Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 2 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 3 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 4 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Πεπίλητη Έλα θαηλφκελν πνπ αλαδχεηαη ζηηο κέξεο καο είλαη ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν. Έξεπλεο, ειιεληθέο θαη δηεζλείο πνπ έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί ζηε κειέηε ηνπ, θαλεξψλνπλ φηη νη έθεβνη απνηεινχλ κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ παξνπζηάδεηαη σο «πςεινχ θηλδχλνπ». θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί ην κέγεζνο ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ζηελ Διιάδα, ειηθίαο 13 έσο 18 εηψλ. Δπηκέξνπο ζηφρνη είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηνπο λένπο θαη λα εμεξεπλεζνχλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, δηεμήρζε πνζνηηθή έξεπλα, κε δηαγλσζηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζε καζεηέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πνζνζηφ εζηζκνχ ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 11,82%. Σα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελνπ ηνπ εζηζκνχ ζηνπο έθεβνπο, ελψ, κέζα απφ ηα πνξίζκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, πξνζθέξνπλ πξνηάζεηο γηα πηζαλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη κέηξα πξφιεςεο πνπ απεπζχλνληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε θάζε εκπιεθφκελν θνξέα. Λέξειρ κλειδιά: εθιζμόρ, Διαδίκηςο, μαθηηέρ 1. Ειζαγυγή Σν Γηαδίθηπν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα πνιχηηκε πεγή γλψζεο, έλα εξγαιείν ελεκέξσζεο, ξνήο πιεξνθφξεζεο, επηθνηλσλίαο θαη δηαζθέδαζεο. Γηαδξακαηίδεη, θαη ζα εμαθνινπζεί λα δηαδξακαηίδεη, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεκεξηλή επνρή, παξέρνληαο ζεκαληηθά νθέιε θαη δηεπθνιχλζεηο ζηνλ άλζξσπν. Απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε ρξήζε ηνπ επεθηείλεηαη ξαγδαία κεηαμχ φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, ε πξφζβαζε έρεη γίλεη πιένλ εθηθηή ζηνλ θαζέλα θαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ απμάλεηαη παγθνζκίσο κε πςειφ ξπζκφ. Όκσο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε θαη απφ ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ηδηαίηεξα ζε φ, ηη αθνξά ηνπο εθήβνπο θαη γεληθφηεξα ηνπο λένπο (νθφο 2009). Η πην ζπλεζηζκέλε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη λα θάλεη κε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε νπνία επηθέξεη θαη άιιεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηνλ άλζξσπν, πνιιέο νλνκαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο. Η ιέμε εθιζμόρ έρεη πξνθαιέζεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο θαη δηαθσλίεο, θαζψο δελ είλαη ιίγνη νη επηζηήκνλεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ν εθιζμόρ κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 826 ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ή ε ρνξήγεζε ρεκηθψλ νπζηψλ (Bratter and Forrest, 1985). Παξφια απηά, ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ςπρνιφγνη έρνπλ αξρίζεη λα αλαγλσξίδνπλ φηη νη εζηζκνί αλαπηχζζνληαη πην πνιχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο παξά απφ ρεκηθέο νπζίεο. Απηή ε πεπνίζεζε εμεγείηαη θαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο Νεπξνβηνινγίαο, απφ ηελ έθιπζε ληνπακίλεο (λεπξνδηαβηβαζηήο εδνλήο) απφ ηνλ νξγαληζκφ ηε ζηηγκή ηνπ ελζνπζηαζκνχ ή ηεο ηθαλνπνίεζεο. Πξνθαιείηαη απφ κε ρεκηθή δηαδηθαζία αιιά έρεη ηηο ίδηεο επηδξάζεηο ζηνλ άλζξσπν φπσο ην αιθνφι θαη νη λαξθσηηθέο νπζίεο. Ίζσο έηζη εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα ιέλε ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα φηη θάπνηνο είλαη εθιζμένορ ζε πνιιά πξάγκαηα φπσο ην θαγεηφ, ην ζεμ, ηνλ ηδφγν, ηα ςψληα, ηε δνπιεηά. (Truan, 1993). Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, εθδειψζεθε ελδηαθέξνλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Σν 1990, ν Keepers πξψηνο, κηιάεη γηα ηεσνολογική εξάπηηζη παίξλνληαο αθνξκή απφ έλα κηθξφ αγφξη εμαξηεκέλν απφ ηα βηληενπαηρλίδηα. Σν 1991, ε Shotten αλαθέξεηαη ζηνλ εθιζμό ζηοςρ ηλεκηπονικούρ ςπολογιζηέρ θαη ζηνπο εξαπηημένοςρ ρξήζηεο απηψλ, πνπ ζπλήζσο είλαη άληξεο πνπ έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε. Γελ εμαηξεί θαη ηηο γπλαίθεο, πνπ έρνπλ κελ ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ λα αγνξάζνπλ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, αιιά φηαλ ην θάλνπλ, έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα εζηζηνχλ ζηε ρξήζε ηνπ (Shotten, 1991). Σα δεδνκέλα άιιαμαλ κέζα ζηε δεθαεηία κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη πιένλ δε κηιάκε γηα εζηζκφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αιιά γηα εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν. Χζηφζν, δελ ππάξρεη αθφκα έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ην θαηλφκελν, παξά ην γεγνλφο φηη φινη νη επηζηήκνλεο ζπκθσλνχλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάζε επηζηήκνλαο νξίδεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν: Ο Griffiths πηζηεχεη φηη είλαη έλα είδνο ηνπ εζηζκνχ ζηελ ηερλνινγία, αθξηβψο φπσο θαη ν εζηζκφο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Ο εζηζκφο ζε θάζε είδνπο ηερλνινγία είλαη θαη απηφο έλα ππνζχλνιν ζπκπεξηθνξηζηηθψλ εζηζκψλ, φπσο ν παζνινγηθφο ηδφγνο (Griffiths, M. D., 1998). Ο Kandell νξίδεη ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν σο κηα ςπρνινγηθή εμάξηεζε ηνπ ρξήζηε, αλεμάξηεηα κε ηη δξαζηεξηφηεηα έρεη φηαλ ζπλδέεηαη θαη πινεγείηαη ζην Γηαδίθηπν (Kandell, J. J.,1998). Απφ ηνλ Davis νξίζηεθε ε παθολογική σπήζη ηος Διαδικηύος. χκθσλα κε ηνλ Davis, δηαθξίλνληαη δχν ηχπνη παζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ: ε ζπγθεθξηκέλε παζνινγηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (SPIU), πνπ αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο πνπ ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, δεκνπξαζίεο, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, θαη ε γεληθεπκέλε παζνινγηθή ρξήζε (GPIU), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε γεληθή θαη πνιπδηάζηαηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ δίρσο θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν (Davis, 2001). Δμαηηίαο απηήο ηεο δηαθσλίαο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ, είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν. Απηή ε θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ έρεη απνθαζηζηεί αθφκα, απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αλ ην θαηλφκελν εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο δηαηαξαρήο θαη αλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Ακεξηθαληθφ Σαμηλνκηθφ Φπρηαηξηθφ χζηεκα DSM. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 πξνηάζεθε ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν κε ηνλ φξν «Internet Addiction Disorder», σο κία απφ ηηο λέεο πξνο έληαμε ςπρηαηξηθέο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

3 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δηαηαξαρέο. Η ηαρχηαηε εμάπισζε ηνπ θαηλφκελνπ είλαη παγθφζκηα, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζεο ηαρχηαηε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκηνπξγνχληαη θφβνη γηα απμεηηθέο ηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θξνχζκαηα ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο, εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 9 εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί θαη 10 εθαηνκκχξηα Κηλέδνη πνιίηεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εζηζκέλνη ζην Γηαδίθηπν, κε επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ απψιεηα ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, έληνλε επηζπκία γηα απφζπξζε, θνηλσληθή απνκφλσζε, ζπδπγηθά πξνβιήκαηα, αθαδεκατθέο απνηπρίεο θαη νηθνλνκηθά ρξέε (Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν, 2010). Σν θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ησλ λέσλ ζην Γηαδίθηπν ηείλεη λα πάξεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο θαη ζηε ρψξα καο. Όπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηα πξψηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία, ν εζηζκφο θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 8% κε 15%, ζε κηα ρψξα πνπ ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θπκαίλεηαη αθφκε ζε ρακειά επίπεδα. Η ειηθία ησλ ρξεζηψλ έρεη ηελ ηάζε λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ έξεπλα, αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηαμηλνκνχλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο εθήβνπο ζηαζεξά σο ηηο νκάδεο κε ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν γηα εζηζκφ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ο ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο (Sofos 2010) ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα, πνπ μεθίλεζε ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή ελαζρφιεζε, θαη φρη σο απνηέιεζκα ζπληνληζκέλεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ίζσο απνηειεί ηελ εμήγεζε απηνχ ηνπ επξήκαηνο. 2. Σκοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην πνζνζηφ ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν ζε εθήβνπο καζεηέο ζηελ Διιάδα, ειηθίαο 13 έσο 18 εηψλ. Σν εξψηεκα κε άιια ιφγηα είλαη λα αλαδεηρζεί ην πξφβιεκα ηνπ εζηζκνχ ζηηο λεαξέο ειηθίεο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη. Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 1) ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο ην Γηαδίθηπν;, 2) Πνην είλαη ην πνζνζηφ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν ζηνπο εθήβνπο ηεο Διιάδαο;, 3) Ο εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην θχιν;, 4) Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν; 3. Μεθοδολογική πποζέγγιζη Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε δνκείηαη ζε 5 ζηάδηα. ην πξψην, γίλεηαη εθηελήο αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν. Δληνπίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ παξφκνηεο έξεπλεο, ηφζν δηεζλείο, φζν θαη ειιεληθέο. Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε ήηαλ ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ησλ εξεπλψλ ζηελ Διιάδα. Πνιχ ιίγεο έξεπλεο ήηαλ δηαζέζηκεο, ελψ ν θχξηνο φγθνο ησλ πεγψλ πνπ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 828 αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εξγαζία πξνήιζε απφ δηεζλείο έξεπλεο. Η ειάρηζηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην θαηλφκελν ηνπ εζηζκνχ ζηελ Διιάδα ζε καζεηέο ήηαλ αθφκε έλαο ιφγνο γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή. ε δεχηεξν ζηάδην, βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ, έγηλε βαζχηεξε κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν. Έηζη, κειεηήζεθαλ πξνεγνχκελεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, βηβιία, ηζηνζειίδεο θαη δηάθνξεο άιιεο πεγέο, ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, ηνπο ηχπνπο εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν, ηα πξψηα ζεκάδηα, ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ. Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηνπ θαηλφκελνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ην πξνζεγγίδνπκε ζχκθσλα κε ηελ Κ. Young (1996). Σν γεγνλφο φηη ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν δελ είλαη εληαγκέλνο ζην DSM (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders) θαη άξα δελ είλαη κηα επίζεκα απνδεθηή δηαηαξαρή, πξνβιεκάηηζε ηελ Young, ε νπνία φκσο βξήθε ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγήζεη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηά ηνπ. Δμέηαζε θαη δηαπίζησζε ηε ζεκαληηθή νκνηφηεηα ηνπ κε ηνλ παζνινγηθφ ηδφγν, κηα δηαηαξαρή εληαγκέλε ζην DSM. Έπεηηα, επέιεμε απφ ηα 10 δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, πνπ παξείρε ην DSM γηα ηνλ παζνινγηθφ ηδφγν, ηα 8, πνπ πίζηεςε φηη έρνπλ βάζε θαη ηα πξνζάξκνζε ζηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν. Έρνληαο σο νδεγφ ηνλ παζνινγηθφ ηδφγν, ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα δηαηαξαρή ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ. Η ιίζηα κε ηα 8 δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο Young, έρνπλ ηελ κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθνινπζνχλ παξαθάησ (Young, 1996a): 1) Αηζζάλεζηε πνιχ πξνζεισκέλνο/ε ζην Γηαδίθηπν; (ζθέθηεζηε ζπλέρεηα ηελ πξνεγνχκελε αιιά θαη ηελ επφκελε πινήγεζε ζαο;) 2) Αηζζάλεζηε φηη ρξεηάδεζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην Γηαδίθηπν γηα λα είζηε επραξηζηεκέλνο/ε; 3) Έρεηε πξνζπαζήζεη επαλεηιεκκέλσο λα ειέγμεηε, κεηψζεηε, δηαθφςεηε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ αλεπηηπρψο; 4) Όηαλ πξνζπαζείηε λα θφςεηε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ αηζζάλεζηε θαθφθεθνο/ε, αλήζπρνο/ε, ή ζε άζρεκε ςπρηθή θαηάζηαζε; 5) Παξακέλεηε κέζα ζην Γηαδίθηπν παξαπάλσ απφ φζν ζθνπεχαηε; 6) Έρεηε βάιεη ζε θίλδπλν ζεκαληηθέο ζρέζεηο ζαο ή καζήκαηα θαη δνπιεηέο εμαηηίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ; 7) Έρεηε πεη ςέκαηα ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζαο ή ζε γηαηξνχο ή ζε άιινπο γηα λα απνθξχςεηε ηελ έθηαζε ηεο απαζρφιεζήο ζαο ζην Γηαδίθηπν; 8) Υξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν ζαλ κηα δηέμνδν δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηα ζαο ή γηα λα αλαθνπθηζηείηε απφ κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε; Οη εξσηεζέληεο απαληάλε κε έλα ΝΑΙ ή ΟΥΙ ζηα 8 ζεκεία. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, νη εζηζκέλνη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 5 ζεηηθέο απαληήζεηο απφ ηηο 8 εξσηήζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ην δηαδηθηπαθφ εζηζκφ. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

5 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ην ηξίην ζηάδην, έγηλε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ, αλαζχξζεθαλ εξεπλεηηθά εξγαιεία ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλφκελνπ θα ζηε ζπλέρεηα επηιέρηεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κ. Young (1996), πνπ αμηνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Η ιίζηα κε ηα 8 δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο Young, κεηαθξάζηεθε κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα απεπζχλεηαη ζε εθήβνπο καζεηέο, ζε χθνο απιφ θαη πξνζηηφ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη θαηαλνεηφ θαη ζαθέο σο πξνο ηελ δηαηχπσζή ηνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Young έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έξεπλεο, ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζε πνζνηηθέο, ζρεηηθά κε ηελ δηάγλσζε ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά., έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ δηελεξγεί ε Dr. K. Young, ζε έξεπλεο ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ Κίλα ζε εθήβνπο (F. Cao and L.Su, 2006), ζε έξεπλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Ννξβεγίαο, επίζεο ζε εθήβνπο ειηθίαο απφ 12 έσο 18 εηψλ (Johansson A. and Gυtestam K. G.,2004 ). ηελ Διιάδα, ελδεηθηηθά, ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β' Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Παξάξηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Π & Α. Κπξηαθνχ», ζε εθήβνπο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε θπξίσο δεκνγξαθηθά θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Σν ηέηαξην ζηάδην ηεο εξγαζίαο ππήξμε ε δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Η έξεπλα δηεμήρζε ην δηάζηεκα Απξηιίνπ-Μαΐνπ 2010, ζε 10 ζρνιεία (5 Γπκλάζηα θαη 5 Λχθεηα), ζε 3 πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ηελ Αηηηθή, ηε Υαιθίδα θαη ηε Ρφδν. πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα. Απφ απηά, ηα 566 πξνήιζαλ απφ καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη ηα 525 απφ καζεηέο Λπθείνπ. Σν θχιν, ε ειηθία, ε πεξηνρή, ην ζρνιείν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ, νη πξνηηκήζεηο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα. είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ εξσηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη 2 επίπεδα. ε πξψην επίπεδν γίλεηαη Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Excel. ε δεχηεξν επίπεδν ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πηλάθσλ ή πηλάθσλ δηπιήο εηζφδνπ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (Olivier Martin, 2007). ηελ πεξίπησζε απηή, παξνπζηάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ κφλν νη δηαζηαπξψζεηο πνπ θάλεθαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, έπεηηα απφ ειέγρνπο ρ 2. Γηα ηελ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPAD. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ απηά. ην πέκπην ζηάδην, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ηνπο εηδηθνχο ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.). Οη επηζηήκνλεο Μ.Δ.Τ. εξσηήζεθαλ γηα ηε δηθή ηνπο έξεπλα γηα ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίζηεθαλ ηα πεξηζηαηηθά εζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν εθήβσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε, αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκπίπηνπλ κε απηά πνπ έρνπλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 830 πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν ειιεληθφ νξγαληζκφ. 4. Αποηελέζμαηα και ζςζήηηζη αποηελεζμάηυν Σα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ γεληθεχζεηο ζην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ ηεο επηθξάηεηαο. ρεηηθά, ινηπφλ, κε ην ππώηο επεςνηηικό επώηημα, έλα πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζρνιηαζηεί είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δειψλεη φηη δηαζέηεη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν ζην ζπίηη ηνπ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην πνζνζηφ απηφ αγγίδεη ην 80%. Σν 67% ησλ καζεηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην ζπίηη, θαηαθεχγνπλ ζε άιια κέξε, θπξίσο ζε internet θαθέ, γηα λα ζπλδεζνχλ. Απφ απηφ θαίλεηαη φηη ηειηθά, ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, ην 93% ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν. ρεηηθά κε ην δεύηεπο επεςνηηικό επώηημα, ην πνζνζηφ ησλ εζηζκέλσλ καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν αλήιζε ζην 12%. Σν πνζνζηφ απηφ δηακνξθψλεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ηφζν γηα ην Γπκλάζην φζν θαη ην Λχθεην. ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζίαζαλ ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο ζην Γηαδίθηπν ην 55% ήηαλ αγφξηα. Δπηπιένλ, απφ απηνχο, νη καζεηέο ηεο «Θεσξεηηθήο» θαηεχζπλζεο απνηεινχλ ην 23%, ηεο «Θεηηθήο» ην 32%, ελψ ηεο «Σερλνινγηθήο» ην 45%. Χο πξνο ηηο ζρνιηθέο ηνπ επηδφζεηο, ην 48% απνηειείηαη απφ «θαινχο» καζεηέο, πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη βαζκνινγία απφ 14 έσο 17, νη «άξηζηνη» καζεηέο, πνπ πέηπραλ βαζκνινγία άλσ ηνπ 18, απνηεινχλ ην 36% ησλ εζηζκέλσλ, ελψ νη καζεηέο κε βαζκνινγία θάησ ηνπ 13, ην 16%. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απηψλ (84%) δηαζέηεη ζχλδεζε Γηαδηθηχνπ ζην ζπίηη, ελψ ηαπηφρξνλα ην 73% ρξεζηκνπνηεί θαη άιινπο ρψξνπο. Χο πξνο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, νη καζεηέο πνπ βξέζεθαλ εζηζκέλνη απάληεζαλ κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία «ΝΑΙ» ζην 5 ν θαη 8 ν δηαγλσζηηθφ θξηηήξην κε πνζνζηφ 91% θαη 89% αληίζηνηρα. ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 1,4 θαη 6 νη εζηζκέλνη απαληνχλ «ΝΑΙ» κε πνζνζηά 76%, 74% θαη 71% αληίζηνηρα, ελψ ην 2 ν αθνινπζεί κε 69%. Αληίζεηα, ην 3 ν θξηηήξην είλαη απηφ πνπ νη εζηζκέλνη θαίλεηαη λα απαληνχλ «ΝΑΙ» κε πνζνζηφ 43% έλαληη ηνπ «ΟΥΙ», θαζψο θαη ζην 7 ν φπνπ ηα «ΝΑΙ» θαη ηα «ΟΥΙ» κνηξάδνληαη (50%-50%). Σν ηπίηο επεςνηηικό επώηημα είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ην θχιν ησλ καζεηψλ. ην ζχλνιν ηεο έξεπλαο, αγφξηα θαη θνξίηζηα θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά εζηζκνχ ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ηεο Young. Σα αγφξηα θαίλεηαη λα είλαη πην επηξξεπή ζηελ ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Σν πνζνζηφ εζηζκνχ ζηα αγφξηα είλαη 15% ελψ ζηα θνξίηζηα πεξηνξίδεηαη ζην 9%. Σα αγφξηα απνηεινχλ ην 55% ηνπ ζπλφινπ ησλ εζηζκέλσλ ελψ ηα θνξίηζηα ην 45%. Δίλαη έλα εχξεκα ην νπνίν είλαη θνηλφ ζε φιεο ηηο έξεπλεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο. Έηζη θαίλεηαη λα απαληάηαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν παίδεη ξφιν ε δηαθνξά θχινπ ζηελ εκθάληζε ηνπ εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. Βέβαηα, πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ηα πνζνζηά εζηζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θνξίηζηα δελ είλαη θαζφινπ ακειεηέα θαη ίζσο λα δηαθαίλεηαη ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

7 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ θάπνηα αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, αθνχ θαη κηα έξεπλα ηεο Υίνπ, ην πξνεγνχκελν έηνο, έδεημε ηζνθαηαλνκή ησλ εζηζκέλσλ ζην θχιν πνπ ήηαλ θάηη πξσηνθαλέο ζηα ηζηνξηθά ησλ εξεπλψλ. ρεηηθά κε ην ηέηαπηο επεςνηηικό επώηημα, νη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έξεπλα ήηαλ 1) ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην ζπίηη ή ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, θπξίσο ζε internet café θαη 2) ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θπξίσο εμεηάδνληαο κεηαβιεηέο φπσο ηα ζρνιηθά καζήκαηα πξνηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο. Με ηε κέζνδν ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ κεηαβιεηψλ (φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε δηαζηαχξσζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ εζηζκνχ κε ην θχιν, ηελ πεξηνρή, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θ.α.), δηαθάλεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε άιιεο κεηαβιεηέο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ηνπο αγγίδεη ην 80%. Παξαηεξείηαη φκσο φηη ην 67% απηψλ πνπ δελ έρνπλ ζχλδεζε ζην ζπίηη, θαηαθεχγνπλ ζε άιια κέξε, θπξίσο ζε internet θαθέ, γηα λα ζπλδεζνχλ. Απφ απηά πξνθχπηεη φηη, ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, ην 93% ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν. Αθφκα πην εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη νη καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην ζπίηη βξίζθνληαη ζε πνζνζηφ 9% εζηζκέλνη, ελψ ην 73% φισλ ησλ εζηζκέλσλ επηζθέπηνληαη άιινπο ρψξνπο, είηε έρνπλ, είηε δελ έρνπλ ζχλδεζε ζην ζπίηη. Φπζηθά, απηφ ην «αιινχ» ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα internet θαθέ, θάηη πνπ δελ απνηειεί θαη κεγάιε έθπιεμε, αθνχ ν θαζέλαο έρεη παξαηεξήζεη ηελ αικαηψδε αχμεζε πνπ γλσξίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέξε. Μάιηζηα, φπσο πξνθχπηεη απφ δηαζηαπξψζεηο ησλ δεδνκέλσλ, ε πξνηίκεζε θάπνησλ καζεηψλ λα πεγαίλνπλ ζε ρψξνπο εθηφο ζπηηηνχ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδίθηπν, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζρνιηθή επίδνζή ηνπο αιιά θαη κε ηελ θιίζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. ρεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε ζρνιηθψλ καζεκάησλ ησλ εζηζκέλσλ καζεηψλ, είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν ησλ εζηζκέλσλ καζεηψλ ην 45% απνηεινχλ καζεηέο πνπ πξνηηκνχλ καζήκαηα πνπ είλαη θνληά ζηε λέα Σερλνινγία. Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο θαίλεηαη λα έρνπλ ην κηθξφηεξν πξφβιεκα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ζε φηη αθνξά ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ εζηζκέλσλ καζεηψλ, ην κεγάιν πνζνζηφ αλήθεη ζηελ θιίκαθα ησλ «θαιψλ» καζεηψλ κε 48%, αθνινπζεί ην γθξνππ ησλ «άξηζησλ» καζεηψλ κε 36% θαη έπεηαη ην γθξνππ ησλ «κέηξησλ» καζεηψλ κε 16%. Παξφια απηά, ππάξρεη εδψ ην ζηνηρείν φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα φηη είλαη «θαινί» θαη «άξηζηνη» καζεηέο (90%). Γη απηφ θαη ζηελ αλάιπζε ησλ πνζνζηψλ εζηζκνχ αλά θιίκαθα βαζκνινγίαο, ζηα πιαίζηα ηεο αληηζηνίρεζεο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ ζηελ έξεπλα απηή, δηαπηζηψζεθε φηη νη «κέηξηνη» καζεηέο έρνπλ πνζνζηφ εζηζκνχ 18,5% ελψ νη «θαινί» 12% θαη νη «άξηζηνη» 10%. 5. Σςζήηηζη ρεηηθά κε ην 1 ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δηαζέηεη Γηαδίθηπν ζην ζπίηη αγγίδεη ην 80%, ελψ ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε φιν ηνλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 832 πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία δελ μεπεξλάεη ην 50% ( θάηη πνπ απνηππψλεη ηελ εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο. ρεηηθά κε ην 2 ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην πνζνζηφ εζηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, απνηειεί γηα έλα πνζνζηφ ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα. Αλ εμαηξεζεί ε έξεπλα ηεο Μνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο ε νπνία δηεμήρζε ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη έδεημε πνζνζηά εζηζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 1%, νη ππφινηπεο έξεπλεο δείρλνπλ πνζνζηά εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν απφ 9% έσο θαη 15%. Κάπνηνη απφ ηνπο εξεπλεηέο αλαθέξνπλ σο ιφγν γηα απηή ηελ χπαξμε ηφζν κεγάιεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εξεπλψλ πξνβιήκαηα κεζνδνινγηθήο θχζεσο, δείγκαηνο θαη εξγαιείσλ κέηξεζεο. Δπίζεο ηνλίδνπλ φηη ίζσο ηα παηδηά ζηελ πεξηθέξεηα κπνξνχλ λα εζηζηνχλ πην εχθνια ζην Γηαδίθηπν απφ ηα παηδηά ηνπ θέληξνπ, θαζψο έρνπλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ρξφλνπ θαη πην πεξηνξηζκέλν πεδίν δξαζηεξηνηήησλ, θάηη πνπ δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνχ ηα πνζνζηά εζηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηηο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο γηα ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν ζε έθεβνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ζχκθσλα κε ην νπνίνλ ε ρψξα καο παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά: Πίνακας 1: Ποζοζηά εθιζμού ζηοςρ έθηβοςρ ανά σώπα Χώπα Εθιζμόρ % Πηγή Ακεξηθή 9,8 Anderson, 1998 Ννξβεγία 1,98 Johansson et al, 2004 Σατβάλ 7,5 Ko et al, 2007 Ν. Κνξέα 1,6 Kim et al, 2006 Ιηαιία 5,4 Pallanti et al, 2006 Κίλα 5,52 Deng et al, 2007 Καηερφκελε 1,1 Bayraktar, 2007 Κχπξνο* Διιάδα 11,8 Παξνχζα Έξεπλα, 2010 * ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο North Cyprus, Bayraktar 2007 Έλα αθφκα αμηνπξφζεθην ζηνηρείν είλαη ην πνζνζηφ ησλ «ΝΑΙ» ζην 5 ν θξηηήξην πνπ ξσηάεη «Παξακέλεηε ζην Γηαδίθηπν παξαπάλσ απφ φζν ζθνπεχαηε;»,. Δίλαη ε κνλαδηθή εξψηεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έρεη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο απφ αξλεηηθέο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Σν γεγνλφο φηη αθφκα θαη νη καζεηέο πνπ δελ είλαη εζηζκέλνη ζην Γηαδίθηπν νκνινγνχλ φηη παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη γηα παξαπάλσ ρξφλν απφ απηφλ πνπ αξρηθά ζθφπεπαλ, αλαδεηθλχεη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή θχζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο είλαη δχζθνιε ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ απφ ηνπο καζεηέο, πνπ αθαηξνχληαη θαη ράλνληαη ζηηο δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηέο ηνχ. ην ζχλνιν ησλ εζηζκέλσλ καζεηψλ ην 91% έρεη απαληήζεη «ΝΑΙ». Γη απηφ ην ιφγν κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πξψην ζεκάδη φηη ν καζεηήο δηαηξέρεη θίλδπλν. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη νη εζηζκέλνη καζεηέο ζην Γηαδίθηπν ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

9 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ απαληάλε ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά 56,5% «ΟΥΙ» ζην 3 ν θξηηήξην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:«έρεηε πξνζπαζήζεη επαλεηιεκκέλσο λα ειέγμεηε, κεηψζεηε, δηαθφςεηε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ αλεπηηπρψο;». Δίλαη ε κνλαδηθή εξψηεζε πνπ ηα πνζνζηά ηνπ «ΟΥΙ» είλαη κεγαιχηεξα ηνπ «ΝΑΙ» γηα ην γθξνππ ησλ εζηζκέλσλ καζεηψλ, θαη θξίλεηαη σο πνζνζηφ έθπιεμε, θαζψο παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο πνπ έρνπλ πξφβιεκα, δελ θαίλεηαη λα ην έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη αθνχ δελ θάλνπλ θακία πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ ηε ρξήζε ηνπ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ην πςειφηαην πνζνζηφ (91%) απάληεζεο «ΟΥΙ» απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ είλαη εζηζκέλνη ζην Γηαδίθηπν, ζην 6 ν θξηηήξην: «Όηαλ πξνζπαζείηε λα θφςεηε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ αηζζάλεζηε θαθφθεθνο/ε, αλήζπρνο/ε, νμχζπκνο/ε ή ζε άζρεκε ςπρηθή θαηάζηαζε;». Μπνξεί λα εηπσζεί φηη είλαη ην πην έληνλν ραξαθηεξηζηηθφ κε εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. Σέινο, ζην θξηηήξην 8:«Υξεζηκνπνηείηε ην Γηαδίθηπν ζαλ κηα δηέμνδν δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηά ζαο ή γηα λα αλαθνπθηζηείηε απφ κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε;», «ΝΑΙ» κε πνζνζηφ 90% απαληάλε νη εζηζκέλνη καζεηέο θαη κε 40% νη κε εζηζκέλνη καζεηέο. Πνιιή ζπδήηεζε κπνξεί λα γίλεη γη απηέο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαζψο ην ζέκα έρεη επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Η θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο είλαη φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ, είηε εζηζκέλσλ είηε φρη, ην 46% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, απαληάλε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο δηέμνδν δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Απφ ηελ κία απνθαιχπηεηαη φηη ην Γηαδίθηπν ζεσξείηαη έλα κέζν πνπ θάλεη ην άηνκν λα απνζπάηαη θαη λα μερληέηαη κε επράξηζην ηξφπν, αιιά απφ ηελ άιιε, πφζν ζσζηφ ζεσξείηαη παηδηά ειηθίαο ρξνλψλ λα λνκίδνπλ φηη ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο απιά αλ ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο αιινχ; Οη καζεηέο θαίλεηαη λα θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη απηφ, εθηφο φισλ ησλ θνηλσληνινγηθψλ θαη αθαδεκατθψλ πξνβιεκαηηζκψλ, απνηειεί ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ ζα πξνθαιέζεη ζπλέπεηεο. Η επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί εξεπλεηέο, κε θπξηφηεξν εθθξαζηή ηνλ Griffiths (1998), ππνζηεξίδνπλ φηη νη πην πνιινί ρξήζηεο δελ είλαη εζηζκέλνη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά φηη ην Γηαδίθηπν είλαη απιά ην κέζν ζην νπνίν ν ρξήζηεο εθθξάδεη θάπνηα άιιε ςπρηθή ηνπ δηαηαξαρή ή απνηειεί έλδεημε αληηπαξάζεζεο ηνπ αηφκνπ κε έλα λνεκαηνδνηνχκελν ζέκα (Sofos, 2001). Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε απηήλ ηελ εξψηεζε δείρλνπλ φηη νη ιφγνη πνπ ζπλδένληαη ίζσο λα κελ είλαη απηφ θαζαπηφ ην Γηαδίθηπν αιιά ιφγνη πνπ πξνυπάξρνπλ θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ. ρεηηθά κε ην 3 ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ αγνξηψλ ήηαλ πην ζαθήο θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ε Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (33 αγφξηα 2 θνξίηζηα) θαη ην εηδηθφ ηαηξείν ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Μειέηεο ηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ (20 αγφξηα 0 θνξίηζηα) ήηαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αγφξηα. ε φηη αθνξά ην 4 ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, παξφηη δελ είρε δηαθαλεί κέρξη ζήκεξα απηή ε ηάζε απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα, ζην εμσηεξηθφ έρεη δηαπηζησζεί ζε θάπνηεο έξεπλεο, φηη νη καζεηέο ή θνηηεηέο κε θιίζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη πην επηξξεπείο ζηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν. Άιισζηε γηα πνιιά ρξφληα ππήξρε ην ζηεξεφηππν πξνθίι ηνπ εζηζκέλνπ ζην Γηαδίθηπν, σο ελφο λένπ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 834 κνλαρηθνχ ιεπθνχ άληξα κε θιίζε ζηελ ηερλνινγία. (Leon & Rotunda, 2000). Δπηπιένλ, έλα ζέκα πνπ κπνξεί λα ζπδεηεζεί πάλσ ζην εχξεκα ζρεηηθά κε ηνλ εζηζκφ ζην Γηαδίθηπν θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, είλαη αλ νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη παξάγνληαο πνπ ζηξέθεη ηα παηδηά ζην Γηαδίθηπν ή ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν, δειαδή ηα παηδηά πνπ εζίδνληαη ζην Γηαδίθηπν έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επίδνζε ηνπο ζην ζρνιείν. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε αξθεηέο έξεπλεο έρεη ζπζρεηηζηεί ν εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν κε ζρνιηθά θαη αθαδεκατθά πξνβιήκαηα. 6. Σςμπεπάζμαηα Πποηάζειρ Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 93% ησλ καζεηψλ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ θάπνην ρψξν. Σν 11,8% ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνζνζηφ πνπ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα παγθνζκίσο. Οη Έιιελεο παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειέο επηδφζεηο δηαδηθηπαθνχ αιθαβεηηζκνχ. Σα αγφξηα είλαη πην επηξξεπή απφ ηα θνξίηζηα ζηελ πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη αηηίεο εκθάληζεο ηνπ θαηλφκελνπ ζπλνςίδνληαη ζε πξνζσπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, θνηλσληθνχο θαη ζρνιηθνχο παξάγνληεο. Σν πςειφ πνζνζηφ εζηζκνχ ησλ λέσλ ζην Γηαδίθηπν ζηε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιχ ρακειέο επηδφζεηο δηαδηθηπαθνχ αιθαβεηηζκνχ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθήβσλ θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηα ςεθηαθά Μέζα. Η ζχγρξνλε παηδαγσγηθή αληίιεςε πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ σο κηα δηαδηθαζία κηληηαθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Αληί ηεο απαγφξεπζεο ή ηεο απφθξπςεο κηληηαθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, πξνηάζζεηαη ε πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο λένπο λα γλσξίζνπλ φια ηα κέζα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλάινγα κε ηα αλαπηπμηαθά θαη ηα ειηθηαθά ηνπο ελδηαθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ αηνκηθέο πεπνηζήζεηο, λνήκαηα θαη λα δηακνξθψζνπλ ζε έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην ην ρψξν ζηνλ νπνίν δνπλ (νθφο A., 2009). Πξνυπφζεζε, γηα απηφ φκσο απνηειεί ε παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα λέα κέζα. Βιβλιογραφία νθφο Α. (2009) (Δπηκ.). Παιδαγωγικέρ Διαζηάζειρ ηων νέων Μέζων, Ενίζσςζη ηος Μινηιακού Γπαμμαηιζμού για ένα αζθαλέρ Διαδίκηςο. Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξε Bratter, T. E., and Forrest, G. G. (1985). Alcoholism and Substance Abuse: Strategies for Clinical Intervention, Free Press, New York, CyberPsychology and Behavior, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

11 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ , Truan, F.(1993). Addiction as a social construction: A postempirical view. J. Psychol. 127(5): Shotten, M. A. (1991). The costs and benefits of computer addiction. Behav. Inform. Technol.10: Griffiths, M. D. (1998). Internet addiction: Does it really exist? In Gackenbach, J. (ed.), Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications, Academic Press, New York. Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. Cyberpsychol. Behav. 1(1): Davis, R. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17, Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο Γηαηαξαρήο Δζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν Γηαζέζηκν: Sofos, A., (2010). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Bauer, P., Hoffmann, H. & Mayrberger, K. (Ed.), Fokus Medienpädagogik Aktuelle Forschung- und Handlungsfelder. (pp ). München: kopaed. Young, K. S. (1996a). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Poster presented at the 104th American Psychological Association Annual Convention, Toronto, Canada. Γηαζέζηκν: Cao F & Su L. Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psychological features. Child Care Health Dev. 33(3): May 2007 Johansson A., Gotestam G. (2004). Internet addiction: Characteristics of a questionnaire and prevalence in Norweigan youth (12-18 years). Scandinavian Journal Of Psychology, 2004, 45, Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο, Γηαζέζηκν: Olivier Martin (2007). Η ανάλςζη ποζοηικών δεδομένων. Μεηάθξαζε- Δπηκέιεηα: Αζαλαζηάδεο Ηιίαο. Αζήλα, Δθδφζεηο Σφπνο Anderson, K. J. (1998). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50, 1. Ko et al. (2007). Family Factors of Internet Addiction and Substance Use Experience in Taiwanese Adolescents. CyberPsychology & Behavior, June 2007, 10(3): doi: /cpb Bayraktar, F. (2007). Incidence and correlates of Internet usage among adolescents ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 836 in North Cyprus. Department of Psychology, Ankara University, Sihhiye, Ankara, Turkey. Sofos, A. (2001). Die Jugendmedienschutzdebatte unter pädagogischer Betrachtung. In: Beck, Ch./Sofos, A. (Hrsg.): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. (pp ) Mainz: Logophon. Leon, D., & Rotunda, R. (2000). Contrasting case studies of frequent internet use: Is it pathological or adaptive? Journal of College Student Psychotherapy, 14, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα

Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα Α. Σοφός1, Η. Α θανασιάδης2, Κ. Διάκος3, Α. Δούκα4 1Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, lsofos@rhodes.aegean.gr 2Π.Τ.Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 Τομέας Έρεσνας 18 Άνω Φστιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Αθήνα, Ιούνιος 2010 Η Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 Άλσ ηνπ Χπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα