Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη"

Transcript

1 Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013

2 κοπόσ τησ Ανάλυςησ κοπόσ τησ εργάςύάσ εύνάι νά προςφϋρει ςτον άνάγνώςτη ϋνά δομημϋνο τρόπο γιά νά κάτάνοόςει τη βράχυχρόνιά δυνάμικό των κυριότερων ςτράτηγικών ζητημϊτων που άντιμετωπύζει η Ελλϊδά ςτη γεωγράφικό περιοχό τησ Ανάτολικόσ Μεςογεύου. Η άνάλυτικό μϋθοδοσ που χρηςιμοποιεύτάι εύνάι άυτό τησ άνϊλυςησ ςενάρύων κάι ςυνεπώσ η εργάςύά δεν επιχειρεύ πρόβλεψη. Η επιλογό των πάράγόντων κάι των γεγονότων γιά την πράγμάτοπούηςη τησ άνϊλυςησ βάςύςτηκε ςε τρύά κριτόριά: 1) Νά προκύπτουν άπό ενϋργειεσ τησ Ελλϊδοσ, τησ Κύπρου, του Ιςράόλ ό/κάι Μεγϊλων Δυνϊμεων με ϋντονη πάρουςύά ςτην Ανάτολικό Μεςόγειο 2) Νά επηρεϊζουν τά ελληνικϊ εθνικϊ ςυμφϋροντά 3) Νά εύνάι εφικτό νά λϊβουν χώρά μεςοπρόθεςμά (ενδεικτικό ϋτοσ άνάφορϊσ το 2018). Σο ύςτημα τησ Ανατολικήσ Μεςογείου 1 Οι εξελύξεισ ςτο υπό-ςύςτημά τησ Ανάτολικόσ Μεςογεύου επηρεϊζοντάι ςε μεγϊλο βάθμό άπό ϋξι κύριουσ πάρϊγοντεσ: 1. Σην ςτϊςη τησ Ευρωπάώκόσ Ένωςησ. 2. Σην ςτϊςη των Ηνωμϋνων Πολιτειών 3. Σην κυβερνητικό ςτάθερότητά 4. Σην οικονομικό προςάρμογό 5. Σην ζότηςη γιά φυςικό άϋριο ςτην Ευρώπη 6. Σά επύπεδά βύάιησ ςύγκρουςησ. Κϊθε ϋνάσ άπό άυτούσ τουσ πάρϊγοντεσ μπορεύ νά πϊρει 3 διάφορετικϋσ τιμϋσ. Ανάλυτικότερά, η ςτϊςη τησ Ευρωπάώκόσ Ένωςησ μπορεύ νά εύνάι «κοινοτικό» (*** ςτον ςχετικό πύνάκά), «ςυντηρητικό» (**) ό «οπορτουνιςτικό» (*) η ςτϊςη των Ηνωμϋνων Πολιτειών ενδϋχετάι νά εύνάι «ηγεμονικό ςτάθερότητά» (*** ςτον ςχετικό πύνάκά), «χάμηλό προτεράιότητά» (**) ό «οπορτουνιςμόσ» (*) η κυβερνητικό ςτάθερότητά μπορεύ νά πϊρει τισ τιμϋσ «άπόλυτη ςτάθερότητά» (***), «οριάκό ςτάθερότητά» (**) ό «άςτϊθειά» (*) η οικονομικό προςάρμογό λάμβϊνει τισ τιμϋσ «άπόλυτη προςάρμογό» (***), «οριάκό προςάρμογό» (**) ό «εμπλοκό» (*) η ζότηςη γιά φυςικό άϋριο ςτην Ευρώπη μπορεύ νά εύνάι «άυξημϋνη» (***), «οριάκϊ άυξημϋνη» (**) ό «μειωμϋνη» (*) τϋλοσ, το επύπεδο των βύάιων ςυγκρούςεων μπορεύ νά άνάπάριςτϊ «υψηλϊ» (***), «οριάκϊ» (**) ό «χάμηλϊ» (*) επύπεδά βύάσ. Ο Πι νάκάσ 1 περιγρά φει, υπο μορφη ςενάρι ων, πιθάνου σ κάι άνάλυτικά ενδιάφε ροντεσ ςυνδυάςμου σ των πάράγο ντων που άνάπτυ χθηκάν πάράπά νω.

3 Στάςη τησ ΕΕ Στάςη των ΗΠΑ Κυβερνητική Σταθερότητα Οικονομική Προςαρμογή Ζήτηςη για Φ. Αζριο Επίπεδα Βίασ Σταθερή Εξζλιξη Περιφερειακόσ Οπορτουνιςμόσ -Πάγωμα Σχζςεων με Ιςραήλ Ανναν ΙΙ Ενιαία Αγορά Ενζργειασ Νζα Περιφερειακή Αρχιτεκτονική Πόλεμοσ Ιςραήλ - Ιράν Κυπριακή Πολιτική Κρίςη - Εκτροχιαςμόσ Μνημονίων ** ** * *** *** ** * ** * * *** *** ** * ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** * * * ** *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** *** ** Πίνακας 1 Εναλλακηικά Σενάρια και Σσνδσαζμοί Παραγόνηων Ελληνοτουρκικόσ Πόλεμοσ ** ** ** * - *** Εναλλακτικά ενάρια [Σημείωση: Κάζε ζελάξην είλαη πξντόλ ζπλδπαζκνύ παξαγόλησλ, ζπλζεθώλ ή/θαη βαζηθώλ ππνζέζεσλ θαη παξνπζηάδεηαη όρη σο πξόβιεςε αιιά κε ζθνπό λα εμαληιεζεί ην εύξνο ησλ ινγηθώλ ελδερνκέλσλ.] Σά ςενϊριά που άνάλύοντάι εύνάι τά εξόσ: ταθερή εξέλιξη το ςενϊριο άυτό, η Ευρωπάώκό Ένωςη διάτηρεύ τισ υπϊρχουςεσ πολιτικϋσ δομϋσ χωρύσ νά προχωρεύ ςε ριζοςπάςτικϋσ λύςεισ που νά άπάιτούν μεγϊλη δϋςμευςη πόρων, άκολουθεύ μιά άυςτηρό ςτϊςη ςτά οικονομικϊ θϋμάτά, ενώ τάυτόχρονά εύνάι ϋτοιμη νά δρϊςει οπορτουνιςτικϊ ςε επιλεγμϋνά θϋμάτά εξωτερικόσ πολιτικόσ (** ςτο ςχετικό πύνάκά). Οι ΗΠΑ, άπ την πλευρϊ τουσ, προςεγγύζουν την Ανάτολικό Μεςόγειο ωσ γεωγράφικό χώρο με χάμηλό προτεράιότητά ςτην ιεράρχύά των ςτόχων τησ εξωτερικόσ τουσ πολιτικόσ, προςπάθώντάσ νά διάτηρόςουν την ςτάθερότητά με το μικρότερο δυνάτό κόςτοσ, χρηςιμοποιώντάσ ευρϋωσ την ςτράτηγικό του κάτευνάςμού κάι προτιμώντάσ τισ «εύκολεσ κάι γρόγορεσ» λύςεισ ςε ςχϋςη με τισ ιςτορικϊ «ςυνεπεύσ» κάι «δύκάιεσ» (**). Η κυβερνητικό ςτάθερότητά κάι η οικονομικό προςάρμογό ςε Ελλϊδά κάι Κύπρο εύνάι οριάκϋσ (**), πάρϊγοντάσ ςχετικϊ ςυχνϋσ πολιτικϋσ άνάμετρόςεισ κάι μετάςτροφϋσ ςτην οικονομικό πολιτικό. Σϋλοσ, η ζότηςη γιά το φυςικό άϋριο μειώνετάι (*), ενώ υπϊρχει κάι θετικό πιθάνότητά εμφϊνιςησ διάκράτικόσ κάι τρομοκράτικόσ βύάσ (**). 2

4 Περιφερειακόσ Οπορτουνιςμόσ Η ςτϊςη τησ Ε.Ε εύνάι όμοιά με του προηγούμενου ςενάρύου, ενώ οι ΗΠΑ άποφάςύζουν νά προωθόςουν εκτενεύσ άλλάγϋσ ςτην κάτάνομό ιςχύοσ ςτην Ανάτολικό Μεςόγειο, άκόμη κάι ςε βϊροσ ζωτικών ςυμφερόντων ςυμμϊχων τουσ ό τησ μάκροχρόνιάσ άςφϊλειάσ κάι ςτάθερότητάσ ςτην περιοχό (*). Η οικονομικό κάι κοινωνικό ςτάθερότητά πάράμϋνει οριάκό (**), ενώ το ρύςκο γιά τά επύπεδά βύάσ εύνάι άυξημϋνο (**). Ωςτόςο, προκάλεύτάι μιά οριάκό άύξηςη τησ ζότηςησ φυςικού άερύου που δύνάτάι νά επιφϋρει μελλοντικϋσ οικονομικϋσ ωφϋλειεσ (**). Ενιαία Αγορά Ενέργειασ Σο ςενϊριο άυτό βάςύζετάι ςτην πάράτόρηςη ότι η Ευρωπάώκό Ένωςη ϋχει δεςμευτεύ ποικιλοτρόπωσ νά προωθόςει ςτο μϋλλον την ενοπούηςη τησ ευρωπάώκόσ άγορϊσ ενϋργειάσ κάι νά δώςει ϋμφάςη ςτά κάύςιμά, ςυμπεριλάμβάνομϋνου του φυςικού άερύου, με την όςο το δυνάτό μικρότερη περιβάλλοντικό επιβϊρυνςη. Εντόσ του ςυγκεκριμϋνου πλάιςύου, το ςενϊριο υποθϋτει ότι η ΕΕ θά προωθόςει μελλοντικϊ τισ ςτράτηγικϋσ που υλοποιούν άυτϋσ τισ δεςμεύςεισ (***). Σο γεγονόσ άυτό προκάλεύ ςημάντικό άύξηςη τησ ζότηςησ φυςικού άερύου ςτην Ευρώπη (***) ευνοώντάσ τισ οικονομικϋσ ςυνϋργειεσ ςτην Ανάτολικό Μεςόγειο κάι τά Βάλκϊνιά. Οι ΗΠΑ εμπλϋκοντάι ενεργϊ ςτην διάτόρηςη τησ ςτάθερότητάσ ςτην περιοχό κάι επιδιώκουν τη βιώςιμη λύςη χρονιζόντων προβλημϊτων, όπωσ το Πάλάιςτινιάκό κάι το Κυπριάκό, ςυμπρϊττοντάσ με τά κρϊτη που ενιςχύουν την ειρόνη κάι όχι με εκεύνά που προκάλούν προβλόμάτά με την διπλωμάτύά τουσ (***). Η οικονομικό κάι κοινωνικό άςτϊθειά πάράμϋνει άυξημϋνη κάι ςυνοδεύετάι άπό πιθάνότητά εμφϊνιςησ επιπϋδων βύάσ (**). μεςάύων ύγκρουςη Ιράν Ιςραήλ Η πιθάνότητά ςύγκρουςησ μετάξύ των δύο άυτών κράτών, κυρύωσ λόγω του πυρηνικού προγρϊμμάτοσ του πρώτου, υφύςτάτάι εδώ κάι άρκετϊ χρόνιά κάι άποτελεύ ϋνάν πάρϊγοντά που επηρεϊζει την εξϋλιξη του ςυςτόμάτοσ τησ Ανάτολικόσ Μεςογεύου. Ένά τϋτοιο ενδεχόμενο, άυξϊνει θεάμάτικϊ την ζότηςη του φυςικού άερύου (***), ωσ υποκάτϊςτάτου του πετρελάύου, άλλϊ επιφϋρει ϋντονεσ, βράχυπρόθεςμεσ πληθωριςτικϋσ πιϋςεισ, γεγονόσ που ύςωσ οδηγόςει ςε εμπλοκό την εφάρμογό των οικονομικών προγράμμϊτων ςε Ελλϊδά ό/κάι Κύπρο (*). Σϋλοσ, οι εγκάτάςτϊςεισ πάράγωγόσ κάι μετάφορϊσ φυςικού άερύου τησ Ανάτολικόσ Μεςογεύου εκτύθεντάι ςε άυξημϋνο κύνδυνο τρομοκράτικού χτυπόμάτοσ. 3

5 Κλυδωνιςμοί Σο ςενϊριο άυτό άποτελεύ μιά ομάδοπούηςη υπό-ςενάρύων, κοινό χάράκτηριςτικό των οπούων εύνάι οι εξάιρετικϊ δυςμενεύσ επιπτώςεισ γιά τά ελληνικϊ εθνικϊ ςυμφϋροντά. ε άυτό το πλάύςιο, το ςενϊριο Αννάν ΙΙ άνάφϋρετάι ςτο γεγονόσ ότι οι πιϋςεισ των Μ. Δυνϊμεων προσ την Ελλϊδά κάι την Κύπρο γιά πάράχωρόςεισ ςτά εθνικϊ θϋμάτά (όπωσ π.χ. Κυπριάκό, κοπιάνό) οδηγούν τισ χώρεσ άυτϋσ ςε ςημάντικϋσ υποχωρόςεισ, η Κατάρρευση των Μνημονίων άνάφϋρετάι ςτην πιθάνότητά νά υπϊρξει εμπλοκό (*) τησ οικονομικόσ προςάρμογόσ ςε Ελλϊδά ό/κάι Κύπρο, ενώ το Πάγωμα Σχέσεων με το Ισραήλ άνάφϋρετάι ςε μιά ςειρϊ άπό πάρϊγοντεσ που μπορεύ νά οδηγόςουν ςε εμπλοκό ςτην άνϊπτυξη των ςχϋςεων μετάξύ Ελλϊδοσ Κύπρου κάι Ιςράόλ. Κυβερνητική Κρίςη ςτην Κύπρο Βάςικό ιδϋά άυτού του ςενάρύου εύνάι το γεγονόσ ότι το κυπριάκό πολιτικό ςύςτημά ενδϋχετάι νά μπει ςε μιά περύοδο μάκρών άνάτάρϊξεων λόγω άπώλειάσ τησ εμπιςτοςύνησ του εκλογικού ςώμάτοσ. υνεπώσ ϊμεςη ςυνϋπειά εύνάι η πρόκληςη ϋντονησ πολιτικόσ κάι οικονομικό-κοινωνικόσ άςτϊθειάσ ςτο νηςύ (*). Περιφερειακή Αρχιτεκτονική Σο ςενϊριο άυτό άποτελεύ μιά ομάδοπούηςη μικρότερων ςενάρύων που ϋχουν ωσ κύριά πάρϊμετρο την ςτράτηγικό προςϋγγιςη μετάξύ τησ Ελλϊδοσ, τησ Κύπρου κάι του Ιςράόλ κάι την ςτϊςη των Ηνωμϋνων Πολιτειών άπϋνάντι ςτο ενδεχόμενο άνϊπτυξησ μιάσ μάκροχρόνιάσ ςτράτηγικόσ ςυνεργάςύάσ μετάξύ των τριών άυτών κράτών. ε άυτό το πλάύςιο, το υπό-ςενϊριο Νέα Περιφερειακή Αρχιτεκτονική περιλάμβϊνει εμβϊθυνςη των πολιτικών, οικονομικών κάι ενεργειάκών ςχϋςεων μετάξύ των κράτών κάι ςτόριξη εκ μϋρουσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών, οι οπούεσ επιδεικνύουν ιδιάύτερο ενδιάφϋρον γιά την ςτάθερότητά ςτην Ανάτολικό Μεςόγειο. το δεύτερο κάι τρύτο υπόςενϊριο, Σταθερή Αρχιτεκτονική κάι Οι ΗΠΑ ως Πόντιος Πιλάτος ςτην Ανάτολικό Μεςόγειο, οι γεωπολιτικϋσ εκτιμόςεισ των ΗΠΑ οδηγούν ςε μιά χάλάρό ςτϊςη άπϋνάντι ςτην εμβϊθυνςη των ςχϋςεων μετάξύ των τριών κράτών, τά οπούά με την ςειρϊ τουσ πρϋπει ό νά άποδεχτούν τουσ περιοριςμούσ εύτε νά άνάζητόςουν τρόπουσ εμβϊθυνςησ των ςχϋςεων χωρύσ την ενεργό ςτόριξη των ΗΠΑ. Ελληνο-τουρκικόσ πόλεμοσ Σϋλοσ, το ςενϊριο άποτελεύ βοηθητικό ςενϊριο με άυτονόητο περιεχόμενο. 4

6 Μεςοπρόθεςμο τρατηγικό Προφίλ για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική Απ τά άνωτϋρω ςενϊριά κάι τισ ςτράτηγικϋσ που προτεύνοντάι ςε άυτϊ (βλ. briefing book), προκύπτουν ϋξι μεςοπρόθεςμά ςτράτηγικϊ ζητόμάτά γιά την ελληνικό εξωτερικό πολιτικό κάι πολιτικό άςφάλεύάσ: 1) Αποτροπό τησ Σουρκύάσ 2) Αποτροπό άπάύτηςησ πάράχωρόςεων ςε εθνικϊ θϋμάτά άπό ςυντηρητικούσ Δάνειςτϋσ 3) Αποτροπό άπάύτηςησ πάράχωρόςεων ςε εθνικϊ θϋμάτά άπό οπορτουνιςτϋσ Δάνειςτϋσ 4) Προςτάςύά τησ υποδομόσ φυςικού άερύου 5) τράτηγικό Σρύγωνο Ελλϊδοσ Κύπρου Ιςράόλ 6) Διάνομό του φυςικού άερύου. Ανάλυτικότερά: Αποτροπή τησ Σουρκίασ Η επεκτάτικό τϊςη τησ Σουρκύάσ άπϋνάντι ςτην Ελλϊδά κάι ςτην Κύπρο εύνάι διάχρονικό ςτάθερϊ ςτην περιφϋρειά τησ Ανάτολικόσ Μεςογεύου. Ο τουρκικόσ άνάθεωρητιςμόσ βάςύζετάι ςε δύο πυλώνεσ: ά) την άπειλό χρόςησ βύάσ, β) τά επύπεδά άνοχόσ τησ άπειλόσ χρόςησ βύάσ άπό την διεθνό κοινότητά. ε άυτό το πλάύςιο, η Ελλϊδά μπορεύ νά ενιςχύςει το Ενιάύο Αμυντικό Δόγμά, τόςο ουςιάςτικϊ όςο κάι λεκτικϊ, με ςκοπό νά επιτευχθεύ η άποτροπό του τουρκικού επεκτάτιςμού μϋςω τησ άύξηςησ του κόςτουσ τησ χρόςησ βύάσ άπό την Σουρκύά κάι την μεύωςη τησ άνοχόσ τησ διεθνούσ κοινότητάσ άπϋνάντι ςτο ρύςκο που δημιουργεύ ο τουρκικόσ επεκτάτιςμόσ. υνεπώσ η Ελλϊδά, εύνάι ςημάντικό νά άκολουθόςει τά πάράκϊτω βόμάτά: I. Οι Ένοπλεσ Δυνϊμεισ, κάθ' όλη την διϊρκειά τησ οικονομικόσ προςάρμογόσ, πρϋπει νά διάτηρόςουν υψηλϊ επύπεδά ετοιμότητάσ, μϋςω τησ επάρκούσ ςυντόρηςησ του υλικού κάι εκπάύδευςησ του προςωπικού. II. Πρϋπει νά γύνουν επιλεγμϋνεσ επενδύςεισ ςτην δυνάτότητά επιθετικού III. IV. άερονάυτικού πολϋμου κάι άποβάτικών/άεράποβάτικών επιχειρόςεων. Σο Ενιάύο Αμυντικό Δόγμά βάςύζετάι ςτην δυνάτότητά νά χτυπηθεύ ο άντύπάλοσ ςε οποιοδόποτε γεωγράφικό ςημεύο. Πρϋπει νά ενιςχυθεύ η Ελληνικό Δύνάμη Κύπρου. Οι πολιτικϋσ ηγεςύεσ ςε Ελλϊδά κάι Κύπρο πρϋπει νά τονύςουν την δϋςμευςό τουσ ςτο Ενιάύο Αμυντικό Δόγμά κάι νά μετάδύδουν ετοιμότητά γιά κλιμϊκωςη ςε περύπτωςη που υπϊρξουν άπειλϋσ άπό την Σουρκύά. 5

7 Η Σουρκύά μπορεύ νά θεωρόςει ότι ενδϋχετάι νά κερδύςει ςε περύπτωςη που οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ επιλϋξουν νά πιϋςουν την Ελλϊδά, πιθάνώσ ςυνδϋοντάσ τισ πάράχωρόςεισ ςτά εθνικϊ θϋμάτά με την ομάλό πάροχό δάνειάκόσ βοόθειάσ ςτην ύδιά ό/κάι την Κύπρο. τισ επόμενεσ δύο περιπτώςεισ άνάπτύςςετάι η ςτράτηγικό λογικό άυτόσ τησ άντιπάρϊθεςησ κάι οι επιλογϋσ που ϋχει η Ελλϊδά ςτην διϊθεςό τησ γιά νά άποτρϋψει τουσ Δάνειςτϋσ άπό το νά προχωρόςουν ςε τϋτοιεσ πιϋςεισ. Αποτροπή απαίτηςησ παραχωρήςεων ςε εθνικά θέματα από ςυντηρητικούσ Δανειςτέσ ε άυτό το πλάύςιο, εύνάι ςημάντικό η Ελλϊδά νά μετάδώςει ςτουσ Δάνειςτϋσ ότι οποιάδόποτε άπάύτηςη γιά πολιτικϋσ πάράχωρόςεισ ςε εθνικϊ ζητόμάτά οδηγεύ με μάθημάτικό βεβάιότητά ςε κρύςη εμπιςτοςύνησ προσ την κυβϋρνηςη, πολιτικό άνάτάράχό κάι, κάτ' επϋκτάςη, κάτϊρρευςη του προγρϊμμάτοσ προςάρμογόσ. Η Ελλϊδά ϋχει το πάράκϊτω ςύνολο τάκτικών επιλογών: Βάςικό ςυςτάτικό τησ άπειλόσ άποςτάθεροπούηςησ εύνάι ο αυτοματιςμόσ. Με ϊλλά λόγιά, η Ελλϊδά πρϋπει νά πεύςει ότι άν οι Δάνειςτϋσ εμφάνιςτούν νά θϋτουν πάράχωρόςεισ ςτά εθνικϊ θϋμάτά ςτο τράπϋζι των διάπράγμάτεύςεων, οι άντιδρϊςεισ θά εύνάι ϊμεςεσ κάι η κατάςταςη θα ξεφύγει από τον έλεγχο τησ κυβέρνηςησ. Κάτ' επϋκτάςη του πάράπϊνω, εύνάι ςημάντικό η Ελλϊδά νά διάτηρεύ ϋνά οπλοςτϊςιο εργάλεύων πολιτικόσ κλιμϊκωςησ, όπωσ γιά πάρϊδειγμά το θέμα του κατοχικού δανείου. Σο οπλοςτϊςιο άυτό άυξϊνει την άξιοπιςτύά τησ άπειλόσ γιά πολιτικό κλιμϊκωςη ςτο εςωτερικό τησ χώράσ κάι κάτϊρρευςη τησ πολιτικόσ των Μνημονύων. Να επιτύχει πρωτογενέσ πλεόναςμα κάι νά αποφύγει το κούρεμα των διάκράτικών δάνεύων που ϋχει ςυνϊψει με τουσ Δάνειςτϋσ (ςτη βϊςη του ότι ςημάντικό τμόμά τησ άπειλόσ τησ κάτϊρρευςησ εύνάι η μη άποπληρωμό των δάνεύων). Επιδύωξη ςυνεννόηςησ και ςυγκρότηςησ ενιαίασ πολιτικήσ ςτάςησ με χώρεσ του Ευρωπάώκού Νότου. Αυτό το ςύνολο επιλογών καλύπτει την Ελλάδα ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ όπου οι Δανειςτέσ προτιμούν την επίτευξη ςταθερότητασ και την ομαλή εξέλιξη των προγραμμάτων προςαρμογήσ άπό την επιβολό άλλάγών ςτο status quo τησ κάτάνομόσ δικάιωμϊτων. 6

8 Μόνη εξαίρεςη ςε άυτόν την πάράτόρηςη είναι η περίπτωςη όπου οι Δανειςτέσ είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν μεγάλο κόςτοσ, γιά πάρϊδειγμά το ςύνολο των κεφάλάύων που όδη ϋχουν δάνεύςει ςτισ δύο χώρεσ, γιά νά πλόξουν τά ελληνικϊ εθνικϊ ςυμφϋροντά. ε άυτόν την περύπτωςη, η Ελλϊδά θά χρειάςτεύ νά άνάπτύξει την ςτράτηγικό που άνάλύετάι ςτην επόμενη ενότητά. Αποτροπή απαίτηςησ παραχωρήςεων ςε εθνικά θέματα από οπορτουνιςτέσ Δανειςτέσ Γιά νά προςτάτευθεύ η Ελλϊδά άπό ϋνά τϋτοιο ενδεχόμενο, ϋχει ςτην διϊθεςό τησ μιά ςειρϊ άπό επιλογϋσ. Πρώτη επιλογή τησ Ελλϊδάσ εύνάι η επίτευξη πρωτογενών πλεοναςμάτων ό, άν άυτό εύνάι άδύνάτο, η ςημάντικό μεύωςη των πρωτογενών ελλειμμϊτων. Η κύνηςη άυτό μειώνει ςημάντικϊ την εξϊρτηςη τησ ελληνικόσ οικονομύάσ άπό τισ διάθϋςεισ ξϋνων δάνειοδοτών, τουλϊχιςτον γιά βράχϋά χρονικϊ διάςτόμάτά, δηλάδό όςο άνάμϋνετάι νά διάρκϋςει μιά ςημάντικό διάπράγμάτευτικό διάδικάςύά. Δεύτερη επιλογή τησ Ελλϊδοσ εύνάι η υποκατάςταςη των ειςαγωγών ςε κρύςιμεσ κάτηγορύεσ προώόντων. Όςο μικρότερη η εξϊρτηςη τησ Ελλϊδοσ άπό ειςάγωγϋσ, τουλϊχιςτον ςε κλϊδουσ με άνελάςτικό ζότηςη, όπωσ τά τρόφιμά κάι τά φϊρμάκά, τόςο περιςςότερο μειώνετάι το άνάμενόμενο κόςτοσ μιάσ χρεωκοπύάσ. Η μεύωςη των ςυνεπειών τησ χρεωκοπύάσ μειώνει ςημάντικϊ την εμπιςτοςύνη που μπορεύ νά ϋχουν οι οπορτουνιςτϋσ Δάνειςτϋσ ςτο ενδεχόμενο η Ελλϊδά νά ςυνάινϋςει ςε δυςμενεύσ μετάβολϋσ ςτην κάτάνομό κυριάρχικών δικάιωμϊτων. Σρίτη επιλογή εύνάι η ανάπτυξη ςημαντικών ςχέςεων με χώρεσ εκτόσ του ςυνόλου των πάρόντων δάνειςτών που διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια κάι ενδεχομϋνωσ νά μπορούν νά δάνεύςουν περιοριςμϋνά ποςϊ με βϊςη πολιτικϊ κριτόριά κάι, κάτ' επϋκτάςη, χάμηλϊ επιτόκιά. Μιά πρώτη τϋτοιά περύπτωςη εύνάι η Κίνα, ενώ κάι η περύπτωςη χωρών με πλούςιά πάράγωγό άγάθών με άνελάςτικό ζότηςη, όπωσ γιά πάρϊδειγμά η Ρωςία που εξϊγει ενϋργειά κάι πρώτεσ ύλεσ, εύνάι μιά επύςησ πιθάνό περύπτωςη. ε άυτό το πλάύςιο, η ςυμμετοχό κινεζικών κάι ρωςικών επιχειρόςεων ςτο πρόγράμμά ιδιωτικοποιόςεων του Δημοςύου κάι η ϋντάξη τησ Ελλϊδάσ ωσ ςημάντικού κόμβου ςτην άλυςύδά εμπορύου που ςυνδϋει την Κύνά με την Ευρώπη άποτελούν ςημάντικϋσ κινόςεισ προσ άυτόν την κάτεύθυνςη. 7

9 Σέταρτη επιλογή τησ Ελλϊδάσ εύνάι η διατήρηςη μίασ όςο το δυνατόν ευρύτερησ νομικήσ ετοιμότητασ νά κάτάγγεύλει την πάράβύάςη πάρόντων ό πάρελθουςών διεθνών ςυνθηκών κάι μνημονύων, όπωσ την Δάνειάκό ύμβάςη ό το κάτοχικό δϊνειο. Πϋρά άπό το ενδεχόμενο νά δημιουργόςει κόςτοσ ςτουσ οπορτουνιςτϋσ Δάνειςτϋσ, τα εργαλεία πολιτικήσ κλιμάκωςησ διευκολύνουν την εςωτερική ςυςπείρωςη, μειώνοντασ έτςι το αναμενόμενο κόςτοσ τησ χρεωκοπίασ κάι μειώνοντάσ την εμπιςτοςύνη των οπορτουνιςτών Δάνειςτών ςτην επιτυχύά τησ ςτράτηγικόσ τουσ. Προςταςία τησ υποδομήσ του φυςικού αερίου Πρώτη επιλογή εύνάι η δυνάτότητά ςύμπραξησ (κοινϋσ περιπολύεσ, ςχϋδιά δρϊςησ, ςχϋδιά διϊςωςησ κάι άποκάτϊςτάςησ κάτάςτροφών κλπ.) μεταξύ των κρατών τα οποία ςυμμετάςχουν ςτην εξόρυξη των κοιταςμάτων (π.χ. Ιςράόλ, Ιτάλύά, Γάλλύά) ό ϋχουν ϋντονο ενδιάφϋρον γιά την ομάλό εξόρυξη των πόρων (ΗΠΑ - ΕΕ), γιά την μεύωςη του κόςτουσ κάι του ρύςκου τησ φύλάξησ. Δεύτερη επιλογή εύνάι η δυνάτότητά απομόνωςησ του Ιςραήλ, πρϊξη που μειώνει την πιθάνότητά τρομοκράτικών ενεργειών ενϊντιά ςε εγκάτάςτϊςεισ ςτην Κύπρο, άλλϊ που ϋχει ςημάντικό κόςτοσ ευκάιρύάσ άπό την άπώλειά των ευεργετικών ςυνεργιών που προκύπτουν άπό μιά ευρεύά ςτράτηγικό ςυνεργάςύά με το Ιςράόλ. 8 Επύςησ, η Σουρκύά ϋχει επάνειλημμϋνωσ άπειλόςει ότι θά πάρεμποδύςει την ομάλό εξόρυξη των φυςικών πόρων με ςκοπό πολιτικϊ άντάλλϊγμάτά. H Σουρκύά θά επιλϋξει νά κλιμάκώςει τισ προκλόςεισ τησ ςε επύπεδά που δημιουργούν ουςιάςτικό πρόβλημά ςτην εξόρυξη, μόνο άν ϋχει εξάςφάλύςει ότι η ςτϊςη άυτό θά οδηγόςει τισ Μ. Δυνϊμεισ ςε μιά πολιτικό κάτευνάςμού προσ άυτόν ό άν θεωρεύ ότι θά επικράτόςει ϊνετά ςε περύπτωςη ςτράτιωτικών επιχειρόςεων. Η προςυμφωνημένη ςυμμετοχή πολλών κρατών ςτην φύλαξη των εγκαταςτάςεων φυςικού αερίου, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωήσ του ςυςτήματοσ, αυξάνει το κόςτοσ μιασ εκτεταμένησ προςπάθειασ παρεμπόδιςησ και μειώνει τισ πιθανότητεσ μιασ πολιτικήσ κατευναςμού απέναντι ςτην Σουρκία. Αντιθϋτωσ, η δημιουργύά προβλημϊτων ςτην διάδικάςύά άνϊπτυξησ εςωτερικών κοιτάςμϊτων τησ Ευρωπάώκόσ Ένωςησ μπορεύ νά χρηςιμοποιηθεύ ωσ επιχεύρημά υπϋρ τισ ςτόριξησ άπό τισ ΗΠΑ κάι την ΕΕ του ςτράτηγικού τριγώνου Ελλϊδοσ Κύπρου Ιςράόλ, ωσ μερικό άντύβάρο ςτην επεκτάτικό πολιτικό τησ Σουρκύάσ ςτην Αν. Μεςόγειο.

10 Διάθεςη φυςικού αερίου Όςον άφορϊ το άϋριο των κοιτάςμϊτων μετάξύ Κύπρου κάι Ιςράόλ εύνάι προφάνϋσ ότι ςυμφϋρον τησ Ελλϊδάσ εύνάι άυτό νά κάτευθυνθεύ προσ τισ ευρωπάώκϋσ άγορϋσ, με μϋθοδο κάι όδευςη που θά περνϊ μϋςά άπό το ϋδάφόσ τησ κάι θά πάράκϊμπτει την τουρκικό επικρϊτειά. Αυτό η πράγμάτικότητά, κάθώσ κάι το γεγονόσ ότι υπϊρχει υψηλό πιθάνότητά η Ελλϊδά νά γύνει κάι άυτό πάράγωγόσ χώρά, υποδηλώνουν μιά ςτράτηγικό ςυνεργάςύάσ με την Κύπρο κάι το Ιςράόλ κάι προώθηςησ μϋτρων που τονώνουν την ζότηςη γιά φυςικό άϋριο ςτην Ευρωπάώκό Ένωςη. Γιά νά εξυπηρετηθούν τά ελληνικϊ εθνικϊ ςυμφϋροντά, πρϋπει η Κύπροσ κάι το Ιςράόλ 1) νά επιλϋξουν νά εξϊγουν επάρκεύσ ποςότητεσ άερύου, 2) οι εξάγωγϋσ νά κάτευθυνθούν προσ την Ευρωπάώκό Ένωςη κάι 3) νά μην υπϊρξει ςυμφωνύά γιά όδευςη των ιςράηλινών εξάγωγών μϋςω τησ τουρκικόσ επικράτεύάσ. ε άυτό το πλάύςιο, βάςικό εργάλεύο τησ ελληνικόσ εξωτερικόσ πολιτικόσ γιά νά εξυπηρετόςει τά ςυμφϋροντά τησ χώράσ εύνάι η πύεςη εντόσ τησ Ευρωπάώκόσ Ένωςησ γιά την προώθηςη όλων των πολιτικών που άνάμϋνετάι νά επηρεϊςουν θετικϊ την ζότηςη φυςικού άερύου ςτην ευρωπάώκό άγορϊ, καθώσ και των επενδύςεων ςτην επεξεργαςία και διανομή του αερίου εντόσ ΕΕ. υγκεκριμϋνά μϋτρά που μπορεύ νά προωθόςει η Ελλϊδά εύνάι: Η άμεςη υλοποίηςη του αγωγού TAP κάι η πράγμάτοπούηςη του άγωγού IGB. Η ςτόριξη ςε ευρωπάώκό επύπεδο τησ υλοποίηςησ του ενεργειακού Διαδρόμου Βορρά Νότου. Η ςτόριξη μϋτρων ςτο ευρωπάώκό επύπεδο υπϋρ των καυςίμων που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβϊλλον. Η ςτήριξη ςε ψηφοφορύεσ ευρωπαΰκών επενδυτικών προγραμμάτων γιά την μάζικό ϋντάξη του φυςικού άερύου ςτην ηλεκτροπαραγωγή ςτην Ανάτολικό Ευρώπη. Η ςτήριξη μέτρων τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ υπέρ τησ διαφοροποίηςησ των πηγών πάροχόσ ενϋργειάσ ςτην ευρωπάώκό άγορϊ. Η προώθηςη του LNG ωσ ςημάντικόσ μεθόδου ειςάγωγόσ φυςικού άερύου ςτην Ευρωπάώκό Ένωςη κάι η ςτόριξη πρωτοβουλιών τησ Επιτροπόσ γιά ϋντάξη ϋργων κάτάςκευόσ υποδομών LNG ςτο ευρωπάώκό πλάύςιο χρημάτοδοτόςεων. 9

11 Η προώθηςη ςε ευρωπάώκό επύπεδο τησ ςτόριξησ άπό την Κοινότητά προγραμμάτων ανάπτυξησ, εκμετάλλευςησ και φύλαξησ/προςταςίασ κοιταςμάτων εντόσ τησ ευρωπάώκόσ επικρϊτειάσ. τρατηγικό Σρίγωνο Ελλάδασ Κύπρου Ιςραήλ Μιά ευρεύά πολιτικό ςυνεργάςύά υπό μορφό τριγώνου ςημάύνει ςυμμετρικό κάι άμοιβάύά εξυπηρϋτηςη πϊγιων κάι μάκροχρόνιων ςτράτηγικών ςυμφερόντων. υγκεκριμϋνά, βάςικϊ ςτράτηγικϊ ςυμφϋροντά των τριών χωρών που μπορούν νά εξυπηρετηθούν άπό μιά μάκροχρόνιά περιφερειάκό ςυνεργάςύά εύνάι: Ανταλλαγή πληροφοριών: Από την άνϊλυςη προκύπτει ότι το υψηλό ρύςκο βύάσ άνάμϋνετάι νά εύνάι κύριο χάράκτηριςτικό του υποςυςτόμάτοσ τησ Αν. Μεςογεύου ςτο ϊμεςο μϋλλον. Σο γεγονόσ άυτό άποτελεύ μιά ιςχυρό βϊςη γιά ςυνεργάςύά ςτην άντάλλάγό πληροφοριών, εύτε ςχετικϊ με την δρϊςη τρομοκράτικών οργάνώςεων εύτε ςχετικϊ με τισ προθϋςεισ οριςμϋνων κράτών με προβλημάτικό ςυμπεριφορϊ (π.χ. Σουρκύά κάι Ιρϊν), μετάξύ των τριών κράτών κάι οποιουδόποτε ϊλλου κρϊτουσ επιθυμεύ νά ςυμμετϊςχει. Επύςησ, δεδομϋνου ότι η ςτϊςη των ΗΠΑ κάι τησ Ευρωπάώκόσ Ένωςησ μπορεύ νά επηρεϊςει ςημάντικϊ την εξϋλιξη των γεγονότων, η άντάλλάγό πληροφοριών ςχετικϊ με τισ προθϋςεισ ςτουσ κύκλουσ άποφϊςεων των δρώντων άυτών άποτελεύ εξύςου ςημάντικό προώόν ςυνεργάςύάσ. Κοινέσ ςτρατιωτικέσ αςκήςεισ και κοινή ανάπτυξη βέλτιςτων πρακτικών και τεχνογνωςίασ: Εκτόσ άπό την ςυνεργάςύά ςε θϋμάτά πληροφοριών, το υψηλό ρύςκο βύάσ δημιουργεύ κάι κύνητρά γιά ςτράτιωτικό ςυνεργάςύά κάι ςυνεκπάύδευςη. Επύςησ κάι άνεξϊρτητά άπό το περιβϊλλον άπειλών, το υψηλό επύπεδο επάγγελμάτιςμού των Ενόπλων Δυνϊμεων των εμπλεκόμενων χωρών δημιουργεύ ςημάντικϋσ ευκάιρύεσ γιά άμοιβάύεσ ωφϋλειεσ όπωσ η άνϊπτυξη κάι διϊχυςη βϋλτιςτων πράκτικών κάι τεχνογνωςύάσ. Δημιουργία κοινού γεωγραφικού χώρου για διαςπορά δυνάμεων ή άλλη ςτρατιωτική χρήςη: ε περύοδο κρύςησ ό ςτράτιωτικών επιχειρόςεων (ςενϊριά: Πόλεμοσ Ιςράόλ Ιρϊν, Ελληνο-τουρκικόσ Πόλεμοσ), η δυνάτότητά ςτϊθμευςησ δυνϊμεων κάι υλικού ό χρόςησ γεωγράφικού χώρου άπό ςτράτιωτικϋσ δυνϊμεισ άποτελεύ ςημάντικό ςυςτάτικό ιςχύοσ. Γιά πάρϊδειγμά, ςτράτιωτικϋσ δυνϊμεισ που ςτάθμεύουν ςε τρύτη χώρά ό μπορούν νά κινηθούν άνενόχλητεσ μϋςω άυτών περιπλϋκουν ςημάντικϊ τουσ υπολογιςμούσ του άντιπϊλου. Επύςησ, η δυνάτότητά κοινόσ χρόςησ γεωγράφικών χώρων μειώνει 10

12 ενδεχομϋνωσ το κόςτοσ διάτόρηςησ ενόσ πλϋγμάτοσ προςτάςύάσ γύρω άπό τισ εξϋδρεσ εξόρυξησ φυςικού άερύου κάι ϊλλων ςημάντικών υποδομών. Δημιουργία κοινού γεωγραφικού χώρου για διαςπορά ςτρατηγικών υποδομών ή βέλτιςτη τοποθέτηςη παραγωγικών δραςτηριοτήτων και διαύλων επικοινωνίασ: Η άυξημϋνη ςυνεργάςύά κάι εμπιςτοςύνη οδηγεύ ςτην δυνάτότητά βελτιςτοπούηςησ τησ τοποθϋτηςησ ςημάντικών υποδομών, όπωσ γιά πάρϊδειγμά ηλεκτροπάράγωγικϋσ μονϊδεσ, ώςτε νά ελάχιςτοποιηθεύ το κόςτοσ πάράγωγόσ, νά επιτευχθούν οικονομύεσ κλύμάκοσ ό/κάι νά μειωθεύ η πιθάνότητά οι υποδομϋσ άυτϋσ νά πληγούν άπό τρύτο κρϊτοσ ό τρομοκράτικό οργϊνωςη. Οι ςυνϋργειεσ που προκύπτουν άπό την βϋλτιςτη τοποθϋτηςη οδεύςεων κάι υποδομών άυξϊνετάι ςημάντικϊ ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ που υφύςτάτάι μεγϊλη ζότηςη γιά φυςικό άϋριο ςτισ άγορϋσ τησ ΕΕ (ςενϊριο: Ενιάύά Αγορϊ Ενϋργειάσ). Πρόςβαςη ςε προηγμένη αμυντική τεχνολογία: Σο υψηλό ρύςκο βύάσ που άνάμϋνετάι νά επικράτόςει ςτο ϊμεςο επιβϊλλουν οι ϋνοπλεσ δυνϊμεισ των τριών κράτών νά ϋχουν πρόςβάςη ςτο τεχνολογικό οπλοςτϊςιο που προςδύδει ςημάντικό ποιοτικό πλεονϋκτημά ςτην διεξάγωγό επιχειρόςεων. Διπλωματική ςυνεργαςία και διαμεςολάβηςη: Οι τρεισ χώρεσ του υποςυςτόμάτοσ ϋχουν, η κϊθε μύά, διπλωμάτικϋσ προςβϊςεισ κάι ςχϋςεισ με διϊφορεσ χώρεσ, ςχημάτιςμούσ χωρών, οργάνώςεων κάι οργάνιςμών. ε άυτό το πλάύςιο, η άντάλλάγό διπλωμάτικών υπηρεςιών κάι διευκολύνςεων, όπωσ γιά πάρϊδειγμά η εκπροςώπηςη ςυμφερόντων, η διάμεςολϊβηςη κάι η μετάβύβάςη μηνυμϊτων, εύνάι ςημάντικό κοινό ωφϋλειά που μπορεύ νά προκύψει άπό την ςτενό ςυνεργάςύά μετάξύ των κράτών τησ περιοχόσ. Επιμεριςμόσ κόςτουσ διεθνών δράςεων: Οι πιϋςεισ γιά οικονομικό προςάρμογό άδιάμφιςβότητά μειώνουν την δυνάτότητά νά άνάλϊβει ϋνά κρϊτοσ άπό μόνο του διεθνεύσ δράςτηριότητεσ όπωσ η φύλάξη του ςυςτόμάτοσ πάράγωγόσ κάι διάνομόσ φυςικού άερύου ό η κάτάςκευό των άπάράύτητων μεγϊλων διάκράτικών ϋργων υποδομόσ. Επενδυτική, εκπαιδευτική, και τεχνολογική ςυνεργαςία και μετάδοςη τεχνογνωςίασ: Η άνϊγκη γιά διάτόρηςη υψηλών ρυθμών οικονομικόσ προςάρμογόσ των κράτών τησ περιοχόσ μπορεύ νά εξυπηρετηθεύ μϋςω ςυνεργάςιών ςτο πεδύο των επενδύςεων κάι τησ τεχνολογύάσ. 11

13 Τπϊρχουν, όμωσ, κάι μιά ςειρϊ άπό άντικύνητρά που άποτρϋπουν την μάκροχρόνιά ςυνεργάςύά μετάξύ των τριών κράτών. 1) Σο ενδεχόμενο ςύγκρουςησ μετάξύ Ιςράόλ κάι Ιρϊν (ςενάριο: Πόλεμοσ Ιςραήλ Ιράν) 2) Σο ενδεχόμενο χάμηλόσ ζότηςησ φυςικού άερύου ςτην Ευρώπη ό άνεπάρκών ποςοτότων ςτο υπϋδάφοσ εντόσ κυπριάκόσ ΑΟΖ (ςενάρια: ταθερή Εξέλιξη, Πάγωμα χέςεων με Ιςραήλ) 3) Σο ενδεχόμενο άδιάφορύάσ των ΗΠΑ γιά την Αν. Μεςόγειο (ςενάριο: Οι ΗΠΑ ωσ Πόντιοσ Πιλάτοσ ςτην Αν. Μεςόγειο Περιφερειακόσ Οπορτουνιςμόσ) άποτελεύ ϋνά μϋςο μάκροχρόνιάσ δϋςμευςησ, κϊτι που ενδεχομϋνωσ νά μην εύνάι επιθυμητό ςε μιά κάτϊςτάςη άβεβάιότητάσ. ε άυτό το πλάύςιο, αν η Ελλάδα ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί μια ςτρατηγική ςυνεργαςία ςτην Ανατολική Μεςόγειο, ϋχει κϊθε ςυμφϋρον νά προωθόςει ςτράτηγικϋσ που μετάκινούν το ςύςτημά προσ το ςενϊριο τησ Ενιάύάσ Αγορϊσ, μερικϋσ εκ των οπούων εύνάι πάρόμοιεσ με άυτϋσ που προτϊθηκάν πάράπϊνω ςτο ζότημά τησ διάνομόσ του φυςικού άερύου. υγκεκριμϋνά: Αποφάςεισ τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ που αυξάνουν την ζήτηςη για φυςικό αέριο, όπωσ γιά πάρϊδειγμά περιβάλλοντικϊ μϋτρά. Αποφάςεισ τησ ΕΕ που προωθούν την διαςύνδεςη των ευρωπαΰκών αγορών, με ςκοπό νά δημιουργηθεύ μιά ενιάύά άγορϊ ενϋργειάσ που θά ςυμπεριλάμβϊνει το φυςικό άϋριο. Αποφάςεισ τησ ΕΕ που προωθούν την εκμετάλλευςη κοιταςμάτων εντόσ τησ Ευρωπαΰκήσ επικράτειασ ή κοντά ςε αυτήν. ημάντικό πάρϊμετροσ ςε άυτόν την ςτράτηγικό εύνάι η προώθηςη άποφϊςεων που εντϊςςουν τισ επενδύςεισ ςε υποδομϋσ φυςικού άερύου ςε ευρωπάώκϊ πλάύςιά χρημάτοδότηςησ. Η προώθηςη τησ ένταξησ τησ φύλαξησ των υπεράκτιων εγκαταςτάςεων εξόρυξησ φυςικού αερίου ςτην ενιαία αντιτρομοκρατική ςτρατηγική τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ, με άπώτερο ςκοπό την προώθηςη νομικών μϋτρων κάι χρημάτοδοτικών πάκϋτων που διευκολύνουν κάι μειώνουν το κόςτοσ τησ προςτάςύάσ των εγκάτάςτϊςεων άυτών άπό τρομοκράτικϋσ ενϋργειεσ. 12

14 Σο άντικύνητρο που πάρϊγετάι άπό το ενδεχόμενο το Ιςράόλ νά χρειάςτεύ την ςυνδρομό τησ Σουρκύάσ γιά την επύλυςη ςημάντικών ζητημϊτων ςτην περιοχό τησ Μ. Ανάτολόσ, όπωσ το θϋμά του πυρηνικού προγρϊμμάτοσ του Ιρϊν, άποτελεύ την βϊςη γιά το δεύτερο ςύνολο ςτράτηγικών, άυτό τησ διπλωματικήσ διαμεςολάβηςησ. υγκεκριμϋνά, δεδομϋνου του γεγονότοσ ότι η Ελλϊδά ϋχει άπό ουδϋτερεσ ϋωσ κάλϋσ ςχϋςεισ με τά περιςςότερά κρϊτη τησ Μϋςησ Ανάτολόσ, δεν ϋχει ιςτορικό άποικιοκράτικών ςχϋςεων με άυτϊ, εύνάι κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ευρωπάώκόσ Ένωςησ, ενώ δεν ϋχει ούτε την ιςχύ ούτε την διϊθεςη νά ηγεμονεύςει ςτην περιοχό, μπορεύ πολύ εύκολά, όπωσ άνάφϋρθηκε κάι ςτο προηγούμενο κεφϊλάιο, να αναλάβει τον ρόλο του Έντιμου Διαμεςολαβητή ( Honest Broker ), διευκολύνοντασ την διεξαγωγή εμφανών ή αφανών διπλωματικών επαφών και ςυζητήςεων μετάξύ πλευρών που δεν επιθυμούν νά κϊνουν το πρώτο βόμά ςε μιά διάπράγμϊτευςη, φοβούμενεσ την μετϊδοςη ςόμάτοσ άδυνάμύάσ. 13 Η άβεβάιότητά που θά προκάλϋςει (άν άυτό λϊβει χώρά πρϊγμά, όπωσ προάνάφϋρθηκε, εξάιρετικϊ δύςκολο, άλλϊ όχι εντελώσ άπύθάνο) μιά άποςτάςιοπούηςη των Ηνωμϋνων Πολιτειών άπό την Ανάτολικό Μεςόγειο κάι την Μϋςη Ανάτολό άποτελεύ το τρύτο άντικύνητρο άπϋνάντι ςε μιά μάκροχρόνιά δϋςμευςη μετάξύ των κράτών. ε μιά τϋτοιά περύπτωςη κάι δεδομϋνου ότι η Ελλϊδά δεν ϋχει κϊποιον ϊμεςο τρόπο νά επηρεϊςει την άμερικάνικό εξωτερικό πολιτικό, υπϊρχουν δύο επιλογϋσ: Πρώτη λύςη εύνάι η Ελλϊδά κάι η Κύπροσ νά επιδιώξουν μιά ςχϋςη με το Ιςράόλ άνεξϊρτητά άπό τισ διάθϋςεισ των Ηνωμϋνων Πολιτειών. Βάςικό προώπόθεςη γιά άυτόν την ςτράτηγικό εύνάι οι δύο χώρεσ νά ϋχουν επάρκώσ επιδεύξει την διϊθεςό τουσ νά δεςμευτούν μάκροχρόνιά ςε μιά ςυμμετρικό ςτράτηγικό ςχϋςη με το Ιςράόλ, εξυπηρετώντάσ μερικϊ άπό τά βάςικϊ ςυμφϋροντά που περιγρϊφηκάν πάράπϊνω. Βάςικό πρόβλημά άυτόσ τησ ςτράτηγικόσ εύνάι ότι λεύπει η ϋντονη πάρουςύά μιάσ Μ. Δύνάμησ η οπούά, όπωσ άνάφϋρθηκε κάι ςτο ςχετικό ςενϊριο, μπορεύ νά κάθηςυχϊςει το Ιςράόλ όςον άφορϊ τουσ κινδύνουσ άπό το ενδεχόμενο πυρηνικοπούηςησ του Ιρϊν κάι την άςτϊθειά που επικράτεύ ςτην Μϋςη Ανάτολό, άυξϊνοντάσ με άυτόν τον τρόπο την άξύά μιάσ κάλόσ ςχϋςησ με την Σουρκύά κάι μειώνοντάσ άντύςτοιχά την άξύά μιάσ ςτράτηγικόσ ςυμμάχύάσ με την Ελλϊδά κάι την Κύπρο. Γιά νά άντιςτάθμιςτεύ το πρόβλημά που δημιουργεύ η ϋλλειψη πάρουςύάσ Μ. Δύνάμησ ςτην περιοχό, μια ςτρατηγική ςυνεργαςία μπορεί να προςπαθήςει να ςυμπεριλάβει την Ευρωπαΰκή Ένωςη ή/και την Ρωςία

15 ςτην νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική. Κύριά μϋθοδοσ ϋντάξησ τησ Ευρωπάώκόσ Ένωςησ εύνάι η προώθηςη των κοιτάςμϊτων φυςικού άερύου ωσ ευρωπάώκϊ κοιτϊςμάτά, ενώ η πάροχό διευκολύνςεων ςτην Ρωςύά γιά μόνιμη ςτϊθμευςη ςτράτιωτικών δυνϊμεων (ιδύωσ ςε περύπτωςη όπου υπϊρξει ζότημά άλλάγόσ με τον ελλιμενιςμό δυνϊμεων ςτην υρύά) άποτελεύ ιςχυρό κύνητρο γιά ςυμμετοχό τησ Ρωςύάσ ςε άυτόν την ςτράτηγικό ςυνεργάςύά. Μέλη Ερευνητικήσ Ομάδασ Επικεφαλήσ Ερευνητικήσ Ομάδασ: Ευριπύδησ Σςάκιρύδησ Επικεφαλήσ Αναλυτέσ: Μιχϊλησ Διάκάντώνησ Αλϋξάνδροσ Δρύβάσ Ευϊγγελοσ Κράββάρύτησ Αναλυτέσ: Νύκοσ Αγγϋλησ τεφάνύά Βάςιλϊ Γιώργοσ Κουλούρησ Χριςτιϊννά Λιούντρη Μιχάϋλά Περϊκη Περικλόσ τάμπουλόσ Αγγελικό Σζάώλϊκη Ιωϊννησ Μϊριοσ Σςϊλτάσ 14

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΜΑΡΣΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 11 Δελτίο κρίςησ: Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. τον απόηχο του Μνημονίου 1 τόχοσ του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί*

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Κατϊ τισ προηγούμενεσ δεκαετύεσ, ιδύωσ κατϊ τη δεκαετύα του 2000, το κϋντρο του ενδιαφϋροντοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ βριςκόταν ςε παραγωγικούσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report ΤΠΕ Πάνελ @ ΣΕΒ 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report 0 Γόνιμη ςυζότηςη χωρύσ ταμπού και ξύλινη γλώςςα 0 Συμπερϊςματα! 2

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 Μελϋτη ανϊλυςησ επιπτώςεων για τη νομοθετικό πρόταςη τησ ΕΕ περύ υποχρεωτικού CCS ςε νϋουσ ςταθμούσ ηλεκτροπαραγωγόσ Σενϊρια εξϋλιξησ ενεργειακού ςυςτόματοσ Μεύωςη εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία

Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Αβεβαιότητεσ ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ των επαγγελματικά εκτιθεμένων ςε ιοντίζουςα ακτινοβολία Παναγιώτησ Αςκούνησ www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Τμόμα Δοςιμετρύασ Προςωπικού Το Τμόμα Δοςιμετρύασ βρύςκεται

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Υεβρουϊριοσ Μϊιοσ 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/2/2015: Μετεγχειρητικόσ πόνοσ / Φαρμακευτική & Ανακουφιςτική αντιμετώπιςη. (Μωραίτου Μαρία, Κηρύκου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα