Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα. Broadband in Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα. Broadband in Greece"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Informatics & Telematics Strategies Professor: A. A. Economides Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα Broadband in Greece Παρταλάς Σωκράτης Μ 27/11 Θεσσαλονίκη Μάιος 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 3 Abstract Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα σε αριθμούς Συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών και προβλέψεων για τη ζήτηση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες Μορφωτικό επίπεδο/ ηλικία Εισόδημα Φύλο / ηλικία Οικογενειακή κατάσταση / ηλικία Συμπεράσματα Περιορισμοί - προτάσεις για μελλοντική έρευνα Αναφορές Περίληψη Η ευρυζωνικότητα αποτελεί σήμερα, έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης παγκοσμίως. Έρευνα έδειξε πως στις αναπτυσσόμενες χώρες, για κάθε 10 ποσοστιαίες μονάδες αύξησης στις συνδέσεις γρήγορου Internet, αντιστοιχεί μια οικονομική ανάπτυξη ίση με 1.3 ποσοστιαίες μονάδες (World Bank Report, 2009). Στην Ελλάδα, γίνονται προσπάθειες αύξησης των ευρυζωνικών γραμμών και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών, με σκοπό να δοθεί μια ώθηση στην ελληνική οικονομία και να αποτελέσει ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάκαμψης αυτής της χώρας. Τα στοιχεία μαρτυρούν πως ο ρυθμός ανάπτυξης των ευρυζωνικών γραμμών έχει αυξηθεί και πλησιάζει αργά αλλά σταθερά τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ αυξητικός είναι ο ρυθμός διείσδυσης στην ελληνική κοινωνία. Η αύξηση αυτή αποτελεί συνιστώσα πολλών παραγόντων (ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων, κυβερνητική πολιτική, ανθρώπινοι παράγοντες), ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες πρόβλεψης της ζήτησης με βάση την μελέτη συσχετίσεων διαφόρων κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας. 2

3 Abstract Broadband is now one of the main growth drivers worldwide. Research shows that in developing countries, for every 10 percentage-point increase in high-speed Internet connections there is an increase in economic growth of 1.3 percentage points (World Bank Report, 2009). In Greece, there are efforts to increase broadband lines and services offered through them in order to give a boost to the Greek economy and become one of the pillars of recovery of this country. The data indicate that the growth of broadband lines has grown slowly but steadily approaching the EU average, while growth is the rate of penetration in Greek society. This increase is a component of many factors (competition between providers, government policy, human factors), while efforts are made to forecast demand based on the study of correlations of various socio-demographic characteristics of Greek society. 3

4 1.Εισαγωγή Η εργασία αυτή διερευνά την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά την αγορά τηλεπικοινωνιών. Προσπαθεί να προσφέρει μια εμπειρική εκτίμηση της ζήτησης για γραμμές ευρυζωνικής πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εποχή της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, όπως επίσης και ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Χρησιμοποιεί δεδομένα από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΡΑ) και από τις εταιρείες που προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα αυτά αφορούν την διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων, τον αριθμός των αντίστοιχων συνδρομητών και την διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον ελληνικό πληθυσμό (συγκρίνοντας τα παράλληλα και με τα δεδομένα των χωρών της ΕΕ), εστιάζοντας στο πώς αυτοί οι δείκτες κυμάνθηκαν κατά την περίοδο Επιπλέον, αφορούν αποκλειστικά συνδέσεις ADSL(Ασύμμετρες ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές), τόσο συμμετρικές όσο και ασύμμετρες, χωρίς περαιτέρω ανάλυση σε διαφορετικά πακέτα ταχυτήτων. Στην εργασία αυτή, επίσης παρουσιάζονται συμπεράσματα προερχόμενα από τις συσχετίσεις διαφόρων εξωτερικών μεταβλητών όπως το εισόδημα, την ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (National Statistic Service) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Observatory for the Greek Information Society), η μελέτη των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε προβλέψεις για την μελλοντική ζήτηση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Τέλος, γίνονται κάποιες εκτιμήσεις για το μέλλον της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα που συνοδεύονται από προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 4

5 2. Έρευνες για την πρόβλεψη της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος της αγοράς και να εκτιμηθεί η ζήτηση σε διάφορες υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας. Οι προσπάθειες αυτές έγιναν με την διεξαγωγή ερευνών, οι οποίες ήταν εστιασμένες στην πρόβλεψη για ζήτηση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, και συγκεκριμένα για ευρυζωνικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας γρήγορο Internet, και πραγματοποιήθηκαν σε χώρες όπου η χρήση ευρυζωνικού Internet είχε μεγάλη απήχηση στις δεκαετίες του 90 και του 00. Γενικά, η πρόβλεψη για μελλοντική ζήτηση σε πληροφορία και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, αποδείχθηκε δύσκολη, εξαιτίας του μικρού κύκλου ζωής και του μεγάλου βαθμού ευαισθησίας σε αλλαγές, που έχουν αυτού του τύπου τα δεδομένα. Παρόλα αυτά,οι έρευνες οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία αξιολογήθηκαν αναλόγως από τους ερευνητές, στην προσπάθεια τους να λύσουν τον γρίφο της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Mc Burney et al. (2002) το ευρυζωνικό Internet αποτελεί το βασικό εργαλείο ώστε να κατευθύνει τεχνολογικές αποφάσεις και επιλογές, να αναπτύξει τεχνικά σχέδια καθώς και δίκτυα, να αναγνωρίσει γεωγραφικές περιοχές για ιεράρχηση από πιθανούς επενδυτές δανειστές, καθώς και από τις ρυθμιστικές αρχές ώστε να πειστούν για τις δυνατότητες της αγοράς. Όλες αυτές οι δυνατότητες που προσφέρει, καθιστά την ζήτηση του επιτακτική σε πολλές εταιρίες και οργανισμούς. Επιπλέον, οι Alleman and Rappoport (2007) διαφοροποιούν τη ζήτηση για πρόσβαση από τη ζήτηση για το περιεχόμενο,και θέτουν ως θέμα συζήτησης τον βαθμό αναγκαιότητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σύγκριση με άλλες βασικές ανθρώπινες ανάγκες και κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο καταναλωτής να πληρώσει για αυτές τις υπηρεσίες. 5

6 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές, είναι αυτό των ανεπαρκών δεδομένων. Οι Fildes and Kumar (2002) περιγράφουν την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο επιστημονικό πεδίο της πρόβλεψης της ζήτησης σε τηλεπικοινωνίες, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχής προσομοίωση της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς των τηλεπικοινωνιών έχει περιοριστεί αφενός εξαιτίας της πάταξης των μονοπωλιακών εθνικών προμηθευτών, αφετέρου εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης ανταγωνιστικών νέων τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, υποστηρίζουν πως προκειμένου να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και να βελτιώσουν την ακρίβεια, συνίσταται η χρήση μοντέλων προσομοίωσης με συνεχείς λήψεις δεδομένων. Επίσης, το προφίλ των καταναλωτών θεωρείται ότι συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση για ευρυζωνικές συνδέσεις. Οι Cerno και Perez (2005) παρέχουν εμπειρικά στοιχεία σχετικά με το θέμα της ευρυζωνικής πρόσβασης και χρήσης, επικεντρώνοντας στο προφίλ του χρήστη και τις παραλλαγές του ανάλογα με την περιοχή. Η μελέτη χωρίζει την πρόσβαση από τη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όμως την αλληλοεξάρτηση τους. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ευρυζωνική πρόσβαση από το σπίτι, αναλύοντας την εκτίμηση της ζήτησης μέσω ενός πρότυπου μοντέλου και ανακαλύπτοντας ότι, όπως στις περισσότερες χώρες, σχετίζεται άμεσα με το εισόδημα. Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρόλο που η χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων χαρακτηρίζεται ως αναγκαιότητα, η πρόσβαση από το σπίτι θεωρείται ως ένα αγαθό πολυτελείας. Οι Garbacz and Thompson (2007) οριοθετούν τη ζήτηση για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών γενικότερα, καθώς και το πώς επηρεάζονται από ένα σύνολο κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών παραγόντων όπως το εισόδημα, η πυκνότητα πληθυσμού, η τιμή, και ο ανταγωνισμός. Χρησιμοποιώντας μοντέλα δυαδικής επιλογής, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν το εισόδημα, τη φτώχεια και την εκπαίδευση επιδρούν ισχυρά στην ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 6

7 Στην περίπτωση της Ελλάδας οι Yannelis et al. (2009) χρησιμοποιούν μια εμπειρική ανάλυση όσον αφορά την ζήτηση, επειδή την συγκεκριμένη περίοδο, χρησιμοποιούνται συνδέσεις Internet τόσο ISDN όσο και ADSL. Καθώς πρόκειται για την έναρξη της εποχής της ADSL σύνδεσης, η μελέτη δεν περιλαμβάνει στοιχεία από άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών εκτός του κατεστημένου φορέα(οτε), μιας και δεν υπήρχε ανταγωνισμός εκείνη την εποχή. Στην έρευνα διαπιστώνει ότι η ζήτηση για ADSL έχει περιοδικές διακυμάνσεις με μια αναμενόμενη πτώση των πωλήσεων ADSL κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι οποίες όμως κορυφώνονται τον Οκτώβριο, όταν ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα ακαδημαϊκή χρόνια. 3. Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα 3.1 Ιστορική Αναδρομή Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα καθυστέρησε σημαντικά. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών της Ένωσης, η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στις επενδύσεις ευρυζωνικών δικτύων, εξαιτίας πολλών λόγων, όπως η περιορισμένη επίγεια υποδομή, η δημόσια ιδιοκτησία του κύριου προμηθευτή, η επίμαχη πολιτική τηλεπικοινωνιών καθώς και η καθυστερημένη κατάργηση του μονοπωλίου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Για την αντιμετώπιση κάποιων από των παραπάνω προβλημάτων, ιδρύθηκε η εθνική ρυθμιστική αρχή (ΕΡΑ), μιας και υπαγορευόταν από τον νόμο 2075/92, με σκοπό την εποπτεία της απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, η Ελλάδα ήταν το τελευταίο μέλος της ΕΕ των 15 που ενσωμάτωσε στην νομοθεσία της, την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Αυτή η απελευθέρωση ουσιαστικά σήμαινε πως η Ελλάδα θα έπρεπε να χορηγήσει και σε άλλες εταιρείες, πλην του κύριου κρατικού της φορέα (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ΟΤΕ, Hellenic Telecommunications Organization) το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 7

8 Η απελευθέρωση της αγοράς άρχισε επισήμως, με σημαντική καθυστέρηση σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη, στις αρχές του Ταυτόχρονα, προκειμένου να ενθαρρύνει ο ανταγωνισμός, εξεδόθη η οδηγία 98/10/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, εταιρεία με σημαντική ισχύ στην αγορά ή με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς (ο ΟΤΕ στην περίπτωση της Ελλάδας) ήταν υποχρεωμένη να παράσχει καθολική υπηρεσία, δηλαδή να διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες στην ελληνική επικράτεια θα έχουν πρόσβαση σε τηλεφωνική γραμμή. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα τιμολόγια της, για τις διάφορες υπηρεσίες, θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένα σε όσο το δυνατόν μειωμένο κόστος και να εγκριθούν από τη ρυθμιστική αρχή. Κατά συνέπεια, για κάθε αλλαγή στις τιμές των διαφόρων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών, ο ΟΤΕ θα έπρεπε να υποβάλει στην ΕΡΑ μια καλά δικαιολογημένη επιχειρηματολογία και ήταν επιπλέον υποχρεωμένος να παρέχει για κάθε υπηρεσία λιανικής, την αντίστοιχη σε χονδρική σε χαμηλότερο κόστος. Αυτός ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους διαφωνίας μεταξύ ΟΤΕ και της ΕΡΑ ο οποίος και αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς λόγους για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της χώρας στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς η εθνική αρχή και η πιο σημαντική εταιρεία τηλεπικοινωνιών συμπεριφερόντουσαν ως απόλυτοι εχθροί, κλιμακώνοντας συχνά τις διαφορές τους στα πολιτικά δικαστήρια. Την ίδια περίοδο, οι ιδιωτικές εταιρίες φάνηκαν διστακτικές να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες λόγω της ρευστότητας που επικρατούσε αλλά και του ανταγωνισμού από τον ΟΤΕ οπότε και προσπάθησαν να δημιουργήσουν το δικό τους πελατολόγιο, προσφέροντας υπηρεσίες τηλεφώνου, μισθώνοντας την υπάρχουσα υποδομή του ΟΤΕ. Για να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί, μίσθωναν μεγάλης χωρητικότητας κυκλώματα και προσέφεραν τιμές χονδρικής, οι οποίες ελέγχονταν από τη ρυθμιστική αρχή. Κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόστηκαν στην αγορά, αλλά ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν ούτε σε σύγχρονες υπηρεσίες αλλά ούτε με πνεύμα επένδυσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ναι μεν να χαμηλώσουν οι τιμές τηλεφωνίας, ωστόσο αποδείχθηκε ανεπαρκές κίνητρο στη διασπορά 8

9 των μεριδίων αγοράς και οδήγησε σε πτωχεύσεις και αναπόφευκτες συγχωνεύσεις μεταξύ ιδιωτικών τηλεπικοινωνιών επιχειρήσεις, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των βασικών παικτών στην αγορά σε 4 ή 5 το πολύ από περισσότερους από 10 που ήταν στην αρχή. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΤΕ δεν ανησυχούσε με τις εξελίξεις μιας και η απουσία πραγματικού ανταγωνισμού καθώς και ότι διατηρούσε ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς χρησιμοποιώντας το brand name του κρατικού παρόχου, του εξασφάλιζαν κάποια σιγουριά. Έτσι, μέχρι τα μέσα του 2005 η Ελλάδα διατήρησε την τελευταία θέση στην ΕΕ-15, όσον αφορά τόσο την διείσδυση της ευρυζωνικότητας όσο και την ετήσια αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και, κατά συνέπεια, η ευρυζωνική ανάπτυξη αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για το κράτος και την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Το σχέδιο δράσης κινούνταν προς την κατεύθυνση αυτή, και βασιζόταν στην δημιουργία υποδομών που θα τόνωναν τον ανταγωνισμό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΡΑ καθιέρωσε την έννοια της Φυσικής Συνεγκατάστασης των αστικών κέντρων ΟΤΕ, υποχρεώνοντας τον ΟΤΕ να προετοιμάσει και να εξασφαλίσει χώρο στις εγκαταστάσεις του και σε άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικού τους εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, οι εναλλακτικοί πάροχοι αναπτύχθηκαν εξαιτίας του εξαναγκασμό που επεβλήθη στον ΟΤΕ στο να παρέχει την τελική σύνδεση (σύνδεση μεταξύ υποδομής και τελικού χρήστη), και στην δέσμευση του, να διατηρήσει τα μηνιαία τέλη σε τιμές που θα ορίζονται και θα ελέγχονται από την ΕΡΑ. Η δράση αυτή ενθάρρυνε τους ιδιωτικούς φορείς να επενδύσουν στην ευρυζωνική τεχνολογία και ευνόησε τη διάδοση της, σε περιοχές όπου η ευρυζωνική πρόσβαση ήταν ήδη διαθέσιμη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων και οδήγησε σε μια απότομη μείωση στον μέσο όρο των τιμών λιανικής της τάξης του 85% κατά τα έτη Επίσης υπήρξε μια παράλληλη απότομη αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης, αύξηση η οποία αναλύεται σε αριθμούς στο επόμενο κεφάλαιο. 9

10 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που η ελληνική αγορά είχε να αντιμετωπίσει ήταν η μεγάλη διαφορά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Όπως ήταν φυσιολογικό, όλες οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην αρχή επένδυσαν σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το 70% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο σε πέντε μεγάλες πόλεις, η παροχή των δικτύων υψηλής ταχύτητας σε ένα σημαντικό αριθμό πολιτών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές ήταν αμφίβολη, δημιουργώντας έτσι μέσα στο ελληνικό έδαφος το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος. Προκειμένου να προσελκύσουν εταιρείες να επενδύσουν σε μικρές πόλεις και μη αστικές ή απομακρυσμένες περιοχές, το κράτος χρησιμοποίησε δικούς πόρους αλλά και της ΕΕ (Information Society in Greece. Description of invitation 93 in Measure 4.2) ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη της υποδομής του δικτύου τηλεπικοινωνιών ευρείας ζώνης σε λιγότερο ευνοϊκές περιοχές μέσω της επιδότησης του τέλους συνδρομής και της διασύνδεσης των επιχειρήσεων μέσω οπτικών ινών. Οι δράσεις αυτές τόνωσαν την αγορά σε αυτές τις περιοχές, αύξησαν τον ανταγωνισμό και είχε ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των κατοικιών που δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η διείσδυση της ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο ανά την ελληνική περιφέρεια παρουσιάζεται εν συνεχεία (Διάγραμμα 1). (Observatory for the Greek Information Society, May 2011). Διάγραμμα 1. Διείσδυση ευρυζω νικής σύνδεσης ανά Περιφ έρεια % Νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδεση Επικράτεια Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Αττική Νησιά Αιγαίου, Κρήτη Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat 10

11 3.2 Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα σε αριθμούς Παρατηρώντας την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε αριθμούς, παρουσιάζεται ότι στα τέλη του 2005 πάνω από το 80% των ευρυζωνικών γραμμών είχαν ταχύτητα πρόσβασης 384 Kbps και καμία δεν υπέρβαινε το 1 Mbps, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2011 η πλειονότητα των γραμμών (55%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10 Mbps. Στις μεσαίες ταχύτητες (πάνω από 2 και μέχρι 10 Mbps) (download) αντιστοιχεί ένα ποσοστό 12% ενώ το υπόλοιπο 33% αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) 2 Mbps (Διάγραμμα 2). (Newsletter November, 2011) Παρόλα αυτά, αν και η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στον πληθυσμό έφτασε το 21,2% τον Σεπτέμβριο του 2011, από 2,7% τον Ιουλίου 2006, η Ελλάδα κατατάσσεται 22η στην Ευρώπη των 27 (Διάγραμμα 3) αρκετά μακριά από το μέσο όρο της ΕΕ-27, που είναι 27,2%. Θετικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, η οποία συγκαταλέγεται στις υψηλότερες μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και σημαντικά υψηλότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (Europe s Information Society, 2009 και Newsletter November, 2011). 11

12 Η διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια (Διάγραμμα 4) και έχει φτάσει τις

13 Οι παραπάνω ευρυζωνικές γραμμές αναλύονται με βάση τον τύπο πρόσβασης τους σε : Γραμμές ADSL ΟΤΕ Γραμμές xdsl Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) Γραμμές Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΑΡΥΣ (Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεσης) Γραμμές λοιπών τεχνολογιών Οι γραμμές xdsl μέσω ΑΠΤΒ (είναι αυτές όπου νόμιμα δικαιούχοι τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τον τοπικό βρόχο του ΟΤΕ για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε πελάτες) ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2011 σε , υπερβαίνοντας έτσι το 50% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών. Ο ΟΤΕ, παρόλο που αύξησε τις ευρυζωνικές του γραμμές στις , είδε το μερίδιο του επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών να υποχωρεί σε 46,12%. Οι γραμμές ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream) συνεχίζουν να μειώνονται τόσο σε ποσοστό όσο και σε αριθμό γραμμών, φτάνοντας στο 1,33% των ευρυζωνικών γραμμών, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση των εναλλακτικών 13

14 παρόχων για μεταφορά της συνδρομητικής τους βάσης από χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση σε ΑΠΤΒ, και λιγότερο για την προσέλκυση καινούργιων συνδρομητών τοπικού βρόχου Όσον αφορά τις ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών (π.χ. οπτικών ινών) εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο με ποσοστό 0,27%. Εν συνεχεία, θα γίνει προσπάθεια επεξήγησης των αλλαγών στη ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων, μιας και αυτές επηρεάζονται από μια σειρά κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων όπως το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, το εισόδημα, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση. 14

15 4. Συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών και προβλέψεων για τη ζήτηση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες Για την εύρεση συσχετίσεων εξετάζονται κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, καθώς και δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των ευρυζωνικών γραμμών από τον Ιούλιο 2006 έως τον Ιούνιος 2009 που παρέχονται από ΟΤΕ και την ΕΡΑ. Τα δεδομένα αυτά, αναλύονται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε (Moutafides and Economides,2011) και τα συμπεράσματα παρουσιάζονται παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, οι συσχετίσεις που προκύπτουν είναι μεταξύ της ζήτησης της ευρυζωνικότητας και των ακόλουθων παραγόντων: Επίπεδο μόρφωσης και ηλικία Εισόδημα Φύλο και ηλικία Οικογενειακή κατάσταση και ηλικία 4.1 Μορφωτικό επίπεδο/ ηλικία Από ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση των ανθρώπων να αγοράσουν μια ευρυζωνική γραμμή πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα, ομάδες των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι λυκείου και κάτω) έχουν μεγαλύτερη τάση στη ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ άτομα υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου είναι ήδη ή θα γίνουν σίγουρα χρήστες των νέων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Επιπλέον, άτομα με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι δημοτικού), καθώς μεγαλώνουν, είναι θετικοί στην απόκτηση μιας ευρυζωνικής γραμμής, καθώς πιστεύουν πως έτσι θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με την 15

16 νέα εποχή, ενώ απόφοιτοι γυμνασίου με το πέρας των χρόνων, δεν επιθυμούν την απόκτηση μιας ευρυζωνικής γραμμής, καθώς πιστεύουν πως δεν ξέρουν πολλά από νέα τεχνολογίες οπότε και διστάζουν στην απόκτηση της. 4.2 Εισόδημα Τα έσοδα του πληθυσμού της Ελλάδας αυξάνονται σε αργό ρυθμό, έχοντας έτσι θετική επίδραση στη ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών. Όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλότερο εισόδημα σημαίνει περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για ανάγκες πέρα από τις βασικές, οπότε και μπορούν να διατεθούν σε υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικές γραμμές, που αποτελούν πλέον ένα από τους σημαντικότερους σύγχρονους τρόπους διασκέδασης. 4.3 Φύλο / ηλικία Όσον αφορά την ηλικία των ανδρών και των γυναικών, τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει διαφορά στη ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών όσον αφορά γυναίκες σε διαφορετικές ηλικίες. Αντιθέτως, νεότεροι άνδρες είναι πιο πιθανό να έχουν ευρυζωνική σύνδεση σε αντίθεση με μεγαλύτερους, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα αγόρια σε νεαρή ηλικία ασχολούνται περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες, είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς είτε για ψυχαγωγία, από τους μεγαλύτερους τους. 4.4 Οικογενειακή κατάσταση / ηλικία Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των διαφόρων ηλικιακών ομάδων, βρέθηκε ότι τα άτομα που ζουν μόνα, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις, έχουν ισχυρή επιρροή στην ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της ζήτησης και όσον είναι ελεύθεροι, οι οποίοι είναι συνήθως οικονομικά ανεξάρτητοι και έχουν περιορισμένα πάγια έξοδα. Αυτό ήταν και το αναμενόμενο, δεδομένου ότι οι Έλληνες συχνά ζούνε με τους γονείς τους μέχρι να παντρευτούν. Στην συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, παρατηρείται μείωση 16

17 στην ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών με το πέρασμα του χρόνου, πιθανώς ως αποτέλεσμα της αλλαγής της οικογενειακής τους κατάστασης. Η άλλη ομάδα που έχει μεγάλη σχέση με τη ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων είναι οι χήροι / χήρες. Η έρευνα δείχνει ότι η ζήτηση αυξάνεται καθώς μεγαλώνουν, επειδή πιθανώς έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και έτσι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για λόγους ψυχαγωγίας. Συνεπώς, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ζήτηση για ευρυζωνικές γραμμές θα συνεχίσει να αυξάνεται από ελεύθερα άτομα νεαρής ηλικίας, γεγονός αναμενόμενο, αν ληφθεί υπόψη ότι οι νέοι άνθρωποι είναι περισσότερο της τεχνολογίας από ότι οι γηραιότεροι. Θα πρέπει στους παράγοντες διαμόρφωσης της ζήτησης να αναφερθεί και αυτός του ανταγωνισμού μεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Χάρις στην ύπαρξη του, οι τιμές στις ευρυζωνικές συνδέσεις μειώθηκαν, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση. Για να αναλυθεί όμως αυτός ο παράγοντας θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή μελέτη μιας και το φαινόμενο του ανταγωνισμού ήταν πιο έντονο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου δραστηριοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό τόσο ο ΟΤΕ όσο και οι εναλλακτικοί πάροχοι, παρά στις μη αστικές περιοχές. 5. Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν την ήδη γνωστή θετική σχέση μεταξύ του αριθμού των ευρυζωνικών γραμμών και του εισοδήματος. Όπως με όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες στο τέλος, στην προσπάθεια εκτίμησης της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, το θέμα έρχεται στην τιμή και το εισόδημα και πιο συγκεκριμένα στο πώς η τιμή σχετίζεται αναλογικά με την τιμή των βασικών αναγκών (π.χ. τροφή, στέγη).όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, η ζήτηση επηρεάζεται μόνο από ομάδες ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ενώ, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα ανώτατης εκπαίδευση είναι χρήστες των καινοτόμων υπηρεσιών ούτως ή άλλως. Το φύλο είναι ένας σημαντικός παράγοντας μιας και στους άνδρες η ζήτηση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις γυναίκες, ειδικά στις νεαρές 17

18 ηλικίες. Τέλος, η οικογενειακή κατάσταση παίζει έναν αρκετά σημαντικό ρόλο καθώς οι ελεύθεροι και οι χήροι / χήρες έχουν σε γενικές γραμμές περισσότερο χρόνο και χρήματα να δαπανήσουν για την ψυχαγωγία τους, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση χρήσης ευρυζωνικών γραμμών για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή περιπτώσεων εργασίας από απόσταση. Όσον αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις, υπήρξε μικρή αύξηση αλλά όχι η αναμενόμενη, αποτυπώνοντας έτσι την συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ευρυζωνική αγορά. Παρά την μικρή αύξηση, η πορεία σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη συνεχίζεται μιας και η αύξηση στο ευρωπαϊκό μέσο όρο ήταν μικρότερη από αυτή της Ελλάδας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι γραμμές κινητής ευρυζωνικότητας δεν συνυπολογίζονται στην ευρυζωνική διείσδυση και στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών. Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών 3 ης γενιάς (3G) που αξιοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων 3Gπαρουσίασε αύξηση, φθάνοντας στους (διείσδυση στον πληθυσμό 30,5%). 6. Περιορισμοί - προτάσεις για μελλοντική έρευνα Η ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες επηρεάζεται από μια ποικιλία άλλων παραγόντων, όπως η πολυμορφία των υπηρεσιών τους, η δυνατότητα εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών, οι πρωτοβουλίες για ευρυζωνικές υπηρεσίες από την εκάστοτε τοπική κυβέρνηση και το επιχειρηματικό πλάνο των εταιρειών τηλεπικοινωνίας. Αν και οι πάροχοι συνήθως προσφέρουν συνδυασμένες υπηρεσίες (πρόσβαση σε γρήγορο Internet με τηλεόραση ή τηλέφωνο κλπ) η μελέτη αυτή ασχολήθηκε μόνο με την ευρυζωνική πρόσβαση, καθώς θεωρείται προαπαιτούμενο για την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα, συνεπώς, αναφέρεται σε σταθερή (τεχνολογία DSL) ευρυζωνική χρήση και δεν λαμβάνει υπόψη άλλους τρόπους ευρυζωνικής πρόσβασης. Αυτό 18

19 οφείλεται στην αρκετά μεγάλη απουσία καλωδιακών συνδέσεων, στην μέχρι σήμερα σχετικά μικρή επέκταση των ασύρματων συνδέσεων υψηλής ταχύτητας (κινητό, Wi-Fi, δορυφορική) και την αντίστοιχη έλλειψη στοιχείων σχετικά με τους τελικούς χρήστες αυτών των συνδέσεων, δεδομένου ότι η αντίστοιχη επίπτωση αυτών των τρόπων πρόσβασης σε ολόκληρη την ευρυζωνική αγορά είναι ακόμα σχετικά μικρή στην Ελλάδα. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού αυτών των πελατών αναμφίβολα θα επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση για σταθερές ευρυζωνικές γραμμές. Παράλληλα, νέα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (FTTx δίκτυα) είναι στο προσκήνιο, υποσχόμενα μεγαλύτερες ταχύτητες και σύγχρονες υπηρεσίες. Το 2012 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει χρονιά ορόσημο για την Ελλάδα αφού σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα υπάρξει για πρώτη φορά εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL σε τελικούς συνδρομητές σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας από τον ΟΤΕ. Αναμφισβήτητα, η διάθεση των υπηρεσιών VDSL αποτελεί μια τεχνολογική καινοτομία για την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών μιας και για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμες στο κοινό ταχύτητες των 30Mbps και 50Mbps download οι οποίες και θα μπορούν υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες περιεχομένου (IPTV HD, VoD) ή συνδεσιμότητας (Very Fast Internet, ehealth applications ). 19

20 Αναφορές Alleman J., Rappoport P., Communications Demand in Next Generation Networks. Presented in Workshop on Convergence, January 2007,Geneva. Cerno L., Perez T., Demand for Internet Access and Use in Spain. Eltrun E-business research center (http://www.eltrun.gr ). Europe s Information Society, i-2010, Impact of Broadband on Growth & Productivity (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010). Europe s Information Society, i-2010, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2009 (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010). Eurostat, Survey on ICT Usage in Householdsand by Individuals (http://epp.eurostat.eu.europa.eu). Fildes, R., Kumar, V., Telecommunications demand forecasting A review. Int. J. Forecast. 18, Garbacz C., Thompson Jr., H.G., Demand for telecommunication services in developing countries. Telecom. Policy. doi: /j.telpol Hellenic Telecommunications Organization, HTO (www.ote.gr). Information Society in Greece. Description of invitation 93 in Measure 4.2. (www.infosoc.gr). Mc Burney, P., Parsons, S., Green, J., Forecasting market demand for new telecommunication services: an introduction. Telematics Inform. 19, Moutafides G.M., Economides A.A., Demand for broadband in Greece. Telematics and Informatics. National Statistical Service of Greece, NSSG (www.statistics.gr). Newsletter November 2011, Hellenic Telecommunications and Post Commission, HTPC (www.eett.gr). 20

21 Observatory for the Greek Information Society, May (www.observatory.gr). Preston, P., Cawley, A., Metykova, M., Broadband and rural areas in the EU: from technology to applications and use. Telecom. Policy 31, Rappoport P, Taylor L, Kridel D., The Demand of Broadband: Access, Content, and the Value of Time. In: Crandall RW, Alleman JH (eds) Broadband: Should We Regulate High-Speed Internet Access? AEI-Brookings Joint Centre for Regulatory Studies, Washington, D.C. Sohn, S.Y., Kim, Y., Hwang, H.Y., Demand forecasting of high-speed Internet access service considering unknown time-varying covariates. Comput. Ind.Eng. 54, Stampoulaki, A., Broadband Strategy in Greece, Εργασίες Στρατηγικές για την Πληροφορική και Τηλεματική (Γ Εξάμηνο) ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καθηγητής Οικονομίδης Α. Α. (Επιμ.). Θεσσαλονίκη:CONTA.UOM.GR. Ανακτήθηκε από: World Bank Report, Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact (www.worldbank.org) Yannelis D., Christopoulos A, Kalantzis F., Estimating the demand for ADSL and ISDN services in Greece. Telecom. Policy, doi: /j.telpol

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου 2χρόνια από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου Εισαγωγή Προέδρου Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής πολιτικής είναι ορατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αθήνα Δεκέμβριος 2011 Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα Ανταγωνισμός και Επιχειρηματικότητα

Ευρυζωνικότητα Ανταγωνισμός και Επιχειρηματικότητα Ευρυζωνικότητα Ανταγωνισμός και Επιχειρηματικότητα Η Ευρυζωνικότητα από τη σκοπιά του ΟΤΕ Ο ΟΤΕ είναι η κινητήρια δύναμη της ευρυζωνικότητας στο σύνολο της Επικράτειας Υποστηρίζει σε υποδομές σχεδόν το

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα ρ. Αλέξανδρος Κ. Παπασπυρίδης Director, Corporate Solutions & Carrier Services Vivodi Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. apapaspyridis@vivodi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.4. Μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο 97 2.4.1. Τάσεις στη ευρωπαϊκή αγορά 97 2.4.2. Τάσεις στην Ελλάδα 99

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.4. Μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο 97 2.4.1. Τάσεις στη ευρωπαϊκή αγορά 97 2.4.2. Τάσεις στην Ελλάδα 99 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 8 1.1. Πορεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 8 1.1.1. Στον κόσμο 8 1.1.2. Στην Ευρώπη 8 1.1.3. Στην Ελλάδα 12 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το 2013. Διοικητική περίληψη...6 1. Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών...

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το 2013. Διοικητική περίληψη...6 1. Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών... Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το 2013 Περιεχόμενα Διοικητική περίληψη...6 1. Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών...10 1.1. Πορεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών...10

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008 0 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση 2007 3. Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολο- Σ γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά έσοδα: - Ενίσχυση εσόδων σταθερής στην Ελλάδα, κυρίως χάρη σε Broadband & TV - Περαιτέρω βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίζει την ψηφιακή αγορά. Τι κερδίζει ο καταναλωτής;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίζει την ψηφιακή αγορά. Τι κερδίζει ο καταναλωτής; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίζει την ψηφιακή αγορά Τι κερδίζει ο καταναλωτής; Κωνσταντίνος Χαμπίδης administrator at adslgr.com Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός H ελληνική εικόνα Νοικοκυριά με σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 ΕΕΤΤ: 2005-2009 Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εισαγωγή & Όραµα 2005-2009: Θεµελίωση της Ευρυζωνικότητας Άνοιγµα Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Online 15µελή Πέτρος Σαλαβασίδης Γεώργιος Αθανασάκης Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήµατα» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Νοµοθεσία Άρθρο 5 Α του Συντάγµατος, ικαίωµα στην Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλος στην Ευρυζωνικότητα

Ο Pόλος στην Ευρυζωνικότητα Ο Pόλος των ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Ευρυζωνικότητα Αρχιτεκτονική Υλοποίησης Υπηρεσιών Πάνω Απο xdsl Πλεονεκτήµατα του DSL Ελεύθερη γραµµή για να αναπτυχθούν τεχνολογίες Video λύσεων µε IP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ, Λαγονήσι, 6-9 Ιουνίου, 2008 Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Αυτό το White Paper της Strategic International SA εξηγεί τι σηµαίνουν οι υπηρεσίες Broadband και κατά πόσο οι τηλεπικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, http://infostrag.gr/ Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:

Διαβάστε περισσότερα

«16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies»

«16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies» «16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies» 1 2 δισ Συνεισφορά στο ΑΕΠ Οι κινητές επικοινωνίες συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στο ΑΕΠ κατά 6,8% και 1,2 δισ. στα δημόσια έσοδα. Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει!

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Το S1aaS (Soft1 as a Service) είναι το νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού Soft1, που αξιοποιεί το Internet. O πελάτης δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 4ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Μάιος 2014

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 4ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Μάιος 2014 Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 4ο Τρίμηνο 2013 Έκδοση Μάιος 2014 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από τους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Samprakou Ioanna ICT/Telecom Engineer Special Advisor to the Minister of Transport

Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Samprakou Ioanna ICT/Telecom Engineer Special Advisor to the Minister of Transport Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Samprakou Ioanna ICT/Telecom Engineer Special Advisor to the Minister of Transport & Communications Το όραμα Ψηφιακό άλμα της χώρας Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία:

Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία: Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet Association of Hellenic Internet Users Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία: Αν είναι να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιώτεροι, ας μη μείνουν πίσω οι φτωχοί. Creating regional

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα 1.1 Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 2ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Σεπτέμβριος 2013

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 2ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Σεπτέμβριος 2013 Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 2ο Τρίμηνο 2013 Έκδοση Σεπτέμβριος 2013 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ Παρουσίαση στο e-government Conference Developing Public Services for the Future Transforming,

Διαβάστε περισσότερα

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον IPTV ένα βήμα προς το μέλλον Τι είναι το IPTV; Είναι Τηλεόραση Η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και πιο συγκεκριμένα ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL). Βασίζεται σε Internet Protocol

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα