Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων"

Transcript

1 Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το άρθρο αυτό διερευνά τους μεσοπρόθεσμους (κυκλικούς) και βραχυχρόνιους παράγοντες που προσδιορίζουν το σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων ομολόγων. Το άρθρο βρίσκει ότι η αγορά ελληνικών ομολόγων χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικές καταστάσεις: την ανοδική και την καθοδική. Στην πρώτη κατάσταση το μέσο επίπεδο και η διακύμανση του σπρεντ είναι πολύ χαμηλές, ενώ στη δεύτερη συμβαίνει το αντίθετο. Ένα δεύτερο σημαντικό εύρημα του άρθρου είναι ότι η αποκλιμάκωση (μείωση) του σπρεντ και η μετάβαση από την καθοδική στην ανοδική κατάσταση της αγοράς ελληνικών ομολόγων συνδέεται με μείωση του πληθωρισμού και οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο παράγοντες αυτοί βοήθησαν σημαντικά στην αποκλιμάκωση του σπρεντ των επιτοκίων την περίοδο και στην ένταξη της ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ. Ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους Π. Κορλίρα, I. Moνογυιό, Ν. Πιττή και Ν. Χριστοδουλάκη για σχόλιά τους σε μια πρώτη μορφή του άρθρου. 491

2 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1. Εισαγωγή Η διαφορά ανάμεσα στα ελληνικά και γερμανικά επιτόκια, που είναι γνωστή ως σπρεντ των επιτοκίων, θεωρείται στις χρηματαγορές ως δείκτης του πιστωτικού κινδύνου της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της στρατηγικής διαχείρισης του δημοσιονομικού χρέους της χώρας. Το μέγεθος (ή άνοιγμα, όπως επίσης αναφέρεται στη βιβλιογραφία) του σπρεντ έχει μεγάλη σημασία στην τιμολόγηση εταιρικών ή τραπεζικών ομολόγων και μπορεί να αποτελέσει βασική μεταβλητή για την πρόβλεψη μελλοντικών μεταβολών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας ή άλλες οικονομικές μεταβλητές, όπως είναι ο πληθωρισμός ή τα βραχυπρόθεσμα ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια. 1 Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες του σπρεντ ανάμεσα στα ελληνικά και γερμανικά επιτόκια ομολόγων λήξης δέκα ετών. 2 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το σπρεντ αυτό καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από μεταβολές (ή νέα της αγοράς) που συνδέονται με ονομαστικές μεταβλητές της οικονομίας, όπως είναι ο πληθωρισμός, ή με μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν πραγματικά μεγέθη της οικονομίας, όπως είναι ο ρυθμός ανάπτυξής της. 3 Μια σημαντική αύξηση του εγχώριου (ελληνικού) πληθωρισμού σε σχέση με τον γερμανικό, που συνήθως θεωρείται στην ανάλυση ότι είναι σταθερός, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του σπρεντ των ελληνογερμανικών επιτοκίων, καθώς οι εγχώριοι επενδυτές στην αγορά των ελληνικών ομολόγων θα θελήσουν να αντισταθμιστούν για τον κίνδυνο τυχόν απωλειών στις πραγματικές αποδόσεις τους. Σε αντίθεση με τον πληθωρισμό, μια αύξηση στον πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας τείνει να αποκλιμακώνει το σπρεντ αυτό, καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και, κατά συνέπεια, τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας λόγω μικρότερων δανειακών υποχρεώσεων ή καλύτερης εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους της. Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να επηρεάζουν το ελληνογερμανικό σπρεντ επιτοκίων διαφορετικά σε δύο διαφορετικές καταστάσεις (ή καθεστώτα) της αγοράς ομολόγων που είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως η ανοδική (bull) και η καθοδική (bear). Οι δύο αυτές καταστάσεις της αγοράς ομολόγων μπορεί να καθορίζονται από εγχώριους οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι οι καταστάσεις ύφεσης-ανάπτυξης της οικονομίας, το σχετικό ύψος του δημοσιονομικού χρέους ή του ελλείμματος, καθώς και από διεθνείς παράγοντες, όπως είναι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση ή η οικονομική και πολιτική συγκυρία, γενικότερα. 4 Στην ανοδική κατάσταση της αγοράς, το μέγεθος (ή άνοιγμα) του παραπάνω σπρεντ των επιτοκίων και η διακύμανσή του αναμένονται να είναι μικρά. Το αντίθετο θα ισχύει στην καθοδική κατάσταση της αγοράς, όπου οι επενδυτικοί και πιστωτικοί κίνδυνοι αυξάνουν. Στην ανοδική κατάσταση της αγοράς μια αύξηση του πληθωρισμού ή μια μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας μπορεί να μην έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ελληνογερμανικό σπρεντ επιτοκίων, σε αντίθεση με ό,τι αναμένεται να συμβαίνει στην καθοδική κατάσταση. Στην τελευταία κατάσταση, δυσμενή νέα της αγοράς σε σχέση με τον πληθωρισμό, την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος ή χρέους και τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης μπορούν να επηρεάζουν θετικά το σπρεντ αυτό και να αυξάνουν τη διακύμανσή του λόγω αύξησης των επενδυτικών και πιστωτικών κινδύνων των ελληνικών ομολόγων. 5 1 Βλέπε τις μελέτες των Ηardouvelis (1994), Tzavalis and Wickens (1996, 1997) και Tzavalis (2003). 2 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες αυτοί είναι συστηματικοί και όχι συστημικοί. Με άλλα λόγια δεν λαμβάνουν υπόψη τους πιθ ανή κατάρρευση της αγοράς ομολόγων. 3 Βλέπε Υποσημείωση 1 και τις μελέτες των Estrella and Hardouvelis (1991), Estrella (2005) και Ang, Piazzesi and Wei (2006). 4 Για την ελληνική οικονομία, Κορλίρας (2010). 5 Σημειώστε ότι μια αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος μπορεί να συνδέεται με μια αύξηση στον πληθωρισμό όταν προέρχεται από επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Επίσης, μπορεί να προέλθει από υστέρηση των δημόσιων εσόδων λόγω μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Επομένως, και ο πληθωρισμός και ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης μιας οικονομίας αναμένεται να συσχετίζονται με δημοσιονομικές μεταβλητές, όπως είναι το έλλειμμα ή οι μεταβολές του χρέους του Δημοσίου. Έτσι, κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι οι μεταβλητές πληθωρισμός και οικονομική ανάπτυξη αντανακλούν επίσης βασικούς δημοσιονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τα εγχώρια επιτόκια και τη διαφορά τους από τα γερμανικά. 492

3 Ηλίας Τζαβαλής Κυκλικές αλλαγές του σπρεντ Το παρόν άρθρο εκτιμά ένα υπόδειγμα δύο καταστάσεων του ελληνογερμανικού σπρεντ επιτοκίων και καταλήγει σε μια σειρά από συμπεράσματα για τους παράγοντες που το επηρεάζουν τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και βραχυχρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο βρίσκει ότι πράγματι η αγορά των ελληνικών ομολόγων χαρακτηρίζεται από την ανοδική κατάσταση και την καθοδική. Οι δύο αυτές καταστάσεις έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε προηγουμένως, σχετικά με το μέσο επίπεδο και διακύμανση του σπρεντ. Ένα δεύτερο σημαντικό εύρημα του άρθρου είναι ότι μια αποκλιμάκωση του σπρεντ μπορεί να προκύψει από μια μείωση του πληθωρισμού ή μια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. Οι παράγοντες αυτοί βρέθηκε να επηρεάζουν επίσης τη μετάβαση της αγοράς ελληνικών ομολόγων από την καθοδική στην ανοδική κατάσταση. Αυτοί συνετέλεσαν καθοριστικά στις μειώσεις του σπρεντ στην προενταξιακή περίοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Το άρθρο αυτό είναι διαρθρωμένο ως ακολούθως. Στο Τμήμα 2 παρουσιάζουμε και εκτιμάμε το οικονομετρικό υπόδειγμα του εληνογερμανικού σπρεντ επιτοκίων που επιτρέπει για αλλαγές στις καταστάσεις της αγοράς. Επειδή το υπόδειγμα αυτό είναι μη γραμμικό και η ακριβής εκτίμησή του απαιτεί σημαντικό αριθμό παρατηρήσεων, η εκτίμησή του στηρίζεται σε μηνιαίες παρατηρήσεις. Αυτές ξεκινούν από τη μηνιαία παρατήρηση 1997:07 και φθάνουν ως τη 2010:08. Εκτός από την περίοδο ένταξης στην ΟΝΕ, η περίοδος αυτή του δείγματος καλύπτει σημαντικά την τελευταία χρηματοοικονομική κρίση, που βρέθηκε ότι ξεκίνησε να επηρεάζει την ελληνική αγορά ομολόγων από τις αρχές του έτους Τέλος, στο Τμήμα 3 παραθέτουμε τα κύρια συμπεράσματα του άρθρου. 2. Εμπειρική ανάλυση Η εμπειρική μας ανάλυση ξεκινά με την εκτίμηση ενός απλού γραμμικού υποδείγματος του ελληνογερμανικού σπρεντ επιτοκίων με βάση το οποίο διερευνάται αν πράγματι ο εγχώριος πληθωρισμός και ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές μεταβολές στις τιμές του σπρεντ αυτού, όπως προβλέπει η οικονομική θεωρία. Στη συνέχεια, το υπόδειγμα αυτό επεκτείνεται για να επιτρέψει κυκλικές αλλαγές στο σπρεντ που οφείλονται στις δύο καταστάσεις της αγοράς ελληνικών ομολόγων, την ανοδική και καθοδική. Η επέκταση αυτή του γραμμικού υποδείγματος στηρίζεται στο Μαρκοβιανό υπόδειγμα αλλαγών μεταξύ διαφορετικών καθεστώτων της αγοράς (Μarkov Regime Switching model) που προτάθηκε στη βιβλιογραφία από τον Hamilton (1989). 2.1 Ένα γραμμικό υπόδειγμα του σπρεντ Για να διαπιστώσουμε αν πράγματι το σπρεντ των επιτοκίων καθορίζεται στο δείγμα μας από τoν ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τον πληθωρισμό, όπως προβλέπει η οικονομική θεωρία, στον Πίνακα 1 παρουσιάζουμε εκτιμήσεις του ακόλουθου γραμμικού υποδείγματος: 6 (1) 6 Σημειώστε ότι το υπόδειγμα θα μπορούσε να συμπεριλάβει και άλλες οικονομικές μεταβλητές που στη βιβλιογραφία έχει παρατηρηθεί ότι επηρεάζουν τα σπρεντ επιτοκίων, όπως είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα ή οι μεταβολές του δημοσιονομικού χρέους. Όμως, οι παρατηρήσεις αυτές δίνονται σε τριμηνιαία βάση και μετά το έτος 2000, οπότε η χρήση τους περιορίζει τη δυνατότητα της οικονομετρικής ανάλυσης να παρέχει ακριβή αποτελέσματα λόγω μικρού αριθμού παρατηρήσεων. Όμως, όπως αναφέρεται στην υποσημείωση 5, οι μεταβολές των δημοσιονομικών αυτών μεταβλητών αντανακλώνται σε μεγάλο βαθμό στις δύο ερμηνευτικές μεταβλητές π t και y t του υποδείγματος (1). 493

4 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ όπου αποτελεί τη διαφορά (ή σπρεντ) ανάμεσα στα δεκαετή ελληνικά (GR) και γερμανικά (GE) επιτόκια τη μελλοντική περίοδο t+1, y t αποτελεί τον ρυθμό μεταβολής τoυ προϊόντος της ελληνικής οικονομίας ανάμεσα στην τρέχουσα χρονική περίοδο t και την προηγούμενη περίοδο, t-1, π t αποτελεί τον τρέχοντα ρυθμό πληθωρισμού, και ε t+1 αποτελεί τον διαταρακτικό όρο του υποδείγματος. H δυναμική μορφή του παραπάνω υποδείγματος και, ειδικότερα, η χρησιμοποίηση της μελλοντικής τιμής του σπρεντ των επιτοκίων μιας περιόδου προς τα εμπρός, δηλ., ως εξαρτημένης μεταβλητής, επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του στην πρόβλεψη μελλοντικών επιπέδων του σπρεντ με βάση τις τρέχουσες παρατηρήσεις της αγοράς για τον πληθωρισμό π t ή τον ρυθμό ανάπτυξης του προϊόντος y t. 7 Το υπόδειγμα αυτό εκτιμήθηκε για την περίοδο 1997: :08 με βάση τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων, χρησιμοποιώντας μηνιαίες παρατηρήσεις (βλέπε Πίνακα 2). Τα τυπικά σφάλματα των εκτιμημένων συντελεστών του υποδείγματος διορθώθηκαν για πιθανά προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας ή αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Newey-West. 8 Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εμπειρική μας ανάλυση προέρχονται από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία για τον υπολογισμό του ρυθμού μεταβολής του εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος (ΑΕΠ) της ελληνικής οικονομίας y t, στην ανάλυσή μας θα χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη της βιομηχανικής παραγωγής (ΔΒΠ). Ο δείκτης αυτός προσεγγίζει ικανοποιητικά τις διαχρονικές μεταβολές του ΑΕΠ. Aυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τον Πίνακα 1 που παρουσιάζει τις συσχετίσεις ανάμεσα σε όλες τις μεταβλητές του υποδείγματος (1), με τη χρονική υστέρηση που εξειδικεύονται σε αυτό, καθώς και με άλλες οικονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν το σπρεντ και δεν χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα επειδή υπολογίζονται σε τριμηνιαία βάση. Σημειώστε ότι οι συσχετίσεις αυτές έχουν υπολογιστεί με βάση τριμηνιαίες παρατηρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας αυτός περιλαμβάνει τους συντελεστές συσχέτισης στις μεταβλητές του υποδείγματος (1) και τις ακόλουθες μεταβλητές: τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ (y t _GDP), τον ρυθμό μεταβολής του ΔΒΠ (y t _IPI), το έλλειμμα της κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ (gd t ) και τη μεταβολή του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (Δb t ). Τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 και τα Γραφήματα των χρονολογικών παρατηρήσεων των μεταβλητών δείχνουν καθαρά ότι ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με εκείνον του ΑΕΠ, ενώ ο πληθωρισμός φαίνεται να κινείται ανοδικά στις περιόδους υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και Τέλος, σημειώστε την υψηλή συσχέτιση που παρατηρείται ανάμεσα στους ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ (ή του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής) και του πληθωρισμού που δείχνει ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που σημειώθηκαν κατά την περίοδο μπορούν να συνδεθούν με επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. 7 Σημειώστε ότι το υπόδειγμα που δίνεται από τη σχέση (1) μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως η ανηγμένη μορφή ενός εμπροστοβαρούς υποδείγματος προσδοκιών όπου το σπρεντ καθορίζεται από τα αναμενόμενα τη χρονική στιγμή t μελλοντικά επίπεδα των μεταβλητών y t και π t, δηλαδή E ( y t +h I ) και E ( π I ), όπου I αποτελεί το σύνολο πληροφοριών των επενδυτών την τρέχουσα t t +h t t περίοδο t. Αυτό περιλαμβάνει και τα τρέχοντα επίπεδα των μεταβλητών y t και π t. 8 Βλέπε Τζαβαλής (2008). 9 Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να βρεθούν στις μελέτες των Faini (2006) και Laubach (2009). 494

5 Ηλίας Τζαβαλής Κυκλικές αλλαγές του σπρεντ Πίνακας 1 Συσχετίσεις μεταβλητών με βάση τριμηνιαία στοιχεία y t _GDP y t _IPI π t Gd t y t _GDP -0,77 y t _IPI -0,52 0,78 π t 0,05 0,31 0,59 Gd t -0,33 0,52 0,52 0,11 Δb t 0,42-0,40-0,15-0,03 0,25 ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Μηνιαίες παρατηρήσεις των μεταβλητών στην 1997: :10 (SPREAD), y t (GROWTH) και π t (INF) SPREAD INF GROWTH Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (1) δίνονται στον Πίνακα 1. Αυτά είναι συνεπή με τις προβλέψεις της οικονομικής θεωρίας, καθώς δείχνουν ότι μια αύξηση (μείωση) του σπρεντ μπορεί να οφείλεται σε μια αύξηση (μείωση) του ρυθμού πληθωρισμού π t. Αντίθετα, μια αύξηση (μείωση) του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας y t (στην εμπειρική μας ανάλυση της βιομηχανικής παραγωγής) οδηγεί σε μείωση (αύξηση) του σπρεντ αυτού. Οι παραπάνω σχέσεις ανάμεσα στο σπρεντ και τις μεταβλητές π t και y t είναι συνεπείς με τις συσχετίσεις των σειρών αυτών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, καθώς και με τις μεταβολές τους που φαίνονται στο Γράφημα 1. Το Γράφημα αυτό δείχνει καθαρά ότι η μεγάλη μείωση του σπρεντ κατά την προενταξιακή περίοδο της Ελλάδας στην ευρωζώνη ( ) συνδέεται άμεσα με τη σημαντική μείωση του πληθωρισμού την περίοδο αυτή και τις αυξήσεις στον ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής της ελληνικής οικονομίας στις περιόδους και Αντίθετα, η αυξητική τάση του σπρεντ από τα μέσα του 2008 και μετά (που συμπίπτει με την περίοδο της τελευταίας χρηματοοικονομικής κρίσης) συνδέεται με τη μεγάλη πτώση του ρυθμού βιομηχανικής παραγωγής και τις ανοδικές τάσεις του πληθωρισμού. 495

6 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Πίνακας 2 Εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος του σπρεντ a φ β γ R 2 =0,96-0,27 1,02-0,02 0,08 (-2,95) (59,24) (-3,39) (3,04) Σημείωση : t-στατιστικά βρίσκονται στις παρενθέσεις. Aυτά έχουν διορθωθεί για ετεροσκεδαστικότητα ή αυτοσυσχέτιση με τη μέθοδο Newey-West. Εκτός όμως από τη σχέση ανάμεσα στο σπρεντ και τις μεταβλητές π t και y t, τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 και του Γραφήματος 1 δείχνουν τη μεγάλη εμμονή αυτής να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα την περίοδο , μετά τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την εκτιμημένη τιμή του αυτοπαλίνδρομου συντελεστή φ, που δίδεται στον Πίνακα 1. Με βάση την εκτίμηση αυτή, δεν μπορεί να απορριφθεί η υπόθεση μοναδιαίας ρίζας στον αυτοπαλίδρομο συντελεστή του υποδείγματος (1), δηλαδή την υπόθεση φ = Υπόδειγμα του σπρεντ με διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς ομολόγων Για να παραστήσουμε οικονομετρικά τις δύο διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς των ελληνικών ομολόγων (ή τις εναλλαγές τους) που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή και πιθανά να επηρεάζουν το σπρεντ, θα χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή S t+1 η οποία ακολουθεί μια αλυσίδα Μαρκόβ και παίρνει τις ακόλουθες τιμές: όπου «1» και «2» αποτελούν τις δύο διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς ομολόγων, την ανοδική και καθοδική, αντίστοιχα. Η μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη ανάμεσα στις περιόδους t και t+1 συμβαίνει με κάποια πιθανότητα p ij. Οι πιθανότητες αυτές συλλέγονται στην ακόλουθη μήτρα πιθανοτήτων μετάβασης: όπου p 12 συμβολίζει την πιθανότητα μετάβασης από την κατάσταση «1» στη «2», ενώ p 11 αποτελεί την πιθανότητα να παραμείνει η αγορά στην ίδια κατάσταση και την περίοδο t+1 (δηλ. στην «1»). 10 Αυτό σημαίνει ότι, οικονομετρικά, οι επιδράσεις των δύο ερμηνευτικών μεταβλητών π t και y t του υποδείγματος (1), που βρέθηκαν ότι αποτελούν στάσιμες σειρές, μπορούν να θεωρηθούν στην πρώτη διαφορά του σπρεντ, που είναι στάσιμη σειρά (δηλ. βαθμού ολοκλήρωσης μηδέν). 496

7 Ηλίας Τζαβαλής Κυκλικές αλλαγές του σπρεντ Το απλό γραμμικό υπόδειγμα (1) μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει κυκλικές μεταβολές του σπρεντ oι οποίες εξηγούνται από τη μεταβλητή S t+1 ως εξής: 11 όπου z t+1 αποτελεί τον διαταρακτικό όρο του υποδείγματος, που θεωρείται ότι ακολουθεί την τυποποιημένη κανονική κατανομή, και s={1,2} δείχνει τις τιμές των συντελεστών του υποδείγματος ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται η εγχώρια αγορά ομολόγων τη χρονική στιγμή t+1. To παραπάνω υπόδειγμα μπορεί να γραφεί απλούστερα ως εξής: Πιο αναλυτικά, το υπόδειγμα αυτό προβλέπει ότι στην κατάσταση «1» της αγοράς ομολόγων η μέση τιμή και διακύμανση του σπρεντ είναι διαφορετική από εκείνη στην κατάσταση «2». Αν θεωρήσουμε ότι οι όλες οι μεταβλητές του υποδείγματος (2) αποτελούν στάσιμες χρονολογικές σειρές, τότε στις δύο διαφορετικές καταστάσεις «1» και «2» (που συμβολίζονται ως s={1,2}) η μέση τιμή και διακύμανση του σπρεντ θα δίδονται αντίστοιχα ως εξής: αν αν (2) και Oι παραπάνω σχέσεις δείχνουν καθαρά ότι η μέση τιμή του σπρεντ σε κάθε κατάσταση της αγοράς s={1,2}, που συμβολίζεται ως E s ( ), σχετίζεται θετικά με τη μέση τιμή του πληθωρισμού E(π t ) όταν γ s > 0 και αρνητικά με εκείνη του ρυθμού μεταβολής του προϊόντος E s (y t ) όταν β s < 0. Σημειώστε ότι η διακύμανση του σπρεντ σε κάθε κατάσταση s={1,2}, που συμβολίζεται ως Var s ( ), μειώνεται όταν β s > 0 και γ s < 0 για Cov s (y t ;π t ) > Σημειώστε ότι, στο υπόδειγμα (2) ο αυτοπαλίνδρομος συντελεστής φ θεωρείται ότι δεν αλλάζει ανάμεσα στα δύο διαφορετικά καθεστώτα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την εμπειρική μας ανάλυση. 497

8 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Πίνακας 3 Εκτίμηση του υποδείγματος (2), με διαφορετικά καθεστώτα της αγοράς ομολόγων Υπόδειγμα: s={1,2} φ α 1 β 1 γ 1 σ 1 p 12 a 2 β 2 γ 2 σ 2 p 21 0,90 0,03 0,002-0,001 0,04 0,02-0,33-0,04 0,20 0,53 0,02 (54,61) (1,03) (-0,14) (1,72) (13,92) (5,83) (-1,88) (-3,13) (4,05) (11,90) (3,98) Υπόδειγμα: s={1,2} φ α 1 σ 1 p 12 a 2 σ 2 p 21 0,93 0,02 0,04 0,01 0,30 0,58 0,02 (61,67) (2,93) (13,06) (4,74) (3,72) (11,09) (4,03) t-στατιστικά βρίσκονται στις παρενθέσεις. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του υποδείγματος (2), χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο EM [βλέπε Hamilton (1989)]. Σημειώστε ότι, για λόγους σύγκρισης, στον Πίνακα παρουσιάζονται επίσης εκτιμήσεις και για την πιο απλή μορφή του υποδείγματος (2) που υποθέτει ότι β s = 0 και γ s = 0, σε όλες τις καταστάσεις φύσης s={1,2}. Tα αποτελέσματα του Πίνακα 3 υποστηρίζουν καθαρά την ύπαρξη δύο διαφορετικών καταστάσεων στην αγορά ελληνικών ομολόγων. Στην κατάσταση «1» της αγοράς, το σπρεντ έχει μικρότερη μέση τιμή σε σχέση με την «2», η οποία είναι κοντά στο μηδέν (δηλ. E s=1 ( )= 0,25), και πιο μικρή διακύμανση (δηλ. Var s=1 ( )= 0,10). Η κατάσταση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοδική για την αγορά ελληνικών ομολόγων. Σε αυτή, οι όροι για τη χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους είναι ευνοϊκότεροι. Αντίθετα, στην κατάσταση «2», και η διακύμανση του σπρεντ και η μέση τιμή του είναι μεγαλύτερες από εκείνες στην «1» η διακύμανση βρέθηκε ως Var s=2 ( )= 2,19, ενώ η μέση τιμή ως E s=2 ( )= 3,75). 12 Οι τιμές αυτές δείχνουν καθαρά ότι το σπρεντ ανάμεσα στα ελληνικά και γερμανικά επιτόκια είναι πιθανόν να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα πολύ υψηλά επίπεδα στην κατάσταση «2». Έτσι, την κατάσταση αυτή μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως καθοδική. 13 Για να διαπιστωθεί σε ποιες περιόδους του δείγματος εμφανίζονται οι δύο παραπάνω διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς ομολόγων, στο Γράφημα 2 παραθέτουμε την πιθανότητα η αγορά ελληνικών ομολόγων να βρίσκεται στην κατάσταση «2», όπου και η διακύμανση και η μέση τιμή του σπρεντ είναι μεγαλύτερες, για όλες τις χρονικές περιόδους του δείγματος, t. Η πιθανότητα αυτή συμβολίζεται ως Pr(S t = 2 I t ), όπου Ι t συμβολίζει το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών της αγοράς την περίοδο t. To Γράφημα αυτό της πιθανότητας Pr(S t = 1 I t ) βασίζεται στις εκτιμήσεις της πλήρους μορφής του υποδείγματος (2), που θεωρεί ότι β s 0 και γ s Όπως καθαρά αυτό δείχνει, η κατάσταση «2» της εγχώριας 12 Οι υπολογισμοί αυτοί έγιναν με βάση τις εκτιμήσεις του υποδείγματος διαφορετικών καταστάσεων του σπρεντ που θεωρεί ότι: β s = 0 και γ s = Ένα άλλο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα του Πίνακα 3 είναι ότι η εκτίμηση του αυτοπαλίνδρομου συντελεστή φ του υποδείγματος (2) είναι καθαρά μικρότερη της μονάδας και απορρίπτει την υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας, που βρέθηκε ότι ισχύει για τον συντελεστή αυτό με βάση τις εκτιμήσεις του υποδείγματος (1). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το υπόδειγμα (1) δεν προβλέπει για δομικές αλλαγές στους συντελεστές του που οφείλονται σε διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς ομολόγων. 14 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Γράφημα αυτό δεν αλλάζει για τις εκτιμήσεις της μορφής του υποδείγματος (2) που θεωρεί ότι β s = 0 και γ s =

9 Ηλίας Τζαβαλής Κυκλικές αλλαγές του σπρεντ αγοράς ομολόγων εμφανίζεται στις δύο ακόλουθες περιόδους: 1997: :3 και 2008:2-2010:08. Για όλη την ενδιάμεση περίοδο, δηλ. 2000: :01, η αγορά των ελληνικών ομολόγων φαίνεται να βρίσκεται στην κατάσταση «1», όπου η μέση τιμή και η διακύμανση του σπρεντ είναι πολύ μικρότερες από εκείνες στην «2». ΓΡΑΦΗΜΑ 2 Πιθανότητα της κατάστασης «2» (καθοδικής) της αγοράς Pr(S t = 2 I t ) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Η αλλαγή της ελληνικής αγοράς ομολόγων από την κατάσταση «2» στην «1» στις αρχές του έτους 2000 μπορεί να αποδοθεί στις επιτυχείς προσπάθειες των ελληνικών οικονομικών αρχών να επιτύχουν τους στόχους που είχε θέσει η συνθήκη του Μάαστριχ για την ένταξη της δραχμής στην ευρωπαϊκή οικονομική νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Αυτοί οι στόχοι προέβλεπαν τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, του πληθωρισμού και τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως δείχνει το Γράφημα 1, οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν και συνοδεύτηκαν από σημαντικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, η οποία διατηρήθηκε μέχρι και τις αρχές του έτους 2008, όπου ξεκίνησε η χρηματοοικονομική κρίση με την πτώχευση της Lehman Brothers. Η επαναφορά της αγοράς ομολόγων στην κατάσταση «2» μετά τις αρχές του έτους 2008 συνοδεύτηκε από μεγάλη πτώση του ρυθμού βιομηχανικής παραγωγής (και ΑΕΠ), μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, καθώς και αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων στο τέλος του έτους 2009 (βλέπε Γράφημα 1). Ένα τρίτο συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 είναι ότι, η θετική και αρνητική σχέση που βρέθηκε μεταξύ του σπρεντ και των ερμηνευτικών μεταβλητών π t και y t, αντίστοιχα, στην εκτίμηση του απλού γραμμικού υποδείγματος του σπρεντ (βλέπε Πίνακα 2), παρατηρείται μόνο στην καθοδική κατάσταση της αγοράς, «2», για το υπόδειγμα (2) που ενσωματώνει τις διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς ελληνικών ομολόγων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπές με την προηγούμενή μας ανάλυση όσον αφορά στα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά της κατάστασης «2» της αγοράς ελληνικών ομολόγων. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς οικονομικής πολιτικής, καθώς προβλέπει ότι μια μείωση του σπρεντ στην κατάσταση «2» της αγοράς ομολόγων μπορεί να προκύψει από μείωση του ρυθμού πληθωρισμού ή αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση του πληθωρισμού μπορεί να είναι αποτέλεσμα οικονομικής ανάπτυξης ή να προκύψει από συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, όπως έγινε στην προενταξιακή περίοδο της ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ. 499

10 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 3. Συμπεράσματα Στο άρθρο διερευνώνται οι βραχυχρόνιοι και μεσοπρόθεσμοι (κυκλικοί) παράγοντες που προσδιορίζουν το σπρεντ ανάμεσα στο ελληνικό και γερμανικό επιτόκιο ομολόγων δεκαετούς λήξης. Χρησιμοποιώντας μηνιαίες παρατηρήσεις από τον Ιούλιο του έτους 1997 έως τον Αύγουστο του έτους 2010, το άρθρο βρίσκει ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά ελληνικών ομολόγων: η ανοδική και η καθοδική. Στην πρώτη κατάσταση το σπρεντ χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά επίπεδα μέσης τιμής και διακύμανσης, ενώ στη δεύτερη από πολύ υψηλά λόγω μεγαλύτερου επενδυτικού ή πιστωτικού κινδύνου. Στο δείγμα μας, η δεύτερη αυτή κατάσταση εμφανίζεται κατά την προενταξιακή περίοδο της ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ (δηλ ) και στην περίοδο της τελευταίας χρηματοοικονομικής κρίσης ( ). Όσον αφορά στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις και τα μέσα επίπεδα του σπρεντ αυτού, το άρθρο βρίσκει ότι στην καθοδική κατάσταση της αγοράς ελληνικών ομολόγων υπάρχουν δύο παράγοντες: ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αποκλιμάκωση του σπρεντ. Πιο συγκεκριμένα, μειώσεις στα επίπεδα του σπρεντ μπορεί να ακολουθήσουν μειώσεις στο επίπεδο του πληθωρισμού ή αυξήσεις στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι αυτό φαίνεται να χαρακτηρίζει την αλλαγή στην κατάσταση της αγοράς ομολόγων κατά την προενταξιακή περίοδο της ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ. 500

11 Ηλίας Τζαβαλής Κυκλικές αλλαγές του σπρεντ Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Κορλίρας Π. (2010), «Νομισματική πολιτική και τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα: », Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Επιμέλεια Έκδοσης: Ηλίας Τζαβαλής), Εκδόσεις ΟΠΑ. Tζαβαλής Η. (2008), Οικονομετρία, Εκδόσεις ΟΠΑ. Χριστοδουλάκης Ν. (2010), «Σύγκλιση επιτοκίων και διαχείριση διαθεσίμων κατά την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ », Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Επιμέλεια Έκδοσης: Ηλίας Τζαβαλής), Εκδόσεις ΟΠΑ. Ξενόγλωσση Ang A., Piazzesi M. and Wei M. (2006), What does the yield curve tell us about GDP growth, Journal of Econometrics 131, pp Estrella A. (2005), Why does the yield curve predict output and inflation? Economic Journal 115, pp Estrella A. and Hardouvelis G. (1991), The term spread as a predictor of real economic activity, Journal of Finance 46, pp Faini R. (2006), Fiscal policy and interest rates in Europe, Economic Policy 21, pp Hamilton J. (1989), A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle, Econometrica 57, pp Hardouvelis G. (1994), The term structure spread and future changes in long and short rates in G7 countries, Journal of Monetary Economics 33, pp Laubach T. (2009), New evidence on the interest rate effects of budget deficits and debts, Journal of the European Economic Association 7, pp Tzavalis E. (2003), The term premium and the puzzles of the expectations hypothesis of the term structure, Economic Modelling 21, pp Tzavalis E., and Wickens Μ. R. (1997), Explaining the failures of the term spread models of the rational expectations hypothesis of the term structure, Journal Money, Credit and Banking 29, pp

12

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Ανεργία και πληθωρισμός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι ανταγωνιστική Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση.

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση. IMF Survey ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πολωνία: Ένα φωτεινό σημείο στην πληγείσα από την ύφεση Ευρώπη Ευρωπαϊκό τμήμα του ΝΤ 13 Αυγούστου 2009 Εργοστάσιο στο Rzeszow, Πολωνία, όπου η εγχώρια οικονομία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Χρήσιμες Οδηγίες Με την βοήθεια του λογισμικού E-views να απαντήσετε στα ερωτήματα των επόμενων σελίδων, (οι απαντήσεις πρέπει να περαστούν

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η οικονομική ανάκαμψη παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ. Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985

ΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ. Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985 ΖΛΗΑ ΣΕΑΒΑΛΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ: Πηςσίο Οικονομικών Δπιζηημών, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1981-1985 MA (Μαζηεπ Οικονομικών), Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 1985-1987 PhD (Γιδακηοπικό), Πανεπιζηήμιο ηος Λονδίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) Ποιοτικά υποδείγματα (Qualitative Models) ή expert systems Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller ΜΑΘΗΜΑ 7ο Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller Είδαμε προηγουμένως ότι οι τιμές της στατιστικής Τ 2δ0, Τ 3δ0 και Τ 3δ1 που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω παράγραφο εξαρτώνται από τη μορφή της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Υπό Δρος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Τράπεζα της Ελλάδος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξέταση της συμπεριφοράς των χρονολογικών σειρών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και οικονομική πολιτική

Κρίση και οικονομική πολιτική 1 Κρίση και οικονομική πολιτική Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ι.Ο.Β.Ε. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) 21 st Banking Forum ΕΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY. COM ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 6/5/2010 Αρ. πρωτ. Φ. 2705/2146 Προς: ΥΠΕΞ Β4 Δ/νση Kοιν.: ΥΠΕΞ - Δ.Γ. κ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & EBRD INDICATORS ΓΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΤΟΝΙΑ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & EBRD INDICATORS ΓΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΤΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & EBRD INDICATORS ΓΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΤΟΝΙΑ Οι βασικότεροι οικονομικοί δείκτες είναι οι : GDP Per Capita GDP Growth FDI Privatization volume Debt over GDP Deficit/Surplus over GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Νοέμβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Νοέμβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Νοέμβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται, βάσει των προβολών, ότι θα αποκτήσει κάποια δυναμική από το δ τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδόμηση των Αποδόσεων του S&P500, Εκτίμηση & Προοπτικές Εταιρικής Κερδοφορίας και Αποτιμήσεων

Αποδόμηση των Αποδόσεων του S&P500, Εκτίμηση & Προοπτικές Εταιρικής Κερδοφορίας και Αποτιμήσεων Αποδόμηση των Αποδόσεων του S&P500, Εκτίμηση & Προοπτικές Εταιρικής Κερδοφορίας και Αποτιμήσεων researchdivision@piraeusbank.gr Bloomberg Page: Ηλίας Λεκκός Βασίλης Πατίκης Χάρης Γιαννακίδης Lekkosi@piraeusbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οικονομική συγκυρία: Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών Ηλίας Ιωακείμογλου Οικονομική συγκυρία: η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Ηλία Ιωακείμογλου Από το 1994, η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση ήπιας ανάκαμψης: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% και το 1995 προβλέπεται να φθάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 1: Εισαγωγή: Το αντικείμενο της Μακροοικονομικής Η έννοια και του ΑΕΠ Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 1: Εισαγωγή: Το αντικείμενο της Μακροοικονομικής Η έννοια και του ΑΕΠ Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ Ενότητα 1: Εισαγωγή: Το αντικείμενο της Μακροοικονομικής Η έννοια και του ΑΕΠ Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology Περίληψη στα Ελληνικά Ειδικό Θέμα: Εισαγωγή Το Παραγωγικό Κενό (Output Gap) αποτελεί μία εκ των πιο σημαντικών μεταβλητών στην άσκηση και την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χ. Εμμανουηλίδης, 1 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα AΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Αν. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Ο.Ε. ΑΠΘ Χ. Εμμανουηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS)

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ADVANCED MACROECONOMICS) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος: 2010-2011 Εξάµηνο: 8 ο Τύπος µαθήµατος: Επιλογής Συναντήσεις: Τρίτη: 08.15-10.00 (339) Διδάσκων: Κλαίρη Οικονοµίδου :

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1

Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1 Ιούνιος 2016 Μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 1 1 Προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ: Συνοπτική παρουσίαση και βασικά χαρακτηριστικά Η οικονομική ανάκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Το Νέο Κεϋνσιανό Στοχαστικό Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα παραμείνει συγκρατημένος το 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επαγγελματική Θέση: Καθηγητής Οικονομικών με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και την Οικονομετρία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επαγγελματική Θέση: Καθηγητής Οικονομικών με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και την Οικονομετρία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Αργυρίου Τζαβαλής Τόπος γέννησης: Άμφισσα, Φωκίδος Επαγγελματική Θέση: Καθηγητής Οικονομικών με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και την Οικονομετρία. Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ- ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ(HETEROSCEDASTICITY) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 ΕΠΙΧ Οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα