Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων"

Transcript

1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Κοινοτική πολιτική για τα απόβλητα Εθνική πολιτική για τα απόβλητα Εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα επικίνδυνα απόβλητα ΚΥΑ 13588/725/2006 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ΚΥΑ 24944/1159/2006 Γενικές τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ΚΥΑ 8668/2007 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Συμπεράσματα - Σχόλια 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ: πάνω από 13δισεκατομμύρια 1,3 τόνους ετησίως Αύξηση παράλληλη με οικονομική ανάπτυξη : αύξηση ΑΕΠ της ΕΕ-25 2 και αστικών αποβλήτων κατά 19 % Μικρότερα αλλά σημαντικά ρεύματα αποβλήτων επίσης αυξάνονται: τα επικίνδυνα απόβλητα αυξήθηκαν κατά 13% ανάμεσα στα έτη 1998 και 2002 ενώ το ΑΕΠ κατά 10% 3

4 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απόβλητα: επίκεντρο της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Οδηγία-πλαίσιο 75/442/ΕΟΚ: μια από τις πρώτες κοινοτικές νομικές πράξεις για την προστασία του περιβάλλοντος ρβ Αρχές διαχείρισης αποβλήτων αρχές πρόληψης και προφύλαξης αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ευθύνης του παραγωγού αρχές εγγύτητας και αυτάρκειας Θεμελιώδεις στόχοι διαχείρισης αποβλήτων Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων Αξιοποίηση (παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή/και ενέργειας) Ασφαλής διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 4

5 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5

6 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Ε ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων διαχείρισης αποβλήτων, τα Κ-Μ πρέπει να λάβουν μέτρα, όπως: προώθηση η καθαρών τεχνολογιών και προϊόντων μείωση επικινδυνότητας αποβλήτων θέσπιση τεχνικών κανόνων, κατά το δυνατόν σε επίπεδο Ε.Ε., για τον περιορισμό ρ των επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα προώθηση σχημάτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης κατάλληλη η χρήση οικονομικών εργαλείων ανάπτυξη σχημάτων eco-audit και συστημάτων eco-label ανάλυση κύκλου ζωής δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών. 6

7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Νομοθεσία - Πλαίσιο Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα: 2006/12/ΕΚ (κωδικοποιημένη μορφή της 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ) Ορισμοί, Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων: Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης αποβλήτων Απόφαση 2001/118/ΕK Προτεραιότητες Π ό διαχείρισης αποβλήτων Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Συστήματα ελέγχου και αδειοδότησης Αρχή «Ο Ο ρυπαίνων πληρώνει» Οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα: 91/689/ΕΟΚ Ορισμοί Αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης Απαγόρευση ανάμιξης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων: Απόβλητα και εσωτερική αγορά Εγγύτητα και αυτάρκεια στη διάθεση αποβλήτων Απαιτήσεις ελέγχου και σύστημα κοινοποίησης Παράνομες μεταφορές Απαγόρευση εξαγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες 7

8 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ειδικά ρεύματα αποβλήτων Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Οδηγία 75/439/ΕΟΚ) Διοξείδιο του Τιτανίου (Οδηγία 78/176/ΕΟΚ) Λάσπες από βιολογικούς για τη χρήση στην γεωργία (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών (Οδηγία 94/62/ΕΟΚ) PCBs (Οδηγία 96/59/ΕΚ) Οχήματα τέλους κύκλους ζωής (Οδηγία 2000/53/ΕΚ) Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Οδηγία 2002/96/ΕΚ) Περιορισμός των επικινδύνων ουσιών (Οδηγία 2002/95/ΕΚ) Διαχείριση αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας (Οδηγία 2006/21/ΕΚ) Ηλεκτρικές στήλες & συσσωρευτές και απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Οδηγία ί 2006/66/ΕΚ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου 8

9 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η εθνική νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων : Υιοθετεί πλήρως τις αρχές και τους στόχους της Κοινοτικής στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων Από το 1990 και στο εξής απορρέει ουσιαστικά από τη σχετική Κοινοτική νομοθεσία και το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α), ο οποίος τροποποιήθηκε με το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α) 9

10 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B): "Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 A ): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» δα άξες ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 B): «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ. αριθ /1546/1997 ΚΥΑ» 10

11 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ: Πλαίσιο προδιαγραφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΚΥΑ /1997) Πλαίσιο προδιαγραφών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 24944/1159/2006) Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων - ΕΣΔΕΑ (ΚΥΑ 8668/2007) Υγειονομική ταφή αποβλήτων (αδρανών, μη επικίνδυνων, επικίνδυνων) (ΚΥΑ 29407/3508/2002 και Απόφαση 2003/33/ΕΚ) Τεχνικές προδιαγραφές μικρών ΧΥΤΑ (ΚΥΑ 4641/232/2006) Αποτέφρωση αποβλήτων (ΚΥΑ 22912/1117/2005) Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων (ΚΥΑ 37591/2031/2003) Χρησιμοποίηση ιλύος στη γεωργία (ΚΥΑ 80568/4225/1991) Διαχείριση PCBs (KYA 7589/731/2000 και ΚΥΑ 18083/1098Ε.103/2003) Διαχείριση ΑΛΕ, μεταχειρισμένων ελαστικών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 11

12 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ειδικά ρεύματα) ΠΔ υπ αρ. 82/2004 (ΦΕΚ64 Α / ) λιπαντικά έλαια ΠΔ υπ αρ. 109/2004 (ΦΕΚ75 Α / ) ελαστικά οχημάτων ΠΔ υπ αρ. 116/2004 (ΦΕΚ81 Α / ) οχήματα τέλους κύκλου ζωής ΠΔ υπ αρ. 115/2004 (ΦΕΚ80 Α / ) ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές ΠΔ υπ αρ. 117/2004 (ΦΕΚ82 Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ υπ αρ. 16/2006 απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 12

13 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Ορισμός Αποβλήτου»: Κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή σε μορφή ιλύος που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. 13

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ε.Κ.Α.) Κ Α Υπόκειται σε αναθεώρηση από την Ε. Επιτροπή. Περιλαμβάνει 20 κεφάλαια: 01 έως 20 (2-ψήφιοι κωδικοί). Οι κωδικοί 01 έως 12 και 17 έως 20 δηλώνουν τις πηγές παραγωγής αποβλήτων. Κάθε κεφάλαιο εξειδικεύεται σε υποκεφάλαια (4-ψήφιοι κωδικοί). Σε κάθε υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων. Η κατηγορία ενός αποβλήτου προσδιορίζεται πλήρως με έναν 6- ψήφιο κωδικό. Στην κατηγοριοποίηση ενός επικίνδυνου αποβλήτου είναι απαραίτητη η χρήση του αστερίσκου στον 6-ψήφιο κωδικό! 14

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (6-ψήφιοι κωδικοί) 10 : ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΌ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ : Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αλουμινίου * : εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα η εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες * Ο αστερίσκος δηλώνει ότι πρόκειται για εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο Εξαψήφιος Κωδικός ΕΚΑ για κάθε τύπο αποβλήτου 15

16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΨΗΦ ΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Στάδιο 1ο Ταξινομείται το απόβλητο στα κεφάλαια 01 εως 12 η 17 εως 20? ΝΑΙ Ο Χ Ι Στάδιο 2ο Στάδιο 3ο Ταξινομείται το απόβλητο στα κεφάλαια 13 έως 15? Ο Χ Ι Ταξινομείται το απόβλητο στο κεφάλαίο 16? ΝΑΙ ΝΑΙ Κατάταξη στην σχετική ομάδα αποβλήτων με τον κατάλληλο εξαψήφιο κωδικό εξαιρουμένων των κωδικών που λήγουν σε 99 Ο Χ Ι Στάδιο 4ο Χρήση κωδικου πού λήγει σε 99 (???? 99 ) στο 1ο Στάδιο 16

17 ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Mirror Entries) * : Υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (Επικίνδυνο απόβλητο) Παράδειγμα Κατοπτρικής εγγραφής : Υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο (Μη η επικίνδυνο απόβλητο) βη ) Κατοπτρικές εγγραφές : Για την τελική επιλογή του 6-ψήφιου κωδικού, θα πρέπει να είναι γνωστές η περιεκτικότητα του αποβλήτου σε μία η περισσότερες επικίνδυνες ουσίες ή οι ιδιότητες που εκδηλώνει το απόβλητο 17

18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D) D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. σε χώρους ταφής αποβλήτων κ.λπ.) D 2 Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπης στο έδαφος κ.λπ.) D 3 Έγχυση σε βάθος (π.χ. χ έγχυση ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσεις, σε αλατούχα κοιτάσματα ή φυσικούς χώρους εναπόθεσης κ.λπ.) D 4 Επιφανειακή διάθεση (π.χ. απόθεση υγρών αποβλήτων ή ιλύος σε υπαίθριες εκσκαφές, λίμνες απόθεσης ή αβαθείς λεκάνες κ.λπ.) D 5 Απόθεση σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών διαμερισμάτων που καλύπτονται και δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους ούτε με το περιβάλλον κλπ) D 6 Απόρριψη σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών /ωκεανών D 7 Απόρριψη σε θάλασσες /ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό D8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος, η οποία έχει αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 12 D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος και η οποία έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στα σημεία D1 έως D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, διαπύρωση κ.λπ.) D 10 Καύση στο έδαφος D 11 Καύση στη θάλασσα D 12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. χ εναπόθεση περιεκτών σε ορυχείο κ.λπ.) ) D 13 Ανάμειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 12 D 14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 13 D15 Αποθήκευση, εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D1έ έως D 14 (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 18

19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (R) R 1 Χρήση ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας R2 Ανάκτηση /αναγέννηση έ διαλυτών R 3 Ανακύκλωση /ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα) R 4 Ανακύκλωση /ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R 5 Ανακύκλωση /ανάκτηση άλλων ανοργάνων υλών R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων R7 Ανάκτηση ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ρύπανσης R 8 Ανάκτηση ενώσεων που προέρχονται από καταλύτες R 9 Επαναδιύλιση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων R 10 Εμπλουτισμός εδάφους με θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία και το περιβάλλον R 11 Χρησιμοποίηση καταλοίπων από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R10 R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 11 R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1έως R12(εκτός από την προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 19

20 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ) 3 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ. αριθ /1546/1997 ΚΥΑ». 20

21 Η KYA / 725 /2006 Σημαντικές παράμετροι : Εισάγονται βελτιωμένοι βασικοί ορισμοί -π.χ. «Ε.Α.», «αποθήκευση» Ορίζονται οι διαδικασίες χαρακτηρισμού ενός αποβλήτου ως επικίνδυνου. (Σύσταση ειδικής επιστημονικής επιτροπής, η οποία θα γνωμοδοτεί στο ΥΠΕΚΑ). Συγκεκριμενοποιείται η διαδικασία έκδοσης αδειών για την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης Ε.Α. Περιέρχεται ρχ στο ΥΠΕΚΑ η αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών για εργασίες συλλογής και μεταφοράς Ε.Α. που εκτελούνται σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές προς τρίτους και στο περιβάλλον κατά την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης. Αποσαφηνίζονται και απλοποιούνται οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση της διασυνοριακής μεταφοράς Ε.Α. Εισαγωγή και χρήση του εντύπου αναγνώρισης κατά τη μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων Τίθενται αναλυτικά οι υποχρεώσεις παραγωγού και φορέα διαχείρισης Ορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εξυγίανση και αποκατάσταση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από Ε.Α. Εισάγονται ρυθμίσεις για την τελική αντιμετώπιση των Ε.Α., τα οποία έχουν ήδη αποθηκευθεί ή αποθηκευτεί προσωρινά κατά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 21

22 Η KYA / 725 /2006 «Επικίνδυνο απόβλητο (E.A.)»: α) Κάθε απόβλητο το οποίο επισημαίνεται με αστερίσκο στον Ε.Κ.Α. (Απόφαση της Επιτροπής 2001/118/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της ίδιας Απόφασης. β) Κάθε άλλο απόβλητο το οποίο ταξινομείται ως επικίνδυνο με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (διαδικασία άρθρου 6 της ΚΥΑ 13588/725/2006) Απόβλητα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα θεωρούνται ότι παρουσιάζουν μία ή περισσότερες ιδιότητες δό από αυτές που απαριθμούνται στο Παράρτημα «Ιδιότητες των Ε.Α.» 22

23 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 23

24 Η KYA / 725 /2006 Ιδιότητες Ε.Α. Η1 "Εκρηκτικό" Η2 "Οξειδωτικό" Η3-Α "Πολύ εύφλεκτο" Η3-Β "Εύφλεκτο" Η4 "Ερεθιστικό" Η5 "Επιβλαβές" Η6 "Τοξικό" Η7 "Καρκινογόνο" Η8 "Διαβρωτικό" Η9 "Μολυσματικό" Η10 "Τερατογόνο" Η11 "Μεταλλαξογόνο" ξ γ Η12 Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό, τον αέρα ή με ένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο Η13 Ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, μετά από διάθεση, μπορούν να δημιουργήσουν, με οποιοδήποτε μέσο, μια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά Η14 "Οικοτοξικό" 24

25 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 25

26 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 24944/1159/2006) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 έως και 6 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7 έως και 13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι έως και ΙΙΙ Συντομογραφίες : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 26

27 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 24944/1159/2006) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε.Α. (& ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) 2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ε.Α. 3. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ Ε.Α. 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Α. 5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Ε. 6. ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ Ε.Α. 27

28 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 24944/1159/2006) ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ Ε.Α. 8. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Α. 9. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ε.Α. 10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ Ε.Α. 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 12. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Α. 13. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 28

29 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 24944/1159/2006) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Α. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ Ε.Α. ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΧΥΤΕΑ (οι ανωτέρω κατάλογοι είναι ενδεικτικοί) ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 29

30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Σημαντικές παράμετροι : Εγκρίθηκε το έτος 2007 με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ, ισχύει για πέντε (5) έτη (με αρχή την ημερομηνία δημοσίευσής του) και αναθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 13588/725/06. Εάν κριθεί ως απολύτως αναγκαίο, είναι δυνατόν να εκπονούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σχέδια διαχείρισης για μία ή περισσότερες γεωγραφικές ενότητες ή για μία ή περισσότερες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των «Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων». Τα στοιχεία αφορούν: τις ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) την κατάταξή τους σε 6-ψήφιο κωδικό του ΕΚΑ τις μεθόδους διαχείρισής τους και τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων αυτών Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τη βάση για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδιασμού. Πλέον οι παραγωγοί αποβλήτων θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων 30

31 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Περιεχόμενο ΕΣΔΕΑ Βασικές αρχές και όροι διαχείρισης Ε.Α. Κοινοτική και εθνική πολιτική και νομοθεσία Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι ΕΣΔΕΑ : - Γενικοί στόχοι ΕΣΔΕΑ - Ειδικότεροι στόχοι για ορισμένα ρεύματα Ε.Α. Δράσεις και στάδια υλοποίησης του ΕΣΔΕΑ Έλεγχος εφαρμογής Παρακολούθηση και επικαιροποίηση Σχεδιασμός διαχείρισης ΜΠΕΑ στα αστικά απόβλητα Οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του ΕΣΔΕΑ Οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ 31

32 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Βασικές Αρχές αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος). αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». αρχή της εγγύτητας (τα απόβλητα θα πρέπει να οδηγούνται, κατά το δυνατόν, σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, εφ όσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό). αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον 32

33 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (όπως περιγράφεται στον ΕΣΔΕΑ) Το πρόβλημα σχετικά με τα Ε.Α. μέχρι σήμερα συνίσταται κυρίως στα εξής: Έλλειψη υποδομών ασφαλούς διάθεσης και επεξεργασίας των Ε.Α. Μακροχρόνια αποθήκευση Ε.Α. εντός χώρων διαφόρων βιομηχανικών μονάδων Έλλειψη αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές, σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση Ε.Α. Ελλιπής εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και ανεπάρκεια στους απαιτούμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς Έλλειψη ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου (προδιαγραφών και Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης των Ε.Α.) 33

34 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Ενέργειες για την Απογραφή Ε.Α. (από έτος 2004) : Το ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ) εκπόνησε το 2004 «Οδηγό για τη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων αποβλήτων από τις βιομηχανίες». Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με βάση τον Οδηγό αυτό. Τα Διαχειριστικά Σχέδια αφορούν τα Ε.Α. και τα μη επικίνδυνα απόβλητα (στερεά και λάσπες). Στόχος είναι να καλυφθεί όλο το φάσμα παραγωγής αποβλήτων (επικίνδυνων και μη). 34

35 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Πδί Πεδίο εφαρμογής ΕΣΔΕΑ Ρεύματα Ε.Α. στην Ελλάδα Απόβλητα βιομηχανικής δραστηριότητας Ρεύματα «εναλλακτικής διαχείρισης» (Ν. 2939/01) Απορριπτόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) Συσκευασίες επικινδύνων ουσιών Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα Ζωικά υποπροϊόντα Πολυχλωριωμένα διφαινύλια /τριφαινύλια ρφ (PCB s) Μικροποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα αστικά απόβλητα 35

36 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της απογραφής, η συνολική παραγωγή Ε.Α., σε επίπεδο χώρας, ανήλθε το έτος 2004 σε τόνους περίπου, εκ των οποίων ένα ποσοστό της τάξης του 62% υπεβλήθη σε εργασίες ες διάθεσης, ενώ το υπόλοιπο σε εργασίες αξιοποίησης. 36

37 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2004 (% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑ) 45% 42,3% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 13,4% 14,5% 10% 7,4% 7,7% 5% 0% 4,38% 2,2% 2,6% 0,7% 1,4% 2,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,6% 0,4% ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΑ 37

38 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 38,3% 61,7% ΕΡΓΑΣΙΕΣ (D) ΕΡΓΑΣΙΕΣ (R) 38

39 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Πρακτικές διαχείρισης Ε.Α. Διαχείριση Ε.Α. βιομηχανιών Αποθήκευση εντός των μονάδων παραγωγής των Ε.Α. Μεταφορά στο εξωτερικό με σκοπό την διάθεση ή την αξιοποίηση. Στα εξαγόμενα Ε.Α. περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής: μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν έλαια με PCB s (προς αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες, υπόγεια αποθήκευση και ανακύκλωση των μεταλλικών μρ μερών μετά την απορρύπανσή τους) εργαστηριακά απόβλητα (προς αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες) ληγμένα φάρμακα (προς αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές νικελίουκαδμίου (προς ανακύκλωση) χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (προς ανακύκλωση) α 39

40 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Διαχείριση Ε.Α. βιομηχανιών Πρακτικές διαχείρισης Ε.Α. Αξιοποίηση και λοιπές πρακτικές διαχείρισης: Σε εργασίες αξιοποίησης υποβάλλονται ορισμένες κατηγορίες Ε.Α., όπως: - σκωρίες χαλυβουργίας, οι οποίες ανακυκλώνονται σαν πρόσθετο υλικό (π.χ. στην τσιμεντοβιομηχανία) - πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου - ιλύες από τον ελαιοδιαχωρισμό υγρών αποβλήτων, οι οποίες συναποτεφρώνονται στην τσιμεντοβομηχανία - όξινες ιλύες από την αναγέννηση Α.Λ.Ε. που εξουδετερώνονται, - άλλα Ε.Α. (ιλύες, σκωρίες κ.λπ.) που σταθεροποιούνται. 40

41 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Γενικοί στόχοι ΕΣΔΕΑ Προώθηση της πρόληψης / μείωσης της παραγωγής και επικινδυνότητας των επικίνδυνων αποβλήτων στην πηγή. Ανάπτυξη υποδομών και μεθόδων αξιοποίησης και ασφαλούς επεξεργασίας. Ανάπτυξη υποδομών ασφαλούς τελικής διάθεσης, με εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Διεύρυνση των δικτύων ασφαλούς συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων από και προς τις εγκαταστάσεις διαχείρισης. Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα. Καταγραφή και προγραμματισμός αποκατάστασης και εξυγίανσης των ρυπασμένων χώρων. 41

42 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του ΕΣΔΕΑ Από Δ ΚΠΣ, ΠΕΠ, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους. Το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, αξιοποίησης) συσκευασιών και άλλων προϊόντων καλύπτεται από τους υπόχρεους «παραγωγούς» (εισαγωγείς και κατασκευαστές) των προϊόντων, οι οποίοι συμμετέχουν στα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα, καταβάλλοντας χρηματική εισφορά. Από πόρους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα» (για δημιουργία και επέκταση μονάδων διαχείρισης / αξιοποίησης αποβλήτων). 42

43 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ Ε.Α. βιομηχανιών 1ο στάδιο: Ανάπτυξη από το ΥΠΕΧΩΔΕ βάσης δεδομένων με βάση κυρίως τα στοιχεία των «διαχειριστικών σχεδίων». Υποδείξεις / προτάσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ προς τους παραγωγούς των Ε.Α., όπου απαιτείται, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. 2ο στάδιο: Επικαιροποίηση των ΜΠΕ από τους παραγωγούς Ε.Α. και ανάλογη τροποποίηση η των Π.Ο. των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Εκπόνηση των απαιτούμενων λοιπών μελετών από τους παραγωγούς Ε.Α. και εφοδιασμός με τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. 3ο στάδιο: Κατασκευή των απαιτούμενων έργων διάθεσης και αξιοποίησης Ε.Α., σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 43

44 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Επιδιωκόμενα οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ Η εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει κυρίως στα ακόλουθα: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της παραγωγής και διαχείρισης των Ε.Α. στη χώρα. Διεύρυνση της εφαρμογής των ΒΔΤ από τη βιομηχανία. Ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών στον τομέα διαχείρισης Ε.Α. στη χώρα, άρα και τόνωση των επενδύσεων στον υπόψη τομέα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μείωση του κόστους διαχείρισης των Ε.Α. Διευθέτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την μακροχρόνια αποθήκευση Ε.Α. εντός των χώρων των βιομηχανικών μονάδων και απόδοση των χώρων αυτών σε νέες χρήσεις. 44

45 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ - ΚΥΑ 8668/2007) Επιδιωκόμενα οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης των δικτύων συλλογής και μεταφοράς Ε.Α. Σταδιακή ανάπτυξη της αγοράς αποβλήτων στη χώρα. Μείωση των ποσοτήτων των Ε.Α. που μεταφέρονται στο εξωτερικό (μείωση οικονομικού αλλά και περιβαλλοντικού κόστους). Καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ανταγωνιστικό όφελος. Διεύρυνση της γνώσης σχετικά με τα Ε.Α. και το ρόλο τους τόσο στις τοπικές όσο και στην εθνική οικονομία. 45

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υφιστάμενη κατάσταση Προβλήματα Δράσεις Χ. Στουραϊτη Επικ. Καθηγήτρια ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 6-3-2014 Το πρόβλημα Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Απόφαση βασικών εννοιών Εισαγωγή νέων μέτρων (πρόληψη)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Μεμονωμένη. μεταφορά: ) B. (i)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Μεμονωμένη. μεταφορά: ) B. (i) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Α) Έγγραφο κοινοποίηση για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων 1. Εξαγωγέα - Κοινοποιών 3. Κοινοποίηση μητρώου αριθ. Όνομα Κοινοποίηση που αφορά A Μεμονωμένη (ii.(i ση μεταφορά ) )

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 1. Εισαγωγή Οι όγκοι των αποβλήτων αυξάνονται Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μεγαλώνει 2 δισ. Τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων

Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 1 Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 261 262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 263 2000, για τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: , Fax:

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: , Fax: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ/ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής 73100-ΧΑΝΙΑ, Τηλ.: +302821037789, Fax: +302821037789 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Στέλεχος ΕΟΑΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE) Πληροφορίες: Ιωάννα Γκιτζένη 210-8668652, i.gitzeni@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων. ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014

Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων. ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014 Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014 Πλαίσιο πολιτικής Η νέα κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα σχετίζεται με τις εισροές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ.

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ. 2006L0012 EL 25.06.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Η NEA ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η NEA ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η NEA ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Απρίλιος 2008 Κατάλογος Περιεχομένων 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ...2 1.1 Η Πρώτη Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

«Νόμος-Πλαίσιο για τα απόβλητα»

«Νόμος-Πλαίσιο για τα απόβλητα» «Νόμος-Πλαίσιο για τα απόβλητα» Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Περιεχόμενα Πηγές Συλλογή & Αποθήκευση Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΟΡ1Ι-Δ23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 13.1.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 20144/1710/ΑΦ 6.1.16.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.4 ΜΟΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα