Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ"

Transcript

1 Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011

2 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, , Ακινα Τθλ.: , Fax: URL: Ελζνθ Βζργθ Τμιμα Μελετϊν Το «Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» εντάςςεται ςτο Ε.Ρ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγχρθματοδοτείται ςε ποςοςτό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και 20% από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 2

3 Ειςαγωγι Το Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ παρακολουκεί, ςε ετιςια βάςθ, τθν εξζλιξθ των δεικτϊν που ςχετίηονται με τθ διείςδυςθ του διαδικτφου ςτα ελλθνικά νοικοκυριά και το ςφνολο του πλθκυςμοφ γενικότερα. Η παροφςα αναφορά ςυνοψίηει τα κυριότερα αποτελζςματα για το 2010, όπωσ ανακοινϊκθκαν από τθν Eurostat 1, ςτο πλαίςιο διεξαγωγισ τθσ ετιςιασ ζρευνασ για τθ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτα νοικοκυριά και τον πλθκυςμό (Survey on ICT Usage in Households and by Individuals). Η ζρευνα καλφπτει το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, θλικίασ ετϊν. Ρζραν τθσ Eurostat ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτοιχεία και από άλλεσ πθγζσ για πρόςκετθ πλθροφόρθςθ ςε επιμζρουσ κεματικζσ. Γενικι επιςκόπθςθ Το διαδίκτυο μπαίνει ςε ολοζνα και περιςςότερα ςπίτια χρόνο με το χρόνο, ζχοντασ πλζον καλφψει ςχεδόν το ιμιςυ του ςυνόλου. Ζτςι, το 46% των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν διζκετε το 2010 ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, ενϊ αν εςτιάςουμε ςε ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ αποκλειςτικά, το αντίςτοιχο ποςοςτό διαμορφϊνεται ςτο 41%. Το Σχιμα 1 ςυνοψίηει οριςμζνουσ βαςικοφσ δείκτεσ που αφοροφν ςτθ διείςδυςθ του διαδικτφου ςτον πλθκυςμό, ωσ προσ βαςικά δθμογραφικά ςτοιχεία. χιμα 1: % ατόμων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο (2010, χριςθ το τελευταίο τρίμθνο) % ατόμων που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο (2010) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 1 3

4 Ρερνϊντασ λοιπόν ςε επίπεδο χρθςτϊν, και με βάςθ τα κφρια δθμογραφικά τουσ χαρακτθριςτικά, προκφπτει ότι πιο ζντονθ χριςθ του διαδικτφου κάνουν: οι άνδρεσ οι νζοι θλικίασ τα άτομα υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αςτικϊν κζντρων Επίςθσ, για λόγουσ ςωςτισ ερμθνείασ των αποτελεςμάτων και αποφυγισ λακϊν ςυγκριςιμότθτασ με τιμζσ παρελκόντων ετϊν, να ςθμειωκεί ότι ζνα μζροσ των αποτελεςμάτων που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια αναφζρεται ςτουσ τακτικοφς χρήστες του διαδικτφου, όπωσ δθμοςιεφονται από τθ Eurostat. Ο όροσ τακτικι χριςθ του διαδικτφου υποδθλϊνει τθ χριςθ που γίνεται τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα, ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο κακθμερινά. 4

5 Κατοχι και χριςθ ςυςκευϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ Μια πρϊτθ εικόνα του ψθφιακοφ τοπίου ςε επίπεδο πολιτϊν λαμβάνουμε από τουσ βαςικοφσ δείκτεσ διείςδυςθσ των νζων τεχνολογιϊν, του διαδικτφου και τθσ τθλεφωνίασ ςτον πλθκυςμό (ςχιμα 2). χιμα 2: Διείςδυςθ Η/Υ, διαδικτφου και τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα (2010) Βαςικοί δείκτεσ διείςδυςθσ ΣΠΕ (% Ελλινων) 86% 89% 84% 83% 92% 93% 94% 82% 82% 84% Κατοχι Η/Υ Κατοχι κινθτοφ τθλεφϊνου 53,40% 36,70% 23% 40,20% 25% 44% 31% 22% 47,30% 38% 33% 46% 41% Νοικοκυριά με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο Νοικοκυριά με ευρυηωνικι ςφνδεςθ 4% 7% Κατοχι ςτακεροφ τθλεφϊνου Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ, Focus Bari (Ζρευνα WebID) Η ςτακερι τθλεφωνία παρουςιάηει ςτακεροποιθτικι τάςθ περί το 85%, ενϊ αξίηει να αναφερκεί ότι τθν τελευταία 5ετία αντιςτράφθκε ςχζςθ κινθτισ ςτακερισ, με τθν κινθτι να παίρνει προβάδιςμα ζναντι τθσ ςτακερισ που εμφάνιςε πτϊςθ ςε ςχζςθ με τθν πενταετία Η κινθτι τθλεφωνία ζχει φτάςει από τα προθγοφμενα κιόλασ ζτθ ςε επίπεδα κορεςμοφ, κακϊσ το 95% των Ελλινων ετϊν είναι κάτοχοι κινθτοφ τθλεφϊνου. Ππωσ φαίνεται και από τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία, οι ονομαςτικζσ ςυνδζςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ ζφταςαν το 2010 (ςτοιχεία 3 ου τριμινου) ςτα 17,2 εκατομμφρια και θ αντίςτοιχθ ονομαςτικι διείςδυςθ ςτο 156,6%. Ππωσ φαίνεται από το ςχιμα 3, υπιρξε μια ςθμαντικι πτϊςθ το 2010 που ανζκοψε τθν αυξθτικι πορεία των τελευταίων ετϊν και οφείλεται ςτθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία αλλά και τθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ ςυνδρομθτϊν καρτοκινθτϊν. Σφμφωνα με ςτοιχεία των παρόχων, θ «διόρκωςθ» αυτι που ζλαβε χϊρα κατά το 2010 οφειλόταν και ςε ξεκακάριςμα τθσ πελατειακισ βάςθσ των εταιριϊν του κλάδου και δεν αναμζνονται περαιτζρω εκπλιξεισ για τα επόμενα τρίμθνα. 5

6 χιμα 3: Ονομαςτικι διείςδυςθ κινθτισ τθλεφωνίασ υνδρομζσ κινθτισ τθλεφωνίασ (ανά 100 κατοίκουσ) 180% 112% 125% 145% 169% 156,6% Ρθγι: Τιμζσ : Eurostat. Τιμι 2010: ςτοιχεία παρόχων (3 ο τρίμθνο). 6

7 Πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Το 2010, 1 ςτουσ 2 Ζλλθνεσ διλωςε ότι χρθςιμοποίθςε Η/Υ και το 44% ότι ζκανε χριςθ του διαδικτφου. Στον αντίποδα, ςθμαντικό είναι πλζον και το ποςοςτό των πολιτϊν που χρθςιμοποιοφν υπθρεςίεσ 3 θσ γενιάσ (3G). Συγκεκριμζνα, 1 ςτουσ 4 φζρεται να ζχει κάνει χριςθ υπθρεςιϊν δεδομζνων 3G, είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου είτε μζςω ςφνδεςθσ του φορθτοφ τουσ υπολογιςτι με τθ χριςθ καρτϊν/ usb sticks για πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω των δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ. Ωςτόςο, θ δεφτερθ κατθγορία καταλαμβάνει μόνο το 3% του προθγοφμενου ποςοςτοφ (βλ. ςχιμα 4). χιμα 4: Δείκτεσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο Ποςοςτό Ελλινων που... 48% 44% 24,6% 3% Χρθςιμοποίθςαν Η/Υ Συνδζκθκαν ςτο διαδίκτυο Είναι ενεργοί ςυνδρομθτζσ υπθρεςιϊν 3G* Συνδζκθκαν ςτο διαδίκτυο μζςω laptop** Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΕΤΤ * Διείςδυςθ ενεργϊν ςυνδρομθτϊν κινθτϊν τθλεπικοινωνιϊν 3θσ γενιάσ (3G),που κατά το τελευταίο τρίμθνο ζκαναν χριςθ υπθρεςιϊν δεδομζνων 3G (Internet, online gaming κλπ). Ρερίοδοσ αναφοράσ: Δεκζμβριοσ 2010 ** % πολιτϊν που ζκαναν χριςθ καρτϊν/ usb sticks για πρόςβαςθ ςτο Internet από φορθτοφσ υπολογιςτζσ, μακριά από το ςπίτι ι το γραφείο, μζςω δικτφων 3G. Εςτιάηοντασ ςτουσ πιο ενεργοφσ χριςτεσ, προκφπτει ότι το 41% των Ελλινων ςυνδζονταν ςε -τουλάχιςτονεβδομαδιαία βάςθ ςτο διαδίκτυο, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 7,9% ςε ςχζςθ με το 2009 και του 24% ςε ςχζςθ με το Η απόςταςθ από τον αντίςτοιχο ευρωπαϊκό μζςο όρο παραμζνει, ωςτόςο, ςτακερι κατά τα τελευταία χρόνια και είναι τθσ τάξθσ των ποςοςτιαίων μονάδων (βλ. ςχιμα 5.1). Αντίςτοιχα, τα ποςοςτά για τουσ χριςτεσ που ςυνδζκθκαν τουλάχιςτον μια φορά το τελευταίο τρίμθνο φαίνονται ςτο ςχιμα 5.2. Ραρόμοια θ εικόνα και όςον αφορά τθ διείςδυςθ των οικιακϊν ςυνδζςεων, κακϊσ το 46% των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν διακζτει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ζναντι 70% κατά μζςο όρο ςτθν Ευρϊπθ των 27. Και ςε αυτόν τον δείκτθ θ βελτίωςθ είναι πολφ μεγάλθ, ιτοι 21% και 48% ζναντι του 2009 και 2008 αντίςτοιχα (βλ. ςχιμα 6). 7

8 χιμα 5.1: % τακτικϊν χρθςτϊν του διαδικτφου % ατόμων που χρθςιμοποιοφν τακτικά το διαδίκτυο χιμα 5.2: % χρθςτϊν του διαδικτφου τελευταίο 3μθνο % ατόμων που ςυνδζκθκαν ςτο διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο 43% 18% 45% 23% 51% 28% 56% 33% 60% 38% 65% 41% Ελλάδα ΕΕ 27 51% 22% 52% 29% 57% 33% 62% 38% 65% 42% 69% 44% Ελλάδα ΕΕ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat χιμα 6: % διαςυνδεδεμζνων νοικοκυριϊν % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο 70% 54% 49% 48% 22% 23% 25% 60% 31% 65% 38% 46% Ελλάδα ΕΕ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Από τα νοικοκυριά που δεν ζχουν ςφνδεςθ, θ πλειοψθφία προβάλλει ωσ κυριότερο λόγο τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για τισ πλθροφορίεσ του διαδικτφου (34%) και τθν ζλλειψθ δεξιοτιτων χριςθσ (33%). Στον αντίποδα, πολφ μικρό ποςοςτό εκφράηει ανθςυχία για τθν αςφάλεια των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων (2%). 8

9 χιμα 7: Λόγοι μθ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο Λόγοι μθ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο Οι πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτο διαδίκτυο δε ςασ είναι χριςιμεσ/ δε ςασ ενδιαφζρουν Ελλειψθ ικανοτιτων 34% 33% Δε κζλετε (κεωρείτε το περιεχόμενο επιηιμιο, κλπ.) 19% Άλλοσ λόγοσ Το κόςτοσ του εξοπλιςμοφ είναι υψθλό Το κόςτοσ πρόςβαςθσ είναι υψθλό Ρρόςβαςθ ςτο internet από κάπου αλλοφ 13% 12% 10% 7% Ρροςωπικοί λόγοι, λόγοι αςφάλειασ προςωπικϊν δεδομζνων Λόγω ςωματικισ αναπθρίασ 2% 1% Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat. Ρερνϊντασ από επίπεδο νοικοκυριοφ ςε ατομικό επίπεδο, παρατθροφμε ότι θ θλικία είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ παράγοντασ για τθ μθ-χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και διαδικτφου. Με τουσ νζουσ να χρθςιμοποιοφν ολοκλθρωτικά τισ νζεσ τεχνολογίεσ, παρατθροφμε τουσ δείκτεσ διείςδυςθσ να πζφτουν ευκζωσ ανάλογα με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ των ατόμων. Το ςχιμα 8 παρουςιάηει τθν θλικιακι κατανομι όςων δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει ποτζ θλεκτρονικό υπολογιςτι και διαδίκτυο. χιμα 8: Μθ χριςθ υπολογιςτϊν και διαδικτφου % μθ χριςθσ Η/Τ και διαδικτφου ανά θλικία Δεν ζχουν κάνει ποτζ χριςθ Η/Υ Δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει ποτζ το Διαδίκτυο 21,3% 20,6% 24,3% 23,7% 27,4% 25,5% 15,9% 16,5% 9,7% 10,2% 2,7% 2,0% Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 9

10 Ωσ προσ τον τόπο πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, θ πλειοψθφία προτιμά το ςπίτι (86,2%) και ακολουκεί ο χϊροσ εργαςίασ με 36,9%. Αρκετά μικρότερα είναι τα ποςοςτά για τουσ λοιποφσ χϊρουσ πρόςβαςθσ, με τα internet café να προςελκφουν λιγότερουσ από ζνα ςτουσ δζκα χριςτεσ και τα ςθμεία αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (αεροδρόμια, ξενοδοχεία, κλπ) να κατατάςςονται τελευταία με 2,5%. Η διακεςιμότθτα ςθμείων δωρεάν αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτθν Ελλάδα αυξάνεται ςτακερά και αναμζνεται να δθμιουργθκοφν πολλά νζα ςθμεία τα προςεχι ζτθ. Αξιόλογθ είναι και θ προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ όλων των wifi hotspots ςε ζναν θλεκτρονικό οδθγό, όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί αφενόσ να ενθμερωκεί, αφετζρου να δθλϊςει νζα ςθμεία που λείπουν από τον κατάλογο: Επιπλζον, ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ δράςθ που υλοποιεί το Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ για τθν καταγραφι όλων των δθμόςιων δωρεάν ςθμείων ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (free public wifi hotspots) που εγκαταςτάκθκαν ςτθν Ελλάδα με ςυγχρθματοδότθςθ από το Γ' ΚΡΣ. Στόχοσ τθσ εν λόγω δράςθσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ τθσ τρζχουςασ λειτουργικισ τουσ κατάςταςθσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ των ανενεργϊν ςθμείων και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για μζγιςτθ, αλλά και βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ. χιμα 8: Τόποσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο* % ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο ανά τόπο πρόςβαςθσ 86% 37% 13% 9% 9% 3% Σπίτι Χϊροσ εργαςίασ Σπίτια φίλων/ ςυγγενϊν Εκπαιδευτικοί χϊροι Internet café wi-fi hotspots Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat. * Τα ποςοςτά αφοροφν ςτα άτομα που ζκαναν χριςθ του διαδικτφου κατά το τελευταίο τρίμθνο από τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ 10

11 Λόγοι πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο Ενδιαφζρον παρουςιάηει να δει κανείσ τισ κυριότερεσ αςχολίεσ των χρθςτϊν του διαδικτφου. Ραρακάτω φαίνονται τα αποτελζςματα για τθν τελευταία τριετία, και εκφράηουν το ποςοςτό των χρθςτϊν του διαδικτφου (όςοι ζκαναν χριςθ το τελευταίο τρίμθνο) που πραγματοποίθςαν τθν κάκε επιμζρουσ δραςτθριότθτα. χιμα 9: Λόγοι χριςθσ του διαδικτφου (% ατόμων που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο) Διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ (% χρθςτϊν) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα και υπθρεςίεσ Αποςτολι/ λιψθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) Εκμάκθςθ και εκπαίδευςθ Ανάγνωςθ εφθμερίδων / περιοδικϊν Αναηιτθςθ πάςθσ φφςεωσ πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν απόκτθςθ γνϊςθσ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για κζματα υγείασ Κατζβαςμα παιχνιδιϊν, εικόνων, μουςικισ, ταινιϊν Web ραδιόφωνο / web τθλεόραςθ Συναλλαγι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ Τθλεφωνία, βιντεοκλιςεισ Ραραγγελία αγακϊν ι υπθρεςιϊν Αναηιτθςθ εργαςίασ Για Τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ Συμμετοχι ςε on-line εκπαιδευτικά προγράμματα Συνδρομι ςε υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ Για Ρϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν (π.χ. μζςω δθμοπραςιϊν) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 11

12 Σαν ζνα πρϊτο γενικό ςχόλιο, μποροφμε να ποφμε πωσ ο χάρτθσ δραςτθριοτιτων παραμζνει ςχετικά ςτακερόσ τα τελευταία χρόνια, με τθ μεγαλφτερθ ποςοςτιαία αφξθςθ να παρατθρείται ςτθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ ςχετικά με κζματα υγείασ (από 27% ςτο 50%), κακϊσ και τθν ανάγνωςθ θλεκτρονικϊν περιοδικϊν και εφθμερίδων (από 49% ςτο 57%). Στο ςφνολο των δραςτθριοτιτων, πρϊτεσ ζρχονται όςεσ ςχετίηονται με τθν επικοινωνία ( ) και τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν γενικισ φφςεωσ, ςχετικϊν με εργαςία, ενθμζρωςθ, υγεία, κλπ. Επιπλζον, 4 ςτουσ 10 χριςτεσ επιλζγουν το διαδίκτυο για δουν τθλεοπτικζσ εκπομπζσ ι να ακοφςουν ραδιόφωνο, αλλά και για να κατεβάςουν μουςικι, ταινίεσ και παιχνίδια. Πςον αφορά τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, 3 ςτουσ 10 χριςτεσ χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για να βρουν πλθροφορίεσ, να κατεβάςουν ζντυπα/ αιτιςεισ αλλά και να πραγματοποιιςουν ολοκλθρωμζνεσ ςυναλλαγζσ (π.χ. υποβολι φορολογικισ διλωςθσ). Το θλεκτρονικό εμπόριο ζχει διείςδυςθ μόλισ 20% ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου και αναμζνεται να αυξθκεί εφόςον υπάρξει και θ ςχετικι ανάπτυξθ του εν λόγω τομζα από τισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Ρολφ μικρά είναι και τα ποςοςτά για τθ χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ τραπεηικισ και πϊλθςθσ προϊόντων/ υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου. Ο χαμθλόσ βακμόσ απορρόφθςθσ υπθρεςιϊν ςυναλλακτικοφ χαρακτιρα ζχει να κάνει, μεταξφ άλλων, και με τουσ προβλθματιςμοφσ που ζχουν οι πολίτεσ ωσ προσ τθ διάκεςθ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων κακϊσ επίςθσ και με κζματα αςφάλειασ. Ο ρόλοσ των social media Αξιοςθμείωτθ είναι και θ απιχθςθ των εφαρμογϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media), που ςθματοδότθςαν τθν εποχι του web 2.0, με πιο γνωςτζσ τισ YouTube, Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, κλπ. Ξεφεφγοντασ από τθν πακθτικι λιψθ πλθροφοριϊν ςε (ςτατικζσ κυρίωσ) ιςτοςελίδεσ, ο χριςτθσ ςυμμετζχει πλζον ενεργά ςτθν παγκόςμια online κοινότθτα δθμιουργϊντασ ο ίδιοσ περιεχόμενο και επικοινωνϊντασ το μζςω πλθκϊρασ εφαρμογϊν. Κυριότερα εργαλεία του web 2.0 αποτελοφν οι εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, τα blogs, wikis, web APIs, mashups, RSS feeds, peer-to-peer networking, κλπ. Η δυνατότθτα που δίνεται ςτο χριςτθ να επικοινωνιςει, να μοιραςτεί, να δθμιουργιςει περιεχόμενο και να εκφράςει ανοιχτά τθν άποψι του για οτιδιποτε ςυμβαίνει ςτον κόςμο, ζχει αλλάξει ριηικά το τοπίο ωσ προσ τον τρόπο, τθν ποιότθτα και τθν ταχφτθτα τθσ ενθμζρωςθσ. Το φαινόμενο που λζγεται Facebook ζχει πικανότατα αποτελζςει, μεταξφ άλλων, και μοχλό διείςδυςθσ του διαδικτφου ςτον πλθκυςμό, κακϊσ δεν είναι λίγοι αυτοί που χρθςιμοποίθςαν πρϊτθ φορά το internet προκειμζνου να δθμιουργιςουν το προςωπικό τουσ προφίλ ςτο τόςο πολυςυηθτθμζνο site κοινωνικισ δικτφωςθσ. Αμφιλεγόμενο, πολυςυηθτθμζνο, κατακριτζο από πολλοφσ αλλά πάντα αμείωτα δθμοφιλζσ, το facebook χρθςιμοποιείται ςιμερα ακόμθ και ωσ εργαλείο μάρκετινγκ από πολλζσ επιχειριςεισ, ενϊ θ ιςτορία τθσ δθμιουργίασ του ζγινε και κινθματογραφικι ταινία το Σιμερα αρικμεί περί τα 500 εκατομμφρια χριςτεσ παγκοςμίωσ, ενϊ ςτουσ λόγουσ τθσ μεγάλθσ του επιτυχίασ ςυγκαταλζγονται το ότι είναι απλό, διαςκεδαςτικό και επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να εκφράςουν κάκε ςτιγμι τι νιϊκουν γράφοντασ ζνα ςφντομο μινυμα (status), να αναρτιςουν τθν αγαπθμζνθ τουσ μουςικι, φωτογραφίεσ κλπ. 12

13 Ζχει ςυμβεί πολλζσ φορζσ μια είδθςθ να διαδοκεί μζςα ςε ελάχιςτα λεπτά ςτθν κοινότθτα του Twitter ακόμθ και ϊρεσ πριν προβλθκεί ςε δελτία ειδιςεων, αναρτθκεί ςε ειδθςεογραφικά sites κλπ, ενϊ θ ταυτόχρονθ ςυμμετοχι χιλιάδων χρθςτϊν ςυρρικνϊνει τθν πικανότθτα παραπλθροφόρθςθσ. Ο τρόποσ λειτουργίασ του twitter, που επιτρζπει τθ δθμοςίευςθ ςφντομων μθνυμάτων ζωσ 140 χαρακτιρεσ, δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ζχει ανά πάςα ςτιγμι και μζςα ςε λίγα μόνο λεπτά ζνα πλιρεσ snapshot του τι ςυμβαίνει εκεί ζξω από τα τελευταία γεγονότα ςτο παγκόςμιο πολιτικό ςκθνικό μζχρι το ςκορ του υπό εξζλιξθ ακλθτικοφ αγϊνα. Η ποιότθτα και το είδοσ των πλθροφοριϊν που επικυμεί κάποιοσ να προςλαμβάνει ελζγχεται ζμμεςα από το ποιοφσ κα επιλζξει να ακολουκιςει. Σφμφωνα με ςτοιχεία ερευνϊν 2, το ποςοςτό των Ελλινων που χρθςιμοποιεί τα social media διαμορφϊκθκε ςτο 36% το 4 ο τρίμθνο του 2010, ζναντι μόλισ 14% το 1 ο τρίμθνο του 2009 (αφξθςθ 157%) και 2% το 1 ο τρίμθνο του 2008 (αφξθςθ 1550%). Δθμοφιλζςτερθ εφαρμογι αποδεικνφεται το YouTube με μζςθ μθνιαία διείςδυςθ 44% και ακολουκεί το Facebook με 33%, ενϊ ςε πολφ χαμθλότερα επίπεδα ακολουκεί το MySpace (3%) και τα Hi5, Twitter, Blogger (2%). Αναλφοντασ τα χαρακτθριςτικά των ατόμων που αςχολοφνται με τα social media, οι διαφοροποιιςεισ είναι μικρζσ ωσ προσ το φφλο ι τθ γεωγραφικι περιοχι, αλλά μεταβάλλονται ςθμαντικά ωσ προσ τθν θλικία. Ππωσ ςυμβαίνει και με τθ χριςθ του διαδικτφου γενικότερα, ζτςι κι εδϊ τα πρωτεία κατζχουν οι νζοι (βλ. Σχιμα 10). χιμα 10: % ατόμων που επιςκζπτονται ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ Επιςκεψιμότθτα social media ανά θλικία (%) Ρθγι: Focus Bari, ςτοιχεία Δεκ Ηλεκτρονικζσ δραςτθριότθτεσ ανά θλικία Σφμφωνα με ςτοιχεία του 2010, ςτον πίνακα 1 παρουςιάηονται οι δθμοφιλζςτερεσ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ ανά θλικιακι ομάδα, ςυμπλθρωματικά προσ τα αποτελζςματα για τον γενικό πλθκυςμό (βλ. Σχιμα 9). 2 Ζρευνα WEB ID [2010], Focus Bari (υπό τθν αιγίδα του Ραρατθρθτθρίου για τθν ΚτΡ) 13

14 Πίνακασ 1. Δραςτθριότθτεσ χρθςτϊν διαδικτφου ανά θλικία (% ςτο ςφνολο των χρθςτϊν του τελευταίου 3μινου) ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ανά θλικία (% χρθςτϊν) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα και υπθρεςίεσ Αποςτολι/ λιψθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) Ανάγνωςθ εφθμερίδων / περιοδικϊν Υπθρεςίεσ ταξιδίων/ διαμονισ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για κζματα υγείασ Αποςτολι μυνθμάτων ςε ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, blogs, chat sites), instant messaging Κατζβαςμα παιχνιδιϊν, εικόνων, μουςικισ, ταινιϊν Web ραδιόφωνο / web τθλεόραςθ Συναλλαγι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ Τθλεφωνία, βιντεοκλιςεισ Δθμιουργία περιεχομζνου που και ανάρτθςι του για κοινι χριςθ Για Τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ Αναηιτθςθ εργαςίασ / αίτθςθ για δουλειά Για Ρϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν (π.χ. μζςω δθμοπραςιϊν) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Με πράςινο χρϊμα ζχουν τονιςτεί οι 5 δραςτθριότθτεσ που ςυγκεντρϊνουν τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςε κάκε θλικιακι ομάδα. Στισ περιςςότερεσ κατθγορίεσ υπάρχει ομοιομορφία, με εξαίρεςθ αυτϊν των νεότερων χρθςτϊν ετϊν που χρθςιμοποιοφν κυρίωσ εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, ανταλλαγισ μθνυμάτων ςε πραγματικό χρόνο (instant messaging) και online ψυχαγωγίασ. Η Περιφερειακι διάςταςθ Το ςχιμα 11 δίνει τουσ βαςικοφσ δείκτεσ διείςδυςθσ του διαδικτφου, με ανάλυςθ ανά ευρφτερθ γεωγραφικι περιφζρεια. Η Αττικι ςυγκεντρϊνει το υψθλότερο ποςοςτό νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (57%), ενϊ θ Βόρεια Ελλάδα το χαμθλότερο (37%), ακολουκοφμενθ από τθν παρόμοια επίδοςθ τθσ Κεντρικισ Ελλάδασ (38%). Τα νθςιά του Βορείου Αιγαίου και θ Κριτθ παρουςιάηουν καλφτερεσ, ςυγκριτικά, επιδόςεισ και πλθςιάηουν περιςςότερο τουσ δείκτεσ τθσ Αττικισ. Ραρόμοια είναι και θ επικρατοφςα εικόνα ωσ προσ το ποςοςτό των ατόμων που κάνουν τακτικι χριςθ του διαδικτφου. Ωσ προσ τουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ, για τθν τριετία θ Κεντρικι Ελλάδα παρουςίαςε τουσ υψθλότερουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ ςτα διαςυνδεδεμζνα νοικοκυριά ( 100%), τα νοικοκυριά με ευρυηωνικι πρόςβαςθ ( 162%) και τουσ τακτικοφσ χριςτεσ του διαδικτφου ( 50%). Στον αντίποδα, τουσ χαμθλότερουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ παρουςίαςε θ Αττικι (κατ αντιςτοιχία 27%, 50% και 11%). Η επιτάχυνςθ τθσ περιφζρειασ οφείλεται ςτθν κακυςτζρθςθ απορρόφθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ζναντι τθσ πρωτεφουςασ αλλά και ςτισ επενδφςεισ που ζγιναν τα τελευταία χρόνια για μείωςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ κζντρου περιφζρειασ. 14

15 χιμα 11: % διείςδυςθσ του διαδικτφου, ανά γεωγραφικι περιφζρεια Διείςδυςθ του διαδικτφου ανά ευρφτερθ Περιφζρεια % Νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο % Νοικοκυριϊν με ευρυηωνικι ςφνδεςθ % τακτικϊν χρθςτϊν του διαδικτφου Επικράτεια Βόρεια Ελλάδα Κεντρικι Ελλάδα Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Αττικι Νθςιά Αιγαίου, Κριτθ 15

16 Χριςθ Η/Υ Χριςθ διαδικτφου Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Η χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ανά φφλο Οι άνδρεσ ςυνεχίηουν να ζχουν το προβάδιςμα ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Τόςο ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν όςο και ςτθ χριςθ του διαδικτφου, οι επιδόςεισ των δφο φφλων αυξικθκαν ιςόποςα διατθρϊντασ τθ μεταξφ τουσ διαφορά ςτισ 8-10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. χιμα 12: % ατόμων που χρθςιμοποίθςαν Η/Υ & διαδίκτυο το τελευταίο τρίμθνο ανάλυςθ ανά φφλο Γυναίκεσ 33% 40% 38% Άνδρεσ Γυναίκεσ 49% 47% 43% 44% 43% 40% Άνδρεσ 52% 51% 49% Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Ο πίνακασ 2 εξειδικεφει τα ποςοςτά χριςθσ του διαδικτφου ανδρϊν και γυναικϊν, με διαχωριςμό και ωσ προσ τθν θλικία, ενϊ εςτιάηει ακόμθ πιο ςυγκεκριμζνα ςε τακτικοφσ χριςτεσ. Αξίηει να ςθμειωκοφν τα εξισ: Στουσ νζουσ ζχει εξαλειφκεί το ψθφιακό χάςμα των φφλων, ενϊ μόλισ πριν δυο χρόνια είχαν απόςταςθ 10 ποςοςτιαίων μονάδων, με τα αγόρια να προθγοφνται. Στθ μζςθ βακμίδα ετϊν, οι άντρεσ προθγοφνται ςτακερά των γυναικϊν κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, τα τελευταία τρία ζτθ Στισ θλικίεσ άνω των 55 ετϊν, θ απόςταςθ ανδρϊν και γυναικϊν παρουςιάηει τάςεισ διεφρυνςθσ αντί ςφγκλιςθσ, με τα ποςοςτά τακτικϊν χρθςτϊν να κυμαίνονται ςε αρκετά χαμθλά επίπεδα Πίνακασ 2. Τακτικοί χριςτεσ διαδικτφου ανά φφλο και θλικία (% ατόμων, ) Γυναίκεσ Άνδρεσ Σφνολο Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 16

17 Στισ ζρευνεσ τθσ Eurostat για τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν από τουσ πολίτεσ, εξετάςτθκε μεταξφ άλλων και το επίπεδο δεξιοτιτων τουσ ςτθ χριςθ Η/Υ (2009) και διαδικτφου (2010). Αν διακρίνουμε 3 επίπεδα δεξιοτιτων (χαμθλό, μζςο, υψθλό), οι επιδόςεισ ανδρϊν και γυναικϊν αποτυπϊνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. χιμα 13: Επίπεδο δεξιοτιτων ςτθ χριςθ Η/Υ (2009) και διαδικτφου (2010) ανά φφλο Χαμθλό Μζςο Υψθλό 27% 23% Χαμθλό Μζςο 12% 16% 16% 14% 15% 23% 19% 27% 17% Υψθλό 12% 16% 14% 15% 9% 17% 6% 19% 2% Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ Χριςθ Η/Υ Χριςθ διαδικτφου Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Χριςθ Η/Υ Χριςθ διαδικτφου Ερμθνεφοντασ τα αποτελζςματα, παρατθρείται ότι Άνδρεσ και γυναίκεσ ζχουν καλφτερεσ δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν απ ότι ςτθ χριςθ του διαδικτφου. Οι δεξιότθτεσ των ανδρϊν είναι υψθλότερεσ ζναντι των γυναικϊν Η κφρια μάηα των χρθςτϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ανικει ςτο μζςο επίπεδο δεξιοτιτων, ενϊ των χρθςτϊν διαδικτφου ςτο χαμθλό. 17

18 Ποιά είναι όμωσ η εικόνα ςε ςχέςη με την Ευρώπη; Σε ςφγκριςθ με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ, τόςο οι γυναίκεσ όςο και οι άντρεσ ςτθν Ελλάδα ζχουν διατθριςει ι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αυξιςει τθν ψαλίδα του 2008 ςτθ χριςθ του διαδικτφου, που ζφταςε το 2010 τισ 23 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ για τουσ άνδρεσ και τισ 26 για τισ γυναίκεσ. χιμα 14: Συχνι χριςθ διαδικτφου (2008, 2010) % χρθςτϊν του διαδικτφου (τελευταίο 3μθνο) 72% 49% 66% % GR Άνδρεσ EU27 GR Γυναίκεσ EU27 (2008) Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat Βάςθ: Χριςτεσ διαδικτφου τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ Αν εξετάςουμε τα παραπάνω ποςοςτά και με κατθγοριοποίθςθ ωσ προσ το επίπεδο εκπαίδευςθσ των πολιτϊν, παρατθρείται ότι αυτό επθρεάηει άμεςα - ανεξαρτιτωσ φφλου - το βακμό που χρθςιμοποιοφν οι πολίτεσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ. χιμα 15: Χριςθ διαδικτφου ανά φφλο και επίπεδο εκπαίδευςθσ (2010) Χαμθλό Μζςο Υψθλό 93% 91% 60% 78% 53% 75% 52% 74% 43% 72% 21% 11% GR EU27 GR EU27 Άνδρεσ Γυναίκεσ Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων Eurostat 3 3 Κατθγοριοποίθςθ μορφωτικοφ επιπζδου: Χαμθλό: απόφοιτοι Δθμοτικοφ & Γυμναςίου, Μζςο: απόφοιτοι Λυκείου, Υψθλό: απόφοιτοι ανωτζρων & ανωτάτων ςχολϊν, κάτοχοι μεταπτυχιακϊν/ διδακτορικϊν τίτλων. 18

19 Επιβεβαιϊνεται κι εδϊ ότι οι άνδρεσ εμφανίηουν υψθλότερα ποςοςτά ζναντι των γυναικϊν ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ, ωςτόςο το προβάδιςμα τουσ είναι μικρό ςτο μεςαίο και υψθλό μορφωτικό επίπεδο - τόςο για Ελλάδα όςο και Ευρϊπθ. Επίςθσ, θ απόκλιςθ Ελλάδασ και Ευρϊπθσ μειϊνεται όςο αυξάνει το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, κάτι που ιςχφει και για τα δφο φφλα. 19

20

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα