ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση"

Transcript

1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις διατάξεις των Οδηγιών 24 και 25/2014 Ε.Κ. το πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού για την κατασκευή διακριτών έργων, που αφορούν πέντε περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να αναδειχθούν τελικώς ανάδοχοι συνολικά σε πενήντα επτά (57) εργολαβίες. Αρθρο 2 παρ διαμορφώθηκε ως εξής: 2.3. Οι προϋπολογισμοί που αναγράφονται στον πίνακα Α της παρούσας, βάσει των οποίων προκηρύσσεται ο Διαγωνισμός αυτός, βασίζονται σε προβλέψεις και στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας, όπως αναλύεται στο Άρθρο 2 του τεύχους «Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού». O προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο ποσό των , το δε δικαίωμα προαιρέσεως (σύμφωνα με το Άρθρο του Κανονισμού Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. και το Άρθρο 36 των Γενικών Όρων) εφόσον αυτό ασκηθεί, δύναται να ανέρχεται σε περίπτωση αυξήσεως κατ ανώτατο όριο στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των , συμπεριλαμβανόμενης σε αυτό και της δυνατότητας για εξάμηνη χρονική παράταση, σύμφωνα με το Άρθρο 5.1. του Συμφωνητικού. Ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στο ως άνω ποσό του προϋπολογισμού. Αρθρο 3 παρ Εγινε τροποποίηση των εδαφίων (α) και (γ) όσον αφορά την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να γίνεται αποδεκτή και εμπειρία σε Υψηλή Τάση ( kV) Τεύχος Οροι και Οδηγίες Αρθρο 6 Προστέθηκε το εδάφιο Το σύνολο των εγγράφων των Φακέλων θα υποβληθεί εις διπλούν ( Πρωτότυπο και αντίγραφο). Αρθρο 6 Προστέθηκε η παρ : Προκειμένου για αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την επισημείωση Apostille που προβλέπεται από τη Σύμβαση για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων που υπογράφηκε στη Χάγη στις και κυρώθηκε με το Νόμο 1497 (ΦΕΚ 188/ ). Αν πρόκειται για έγγραφα που προέρχονται από κράτη, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη σχετική Σύμβαση, τότε γίνεται η συνήθης επικύρωση από τις Προξενικές Αρχές της χώρας εισαγωγής που λειτουργούν στη χώρα προέλευσης. Αρθρο 6 Παρ. 2.4: Εγινε επαναδιατύπωση των πρώτων 2 εδαφίων ως εξής: 2.4. Πρόσφατο (εντός του τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό από αρμόδια Δικ αστική ή Διοικητική Αρχή της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρία, από το οποίο να 7/5/2014 1

2 προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Ως προς τα πιστοποιητικά περί πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, αυτά αφορούν εκτός από την εταιρεία ανάλογα με τη νομική φύση του Διαγωνιζόμενου και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις Α.Ε, τον ή τους Διαχειριστές των ΕΠΕ, τα ομόρρυθμα μέλη των Ο.Ε ή των Ε.Ε ή το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό. Αρθρο 7 παρ Προστέθηκε το παρακάτω εδάφιο στην: Στον έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου Α περιλαμβάνεται και ο έλεγχος εγκυρότητας των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, όπως καθορίζεται στην Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/ Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα επιστολών, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται λόγω μη προσκόμισης της κατάλληλης εγγύησης συμμετοχής (η πλαστή εγγύηση δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν θεωρείται ως εγγύηση ΣτΕ 2147/2001) και παράλληλα θα υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αρθρο 8 παρ. 3: Εγινε επαναδιατύπωση ως εξής: 3. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί κανονιστικό πλαίσιο για την διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή διακριτών έργων που αφορούν πέντε περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να αναδειχθούν τελικώς ανάδοχοι συνολικά πενήντα (57) εργολαβιών. Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, όπως προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων που έχουν υποβληθεί από κάθε Διαγωνιζόμενο και τις εκπτώσεις που έχει προσφέρει ο κάθε Διαγωνιζόμενος για κάθε μία Εργολαβία σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό της. Σε περίπτωση ισομειοδοσίας, δύο ή περισσοτέρων αναδόχων σε μία Εργολαβία, η επιλογή του προτεινόμενου για ανάθεση της Εργολαβίας Αναδόχου, θα γίνεται με την διαδικασία κλήρωσης παρουσία των ισομειοδοτούντων. Αρθρο 9 : Εγινε επαναδιατύπωση 1. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν με Προσφυγή εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντά τους. Το δικαίωμα άσκησης προσφυγών βασίζεται στο Ν.3886/2010(ΦΕΚ 173,πρώτο τεύχος) περί «δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων που λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις». 2. Η προσφυγή ασκείται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντα. 3. Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, που ο Νόμος προβλέπει. 4. Κάθε Προσφυγή απευθύνεται στο ΔΕΔΔΗΕ στη Διεύθυνση Δικτύου, οδός Χαλκοκονδύλη αριθμός 22, 8 ος όροφος, Γραφείο 818, Αθήνα, τηλ και εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση γι αυτήν σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της και την γνωστοποιούν εγγράφως στον οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 7/5/2014 2

3 5. Συγκεκριμένα, Προσφυγές κατά της Διακήρυξης εξετάζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Προσφυγές κατά το τυπικό στάδιο της διαδικασίας του Διαγωνισμού καθώς επίσης και κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης εξετάζονται από το Γενικό Δ/ντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι Προσφυγές εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 6. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο στο υπηρεσιακό όργανο που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. Αρθρο 10 : Εγινε επαναδιατύπωση της παρ. 1 ως εξής: 1. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος του από τα εξουσιοδοτημένα Όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που μπορούν να προταθούν από τους Μειοδότες. Αρθρο 10 : Εγινε επαναδιατύπωση της παρ. 4 ως εξής: 4. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας ο Ανάδοχος της κάθε εργολαβίας καλείται με επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσμία η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στη Διαδικασία, και ακολούθως να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. Αρθρο 11 : Προστέθηκε η παρ. 3 ως εξής: 3. Πριν την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, θα ελεγχθεί η γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και υλικών. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, θα κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος και θα ζητηθεί η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής. Επιπλέον, θα του υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα διενεργείται και στην περίπτωση υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) με τον Ανάδοχο. Εάν διαπιστωθεί από τον έλεγχο η πλαστότητα της επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεν θα υπογράφεται η Σ.Σ και θα κινείται ομοίως η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου από την όλη Σύμβαση, κατά το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008, δεδομένου ότι η εκτέλεση των εργασιών της Σ.Σ αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Τεύχος Α-Συμφωνητικό Αρθρο 1 παρ.1 τελευταίο εδάφιο διαμορφώθηκε ως εξής: Ο Ανάδοχος πάντως, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους και είναι υποχρεωμένος να τα προμηθευτεί, σε ηλεκτρονικό αρχείο, από την Δ/νση Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. 7/5/2014 3

4 Αρθρο 2 παρ.2.1 Προστέθηκαν τα εξής: Αποψίλωση γύρω από τους στύλους των εναερίων γραμμών που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες (π.χ. δασώδεις) περιοχές και φέρουν μέσα ζεύξης και προστασίας με τις επαφές στον αέρα και αποκομιδή των προϊόντων αποψίλωσης Ειδοποιήσεις χρηστών Χ.Τ. για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος Βοηθητικές εργασίες συντήρησης ξύλινων στύλων Εργασίες σε μετρητικές διατάξεις Εργασίες αποκοπών Επαναφορών Κλάδεμα ή κοπή δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και η περισυλλογή των προϊόντων. Σημειώνεται ότι για τις εργασίες αποκοπών- επαναφορών πριν την ένταξή τους στο αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου, απαιτείται έγγραφη συμφωνία μεταξύ Αναδόχου και Προϊσταμένης Υπηρεσίας σχετικά με το είδος των εργασιών (π.χ. από στύλο κλπ) που θα του επιδίδονται για εκτέλεση. Αρθρο 2 παρ.3 Η νήσος Αντικύθηρα εξαιρέθηκε από τα γεωγραφικά όρια της εργολαβίας Σπάρτης και εντάχθηκε σε αυτά της εργολαβίας Χανίων. Επίσης στα γεωγραφικά όρια της εργολαβίας Σάμου (Τμήμα Β) εντάχθηκε και η νήσος Θύμαινα. Αρθρο 2 στην παρ. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΔΠΑ Εγινε η προσθήκη της παρ Για την πιστοποίηση της βλάβης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση παραστατικών, με τις ημερομηνίες και ώρες παράδοσης-παραλαβής των εντολών ανάθεσης της βλάβης, έναρξης εργασιών επιτόπου της βλάβης, περάτωσης των εργασιών, καθώς και τις ημερομηνίες και ώρες παράδοσης παραλαβής των εντολών αποκατάστασης της θιγείσας επιφάνειας και περάτωσης των εργασιών. Αρθρο 2 παρ Εγινε τροποποίηση ως εξής. « Να επιδίδει για εκτέλεση εντολές εργασιών σε γειτονικές εργολαβικές περιοχές στις περιπτώσεις της παραπάνω υποπαραγράφου ή όταν για κάποια χρονική περίοδο δεν υφίσταται εγκατεστημένος Ανάδοχος σε γειτονική εργολαβική περιοχή και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί, στα πλαίσια όμως των ρυθμίσεων του Αρθρου 5 του παρόντος για την υποχρεωτική μηνιαία επίδοση και απόδοσή του. Αρθρο 2 παρ.4. Εγινε η παρακάτω προσθήκη Ομοίως, στο αντικείμενο των εργασιών Αποκοπής και Επαναφοράς, παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, Νο 03, 05, 1, 2, 3 και 4 και κυψέλης παροχών Νο 5, 6 και 7, περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση ασφαλειών μετρητή ή επέμβαση στον μικροαυτόματο. Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μαχαιρωτών ασφαλειών από το κιβώτιο της κυψέλης. 7/5/2014 4

5 Αποσύνδεση ή επανασύνδεση των καλωδίων μεταξύ μετρητή ή Μ/Σ εντάσεως με πίνακα καταναλωτή. Εκτοποθέτηση ή τοποθέτηση μετρητή. Αποσύνδεση ή επανασύνδεση των καλωδίων μεταξύ κιβωτίου διανομής και κιβωτίου μετρητή. Αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της παροχής στο επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης εναέριας παροχής. Αποσύνδεση ή επανασύνδεση του καλωδίου της παροχής στο εναέριο δίκτυο από γυμνούς αγωγούς ή συνεστραμμένο καλώδιο ή σε Κιβώτιο Ασφαλειών Χ.Τ. (PILLAR). Αρθρο 2 παρ έγινε προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο, ως εξής:...εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 25 των Γ.Ο. και την παρ του Άρθρου 9 των Ε.Ο., για Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών. Αρθρο 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΔΠΑ έγινε προσθήκη της παρ Για την πιστοποίηση της βλάβης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση παραστατικών, με τις ημερομηνίες και ώρες παράδοσης-παραλαβής των εντολών ανάθεσης της βλάβης, έναρξης εργασιών επιτόπου της βλάβης, περάτωσης των εργασιών, καθώς και τις ημερομηνίες και ώρες παράδοσης παραλαβής των εντολών αποκατάστασης της θιγείσας επιφάνειας και περάτωσης των εργασιών. Αρθρο 5 παρ Προστέθηκαν τα εξής: Επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται, για τις εργασίες της Σύμβασης που είναι κυρίως εποχιακές (π.χ. κ λαδέματα, αποψιλώσεις κλπ) και απαιτούν οργάνωση, από τον Ανάδοχο, ιδιαίτερων συνεργείων, να τον ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως για τον, κατά προσέγγιση προς επίδοση, όγκο των υπόψη εργασιών. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες που δεν είναι μεν εποχιακές, αλλά απαιτούν οργάνωση, από τον Ανάδοχο, ιδιαίτερων συνεργείων (π.χ. ειδοποιήσεις χρηστών για διακοπές, συντήρηση ξυλίνων στύλων κλπ) Αρθρο 5 παρ τροποποίηση... απόδοσής του με δική του αίτηση αποδοχή... Αρθρο 5 παρ : Προστέθηκε η διευκρίνιση ότι οι ανακλητές Ποινικές Ρήτρες επιστρέφονται με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Άρθρο 5 παραγρ Εγινε η προσθήκη Σε έργα στα οποία η προθεσμία τους εκτείνεται πάνω από μήνα, ο Εντεταλμένος Μηχανικός καθορίζει το ποσοστό εκτέλεσης για κάθε μήνα. Δεν εγκρίνονται τμηματικές πιστοποιήσεις ή τελική πιστοποίηση για ποσοστά πάνω από το ποσοστό εκτέλεσης. Άρθρο 5 παραγρ Εγινε αύξηση της μικρότερης προθεσμίας από 25 εργάσιμες ημέρες σε 30 εργάσιμες ημέρες, για την κατασκευή μεγάλων επεκτάσεων δικτύου ΜΤ 7/5/2014 5

6 Άρθρο 5 παραγρ Ρυθμίσεις επιπλέον των παραπάνω που αφορούν το αντικείμενο συντήρησης ξυλίνων στύλων Συμφωνείται ότι ο εργολάβος θα ρυθμίζει το πλήθος των εργατών του συνεργείου έτσι ώστε οποιαδήποτε ημέρα η ποσοτική απόδοση του συνεργείου να μην είναι μικρότερη των (18) δεκαοκτώ στύλων και να μην υπερβαίνει τους (30) τριάντα στύλους. Εάν ένας στύλος ενισχυθεί με χαλύβδινους ημισωλήνες, τότε ο στύλος αυτός θα υπολογίζεται ως προς τη ποσοτική απόδοση σαν (3) τρεις στύλοι. Ο στύλος σε πεζοδρόμια ή πλατείες ή οδούς, υπολογίζεται σαν (1) ένας στύλος. Οι εργασίες της θραύσης και επαναφοράς πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κρασπέδων και τοίχων καθώς και η απομάκρυνση των μπαζών δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται την ίδια ημέρα με τη συντήρηση των ξύλινων στύλων και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ποσοτικής απόδοσης του συνεργείου. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται επί 2,5 αθροιστικά μήνες το πολύ ανά ημερολογιακό έτος να χρησιμοποιεί το συνεργείο συντήρησης ξύλινων στύλων ως εκπαιδευτικό. Έτσι κοντά στον συντηρητή τοποθετεί τρεις το πολύ υποψήφιους συντηρητές για επιτόπια εκπαίδευση. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, ο εργολάβος ρυθμίζει το πλήθος των εργατών του συνεργείου έτσι ώστε η απόδοση του συνεργείου να πλησιάζει το ελάχιστο όριο ημερήσιας ποσοτικής απόδοσης των (18) δεκαοκτώ στύλων. Δύο το πολύ ημέρες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, μία στο πρώτο ήμισυ και μία στο τέλος της, οι εργασίες του συνεργείου διακόπτονται για συμπλήρωση της εκπαίδευσης και γραπτή εξέταση των υποψηφίων συντηρητών παρουσία του συντηρητή εκπαιδευτή τους. Για τη διακοπή αυτή ο εργολάβος ειδοποιείται από το ΔΕΔΔΗΕ προφορικά πριν από τρείς ημερολογιακές ημέρες κάθε φορά. Άρθρο 5 παραγρ Ρυθμίσεις επιπλέον των παραπάνω που αφορούν το αντικείμενο κλαδεμάτων Η εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και η περισυλλογή των προϊόντων κλαδέματος, θα πραγματοποιηθεί ετησίως σε δύο χρονικές περιόδους ως εξής: Την πρώτη χρονική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει από 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου, θα κλαδευτούν όλα τα δένδρα που πλησιάζουν το εναέριο δίκτυο (κατασταλτικό κλάδεμα), ώστε να υπάρχουν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και θα σημειωθούν στα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Τη δεύτερη χρονική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει από 1 Ιουνίου έως 28 Φεβρουαρίου, θα κλαδευτούν όλα τα δέντρα που πρόκειται να πλησιάσουν το εναέριο δίκτυο σε αποστάσεις μικρότερες των προβλεπομένων ορίων ασφαλείας (προληπτικό κλάδεμα), καθώς επίσης και όλα τα δένδρα ταχείας αναπτύξεως που αναπτύσσονται εκ νέου μετά την πρώτη χρονική περίοδο και δεν θα έχουν τα όρια ασφαλείας από τα εναέρια δίκτυα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει και κλαδεύει όλα τα δένδρα που αναπτύσσονται κατά μήκος του δικτύου και δεν έχουν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας από το Δίκτυο και θα σημειωθούν στα σχέδια ΔΕΔΔΗΕ τα δένδρα τα οποία κλαδεύτηκαν. Η επίδοση εντολών κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., θα γίνεται ανά αναχώρηση Υ/Σ και θα επιμετράται ανά δέντρο. Η Προθεσμία εκτέλεσης της εντολής δεν θα ξεπερνάει τις 30 ημερολογιακές ημέρες. 7/5/2014 6

7 Η περισυλλογή των προϊόντων κλαδέματος θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, μετά το πέρας της εργασίας κλαδέματος. Άρθρο 5 παραγρ Ρυθμίσεις επιπλέον των παραπάνω που αφορούν το αντικείμενο Αποκοπών- Επαναφορών Η επίδοση των εργασιών αποκοπών θα γίνεται με βάση τις προθεσμίες της παραπάνω παρ που αφορά προθεσμίες εντολών εργασιών που εμπίπτουν στην Υπουργική απόφαση/δ5/ηλ/β/φ1.10/6636/ , δηλαδή από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 12 εργάσιμες ημέρες. Έτσι δίδεται η δυνατότητα στον Ανάδοχο για έναν καλύτερο προγραμματισμό και ομαδοποίηση των εργασιών που του έχουν ήδη επιδοθεί. Θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε ο χρόνος εκτέλεσης των αποκοπών να είναι μεταξύ των ωρών 08:00 και 15:00 εκτός από τις παραμονές αργιών και Σαββατοκύριακων που ο χρόνος εκτέλεσης των αποκοπών θα είναι μεταξύ των ωρών 08:00 και 12:30. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν συσκευές μηχανικής υποστήριξης ασθενών, ψυκτικοί θάλαμοι, κλίβανοι κ.λπ. και εφόσον τούτο γίνει αντιληπτό από τον Εργολάβο, προ της αποκοπής ερωτάται η Ε.Υ. για τον τρόπο που θα ενεργήσει στις περιπτώσεις αυτές. Η εκτέλεση των επαναφορών θα γίνεται αυθημερόν και το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση των σχετικών έγγραφων εντολών που θα γίνεται στις 12:00. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η πρόσβαση στο μετρητή. Η ώρα επαναφοράς θα αναγράφεται οπωσδήποτε στο έντυπο της εντολής. Οι μόνοι αποδεκτοί λόγοι για να μην προβεί σε αποκοπή, είναι : Δήλωση «κλειστό», υπό την προϋπόθεση ότι, επί του εντύπου της εντολής αποκοπής, δεν έχει υποδειχθεί από την Ε.Υ. η αποκοπή από άλλο προσβάσιμο σημείο (π.χ. επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης, στύλο εναερίου δικτύου κ.λπ.). Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση «κλειστού» ακινήτου ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τηλεφωνικά την Ε.Υ. και θα λαμβάνει ψηφιακή φωτογραφία του ακινήτου ώστε να τεκμηριώνεται ιδιαίτερα η μη δυνατότητα πρόσβασης στην παροχή. Συναίνεση της Ε.Υ. για μη αποκοπή, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, τη στιγμή που επισκέπτεται την παροχή, επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Ε.Υ. και αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους, αδυνατεί να αποκόψει την παροχή. Ο πελάτης επέδειξε εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφεται επί του εντύπου της εντολής η παρατήρηση «ΕΞΩΦΛΗΘΗ», η ημερομηνία εξοφλήσεως, ο αριθμός απόδειξης και ο αριθμός της ταμειακής μηχανής που φέρει η απόδειξη. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωσή του δεν είναι αποδεκτή. Σε περιπτώσεις άρνησης του πελάτη να επιτρέψει την είσοδο ή την εργασία του συνεργείου θα διενεργείται ΑΜΕΣΗ τηλεφωνική ειδοποίηση της Ε.Υ. Οι λόγοι μη πραγματοποίησης της αποκοπής για οποιαδήποτε αιτία θα αναγράφονται επί του εντύπου της εντολής αποκοπής. Επισημαίνεται ότι η ψευδής δήλωση αποτελέσματος έχει σαν συνέπεια εκτός της επιβολής της ποινικής ρήτρας της παρ του άρθρου 6 του Συμφωνητικού, ύψους 60, την μη αποδοχή του συνεργείου ή και την έκπτωση του Εργολάβου. Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση άσκοπης μετάβασης μόνο στις περιπτώσεις αποδεκτής μη αποκοπής επειδή ο πελάτης επέδειξε εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος ή κατόπιν συναίνεσης της Ε.Υ. για μη αποκοπή σε συνέχεια 7/5/2014 7

8 τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπεύθυνου του συνεργείου με αυτήν λόγω κλειστού ακινήτου ή λοιπών αιτιών. Για την υπέρβαση των προθεσμιών των εργασιών για κάθε αποκοπή ή επαναφορά και για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης, θα επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα δέκα (10) Άρθρο 6 παραγρ. 1 Προστέθηκε το εδάφιο Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της παρούσας και τη συνομολόγηση ή κατάπτωση κάθε αναφερόμενης ποινικής ρήτρας, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημιάς του, που έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή την μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με τον Ανάδοχο Άρθρο 6 παραγρ Προστέθηκε το εδάφιο Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την τελική πιστοποίηση της εντολής έργου, γίνεται επανυπολογισμός της ποινικής ρήτρας, με τον προαναφερόμενο τύπο, αλλά θέτωντας στη θέση της Προϋπολογιζόμενης Συμβατικής Αξίας, την τελική συνολική αξία της πιστοποίησης εργασιών της εντολής. Άρθρο 6 Προστέθηκε η παραγρ Ποινικές Ρήτρες για αδικαιολόγητη καθυστέρηση ειδοποιήσεων χρηστών για προγραμματισμένες διακοπές Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση ειδοποιήσεων πέραν του 48ωρου, καθώς και πλημμελή ειδοποίηση των χρηστών, θα επιβάλλεται ανέκκλητη Ποινική Ρήτρα ίση με 10 ανά αναχώρηση Υποσταθμού. Άρθρο 6 Προστέθηκε η παραγρ Ποινικές Ρήτρες για εργασίες σφράγισης μετρητικών διατάξεων. Σε περίπτωση μη σφράγισης μετρητικής διάταξης, θα επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 2,40 ανά κιβώτιο μετρητή. Άρθρο 6 Προστέθηκε η παραγρ Ποινικές Ρήτρες για εργασίες κλαδεμάτων και αποψιλώσεων Για κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης περισυλλογής των προϊόντων κλαδέματος ή των αποψιλώσεων ή μη κοπής των δένδρων και εκτέλεσης των εργασιών αποψίλωσης από τον Ανάδοχο, θα επιβάλλεται η Ποινική Ρήτρα της προαναφερόμενης παραγρ Αρθρο 6 παρ.3 προσθήκη «3. Ρητά συμφωνείται ότι για τις παραπάνω εντολές εργασιών (παραγρ του Άρθρου 5) και τις παραβάσεις των προθεσμιών τους για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες των περιπτώσεων 2.3. ή 2.4 του παρόντος Άρθρου, είτε για ολόκληρες είτε για τα ανεκτέλεστα τμήματα τους, καθώς και για εργασίες που αφορούν αποκατάσταση βλαβών υπογείων δικτύων στη ΔΠΑ, επιπλέον των προαναφερομένων κυρώσεων, μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την απόλυτη κρίση του να εφαρμόσει.. Αρθρο 6 παρ.4.4. Εγινε προσθήκη του εδαφίου Διευκρινίζεται ότι οι όροι «πρώτη φορά», «δεύτερη φορά» κοκ και οι αντίστοιχες συνέπειες για τον Ανάδοχο (ύψος ποινικών ρητρών, δικαίωμα έκπτωσής του) αναφέρονται ανά εγκεκριμένη προθεσμία διακοπής, σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης. 7/5/2014 8

9 Αρθρο 7 παρ. 1 Εγινε μείωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης σε 7 % Αρθρο 7 παρ. 2 Τροποποιήθηκε ως εξής 2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, στο μέρος τους που αντιστοιχεί στα υπό παραλαβή έργα, περιορίζονται κατά ποσοστό 50% με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του Τελικού Λογαριασμού (των εργασιών που αφορά η παραλαβή).. Αρθρο 7 παρ. 5 Κατάργηση πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης Αρθρο 7 παρ. 5 Προσθήκη της παρ. 5. Σε κάθε περίπτωση κατάθεσης στην Επιχείρηση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και υλικών θα ελέγχεται η γνησιότητα της. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, θα κινείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, κατά το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008. Επιπλέον, θα του υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αρθρο 9 παρ.4 Προσθήκη Σε διευκρίνιση και συμπλήρωση των αναφερόμενων στο άρθρο 43 των Γενικών Όρων, τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο παρόν άρθρο της Σύμβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρούμενων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν καταγγελία της σύμβασης. Επιπρόσθετα ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε υπεργολάβο/πάροχο υπηρεσιών του. Αρθρο 4 προστέθηκε η παρ.4 Τεύχος Γ-Ειδικοί Οροι Σε διευκρίνιση της παρ. 3 του Άρθρου 5 των Γ.Ο. σημειώνεται ότι ο Εντεταλμένος Μηχανικός προΐσταται του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα την επίβλεψη του Αναδόχου. Οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Μηχανικού αφορούν γενικά την τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Με εξουσιοδότηση του Εντεταλμένου Μηχανικού ανατίθενται στο υπόλοιπο προσωπικό, οι επιμέρους αρμοδιότητες της επίβλεψης του Αναδόχου. Τα καθήκοντα του λοιπού τεχνικού προσωπικού, αφορούν κυρίως τη δειγματοληπτική παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών του Αναδόχου. Αρθρο 5 παρ.2 Εγινε διαγραφή: Στις Εργολαβίες Εναέριων Παροχών ΔΠΑ ο Επιβλέπων Μηχανικός μπορεί να είναι και Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή κάτοχος ισοδύναμου τίτλου σπουδών. 7/5/2014 9

10 Αρθρο 6 παρ.1 Εγινε προσθήκη του παρακάτω εδαφίου 2: Επίσης κύριο τμήμα Εργου αποτελεί και η εκτέλεση εργασιών σε διακριτό γεωγραφικό τμήμα της εργολαβίας ή το σύνολο των έργων της εργολαβίας αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Εγινε τροποποίηση του παρακάτω εδαφίου 3: Προϋπόθεση επίσης έγκρισης της υπεργολαβίας είναι ο Ανάδοχος του Έργου να διατηρεί για κατασκευή με ίδια μέσα, κύρια τμήματα του Έργου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Αρθρο 6 παρ.6 Εγινε προσθήκη της παρακάτω παραγράφου: 6. Πάροχοι Υπηρεσιών Επίσης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις εργαζόμενους οι οποίοι αφενός δεν είναι Υπεργολάβοι, σύμφωνα με την έννοια που δίδεται στο παρόν Άρθρο και αφετέρου δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τον Ανάδοχο αλλά παρέχουν υπηρεσίες στον Ανάδοχο π.χ. με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ενδεχομένως βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού κλπ. Επίσης είναι αποδεκτό το ενδεχόμενο ο πάροχος να εκτελεί το σύνολο των εργασιών μιας εντολής έργου. Ο «πάροχος υπηρεσιών» εκτός από ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), μπορεί να είναι και εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.). Επίσης διευκρινίζεται ότι ο «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες της μιας εργολαβίες. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία από τους «παρόχους υπηρεσιών». Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο γιατρός Εργασίας (εάν προβλέπεται) του Αναδόχου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους «παρόχους υπηρεσιών» για την απασχόλησή τους σε εργασίες της Σύμβασης. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την απομάκρυνση «παρόχου υπηρεσιών» ή οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του εάν το κρίνει για οποιοδήποτε λόγο ως ακατάλληλο ή αν δεν εκτελεί με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που συνοδεύει το Συμφωνητικό της Σύμβασης, το άρθρο 14 των Γενικών Όρων και το άρθρο 7 των Ειδικών Όρων. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 9 του Συμφωνητικού περί ενδυμασίας, θεωρημένης κάρτας εργασίας και χορήγησης ΜΑΠ ισχύουν και για τους «παρόχους υπηρεσιών» και το τυχόν προσωπικό τους. Επίσης μεταξύ των παραστατικών τα οποία θα πρέπει να προσκομίζει ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πέραν όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1.5. του Άρθρου 28 του παρόντος, θα περιλαμβάνονται και αντίγραφα παραστατικών πληρωμής των «παρόχων υπηρεσιών» εφόσον εργάστηκαν σε εργασίες της Σύμβασης κατά το διάστημα στο οποίο αφορά η πληρωμή, καθώς και τα ανάλογα παραστατικά των ασφαλιστικών φορέων που θα αποδεικνύουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους. 7/5/

11 Αρθρο 7 παρ.1 Εγινε προσθήκη στο εδάφιο1 της παρακάτω παραγράφου: Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αντίγραφα για τις από το νόμο απαιτούμενες άδειες του τεχνικού προσωπικού του, συνοδευμένες με Υπεύθυνη Δήλωσή του, σχετικά με την γνησιότητά τους, για τον έλεγχο της οποίας, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος. Αρθρο 7 παρ.2 Εγινε προσθήκη του εδαφίου Επίσης για τις εργασίες Ειδοποιήσεων Χρηστών ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία για την άρτια εκτέλεση του έργου και ειδικότερα για την επιβεβαίωση των τομών στα σχέδια του εναερίου δικτύου. Αρθρο 9 παρ.1 Εγινε προσθήκη της παρακάτω παραγράφου 1.5.: Στην περίπτωση κατά την οποία, για την υλοποίηση της κατασκευής εντολής έργου, απαιτούνται ανασκαφικές εργασίες, κατ απαίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αρχαιολογικής Υπηρεσίας), και απαιτείται η απασχόληση στο έργο, εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού (πλην αρχαιολόγου) που υποδεικνύεται από αυτήν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως, αποζημιούμενος «με παρακολούθηση», σύμφωνα με τα παραπάνω. Αρθρο 15 παρ Εγινε διαγραφή του εδαφίου Σε περίπτωση που η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες διοικητικές Περιοχές της Επιχείρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει χωριστή αποθήκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, για κάθε διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ. Αρθρο 15 παρ. 4.3 εδάφιο 1 Εγινε διαγραφή της πρότασης.καθώς και ίδιου Αναδόχου σε περίπτωση Εργολαβίας που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, Αρθρο 15 παρ. 9.1 Εγινε διαγραφή της πρότασης της ίδιας Εργολαβίας ή άλλων. Αρθρο 15 παρ. 6 Το εδάφιο 2 διαμορφώθηκε ως εξής: Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου εντάσσονται αφενός η ετήσια απογραφή υλικών που διενεργείται το χρονικό διάστημα που ορίζει η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις διαδικασίες διενέργειάς της, με ορισμό Εκπροσώπου του, καθώς και παρέχοντας όπως προαναφέρθηκε, τις διευκολύνσεις που θα του ζητηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών μέτρησης και αφετέρου οι τυχόν απογραφές που γίνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 7/5/

12 Αρθρο 15 παρ Εγινε προσθήκη του εδαφίου: Το προαναφερόμενο χρεωστικό κονδύλιο, πλέον των Συμβατικά προβλεπόμενων προσαυξήσεων, είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, να καταβληθεί σε έντοκες δόσεις, στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών ρυθμίσεων της ΔΟΛ. Αρθρο 15 παρ Εγινε προσθήκη στο πρώτο εδάφιο, της πρότασης με έντονους χαρακτήρες, ως εξής: Συμφωνείται ρητά ότι, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει την αξία του χρεωστικού υπολοίπου, μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από την Επιχείρηση, η τελευταία θα του κρατήσει το αντίστοιχο ποσό από το λαβείν του για την υπόψη Εργολαβία ή οποιαδήποτε άλλη σε εξέλιξη εργολαβία του με την Επιχείρηση ή θα προχωρήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για τα υλικά... Αρθρο 15 παρ Τροποποιήθηκε ως εξής: Σε περίπτωση απώλειας ή ελλείμματος υλικού ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, και σε όσες περιπτώσεις για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να το επιστρέψει αυτούσιο στην Επιχείρηση, να καταβάλλει σ' αυτήν χωρίς καμία πρόφαση την αξία αντικατάστασης του υλικού και επί πλέον πάνω σ' αυτήν (αξία), και μόνο για τα υλικά Α, Β και Χ καταλληλότητας, συνυπολογίζονται έξοδα διαχείρισης (20%) όπως αναλύονται στην παρακάτω παράγραφο 9.7. Δηλαδή δεν υπολογίζονται έξοδα διαχείρισης στα υλικά Γ κατηγορίας καταλληλότητας. Αρθρο 16 παρ. 1 Τροποποιήθηκε ως εξής: 1. Η επίδοση των έργων γίνεται σύμφωνα με διαδικασία που θα αποφασίσει η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει. Η επίδοση από την Επιχείρηση κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών, γίνεται κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με επιστολή της ή με μηχανογραφικό έντυπο επίδοσης εντολών που εκδίδεται από το γραφείο του "Εντεταλμένου Μηχανικού" της Επιχείρησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την παραλαβή των εντολών, στο σχετικό έγγραφο. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να παραλάβει τις υπόψη εντολές, τότε του επιδίδονται με συστημένη επιστολή και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Αρθρο 16 παρ. 2 εδαφ.2 Τροποποιήθηκε ως εξής: Στο μηχανογραφικό σύστημα ERP, βάσει του οποίου επιδίδονται εντολές στον Ανάδοχο, αναφέρονται και παρακολουθούνται όλα τα συμβατικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επίδοση, εκτέλεση και γενικά τακτοποίηση κάθε εντολής. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται κάθε φορά με εκτυπώσεις της εφαρμογής, που υπογράφονται από εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης και του Αναδόχου. Αρθρο 16 παρ. 6 Προστέθηκε το εδάφιο: Η παραλαβή, των εργασιών αποψίλωσης και των εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δένδρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής των προϊόντων αποψίλωσης και κλαδέματος, μετά τη δήλωση πέρατος των εντολών από τον Ανάδοχο, θα αποτελεί συγχρόνως και προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπόψη εργασιών. 7/5/

13 Αρθρο 17 Προστέθηκε η νέα παρ.6, με αναρίθμηση των επομένων 6. Επίσης με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας, του διαχωρισμού της ταυτότητας του ΔΕΔΔΗΕ από τις δραστηριότητες της Μητρικής Εταιρείας, την εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των χρηστών Δικτύου και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των χρηστών, ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την απαρέγκλιτη τήρηση, από το προσωπικό του, των παρακάτω. - Κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, να φέρει εκτός από την προαναφερόμενη ομοιόμορφη χαρακτηριστική ενδυμασία (φόρμα εργασίας) και αναρτημένη, σε εμφανές σημείο, ταυτότητα, με φωτογραφία, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τόσο η αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και τα στοιχεία επικοινωνίας της, όσο και τα στοιχεία του εργαζόμενου, καθώς και η επωνυμία, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι ο ανάδοχος του έργου. Οι υπόψη ταυτότητες οι οποίες θεωρούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και επιστρέφονται σ αυτή με τη λήξη της σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Η ανωτέρω υποχρέωση, όσον αφορά στα στοιχεία της αναθέτουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ και της εργοληπτικής επιχείρησης, πρέπει να τηρείται και για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εργασίες. - Κατά την επίσκεψη σε ακίνητο χρήστη, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει, να διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στο πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω επιβάλλονται από το άρθρο 124 του ν.4001/2011, σύμφωνα με το οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εμπορικά του σήματα (λογότυπο) και οι επικοινωνιακές του πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση, όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα από την ΔΕΗ ΑΕ. - Να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάσει το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ανεξαρτήτως χρήστη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή. - Να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς και να μην προβαίνει σε συστάσεις για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οφείλει επίσης, να αναφέρει στην Ε.Υ, τα τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα των χρηστών δικτύου και σε περιπτώσεις προστριβών να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. - Να διαφυλάττει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην κατοχή του, κατά την εκτέλεση εργασιών στην παροχή των χρηστών του Ελληνικού Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και ειδικότερα ονοματεπώνυμα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Αρθρο 19 Εγινε η προσθήκη της παρ Για την πιστοποίηση της βλάβης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση παραστατικών, με τις ημερομηνίες και ώρες παράδοσης-παραλαβής των εντολών ανάθεσης της βλάβης, έναρξης εργασιών επιτόπου της βλάβης, περάτωσης των εργασιών, καθώς και τις ημερομηνίες και ώρες παράδοσης παραλαβής των εντολών αποκατάστασης της θιγείσας επιφάνειας και περάτωσης των εργασιών. 7/5/

14 Αρθρο 19 Παρ 1 Εγινε η προσθήκη του 3 ου και 5 εδαφίου Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, να διαθέτει για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ηλεκτροτεχνίτες, για την αντιμετώπιση ειδικών έκτακτων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης, αποζημιούμενος με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου στην παραπάνω υποχρέωσή του επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500 ), ανά περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, κατ επανάληψη, δεν ανταποκρίνεται έγκαιρα στις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με το Αρθρο 43 των Γενικών Ορων. Αρθρο 20 Ευθύνες του Αναδόχου τροποποιήθηκε ως εξής: 1. Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες (π.χ. κτίσματα, δέντρα, οποιεσδήποτε καλλιέργειες κλπ.) καθώς και σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης ή άλλων Οργανισμών, επιδεικνύοντας για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. Ειδικά κατά τη διενέργεια εκσκαφών σε κοινόχρηστους χώρους, πρασιές κλπ. και επιπλέον των ανωτέρω γενικών υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 15 των εισαγωγικών παρατηρήσεων του κεφαλαίου των υπογείων καλωδίων του Τεύχους Β (Τιμολόγιο). Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο μελέτης που δίδεται από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο, δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική του ευθύνη, σε περίπτωση που κατά την εκσκαφή λάκκων, χανδάκων, ορυγμάτων κλπ., προξενήσει ζημιά σε ιδιοκτησίες τρίτων ή εγκαταστάσεις της Επιχείρησης ή άλλων Οργανισμών, η οποία (ευθύνη του) ισχύει ακέραια και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές δεν επισημαίνονται στο σχέδιο της μελέτης. 2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται, μέχρι την οριστική παραλαβή του Εργου, για οποιαδήποτε υλική ζημιά σε ιδιοκτησίες, που θα προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση του Εργου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω παραλήψεων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του Εργου. 3. Σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 48-ώρου να υποβάλλει δήλωση στην Επιχείρηση και στη συνέχεια να προσκομίσει εντός τακτής προθεσμίας, απαλλακτική απόδειξη για αποκατάσταση ζημιάς ή αποζημίωση του ζημιωθέντος. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει κατά τις ορισμένες τακτές ημερομηνίες από την Επιχείρηση έκθεση, που να περιέχει τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου σε ιδιοκτησίες τρίτων ή της Επιχείρησης, τη θέση, την αιτία και την έκταση της κάθε ζημιάς καθώς και τους αναφερόμενους σαν ζημιωθέντες ιδιοκτήτες. 5. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθόλου από τον Ανάδοχο, διαβιβάζονται σ' αυτόν από την Επιχείρηση για διακανονισμό, αυτός δε υποχρεούται το συντομότερο δυνατό και το πολύ μέσα σ' ένα μήνα ή να τις εξοφλήσει και να υποβάλλει στην Επιχείρηση σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις ή εφόσον δεν προκάλεσε αυτός (ο Ανάδοχος) τις ζημιές, πρέπει ν' ανακοινώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως την άρνησή του προς τους ενδιαφερομένους, κοινοποιώντας τις σχετικές επιστολές του και στην Επιχείρηση. 7/5/

15 6. Αν η παραπάνω ταχθείσα προς τον Ανάδοχο προθεσμία περάσει άπρακτη, η Επιχείρηση καταβάλλει την κατά τη δικαία κρίση της αποζημίωση προς το ζημιωθέντα και χρεώνει τον Ανάδοχο με τη σχετική δαπάνη. 7. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και επιπλέον ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά της Επιχείρησης, τότε η Επιχείρηση θα παρακρατεί από το λαβείν του Αναδόχου το ποσόν που ζητάει ο ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας) και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Ο Ανάδοχος, μπορεί εναλλακτικά να καλύψει την παραπάνω απαίτηση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή της έγκρισης της Επιχείρησης για ποσόν όσο η ανωτέρω παρακράτηση. Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, γίνεται διακανονισμός με βάση το ποσόν που επιδικάστηκε συν τα πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά αποδίδεται το ποσόν που παρακρατήθηκε ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τη ζημιά και ο ιδιώτης δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, είτε απαλλακτικές αποδείξεις από τον ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον αποζημίωσε είτε εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτησή του ζημιωθέντος προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό που απομένει μέχρι να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας), καθώς και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στην Επιχείρηση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή της απαίτησης αν δεν εγείρει αγωγή ο ιδιώτης. Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος ή Κοινότητα κλπ. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω (παρακράτηση ή εγγυητική επιστολή) χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του Αναδόχου ή της Επιχείρησης. 8. Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθιστά τον Ανάδοχο χωρίς άλλο, υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που έγινε και δεν δηλώθηκε ή που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα, ακόμη κι αν αυτή διαφορετικά θα βάρυνε την Επιχείρηση, εφαρμοζομένων ανάλογα σ' αυτήν την περίπτωση των διατάξεων του παρόντος Άρθρου. 9. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος να προβάλει οποιαδήποτε ένσταση κατά πάσης αξιώσεως ανταγωγής της Επιχείρησης, ιδίως δε να αμφισβητεί την έκταση ζημιών που έγιναν από αυτόν και τον βαρύνουν, καθώς και τα απαιτούμενα για την αποκατάσταση αυτών ποσά. 10. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ από οποιοδήποτε τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέμβει - εφόσον προσεπικληθεί σε δίκη - υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, με έξοδά του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του ΔΕΔΔΗΕ ως κύριος διάδικος άλλως, αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί κύριος διάδικος, να καταβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε ποσό που τυχόν επιδικαστεί υπέρ τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΔΕΔΔΗΕ. Η παρούσα υποχρέωση υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποιήσεως του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο. Αρθρο 25 παρ. 1 Τροποποιήθηκε ως εξής: Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα γίνεται και στις περιπτώσεις περάτωσης αυτοτελών τμημάτων Έργου 7/5/

16 Αρθρο 25 παρ. 2 εδαφ.2 Τροποποιήθηκε ως εξής: Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών κάθε αυτοτελούς τμήματος έργου γίνεται με ειδική εγγραφή στη μηχανογραφική εφαρμογή του ERP, που τηρείται με ευθύνη του "Εντεταλμένου Μηχανικού" της Επιχείρησης. Αρθρο 25 παρ.4 Τροποποιήθηκε ως εξής: 4. Η ημερομηνία υποβολής από τον Ανάδοχο των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου καταχωρείται στη μηχανογραφική εφαρμογή του ERP, που τηρείται με ευθύνη του "Εντεταλμένου Μηχανικού" της Επιχείρησης και φαίνεται από την αίτηση του Αναδόχου. Αρθρο 25 παρ.6 εδαφ. 2 Τροποποιήθηκε ως εξής: Ειδικά συμφωνείται ότι η προσωρινή ή οριστική παραλαβή αυτοτελών τμημάτων, θα γίνεται μόνο εφόσον ανταποκρίνεται ο Ανάδοχος στις υποχρεώσεις του για τα υλικά που του χορηγεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Αρθρο 28 παρ. 1.1 Εγινε τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου, ως εξής: Η υποβολή της επιμέτρησης των εργασιών γίνεται με καταχώρηση των στοιχείων στη μηχανογραφική εφαρμογή «Γόρδιος» της Επιχείρησης. Επίσης η υποβολή της επιμέτρησης των υλικών είναι δυνατόν να γίνεται με καταχώρηση των στοιχείων σε μηχανογραφική εφαρμογή της Επιχείρησης, σύμφωνα με διαδικασία που θα αποφασίσει η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει. Αρθρο 28 παρ. 1.5 Εγινε μεταφορά της παρ.4 του Αρθρου 9 του Συμφωνητικού με τις αναγκαίες τροποποιήσεις, ως εξής: 4. Πληρωμή αμοιβής/τιμήματος Σε διευκρίνιση και συμπλήρωση των αναφερόμενων στο άρθρο 34 των Γενικών Όρων, ισχύουν και τα παρακάτω: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, μετά την εκτέλεση των εργασιών και με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 4.1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ Φορολογική Ενημερότητα Ασφαλιστική Ενημερότητα. Διευκρινίζεται ότι για την πληρωμή κάθε μηνιαίου λογαριασμού, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει ασφαλιστική ενημερότητα για το συγκεκριμένο έργο (εργολαβία) και η οποία θα αφορά τον μηνιαίο λογαριασμό που πρόκειται να εξοφληθεί. 4.5.Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο/πάροχο υπηρεσιών για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 7/5/

17 4.6. Αντίγραφα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) η οποία θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη εργολαβία για το χρονικό διάστημα που αφορά αυτή Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής ή αντίγραφο internet banking, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο ή/και τον πάροχο υπηρεσιών αυτού. 4.8.Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ Επίσης απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του Αναδόχου είναι να υφίσταται σε ισχύ βεβαίωση-πιστοποίηση της ΔΟΛ ότι έχουν προσκομισθεί από αυτόν στην Επιχείρηση, οι από την Σύμβαση, απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο Τεύχος ΙΒ- Ασφαλίσεις. Για την διενέργεια, από την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης, των απαιτούμενων ελέγχων, ο Εντεταλμένος Μηχανικός μαζί με την εγκεκριμένη πιστοποίηση κάθε μηνιαίου λογαριασμού συντάσσει και κατάσταση με το προσωπικό του Αναδόχου που απασχολήθηκε, για τον μήνα που αφορά η πιστοποίηση, υπογεγραμμένη και από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου. Η αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης ελέγχει την κατάσταση προσωπικού που έχει συντάξει ο Εντεταλμένος Μηχανικός, σε σχέση με τα θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων που υποβάλει ο Ανάδοχος, για την αναγραφή σε αυτά του συνόλου του προσωπικού. Κατόπιν γίνεται ο έλεγχος υποβολής, για το σύνολο του προσωπικού που αναγράφεται στις προαναφερόμενες καταστάσεις, των αντίστοιχων παραστατικών τραπεζικών πληρωμών, καθώς και των ΑΠΔ. Διευκρινίζεται ότι οι προαναφερόμενοι έλεγχοι αφορούν το προσωπικό που εργάζεται στην συγκεκριμένη εργολαβία και δεν αφορούν προσωπικό Αναδόχου με γενικότερα καθήκοντα στην εταιρεία του π.χ. αντίκλητος, προσωπικό λογιστηρίου του κλπ. Σημειώνεται επίσης ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχο επί των προαναφερόμενων παραστατικών, σε σχέση με τα αναγραφόμενα ποσά αποζημιώσεων των εργαζομένων. Για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο διενέργειας των παραπάνω ελέγχων ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από την έκδοση του τιμολογίου. Διευκρινίζεται ότι τα υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο προαναφερόμενα στοιχεία είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και θα αξιοποιούνται από την Επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αρθρο 28 παρ. 3 Εγινε η προσθήκη.καθώς και για το απόθεμα της αποθήκης του σε υλικά ΔΕΔΔΗΕ όταν επίσης ζητηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Επιχείρησης. Αρθρο 29 Εγινε η προσθήκη του εδαφίου Μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης και πριν την τελική υπογραφή του συγκριτικού πίνακα από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει την συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Αρθρο 22 παρ.5.2. των Γενικών Ορων. 7/5/

18 Τεύχος Ε-Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες Εγινε τροποποίηση των αναφερόμενων στο κεφάλαιο 4 για την διαδικασία τοποθέτησης σύνδεσης μετρητών. Επίσης προστέθηκαν τα Κεφάλαια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Τεύχος Θ- Κατάσταση επιβεβλημένων εργαλείων Εγιναν οι εξής τροποποιήσεις: Διαγραφή της αναφοράς υπ αριθμ. 37 «Πέδιλα αναρρίχησης σε στύλους από σκυρόδεμα» Προσθήκη στον πίνακα με αύξουσα αρίθμηση 7 του «Αρπάγη δικτυωτή (κάλτσα) με σύνδεσμο εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου 4 x 120 mm² Al + 25 mm² Al» Προσθήκη στον πίνακα με αύξουσα αρίθμηση 37 του «Συσκευή GORSE για την πρόχειρη επιτόνωση στύλων» Τεύχος Ι Ποσοστά δικαιολόγησης ελλειμμάτων και αχρήστων υλικών Διανομής Προστέθηκε πίνακας με τα υλικά προμηθείας Αναδόχου τα οποία δεν επιμετρούνται κατά την εκτοποθέτηση και δεν γίνεται πώλησή τους στον Ανάδοχο. Τεύχος ΙΑ -Γενικοί Όροι Άρθρο 34 «Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων Εκκαθάριση Λογαριασμών». Τροποποίηση της παρ. 1 του, ως εξής: 1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24 η ημέρα του μεθεπόμενου τρίτου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις που πληρώνονται μέσω ΔΟΛ και οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας την 24 η ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια αυτά είναι πλήρη. 7/5/

19 Άρθρο 36 Αυξομειώσεις Προϋπολογισμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του ως εξής: 3. Η Επιχείρηση δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και κατά 30 % του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. Τεύχος ΙΒ - Ασφαλίσεις Εγινε αναδιατύπωση της παρ και επικαιροποίηση των ποσών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ως εξής: 3.3. Ασφάλιση ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων Ειδικοί Όροι Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Εργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Το ή τα Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της Γενικής Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στον ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ/ΔΟΛ, Αθήνα) Αντικείμενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική και Εργοδοτική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: α. Ο ΔΕΔΔΗΕ, το εν γένει Προσωπικό του και οι συνεργάτες του με το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή του ΔΕΔΔΗΕ και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 7/5/

20 γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά του ΔΕΔΔΗΕ, των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ (ευθύνη προστήσαντος). ε. Καλύπτονται ζημιές στο ίδιο το Εργο στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Εργου Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ'ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα : α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτομο και ατύχημα ,00. β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων ,00. γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων , Όρια αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης έναντι τρίτων ή (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή χωριστό ασφαλιστήριο) Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ'ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα : α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ' άτομο και ατύχημα ,00. β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων , Ανώτατο όριο κάλυψης Το ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών, για την Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και την Εργοδοτική Ευθύνη, σε ενιαίο ασφαλιστήριο, καθ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης ,00. Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών, καθ όλη την διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε ,00 για κάθε ένα ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού των ( λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΔΔΗΕ - Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για 7/5/

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα