηε αλαιπηηθά. 12. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε νμπδελέ ησλ 20 βαζκψλ; 13. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε νμπδελέ ησλ 30 βαζκψλ; 14. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε νμπδελέ ησλ 40 βαζκψλ; 15. Πψο πεξλάκε γηα πξψηε θνξά βαθή ζε θπζηθφ καιιί; 16. Ση είλαη ην ζηάξσκα θαη πνηνο ν ζθνπφο ηνπ; 17. Πψο γίλεηαη ην ζηάξσκα; 18. Ση είλαη θαη πψο γίλεηαη ην ξελζάδ; 19. Ση ιακβάλνπκε ππφςε σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ ρξσζηηθψλ,φηαλ θάλνπκε βαθή, πξηλ θάλνπκε πξνεηνηκαζία δηάγλσζε; 20. Ση είλαη ε ληεθνινξαζηφλ; 21. Ση είλαη ε ληεθαπάδ; 22. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ ληεθνινξαζηφλ; 23. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχκε θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ληεθαπάδ ζε καιιηά θαηεζηξακκέλα απφ ηερληθέο εξγαζίεο; 24. ε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε ην ληεθαπάδ; 25. Πνην είλαη ην ειαθξφ ληεθαπάδ; 26. Πνην είλαη ην ηζρπξφ κεζαίν ληεθαπάδ; 27. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ρξσκνζακπνπάλ; 28. Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο βαθήο κεηά ηελ ληεθνινξαζηφλ; 29. Ση δχλακε μαλνίγκαηνο έρεη ε βαθή; 30. Πφζνπο ηφλνπο ρξσκάησλ αλνίγεη κηα ληεθνινξαζηφλ; 31. Πφζνπο ηφλνπο ρξσκάησλ αλνίγεη κηα ληεθαπάδ; 32. Πνηα είλαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεο; 33. Να αλαθέξεηε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ κεο κε αινπκηλφραξην. 34. Να αλαθέξεηε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ κεο κε θνπθνχια. 35. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ κπαιεγηάδ κε ηε ρηέλα; 36. Πνηα είλαη ε αιιειεπίδξαζε ρέλλαο θαη πεξκαλάλη; 37. Να αλαθέξεηε ηε ζπληαγή ελφο ζσζηά θηηαγκέλνπ ληεθαπάδ ζε ζθφλε. ελίδα 12 από 20

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 1. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ινπζίκαηνο; 2. Πνηα είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πειάηηζζαο γηα ην ινχζηκν; 3. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ θαθνχ ινπζίκαηνο; 4. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινπζίκαηνο; 5. Πνηα είλαη ε πνξεία γηα ην ηέιεην ινχζηκν; 6. Πψο εθαξκφδεηαη ε ππεξεζία ηνπ ινπζίκαηνο;πεξηγξάςηε ηε. 7. Πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο καζάδ ηεο θεθαιήο θαηά ην ινχζηκν; 8. Ση είλαη ην κηδ αλ πιη; Πψο εθαξκφδεηαη ; 9. Πνηα είλαη ε ηερληθή ηπιίγκαηνο κε ξφιιευ θαη πψο γίλεηαη; 10. Ση είλαη ηα θξνο θεξ θαη πψο γίλνληαη; 11. Πνηεο θάζεηο πεξηιακβάλεη ε ηερληθή ηνπ ηπιίγκαηνο; 12. Ση νλνκάδνπκε θξεπάξηζκα; 13. Πψο εξγαδφκαζηε γηα λα πεηχρνπκε έλα θαιφ θξεπάξηζκα; 14. Πψο γίλεηαη ε ηερληθή ηνπ ηζηψκαηνο καιιηψλ κε ζεζνπάξ ρεηξφο; 15. Πψο γίλεηαη ην κπνπθιάξηζκα κε ην ζεζνπάξ ρεηξφο; 16. Ση ζεκαίλεη ην θνπ ληε πελ; 17. Ση είλαη ν θφηζνο θαη πψο εξγαδφκαζηε γηα λα ηνλ δεκηνπξγήζνπκε; 18. Πνχ καο εμππεξεηεί ην ειεθηξηθφ ςαιίδη; 19. ε ηη ρξεζηκεχνπλ ηα ηζηκπηδάθηα θαη νη θνπξθέηεο; 20. ε ηη ρξεζηκνπνηείηαη ην θηιέ θαη νη πηξνχλεο; 21. Πψο θαζαξίδνληαη νη ρηέλεο θαη πψο νη βνχξηζεο; 22. Πφηε ζπληζηάηαη ε ρξήζε καιαθηηθνχ κεηά ην ινχζηκν θαη πφηε απνθεχγεηαη; 23. Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη ηα ξφιιευ ζε θάπνην ηχιηγκα; 24. Πνηνη είλαη νη γεληθνί θαλφλεο styling καιιηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα γπλαίθεο πνπ θνξνχλ γπαιηά; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing); 2. Αλ είζηε ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ελφο θνκκσηεξίνπ, κε πνηνλ ηξφπν θαη βάζεη πνησλ θξηηεξίσλ ζα αμηνινγνχζαηε ηνπο ππνςεθίνπο; 3. Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηαθήκηζεο γηα ηελ επηρείξεζε θνκκσηεξίνπ; 4. Πνηα είλαη ε θαιχηεξε ζέζε γηα έλα θνκκσηήξην; 5. Ολνκάζηε δέθα (10) βαζηθά θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ην δηεπζπληή θνκκσηεξίνπ. ελίδα 13 από 20

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 1. Γηαηί ν θνκκσηήο πξέπεη λα κειεηά ηελ αλαηνκία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο ζηα νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο; 2. ε πνηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ θνκκσηή; 3. Πνηεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ αλζξσπίλσλ θπηηάξσλ; 4. Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θχηηαξα; 5. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηνπ κεηαβνιηζκνχ. 6. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηεο αλαηνκίαο. 7. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηεο θπζηνινγίαο. 8. Να νξίζηε ηελ έλλνηα ηεο ηζηνινγίαο. 9. Πνηεο είλαη νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ νζηψλ; 10. Πεξηγξάςηε ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 1. Πνηα ε πξνέιεπζε ηεο ιέμεο κπαξκπέξεο; 2. Γψζηε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά-αλαδξνκή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θνπξέαθνκκσηή. 3. Γηαηί νη άλδξεο δηαηεξνχζαλ ηα γέληα ηνπο ηα παιηά ρξφληα; 4. Πφηε νη Μαθεδφλεο εθάξκνζαλ ην μχξηζκα; 5. Πνην έηνο νη θνπξείο ηεο Ρψκεο έγηλαλ γλσζηνί; 6. Πνην έηνο νη θνπξείο έγηλαλ δεκνθηιείο ζηελ Διιάδα; 7. Πνηνο ήηαλ ν ρεηξνπξγφο θνπξέαο; ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΤ 1. Ση νλνκάδνπκε «απνξξππαληηθά»;(νξηζκφο) ε πνηα είδε ρσξίδνληαη; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο δηαιπηνπνηεηέο; 3. Ση νλνκάδνπκε θξέκα; 4. Ση νλνκάδνπκε ινζηφλ; 5. Ση νλνκάδνπκε αθξφ; 6. Ση νλνκάδνπκε αηψξεκα; 7. Ση νλνκάδνπκε γαιάθησκα; 8. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ pη γηα ηα καιιηά; 9. Ση είλαη θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην νμπδελέ; 10. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ νμπδελέ; 11. Ση είλαη ακκσλία θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 12. Πνηεο είλαη νλνκαζηηθά νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζαπνπληψλ; 13. Πνηα είλαη ηα είδε ζαπνπληψλ; 14. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ρεκεία ησλ ζακπνπάλ; ελίδα 14 από 20

15 15. Πνηεο ηδηφηεηεο έρεη ην λεξφ;πνηνο είλαη ν ρεκηθφο ηνπ ηχπνο; 16. Mε πνηεο κεζφδνπο θαζαξίδεη ην λεξφ; 17. Ση είλαη χιε; 18. Ση είλαη ζηνηρείν; Πφζα ζηνηρεία ππάξρνπλ; 19. Πνην είλαη ην κηθξφηεξν κέξνο ελφο ζηνηρείνπ; 20. Ση είλαη ην κφξην; 21. Ση ελλννχκε ιέγνληαο «ρεκηθή δξαζηηθφηεηα» ελφο ζηνηρείνπ; 22. Ση είλαη ε ρεκηθή έλσζε; 23. Ση είλαη κείγκα; 24. Ση είλαη ην pη θαη ηη εθθξάδεη ην ζχκβνιφ ηνπ; 25. Πψο κεηξηέηαη ε ηηκή ηνπ pη; 26. Πνηα είλαη ε φμηλε πεξηνρή ζηελ θιίκαθα ηνπ pη; Πνηα είλαη ε αιθαιηθή πεξηνρή; 27. Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ pη γηα ηα αθφινπζα: Νεξφ καιιηά / δέξκα-ζακπνπάλ εληζρπηηθά ρπκφο ιεκνληνχ. 28. Ολνκάζηε ηηο ηξεηο κνξθέο χιεο. 29. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο θπζηθήο κεηαβνιήο θαη δψζηε παξάδεηγκα. 30. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ρεκηθήο κεηαβνιήο θαη δψζηε παξάδεηγκα. 31. Πνηα είλαη ε δξάζε ελφο ζηππηηθνχ δηαιχκαηνο; 32. Πνηεο είλαη νη ρεκηθέο δξάζεηο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 33. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζχζηαζε ησλ πξντφλησλ βαθήο; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε 1. Ση ζεκαίλεη πεξκαλάλη; 2. Ολνκάζηε δχν (2) ηχπνπο ρεκηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξκαλάλη. 3. Πνηα είλαη ε θχξηα δξάζε ηνπ δηαιχκαηνο ηεο πεξκαλάλη; 4. Πνην είλαη ην πην ελδηαθέξνλ ζηάδην,πξηλ θάλεηε κηα πεξκαλάλη θαη γηαηί; 5. Γηαηί ηα καιιηά πξέπεη λα ηπιίγνληαη απαιά θαη ρσξίο ηέλησκα γχξσ απφ θάζε ξνιφ; 6. Ση θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηεο κπνχθιαο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 7. ε πνηα ζεκεία ηεο θεθαιήο πξέπεη λα εμεηαζηεί ε κπνχθια δνθηκήο; 8. Πφηε ε θαηεξγαζία ηεο κπνχθιαο θηάλεη ζην αλψηεξν θαη θξίζηκν ζεκείν; 9. Πνην είδνο καιιηψλ δε ζρεκαηίδεη ηζρπξνχο θπκαηηζκνχο θαη γηαηί; 10. Γηαηί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 11. Γηαηί δελ πξέπεη λα γίλνληαη ηελ ίδηα εκέξα πεξκαλάλη θαη βαθή; 12. Ση θαζνξίδεη ηελ ηζρχ ηνπ δηαιχκαηνο πεξκαλάλη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί; 13. Πφηε έλα δηάιπκα πεξκαλάλη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ζε πγηέο δέξκα ή δέξκα θεθαιήο; 14. Ση πξέπεη λα γίλεη,αλ έλα δηάιπκα πεξκαλάλη πέζεη ηπραία επάλσ ζην δέξκα ηεο θεθαιήο; 15. Πψο κπνξνχκε λα ραιαξψζνπκε κηα πεξκαλάλη; 16. Πνηαο ηζρχνο πεξκαλάλη ζπληζηάηαη ζπλήζσο γηα βακκέλα ή μεβακκέλα καιιηά; 17. Ση θαζνξίδεη ηελ επηινγή ησλ κπηθνπηί ηεο πεξκαλάλη; 18. Ση θαζνξίδεη ην κήθνο ησλ κπηθνπηί ηεο πεξκαλάλη; 19. Πνηνη είλαη νη δπν ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν αληίδξαζεο ησλ καιιηψλ θαηά ηελ πεξκαλάλη; ελίδα 15 από 20

16 20. Γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε ειαζηηθφηεηα ησλ καιιηψλ θαηά ην ηχιηγκά ηνπο ζηα κπηθνπηί ζηελ πεξκαλάλη; 21. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αιθαιηθήο πεξκαλάλη θαη πφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί; 22. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξκαλάλη κε ειεγρφκελε νμχηεηα θαη πφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή; 23. Ση είλαη ε κεξηθή πεξκαλάλη; 24. Πψο ζα πξνζηαηέςεηε ηα καιιηά πνπ δε ζα ππνζηνχλ πεξκαλάλη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο κεξηθήο πεξκαλάλη; 25. Καηαγξάςηε ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο ειαθξηάο πεξκαλάλη. 26. Ση γλσξίδεηε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ριηαξήο πεξκαλάλη; 27. Απφ ηη ζπζηαηηθά απνηειείηαη ην πξντφλ ηεο πεξκαλάλη; 28. ε πνηεο πεξηπηψζεηο καιιηψλ ζηελ πεξκαλάλη ρξεζηκνπνηνχκε ην Νν 0, Νν 1, Νν 2, Νν 3 δηάιπκα θαη γηαηί; 29. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ ινπζίκαηνο πξηλ ηελ πεξκαλάλη; 30. Ση γλσξίδεηε γηα ηα πνξψδε καιιηά θαη πνηνο ν ρξφλνο δηεξγαζίαο θαηά ηελ πεξκαλάλη; 31. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο πεξκαλάλη; 32. Ση γλσξίδεηε γηα ηε κέζνδν DIRECT(άκεζε); 33. Ση γλσξίδεηε γηα ηε κέζνδν INDIRECT(έκκεζε); 34. ε ηη ρξεζηκεχεη ην θημάξηζκα ζηελ πεξκαλάλη θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ;(αλαιπηηθή αλαθνξά) 35. Γηαηί πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ηεζη επαηζζεζίαο πξηλ ηελ πεξκαλάλη; 36. Ση πεξηιακβάλεη κηα ζσζηή δηάγλσζε πξηλ ηελ πεξκαλάλη; 37. Με πνηνλ ηξφπν αληηκεησπίδνπκε ηελ εκθάληζε αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πεξκαλάλη; 38. Πψο γίλεηαη ην ίζησκα καιιηψλ κε πξντφλ ηεο πεξκαλάλη; Να αλαθέξεηε έλαλ απφ ηνπο δπν ηξφπνπο. 39. Πφηε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο γίλεηαη κηα πεξκαλάλη; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ 1. Ση είλαη επηδεξκίδα; 2. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηηο ζηνηβάδεο ηνπ δέξκαηνο απφ ηελ εμσηεξηθή πξνο ηελ εζσηεξηθή. 3. Αλαιχζηε ηελ θεξάηηλε ζηνηβάδα θαη ηελ θνθθηψδε (θνθθψδε) 4. Ση γλσξίδεηε αλαιπηηθά γηα ην ρφξηνλ ; 5. Ση γλσξίδεηε γηα ην δεξκνεπηδεξκηθφ ζχλδεζκν (βαζηθή κεκβξάλε);πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ; 6. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ ππνδφξην ηζηφ; 7. Ση είλαη ηα κειαλνθχηηαξα θαη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ; 8. Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο θιεηζηνχο θαη ηνπο αλνηρηνχο θαγέζνξεο; 9. Ση είλαη αδέλαο; Να αλαθέξεηε δπν ηχπνπο αδέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην δέξκα. 10. Πεξηγξάςηε ηε δνκή ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ. 11. Πεξηγξάςηε ηε δνκή ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ. 12. Ση είλαη ξίδα ηεο ηξίραο; 13. Ση είλαη ζχιαθαο ηεο ηξίραο; 14. Ση είλαη βνιβφο ηεο ηξίραο; ελίδα 16 από 20

17 15. Ση είλαη ηα ιέπηα ηεο ηξίραο; 16. ε πνηεο αλσκαιίεο ηνπ δέξκαηνο ηεο θεθαιήο παξαηεξνχληαη ιέπηα; 17. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ πηηπξίαζε; 18. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ςσξίαζε; 19. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ λπρηψλ; 20. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο αθκήο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ 1. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο πγηεηλήο. 2. Ση νλνκάδνπκε κφιπλζε θαη ηη ινίκσμε; 3. Με πνηνπο ηξφπνπο κεηαδίδνληαη ηα κηθξφβηα;να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα. 4. Ση είλαη ξχπνο πάλσ ζην δέξκα καο; 5. Ση είλαη απνιχκαλζε; 6. Να αλαθέξεηε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ν επαγγεικαηίαο θνκκσηήο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ ελδπκάησλ ηνπ. 7. Ση είλαη απνζηείξσζε; 8. Πνηνη θαλφλεο πγηεηλήο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ελφο θνκκσηεξίνπ; 9. Πνηα είλαη ηα επαγγεικαηηθά λνζήκαηα; Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά. 10. Πνηνη νη θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη ν θνκκσηήο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ; 11. ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ελφο πειάηε, ηη πξέπεη λα θάλεη ν θνκκσηήο; 12. ε ηη ρξεζηκεχνπλ νη ηαηλίεο γηα ηνλ απρέλα ή νη πεηζέηεο; 13. Πνχ πξέπεη λα θπιάζζνληαη νη πεηζέηεο κεηά ην πιπληήξην; 14. Πνηα εξγαιεία πξέπεη λα αιιάδνπλ γηα θάζε πειάηε; 15. Να αλαθέξεηε πνηα είλαη ε ζσζηή θαη πνηα ε εζθαικέλε δηάηαμε ησλ πιηθψλ θαη ζθεπψλ απφ άπνςε εξγνλνκίαο ζε έλα θνκκσηήξην; ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 1. Ση είλαη ειεθηξηζκφο; 2. Ση είλαη αγσγφο; Πνηα κέηαιια ρξεζηκεχνπλ ζαλ αγσγνί ζε ειεθηξηθά ζχξκαηα; 3. Ση είλαη κηα κφλσζε ή έλαο θαθφο αγσγφο ξεχκαηνο ; Γψζηε δπν παξαδείγκαηα. 4. Πνηα ζπζθεπή αιιάδεη ην ζπλερέο ξεχκα ζε ελαιιαζζφκελν; 5. Πνηα ζπζθεπή αιιάδεη ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα ζε ζπλερέο; 6. Ση είλαη ην βξαρπθχθισκα; 7. Να αλαθέξεηε ηηο πηζαλέο αηηίεο πξφθιεζεο ππξθαγηάο ζην θνκκσηήξην. 8. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζην θνκκσηήξην; 9. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ελφο ζεζνπάξ. 10. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο αηκνχ βαπέξ. 11. Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ απνζηεηξσηήξα εξγαιείσλ; 12. Πψο πξνζηαηεχνληαη ηα κάηηα ηνπ πειάηε θαηά ηελ έθζεζε ηνπ ζηνλ ζηεγλσηήξα κε αθηηλνβνιία; 13. Ση είδνπο ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη έλα ζεζνπάξ θαη θάζε πφηε πξέπεη λα γίλεηαη; 14. Ση είδνπο ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη έλαο ζηεγλσηήξαο ρεηξφο; ελίδα 17 από 20

18 15. Ση είδνπο ζπληήξεζε ρξεηάδεηαη έλα κεράλεκα αηκνχ; ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ 1. Ση πεξηιακβάλεη ε πνξεία θνπήο καιιηψλ; 2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο θνπήο καιιηψλ; 3. Πνηα γσλία θνπήο ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά; 4. ε πνηα θαηάζηαζε πξέπεη λα βξίζθνληαη ηα καιιηά γηα λα έρεηε αθξηβέζηεξε θνπή κε δάθηπια θαη ςαιίδη; 5. Πνηα είλαη ε θαηάιιειε ζέζε ςαιηδηνχ θαη ρηέλαο θαηά ηελ θνπή καιιηψλ; 6. Πνηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηνπ πξνζψπνπ πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ θνπή καιιηψλ; 7. Γηαηί ν θνκκσηήο πξέπεη λα θαηαιαβαίλεη ηνπο ηχπνπο πξνζψπνπ; 8. Πνχ αξρίδεη γεληθά ε θνπή καιιηψλ θαη ζε πνην ζεκείν ηεο θεθαιήο ηειεηψλεη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε κεραλή θνπξέκαηνο; 9. Πνην ζρέδην αθνινπζνχκε, φηαλ μπξίζνπκε ηελ γξακκή καιιηψλ ηνπ απρέλα; 10. Ση πξέπεη λα πξνζέμνπκε πξηλ θάλνπκε θνπή καιιηψλ κε μπξάθη; 11. Ση πξέπεη λα απνθχγεη έλαο θνκκσηήο φηαλ θάλεη θνπή καιιηψλ κε μπξάθη; 12. Ολνκάζηε ηα θχξηα εξγαιεία θαη εθφδηα γηα ηελ θνπή καιιηψλ. 13. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο αξαίσζεο καιιηψλ; 14. Γηαηί ηα ιεπηά καιιηά πξέπεη λα θφβνληαη πην θνληά ζην δέξκα ζε ζχγθξηζε κε ηα ρνληξά καιιηά; 15. Πφζν καθξηά απφ ην δέξκα ηεο θεθαιήο πξέπεη λα αξαηψλνληαη καιιηά α) ιεπηά β) κέηξηα γ) ρνληξά; 16. ε πνηεο πεξηνρέο δελ πξέπεη λα αξαηψλνληαη καιιηά; 17. Γηαηί δελ πξέπεη λα αξαηψλνληαη καιιηά ζηελ πεξηνρή ρσξίζηξαο; 18. Γηαηί ηα καιιηά πξέπεη λα πγξαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνπήο ηνπο; 19. Πνηα γξακκή εθαξκφδνπκε, φηαλ ν ιαηκφο είλαη θνληφο θαη αληίζηξνθα θαη ηη απνθεχγνπκε; 20. Πνηα είλαη ε ηερληθή θνπξέκαηνο ζε πεξίπησζε αζπκκεηξίαο ηνπ κεηψπνπ (κηθξφ κεγάιν); 21. Πνηα είλαη ε ηερληθή θάιπςε γηα θνληφ θνχξεκα ζε πεξίπησζε αζπκκεηξίαο ησλ απηηψλ ζε ζρέζε κε ην ζρήκα ηνπ πξνζψπνπ ή ην κέγεζνο ηνπ θεθαιηνχ; 22. Πνηα είλαη ε ηερληθή γξακκή ληεγθξαληέ θαη πνηα ε δηαθνξά ηεο απφ ηελ θαξέ; 23. Πψο γίλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γξακκψλ θαξέ ληεγθξαληέ; 24. Πνηα είλαη θαη πψο θφβεηαη ε θαξέ θιαζζηθή γξακκή; 25. Ση είλαη ην θηιάξηζκα θαη πφηε εθαξκφδεηαη; 26. Πψο ππνινγίδνπκε ην επηζπκεηφ κάθξνο,φηαλ θνπξεχνπκε ζγνπξά καιιηά; 27. Πφηε ρξεζηκνπνηνχκε θνπξεπηηθή κεραλή; 28. Πψο επζπγξακκίδνπκε ην θνχξεκα φηαλ α) νη θπηξψζεηο ηνπ απρέλα είλαη αληίζεηεο θαη β) φηαλ έρνπλ θελά ή ιηγνζηά καιιηά; 29. Πνηα είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θνκκσηή θαηά ηελ εθηέιεζε θνπήο ησλ καιιηψλ; 30. Πψο απνζηεηξψλνληαη ηα εξγαιεία θνπήο ησλ καιιηψλ ζχκθσλα κε ηνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο; 31. Πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε ζε έλα αληξηθφ θνχξεκα; ελίδα 18 από 20

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΒ 1. Πνηεο είλαη νη γξακκέο πνξείαο ηεο ρηέλαο; 2. ρεδηάζηε ηξία (3) ζρήκαηα θξπδηψλ. 3. ρεδηάζηε κηα ζπκκεηξηθή θαη κηα αζχκκεηξε θφκκσζε. 4. Μηα πειάηηζζα έρεη πνιχ κεγάιε απηηά. Πνηεο θνκκψζεηο δε ζα ηαηξηάδνπλ γηα απηήλ; Σεθκεξηψζηε ηελ άπνςή ζαο. 5. ρεδηάζηε ηέζζεξα (4) ζρήκαηα γελεηάδσλ. 6. ε πνην γεσκεηξηθφ ζρήκα αλήθνπλ ηα θεθάιηα Α,Β θαη Γ; 7. Αλαδεηήζηε γηα ηα ζρήκαηα 1-5 ηηο εθάζηνηε πην θνιαθεπηηθέο θνκκψζεηο. ελίδα 19 από 20

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα