ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ"

Transcript

1 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014

2 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Οξηζκόο ηεο έλλνηαο θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο Η κέζνδνο Gesso ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή Οη απαξρέο ηεο θνξλίδαο: Αίγππηνο, Αξραία Διιάδα θαη Ρώκε Η θνξλίδα ζηνλ Μεζαίσλα θαη ζηα Υξηζηηαληθά ρξόληα Η ζεκαζία ησλ altarpieces ζηελ ηζηνξία ηεο θνξλίδαο Αλαγέλλεζε Η πεξίνδνο ηνπ καληεξηζκνύ Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καληεξηζκνύ Μπαξόθ Η θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ Μπαξόθ θαη δπλακηθή θνξλίδαο Ρνθνθό Ρνθνθό θαη εθιεπηπζκέλε θνξληδνπνηΐα Ο 17 νο αηώλαο Ο Ιζπαληθόο θαη Ιηαιηθόο ηύπνο Η θνξλίδα Υεξέξα Οιιαλδία: Η θνξλίδα ηνπ επηπινπνηνύ Νεόηεξεο εμειίμεηο ζηελ θνξληδνπνηΐα: Αγγιία & ΗΠΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Γηαρξνληθά κνηίβα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. πκπεξάζκαηα - πδήηεζε Βηβιηνγξαθία

3 Δπραξηζηίεο ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θπξίνπο Γεώξγην Μαληάλε θαη Αιέμην Γαιαγάια γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο, θαζώο θαη όιν ην Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ. Σνλ Γεκήηξε Καξαγηάλλε θαη ηελ Κσλζηαληίλα Μηραινπνύινπ. Σελ Κσλζηαληίλα Παπαγηαλλνπνύινπ θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζηήξημε ζηα ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην ΣΔΙ. 3

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ηζηνξηθό πιαίζην γύξσ από ηελ θνξλίδα, ηα θαιιηηερληθά ξεύκαηα πνπ απηή αθνινύζεζε καδί κε ηα πνιππνίθηια είδε κνηίβσλ πνπ ηελ δηαθνζκνύλ, ηηο ηερληθέο, θαζώο θαη ηηο κεζόδνπο θαηαζθεπήο ηεο. Η θνξλίδα θαηλνκεληθά κπνξεί λα αθνύγεηαη έλα ρσξίο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζέκα ηόζν γηα ηνλ επηζηεκνληθό θόζκν αιιά θαη γηα ην επξύ θνηλό. Αθνξά θόιπνπο ησλ θαιιηηερλώλ, ηνπ κηθξεκπνξίνπ θαη ιηγόηεξν ηελ επηζηήκε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Έλα κέζν, έλαο ηξόπνο απιά γηα λα εηζάγνπλ νη θαιιηηέρλεο ην έξγν ηνπο θαη ηίπνηα άιιν. ε απηή ηελ εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδώζνπκε ηελ ζέζε πνπ αλαινγεί ζηελ θνξλίδα, ην θνκκάηη επηζηεκνληθήο πξνζνρήο πνπ ηεο αμίδεη. Μέζα από κηα πξνζέγγηζε ησλ θαιιηηερληθώλ ξεπκάησλ αλά ηελ ηζηνξία, θνκβηθώλ πξνζώπσλ θαη κεζόδσλ θαηαζθεπήο ηεο επειπηζηνύκε λα αλαδείμνπκε κεξηθά πνιύ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, αηζζεηηθήο αιιά θαη ηερλνγλσζίαο πνπ κέρξη ηώξα νη εγγελήο θιάδνη, θαζώο θαη ην επξύ θνηλσληθό ζύλνιν αλ όρη απέξξηπηε ηόηε ζίγνπξα πξνζπεξλνύζε. Θα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε νηη ε θνξλίδα δηαδξακάηηζε απνθαζηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε θαη ηε ζπλέρηζε απηνύ πνπ γεληθεύνληαο ζα ιέγακε παγθόζκην πνιηηηζκό. Φπζηθά δελ ζα κείλνπκε ζην παξειζόλ θαη ηελ θιεξνλνκηά πνπ αθήλεη αιιά ζα επηρεηξήζνπκε κηα καηηά ζην κέιινλ θαζώο θαη κηα αλάιπζε ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο. Γπζηπρώο ε βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα είλαη πεξηνξηζκέλε αιιά ην ίδην ην ζηνηρείν, όληαο απνζεσξηνπνηεκέλν καο αλνίγεη ην δξόκν γηα λα ην δηαβάζνπκε ζαλ αλνηρηό βηβιίν, δεδνκέλνπ όηη λαη κελ δελ ππάξρνπλ αξθεηέο επίζεκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνξλίδα ελόο έξγνπ, παξά κόλν γηα ην έξγν ην ίδην θαη ηνλ θαιιηηέρλε, αιιά ππάξρεη ε θνξλίδα. Δπηδεί, ζπλνδεύνληαο ην έξγν θαη καο δίλεη ηελ επθαηξία λα ηελ αλαιύζνπκε έρνληαο ηελ απηή ζηα ρέξηα καο. Τπό απηήλ ηελ έλλνηα ε πξνζέγγηζε ηεο, πνπ είηε ηαπηνπνηήζεθε κε ην εθάζηνηε ξεύκα είηε πξσηνπόξεζε είηε ην αθνινύζεζε είλαη ακεξόιεπηε θαη δίθαηα. Δπίζεο, θαη απηό είλαη ην ζέκα πνπ ύθαλε αξθεηή ζπδήηεζε κειεηεηώλ, ζα καο απαζρνιήζεη ν ηξόπνο πνπ ε ίδηα παξνπζηάδεη ην έξγν ζην ζεαηή. Πσο αιιειεπηδξά κε ην έξγν θαη πσο γίλεηαη ν δηακεζνιαβεηήο ηνπ ηνίρνπ κε ηελ απεηθόληζε θαζεαπηή. 4

5 1. Οξηζκόο ηεο έλλνηαο θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο Η έλλνηα ηεο θνξλίδαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή πνπ πεξηθιείεη κία εηθόλα/πίλαθα κε ζθνπό λα εληζρύζεη ην πεξηερόκελό ηνπ, λα αλαδείμεη ηηο αξεηέο ηνπ, αιιά θαη λα ην πξνζηαηεύζεη από ηπρόλ θζνξέο. Οη θνξλίδεο ζπλήζσο είλαη ηεηξάγσλέο ή δηαζέηνπλ παξαιιειόγξακκν ζρήκα. Παξόια απηά, δελ απνηειεί ζπάλην θαηλόκελν θαη ε θαηαζθεπή θπθιηθώλ θαη νβάι θνξληδώλ. Σα πιένλ εμεδεηεκέλα θαη αζπλήζηζηα ζρήκαηα (ηα νπνία έρνπλ ζπλήζσο θαη θάπνην αληίζηνηρα εμεδεηεκέλν ρξώκα) πξννξίδνληαη ζπλήζσο γηα θσηνγξαθίεο. Σέινο, θαηαγξάθνληαη αθόκα θαη θνξλίδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα θαιύπηνπλ γσλίεο. Οη θνξλίδεο παξαδνζηαθά θαηαζθεπάδνληαλ από μύιν, ην νπνίν απνηειεί αθόκα θαη ζήκεξα ην πην θνηλό θαη πεξηβεβιεκέλν θύξνπο πιηθό. Παξόι απηά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιια πιηθά, όπσο αζήκη, θαζζίηεξνο, αινπκίλην, πιαζηηθό, αθόκα θαη θνρύιηα ζαιάζζεο. Σν ρξώκα ηεο θνξλίδαο θαη ε πθή ηεο πνηθίιιεη. ζνλ αθνξά ζηελ πθή, σζηόζν, νη επηρξπζσκέλεο (gilding) είλαη ε πιένλ ζπλεζηζκέλε επηινγή, ηδηαίηεξα ζηηο παιηέο μύιηλεο θνξλίδεο. Οξηζκέλεο από απηέο έρνπλ εμεδεηεκέλν θαινύπσκα θαη ζθαιίζκαηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε ην έξγν πνπ πιαηζηώλνπλ. Πνιύπινθα θαηαζθεπαζκέλεο θνξλίδεο θαηαζθεπάδνληαη θαη από ζνβά (plaster), ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε απιέο μύιηλεο βάζεηο. Δπηπιένλ, ε θνξλίδα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ύαιν παξαζύξνπ ή θάπνην ππνθαηάζηαην γπαιηνύ όπσο ην πιέμηγθιαο, πξνθεηκέλνπ ε εηθόλα/πίλαθαο λα πξνζηαηεύεηαη επαξθώο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ελδέρεηαη λα απνπζηάδεη πιήξσο ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν ηέρλεο είλαη ήζζνλνο αμίαο ή ηδηαηηέξσο αλζεθηηθό. Σν γπαιί απνηειεί ηελ πιένλ θνηλή επηινγή γηα ηνπο πίλαθεο από λεξνκπνγηά θαη ζπαλίσο γηα ειαηνγξαθίεο (oil paintings) εθηόο από νξηζκέλεο κνπζεηαθέο πεξηπηώζεηο πςειήο αμίαο. Σν γπαιί πνπ θαιύπηεη ηελ εηθόλα/πίλαθα ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί αληη-αλαθιαζηηθέο επηζηξώζεηο, πξνθεηκέλνπ ην γπαιί λα θαηαζηεί πξαθηηθά αόξαην. ηαλ κηα εηθόλα εθηίζεηαη απεπζείαο ζην θσο ή ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο θσηεηλόηεηαο ελδείθλπηαη ε πξνζζήθε εηδηθώλ θίιηξσλ θαηά ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (UV). Η ζπγθεθξηκέλε πξνζζήθε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηβξαδύλεη ηελ ζηαδηαθή θσην-θαηαιπηηθή θζνξά πνπ πθίζηαληαη ηα νξγαληθά πιηθά πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ην γπαιί. 5

6 Πξνθεηκέλνπ λα πιαηζησζεί έλαο πίλαθαο θάησ από γπαιί εμαηξώληαο ηηο πεξηπηώζεηο ηππσκάησλ επηεινύο αμίαο ην γπαιί πξέπεη λα απέρεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνύ. Απηό γίλεηαη είηε κε ηε κέζνδν ηνπ matting, δειαδή ηελ επέλδπζε κε πιαζηηθά «νξόζεκα», είηε κε ρύηεπζε βάζνπο (γηα ηξηζδηάζηαηα εθζέκαηα) είηε κε δηάθνξεο άιιεο κεζόδνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην ραξηί ή άιιν ρξεζηκνπνηνύκελν πιηθό αθνπκπνύζε απεπζείαο ην γπαιί ηόηε ην έθζεκα ζα απνξξνθνύζε ζπκππθλώζεηο θαη πγξαζία, αθνύ δελ ζα ππήξρε πεξηζώξην λα εμαηκηζηεί. Απηή ε έθβαζε απνηειεί αηηία θζνξάο ζρεδόλ γηα όια ηα πιηθά: ελίνηε ην έθζεκα θνιιάεη ζην γπαιί, απνθηά κνύρια θαη κύθεηεο, ελώ πξνθύπηνπλ θαη άιιεο παξεκθεξείο θζνξέο. Η αλόξζσζε ηνπ γπαιηνύ είλαη επίζεο αλαγθαία ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην έθζεκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εππαζέο πιηθό όπσο ην θάξβνπλν ή θάπνην παζηέι ρξώκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη «κνπηδνύξεο». Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί πιέμηγθιαο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηαηηθό θνξηίν ειεθηξηζκνύ θαη λα απνζπαζζνύλ ζσκαηίδηα θαη πιηθό από ην ραξηί. Η ρξήζε πξαγκαηηθνύ γπαιηνύ απνηξέπεη απηό ην ελδερόκελν (Karraker, 2010). Οξηζκέλα εθζέκαηα, ηδηαίηεξα νη αθξπιηθνί πίλαθεο θαη νη ειαηνγξαθίεο, δελ ρξεηάδνληαη γπαιί όηαλ εληάζζνληαη ζε θνξλίδεο. Οη αθξπιηθνί πίλαθεο ζπλήζσο είλαη αδηάβξνρνη, ελώ νη ειαηνγξαθίεο απαηηνύλ ηελ «αλαπλνή» ηνπ πιηθνύ ηνπο θαζώο ε δηαδηθαζία μήξαλζεο/ζηεγλώκαηνο απαηηεί δεθαεηίεο. Παξνκνίσο, ε ζρεηηθή αλάγθε δελ πθίζηαηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ρξσκαηηζκέλν γπαιί, θεξακίδη ή θάπνην είδνο πιαζηηθνπνηεκέλνπ ραξηηνύ. Παξόι απηά αθόκα θαη ηέηνηα έξγα εθηίζεληαη ελίνηε πίζσ από γπαιί, αιιά δηαηεξνύληαη ππό εηδηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ειαηνγξαθηώλ, απηέο δηαηεξνύληαη ζε πεξηβάιινλ ειεγρόκελνπ θιηκαηηζκνύ. ζνλ αθνξά ζηελ νπίζζηα πιεπξά ησλ θνξληδαξηζκέλσλ εθζεκάησλ, ε ζρεηηθή κεηαρείξηζε πνηθίιεη ζε εθηεηακέλν βαζκό. ηελ πεξίπησζε ησλ ειαηνγξαθηώλ απνπζηάδεη ηειείσο, ελώ ζηηο λεξνκπνγηέο/πδαηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ραξηί ή θαιύκκαηα γηα ηε ζθόλε. πλήζσο ην ραξηί είλαη θηελό, ηύπνπ Kraft, αιιά εμαηηίαο ηεο εππάζεηάο ηνπ ελίνηε πξνηηκάηαη πιηθό από ίλεο πνιπεζπιέλεο. Πέξαλ απηώλ, είλαη ζηνηρεηώδεο ε θνξλίδα, καδί κε ηηο βάζεηο ηεο, λα αλαδεηθλύεη ην 6

7 έξγν θαη λα επηηειεί ιεηηνπξγηθό ξόιν. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά, ηόηε δελ αλαδεηθλύνληαη πιήξσο νη αξεηέο ηνπ εθζέκαηνο. Ωζηόζν, αθόκα θαη απηή ε παξαδνρή έρεη εμαηξέζεηο αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ν Μηξό θάπνηε δεκηνύξγεζε έλα έξγν κε ζθνπό λα ην πιαηζηώζεη κε θηελή θνξλίδα επί ηνύηνπ. Δμάιινπ ππάξρνπλ θαη παξαδείγκαηα αλζξώπσλ νη νπνίνη βγάδνπλ έλα έθζεκα από κηα θνξλίδα θαη ηελ ρξεζηκνπνηνύλ γηα έλα εληειώο δηαθνξεηηθό έξγν εθ λένπ. 7

8 1.1 Ζ κέζνδνο Gesso Σδεζν (gesso) ζηα ηηαιηθά ζεκαίλεη θηκσιία. Η ιέμε πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό gypsum, δειαδή ην ειιεληθό γύςνο. Πξόθεηηαη γηα κείγκα ιεπθνύ ρξώκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε θηκσιίαο, γύςνπ θαη ρξσζηηθήο νπζίαο. Υξεζηκνπνηείηαη θαηεμνρήλ ζηελ ηέρλε σο ππόζηξσκα ζε μύιηλεο θνξλίδεο, ζηνλ θακβά (κνπζακά) θαζώο θαη ζηελ μπινγιππηηθή, ελώ απνηειεί βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ρξσκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ (π.ρ. ρξπζόο). Ο γύςνο ζηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή θαηεγξάθε θαη σο θόιια gesso ή ηηαιηθή gesso. Απνηειείηαη από έλα κείγκα δσηθήο θόιιαο, θηκσιίαο θαη ιεπθήο ρξσζηηθήο νπζίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηθάιπςε μύιηλσλ πιαηζίσλ θαη θακβάδσλ θαη ελδείθλπηαη σο νκνηόκνξθν απνξξνθεηηθό ππόζηξσκα. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ηερληθή, ε νπνία πξνζνκνηάδεη ζην ζεκεξηλό «αζηάξσκα». Μεγάιε ηζηνξηθή ζεκαζία έρεη ε πξνέιεπζε ηεο θόιιαο πνπ ρξεζηκνπνηνύηαλ θαζώο πξόθεηηαη γηα πιηθό από δέξκα θνπλειηνύ (rabbit skin) ην νπνίν πεξηέρεη πνζόηεηα θνιιαγόλνπ. Σν ρξώκα ηνπ gesso είλαη ιεπθό ή ππόιεπθν θαη ε ζύζηαζή ηνπ δηεπθνιύλεη ηνλ θαιιηηέρλε ζην λα εθαξκόζεη πάλσ ηνπ όια ηα είδε πιηθώλ πνπ επηζπκεί είηε πξόθεηηαη γηα λεξνρξώκαηα είηε πξόθεηηαη γηα ιάδηα. Η ρξήζε ηνπ θξηλόηαλ απαξαίηεηε γηα ηα έξγα πνπ βαζίδνληαλ ζην ιάδη: ε ιαδνκπνγηά είρε σο βάζηθό ζπζηαηηθό ηεο ην ιηλέιαην, ην νπνίν πεξηείρε ιηλειηθό νμπ, νπζία πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαηέζηξεθε ην κνπζακά. Η δεκηνπξγία ηνπ κείγκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηνπ απνηεινύζε ηέρλε από κόλε ηεο. ια ηα ζπζηαηηθά αλαθαηεύνληαλ πξνζεθηηθά θαη ζεξκαίλνληαλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. Δθαξκόδνληαλ κε ην ρέξη (πηλέιν) - αιιά όρη πξηλ πεξαζηεί ην μύιν κε ηελ δσηθή θόιια- ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ην επλνηθόηεξν ζπληαίξηαζκα («δεζηκν») ησλ ζπζηαηηθώλ. Μεηέπεηηα επηζηξσλόηαλ ζε εμαηξεηηθά ιεπηέο ζηξώζεηο πνπ κεξηθέο θνξέο έθηαλαλ κέρξη θαη ηηο δέθα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ έλα νκνηόκνξθν ιακπξό ιεπθό πξντόλ έηνηκν γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ ζπληζηνύληαλ γηα εύθακπηα πιηθά ιόγσ ηεο δηθήο ηνπο άθακπηεο κνξθήο (πνπ έπαηξλε όηαλ ζηέγλσλε). Σν απνηέιεζκα ήηαλ απνγνεηεπηηθό θαη ην κείγκα έζπαδε ή έθαλε «ξάγεο». Γηα επίζηξσζε ζε θακβά πνπ κπνξνύζε λα θακθζεί ρξεζηκνπνηνύηαλ 8

9 έλα γαιάθησκα από gesso θαη ιηλέιαην πνπ νλνκάδνληαλ half choke ground- έλα πιηθό κε κεγάιε εππάζεηα ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Καζώο κπαηλνπκε ζηνλ 20ό αηώλα ην gesso γίλεηαη αθξπιηθό. Σόηε ηερληθά δελ κηιάκε πηα γηα gesso αιιά γηα επίζηξσζε κε ηελ ίδηα ρξήζε. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκόο αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ κε αθξπιηθά πνιπκεξή, ρξσζηηθή νπζία θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επθακςία αιιά θαη ηελ καθξνδσία ηνπ πξνηόληνο. Γελ καο αθνξά ην αθξπιηθό gesso γηαηη πιένλ επηζηξώλνληαη κε απηό κόλν νη κνπζακάδεο θαη ιηγόηεξν νη θνξλίδεο (Thompson, 1956). 9

10 2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 2.1 Οη απαξρέο ηεο θνξλίδαο: Αίγππηνο, Αξραία Διιάδα θαη Ρώκε Η θνξλίδα απνηειεί κεηεμέιημε ησλ πιαηζίσλ (borders) πνπ εκθαλίδνληαη πξηλ ηεζζεξηο ρηιηάδεο έηε ζε αγγεία θαη ηαθηθέο ηνηρνγξαθίεο, θαη αξγόηεξα ζε ςεθηδσηά πνπ πεξηιακβάλνπλ αθεθεκαηηθέο ζθελέο θαη δηαθνζκεηηθά πιαίζηα. πγθεθξηκέλα, ηα πιαίζηα νξηνζέηεζεο ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο ηόζν γηα λα δηαρσξίζνπλ ηηο απεηθνλίζεηο όζν θαη γηα λα ζηνιίζνπλ ηελ εθάζηνηε αλαπαξάζηαζε. Αξρηθά ε ρξήζε ησλ πιαηζίσλ εμππεξεηνύζε ην δηαρσξηζκό ηνπ δηάθνζκνπ από ηελ απεηθόληζε. ηελ πνξεία, ε θαιιηηερληθή θαη αηζζεηηθή αμία ησλ ελ ιόγσ κνηίβσλ ήηαλ ηέηνηα πνπ απέθηεζαλ ηε δηθή ηνπο δύλακε θαη επέδεζαλ αλεμάξηεηα από ηηο ζθελέο πνπ πεξηέθιεηαλ. Μνηίβα όπσο ν καίαλδξνο (Δηθόλεο 1 & 2) θαζώο θαη o αγθπισηόο ζηαπξόο (Δηθόλα 3) απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο ηάζεο, ε νπνία απνηειεί ηνλ πξνπνκπό ηεο θνξλίδαο. Ακέζνο επόκελνο ζηαζκόο θαηά ηελ αξραηόηεηα είλαη ε Ρσκατθή Πεξίνδνο, όπνπ ηα δηαθνζκεηηθά πιαίζηα αλαδεηθλύνληαη ζε βαζηθό αξηρηεθηνληθό ραξαθηεξηζηηθό. Δληνπίδνληαη ζε θηήξηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζε πόξηεο, παξάζπξα αιιά θαη θνιώλεο. Ο ππαίζξηνο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Πνκπείαο πξνζθέξεη αξθεηό πιηθό επη ηνπ ζέκαηνο, θαζώο νη ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνύλ ηηο νηθίεο είλαη νξηνζεηεκέλεο από θάζεηεο θαη νξηδόληηεο γξακκέο, όπνπ πεξηέρνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο θαη πξνζθέξνπλ έληαζε θαη έκθαζε ζηε δσγξαθηθή απεηθόληζε (Δηθόλα 4). Μία από ηηο πξώηεο θαηαζθεπέο θνξλίδαο/πιαηζίνπ εληνπίδεηαη ζε αηγππηηαθό ηάθν ζηελ Υαβάξα, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη από ηνλ δεύηεξν αηώλα κ.υ. ηνλ ελ ιόγσ ηάθν βξέζεθε έλα πνξηξέην κνύκηαο ηύπνπ θαγηνύκ (fayum), ην νπνίν δηαηεξήζεθε εληόο μύιηλνπ πιαηζίνπ/θαηαζθεπήο. εκεηώλεηαη όηη ην πνξηξέην θαγηνύκ απνηειεί λαηνπξαιηζηηθή απεηθόληζε, ε νπνία ηνπνζεηνύληαλ επί ηεο κνύκηαο ζηνλ ηάθν ηεο (Δηθόλα 5). Δηθάδεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν εύξεκα βξηζθόηαλ πξν ηεο ηαθήο εληόο ηεο νηθίαο ηνπ ζαλόληνο. Σν πνξηξέην θαη ε μύιηλε θνξλίδα ηνπ δηαηεξήζεθαλ πηζαλόηαηα ιόγσ ηνπ θιίκαηνο ηεο εξήκνπ. 10

11 Δηθόλα 1. Παξαιιαγέο ηνπ αξραηνεειεληθνύ καηάλδξνπ ή ειιεληθήο θιείδαο Δηθόλα 2. Λεπηνκέξεηα από ηνλ κλεκεηώδε επηηάθην ακθνξέα ηεο Γηπύινπ, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη ζηνλ 8 ν αηώλα Π.Υ. Οιόθιεξε ε επηθάλεηά ηνπ θαιύπηεηαη κε ηαηλίεο από γεσκεηξηθά δηαθνζκεηηθά κνηίβα, θπξίσο καηάλδξνπο ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, νξηδόληηεο γξακκέο θαη ηαηλίεο κε ζρεκαηνπνηεκέλα δώα θαη πηελά. 11

12 Δηθόλα 3. Αηηηθόο Κξαηήξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ δσγξάθνπ ηνπ Hirschfeld, π.υ (Ύζηεξε Γεσκεηξηθή Πεξίνδνο). Ζ πίζσ όςε ηνπ αγγείνπ είλαη δηαθνζκεκέλε κε νκόθεληξνπο θύθινπο, αγθπισηνύο ζηαπξνύο θαη άιια δηαθνζκεηηθά κνηίβα. Δηθόλα 4. Σνηρνγξαθία από ηε Βίια ησλ Μπζεηξίσλ ηεο Πνκπείαο, όπνπ δηαθξίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ε ρξήζε δηαθνζκεηηθνύ κνηίβνπ ελ είδε πιαηζίνπ 12

13 Δηθόλα 5. Νεθξηθό πνξηξαίην θαγηνύκ από ηαθηθό κλεκείν ζηελ πεξηνρή Υαβάξα ( κ.υ) 2.2 Ζ θνξλίδα ζηνλ Μεζαίωλα θαη ζηα Υξηζηηαληθά Υξόληα Η Μεζαησληθή ηέρλε απνηειεί ηε δεκηνπξγηθή όζκσζε ηεο Γεξκαληθήο, Κέιηηθεο θαη Αλαηνιίηηθεο παξάδνζεο κε κνηίβα / ζρέδηα ηεο θιαζηθήο δηαθόζκεζεο ησλ αξραίσλ θηεξίσλ. Τπν απηό ην πξίζκα, πιαίζηα θαη θνξλίδεο εληνπίδνληαη ηόζν ζηε δηαθόζκεζε εθθιεζηαζηηθώλ θηεξίσλ, όζν θαη ζε γιππηηθέο ζπλζέζεηο. πγθεθξηκέλα, γιππηέο ή δσγξαθηζκέλεο θνξλίδεο ζηόιηδαλ κεζαησληθέο κηληαηνύξεο θαη ηακπιώ, ελώ ζθαιηζηέο κπνξληνύξεο εληνπίδνληαη ζην δέζηκν βηβιίσλ θαη εηθνλνγξαθεκέλσλ παξαζηάζεσλ γηα ηελ Αγία Σξάπεδα (Δηθόλα 6). Σν βαζηθό δηαθνξνπνηεηηθό ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ είλαη όηη ην πιαίζην / θνξλίδα δελ ζπληζηά απιά έλα δηαθνζκεηηθό όξην (border) αιιά απνθηά ρξεζηηθό θαη ηαπηόρξνλα ζπκβνιηθό ξόιν. Τςειήο νηθνλνκηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο πιηθά, όπσο ν ρξπζόο θαη νη πνιίηηκνη ιίζνη, ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνξλίδεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ Αγία Σξάπεδα θαη ζπκβνιίδνπλ ηελ νπξάληα δόμα ηνπ παξαδείζνπ. Αληίζηνηρα ηα πεξίηερλα αλαπηπζζόκελα altarpieces (ηξίπηπρα πνπ ηνπνζεηνύληαλ πίζσ από ηελ Αγία Σξάπεδα ζηνπο θαζνιηθνύο λανύο) ηνπ 14 νπ θαη 15 νπ αηώλα κ.υ απνηεινύλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηαο απόδνζεο κηαο θάπνηαο επηζηεκνζύλεο ζηελ θνξλίδα. Οη θαιιηηέρλεο ζηηο αξρέο ηεο Αλαγέλλεζεο δνπιεύνπλ 13

14 απηό πνπ έγηλε γλσζηό σο εγεκνληθή θνξλίδα, δειαδή θαηαζθεπέο νη νπνίεο παξαγγέιλνληαλ από ηνπο κνλάξρεο θαη ηελ απιή ηνπο, θαη θαηαζθεπάδνληαλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηδεηρζεί ην θύξνο ηνπ ζηέκκαηνο θαη λα αζθεζεί επηζπκεηή πξνπαγάλδα. Οη ελ ιόγσ θνξλίδεο αλαδεηθλύνπλ ηνλ πινύην θαη ηε δύλακε ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο κέζα από ην κεγαιείν ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα ζπκβνιηθά ηνπο κνηίβα. Οη πην θνηλέο θνξλίδεο δεκηνπξγνύληαλ κε ιηγόηεξα δπζεύξεηα θαη αθξηβά πιηθά θαη ιηγόηεξν εμεδεηεκέλεο αλαπαξάζηαζεηο κε κεγαιύηεξε πνηθηιία ζηε ζεκαηνινγία. Η ελ ιόγσ πεξίνδνο δηαξθεί από ην 14ν αηώλα κέρξη θαη ζήκεξα θαη πεξηιακβάλεη πιήζνο δηαθνξνπνηήζεσλ όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε πιηθώλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Οη πξναλαθεξζέληεο ηύπνη θνξλίδαο θαζώο θαη ε εμέιημή ηνπο θαηεγνξηνπνηνύληαη αλαινγα κε ηνλ ηόπν γέλλεζήο ηνπο θαη ην θαιιηηερληθό ξεύκα πνπ αθνινπζνύλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε ηηαιηθε θνξλίδα ηεο Αλαγέλλεζεο (casseta) θαη ε θνξλίδα ηνπ Ρνθνθό ηνπ 18νπ αηώλα. Πέξα από ηηο ελ ιόγσ θαηαζθεπέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα θαιιηηερληθά ξεύκαηα, νη πξώηεο ζθαιηζηέο μύιηλεο θνξλίδεο όπσο ηηο γλσξίδνπκε ζήκεξα πξνθύπηνπλ ζε κηθξέο επηθάλεηεο θαηά ηνλ 12 ν θαη 13 ν αηώλα ζηελ θεληξηθή Δπξώπε. Οη πξώηκεο απηέο πιαηζηώζεηο πηλάθσλ απνηεινύληαη από έλα θαη κόλν θνκκάηη. Η πεξηνρή ηελ νπνία θάιππηε ην έξγν ηέρλεο μεισλόηαλ θαη έηζη πξνέθππηε έλα αλνξζσκέλν πιαίζην. Η θνξλίδα πνπ πξνέθππηε αζβεζησλόηαλ θαη επηρξπζσλόηαλ θαη απέκελε κόλν ε δσγξαθηθή ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα. Δλ ηέιεη, αθόηνπ έγηλε αληηιεπηόο ν θνζηνβόξνο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο ηεο θνξλίδαο από έλα εληαίν θνκκάηη μύινπ, πξνέθπςε κία πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο παξαγσγήο. Η λέα ηερληθή ρξεζηκνπνηνύζε κπηεξέο ισξίδεο γείζνπ, νη νπνίεο ζπλάπηνληαλ ζε επίπεδεο μύιηλεο επηθάλεηεο θαη δεκηνπξγνύζαλ έλα απνηέιεζκα παξόκνην κε ηελ ζθαιηζκέλε εληαία επηθάλεηα. Απηόο ν ηύπνο θνξλίδαο απνηειεί ηξόπνλ ηηλά έλα δεζκεπηηθό πιαίζην, ην νπνίν αξρηθά θηηαρλόηαλ από απιέο ισξίδεο μύινπ νη νπνίεο ζθαιίδνληαλ θαη έπεηηα ζπλδένληαλ κε μύιηλεο επίπεδεο επηθάλεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14 νπ θαη 15 νπ αηώλα, νη πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο θνξλίδεο παξαγγέιλνληαλ από ηελ εθθιεζία θαη θαηά βάζε ήηαλ αδύλαην λα κεηαθηλεζνύλ αθνύ απνηεινύζαλ αλαπόζηαζηα ζηνηρεία ησλ βσκώλ θαη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ θηεξίσλ. Οη ελ ιόγσ θνξλίδεο ζηνιίδνληαλ κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία 14

15 αληέγξαθαλ ην εμσηεξηθό ησλ κεγάισλ θαζεδξηθώλ λαώλ (Δηθόλα 7). Η -ελ ζηελή ελλνία- αθαδεκατθή επηζθόπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνξλίδαο, πάλησο, νθείιεη λα μεθηλάεη από ηα πξσηνρξηζηηαληθά ρξόληα θαη ην Βπδάληην. Δλ πξνθεηκέλσ, παξαηεξείηαη ε έλλνηα ηεο εμέιημεο ηεο θνξλίδαο ζε ζηελή ζύλδεζε κε ηηο αγηνγξαθίεο θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ε ηάζε ησλ θαιιηηερλώλ λα δηαρσξηζζεί ε απεηθόληζε από ηνλ ηνίρν, ην πάησκα ή νπνηνδήπνηε άιιν δνκηθό ζηνηρείν. Απηό πξνθύπηεη γηαηί πιένλ ε ηέρλε ήηαλ απαξαίηεην λα θύγεη από ηνπο ιίγνπο θαη λα πάεη ζηνπο πνιινύο θαη ν κλεκεηαθόο ραξαθηήξαο λα κεηαηξαπεί ζε πνιηηηζηηθό αληηθείκελν ηνπ θαζεκεξηλνύ βίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πνξεία θαη αλάδεημε ηεο θνξλίδαο νθείιεη λα γίλεη θαηαλνεηή θαη εληόο ελόο ηζηνξηθνύ θαη ζενινγηθνύ πιαηζίνπ. Η εμέιημή ηεο επεξεάδεηαη έληνλα από ηηο ηεξάζηηεο δηαθνξέο, ζε θαιιηηερληθό επίπεδν, ηνπ αξραίνπ ειιεληζκνύ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνύ. Πέξαλ ηεο εύινγεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ επεδίσμαλ νη Υξηζηηαλνί πξνθεηκέλνπ λα ελαληησζνύλ αλνηρηά ζηνλ παγαληζκό πθίζηαληαη θαη θαιιηηερληθνί παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε δηαθνξνπνηήζεηο: θαηά ηα θιαζηθά ρξόληα ε γιππηηθή, ε αξρηηεθηνληθή θαη ε δσγξαθηθή είραλ εληειώο δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα από απηόλ πνπ έκειιε λα έρνπλ ζηα ρξόληα ηνπ Βπδαληίνπ. Καη νη δύν αληηιήςεηο παηνύζαλ ζε ζξεζθεπηηθή βάζε αιιά απηή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ έρνληαο πνκπό θαη απνδέθηε ησλ άλζξσπν ήζειε ην άγαικα, ε δσγξαθηά, ν λαόο λα είλαη θνληά ηνπ, λα ηα αγγίδεη, λα ηα απνδέρεηαη θαη λα αλακεηξάηαη καδί ηνπο. Η ρξηζηηαληθή ηέρλε πξνζπαζώληαο λα εμπςώζεη ηνλ έλα θαη κνλαδηθό ζεό θαη λα ηνλ δηαρσξίζεη από ηνλ επίγεην θόζκν απνκόλσζε ηελ εηθόλα ηνπ πεξηβάιινληαο ηελ κε όξηα. Έηζη, ην έκπιεν ζπκβνιηζκώλ θαδξάξηζκα επηρείξεζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηα εθζέκαηα από ηνλ απξνθάιππην, γπκλό ζετζκό ησλ παγαληζηώλ (Καλειιόπνπινο, 2010). 15

16 Δηθόλα 6. Simon Marmion Book of Hours, Μπξίδ, Βέιγην (πεξ κ.υ). Σν δηζέιηδν απεηθνλίδεη ηε θαγή ησλ Νεπίσλ από ηνλ Ζξώδε. Γηαθξίλνληαη ηα κπιε ρξώκαηνο πιαίζηα ζηηο δύν ζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθνζκεηηθά άλζε, θύιια, αθάλζνπο θαη θηγνύξεο από ηππόηεο, κηα γνξγόλα, έλαλ ζηξαηηώηε πνπ ζθνηώλεη έλα παηδί θαη κηα γύλαηθα θαζήκελε Δηθόλα 7. Niccolò di Buonaccorso, The Marriage of the Virgin (πεξ κ.υ) 16

17 2.2.1 Ζ ζεκαζία ηωλ altarpieces ζηελ ηζηνξία ηεο θνξλίδαο ηελ πεξίνδν ησλ πξσηνρξηζηηαληθώλ ρξόλσλ, ε αξρηηεθηνληθή, ε γιππηηθή θαη ε δσγξαθηθή ζπλαπνηεινύλ ην βαζηθό δηάθνζκν ησλ λαώλ. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο θνξληδαξίζκαηνο έγηλαλ κε ζθνπό ηνλ δηαρσξηζκό ή ηελ επηζύλαςε επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Πξνθύπηεη, επνκέλσο, δηαρσξηζκόο, πξνζηαζία θαη θέληξηζκα ηεο πξνζνρήο, ε νπνία επηηπγράλεηαη από ην βάζνο θαη ην ζθάιηζκα ησλ δηαρσξηζηηθώλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 12 νπ -13 νπ αηώλα, νη θαιιηηέρλεο δσγξάθηδαλ ηα παλει θαη δηακόξθσλαλ ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ζθαιηζηό πεξίγπξν. ε απηό ην ζηάδην αλαδύεηαη ε έλλνηα ηνπ θνξληδαξίζκαηνο / πιαηζίσζεο, κε ηνπο θαιιηηέρλεο εθείλεο ηεο επνρήο λα ζέηνπλ αθνπζίσο ηα ζεκέιηα γηα ηελ «ηέρλε» ηεο θνξληδνπνηίαο. ην ίδην μύιν, ινηπόλ, έζθαςαλ γηα λα δηακνξθώζνπλ ηελ ίζηα επηθάλεηα πνπ ζα δσγξαθίζνπλ θαη κεηά ζπλέρηζαλ πξνζζέηνληαο δεηιά, κε πεξίηερλα ζθαιίζκαηα ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο. Η εμέιημε ήηαλ γξήγνξε θαη αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα πιηθά εληζρπόηαλ ν ζηνιηζκόο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη αλάινγνο κε ην κεγαιείν ησλ απεηθνλίζεσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηακάληηα, ειεθαληόδνλην θαη θύιια ρξπζνύ γηα λα πξνζδώζνπλ ιάκςε ζηα θαηά ηα άιια κνπληά ρξώκαηα πνπ θπξηαξρνύζαλ. Η όιε επηθάλεηα ήηαλ πεξαζκέλε κε gesso, επηρξπζσκέλε θαη εθαπηόκελε ζε ηνίρν ή θνιόλα. Η ζεκαηνινγία εηαλ ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη απηό πνπ γελλήζεθε ηόηε, θνκβηθό θαη δηαηεξεζέλ αθόκα θαη ζήκεξα, ήηαλ ην θαηλόκελν ησλ altarpieces. Πξόθεηηαη γηα θάδξα ελσκέλα κεηαμύ ηνπο, δηαζπώκελα κε ζπγγελή ζέκαηα θαη ζπλεζσο ηνπνζεηεκέλα ζηελ πξώηκε Αγία Σξάπεδα (Grimm, 1981). Πην ζπγθεθξηκέλα, σο altarpiece νξίδνπκε κηα ζθαιηζηή αλαπξάζηαζε ελόο ζξεζθεπηηθνύ ζέκαηνο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε πιαίζην πίζσ από ην ηεξό κηαο εθθιεζίαο. πρλά απνηειείηαη από δύν ή πεξηζζόηεξα πάλει. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηνπο κηιάκε γηα δίπηπρα, ηξίπηπρα ή πνιύπηπρα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αγαικαηηλέο θαηαζθεπέο ηνπνζεηνύληαη επί ηνπ altarpiece, ελώ ην ίδην ην έξγν ελδέρεηαη λα ηνπνζεηεζεί επί ηεο Αγίαο Σξάπεδαο. Αξρηθά, ε ηεξή αλαπαξάζηαζε ηνπνζεηνύληαλ κπξνζηά από ην ηεξό κε ηνλ ηεξέα λα ζηέθεηαη πίζσ ηνπ, αληηθξηζηά κε ην πνίκλην. Καηά ηνλ 13 ν αηώλα, όκσο, ε αλαπαξάζηαζε ηνπνζεηήζεθε όπηζζελ 17

18 ηνπ ηεξνύ. Απηή ε κεηαθίλεζε επέηξεςε ηελ εμάπισζή ηνπ ζε κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο, αληίζηνηρεο κε απηέο ηεο Αλαγέλλεζεο (Δηθόλα 8). Δηθόλα 8. Duccio di Buoninsegna - The Nativity between Prophets Isaiah and Ezekiel, γηα ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηεο ηέλαο ( κ.υ) ε απηό ην ζεκείν ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ αλάδπζε ηνπ engaged frame. Οη ηερλίηεο ηεο επνρήο αληηιακβάλνληαη όηη γηα ιόγνπο θόζηνπο είλαη πξνηηκώηεξν ην θάζσκα λα θαηαζθεπάδεηαη πην πξηλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκόδεηαη πάλσ ζην πάλει. Απηό επηηπγραλόηαλ κε δηακνξθσκέλνπο πήρεηο μύινπ ήδε ζθαιηζκέλνπο θαη επηρξπζσκέλνπο, νη νπνίνη εθαξκόδνληαλ ζην πάλει κόλν όηαλ ην ζηνηρείν ήηαλ έηνηκν γηα δσγξαθηθή. Με απηή ηε δηαδηθαζία πξνθύπηεη έλα ηεξάζηην βήκα γηα ηελ θνξληδνπνηία, νδεγώληαο ζε αικαηώδε εμέιημε ηεο ηερληθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14 νπ αηώλα, ην θύξην κέζν γηα ηελ θαηαζθεπή κε θηινηερλεκέλσλ θνξεηώλ πηλάθσλ ζε κλεκεία ή εθθιεζίεο ήηαλ ην μύιηλν πάλει. Οη 18

19 δάζθαινη βνεζνύληαλ από ηνπο καζεηέο πνπ είραλ ζηα εξγαζηήξηα γηα απηό ην δύζθνιν θαη πνιύπινθν εγρείξεκα. Η ζύγρξνλε ηερληθή αλάιπζε θαη ε εθαξκνγή αθηηλνβνιίαο Υ καο επέηξεςαλ λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαδηθαζία, πξνζθέξνληαο κηα ζηελή εμέηαζε ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζεθαλ από ηνλ εθάζηνηε θαιιηηέρλε. Καηά θύξην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαλ έλα κίγκα δηέλπδξνπ ζεηηθνύ αζβεζηίνπ θαη δσηθήο θόιιαο. Σν ελ ιόγσ κείγκα απνηεινύζε ηε βάζε ζηελ νπνία ν εθάζηνηε θαιιηηέρλεο δνύιεπε ην θξέζθν κείγκα ηέκπεξαο θαη θξόθνπ απγνύ γηα λα επηηύρεη ιακπεξά ρξώκαηα. Πνιιά έξγα απηήο ηεο πεξηόδνπ θαηαζθεπάδνληαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν θαη ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθή άθξε ηνπ πίλαθα. Σν αξρηθό πάλει/ηεκάρην κπνξεί λα θέξεη ζεκάδηα από κεληεζέ, επηζεκαίλνληαο καο όηη επξόθεηην γηα δίπηπρν ή ηξίπηπρν ζρεδηαζκέλν λα θιείλεη. Πνιιά αλεμάξηεηα ηεκάρηα πξννξίδνληαλ γηα ηδησηηθή ρξήζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνγελεηαθώλ ζξεζθεπηηθώλ θαζεθόλησλ (Δηθόλα 9). Καηά ην 14 ν θαη 15 ν αησλα, ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ αιιά θαη ην πνιύπινθν δέζηκν ησλ altarpieces (Δηθόλα 10). Απηέο νη βαξηέο επηρξπζσκέλεο κνλάδεο ηξαβνύζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή θαη θώηηδαλ ην εξγν. Οη εθθιεζίεο ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο είραλ πνιύ ρακειό θσηηζκό θαη ηα ζηνηρεία απηά -κε ην ρξπζό λα θσηίδεηαη από θεξηά- άζηξαθηαλ κε κηα εμώθνζκε ιάκςε δεκηνπξγώληαο δένο ζηνλ πηζηό. ηηο βόξεηεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο δελ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηόζν ρξπζό θαζώο έρηηδαλ ηηο εθθιεζίεο κε κεγάια ςειά παξάζπξα πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηα θσηεηλά ρξώκαηα ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα παηώκαηα δεκηνπξγνύζαλ θαιά θσηηζκέλνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Έηζη, νη θνξλίδεο δηαθνζκνύληαλ κε ιεπηέο επηζηξώζεηο ρξπζνύ θαη ηα ρξώκαηά ηνπο δελ είραλ ηόζν βαζηέο αληηζέζεηο νπησο ώζηε λα ζπλάδνπλ θαη κε ηε ζεκαηνινγία πνπ ζε απηέο ηηο ρώξεο δελ δηαθξηλόηαλ από ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε (Grimm, 1981). ηε ζπλέρεηα πξνέθπςαλ ιεπηόηεξα θαη ειαθξύηεξα θαζώκαηα θαζώο νη θαηαζθεπαζηέο ησλ altarpieces ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηελ απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ εμαηηίαο ηεο κεηαβαιιόκελεο ζεξκνθξαζίαο (ζπζηνιή-δηαζηνιή) θαη ηεο πεξηξξένπζαο πγξαζίαο. Η ρξήζε θόιιαο θαθήο πνηόηεηαο νδεγνύζε ζηελ πξόσξε θζνξά θαη ην ζπάζηκν ηεο. Σν ελ ιόγσ πξόβιεκα πξνζπεξάζηεθε κε ηελ πηνζέηεζε ιεπηόηεξσλ επηθαλεηώλ. 19

20 Μηα άιιε θαηλνηνκία πνπ εληνπίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είλαη ε ρξήζε ησλ πύξσλ ζηα altarpieces, ε νπνία αίξεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηνλ αξηζκό ηεκαρίσλ θαη ζην βάξνο ησλ ελ ιόγσ θαηαζθεπώλ. Η ρξήζε κεηαιιηθώλ πύξσλ έδσζε ηε δπλαηόηεηηα λα αλνηγνθιείλνπλ θαη λα κεηαθέξνληαη επθνια αλεμαξηήησο κεγέζνποβάξνπο. Απηό έιπζε ηα ρέξηα ησλ ηερληηώλ, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαλ πιένλ κόλν από ηε θαληαζία ηνπο. Οη αξκνί κεηαμύ ησλ πάλει ζπρλά απνθξύπηνληαλ κε ρξπζνύο δηάθνζκνπο κε απνηέιεζκα λα απνθεύγεηαη ε αηζζεηηθή επηβάξπλζε (Δηθόλα 11). Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ altarpieces αλαδύεηαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε μπινγιππηηθή θαη ε μπινπξγηθή αλαδύνληαη σο αδηάζπαζηα ζηνηρεία ηνπ θαιιηηερληθνύ έξγνπ. ηνλ Μεζαίσλα ην εθάζηνηε έξγν ηπγράλεη δηαδνρηθήο επεμεξγαζίαο από όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ηερλίηεο. Αξρηθά, ε παξαγγειία δίλεηαη από ηελ εθθιεζία θαη ζηε ζπλέρεηα ν κάζηνξαο δηαπξαγκαηεύεηαη ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην έξγν. ην επόκελν ζηάδην ηεο παξαγσγήο εηζέξρνληαη ν γιύπηεο θαη ν ρξπζνρόνο. Πξόθεηηαη γηα κηα καθξά πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν δσγξάθνο δελ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο θνξλίδαο ε νπνία ζα πιαηζηώζεη ην δεκηνύξγεκά ηνπ. ζνλ αθνξά, όκσο, ηα altarpieces κεγάισλ δηαζηάζεσλ ε δηαδηθαζία δηαθνξνπνηνύηαλ θαζώο απηά έπξεπε λα εληαρζνύλ ζε αλεμάξηεηα δσγξαθηζκέλα πάλει κε πεξίηερλε θνξλίδα. ην θεληξηθό πάλει ην πιένλ δηαδεδνκέλν ζέκα ήηαλ απηό ηεο Παλαγίαο κε ην Θείν Βξέθνο, ην νπνίν πιαηζησλόηαλ από Αγίνπο θαη Απνζηόινπο. ηε βαζε ηνπ altarpiece δηαθξηλόηαλ κηα ηαηλία από κηθξόηεξα πάλει (predella), ηα νπνία ζπλήζσο απεηθόληδαλ επεηζόδηα από ηε δσή ηνπ Υξηζηνύ, ηεο Θενηόθνπ ή άιισλ Αγίσλ (Δηθόλα 12). Γηαθαίλεηαη επνκέλσο όηη ζηα πξώηκα ζηάδηά ηεο, ε θνξλίδα δηαδξακάηηδε ζεκαληηθό ξόιν ζην έξγν θαη δελ απνηεινύζε απιά δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν. 20

21 Δηθόλα 9. The Linaiuoli Altarpiece, Fra Angelico (1433 κ.υ). 21

22 Δηθόλα 10. The Ghent Altarpiece απνηειεί πνιύπηπρν ηνπ Hubert van Eyck (Jan van Eyck) Απνηειείηαη από 12 κέξε θαη έρεη δηαζηάζεηο 3.5 x 4.6 (αξρέο 15 νπ αηώλα) 22

23 Δηθόλα 11. Γίπηπρν κε όλνκα Jeanne of France ( κ.υ). Σν έξγν θαηά πάζα πηζαλόηεηα πξνέξρεηαη από ην εξγαζηήξην ηνπ Rogier van der Weyden. (Musηes Royaux des Beaux-Arts, Brussels). 23

24 Δηθόλα 12. Madonna and Child with Saints and Angels (πεξ κ.υ). Σν έξγν απνδίδεηαη ζηνλ Lippo Memmi (Filippo di Memmo) 24

25 2.3 Αλαγέλλεζε Kαηά ηελ Αλαγέλλεζε, ε Ιηαιία γλώξηζε αλάπηπμε ησλ ηερλώλ ιόγσ ησλ καηθήλσλ θαη απήιαπζε ηελ αλάπηπμε ηεο ηέρλεο εθηόο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Πινύζηνη επγελείο, όπσο ε νηθνγέλεηα ησλ Μεδίθσλ (Δηθόλα 13), είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θέξνπλ ηα έξγα ηέρλεο θαη ηα πεξίηερλα πιαίζηά ηνπο εληόο ησλ νηθηώλ ηνπο. Απηή ε εμέιημε απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο θνξεηήο ή κεηαθηλήζηκεο θνξλίδαο. Τπό ηελ βαζηιεία ηνπ Φξαγθίζθνπ, ηνπ Πξώηνπ Αλαγελλεζηαθνύ Μνλάξρε ηεο Γαιιίαο ( ), ε ηέρλε πξνσζήζεθε ζην πξνζθήλην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη άλζηζε ζπκπαξαζύξνληαο θαη ηελ θαηαζθεπή θνξληδώλ. Αξθεηνί ηερλίηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Λενλάξλην ΝηαΒίληζη, πξνζήιζαλ ζηελ Ιηαιία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερλώλ. Οη θνξλίδεο ζρεδηάδνληαλ πιένλ από θαηαζθεπαζηέο επίπισλ θαη όρη από θαιιηηέρλεο, γιύπηεο θαη αξρηηέθηνλεο όπσο παιαηόηεξα. Παξάιιεια, εθδόζεθαλ θαη ηα πξώηα βηβιία γηα ην ζρεδηαζκό επίπινπ θαη ηελ εζσηεξηθή δηαθόζκεζε, εθόζνλ πιένλ είρε αλαπηπρζεί ε ζρεηηθή αγνξά (Powell & Zoë, 2010). Από ην 1610 έσο ην 1643, ππό ηε βαζηιεία ηνπ Λνπδνβίθνπ ηνπ 13 νπ, ε επηξξνή ηεο απιήο θέξλεη ζην επίθεληξν ηνλ ζρεδηαζκό ηεο θνξλίδαο. Σα πιαίζηα έγηλαλ ιεπηόηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο ηηαιηθνύο πξνθαηόρνπο ηνπο θαη ζηνιίζηεθαλ κε θνξδέιεο, θύιια θ.ιπ. αλνίγνληαο ηνλ δξόκν γηα ηνλ Μπαξόθ ζρεδηαζκό θνξλίδαο κε ηηο ηηαιηθέο, θιακαλδηθέο θαη ηζπαληθέο επηξξνέο (Karraker, 2010). Δηθόλα 13. Λεπηνκέξεηα από ην εζσηεξηθό ηνπ Palazzo Medici Riccardi, Φισξεληία ( κ.υ) 25

26 Δηθόλα 14. Δλδεηθηηθά αλαγελλεζηαθά ζηπι θνξλίδαο. Σν ζρήκα πξνέξρεηαη από ην "A History Of European Picture Frames" ησλ Paul Mitchell & Lynn Roberts (1996). 26

27 2.4 Ζ πεξίνδνο ηνπ καληεξηζκνύ ε απηή ηε θάζε ηεο ηζηνξίαο εμεξεπλνύκε ηελ ηάζε ηνπ καληεξηζκνύ σο θαιιηηερληθό ξεύκα πνπ αλαπηύρζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε δεθαεηία ηνπ 1520 εσο θαη ην 1600 πεξίπνπ. Οη θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο, θαη ελώ ππήξρε κηα γεληθή ηάζε απνηεικάησζεο ηεο ώξηκεο αηζζεηηθήο ηεο Αλαγέλλεζεο, ζέιεζαλ λα αλαηαξάμνπλ ηα βαιησκέλα λεξά ππεξβάιινληαο θαη πξνθαιώληαο κε δνκηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, κέζα ζηα νπνία ζπλαληoύκε ζε θαίξην ξόιν θαη ηελ θνξλίδα. Η ελ ιόγσ θαιιηηερληθή ηάζε ζεκαηνδόηεζε ηε κεηάβαζε ζηελ κπαξόθ επνρή θαη αλέδεημε επξεία πνηθηιία θαιιηηερληθώλ ηδησκάησλ. Ο πξώηνο πνπ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν καληέξα είλαη ν Ιηαιόο Chenino Chenini ζην έξγν ηνπ «Σν βηβιίν ηεο ηέρλεο» (Δηθόλα 15), ελώ θύξηνο εθθξαζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο αλαδείρζεθε ν αξρηηέθηνλαο Giorgio Vasari. Ο ηειεπηαίνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν καληέξα πξνθεηκέλνπ λα μερσξίζεη ηηο ηξεηο επνρέο θαιιηηερλώλ, νη νπνίεο απνηεινύλ ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ έξγνπ ηνπ «Οη βίνη ησλ εμαίξεησλ δσγξάθσλ, γιππηώλ θαη αξρηηεθηόλσλ» (Δηθόλα 16). ην έξγν ηνπ Vasari ζπλαληάκε ηνλ όξν "καληέξα" άιινηε σο ζηνηρείν ζεηηθό θαη απαξαίηεην γηα ηνπο θαιιηηέρλεο, ελώ άιιεο θνξέο σο θάηη ην αξλεηηθό θαη θαηαθξηηέν. Η ζπγθεθξηκέλε ακθηζπκία έλαληη ηεο καληέξαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπζθνιία θαηαλόεζεο ηεο ζηάζεο ηνπ Vasari θαζώο δελ είλαη επδηάθξηην ην θαηά πόζν ε ζηάζε ηνπ είλαη επηδνθηκαζηηθή ή επηηηκεηηθή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή ε αληίθαζε δελ ππάξρεη. Γηα ηνλ ηζηνξηνγξάθν, ε Μαληέξα είλαη πάληα θάηη ην νπνίν αληηηίζεηαη ζηελ πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο Vasari ζεσξεί όηη πξέπεη λα ππάξρεη κία ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ δύν άθξσλ. Aπό ηε κία πιεπξά ππάξρεη ε θύζε, από ηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο πξέπεη λα παίξλεη ζηνηρεία, θαη από ηελ άιιε ππάξρεη ε καληέξα ηνπ θαιιηηέρλε, δειαδή ην πξνζσπηθό ηνπ ηδίσκα, κε ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη από ηε θύζε. Γηα ηνλ Vasari, ινηπόλ, ε καληέξα είλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη κε έλα κέηξν. ηαλ απηό ην κέηξν ζεσξεί όηη μεπεξληέηαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν καληέξα κε ηξόπν ππνηηκεηηθό. Η αξρή ηεο εθινγήο είλαη ν ηξόπνο πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη θάπνηνο ζε απηή ηελ ρξπζή ηνκή κεηαμύ θύζεο θαη καληέξαο. Με άιια ιόγηα ππνζηεξίδεη όηη ρξεηάδεηαη λα κηκνύκαζηε κόλν ηα πην σξαία πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε θύζε (Sheaman, 1967). 27

28 Δηθόλα 15. Cennini Cennino Il libro dell'arte, o Trattato della pittura Δηθόλα 16. Έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Οη βίνη ησλ πιένλ εμαίξεησλ δσγξάθσλ, γιππηώλ θαη αξρηηεθηόλσλ» (Le vite de più eccellenti architetti, pittori, et scultori). Ο Βαδάξη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμηζηόξεζε ηεο δσήο ησλ θαιιηηερλώλ αιιά πξνρσξάεη ζε κία θξηηηθή ζεώξεζε ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνηξνπηώλ θαη ηνπ ύθνπο πνπ επέβαιαλ. 28

29 2.4.1.Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καληεξηζκνύ Αλάκεζα ζηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ Μαληεξηζκνύ ζηε δσγξαθηθή είλαη ε πνιππινθόηεηα ζηε ζύλζεζε, ε επηηήδεπζε ζηελ απόδνζε ηεο αλζξώπηλεο έθθξαζεο θαζώο θαη ε θαηάξγεζε ησλ αξκνληθώλ αλαινγηώλ ηεο Αλαγέλλεζεο, πνιιέο θνξέο κέζσ ηεο επηκήθπλζεο ησλ αλζξώπηλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή κε ηε ρξήζε εμεδεηεκέλσλ ζηάζεσλ. ε αληίζεζε κε ηα αλαγελλλεζηαθά ηδεώδε, ηα νπνία αλαδεηνύζαλ ηε ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ησλ θπζηθώλ αλαινγηώλ, νη εθθξαζηέο ηνπ καληεξηζκνύ απεηθνλίδνπλ ππεξβνιηθά παξακνξθσκέλεο θηγνύξεο κε ζηόρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε. Δπηπιένλ, νη «θαζαξέο» θόξκεο ηεο Αλαγέλλεζεο εγθαηαιείπνληαη, θαζώο ζπρλά ην θπξίσο ζέκα πξνβάιιεηαη ζε δεύηεξν πιάλν κεηαηνπίδνληαο ηε δξάζε ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν θαη δεκηνπξγώληαο ηελ αίζζεζε ηεο ζύγρπζεο. ηελ αξρηηεθηνληθή, επίζεο ε αηζζεηηθή ηνπ καληεξηζκνύ παξεθθιίλεη ησλ αλαγελλεζηαθώλ πξόηππσλ, ελζσκαηώλνληαο δηαθνξεηηθή ιηζνδνκή θαη ζπλήζσο βαξείο αξκνύο αλάκεζα ζηηο πέηξεο ησλ θηηζκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθό δείγκα καληεξηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ην Palazzo Farnese ζηελ πεξηνρή Carparola, ζηε Ρώκε (Δηθόλεο 17 & 18). Οη θπξηόηεξνη εθπξόζσπνη ηνπ Μαληεξηζκνύ είλαη νη Ιηαινί δσγξάθνη Girolamo Francesco Maria Mazzola, γλσζηόο σο Parmigianino ( ), Jacopo Carrucci, γλσζηόο σο Pontormo ( ), Giulio Romano ( ) θαζώο θαη νη γιύπηεο Benvenuto Cellini ( ) θαη Giovanni Da Bologna ( ). Παξάιιεια κε ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή, ν Μαληεξηζκόο απνηππώλεηαη θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή, έρνληαο σο θπξηόηεξν εθθξαζηή ηνλ Giorgio Vasari ( ). ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ ξεύκαηνο θαηαηάζζεηαη από πνιινύο θαη ν Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο, θαζώο ζηνηρεία καληεξηζκνύ είλαη εκθαλή ζε νξηζκέλα έξγα ηνπ, θπξίσο ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηηο καληεξηζηηθέο θνξλίδεο απηέο εμειίρζεθαλ ζηελ Ιηαιία, ζηελ Ιζπαλία, ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Οιιαλδία αλάκεζα ζηα κέζα ηνπ 16 νπ αηώλα θαη ηα ηέιε ηνπ 17 νπ αηώλα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηνγθσκέλεο ππεξβνιέο νξγαληθώλ ή θιαζηθώλ αξρηηεθηνληθώλ θνξκώλ γηα λα δεκηνπξγεζνύλ δπλακηθά θαη εμεδεηεκέλα δεζίκαηα. Οη καληεξηζηηθέο θνξλίδεο αληαλαθινύζαλ ηα ζύγρξνλα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία δηαθόζκεζεο θαζώο θαη ην γεληθό πλεύκα θαη ηελ θαιιηηερληθή ηάζε ηεο 29

30 επνρήο. πσο ε αλαγελλεζηαθή casseta αλαθινύζε ηελ εμεπγεληζκέλε, νξγαλσκέλε ηάζε ηεο ηηαιηθήο απιήο, έηζη θαη ν καληεξηζκόο ηνπ Νόηνπ επεξεάζηεθε από ζύγρξνλα επηηεύγκαηα ηεο αλαηνκίαο αιιά θαη ηνπ γθξνηέζθνπ. Οη Ιζπαλνί καληεξηζηέο ζρεδίαδαλ αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία πξνθαιώληαο κε εμσθξεληθέο παξαδνμόηεηεο ζε ππεξβνιηθά νξγαληθή γιππηηθή θαη απηό δηαθαίλεηαη ζηηο ηηαιηθέο θνξλίδεο ηεο επνρήο. Πεξαηηέξσ, όζνλ αθνξά ζηελ επηξξνή ηνπ καληεξηζκνύ εηδηθά πάλσ ζηελ θνξλίδα, δηαπηζηώλεηαη θαη κηα επηιεθηηθή ζρέζε. Γηα παξάδεηγκα, ν Θενηνθόπνπινο, ν νπνίνο ππήξμε θαη θνξληδνπνηόο ήδε από ηα πξώηα έξγα ηνπ ζηελ Κξήηε, δελ αζπάζηεθε ηνλ καληεξηζκό γηα ηελ θνξλίδα ησλ δηθώλ ηνπ έξγσλ παξα κόλν όζνλ αθνξά ζηε ζεκαηνινγία θαη ηελ ηερληθή. Σν γεγνλόο δίλεη ην έλαπζκα γηα έλα αθόκα θαιιηηερληθήο ζεκαζίαο εξώηεκα πνπ ζπλαληηέηαη ζε όια ηα θαιιηηερληθά ξεύκαηα αιιά πην πνιύ ζην ζπγθεθξηκέλν γηαηί νη δηαθνξέο εδώ είλαη θξαπγαιέεο: όηαλ ε ζεκαηνινγία θαη ε ηερληθή δηέπεηαη από καληεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξακέλεη δεηνύκελν ε ηερλνηξνπία πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ε θνξλίδα. Δλ πξνθεηκέλσ, ν Gombrich πξνζθέξεη κηα θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνηείλεη όηη ην έξγν πνπ αθνινπζεί ηέηνηα ππεξβνιηθά νιηζηηθή θόξκα νθείιεη λα πιαηζηώλεηαη από ιηηή θαη απέξηηηε θνξλίδα (Gombrich, 2011). εκεηώλεηαη όηη ζην ξεύκα απηό ζπλαληάκε γηα πξώηε θνξά νξηζκέλεο βαζηθέο θαη επαλαιακβαλόκελεο θαηεγνξηνπνηήζεηο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ην εύξνο ηνπ πεδίνπ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ νξγαληθνύ κνηίβνπ (organic sculptural), ε εκθάληζε ηεο αλαηνκίαο θαη ην ζηπι auricular. Σα πξναλαθεξζέληα κνηίβα ζα καο απαζρνιήζνπλ αξθεηα θαζώο βξήθαλ ηεξάζηηα εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή θνξλίδαο θαη πηνζεηήζεθαλ από νλνκαζηνύο θνξληδνπνηνύο (Δηθόλεο 19-20). 30

31 Δηθόλα 17. Palazzo Farnese, Ρώκε 31

32 Δηθόλα 18. Λεπηνκέξεηα από ην εζσηεξηθό ηνπ Palazzo Farnese Δηθόλα 19. Ζ θνξλίδα Sansovino, εκθλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηώλα. Σν ελ ιόγσ ζηπι αλαπηύζζεηαη κε ηε ζύλζεζε αξρηηεθηνληθώλ κνξθώλ. 32

33 Δηθόλα 20. Auricular style, (Γεξκαληθά: Knorpelwerk ή Ohrmuschelstil, Οιιαλδηθά: kwabornament). Σν ζπγθεθξηκέλν δηαθνζκεηηθό ζηπι εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηώλα από ηνπο Οιιαλδνύο αξγπξνρξπζνρόνπο Paulus θαη Adam van Vianen. 2.5 Μπαξόθ Οη πιένλ παξαδνζηαθέο πεγέο γηα ηηο παξαγγειίεο έξγσλ δσγξαθηθήο θαη θνξληδώλ ήηαλ αλεθαζελ δύν: ε εθθιεζία θαη ε αξηζηνθξαηία. Καη νη δύν απαηηνύζαλ ιεπηνδνπιεκέλεο, πνιπδάπαλεο επηρξπζσκέλεο θνξλίδεο. Ωζηόζν θαηά ηνλ 17ν αηώλα, ηελ πεξίνδν ηνπ κπαξόθ ( ) ζεκεηώλεηαη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή θαζώο νη δσγξάθνη ηεο βόξεηαο Δπξώπεο ζηξέθνληαη πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε εζνγξαθηθώλ ζεκάησλ. Καζεκεξηλέο, θνηλέο ζθελέο πξσηαγσληζηνύλ ζηα θαηλνύξγηα έξγα θαη απηό ζπλαληά κεγάιε απήρεζε ζηελ αλεξρόκελε εκπνξηθή ηάμε. Τπήξμε επίζεο ηεξάζηηα δήηεζε ζε πνξηξαίηα θαη ζε άιια κε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. Απηέο νη εμειίμεηο έδσζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηα επξύηεξεο γθάκαο θνξληδώλ, νη νπνίεο πξννξίδνληαλ λα θαιύςνπλ ηηο απμαλόκελεο θαιιηηερληθέο αλάγθεο. Αλ θαη ηα δσκάηηα ησλ ζπηηηώλ ήηαλ κέρξη ηόηε θαη απηά θηινηερλεκέλα κε ηνηρνγξαθίεο, ησξα ε κόδα ηνπ θνξεηνπ (portable) πίλαθα αθνξνύζε όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ αζηηθή ηάμε θαη ε θνξλίδα γίλνληαλ όιν θαη ζεκαληηθόηεξε σο ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν. 33

34 Δπηπιένλ, κεηά ηελ Αλαγέλλεζε ( ) παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κεηαηόπηζε ζηελ πξνζηαζία ησλ ηερλώλ από ηελ εθθιεζία ζηνπο βαζηιείο, κε απνηέιεζκα ηελ αθόκε κεγαιύηεξε δεκόζηα επίδεημε πινύηνπ θαη δύλακεο, θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ηελ επεμεξγαζία θνξληδώλ. Γηα πνηθίινπο ηζηνξηθνύο, πνιηηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ιόγνπο ππήξμε επίζεο κηα κεηαηόπηζε ηνπ θαιιηηερληθνύ θέληξνπ από ηελ Ιηαιία ζηελ Γαιιία, όπνπ ζηα κέζα ηνπ 17 νπ αηώλα αλαδεηθλύεηαη κηα λέα θόξκα. Πξόθεηηαη γηα ηελ θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ ηνπ νπνίνπ ην όλνκα είρε ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλν ηύπν θνξλίδαο παξόηη πέζαλε ην Ζ θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΗΗΗ Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ ραξαθηεξηδόηαλ από έλα ζθηθηνδεκέλν ζύλνιν δηαθόζκεζεο ζην πξνθίι θαζώο θαη ίζηεο γξακκέο ζηα δηαθνζκεηηθά ζύλνξα. Σν πξνθίι δηακνξθώλεηαη από ηξία ζθαιίζκαηα/επίπεδα: ην εζσηεξηθό, ην κεζαίν θαη ην εμσηεξηθό. Φύιια, θιαδηά θαη ινπινύδηα απνηεινύλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη ζε έλα ηζηνεηδέο ζρέδην θαη δηακνξθώλνπλ ηελ επηθάλεηα (Δηθόλα 21). Σα πην δηαδεδνκέλα νξγαληθά κνηίβα είλαη ηα δξύηλα ή δαθληλα θύιια δεκέλα κε θνξδέιεο, θινηό ή κηθξά θύιια. Σν γεληθό ζηπι πξνήιζε από ηηο κπαξνθ νξνθέο θαη ηα θαζώκαηα πόξηαο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Γαιιίαο ηνπ αηώλα. Πνηθηινκνξθίεο απηνπ ηνπ ζηπι κπνξνύκε λα βξνύκε ζε θνξλίδεο θάζε κεγέζνπο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 17νπ αηώλα (Mitchell & Roberts, 1996). Σν ζηπι ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ επηθάιπςε ηελ πεξίνδν ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙV ( ) θαη γέλλεζε δύν παξαδνζηαθά ζηπι πνπ είραλ ραξαθηεξηζηηθό ηηο ηνληζκέλεο γσλίεο θαη /ή ηα θέληξα. Ο πην θνηλόο ηύπνο ύςσζε γσλίεο από ινπινύδηα πνπ πνιύ ζπρλά πεξηειάκβαλαλ ην ειηνηξόπην κηαο θαη ζπκβόιηδε ην βαζηιηά πνπ ήηαλ θαη γλσζηόο σο βαζηιηάο Ήιηνο (Sun Κing) (Δηθόλα 22). To δεύηεξν έδηλε κηα πην αξρηηεθηνληθή αίζζεζε κε ηελ θύξηα βάζε ζε επίπεδν γείζν πνπ ζπλνξεύεη κε ην πάλει θαη άθξεο θύιισλ. Σα θύιια δελ ήηαλ ζε κνξθή 34

35 κπνπθέηνπ όπσο ζηελ θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ ΥΙΙΙ, αιιά ιαμεπκέλα ζε ζπηξνεηδέο πξόηππν. Γεληθά, πάλησο, δηαπηζηώλεηαη όηη θαηά ηελ κπαξόθ πεξίνδν ( ) ππάξρεη κηα πξνηίκεζε νξγαληθώλ παξά γεσκεηξηθώλ πξνηύπσλ. Σα κπνπθέηα ησλ πξνεμέρνλησλ θύιισλ ήηαλ ζπλήζσο, δξύηλα ή δάθληλα θαη ζθαιηζκέλα κε ηόικε. Οη γσλίεο θαη ηα θέληξα ήηαλ ηνληζκέλα από κνηίβα (cartouches) πνπ ζπλήζσο δελ πξνεμείραλ από ην εμσηεξηθό άθξν ηεο επηθάλεηαο (Δηθόλα 23). Δηθόλα 21. Κνξλίδα από ηε Γαιιηθή Αλαγέλλεζε (17 νο αη. κ.υ). Ζ ελ ιόγσ θνξλίδα θαηά πάζα πηζαλόηεηα πξννξηδνηαλ αξρηθά γηα ην έξγν ηνπ Ραθαήι Portrait of Baldassare Castiglione. Δηθόλα 22. Γείγκαηα θνξλίδαο ζηπι Ρνθνθό 35

36 Δηθόλα 23. Λεπηνκέξεηα θνξλίδαο ζηπι Ρνθνθό Μπαξόθ θαη δπλακηθή θνξλίδαο ε κηα πξνζπάζεηα επηζθόπεζεο ηνπ κπαξόθ ξεύκαηνο δηαπηζηώλνπκε όηη απηό αθνινύζεζε ηελ Αλαγέλλεζε (εηδηθόηεξα ηνλ Μαληεξηζκό), θαη ην ζπγθεθξηκέλν θαιιηηερληθό ύθνο πνπ δηακνξθώζεθε ηελ πεξίνδν απηή. Σν ύθνο ηνπ Μπαξόθ απνηέιεζε έλα λέν ηξόπν έθθξαζεο πνπ γελλήζεθε ζηε Ρώκε, απ' όπνπ εμαπιώζεθε ζρεδόλ ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Υαξαθηεξίζηεθε από έληνλν δξακαηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ζηνηρείν, ελώ εθαξκόζηεθε θπξίσο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηε γιππηηθή θαη ηε κνπζηθή, αιιά ζπλαληάηαη παξάιιεια θαη ζηε ινγνηερλία ή ηε δσγξαθηθή (Gombrich, 2010). θνπόο ηνπ κπαξόθ είλαη πξσηίζησο λα εληππσζηάζεη θαζώο θαη λα εμπςώζεη ηνλ άλζξσπν κέζα από ηα πάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. ε αληίζεζε κε ηηο ηδενινγηθέο αξρέο ηνπ ξνκαληηθνύ θηλήκαηνο, ν άλζξσπνο δελ εθιακβάλεηαη σο κνλάδα αιιά σο κέξνο ελόο ζπλόινπ. ην κπαξόθ ύθνο, ζε ζπκθσλία κε ην θπξίαξρν θηινζνθηθό ξεύκα ηεο επνρήο, ππάξρνπλ έληνλα ηα ζηνηρεία ηνπ νξζνινγηζκνύ ρσξίο όκσο λα απνθιείνληαη νη ζπκβνιηζκνί. Ο όξνο κπαξόθ πξνέξρεηαη πηζαλόηαηα από ηελ πνξηνγαιηθή ιέμε barocco, πνπ ζεκαίλεη ην αθαλόληζην καξγαξηηάξη θαη σο επίζεην δειώλεη γεληθά ηελ έλλνηα ηνπ αζπλήζηζηνπ ή παξάδνμνπ. Η επηηπρία ηνπ Μπαξόθ 36

37 νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηε ζηήξημε ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνηξνπία θαη ην δξακαηηθό ύθνο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πνιιώλ ζξεζθεπηηθώλ ζεκάησλ πνπ πξνθαινύζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζεαηή. Δπηπιένλ, ε αξηζηνθξαηία ηεο επνρήο θαη ε βαζηιηθή εμνπζία επλνήζεθε από ην επηβιεηηθό ύθνο ηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή αλάινγσλ θηεξίσλ ή παιαηηώλ πνπ ελίζρπαλ ην θύξνο ηεο. ε ρώξεο κε έληνλε παξνπζία ηνπ πξνηεζηαληηθνύ θηλήκαηνο, όπσο ε Οιιαλδία ή ε Αγγιία, ην κπαξόθ δελ θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη. ε αληίζεζε κε ην αλαγελλεζηαθό ύθνο πνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζηε ινγηθή, ην ύθνο ηνπ κπαξόθ απεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν ζην ζπλαίζζεκα. Παξάιιεια ραξαθηεξίδεηαη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θαιιηηερληθέο εθθάλζεηο ηνπ από έλα αίζζεκα δένπο θαη κεγαιείνπ θαζώο θαη κηα ππεξβνιή ζηε δηαθόζκεζε θαη ηελ πνιπηέιεηα πνπ αλαδεηθλύνπλ έλα επηβιεηηθό θαη πνκπώδεο ύθνο. Σα θπξηόηεξα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη νη θακπύιεο γξακκέο, νη πνιύπινθνη δηαπιεθόκελνη όγθνη, ε απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ ρώξσλ, ε απόδνζε ηεο θίλεζεο, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θσηόο θαη ε δεκηνπξγία έληνλσλ αληηζέζεσλ είηε κε ηε κνξθή εζνρώλ ζηελ αξρηηεθηνληθή, είηε κέζσ έληνλσλ θσηνζθηάζεσλ ζηε δσγξαθηθή. Έλαο νξηζκόο ηεο ζεκαζίαο ηνπ κπαξόθ ζηνλ θόζκν ηεο δσγξαθηθήο παξέρεηαη από ηνπο πίλαθεο πνπ εηνίκαζε ν Φιακαλδόο δσγξάθνο Peter Paul Rubens γηα ηελ Μαξία ησλ Μεδίθσλ ζην Palais du Luxembourg ζην Παξίζη, ζηνπο νπνίνπο έλαο θαζνιηθόο δσγξάθνο εθπιήξσλε ηηο εθθξάζεηο ελόο επίζεο θαζνιηθνύ καηθήλα (Δηθόλεο 24 & 25). Δίλαη αλαγθαίν ινηπόλ νη θνξλίδεο απηήο ηεο πεξηόδνπ λα έρνπλ εμίζνπ ηζρπξή γιππηηθή θόξκα πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ απέλαληη ζηα πιεζσξηθά δσγξαθηθά ζηπι θαη ηνπο εζσηεξηθνπο ρώξνπο ησλ θηεξίσλ ηεο επνρήο (Newbery, 2003). 37

38 Δηθόλα 24. Πνξηξαίην ηεο Marie de Medici ηνπ Rubens (1622 κ.υ),- Μνπζείν Πξάδν Δηθόλα 25. Le triomphe de la Vérité ηνπ Rubens 38

39 Η ρξήζε ησλ πινύζησλ ζηξεβισκέλσλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ νδήγεζαλ ζηελ θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ XIV, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από βαξύ θαη ελνπνηεκέλν δηάθνζκν. Σα πξνθηι είραλ θαηά βάζε πιαηύ ζρήκα θαη έληνλα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ πξσηαγσληζηνύζαλ ηα άλζε. Οη ελ ιόγσ θνξλίδεο εληνπίδνληαη ζε αθξηβά δηαθνζκεκέλα παιάηηα θαη εθθιεζίεο. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θνξλίδαο ηνπ 14 νπ αηώλα απνηεινύζε ην ζπλνιηθό ζθάιηζκα πνπ ήηαλ γεληθά ρακειόηεξν από απηό πνπ εληνπίδεηαη ζηηο θνξλίδεο ηνπ 13 νπ θαη ηνπ 15 νπ αηώλα (Δηθόλεο 26 &27). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο θνξλίδαο εκθαλίδεη κεγάιν αξηζκό δηαθνξνπνηήζεσλ, κε πιένλ ζπλεζηζκέλεο ηηο αθόινπζεο δύν: ε κία έρεη απόιπηα επζείεο πιεπξέο ελώ ζηελ άιιε πξνεμέρνπλ νη γσλίεο θαη ηα θέληξα. Σα πξσηνγελή κέξε ηεο πξώηεο είλαη θαηά θύξην ιόγν ίδηα κε απηά ηνπ 13 νπ αηώλα αιιά δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε δηαθόζκεζε. Σν θύιισκα είλαη ζθαιηζκέλν ζε έλα ζπκπιεγκα θπιηλδξηθώλ κνηίβσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ινπινύδηα, όια παλσ ζε ρηππεκέλν έδαθνο (cross-hatching). Απηό ην βαζηθό πξόηππν επαλαιακβάλεηαη θαη ζηα άιια επίπεδα. Σν δεύηεξν ζηπι είλαη ζπλώλπκν κε ην κπαξνθ, κε cartouches ζηηο γσλίεο θαη ηα θέληξα θαη πεξηέρεη όζηξαθα, θύιια ή fleur de lis ζε επίζεο ρηππεκέλν έδαθνο (Δηθόλεο 28-33). Βαζηθή ζπλέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο θνξλίδαο απνηειεί ε απνπζία επζείσλ γξακκώλ. Σν ελ ιόγσ πξόηππν ζηαδηαθά εμειίζζεηαη θαη απινπνηείηαη κε ηελ έθηαζε ηνπ ζθαιίζκαηνο λα θαζνξίδεηαη από ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηνπ αγνξαζηή, ηνλ ρώξν ηνπνζέηεζεο θαη ην θαζαπηό έξγν (Newbery, 2003). Δηθόλα 26: Portrait of Therese Berard ηνπ Renoir κε θνξλίδα ηύπνπλνπδνβίθνπ XIV 39

40 Δηθόλα 27. Υαξαθηεξηζηηθό δείγκα θνξλίδαο ηύπνπ Λνπδνβίθνπ XIV Δηθόλα 28. Λεπηνκέξεηα κε ραξαθηεξηζηηθό ηειείσκα 40

41 Δηθόλα 29 & 30. Γείγκαηα cartouches Δηθόλα 31.Γείγκα cartouche πνπ αλζεί ζηελ Ηηαιηθή Αλαγέλλεζε 41

42 Δηθόλα 32. ρέδην κε cartouche Δηθόλα 33. Λεπηνκέξεηα Fleur de Lis 2.6 Ρνθνθό Σα ηειεπηαία ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Λνπδνβίθνπ XIV ( ) ηα πξνζσπηθά ηνπ γνύζηα ηείλνπλ πάιη λα αιιάμνπλ. Ο ζρεδηαζκόο απνκαθξύλεηαη από ην βαξύ 42

43 ραξαθηήξα ηνπ κπαξόθ θαη ε δηαθόζκεζε γίλεηαη ειαθξύηεξε. Οη θνξλίδεο αξγνύλ, σζηόζν, λα αθνκνηώζνπλ απηήλ ηελ αιιαγή. Καηά ην κεηαβαηηθό απηό ζηάδην θαηαζθεπάδνληαλ νη λεσηεξηζηηθέο παξαιιεια κε ηηο παιηνκνδίηηθεο. ηε ζπλέρεηα, ζηηο αξρεο ηνπ 18 νπ αηώλα, νη θνξλίδεο ηνπ Λνπδνβίθνπ XIV αλακείρζεθαλ κε απηέο ηνπ ζηπι αληηβαζηιεηαο (Regency Frame Style: ) νη νπνίεο έδηλαλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηηο γσλίεο θαη ζην θέληξν (Δηθόλα 34). Δηθόλα 34: Λεπηνκέξεηα από θνξλίδα ηύπνπ Regency Style ( ) Η νξγαληθή δηαθόζκεζε ζηηο γσλίεο θαη ζηα θέληξα ηεο θνξλίδαο ζπρλά θάιππηε όιν ην πιάηνο ηεο θάζαο θαη γιηζηξνύζε κέρξη θαη ζε έλα κηθξό ζεκείν ηνπ πίλαθα. Σν ύθνο ηεο ηερλνηξνπίαο ηεο αληηβαζηιείαο ήηαλ πινύζην θαη ζπλάκα ιεπηεπίιεπην, εκπλεόκελν από ηελ ηάμε θαη ηελ γξακκηθόηεηα ηεο πεξηόδνπ εθείλεο. Η κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ελ ιόγσ ζηπι ήηαλ όηη νδήγεζε ζηελ αλάδεημε ηεο ιεπηόηεηαο ηνπ ξνθνθό. Σν ξνθνθό πξνθύπηεη σο αληίδξαζε ζην κπαξόθ θαη αξρηθά εκθαλίδεηαη σο ηάζε ζηελ εζσηεξηθή δηαθόζκεζε. Η δηαδνρή ζηνλ γαιιηθό ζξόλν θαη ε άλνδνο ηνπ Λνπδνβίθνπ XV έθεξε ξηδηθή αιιαγή ζηελ θαιιηηερληθή δσή θαη ηε κόδα, κε ην κπαξόθ λα δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πην αλαιαθξνπο ζρεκαηηζκνύο θαη πην εθιεπηπζκέλεο γξακκέο: ζε αληίζεζε κε ην κπαξόθ, ην ξνθνθό δελ έρεη σο ζθνπό λα εληππσζηάζεη κε όξνπο κεγαινπξέπεηαο θαη απεξαληνζύλεο, αιιά είλαη πην "δεζηό", 43

44 εθιεπηπζκέλν θαη αλάιαθξν. Παξόια απηά δαλείζηεθε από ην κπαξόθ ηηο πνιύπινθεο κνξθέο, ελώ ελζσκάησζε πνιιά ζηνηρεία αλαηνιίηηθεο πξνέιεπζεο (Mitchell & Roberts, 1996α). ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1730 θαη 1740, ην ξνθνθό έθηαζε ζην απόγεηό ηνπ ζηε Γαιιία. Η ελ ιόγσ θαιιηηερληθή ηάζε πέξαζε από ηε δηαθόζκεζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζηνπο ππόινηπνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο, ζηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή θαη ζηελ επηπινπνηία. Δμέρνληεο εθπξόζσπνί ηνπ ζηελ δσγξαθηθή αλαδείρζεθαλ νη Αληνπάλ Βαηηώ θαη Φξαλζνπά Μπνπζέ. ύληνκα ην ξνθνθό επεθηάζεθε ζηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Ιηαιία. Ιδηαίηεξα ζηελ Βαπαξία απνηέιεζε ην βαζηθό αξρηηεθηνληθό ξεύκα γηα ηελ νηθνδόκεζε λαώλ θαη αλαθηόξσλ. Ληγόηεξε απήρεζε βξήθε ζηηο πξνηεζηαληηθέο ρώξεο, όπσο ζπλέβε θαη κε ην κπαξόθ. Σν ξνθνθό αξρίδεη λα εκθαλίδεη ζεκάδηα παξαθκήο γύξσ ζην 1760, όηαλ πξόζσπα όπσο ν Βνιηαίξνο άζθεζαλ θξηηηθή πξνο ην ξνθνθό ραξαθηεξίδνληάο ην επηθαλεηαθό. Μέρξη ην 1780 ην ξνθνθό απνηεινύζε πηα παξειζόλ ζηελ Γαιιία θαη ηελ ζέζε ηνπ πήξε ν λενθιαζηθηζκόο. Αξγόηεξα, κεηαμύ ηνπ 1820 θαη 1870, επαλήιζε ην ελδηαθέξνλ γύξσ από ην ξνθνθό επεηδή επθαηάζηαηνη Άγγινη θαη Γάιινη επέλδπζαλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ απόθηεζε επίπισλ ζε ξπζκό ξνθνθό, ελώ δσγξαθνη όπσο ν Δπγέληνο Νηειαθξνπά αλαθάιπςαλ ηε γνεηεία ηνπ (Kimball, 1980) Ρνθνθό θαη εθιεπηπζκέλε θνξληδνπνηία Αμίδεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα όηη ην ξνθνθό μεθίλεζε από ηε δηαθόζκεζε θαη όρη από ηηο θαιέο ηέρλεο. Σα κνηίβα -πνπ βξήθαλ εθαξκνγή ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο θνξλίδαο- πέξαζαλ ζηελ δσγξαθηθή θαη όρη ην αληίζεην. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην ζηπι θνξλίδαο ηνπ Λνπδνβίθνπ XV, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ θνκςόηεηα, ηε ράξε θαη ηε γνεηεία ησλ λαηνπξαιηζηηθώλ ζθαιηζηώλ δηαθνζκήζεσλ. Η θνξλίδα ηνπ Λνπδνβίθνπ XV δηαζέηεη βαζύηεξα πξνθίι από απηήλ ηνπ Λνπδνβίθνπ XΙV θαη πην ηζρπξή δηαθόζκεζε ζηηο γσλίεο, ε νπνία αληηζηαζκίδεηαη κε άδεηνπο ρώξνπο ζην γεηζν. Οη θνξληδνπνηνί ρξεζηκνπνηνύζαλ αλνηρηα ζθαιίζκαηα, δηάηξεηεο δηαθνζκήζεηο θαη πεξαηηέξσ θαηεξγαζία ηνπ gesso 44

45 γηα λα επηηπρνπλ κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα (recutting). Μέζσ απηήο ηεο κεζόδνπ ηα πιαηζηα έγηλαλ πην αλάιαθξα (gayer) θαζώο ην πάλσ κέξνο ηνπ θάδξνπ κεγελζπλόηαλ θαη θπκάηηδε ζε ζηξνβηιηδόκελα κέξε πνπ κεηα βίαο αγγηδε ην έλα ην άιιν. Σν νινθιεξσκέλν ζηπι ξνθνθό βαζίδεηαη ζε S & C SCROLLS κνηίβα, θακπύιεο γξακκέο θαη αζύκεηξα πεξηγξάκκαηα. Δπίπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο θαηαγξάθεηαη σο νξόζεκν γηα ην ζθάιηζκα, ηελ επηρξύζσζε θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ gesso (Δηθόλεο 35 &36). Δίλαη κεγάιε αλαγθε λα απνζαθεληζηεί όηη ην ξνθνθό σο ζηπι ππήξμε ηδηαίηεξα θνζηνβόξν. ζν κεγαιύηεξν δηάθνζκν δηέζεηε ε θάζε θνξλίδα, ηόζν πην αλεβαζκέλν ήηαλ ην θόζηνο, ζην νπνίν δελ ππνινγηδόηαλ κόλν ε γεληθή δηακόξθσζε αιιά θαη θάζε πξνζηηζέκελν ζηνηρείν, όπσο κηα γσλία ή έλα θέληξν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ηηκή ηεο θνξλίδαο άγγηδε ηελ ηηκή ηνπ πηλαθα. Γεληθά, νη θνξλίδεο ζην ξνθνθό θαηείραλ κηα ειαθξύηεξε θαη πην εθιεπηπζκέλε θόξκα θαη ππήξμαλ θνινθώλαο ζηελ ηζηνξία ηεο θνξλίδαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο θνξλίδαο απνηέιεζε ηε βηηξίλα γηα ηελ επηδεμηόηεηα ησλ ηερληηώλ, ελώ αλαδείρζεθαλ όια ηα πόζηα θαη νη ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ηνπ θαζελόο: ηνπ θύξηνπ ζθαιηζηήmenuisier, ηνπ repareur πνπ αλαιάκβαλε ηηο ηειηθέο ιεπηνκέξεηεο (αθνύ ην ζηνηρείν ήηαλ πεξαζκέλν κε gesso) θαη ηνπ επηρξπζσηή-gilder πνπ πεηξακαηηδόηαλ κε ηηο δηάθνξεο ζθηάζεηο ηνπ ρξπζνύ θαη ησλ άιισλ καη ή γπαιηζηεξώλ θηληξηζκάησλ (Δηθόλεο 37 41). Δηθόλεο 35 & 36. Λεπηνκέξεηεο από ην δηαθνζκεηηθό κνηίβν ηύπνπ C & S Scroll 45

46 Δηθόλεο 37 & 38. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα κε ζηπι Ρνθνθό 46

47 Δηθόλεο ρέδηα κε κνηίβα Ρνθνθό 47

48 2.7 Ο 17 νο αηώλαο Ο Ηζπαληθόο θαη Ηηαιηθόο ηύπνο Οη ηηαιηθέο θαη ηζπαληθέο θνξλίδεο ηνπ 17 νπ αηώλα είλαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθόηεηα μέθπγε θαηά πνιύ από ηηο επηδηώμεηο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο. Οη ηδηόηππεο ζπλζέζεηο θαη δηαθνζκήζεηο μάθληαζαλ κε ην κέγεζνο εγθιηκαηηζκνύ ηνπο θαη ζεκάδεςαλ ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ. Δθηηκήζεθαλ πνιύ σο αληηθείκελα ηέρλεο αλεμάξηεηα από ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα θηινμελνύλ έλα έξγν θαη ραξαθηεξίζηεθαλ σο ηδαληθά πεξηβιήκαηα γηα έξγα δσγξαθηθήο αλεμάξηεηα από ηελ ηερλνηξνπία, ηελ θαηαγσγή θαη ηνλ αηώλα δεκηνπξγίαο ησλ ηειεπηαίσλ (Mitchell & Roberts, 1996β). Η ηζπαληθή θαη ε ηηαιηθή ηερλνηξνπία ζρεηίδεηαη ζε ηέηνην ζεκείν ώζηε κεξηθέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα απνθεπρζεί ε ηαύηηζε. Σν θνηλό ηνπο ζηνηρείν είλαη ε θηινζνθίαο ηεο casseta. Σν πξνθίι απηό, γελλεκέλν ζηελ Ιηαιία, απνηεινύηαλ από έλα επίπεδν δηάδσκα (θξίδα-αξρηηεθη.) θαη δύν αλαζεθσκέλα ζεκεία, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ πξνθίι. Ο ζπγθεθξηκέλνο όξνο ζηα ηηαιηθά ζεκαίλεη κηθξό θνπηί θαη είλαη ν όξνο ησλ θνξληδνπνηώλ ζηελ θαζνκηινπκέλε γηα ηελ θνξλίδα κε ην επίπεδν δηάθελν. Ο ηζπαληθόο θαη ηηαιηθόο ηύπνο θνξλίδαο δηαθξίλεηαη από ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ sgraffito νπνύ ν ηερλίηεο βάθεη πάλσ από ηελ επηρξπζσκέλε επηθάλεηα θαη κόιηο ζηεγλώζεη ε κπνγηά ηελ ραξάζζεη ζε όπνην κνηίβν επηζπκεί, θαλεξώλνληαο από θάησ ηελ ρξπζή επηθάλεηα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ην punchwork όπνπ ν ηερλίηεο κεηά ηελ επηρξύζσζε δεκηνπξγεί κηθξνζθνπηθά θηππήκαηα (πόληεο) dots κε εηδηθό εξγαιείν. Με ηε ρξήζε ησλ κεζόδσλ ηνπ ζθαιίζκαηνο, ηεο επηρξύζσζεο, ηνπ ρξσκαηηζκνύ θαη ηνπ sgraffito ην ηειηθό απνηέιεζκα απνθηά πςειό αηζζεηηθό πξόζεκν (Δηθόλεο 41 &42). Αληίζηνηρα, ε ηζπαληθή θνξλίδα ηνπ αληίζηνηρνπ αηώλα είλαη ζθαιηζηή, επηρξσκαηηζκέλε θαη επηρξπζσκέλε αιιά ν δηάθνζκνο αληί γηα επίπεδνο είλαη ζθαιηζηόο. Γεληθά βιέπνπκε όηη ζπάληα κέλεη κεηξεκέλνο όπσο ζηηο ηηαιηθέο. Πνιύ 48

49 ζπρλά κεγεζύλεηαη θαη δξακαηνπνηείηαη. Να ζεκεησζεί όηη ζε απηόλ ηνλ ηύπν νη γσλίεο θαηαιακβάλνπλ ηα δύν ηξίηα ηεο πιεπξάο θαη ελώ δηαηεξείηαη ην αλαζήθσκα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, ε θνξλίδα παξαπέκπεη πεξηζζόηεξν ζηελ ζηαπξνεηδή θνξλίδα Οιιαλδηθνύ ηύπνπ παξά ζηελ θιαζζηθή casseta (Δηθόλεο 43 & 44). Δηθόλα νπ αηώλα ηηαιηθή θνξλίδα Δηθόλα 42. ηηαιηθή από ηελ ζπιινγή ηνπ diego Salazar. 49

50 Δηθόλα νπ αηώλα ηζπαληθή θνξλίδα Δηθόλα 44. PeterJosyph St. Pierre de Montmartre (1999) κε θνξλίδα ζην Ηζπαληθό ζηπι ηνπ 17 νπ αηώλα Μεηαθέξνληαο απηνιεμεί ηα ιόγηα ηνπ εμπξεζηνληζηή Peter Josyph γηα ηελ ζεκαζία ησλ θνξληδώλ απηώλ: «Φπζηθά κεξηθέο εηθόλεο θαη κεξηθέο θνξλίδεο δελ ζα ηαηξηάμνπλ πνηέ. Αιιά γεληθά κηιώληαο νπνηνζδήπνηε δσγξάθνο ζα ζεσξνύζε εαπηόλ ηπρεξό αλ ην έξγν ηνπ ππνγξακκηδόηαλ από κηα θνξλίδα απηήο ηεο πεξηόδνπ. Τπάξρεη ζε απηέο κηα 50

51 αηζζεηηθή επγέλεηα, ε νπνία ήζπρα αιιά δπλακηθά ραξαθηεξίδεη ζρεδόλ όια ηα κεγάια έξγα ηέρλεο. Καη παξέρεη ηελ επθαηξία ζε άζεκνπο δσγξάθνπο λα ζπλδηαιιαγνύλ κε κεγαζήξηα άιιεο επνρήο. Γηα 400 ρξόληα νη πίλαθεο απηνί δελ ρξεηάζηεθε λα απνρσξηζηνύλ ηηο θνξλίδεο απηέο. Απηό θάηη ιέεη. [...] Δπίζεο, γηα έλα θαιιηηέρλε πνπ βιέπεη ηελ ηέρλε ηνπ λα παξαγθσλίδεηαη από απηόλ ηνλ πινύην ηεο θνξλίδαο έρσ λα πσ ην εμήο: Εσγξάθηζε έλαλ θαιύηεξν πίλαθα! Γελ είλαη ηπραίν πνπ ν Πηθάζν είρε ζην ζηνύληην πνπ δνύιεπε έλα απόζεκα από ηέηνηεο θνξλίδεο θαη έθαλε ηεζη κε ηνπο πίλαθεο. Γελ ηέζηαξε ηηο θνξλίδεο, ηέζηαξε ηνπο πίλαθεο. Καη αλ ην ηεζη ήηαλ απνηπρία, ηόζν ην ρεηξόηεξν γηα ηνπο πίλαθεο» (Josyph, 2013). Δμεηάδνληαο πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πεπνίζεζε όηη απηέο νη θνξλίδεο ηνπ 17 νπ αηώλα πιαηζίσλαλ ηδαληθά ηα έξγα ηνπ 19 νπ θαη ηνπ 20 νπ βιέπνπκε ζηελ εηθόλα 45 κηα ηνπηνγξαθία ηνπ Paul Gaguin ηνπ Η θνξλίδα είλαη ζθαιηζηή, ρξσκαηηζκέλε, επηρξπζσκέλε θαη ν δηάθνζκνο αλαδεηθλύεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ sgraffito. Πξόθεηηαη γηα έξγν από ηελ ζπιινγή ηνπ Nelson Atkinks Museum θαη αξρηθά πεξηβαιιόηαλ από κηα θνξλίδα ηεο πεξηόδνπ ηνπ Λνπδνβίθνπ Ι κε ιεπθό θηλίξηζκα. ηελ εξώηεζε γηαηί κηα γαιιηθή θνξλίδα ηνπ 19 νπ αηώλα λα αληηθαηαζηαζεί από κία εθαηνληάδσλ ρξόλσλ πξνγελέζηεξε, κπνξνύκε λα απαληήζνπκε πνηθηινηξόπσο, αθνύ ην ελ ιόγσ «πάληξεκα» είλαη επηηπρεκέλν θαηά πνιιέο έλλνηεο. Η ζησπεξή επίδξαζε ηνπ καύξνπ θαη ηνπ ρξπζνύ θέξλεη ην κάηη θαηεπζείαλ ζηα παιιόκελα ρξώκαηα ηνπ πίλαθα θαη δελ ηα αληαγσλίδεηαη όπσο ζα έθαλε έλα απαζηξάπηνλ ρξπζό ή έλα ζνξπβώδεο ιεπθό. Η επίπεδε casseta ζπκπιεξώλεη ην βάζνο ηνπ ηνπίνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, νη πξνεμέρνπζεο επηθάλεηεο κηαο γαιιηθήο θνξλίδαο ζα ήηαλ αζύκθσλεο, δεδνκέλνπ όηη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πίλαθα δελ πξνεμέρεη. Αληίζεηα, ε ζθαιηζηε δηαθόζκεζε ησλ έζσ θαη έμσ πξνεμνρώλ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηερληθή ηεο ρξήζεο ηνπ πηλέινπ πνπ αθνινπζεί ν θαιιηηέρλεο (brushwork). Έηζη, παξόιν πνπ κηα γαιιηθή θνξλίδα ζα ηαίξηαδε σο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ έξγνπ, ζε πην ελδειερή αλάιπζε, ε ηηαιηθή ηαπηίδεηαη θαη ηαηξηάδεη πην πνιύ όζνλ αθνξά ζην ρξώκα, ζην βάζνο, ζηε ζρεδίαζε θαη ζηελ αίζζεζε πνπ δεκηνπξγεί (Δηθόλα 45). 51

52 Δηθόλα 45. Paysan et son chen pres d unebarriere ηνπ Paul Gaugin (1894) 52

53 Ζ θνξλίδα Herrera Η θνξλίδα Υεξέξα εκθαλίδεηαη γύξσ ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηώλα θαη παίξλεη ην όλνκά ηεο από ηνλ δηάζεκν ηζπαλό αξρηηέθηνλα, καζεκαηηθό θαη γεσκέηξε Juan de Herrera. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξλίδαο απηήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θιαζηθόο δηάθνζκνο, νη ηζιακηθέο επηξξνέο, ε δηαθόζκεζε κε δσγξαθηζκέλα ή πξνεμέρνληα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη πνιπηηκνπο ιίζνπο κε θπξηό θόςηκν. Αξγόηεξα, νη θνξλίδεο Herrera έδσζαλ έκθαζε ζηηο γσλίεο γεγνλόο πνπ ζεσξήζεθε κεηάβαζε ζην κπαξόθ (Δηθόλα 46). Δηθόλα 46.Υαξαθηεξηζηηθό δείγκα θνξλίδαο Herrera. 53

54 2.7.2 Οιιαλδία: Ζ θνξλίδα ηνπ επηπινπνηνύ ε επξσπατθό επίπεδν, αλ κεηαθηλεζνύκε πξνο ηνλ Βνξξά ζα δνύκε κεγάιεο αηζζεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη έλα ξεύκα θνξληδνπνίαο πνπ δεκηνύξγεζε επίζεο κεγάιε ζρνιή. Η θνξλίδα ηνπ επηπινπνηνύ (cabinetmakers frame) γλσζηή θαη σο θνξλίδα νιιαλδηθνύ ηύπνπ ήθκαζε θαηά ηνλ 17 ν αηώλα. Παξόιν πνπ ηεο δώζεθε απηό ην όλνκα (Dutch 17 th Century Frame) ην ζηπι ηεο θαίλεηαη λα κελ μεθηλάεη από ηελ Οιιαλδία αιιά από ηε λόηηα Γεξκαλία. Αξγόηεξα κεηαθέξεηαη σο ηερλνηξνπία ζηελ Απζηξηα, ζηελ Ιηαιία, ζηελ Ιζπαλία θαη ζηε Φιαλδξα (Βειγην). Οη θιακαλδνη ηερλίηεο έθεξαλ ην ελ ιόγσ ζηπι ζην Ακζηεξληακ. ύκθσλα κε ηνλ κειεηεηή θαη θαηαζθεπαζηή θνξλίδαο από ην αλ Φξαλζηζθν (κε θαηαγσγή από ηελ Οιιαλδηα) Peter Werkoven, ην ζπγθεθξηκέλν ζηπι νλνκαηνδνηήζεθε έηζη, επείδε ζεσξήζεθε παξαιιαγή ηεο εβέληλεο νιιαλδηθήο θνξλίδαο πνπ ζρεηίζηεθε ζηελά κε ηελ παιηά ζρνιή νιιαλδηθήο δσγξαθηθήο. Η πεξίνδνο απηή αθνξά ηα ρξόληα από ην 1600 εώο ην Από ην 1700, όκσο, θαη κεηά όιεο νη εβέληλεο ή ηύπνπ εβέληλεο (ebonized) θνξλίδεο ζεσξήζεθαλ εθηόο κόδαο θαη αληηθαζίζηαλην ζηγά ζηγά από ηηο γαιιηθέο. Απηό ην ζηπι άθκαζε ιόγσ ησλ γεξκαλώλ ηερληηώλ θαη ηεο εθεπξεηηθόηεηαο ηνπο. Οη ηειεπηαίνη εμέιημαλ έλα εξγαιείν πνπ έθαλε επαλαιεπηηθέο ηνκέο ζην μύιν, δεκηνπξγώληαο ηνπ ζπλερόκελα θνηιώκαηα. Σν εξγαιείν απηό ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηελ επηπινπνηία γηα ηα ηειεηώκαηα ησλ επίπισλ θαη ε ρξήζε απηήο ηεο θαηλνηνκίαο, θζελόηεξε θαη παξαγσγηθόηεξε από ην ζθαιηζκα ζην ρέξη, βξήθε γξήγνξα εθαξκνγή ζηελ αξρηηεθηνληθή δηαθόζκεζε θαη ζηελ θνξληδνπνηία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεγόκελεο θνξλίδαο ηνπ επηπινπνηνύ ελέπλεαλ κηα ζπγθξαηεκέλε απζηεξόηεηα ιόγσ ηνπ ζθνύξνπ θαθέ ή καύξνπ ρξώκαηόο ηεο. Δπίζεο, ην θπκαηνεηδέο πξνθίι ηεο θνξλίδαο δεκηνπξγνύζε κηα ξπζκηθή αληαλαθιαζε ηνπ θσηόο θαη ιεηηνπξγνύζε σο αζόξπβε αιιά δξαζηηθή κεηάβαζε από ην ηειείσκα ηνπ έξγνπ ζην δσκαηην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηνύληαλ εμσηηθά είδε μύινπ κε πιένλ ζύλεζεο ηνλ έβελν θαη αξγόηεξα είδε όπσο ε αριαδηά, ε νπνία δηαζέηεη όκνξθα λεξά θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο βαθήο νκνηάδεη ζεκαληηθά ζηνλ έβελν (Δηθόλεο 47 & 48). 54

55 Δηθόλεο 47 & 48. Οιιαλδηθέο θνξλίδεο 17 νπ αηώλα. 2.8 Νεώηεξεο εμειίμεηο ζηελ θνξληδνπνηία: Αγγιία & ΖΠΑ ηελ Αγγιία, ε αθκή ηεο θνξλίδαο ζεκεηώζεθε ηνλ 17 ν αηώλα θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηώλα. Κνξπθαίνη ζρεδηαζηέο όπσο ν Thomas Chippendale θαη ν William Kent έδσζαλ λέεο θαηεπζύλζεηο. Ο πην ζπνπδαίνο αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Grinling Gibbons, ν νπνίεο κε ηηο θνξλίδεο ηνπ κε γύςν θαη αζβέζηε, ραξαγκέλεο κε πνπιηά, θξνύηα θαη ινπινύδηα θαη αλζνζηεθαλσκέλεο κε θπκαηίδνπζεο θαη ειηθνεηδείο ηαηλίεο έθεξε 55

56 ιακπξόηεηα θαη νκνξθηά ζηελ ηέρλε ηεο θνξλίδαο πνπ ίζσο δελ έρεη μεπεξαζηεί αθόκα (Δηθόλα 49). Οη αδειθνί Adam ζρεδίαζαλ επίζεο έπηπια θαη θνξλίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18 νπ αηώλα. Ο Robert Adam θαηλνηόκεζε ζην ζρεδηαζκό ηεο θνξλίδαο, όηαλ άξρηζε λα ηηο ελζσκαηώλεη ζηνλ εζσηεξηθό ζρεδηαζκό ησλ ζπηηηώλ. Οη θνξλίδεο ηνπ ζπκπιήξσλαλ επαθξηβώο ηα ζηνηρεία ησλ επίπισλ πνπ ζα ζηήλνληαλ θάησ από απηέο. Πεδνύιηα θαη βάζεηο ηξαπεδηώλ θαηαιάκβαλαλ κε αθξίβεηα ηε ζσζηή αξρηηεθηνληθή θόξκα ηεο θνξλίδαο από πάλσ (Δηθόλα 50). ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα μέζπαζε κηα επαλάζηαζε ελαληίνλ ηεο ηππνπνίεζεο, ε νπνία απνθεξύρζεθε από πνιινύο θαιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλεο θαη ηερλίηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηκπξεζηνληζηέο θαιιηηέρλεο, πξώηνη εθηίκεζαλ ηε ζεκαζία ηεο θνξλίδαο θαη αξθεηνί αλάκεζά ηνπο επέιεμαλ ηζηνξηθέο θνξλίδεο γηα ηα έξγα ηνπο. Έηζη, γηα κηα αθόκε θνξά νη θνξλίδεο παξάγνληαλ γηα ζπγθεθξηκέλα δσγξαθηθά έξγα θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αμία ελόο έξγνπ ηέρλεο ήηαλ νξζά αλαγλσξηζκέλε (Simon, 1996). ζνλ αθνξά ζηηο ακεξηθαληθέο θνξλίδεο ηεο ίδηαο επνρήο ζεκεηώλνπκε όηη αθνινπζνύζαλ ηνλ «ήζπρν» ξπζκό ελόο απινύ ζηπι. Οη Ακεξηθαλνί επεμεξγάζηεθαλ επξσπατθά ζρέδηα θαη εθάξκνζαλ έλα αλαγλσξηζκέλν πιένλ ακεξηθαληθό ύθνο κε εγρώξηα μπιεία, ζπρλά κε επηρξπζσκέλε. Φηάλνληαο ζην ζήκεξα παξαηεξνύκε όηη από ηνλ 19 ν αηώλα θαη κεηά ε πξνεηνηκαζία ηεο πιαζηηθήο δηαθόζκεζεο δηαρσξίζηεθε από ηελ μπινπξγηθή εξγαζία. Με ηε ρξήζε ηνπ πεπηεζκέλνπ ραξηηνύ θαη ηελ ηερληθή ηεο επηρξύζσζεο ε θζελόηεξε αλαπαξαγσγή ησλ μύιηλσλ ηύπσλ θαηέζηε πεξηζζόηεξν εθηθηή. Δπηπιένλ κεηά ηνπο ηκπξεζηνληζηέο πξνέθπςε κηα θαιιηηερληθή έθξεμε, ε νπνία νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηνλ θσβηζκό, ζηνλ θπβηζκό, ηνλ ζνπξεαιηζκό θαη ηελ Pop Art. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ εθηύπσζε, ηε θσηνγξαθία θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο πξνθάιεζε κηα πιεκκύξα εηθόλσλ πνπ επεξέαζε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο αλζξσπόηεηαο. Η κηληκαιηζηηθή θνξλίδα θαηέζηεζε ηελ πιαηζίσζε ησλ έξγσλ πην πξνζηηή νηθνλνκηθά θαη νδήγεζε ζηε γεσκεηξηθή αύμεζε ησλ εθζεκάησλ πνπ θνξληδάξνληαη. Δπίζεο, ε απνθαηάζηαζε παιηώλ θνξληδώλ έγηλε δεκνθηιήο πξαθηηθή 56

57 κηαο θαη ζπγθεθξηκέλα είδε μύινπ είλαη πιένλ πνιύ αθξηβά γηα νηθηαθή πξνκήζεηα (Davis, 2006). ηνλ εηθνζηό αηώλα θαη κέρξη ηηο κέξεο καο δελ επηθξαηεί πιένλ έλα ππνρξεσηηθό ζηπι εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο πνπ λα απαηηεί απζηεξέο αξρέο ύθνπο από ηελ θνξλίδα. Σα έξγα θνξληδάξνληαη κε αηζζεηηθά θξηηήξηα ή κε βάζε ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Η ζεκεξηλή παξαγσγή θνξλίδαο έρεη μεθύγεη από ηε ρεηξνπνίεηε δεκηνπξγία θάλνληαο έλα εληππσζηαθό πέξαζκα ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή κε ζπξξηθλσκέλεο θαιιηηερληθέο θόξκεο θαη δεδνκέλα ζρέδηα αλαπαξαγσγήο. Δλ ηέιεη, ζηνλ 21ν αηώλα βιέπνπκε πιένλ όια ηα ζηπι θνξλίδαο. πρλόηαηα επηιέγνληαη απιά ή νπδέηεξα πιαίζηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απιά καύξα ή άζπξα όξηα θαη απιέο επηινγέο μύινπ, νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηα έξγα ηέρλεο πνπ πεξηθιείνπλ. Η ρξήζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ απμάλεηαη, ελώ πνιινί θαιιηηέρλεο δηαζθεδάδνπλ κε ηελ ηδέα ηνπ λα θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη ηηο θνξλίδεο γηα ηα έξγα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα θέξνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηηο δηθέο ηνπο θαιιηηερληθέο επηξξνέο θαη επηδηώμεηο (Wilner, 2011). Δηθόλα 49. Δπηρξπζσκέλε θνξλίδα ηνπ Grinling Gibbons. Ashmolean Museum, Oxford 57

58 Δηθόλα 50. Λεπηνκέξεηα από ην Kimbolton Cabinet ηνπ Robert Adam ( ). Κνξλίδα θαηαζθεπαζκέλε από ηνλ Matthew Boulton ( κ.υ). 58

59 3. Γηαρξνληθά κνηίβα Παξαθάησ παξαηίζεληαη ιεπηνκέξεηεο- δηαθνζκεηηθά κνηίβα πνπ εληνπίδνληαη δηαρξνληθά ζηα πεξηζζόηεξα ηζηνξηθά ξεύκαηα/ηάζεηο ηεο θνξληδνπνηίαο. Αcanthus ηα θύιια αθάλζνπ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν κνηίβν δηαθόζκεζεο. πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ ειιάδα θαη κέζσ ηεο ξώκεο θαηέθηεζε όιε ηε δύζε θαη δηαηεξήζεθε ζηνπο αηώλεο. 59

60 dentils. ν γεηζίπνπο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θνξλίδσζε ζε όια ηα θηίξηα ηεο θιαζζηθήο ειιάδαο θαη ηεο ξσκαηθήο απηνθξαηνξίαο. egg and leaf egg and dart Eπαλαιεπηηθό κνηηβν ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζηελ αξρηηεθηνληθήο ηεο αξραίαο ειιάδαο. 60

61 Festoon: θξνύηα ινπινύδηα θαη θύιια δεκέλα ζε κπνπθέην κε θνξδέια. Πξόθεηηαη γηα κνηίβν πνπ εμειίρζεθε ζηελ ξσκαηθή επνρή θαη ήηαλ δηαδεδνκέλν ζηνπο παξαζηάηεο πόξηαο. flutes, fluting: εζνρέο πνπ έγηλαλ πξσηα ζηνπο θίνλεο ηνπ ησληθνύ ξπζκνύ. greek fret ν παζίγλσζηνο καίαλδξνο. 61

62 Guilloche: δηαθνζκεηηθά ζύλνξα θπθιηθήο κνξθήο πνπ ζπλήζσο εζσθιείνπλ ξνδέηεο. laurel leaf θύιια ειηάο: ηόζν ηα θύιια όζν θαη ην θιαδί ειηάο ρεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο από ηνπ έιιελεο γηα αηζζεηηθνύο θαη ζπκβνιηθνύο ιόγνπο. Palmette: Δμαίξεηεο ζεκαζίαο κνηίβν κε ξίδεο ζηελ αξραία Διιάδα -αλ θαη κπνξεί λα βξεζεί κεξηθή ζπγγελέλεηα κε κνηίβα ηεο αξραίαο Αηγύπηνπ. ηα αξραία ειιεληθά: αλζέκηνλ, από ηε ιέμε «άλζνο». 62

63 Strapwork ribbon. θνξδέια. ζπκπιεξσκαηηθό κνηίβν. rosette. ξνδέηα. ή σο επαλαιακβαλόκελν κνηίβν ή ζηηο γσλίεο ηνπ θάδξνπ. shell. nautilus / scallop shell. θνρύιηα. δελ ππήξμε επαλαιβαλόκελν κνηίβν, αιιά πεξηζζόηεξν ζαλ θεληηθή ηδέα θαη βάζε από ηελ νπνία μεθηλνύζε ε ξνή ηεο δηαθόζκεζεο 63

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής

Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής Ρεαλιζηικά έπγα Κοςκμάρ Γεώπγιορ Ρεαλιζηικά έπγα Κοςκμάρ Γεώπγιορ Μονηέπνα έπγα - ύγσπονα Μονηέπνα έπγα - ύγσπονα Τέχνη Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ.

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Σερλνινγία Τιηθώλ Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. : 441 Εμάκελν : 8 ν Θέκα : Αγθαζσηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα