Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ"

Transcript

1 Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011

2 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, , Ακινα Τθλ.: , Fax: URL: Ελζνθ Βζργθ Τμιμα Μελετϊν Το «Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» εντάςςεται ςτο Ε.Ρ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγχρθματοδοτείται ςε ποςοςτό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και 20% από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 2

3 Ειςαγωγι Το Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ παρακολουκεί, ςε ετιςια βάςθ, τθν εξζλιξθ των δεικτϊν που ςχετίηονται με τθ διείςδυςθ του διαδικτφου ςτα ελλθνικά νοικοκυριά και το ςφνολο του πλθκυςμοφ γενικότερα. Η παροφςα αναφορά ςυνοψίηει τα κυριότερα αποτελζςματα για το 2010, όπωσ ανακοινϊκθκαν από τθν Eurostat 1, ςτο πλαίςιο διεξαγωγισ τθσ ετιςιασ ζρευνασ για τθ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτα νοικοκυριά και τον πλθκυςμό (Survey on ICT Usage in Households and by Individuals). Η ζρευνα καλφπτει το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, θλικίασ ετϊν. Ρζραν τθσ Eurostat ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτοιχεία και από άλλεσ πθγζσ για πρόςκετθ πλθροφόρθςθ ςε επιμζρουσ κεματικζσ. Γενικι επιςκόπθςθ Το διαδίκτυο μπαίνει ςε ολοζνα και περιςςότερα ςπίτια χρόνο με το χρόνο, ζχοντασ πλζον καλφψει ςχεδόν το ιμιςυ του ςυνόλου. Ζτςι, το 46% των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν διζκετε το 2010 ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, ενϊ αν εςτιάςουμε ςε ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ αποκλειςτικά, το αντίςτοιχο ποςοςτό διαμορφϊνεται ςτο 41%. Το Σχιμα 1 ςυνοψίηει οριςμζνουσ βαςικοφσ δείκτεσ που αφοροφν ςτθ διείςδυςθ του διαδικτφου ςτον πλθκυςμό, ωσ προσ βαςικά δθμογραφικά ςτοιχεία. χιμα 1: % ατόμων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο (2010, χριςθ το τελευταίο τρίμθνο) % ατόμων που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο (2010) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 1 3

4 Ρερνϊντασ λοιπόν ςε επίπεδο χρθςτϊν, και με βάςθ τα κφρια δθμογραφικά τουσ χαρακτθριςτικά, προκφπτει ότι πιο ζντονθ χριςθ του διαδικτφου κάνουν: οι άνδρεσ οι νζοι θλικίασ τα άτομα υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αςτικϊν κζντρων Επίςθσ, για λόγουσ ςωςτισ ερμθνείασ των αποτελεςμάτων και αποφυγισ λακϊν ςυγκριςιμότθτασ με τιμζσ παρελκόντων ετϊν, να ςθμειωκεί ότι ζνα μζροσ των αποτελεςμάτων που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια αναφζρεται ςτουσ τακτικοφς χρήστες του διαδικτφου, όπωσ δθμοςιεφονται από τθ Eurostat. Ο όροσ τακτικι χριςθ του διαδικτφου υποδθλϊνει τθ χριςθ που γίνεται τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα, ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο κακθμερινά. 4

5 Κατοχι και χριςθ ςυςκευϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ Μια πρϊτθ εικόνα του ψθφιακοφ τοπίου ςε επίπεδο πολιτϊν λαμβάνουμε από τουσ βαςικοφσ δείκτεσ διείςδυςθσ των νζων τεχνολογιϊν, του διαδικτφου και τθσ τθλεφωνίασ ςτον πλθκυςμό (ςχιμα 2). χιμα 2: Διείςδυςθ Η/Υ, διαδικτφου και τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα (2010) Βαςικοί δείκτεσ διείςδυςθσ ΣΠΕ (% Ελλινων) 86% 89% 84% 83% 92% 93% 94% 82% 82% 84% Κατοχι Η/Υ Κατοχι κινθτοφ τθλεφϊνου 53,40% 36,70% 23% 40,20% 25% 44% 31% 22% 47,30% 38% 33% 46% 41% Νοικοκυριά με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο Νοικοκυριά με ευρυηωνικι ςφνδεςθ 4% 7% Κατοχι ςτακεροφ τθλεφϊνου Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ, Focus Bari (Ζρευνα WebID) Η ςτακερι τθλεφωνία παρουςιάηει ςτακεροποιθτικι τάςθ περί το 85%, ενϊ αξίηει να αναφερκεί ότι τθν τελευταία 5ετία αντιςτράφθκε ςχζςθ κινθτισ ςτακερισ, με τθν κινθτι να παίρνει προβάδιςμα ζναντι τθσ ςτακερισ που εμφάνιςε πτϊςθ ςε ςχζςθ με τθν πενταετία Η κινθτι τθλεφωνία ζχει φτάςει από τα προθγοφμενα κιόλασ ζτθ ςε επίπεδα κορεςμοφ, κακϊσ το 95% των Ελλινων ετϊν είναι κάτοχοι κινθτοφ τθλεφϊνου. Ππωσ φαίνεται και από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία, οι ονομαςτικζσ ςυνδζςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ ζφταςαν το 2010 (ςτοιχεία 3 ου τριμινου) ςτα 17,2 εκατομμφρια και θ αντίςτοιχθ ονομαςτικι διείςδυςθ ςτο 156,6%. Ππωσ φαίνεται από το ςχιμα 3, υπιρξε μια ςθμαντικι πτϊςθ το 2010 που ανζκοψε τθν αυξθτικι πορεία των τελευταίων ετϊν και οφείλεται ςτθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία αλλά και τθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ ςυνδρομθτϊν καρτοκινθτϊν. Σφμφωνα με ςτοιχεία των παρόχων, θ «διόρκωςθ» αυτι που ζλαβε χϊρα κατά το 2010 οφειλόταν και ςε ξεκακάριςμα τθσ πελατειακισ βάςθσ των εταιριϊν του κλάδου και δεν αναμζνονται περαιτζρω εκπλιξεισ για τα επόμενα τρίμθνα. 5

6 χιμα 3: Ονομαςτικι διείςδυςθ κινθτισ τθλεφωνίασ υνδρομζσ κινθτισ τθλεφωνίασ (ανά 100 κατοίκουσ) 180% 112% 125% 145% 169% 156,6% Ρθγι: Τιμζσ : Eurostat. Τιμι 2010: ςτοιχεία παρόχων (3 ο τρίμθνο). 6

7 Πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Το 2010, 1 ςτουσ 2 Ζλλθνεσ διλωςε ότι χρθςιμοποίθςε Η/Υ και το 44% ότι ζκανε χριςθ του διαδικτφου. Στον αντίποδα, ςθμαντικό είναι πλζον και το ποςοςτό των πολιτϊν που χρθςιμοποιοφν υπθρεςίεσ 3 θσ γενιάσ (3G). Συγκεκριμζνα, 1 ςτουσ 4 φζρεται να ζχει κάνει χριςθ υπθρεςιϊν δεδομζνων 3G, είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου είτε μζςω ςφνδεςθσ του φορθτοφ τουσ υπολογιςτι με τθ χριςθ καρτϊν/ usb sticks για πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω των δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ. Ωςτόςο, θ δεφτερθ κατθγορία καταλαμβάνει μόνο το 3% του προθγοφμενου ποςοςτοφ (βλ. ςχιμα 4). χιμα 4: Δείκτεσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο Ποςοςτό Ελλινων που... 48% 44% 24,6% 3% Χρθςιμοποίθςαν Η/Υ Συνδζκθκαν ςτο διαδίκτυο Είναι ενεργοί ςυνδρομθτζσ υπθρεςιϊν 3G* Συνδζκθκαν ςτο διαδίκτυο μζςω laptop** Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΕΤΤ * Διείςδυςθ ενεργϊν ςυνδρομθτϊν κινθτϊν τθλεπικοινωνιϊν 3θσ γενιάσ (3G),που κατά το τελευταίο τρίμθνο ζκαναν χριςθ υπθρεςιϊν δεδομζνων 3G (Internet, online gaming κλπ). Ρερίοδοσ αναφοράσ: Δεκζμβριοσ 2010 ** % πολιτϊν που ζκαναν χριςθ καρτϊν/ usb sticks για πρόςβαςθ ςτο Internet από φορθτοφσ υπολογιςτζσ, μακριά από το ςπίτι ι το γραφείο, μζςω δικτφων 3G. Εςτιάηοντασ ςτουσ πιο ενεργοφσ χριςτεσ, προκφπτει ότι το 41% των Ελλινων ςυνδζονταν ςε -τουλάχιςτονεβδομαδιαία βάςθ ςτο διαδίκτυο, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 7,9% ςε ςχζςθ με το 2009 και του 24% ςε ςχζςθ με το Η απόςταςθ από τον αντίςτοιχο ευρωπαϊκό μζςο όρο παραμζνει, ωςτόςο, ςτακερι κατά τα τελευταία χρόνια και είναι τθσ τάξθσ των ποςοςτιαίων μονάδων (βλ. ςχιμα 5.1). Αντίςτοιχα, τα ποςοςτά για τουσ χριςτεσ που ςυνδζκθκαν τουλάχιςτον μια φορά το τελευταίο τρίμθνο φαίνονται ςτο ςχιμα 5.2. Ραρόμοια θ εικόνα και όςον αφορά τθ διείςδυςθ των οικιακϊν ςυνδζςεων, κακϊσ το 46% των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν διακζτει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ζναντι 70% κατά μζςο όρο ςτθν Ευρϊπθ των 27. Και ςε αυτόν τον δείκτθ θ βελτίωςθ είναι πολφ μεγάλθ, ιτοι 21% και 48% ζναντι του 2009 και 2008 αντίςτοιχα (βλ. ςχιμα 6). 7

8 χιμα 5.1: % τακτικϊν χρθςτϊν του διαδικτφου % ατόμων που χρθςιμοποιοφν τακτικά το διαδίκτυο χιμα 5.2: % χρθςτϊν του διαδικτφου τελευταίο 3μθνο % ατόμων που ςυνδζκθκαν ςτο διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο 43% 18% 45% 23% 51% 28% 56% 33% 60% 38% 65% 41% Ελλάδα ΕΕ 27 51% 22% 52% 29% 57% 33% 62% 38% 65% 42% 69% 44% Ελλάδα ΕΕ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat χιμα 6: % διαςυνδεδεμζνων νοικοκυριϊν % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο 70% 54% 49% 48% 22% 23% 25% 60% 31% 65% 38% 46% Ελλάδα ΕΕ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Από τα νοικοκυριά που δεν ζχουν ςφνδεςθ, θ πλειοψθφία προβάλλει ωσ κυριότερο λόγο τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για τισ πλθροφορίεσ του διαδικτφου (34%) και τθν ζλλειψθ δεξιοτιτων χριςθσ (33%). Στον αντίποδα, πολφ μικρό ποςοςτό εκφράηει ανθςυχία για τθν αςφάλεια των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων (2%). 8

9 χιμα 7: Λόγοι μθ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο Λόγοι μθ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο Οι πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτο διαδίκτυο δε ςασ είναι χριςιμεσ/ δε ςασ ενδιαφζρουν Ελλειψθ ικανοτιτων 34% 33% Δε κζλετε (κεωρείτε το περιεχόμενο επιηιμιο, κλπ.) 19% Άλλοσ λόγοσ Το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ είναι υψθλό Το κόςτοσ πρόςβαςθσ είναι υψθλό Ρρόςβαςθ ςτο internet από κάπου αλλοφ 13% 12% 10% 7% Ρροςωπικοί λόγοι, λόγοι αςφάλειασ προςωπικϊν δεδομζνων Λόγω ςωματικισ αναπθρίασ 2% 1% Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat. Ρερνϊντασ από επίπεδο νοικοκυριοφ ςε ατομικό επίπεδο, παρατθροφμε ότι θ θλικία είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ παράγοντασ για τθ μθ-χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και διαδικτφου. Με τουσ νζουσ να χρθςιμοποιοφν ολοκλθρωτικά τισ νζεσ τεχνολογίεσ, παρατθροφμε τουσ δείκτεσ διείςδυςθσ να πζφτουν ευκζωσ ανάλογα με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ των ατόμων. Το ςχιμα 8 παρουςιάηει τθν θλικιακι κατανομι όςων δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει ποτζ θλεκτρονικό υπολογιςτι και διαδίκτυο. χιμα 8: Μθ χριςθ υπολογιςτϊν και διαδικτφου % μθ χριςθσ Η/Τ και διαδικτφου ανά θλικία Δεν ζχουν κάνει ποτζ χριςθ Η/Υ Δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει ποτζ το Διαδίκτυο 21,3% 20,6% 24,3% 23,7% 27,4% 25,5% 15,9% 16,5% 9,7% 10,2% 2,7% 2,0% Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 9

10 Ωσ προσ τον τόπο πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, θ πλειοψθφία προτιμά το ςπίτι (86,2%) και ακολουκεί ο χϊροσ εργαςίασ με 36,9%. Αρκετά μικρότερα είναι τα ποςοςτά για τουσ λοιποφσ χϊρουσ πρόςβαςθσ, με τα internet café να προςελκφουν λιγότερουσ από ζνα ςτουσ δζκα χριςτεσ και τα ςθμεία αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (αεροδρόμια, ξενοδοχεία, κλπ) να κατατάςςονται τελευταία με 2,5%. Η διακεςιμότθτα ςθμείων δωρεάν αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτθν Ελλάδα αυξάνεται ςτακερά και αναμζνεται να δθμιουργθκοφν πολλά νζα ςθμεία τα προςεχι ζτθ. Αξιόλογθ είναι και θ προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ όλων των wifi hotspots ςε ζναν θλεκτρονικό οδθγό, όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί αφενόσ να ενθμερωκεί, αφετζρου να δθλϊςει νζα ςθμεία που λείπουν από τον κατάλογο: Επιπλζον, ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ δράςθ που υλοποιεί το Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ για τθν καταγραφι όλων των δθμόςιων δωρεάν ςθμείων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (free public wifi hotspots) που εγκαταςτάκθκαν ςτθν Ελλάδα με ςυγχρθματοδότθςθ από το Γ' ΚΡΣ. Στόχοσ τθσ εν λόγω δράςθσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ τθσ τρζχουςασ λειτουργικισ τουσ κατάςταςθσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ των ανενεργϊν ςθμείων και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για μζγιςτθ, αλλά και βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ. χιμα 8: Τόποσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο* % ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο ανά τόπο πρόςβαςθσ 86% 37% 13% 9% 9% 3% Σπίτι Χϊροσ εργαςίασ Σπίτια φίλων/ ςυγγενϊν Εκπαιδευτικοί χϊροι Internet café wi-fi hotspots Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat. * Τα ποςοςτά αφοροφν ςτα άτομα που ζκαναν χριςθ του διαδικτφου κατά το τελευταίο τρίμθνο από τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ 10

11 Λόγοι πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο Ενδιαφζρον παρουςιάηει να δει κανείσ τισ κυριότερεσ αςχολίεσ των χρθςτϊν του διαδικτφου. Ραρακάτω φαίνονται τα αποτελζςματα για τθν τελευταία τριετία, και εκφράηουν το ποςοςτό των χρθςτϊν του διαδικτφου (όςοι ζκαναν χριςθ το τελευταίο τρίμθνο) που πραγματοποίθςαν τθν κάκε επιμζρουσ δραςτθριότθτα. χιμα 9: Λόγοι χριςθσ του διαδικτφου (% ατόμων που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο) Διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ (% χρθςτϊν) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα και υπθρεςίεσ Αποςτολι/ λιψθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) Εκμάκθςθ και εκπαίδευςθ Ανάγνωςθ εφθμερίδων / περιοδικϊν Αναηιτθςθ πάςθσ φφςεωσ πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν απόκτθςθ γνϊςθσ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για κζματα υγείασ Κατζβαςμα παιχνιδιϊν, εικόνων, μουςικισ, ταινιϊν Web ραδιόφωνο / web τθλεόραςθ Συναλλαγι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ Τθλεφωνία, βιντεοκλιςεισ Ραραγγελία αγακϊν ι υπθρεςιϊν Αναηιτθςθ εργαςίασ Για Τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ Συμμετοχι ςε on-line εκπαιδευτικά προγράμματα Συνδρομι ςε υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ Για Ρϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν (π.χ. μζςω δθμοπραςιϊν) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 11

12 Σαν ζνα πρϊτο γενικό ςχόλιο, μποροφμε να ποφμε πωσ ο χάρτθσ δραςτθριοτιτων παραμζνει ςχετικά ςτακερόσ τα τελευταία χρόνια, με τθ μεγαλφτερθ ποςοςτιαία αφξθςθ να παρατθρείται ςτθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ ςχετικά με κζματα υγείασ (από 27% ςτο 50%), κακϊσ και τθν ανάγνωςθ θλεκτρονικϊν περιοδικϊν και εφθμερίδων (από 49% ςτο 57%). Στο ςφνολο των δραςτθριοτιτων, πρϊτεσ ζρχονται όςεσ ςχετίηονται με τθν επικοινωνία ( ) και τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν γενικισ φφςεωσ, ςχετικϊν με εργαςία, ενθμζρωςθ, υγεία, κλπ. Επιπλζον, 4 ςτουσ 10 χριςτεσ επιλζγουν το διαδίκτυο για δουν τθλεοπτικζσ εκπομπζσ ι να ακοφςουν ραδιόφωνο, αλλά και για να κατεβάςουν μουςικι, ταινίεσ και παιχνίδια. Πςον αφορά τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 3 ςτουσ 10 χριςτεσ χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για να βρουν πλθροφορίεσ, να κατεβάςουν ζντυπα/ αιτιςεισ αλλά και να πραγματοποιιςουν ολοκλθρωμζνεσ ςυναλλαγζσ (π.χ. υποβολι φορολογικισ διλωςθσ). Το θλεκτρονικό εμπόριο ζχει διείςδυςθ μόλισ 20% ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου και αναμζνεται να αυξθκεί εφόςον υπάρξει και θ ςχετικι ανάπτυξθ του εν λόγω τομζα από τισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Ρολφ μικρά είναι και τα ποςοςτά για τθ χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ τραπεηικισ και πϊλθςθσ προϊόντων/ υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου. Ο χαμθλόσ βακμόσ απορρόφθςθσ υπθρεςιϊν ςυναλλακτικοφ χαρακτιρα ζχει να κάνει, μεταξφ άλλων, και με τουσ προβλθματιςμοφσ που ζχουν οι πολίτεσ ωσ προσ τθ διάκεςθ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων κακϊσ επίςθσ και με κζματα αςφάλειασ. Ο ρόλοσ των social media Αξιοςθμείωτθ είναι και θ απιχθςθ των εφαρμογϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media), που ςθματοδότθςαν τθν εποχι του web 2.0, με πιο γνωςτζσ τισ YouTube, Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, κλπ. Ξεφεφγοντασ από τθν πακθτικι λιψθ πλθροφοριϊν ςε (ςτατικζσ κυρίωσ) ιςτοςελίδεσ, ο χριςτθσ ςυμμετζχει πλζον ενεργά ςτθν παγκόςμια online κοινότθτα δθμιουργϊντασ ο ίδιοσ περιεχόμενο και επικοινωνϊντασ το μζςω πλθκϊρασ εφαρμογϊν. Κυριότερα εργαλεία του web 2.0 αποτελοφν οι εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, τα blogs, wikis, web APIs, mashups, RSS feeds, peer-to-peer networking, κλπ. Η δυνατότθτα που δίνεται ςτο χριςτθ να επικοινωνιςει, να μοιραςτεί, να δθμιουργιςει περιεχόμενο και να εκφράςει ανοιχτά τθν άποψι του για οτιδιποτε ςυμβαίνει ςτον κόςμο, ζχει αλλάξει ριηικά το τοπίο ωσ προσ τον τρόπο, τθν ποιότθτα και τθν ταχφτθτα τθσ ενθμζρωςθσ. Το φαινόμενο που λζγεται Facebook ζχει πικανότατα αποτελζςει, μεταξφ άλλων, και μοχλό διείςδυςθσ του διαδικτφου ςτον πλθκυςμό, κακϊσ δεν είναι λίγοι αυτοί που χρθςιμοποίθςαν πρϊτθ φορά το internet προκειμζνου να δθμιουργιςουν το προςωπικό τουσ προφίλ ςτο τόςο πολυςυηθτθμζνο site κοινωνικισ δικτφωςθσ. Αμφιλεγόμενο, πολυςυηθτθμζνο, κατακριτζο από πολλοφσ αλλά πάντα αμείωτα δθμοφιλζσ, το facebook χρθςιμοποιείται ςιμερα ακόμθ και ωσ εργαλείο μάρκετινγκ από πολλζσ επιχειριςεισ, ενϊ θ ιςτορία τθσ δθμιουργίασ του ζγινε και κινθματογραφικι ταινία το Σιμερα αρικμεί περί τα 500 εκατομμφρια χριςτεσ παγκοςμίωσ, ενϊ ςτουσ λόγουσ τθσ μεγάλθσ του επιτυχίασ ςυγκαταλζγονται το ότι είναι απλό, διαςκεδαςτικό και επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να εκφράςουν κάκε ςτιγμι τι νιϊκουν γράφοντασ ζνα ςφντομο μινυμα (status), να αναρτιςουν τθν αγαπθμζνθ τουσ μουςικι, φωτογραφίεσ κλπ. 12

13 Ζχει ςυμβεί πολλζσ φορζσ μια είδθςθ να διαδοκεί μζςα ςε ελάχιςτα λεπτά ςτθν κοινότθτα του Twitter ακόμθ και ϊρεσ πριν προβλθκεί ςε δελτία ειδιςεων, αναρτθκεί ςε ειδθςεογραφικά sites κλπ, ενϊ θ ταυτόχρονθ ςυμμετοχι χιλιάδων χρθςτϊν ςυρρικνϊνει τθν πικανότθτα παραπλθροφόρθςθσ. Ο τρόποσ λειτουργίασ του twitter, που επιτρζπει τθ δθμοςίευςθ ςφντομων μθνυμάτων ζωσ 140 χαρακτιρεσ, δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ζχει ανά πάςα ςτιγμι και μζςα ςε λίγα μόνο λεπτά ζνα πλιρεσ snapshot του τι ςυμβαίνει εκεί ζξω από τα τελευταία γεγονότα ςτο παγκόςμιο πολιτικό ςκθνικό μζχρι το ςκορ του υπό εξζλιξθ ακλθτικοφ αγϊνα. Η ποιότθτα και το είδοσ των πλθροφοριϊν που επικυμεί κάποιοσ να προςλαμβάνει ελζγχεται ζμμεςα από το ποιοφσ κα επιλζξει να ακολουκιςει. Σφμφωνα με ςτοιχεία ερευνϊν 2, το ποςοςτό των Ελλινων που χρθςιμοποιεί τα social media διαμορφϊκθκε ςτο 36% το 4 ο τρίμθνο του 2010, ζναντι μόλισ 14% το 1 ο τρίμθνο του 2009 (αφξθςθ 157%) και 2% το 1 ο τρίμθνο του 2008 (αφξθςθ 1550%). Δθμοφιλζςτερθ εφαρμογι αποδεικνφεται το YouTube με μζςθ μθνιαία διείςδυςθ 44% και ακολουκεί το Facebook με 33%, ενϊ ςε πολφ χαμθλότερα επίπεδα ακολουκεί το MySpace (3%) και τα Hi5, Twitter, Blogger (2%). Αναλφοντασ τα χαρακτθριςτικά των ατόμων που αςχολοφνται με τα social media, οι διαφοροποιιςεισ είναι μικρζσ ωσ προσ το φφλο ι τθ γεωγραφικι περιοχι, αλλά μεταβάλλονται ςθμαντικά ωσ προσ τθν θλικία. Ππωσ ςυμβαίνει και με τθ χριςθ του διαδικτφου γενικότερα, ζτςι κι εδϊ τα πρωτεία κατζχουν οι νζοι (βλ. Σχιμα 10). χιμα 10: % ατόμων που επιςκζπτονται ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ Επιςκεψιμότθτα social media ανά θλικία (%) Ρθγι: Focus Bari, ςτοιχεία Δεκ Ηλεκτρονικζσ δραςτθριότθτεσ ανά θλικία Σφμφωνα με ςτοιχεία του 2010, ςτον πίνακα 1 παρουςιάηονται οι δθμοφιλζςτερεσ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ ανά θλικιακι ομάδα, ςυμπλθρωματικά προσ τα αποτελζςματα για τον γενικό πλθκυςμό (βλ. Σχιμα 9). 2 Ζρευνα WEB ID [2010], Focus Bari (υπό τθν αιγίδα του Ραρατθρθτθρίου για τθν ΚτΡ) 13

14 Πίνακασ 1. Δραςτθριότθτεσ χρθςτϊν διαδικτφου ανά θλικία (% ςτο ςφνολο των χρθςτϊν του τελευταίου 3μινου) ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ανά θλικία (% χρθςτϊν) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα και υπθρεςίεσ Αποςτολι/ λιψθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) Ανάγνωςθ εφθμερίδων / περιοδικϊν Υπθρεςίεσ ταξιδίων/ διαμονισ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για κζματα υγείασ Αποςτολι μυνθμάτων ςε ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, blogs, chat sites), instant messaging Κατζβαςμα παιχνιδιϊν, εικόνων, μουςικισ, ταινιϊν Web ραδιόφωνο / web τθλεόραςθ Συναλλαγι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ Τθλεφωνία, βιντεοκλιςεισ Δθμιουργία περιεχομζνου που και ανάρτθςι του για κοινι χριςθ Για Τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ Αναηιτθςθ εργαςίασ / αίτθςθ για δουλειά Για Ρϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν (π.χ. μζςω δθμοπραςιϊν) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Με πράςινο χρϊμα ζχουν τονιςτεί οι 5 δραςτθριότθτεσ που ςυγκεντρϊνουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςε κάκε θλικιακι ομάδα. Στισ περιςςότερεσ κατθγορίεσ υπάρχει ομοιομορφία, με εξαίρεςθ αυτϊν των νεότερων χρθςτϊν ετϊν που χρθςιμοποιοφν κυρίωσ εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, ανταλλαγισ μθνυμάτων ςε πραγματικό χρόνο (instant messaging) και online ψυχαγωγίασ. Η Περιφερειακι διάςταςθ Το ςχιμα 11 δίνει τουσ βαςικοφσ δείκτεσ διείςδυςθσ του διαδικτφου, με ανάλυςθ ανά ευρφτερθ γεωγραφικι περιφζρεια. Η Αττικι ςυγκεντρϊνει το υψθλότερο ποςοςτό νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (57%), ενϊ θ Βόρεια Ελλάδα το χαμθλότερο (37%), ακολουκοφμενθ από τθν παρόμοια επίδοςθ τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ (38%). Τα νθςιά του Βορείου Αιγαίου και θ Κριτθ παρουςιάηουν καλφτερεσ, ςυγκριτικά, επιδόςεισ και πλθςιάηουν περιςςότερο τουσ δείκτεσ τθσ Αττικισ. Ραρόμοια είναι και θ επικρατοφςα εικόνα ωσ προσ το ποςοςτό των ατόμων που κάνουν τακτικι χριςθ του διαδικτφου. Ωσ προσ τουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ, για τθν τριετία θ Κεντρικι Ελλάδα παρουςίαςε τουσ υψθλότερουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ ςτα διαςυνδεδεμζνα νοικοκυριά ( 100%), τα νοικοκυριά με ευρυηωνικι πρόςβαςθ ( 162%) και τουσ τακτικοφσ χριςτεσ του διαδικτφου ( 50%). Στον αντίποδα, τουσ χαμθλότερουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ παρουςίαςε θ Αττικι (κατ αντιςτοιχία 27%, 50% και 11%). Η επιτάχυνςθ τθσ περιφζρειασ οφείλεται ςτθν κακυςτζρθςθ απορρόφθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ζναντι τθσ πρωτεφουςασ αλλά και ςτισ επενδφςεισ που ζγιναν τα τελευταία χρόνια για μείωςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ κζντρου περιφζρειασ. 14

15 χιμα 11: % διείςδυςθσ του διαδικτφου, ανά γεωγραφικι περιφζρεια Διείςδυςθ του διαδικτφου ανά ευρφτερθ Περιφζρεια % Νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο % Νοικοκυριϊν με ευρυηωνικι ςφνδεςθ % τακτικϊν χρθςτϊν του διαδικτφου Επικράτεια Βόρεια Ελλάδα Κεντρικι Ελλάδα Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Αττικι Νθςιά Αιγαίου, Κριτθ 15

16 Χριςθ Η/Υ Χριςθ διαδικτφου Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Η χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ανά φφλο Οι άνδρεσ ςυνεχίηουν να ζχουν το προβάδιςμα ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Τόςο ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν όςο και ςτθ χριςθ του διαδικτφου, οι επιδόςεισ των δφο φφλων αυξικθκαν ιςόποςα διατθρϊντασ τθ μεταξφ τουσ διαφορά ςτισ 8-10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. χιμα 12: % ατόμων που χρθςιμοποίθςαν Η/Υ & διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο ανάλυςθ ανά φφλο Γυναίκεσ 33% 40% 38% Άνδρεσ Γυναίκεσ 49% 47% 43% 44% 43% 40% Άνδρεσ 52% 51% 49% Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Ο πίνακασ 2 εξειδικεφει τα ποςοςτά χριςθσ του διαδικτφου ανδρϊν και γυναικϊν, με διαχωριςμό και ωσ προσ τθν θλικία, ενϊ εςτιάηει ακόμθ πιο ςυγκεκριμζνα ςε τακτικοφσ χριςτεσ. Αξίηει να ςθμειωκοφν τα εξισ: Στουσ νζουσ ζχει εξαλειφκεί το ψθφιακό χάςμα των φφλων, ενϊ μόλισ πριν δυο χρόνια είχαν απόςταςθ 10 ποςοςτιαίων μονάδων, με τα αγόρια να προθγοφνται. Στθ μζςθ βακμίδα ετϊν, οι άντρεσ προθγοφνται ςτακερά των γυναικϊν κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, τα τελευταία τρία ζτθ Στισ θλικίεσ άνω των 55 ετϊν, θ απόςταςθ ανδρϊν και γυναικϊν παρουςιάηει τάςεισ διεφρυνςθσ αντί ςφγκλιςθσ, με τα ποςοςτά τακτικϊν χρθςτϊν να κυμαίνονται ςε αρκετά χαμθλά επίπεδα Πίνακασ 2. Τακτικοί χριςτεσ διαδικτφου ανά φφλο και θλικία (% ατόμων, ) Γυναίκεσ Άνδρεσ Σφνολο Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 16

17 Στισ ζρευνεσ τθσ Eurostat για τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν από τουσ πολίτεσ, εξετάςτθκε μεταξφ άλλων και το επίπεδο δεξιοτιτων τουσ ςτθ χριςθ Η/Υ (2009) και διαδικτφου (2010). Αν διακρίνουμε 3 επίπεδα δεξιοτιτων (χαμθλό, μζςο, υψθλό), οι επιδόςεισ ανδρϊν και γυναικϊν αποτυπϊνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. χιμα 13: Επίπεδο δεξιοτιτων ςτθ χριςθ Η/Υ (2009) και διαδικτφου (2010) ανά φφλο Χαμθλό Μζςο Υψθλό 27% 23% Χαμθλό Μζςο 12% 16% 16% 14% 15% 23% 19% 27% 17% Υψθλό 12% 16% 14% 15% 9% 17% 6% 19% 2% Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ Χριςθ Η/Υ Χριςθ διαδικτφου Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Χριςθ Η/Υ Χριςθ διαδικτφου Ερμθνεφοντασ τα αποτελζςματα, παρατθρείται ότι Άνδρεσ και γυναίκεσ ζχουν καλφτερεσ δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν απ ότι ςτθ χριςθ του διαδικτφου. Οι δεξιότθτεσ των ανδρϊν είναι υψθλότερεσ ζναντι των γυναικϊν Η κφρια μάηα των χρθςτϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ανικει ςτο μζςο επίπεδο δεξιοτιτων, ενϊ των χρθςτϊν διαδικτφου ςτο χαμθλό. 17

18 Ποιά είναι όμωσ η εικόνα ςε ςχέςη με την Ευρώπη; Σε ςφγκριςθ με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ, τόςο οι γυναίκεσ όςο και οι άντρεσ ςτθν Ελλάδα ζχουν διατθριςει ι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αυξιςει τθν ψαλίδα του 2008 ςτθ χριςθ του διαδικτφου, που ζφταςε το 2010 τισ 23 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ για τουσ άνδρεσ και τισ 26 για τισ γυναίκεσ. χιμα 14: Συχνι χριςθ διαδικτφου (2008, 2010) % χρθςτϊν του διαδικτφου (τελευταίο 3μθνο) 72% 49% 66% % GR Άνδρεσ EU27 GR Γυναίκεσ EU27 (2008) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Βάςθ: Χριςτεσ διαδικτφου τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ Αν εξετάςουμε τα παραπάνω ποςοςτά και με κατθγοριοποίθςθ ωσ προσ το επίπεδο εκπαίδευςθσ των πολιτϊν, παρατθρείται ότι αυτό επθρεάηει άμεςα - ανεξαρτιτωσ φφλου - το βακμό που χρθςιμοποιοφν οι πολίτεσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ. χιμα 15: Χριςθ διαδικτφου ανά φφλο και επίπεδο εκπαίδευςθσ (2010) Χαμθλό Μζςο Υψθλό 93% 91% 60% 78% 53% 75% 52% 74% 43% 72% 21% 11% GR EU27 GR EU27 Άνδρεσ Γυναίκεσ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 3 3 Κατθγοριοποίθςθ μορφωτικοφ επιπζδου: Χαμθλό: απόφοιτοι Δθμοτικοφ & Γυμναςίου, Μζςο: απόφοιτοι Λυκείου, Υψθλό: απόφοιτοι ανωτζρων & ανωτάτων ςχολϊν, κάτοχοι μεταπτυχιακϊν/ διδακτορικϊν τίτλων. 18

19 Επιβεβαιϊνεται κι εδϊ ότι οι άνδρεσ εμφανίηουν υψθλότερα ποςοςτά ζναντι των γυναικϊν ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ, ωςτόςο το προβάδιςμα τουσ είναι μικρό ςτο μεςαίο και υψθλό μορφωτικό επίπεδο - τόςο για Ελλάδα όςο και Ευρϊπθ. Επίςθσ, θ απόκλιςθ Ελλάδασ και Ευρϊπθσ μειϊνεται όςο αυξάνει το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, κάτι που ιςχφει και για τα δφο φφλα. 19

20

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηίμηζη και Προκλήζεις ηοσ Κλάδοσ ηης Κινηηής Τηλεθωνίας ζηην Ελλάδα. Επιτελική Σύνοψη. Ιούλιος 2010

Αποηίμηζη και Προκλήζεις ηοσ Κλάδοσ ηης Κινηηής Τηλεθωνίας ζηην Ελλάδα. Επιτελική Σύνοψη. Ιούλιος 2010 Αποηίμηζη και Προκλήζεις ηοσ Κλάδοσ ηης Κινηηής Τηλεθωνίας ζηην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη Ιούλιος 2010 Η μελζτθ με αντικείμενο τθν «Κοινωνικο-οικονομικι Αποτίμθςθ του κλάδου τθσ Κινθτισ Τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα