Dr. Habil. Dirk Tänzler, Dr. Angelos Giannakopoulos 2. Πανεπιστήµιο του Tübingen: Dr. Dr. Konstadinos

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dr. Habil. Dirk Tänzler, Dr. Angelos Giannakopoulos 2. Πανεπιστήµιο του Tübingen: Dr. Dr. Konstadinos"

Transcript

1 Το έγκληµα ως πρόβληµα κουλτούρας. Η συνάφεια µεταξύ των αντιλήψεων για τη διαφθορά και της πρόληψης του εγκλήµατος. Μια συγκριτική πολιτιστική µελέτη µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. και των κρατών µελών Γερµανίας και Ελλάδας. Περίληψη Άγγελος Γιαννακόπουλος Το ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο παρουσιάζεται εδώ έχει στόχο την ανάπτυξη µέσων για να βελτιστοποιηθεί η πρόληψη της διαφθοράς στην Ε.Ε. Η επιτακτικότητα αυτού του προγράµµατος αντανακλάται στο γεγονός ότι η διαφθορά µπορεί ενδεχοµένως να καθυστερήσει σηµαντικά τη διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της κοινότητας, ακόµα και στο βαθµό να απειλήσει τον ίδιο τον πυρήνα της έννοιας της κοινωνικής ειρήνης. Οι πολιτικές πρόληψης που έχουν αναπτυχθεί από την Ε.Ε. και εφαρµοστεί µέχρι τώρα εντός των ξεχωριστών κρατών µελών έχουν γενικώς χαρακτηριστεί από νοµοθετικά, διοικητικά και αστυνοµικά µέτρα. Αυτά βασίζονται σ έναν ορισµό για την πρόληψη της διαφθοράς που αναπτύχθηκε σε πολιτικούς και διοικητικούς θεσµούς και γι αυτό η εφαρµογή τους βασίζεται σε µια από «πάνω προς τα κάτω διαδικασία». Το ερευνητικό πρόγραµµα δε σκοπεύει να διενεργήσει µια έρευνα για τη φύση της διαφθοράς «ως τέτοια», αλλά µάλλον εξετάζει τις αντιλήψεις για τη διαφθορά των πολιτικών και διοικητικών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριµένες περιοχές και κουλτούρες τις αντιλήψεις για τη διαφθορά των δρώντων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποικίλους θεσµούς και αρχές και πάνω απ όλα των πολιτών και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το ερευνητικό πρόγραµµα ξεκινά από την υπόθεση ότι οι σηµαντικά διαφοροποιηµένες αντιλήψεις για τη διαφθορά, οι οποίες έχουν καθοριστεί µε τον τρόπο αυτό από τις «πολιτιστικές προδιαθέσεις» κάθε περίπτωσης, επηρεάζουν σηµαντικά την αντίστοιχη επίγνωση του προβλήµατος σε κάθε χώρα και κατά συνέπεια την επιτυχία οποιωνδήποτε προληπτικών µέτρων. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα ερευνά τη «συνάρθρωση» µεταξύ των «θεσµοποιηµένων» πολιτικών πρόληψης και του πως αυτές γίνονται αντιληπτές στην «καθηµερινή πρακτική», καθώς επίσης και το πως χειρίζονται ως αποτέλεσµα αυτού το θέµα της διαφθοράς οι υποψήφιες προς ένταξη και οι χώρες µέλη της Ε.Ε. Σ ένα τελικό στάδιο το ερευνητικό πρόγραµµα σκοπεύει να κάνει συγκεκριµένες υποδείξεις για την αναπροσαρµογή αυτής της «συνάρθρωσης» και να ερευνήσει ποιος είναι ο ρόλος που τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν σ αυτή τη διαδικασία σε κάθε µία χώρα. ρ. Άγγελος Γιαννακόπουλος, Πανεπιστήµιο της Konstanz, Γερµανία, τµήµα κοινωνιολογίας, εγκαινίασε το ερευνητικό πρόγραµµα το ποίο παρουσιάζεται εδώ και συµµετέχει στο µάνατζµεντ του προγράµµατος. Το ερευνητικό πρόγραµµα αξιολογήθηκε εππιτυχώς στο 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το Πανεπιστήµιο της Konstanz βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει την τελική µορφή στη σύµβαση έρευνας για την περίοδο Ιανουάριος εκέµβριος Στο ερευνητικό πρόγραµµα συµµετέχουν: 1. Πανεπιστήµιο της Konstanz, Γερµανία, Prof. Dr. Hans-Georg Soeffner, Dr. Habil. Dirk Tänzler, Dr. Angelos Giannakopoulos 2. Πανεπιστήµιο του Tübingen: Dr. Dr. Konstadinos Maras 3. Κέντρο ελεύθερων στρατηγικών, Βουλγαρία: Dr. Daniel Smilov, Rashko Dorosiev, M. A. 4. Ερευνητικό ινστιτούτο για την ποιότητα της ζωής (Ρουµανική Ακαδηµία), Ρουµανία: Prof. Dr. Ioan Marginean, Iuliana Precupetu, M. A. 5. Πανεπιστήµιο Galatasaray, Τουρκία: Prof. Dr. Ahmet İnsel, Zeynep Sarlak, M. A., Esat Bozyiğit, M. A., Serdar Semen, M. A. 6. Εθνική σχολή δηµόσιας διοίκησης και Πάντειο Πανεπιστήµιο, Ελλάδα: Prof. Dr. Panagiotis Karkatsoulis and Prof. Dr. Effi Lambropoulou. Μια επιπλέον συµµετοχή αφορά το πρόγραµµα σπoυδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Κολλεγίου St Antony του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης έτσι ώστε να προστεθεί στο σχέδιο του προγράµµατος η Μεγάλη Βρετανία. 1

2 1. Αναλυτικοί στόχοι του ερευνητικού προγράµµατος Ο στόχος αυτού του κοινωνιολογικού ερευνητικού προγράµµατος είναι να εµβαθύνει τη γνώση του φαινοµένου της διαφθοράς στις χώρες που προσδιορίστηκαν παραπάνω. Για να το κάνει αυτό θα ακολουθήσει µια δίκρανη γραµµή έρευνας: Οι στόχοι του προγράµµατος είναι τόσο οι θεµελιώδεις προϋποθέσεις των έµπειρων συστηµάτων όσο και οι κοινωνικο πολιτιστικές συνθήκες υπό τις οποίες αυτά τα συστήµατα τίθενται σε ισχύ. Η πρώτη και η δεύτερη εµπειρική φάση του προγράµµατος εστιάζει στην ανακατασκευή των πολιτιστικών µοτίβων τα οποία υπόκεινται των αντιλήψεων για τη διαφθορά στους θεσµικούς δρώντες (στις σφαίρες των πολιτικών, των δικαστικών και των αστυνοµικών δυνάµεων), στους πολλαπλασιαστές (µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.λ.π.) καθώς επίσης και σε εκείνες τις οµάδες στις οποίες στοχεύουν τα προληπτικά µέτρα στις υπό µελέτη χώρες. Τα έµπειρα συστήµατα θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης εµπειρικής φάσης του προγράµµατος µέσω µιας κοινωνιολογικής ανάλυσης κειµένων. Στη δεύτερη εµπειρική φάση θα διεξαχθούν συνεντεύξεις µε άτοµα ενεργά σε θεσµούς και στην κοινωνία πολιτών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και εκπρόσωποι των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τα οποία άτοµα κάνουν προσπάθειες για τον περιορισµό της διαφθοράς. Μέσω της ανάλυσης των δεδοµένων τα οποία θα συγκεντρωθούν κατ αυτόν τον τρόπο, θα ανακατασκευασθούν οι κοινοί ορισµοί για τη διαφθορά που ισχύουν στις αντίστοιχες χώρες. Στην τρίτη εµπειρική φάση, θα αναπτυχθούν στρατηγικές «από κάτω προς τα πάνω» για την πρόληψη της διαφθοράς οι οποίες θα βασιστούν στα εµπειρικά ευρήµατα των φάσεων ένα και δύο. Οι στρατηγικές αυτές θα χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά στα υπάρχοντα έµπειρα συστήµατα, τα οποία επί του παρόντος περιορίζονται σε µια «από πάνω προς τα κάτω» προσέγγιση, για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Οι υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης εντός της δεδοµένης κοινωνίας («έµπειρα συστήµατα») θα υποβληθούν σε µια συστηµατική ανάλυση δυνατών και αδύνατων σηµείων. Με βάση τα ευρήµατα των φάσεων ένα έως τρία θα περιγραφούν τα σηµεία εκκίνησης για την αναθεώρηση των υπαρχόντων έµπειρων συστηµάτων. Στην καταληκτική φάση του ερευνητικού προγράµµατος αυτά θα συζητηθούν µε αυτούς που διαµορφώνουν πολιτική στο πλαίσιο ενός διαδραστικού εργαστηρίου µεταξύ ακαδηµαϊκών και ειδικών και στη συνέχεια θα εφαρµοστούν για το σχεδιασµό νέων προληπτικών πολιτικών. Οι «κοινοί ορισµοί για τη διαφθορά» οι οποίοι θα έχουν ανακατασκευασθεί στις τρεις πρώτες φάσεις, θα επικοινωνηθούν στο ενδιαφερόµενο κοινό µέσω επαφών ανάµεσα σε αυτούς που συνεργάζονται για το ερευνητικό πρόγραµµα, αυτών που λαµβάνουν πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς στη δηµόσια σφαίρα και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Με βάση τη συζήτηση γι αυτό το συγκεκριµένο θέµα, το ερευνητικό πρόγραµµα θα ενδυναµώσει τη δηµιουργία µιας πολιτικό κοινωνικής κουλτούρας στις χώρες που συµµετέχουν σε αυτό. Επιπλέον, το ερευνητικό πρόγραµµα προσπαθεί να δώσει έµφαση στο ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την πρόληψη της διαφθοράς. Το πρόγραµµα ξεκινά µε την υπόθεση ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν ένα βασικό ρόλο για την ανάπτυξη πολιτικο-κοινωνικών δοµών. Στις δηµοκρατικές κοινωνίες τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης λειτουργούν κυρίως ως διαβιβαστές κοινωνικής γνώσης στο κοινό. Πάνω σε αυτή τη βάση, οι οµάδες που παίρνουν µέρος στο πρόγραµµα από κάθε χώρα, θα διερευνήσουν την ειδική φύση και έκταση της κάλυψης της διαφθοράς από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για να εξακριβώσουν κατά πόσο το κοινό είναι πληροφορηµένο και κάτω από ποιές συνθήκες επιτυγχάνεται αυτή η πληροφόρηση. Με αυτό τον τρόπο, το 2

3 πρόγραµµα σκοπεύει να εγκαινιάσει ένα δηµόσιο διάλογο για τη διαφθορά και την πρόληψη αυτής. 2. Λόγοι για τους οποίους ετέθησαν αυτοί οι συγκεκριµένοι στόχοι 2.1 Ορισµοί της ιαφθοράς Πρώτον, οι κοινωνικές επιστήµες δεν έχουν ακόµα αναπτύξει ένα σαφή ορισµό του φαινοµένου το οποίο περιγράφεται ως διαφθορά. Το έλλειµµα αυτό απεικονίζεται στην τελείως ασυστηµατοποίητη διάκριση των Alemann και Kleinfeld (Alemann/Kleinfeld 1992, Benz/Alemann/Seibel 1992) µεταξύ της διαφθοράς ως 1. Μια έκφραση κοινωνικής κατάρρευσης, 2. µια αποκλίνουσα συµπεριφορά, 3. µία λογική ανταλλαγής, 4. ένα σύστηµα µετρήσιµων αντιλήψεων και 5. ως µια σκιώδης πολιτική. Εάν συγκρίνουµε κουλτούρες, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε διαφορετικές «κοινές» στάσεις απέναντι στη διαφθορά. Η ακόλουθη µεθοδολογική διάκριση είναι σηµαντική για τη µεθόδευση του προγράµµατος: Εξαιτίας των επαγγελµατικών τους αρµοδιοτήτων οι θεσµικοί δρώντες, π.χ. ειδικοί της πολιτικής και της διοίκησης, τείνουν να υποστηρίζουν τους επονοµαζόµενους «από πάνω προς τα κάτω» ορισµούς. Επιπροσθέτως υπάρχουν «από κάτω προς τα πάνω» ορισµοί για τη διαφθορά, οι οποίοι δεν είναι απαραιτήτως συµβατοί µε τους προηγούµενους και οι οποίοι χρησιµοποιούνται συνήθως στην καθηµερινή ζωή του πληθυσµού καθώς επίσης και στις επίσηµες συζητήσεις των ειδικών. 2.2 Η σχέση µεταξύ κουλτούρας και εγκλήµατος ( ιαφθορά) Η κοινωνιολογική προσέγγιση του ερευνητικού προγράµµατος ερείδεται στην υπόθεση ότι τα κοινωνικά «γεγονότα» αντιπροσωπεύουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα, µε άλλα λόγια είναι κοινωνικές κατασκευές (Berger/Luckmann 1989). Και η διαφθορά επίσης, αν ειδωθεί από µια κοινωνιολογική προοπτική, αντιπροσωπεύει µια λύση σε ένα κοινωνικό πρόβληµα, ανεξάρτητα από το πως αξιολογείται η επίδραση που ενδεχοµένως να έχει στα ήθη και την αποτελεσµατικότητα της κοινωνίας, καθώς επίσης και σε πολλούς άλλους τοµείς. Συνεπώς η αποστολή µας είναι να προσδιορίσουµε τι είναι αυτό που υποκινεί τους ανθρώπους να επιλέγουν µια διεφθαρµένη και παράνοµη διαγωγή. Τα κίνητρα και οι αιτίες οι οποίες δρουν υποστηρικτικά προς µια διεφθαρµένη διαγωγή έχουν τις ρίζες τους τόσο στις σύγχρονες συνθήκες όσο και σε µακράς διάρκειας κοινωνικο-πολιτιστικές αντιλήψεις. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θα αποτυπωθούν µέσω της κοινωνιολογικής ανάλυσης. Οι κοινωνικές συνθήκες δεν καθορίζονται απαραιτήτως µε αντικειµενικό τρόπο, αλλά αντιθέτως σχηµατοποιούνται µέσα από υποκειµενικούς ορισµούς της κατάστασης οι οποίοι µεταδίδονται πολιτιστικά και γι αυτό διαφέρουν όχι µόνο από κοινωνία σε κοινωνία αλλά επίσης και από κοινωνικό περιβάλλον σε κοινωνικό περιβάλλον. Η κουλτούρα µιας κοινωνίας εφοδιάζει τα µέλη της µε ένα σώµα γνώσης εντός του οποίου συντηρούνται τυποποιηµένοι ορισµοί για κοινές καταστάσεις και τρόποι κατάλληλοι για κάθε περίπτωση να βρεθούν λύσεις σε συγκεκριµένα θέµατα (Soeffner 1989). Αυτή η γνώση προσανατολισµού, συµπυκνωµένη ως κουλτούρα κοινή σε όλα τα µέλη της κοινωνίας υποβόσκει και εκφράζεται µέσω των αντιληπτικών µοτίβων των δρώντων. Ο αναντίρρητος τρόπος µε τον οποίο τα µέλη µιας δεδοµένης κοινωνίας χρησιµοποιούν το απόθεµα της πολιτιστικής τους γνώσης, αντιπροσωπεύει σε σηµαντικό βαθµό την κεντρική εγγύηση σταθερότητας σε αυτή την κοινωνία (Knoblauch/Raab/Schnettler 2002). Αυτά τα πολιτιστικά δεδοµένα κοινής λογικής βρίσκονται σε κρίση σε ιστορικές συνθήκες κοινωνικής αλλαγής, όπως αυτή η οποία συµβαίνει τώρα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως µέρος της 3

4 µετά-σοσιαλιστικής διαδικασίας µετασχηµατισµού και µέσω της επικείµενης ένταξης τους στην Ε.Ε. η οποία αντιπροσωπεύει το ισοδύναµο της διαδικασίας εκµοντερνισµού (βλ. παρακάτω). Η κοινωνία αντιµετωπίζει τις νέες ιδέες ως διαταραχές οι οποίες επιβάλλονται εξωτερικά από την επερχόµενη τάξη, και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται όσοι δρουν σύµφωνα µε αυτές τις νέες ιδέες ως ανοίκειες και αλλότριες δυνάµεις (Tänzler 1999, Čopič 2004, Švob-Đokić 2004). Για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στην εµπειρία αλλοτρίωσης την οποία επιφέρει η διαδικασία εκµοντερνισµού, τα µέλη της κοινωνίας διατηρούν τις παλαιότερες αντιλήψεις περί τάξης οι οποίες τους υπόσχονται οικειότητα και ασφάλεια. Αυτή η φαινοµενικά παθητική απροθυµία να εγκαταλείψουν την προηγούµενη τάξη, η οποία ονοµάζεται «πολιτιστική υστέρηση» στις διαδικασίες της κοινωνικής αλλαγής, εµπεριέχει στην ουσία µια ενεργητική συνιστώσα. Ο επίµονος δογµατισµός και η αντίσταση η οποία επιδεικνύεται από αυτούς τους δρώντες, απορρέει από το γεγονός ότι η ταυτότητα αυτών των ανθρώπων είναι µέρος του αποθέµατος πολιτιστικής γνώσης η οποία προσδιορίζει την κοινωνική τους τάξη. Η συµπεριφορά τους δεν πρέπει να µας προκαλεί έκπληξη, καθώς µε την παραίτησή τους από τις ιδέες αυτές, θα διακινδύνευαν την απώλεια της ταυτότητάς τους. Επιπλέον, αυτή η απώλεια του εγώ δεν απειλεί µόνο την συµβολική και ηθική ταυτότητα ενός ατόµου προκαλώντας έτσι τον κίνδυνο της απώλειας νοήµατος -, αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο την κοινωνική του/της ταυτότητα, η οποία στο πλαίσιο του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας εφοδιάζει την ατοµική ύπαρξη µε µια σταθερή θεµελίωση. 2.3 Η Σχέση µεταξύ Θεσµών, Κοινωνίας Πολιτών και Πολιτικών κατά της διαφθοράς Η αρχή η οποία οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η µοντερνικότητα, π.χ. η ανάπτυξη και υλοποίηση ορθολογικών και κοινωνικά δίκαιων διαδικασιών σε όλες τις εκφάνσεις του βίου. Αυτή η καθοδηγητική αρχή εκφράζεται στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς του συντάγµατος και της έννοµης τάξης, την ελεύθερη οικονοµία της αγοράς και το κράτος πρόνοιας. Τα οφέλη αυτών των επιτευγµάτων, δηλαδή η αύξηση της ευηµερίας για τον πληθυσµό της Ένωσης, η αύξηση των κοινωνικών ευκαιριών, καθώς επίσης και η µείωση των κινδύνων που απειλούν τη ζωή των ανθρώπων, είναι για τη µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων στις κοινωνίες των υποψήφιων κρατών προφανή. Για την ακρίβεια, αυτά είναι που κάνουν την ένταξη στην Ε.Ε. τόσο ελκυστική για τα κράτη που δεν είναι µέλη. Αντιθέτως, οι πνευµατικοί και πολιτιστικοί παράγοντες οι οποίοι αποτελούν την προϋπόθεση για να επιτύχει µια κοινωνία την µοντερνικότητα, δεν είναι τόσο άµεσα προφανείς. Οι πληθυσµοί της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης τους έχουν εσωτερικεύσει µέσω µιας µακράς ιστορικής διαδικασίας. Οι εν δυνάµει νέοι πολίτες της Ε.Ε ζουν σε ένα συγκεκριµένο βαθµό εντός κόσµων οι οποίοι δεν είναι συµβατοί µε τις εν λόγω αρχές (Münch 1978). Επιπλέον οι θεσµοί αντιπροσωπεύουν µόνο το αντικειµενικό πλαίσιο της κοινωνικής δράσης, ενώ τα υποκειµενικά της κίνητρα αποτελούν τµήµατα µιας οργανικής πολιτιστικής ενότητας. Η µετεγγραφή θεσµών οδηγεί εν µέρει σε µια ακρωτηριασµένη µοντερνικότητα η οποία είναι ξένη προς τον πληθυσµό µιας κοινωνίας. Αυτή η νέα µοντέρνα θεσµική τάξη πρέπει να επικοινωνηθεί ως µέρος της κουλτούρας της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. Μόνο τότε αυτοί οι θεσµοί θα µπορέσουν να ριζώσουν στο µυαλό και στη ζωή του πληθυσµού. Σε αντίθεση µε τους θεσµούς οι οποίοι παρέχουν ευηµερία και ασφάλεια, η κουλτούρα δεν είναι δυνατό να µεταφερθεί ούτε µπορεί να παραχθεί τεχνοκρατικά µέσω µιας «από πάνω προς τα κάτω» διαδικασίας. Αντ αυτού µπορεί µόνο να αυτοπαραχθεί σε µια µακρά διαδικασία κοινωνικής µάθησης. Για το λόγο αυτό, το είδος της κοινωνικής µεταβολής το οποίο επιτυγχάνεται µέσω της µεταφοράς θεσµών µπορεί να επιτευχθεί υπό µια τεχνολογική η τεχνοκρατική έννοια 4

5 µέσω µιας «από πάνω προς τα κάτω» διαδικασίας, ενώ η µοντερνικότητα δεν µπορεί να επιτευχθεί κατ αυτόν τον τρόπο. Η µοντερνικότητα επέρχεται µέσω µιας αυτόνοµης διαδικασίας µάθησης (Berger 1996). Οι πολιτικές και διοικητικές µετρήσεις προς αυτό το σκοπό πρέπει εποµένως να συντονίσουν τις «από πάνω προς τα κάτω» διαδικασίες µε αυτές οι οποίες εµφορούνται από την «από κάτω προς τα πάνω» λογική, αν θέλουµε οι πρώτες να είναι αποτελεσµατικές. Οι θεσµοί και οι κώδικες επικοινωνίας πρέπει να ευθυγραµµιστούν σε µια «αρµονική σχέση» για να µη σταθεί εµπόδιο οι µεν στους δε αλλά για να εξασφαλίσουν µια αντανακλαστική αµοιβαία υποστήριξη. Ο µετασχηµατισµός µιας κοινωνίας µέσω µιας χρονικά προσδιορισµένης µεταφοράς θεσµών, ακολουθείται από µια µακρά διαδικασία µοντερνισµού η οποία συνεπάγεται πολύ µεγαλύτερους κινδύνους και κατά την οποία εντούτοις οι κοινωνικοί δρώντες συνενώνονται ως µια οµάδα και δηµιουργούν την κοινωνία πολιτών (Zapf 1990, Sterbling 1991). Η πραγµατική διαδικασία εκµοντερνισµού παρουσιάζεται στη δεύτερη φάση, π.χ. µε την εσωτερίκευση του οικουµενικού, τις ουσιαστικές αντιλήψεις για την κοινωνία υπό το κράτος δικαίου όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, η κοινωνική ευθύνη και αλληλεγγύη, οι οποίες διασφαλίζουν τη λειτουργία των µοντέρνων κοινωνιών. Αυτή η φάση είναι πολύ κρίσιµη για τη διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της Ε.Ε. Η ανάδυση του πολιτικά ώριµου πολίτη µετατρέπει ταυτόχρονα την πολιτική δηµόσια σφαίρα σε κάτι το οποίο υπερβαίνει τα επί µέρους δίκτυα κοιωνικών σχέσεων, υποβάλλοντάς τα στον πολιτικό κανόνα, δηλαδή υποβάλλοντάς τα στην κοινή βούληση. Μόνο αν αυτός ο εκ των υστέρων εκµοντερνισµός είναι επιτυχής µπορεί η κοινωνική αλλαγή να έχει µια ευκαιρία να γίνει διαρκώς βιώσιµη. Κατά συνέπεια οι διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής όπως η διεύρυνση και ολοκλήρωση της Ε.Ε. βρίσκονται αντιµέτωπες µε µια δίκρανη δυσκολία: Να αγκιστρωθούν στα υπάρχοντα αντιληπτικά µοτίβα τα οποία έχουν εγκολπωθεί στη δηµόσια συνείδηση ενώ ταυτοχρόνως πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια της ορθολογικότητας. Μια κεντρική κατηγορία της ορθολογικότητας στις µοντέρνες κοινωνίες είναι η αρχή της δηµόσιας σφαίρας και της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην πολιτική οι οποίες διασφαλίζονται µέσω της ύπαρξης των επίσηµων θεσµών. Η δηµόσια σφαίρα, ως θεµελιώδης αρχή στις µοντέρνες κοινωνίες πολιτών είναι δραµατικά ενάντια στη διαφθορά. Η διαφθορά εµφανίζεται πίσω από κλειστές πόρτες. Στη γκρίζα ζώνη µεταξύ του παραδοσιακού νεποτισµού («σύστηµα εκδουλεύσεων») και τις µορφές εγκληµατικότητας για την απόκτηση ικανότητας επιρροής και ιδίου οφέλους (από τα «δίκτυα των παλιόφιλων» µέχρι τις «οργανώσεις του εγκλήµατος»), οι αντιλήψεις των δρώντων δεν κάνουν διάκριση πλέον µεταξύ νόµιµου και παράνοµου. Την ίδια στιγµή µειώνεται η εµπιστοσύνη στους θεσµούς. Η εκτεταµένη διαφθορά που απαντάται στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Τουρκία είναι δυνατό να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της διπλής κληρονοµιάς του παραδοσιακού προ-µοντερνισµού και του µοντερνισµού που εµφανίστηκε ως η απάντηση του σοσιαλισµού και ο οποίος µοντερνισµός ακόµα διαµορφώνει τις συγκεκριµένες κοινωνίες. Αντιθέτως, συγκρίσιµες εξελίξεις στις χώρες της κεντρικής περιοχής της Ευρώπης µε «δυτικές» παραδόσεις είναι πιθανότατα το αποτέλεσµα µεταµοντέρνων διαδικασιών αποµείωσης της διαφοροποίησης (Beck 2004). Η ενδυνάµωση των θεσµών από µόνη της δε µπορεί να εγγυηθεί κάποια βιώσιµη αλλαγή αν οι δοµές της κοινωνίας πολιτών δεν αναπτυχθούν σε µια παράλληλη διαδικασία. 5

6 2.4 Ειδική γνώση και µέτρα κατά της διαφθοράς Oι ειδικοί δρουν εντός νοµικών και διοικητικών πλαισίων τα οποία δηµιουργούν µια εξειδικευµένη, εντούτοις περιορισµένη, προοπτική του ζητήµατος (Illich 1979). Παρόλ αυτά, µε βάση την προσωπική τους εµπειρία, αυτοί οι ειδικοί και επαγγελµατίες κατέχουν γνώση η οποία δεν είναι δυνατό να εναρµονιστεί µε αυτό το επίσηµο πλαίσιο. Το πρόγραµµα σκοπεύει να συλλέξει και να δοµήσει αυτή την προσωπική γνώση για να συµπληρώσει την επίσηµη εµπειρία για την πρόληψη της διαφθοράς και για να την εφαρµόσει µε σκοπό τη βελτίωση των σχετικών µέτρων. Επιπλέον µε τη συµβολή της επιπρόσθετης γνώσης, η µελέτη έχει σχεδιαστεί ώστε να συλλέξει και να επικοινωνήσει την κοινή γνώση των µη ειδικών για το θέµα της διαφθοράς. Στο τµήµα του προγράµµατος το οποίο έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής, σκοπεύουµε να καταστήσουµε αυτή την «από κάτω προς τα πάνω» προοπτική (την κοινωνική προδιάθεση των καθηµερινών ανθρώπων) καρποφόρα για τη δηµιουργία αυτής της επιπρόσθετης ειδίκευσης και για την προετοιµασία προληπτικών πολιτικών. Ο τελικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ρυθµιστεί η επικοινωνία µεταξύ των ειδικών και των καθηµερινών ανθρώπων µέσω της ανάπτυξης µιας κοινής σηµασιολογίας. Οι ειδικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι µετρήσεις των δικαστηρίων, της διοίκησης και της αστυνοµίας επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των καθηµερινών ανθρώπων µόνο σε περιορισµένη έκταση και η επιρροή αυτή λαµβάνει αντίθετη µορφή από αυτή που αρχικά σκοπευόταν. Αυτό οφείλεται στις διαφορές µεταξύ αντιλήψεων και ενδιαφερόντων τα οποία καθορίζουν τον τρόπο δράσης των ειδικών και των µη ειδικών. Από τη σκοπιά των ειδικών η διαφθορά δεν είναι τίποτα άλλο από µια απόκλιση, εγκληµατική συµπεριφορά η οποία δεν έχει κοινό σηµείο επαφής µε τις θεσµικές αξίες και για το λόγο αυτό πρέπει να καταπολεµηθεί. Αντιθέτως, στην καθηµερινή ζωή του µέσου ανθρώπου η διαφθορά µπορεί να αποτελεί µέρος της κοινωνικής τάξης που διασφαλίζει την ύπαρξή του, και µε αυτό τον τρόπο να φαίνεται ως µια εκ των πραγµάτων «κανονικότητα». Υπό αυτές τις συνθήκες η διαφθορά θα µπορούσε να µη θεωρηθεί καν εγκληµατική. Εναλλακτικά, η διαφθορά θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί από το ευρύ κοινό ως ένα ευρύτατα διαδεδοµένο και κοινωνικά ανεκτό επουσιώδες πταίσµα. Στην καθηµερινή ζωή µιας κοινωνίας, η διαφθορά εµπλέκεται στα υπαρξιακά ενδιαφέροντα των ανθρώπων τόσο όσο η συνείδηση του δράστη αντιστέκεται και στις ορθολογικές αιτιάσεις αλλά και στη θεσµική επιβολή ποινής για τη διαφθορά. Οι δράστες θα παραιτηθούν από ένα παράνοµο σύστηµα κινήτρων µόνο αν αυτό αντικατασταθεί από ένα νόµιµο σύστηµα επιβραβεύσεων το οποίο θα εγγυάται περισσότερα πλεονεκτήµατα, και το πιο σπουδαίο, ασφάλεια. 2.5 Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα µέτρα κατά της διαφθοράς Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αντιπροσωπεύουν, µαζί µε τους κρατικούς θεσµούς και την κοινωνία πολιτών, µια πρόσθετη σηµαντική οµάδα δρώντων στη µάχη κατά της διαφθοράς. Το πρόγραµµα επιχειρεί να υποστηρίξει τη συστηµατική ολοκλήρωση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στα προληπτικά µέτρα και πολιτικές του κράτους και της κοινωνίας πολιτών. Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι πολιτιστικές ιδέες και αρχές µεταφέρονται γενικώς δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Για το λόγο αυτό, το πως αντιλαµβάνεται η κοινωνία τη διαφθορά και το κατά πόσο αυτή µπορεί να προληφθεί εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο απεικονίζεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Επιπλέον, στις σύγχρονες κοινωνίες, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης απαρτίζουν τη δηµόσια σφαίρα, συµβάλλοντας έτσι στην ικανότητα της κοινωνίας να αστυνοµεύσει τον εαυτό της (Peters 2003). Με αυτά τα δεδοµένα, το πρόγραµµα διερευνά: 1. Τον τρόπο και την έκταση µε την οποία η διαφθορά παρουσιάζεται στα µέσα 6

7 µαζικής ενηµέρωσης και 2. τη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για τη δηµιουργία µιας δηµόσιας σφαίρας στην πολιτική και την κοινωνία πολιτών και τη συνεισφορά τους στην αντίστοιχη ικανότητα της κοινωνίας να αστυνοµεύσει τον εαυτό της. Πέραν αυτού, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης λειτουργούν ως η εγγύηση για τη δηµοκρατική αρχή της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο ως προς το πως καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η διαφθορά. Η διαφθορά παρουσιάζεται πίσω από κλειστές πόρτες («η σκιώδης οικονοµία»), και κατά συνέπεια έρχεται σε αντιδιαστολή µε τη θεµελιώδη αρχή ότι οι αποφάσεις και οι επαφές πρέπει να είναι «ορατές» για να διασφαλιστεί ότι οι κρατικοί θεσµοί απολαµβάνουν τη συναινετική δηµόσια νοµιµοποίηση η οποία απαιτείται εντός της δηµοκρατικής τάξης (Stapenhurst 2000). Η δηµόσια σφαίρα, όπως κατασκευάζεται δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, είναι µαζί µε το νοµικό σύστηµα και τη δίωξη του εγκλήµατος, ο τρόπος αυτοαστυνόµευσης της κοινωνίας πολιτών και το πιο αποτελεσµατικό µέσο πρόληψης ενδεχόµενης διεφθαρµένης συµπεριφοράς προτού αυτή εκδηλωθεί, και ως εκ τούτου αντιµάχεται τη διαφθορά ως ένα «σκιώδες φαινόµενο». Η ικανότητα της κοινωνίας πολιτών να ελέγξει την εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών οι οποίες πρέπει να διέπουν τη δηµόσια δράση, δεν επιδρά εκ των υστέρων, αλλά µάλλον επιβάλλει κυρώσεις και προλαµβάνει ενδεχόµενες διεφθαρµένες συµπεριφορές ενόσω αυτές ακόµα διαµορφώνονται σε εκείνα τα πεδία της κοινωνίας στα οποία τα κρατικά όργανα δεν έχουν πρόσβαση. Όσο µεγαλύτερη είναι η δηµόσια σφαίρα µιας κοινωνίας, π.χ. το επίπεδο γνώσης που έχει η κοινωνία πολιτών για ένα συγκεκριµένο θέµα, τόσο θα µειώνεται η κλίση προς διεφθαρµένες πρακτικές. 2.6 Χώρες οι οποίες υπόκεινται σε ανάλυση Το πρόγραµµα ερευνά τις απόψεις οι οποίες παρουσιάστηκαν παραπάνω µέσω µιας διεθνούς σύγκρισης η οποία εµπεριέχει τις κοινωνίες σε µετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία και τα «σύγχρονα» δυτικά συστήµατα τα οποία αντιπροσωπεύονται από τη Γερµανία και την Ελλάδα. Η πρωταρχική εστίαση της έρευνας είναι οι υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες. Το φαινόµενο της διαφθοράς σε αυτές τις χώρες αντιπροσωπεύει µια πραγµατική απειλή στις προσπάθειές τους να προσαρµόσουν τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά τους συστήµατα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Γερµανία και η Ελλάδα οι οποίες είναι κράτη-µέλη, περιλαµβάνονται στη µελέτη ως µέτρο σύγκρισης. Η Γερµανία επελέγη γιατί είναι γνωστή για την ιστορικά µακρά της παράδοση ορθολογικής γραφειοκρατίας και νοµικών δοµών, αλλά έχει επίσης τα τελευταία χρόνια βρεθεί αντιµέτωπη µε έναν αριθµό περιπτώσεων διαφθοράς σε διαφορετικά τµήµατα της κοινωνίας. Κατά κάποιο τρόπο, η Γερµανία αντιπροσωπεύει τη θεσµική αντίστιξη στις µετα-σοσιαλιστικές χώρες µε τις αυταρχικές παραδόσεις και κατά συνέπεια µε τις λιγότερες ορθολογικές διοικητικές πρακτικές και µε τις νοµικές παραδόσεις οι οποίες εξακολουθούν να υποφέρουν από την πολιτιστική κληρονοµιά του πρόσφατου παρελθόντος. Εντούτοις, και στη Γερµανία, εξακολουθούν να βλέπουν το φως της δηµοσιότητας περιπτώσεις διαφθοράς µε εµφανώς αυξανόµενη συχνότητα (Dolata/Schilling 2004, Leyendecker 2004). Ο Γερµανικός «τοµέας διαφθοράς» εξακολουθεί να εξαπλώνεται (Bannenberg/Schaupensteiner 2004). Συµφωνίες συµβούλων, εκθέσεις ιδιωτών ειδηµόνων, προµήθειες και ανταλλαγή αµοιβαίων «εξυπηρετήσεων» είναι µερικές από τις µορφές διαφθοράς οι οποίες καταγράφονται συχνότερα σε αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα, η οποία είναι µέλος της Ε.Ε. για περισσότερο από είκοσι χρόνια, µπορεί σε ένα βαθµό να θεωρηθεί ότι µοιράζεται τις ασυνεχείς πολιτικές και κοινωνικο-πολιτιστικές παραδόσεις της Ανατολικής Ευρώπης, αν και αυτό συµβαίνει επί τη βάσει µιας διαφορετικής ιστορικής εµπειρίας (Koutsoukis 1993, Diamandouros 2000). Το 7

8 έντονο χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήµατος της χώρας αυτής στο παρελθόν ήταν η ύπαρξη πελατειακών πολιτικών δικτύων τα οποία υπάρχουν ακόµα και σήµερα. Η ύπαρξη των δικτύων αυτών επιβεβαιώνεται από την κάθετη δοµή της πολιτικής οργάνωσης και την εθελούσια προσπάθεια των πολιτικών ελίτ να διατηρήσουν τους πολίτες σε µια κατάσταση πολιτικής ανωριµότητας. Πάνω απ όλα διακηρύττουν το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν, το οποίο είναι η ανάπτυξη µιας ενεργού κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα η οποία θα µπορούσε να παρέµβει στην αντιµετώπιση της διαφθοράς: Η ταύτιση των πολιτών µε τους κανόνες της ίδιας τους της κοινωνικής ολοκλήρωσης είναι ανεπαρκής (Giannakopoulos 2005). Και γι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο αναφοράς η διαφθορά αποτελεί τµήµα της καθηµερινής πρακτικής. Αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των διαδικασιών της Ε.Ε., η διαφθορά εξακολουθεί εντούτοις να αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πρόβληµα στην Ελλάδα. 5. υνητικές επιπτώσεις του ερευνητικού προγράµµατος Εφόσον ο πρωταρχικός του στόχος είναι η ανάλυση των αντιληπτικών µοτίβων τα οποία καθορίζουν τις κοινές στάσεις απέναντι στη διαφθορά, το πρόγραµµα µπορεί να παρέχει επίκαιρη πληροφορία η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα για τη βελτίωση των υπαρχόντων εθνικών και διεθνών πολιτικών κατά της διαφθοράς. Άπαξ και προσδιοριστούν, τα µοντέλα αντίληψης που αφορούν τη διαφθορά, µπορούν να εισρεύσουν άµεσα στις απόψεις για την πρόληψη της διαφθοράς αυτών οι οποίοι διαµορφώνουν πολιτική, µε στόχο τη γενική νοοτροπία και τη µετατροπή της σε σύννοµη συµπεριφορά µέσω της προώθησης διαδικασιών µάθησης. Οι κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά µε τις διεφθαρµένες πρακτικές είναι το υπόβαθρο των ριζικών αλλαγών οι οποίες συµβαίνουν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη σε ότι αφορά τη σχέση µεταξύ κράτους, αγοράς και κοινωνίας και για το λόγο αυτό η ενηµέρωσή µας και η γνώση µας για τις αποκτά µεγάλη σηµασία. Εάν κατέχουµε αυτή την ενηµέρωση και γνώση, θα µπορούµε να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα των νοµοθετικών και δικαστικών δράσεων ενάντια στη διαφθορά. Οι χειροπιαστές επιπτώσεις των ευρηµάτων του προγράµµατος, µπορούν να αξιολογηθούν αποτελεσµατικά κατά την έκταση που κάνουν φανερές συγκεκριµένες δυσλειτουργίες, οι οποίες όχι µόνο έχουν σαν αποτέλεσµα την αδιαφάνεια κατά τη λήψη των αποφάσεων, αλλά επίσης οδηγούν και σε αναπτυξιακά αδιέξοδα, καθώς και σε κοινωνική και πολιτική αστάθεια. Η αξιοποίηση των ευρηµάτων αυτών υποστηρίζει συνεπώς τις προσπάθειες των Ευρωπαϊκών κρατών να επιτύχουν την ολοκλήρωση, τόσο σε ότι αφορά το οικονοµικό χάσµα όσο και την πολιτιστική υστέρηση, τα οποία απορρέουν από συµπεριφορές αποκλίνουσες από τα νόµιµα πρότυπα και οι οποίες έρχονται σε έντονη αντίθεση µε τις προσπάθειες της Ε.Ε. να εγκαθιδρύσουν µια εµπορική σφαίρα ενοποιηµένη οικονοµικά και νοµισµατικά. Αν το σκεφτούµε προσεκτικά, οι αντιλήψεις για τη διαφθορά κατέχουν µια κεντρική θέση στο πλαίσιο του αξιακού συστήµατος µιας δεδοµένης κοινωνίας, γιατί επηρεάζουν οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές συµπεριφορές. Για το λόγο αυτό, µέσω της ανάπτυξης της γνώσης µας για τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των αντιλήψεων για τη διαφθορά, των κοινωνικών αξιών και της οικονοµικής και πολιτικής συµπεριφοράς, το πρόγραµµα µπορεί να συνεισφέρει σε πολλά επίπεδα στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων κατά της διαφθοράς: Σε σχέση µε τις πολιτικές της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση και την εναρµόνιση, τα ευρήµατα του προγράµµατος µπορούν να δείξουν σε ποια έκταση οι πολίτες µιας χώρας αντιλαµβάνονται τις Ευρωπαϊκές προσπάθειες να εγκαθιδρύσουν το νοµικό πλαίσιο του κοινοτικού κεκτηµένου, ως µια µεταρρύθµιση επιβαλλόµενη εκ των άνω, η οποία µερικώς µόνο παρέχει εγγυήσεις συµµόρφωσης, ή αν τις θεωρούν µια 8

9 ουσιαστική βελτίωση η οποία π.χ. θα βοηθήσει να σχηµατιστούν και να ενδυναµωθούν στάσεις οι οποίες µακροπρόθεσµα θα οδηγήσουν την υποψήφια χώρα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εάν αποδειχθεί ότι το νοµικό και διοικητικό πλαίσιο του κοινοτικού κεκτηµένου δεν είναι αποτελεσµατικά στη δηµιουργία τέτοιων κοινωνικών προδιαθέσεων, οι οποίες θα χαλιναγωγήσουν την εξάπλωση της διαφθοράς, το πρόγραµµα θα συµπληρώσει τα ερευνητικά του αποτελέσµατα µε προτάσεις σχετικά µε το ποια συµπληρωµατικά των υπαρχόντων πολιτικών ολοκλήρωσης µέτρα µπορούν να ληφθούν µέσω της σύγκλισης των κοινωνικοπολιτιστικών πλαισίων αναφοράς. Σε αυτή τη βάση, είναι δυνατό να συναχθούν µακροπρόθεσµες προοπτικές από τα ερευνητικά ευρήµατα, οι οποίες θα αφορούν Ευρωπαϊκές στρατηγικές προς µια αποτελεσµατική εκστρατεία κατά της διαφθοράς για την καταπολέµηση ισχυρά θεµελιωµένων συµπεριφορών και κατεστηµένων συµφερόντων. Αντιστρόφως, τα εµπειρικά θεµελιωµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η διαφθορά γίνεται κοινωνικά αντιληπτή και αξιολογείται, µπορούν να ενσωµατωθούν άµεσα στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θέτοντας αυτά τα συµπεράσµατα σε συζήτηση µε ειδικούς από την Ε.Ε., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και εθνικές αρχές οι οποίες ασχολούνται µε τη διαφθορά, αυξάνονται οι ενδεχόµενες επιπτώσεις της ειδικής γνώσης για τη διαφορά µε δύο τρόπους: Από τη µια µεριά συµβάλλει στην απόκτηση µιας βαθιάς ανακεφαλαιωτικής γνώσης για τα συγκεκριµένα ελλείµµατα της σύγχρονης διαχείρισης ενάντια στη διαφθορά δεδοµένου το γεγονότος ότι οι απόψεις για την αντίληψη της διαφθοράς δεν επηρεάζονται, ίσως ακόµα και να αντιστέκονται στα διοικητικά µέτρα, κάτι το οποίο δεν είχε ληφθεί µέχρι σήµερα επαρκώς υπ όψιν. Από την άλλη µεριά θεµελιώνει πιθανή µακροπρόθεσµη δράση καθώς εφαρµόζει υπάρχουσες πολιτικές σε συνδυασµό µε ρυθµιστικές στρατηγικές οι οποίες ενσωµατώνουν τα συγκεκριµένα πλαίσια αναφοράς των αντιλήψεων για τη διαφθορά σε κάθε µια χώρα. εδοµένου αυτού του διπλού σχήµατος άµεσης εφαρµοσιµότητας των ευρηµάτων του προγράµµατος οι πιθανές επιπτώσεις µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν περαιτέρω µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1) Ποιες αρχές και οµάδες είναι δυνατό να επωφεληθούν άµεσα. Και 2)Πως είναι δυνατό η υπάρχουσα εξειδικευµένη γνώση να επενδυθεί άµεσα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις επικοινωνιακές και πολιτιστικές πρακτικές. Σε εθνικό επίπεδο το πρόγραµµα θα θεµελιώσει συνεργασίες µεταξύ των ακόλουθων αρχών και οµάδων στις υποψήφιες χώρες και στα κράτη µέλη της Ε.Ε. οι οποίες θα αφορούν την εφαρµογή των αποτελεσµάτων του προγράµµατος: α) Των τµηµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και ικαιοσύνης τα οποία είναι υπεύθυνα για τη νοµοθεσία κατά της διαφθοράς β)των αστυνοµικών δυνάµεων γ)των πολιτικών κοµµάτων δ)συνεταιρισµών επιχειρήσεων και εµπορικών ενώσεων ε)αντιπροσώπους από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στ) Οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, οι ερευνητικές οµάδες από τις έξι υποψήφιες χώρες και χώρες µέλη της Ε.Ε. θα δηµιουργήσουν ένα δίκτυο µε σκοπό την ειδική ανάλυση και επιστηµονική ανταλλαγή, το οποίο χάρη στην ευρύτητα των ακαδηµαϊκών προσόντων και της ερευνητικής εµπειρίας των συµµετεχόντων, µπορεί να ενδυναµώσει την επιστηµονική συνεργασία, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιπλέον, λόγω της διάδρασης µεταξύ των ερευνητών των Ευρωπαϊκών χωρών που εµπλέκονται σε αυτό, το πρόγραµµα έχει επιρροές οι οποίες επεκτείνονται πέραν του αρχικού ερευνητικού σκοπού του, υπό την έννοια ότι ενισχύει την ευαισθησία και την ενηµέρωση για τις επιβαλλόµενες κοινωνικοπολιτιστικές αναγκαιότητες τόσο των ακαδηµαϊκών όσο και αυτών οι οποίοι έχουν την ευθύνη διαµόρφωσης πολιτικής. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, είναι 9

10 εγγυηµένο ότι θα λάβουν την προσοχή αυτών που διαµορφώνουν πολιτική και των άλλων κύριων δρώντων, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα στοχεύει σε συγκεκριµένους επιλεγµένους ειδικούς και όργανα τα οποία είναι οι παραλήπτες των ερευνητικών αποτελεσµάτων και σε αυτή τη βάση µπαίνει σε διάλογο µε αυτούς. Όσον αφορά στο δεύτερο κριτήριο το πρόγραµµα σχεδιάζει έναν αριθµό διαδικασιών για την αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσµάτων του. Σε σχέση µε τη µεγάλη κοινωνική συνάφεια της ίδιας της διαφθοράς και των αποτελεσµατικών πολιτικών αντιµετώπισής της, το πρόγραµµα σκοπεύει να καταστήσει τα ευρήµατά του προσβάσιµα µε τους ακόλουθους τρόπους: Μέσω δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά το χώρου της πολιτικής και διοικητικής επιστήµης, κειµένων πολιτικής στα προγράµµατα δηµοσιεύσεων των ερευνητικών ινστιτούτων τα οποία συµµετέχουν στο πρόγραµµα, εκθέσεων οι οποίες θα δηµοσιεύονται στα έντυπα των επιχειρηµατικών συνεταιρισµών και των εµπορικών ενώσεων, καθώς και µέσω της δηµοσίευσης µιας συλλογής άρθρων στα οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προγράµµατος καθώς και κάποιες προτάσεις πολιτικής. Μέσω συνεισφοράς στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα ενσωµατώσουν τα τελευταία ερευνητικά τους ευρήµατα σε παρουσιάσεις που θα γίνουν στο τµήµα τους µε τη µορφή σεµιναρίων για προπτυχιακούς φοιτητές και ακαδηµαϊκών συζητήσεων για µεταπτυχιακούς, νέους ερευνητές και συµβούλους πολιτικής. Η διάχυση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος στο ευρύ κοινό θα διασφαλιστεί χάρη στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, π.χ. µέσω δηµοσίευσης άρθρων σε εφηµερίδες και πάνελ συζητήσεων σε τηλεοπτικά προγράµµατα. Με τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος µπαίνουµε σε ένα διάλογο µε εκείνους τους ειδικούς από την Ε.Ε., τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τις εθνικές δοµές κατά της διαφθοράς, οι οποίοι διαµορφώνουν πολιτική. Για το σκοπό αυτό το πρόγραµµα σχεδιάζει ένα διαδραστικό εργαστήριο όπου θα συµµετέχουν ακαδηµαϊκοί και ειδικοί και στο οποίο θα γίνει µια συλλογική αποτίµηση των αξιολογήσεων των κειµένων της πρώτης φάσης και των αποτελεσµάτων από τις συνεντεύξεις της δεύτερης φάσης του προγράµµατος. εδοµένου ότι όλοι όσοι θα συµµετέχουν στο συγκεκριµένο εργαστήριο, θα κρατούνται ενήµεροι για την εξέλιξη της έρευνας καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, το εργαστήριο αυτό θα είναι ένα ιδανικό φόρουµ για την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας, αναπτύσσοντας µε τον τρόπο αυτό προτάσεις κατά της διαφθοράς οι οποίες θα είναι θεµελιωµένες στην ανάλυση επίκαιρων εµπειρικών ευρηµάτων. Φέρνοντας σε επαφή τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες λαµβάνουν χώρα στην Ε.Ε., σε µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εθνικές αρχές που µάχονται τη διαφθορά και στα ακαδηµαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα των έξι Ευρωπαϊκών χωρών, το πρόγραµµα θα συνεισφέρει σε γνώση και καλά θεµελιωµένες προτάσεις πολιτικής οι οποίες υπογραµµίζουν τη σηµασία της Ευρωπαϊκής διάστασης στη µάχη κατά της διαφθοράς. Η διεθνής µας έρευνα για τις αντιλήψεις σχετικά µε τη διαφθορά, και οι πόροι διατίθενται σε αυτή, διασφαλίζουν την εµβάθυνση, την επέκταση και την ενδυνάµωση µιας Ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας, αντιµετωπίζοντας µε τον τρόπο αυτό την πρόκληση της ένωσης των ερευνητικών δυνάµεων των διαφορετικών Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσµα, το πρόγραµµα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σηµαντικά τις κοινωνίες στις οποίες εστιάζει, ειδικά επειδή ένας από τους πρωταρχικούς του στόχους είναι να παρέχει σε ένα µεγάλο εύρος παραληπτών εξειδικευµένη γνώση και να προωθήσει το δηµόσιο διάλογο πάνω στη βάση της εµπειρικά θεµελιωµένης έρευνας. Το πρόγραµµα συντονίζει τις µελέτες των περιπτώσεων συγκεκριµένων κρατών µέσα σε ένα συνεκτικό ερευνητικό πλαίσιο το οποίο εκµεταλλεύεται τη βαθειά γνώση η οποία αποκτάται µέσω των συµπληρωµατικών ερευνητικών 10

11 δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα συγκεκριµένα κράτη. Αναµένεται εποµένως, τα ευρήµατα του προγράµµατος να είναι υψηλής ποιότητας. 11

12 Βιβλιογραφία Alemann, U./Kleinfeld, R. (1992): Begriff und Bedeutung der politischen Korruption in der Politikwissenschaft, in: Benz A./Seibel W. (eds.): Zwischen Kooperation und Korruption. Baden-Baden Bannenberg, Britta/Schaupensteiner, Wolfgang (2004): Korruption in Deutschland. Portrait eine Wachstumsbranche. Munich Berger, Peter/Luckmann, Thomas (1989): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt/Main Beck, Ulrich (2004): Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der zweiten Moderne. Frankfurt/Main Benz, Arthur/Alemann Ulrich von/seibel, Wolfgang (1992 (eds): Zwischen Kooperation und Korruption. Abweichendes Verhalten in der Verwaltung. Baden-Baden Berger, Johannes (1996): Was behauptet die Modernisierungstheorie wirklich und was wird ihr bloß unterstellt?, in: Leviathan 24/1, S CIPE (Center for International Private Enterprises): Corruption in Bulgaria Threatens Social Stability, in: Čopič, Vesna: Transition in Culture in Terms of Reconceptualizing the Role of the State, the Profession and Civil Society, in: Culturelink, Cultural Transitions in Southeastern Europe, Zagreb 2004, p Council Of Europe: Directorate General I - Legal Affairs. Department of Crime Problems: GRECO Group of States against Corruption: Evaluation Reports Della Porta, Donatella (1997): Democracy and corruption in Europe. London Diamandouros, Nikiforos (2000): Cultural dualism and political change in post-authoritarian Greece. Athens Dolata, U./Schilling A. (eds.) (2004): Korruption im Wirtschaftssystem Deutschland. Jeder Mensch hat seinen Preis. Murnau am Staffelsee European Bank for Reconstruction and Development (1994): EC Phare Programme, Investors' Environmental Guidelines: Bulgaria, Czech Republic and Slovak Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, London: European Bank for Reconstruction and Development, London; Boston Europäische Kommission: Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte Bulgariens auf dem Weg zum Beitritt 2004: Europäische Kommission: Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte Rumäniens auf dem Weg zum Beitritt 2004: : Europäische Kommission: Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte Der Türkei auf dem Weg zum Beitritt 2004: European Commission. Activity Reports of the European Anti-Fraud Office of the Years European Commission. Communication from the Commission. Protecting the Communities financial interests. Fight against fraud. Action Plan for Giannakopoulos, Angelos (2005): Das politische System Griechenlands vor dem Hintergrund des Klientelsystems. Ein kritischer Rückblick, in: Südostforschungen, 1/2005. Glick, Joseph (1998): Κράτος και διαφθορά (State and corruption). Athens Illich, Ivan (1979): Entmündigung durch Experten. Reinbeck bei Hamburg Kelle, Udo (ed.) (1995): Computer-aided qualitative data analysis. London Knoblauch, Humbert / Raab, Jürgen / Schnettler Bernt (2002): Wissen und Gesellschaft. Grundzüge der sozialkonstruktivistischen Wissenssoziologie Thomas Luckmanns, in: Thomas Luckmann: Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze , pp Konstanz 12

13 Koutsoukis, Kleomenis (1993): The good the bad and the ugly in society: the idioteles institution of society as a source of corruption (the case of Greece). Paper presented at the Third International Conference on Ethics in Public Service Kuckartz, Udo (2005): Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. Wiesbaden Kuckartz, Udo/Grunenberg, Heiko/Lauterbach, Andreas (eds.) (2004): Qualitative Datenanalyse: computergestützt. Wiesbaden Leyendecker, H. (2004): Die Korruptionsfalle. Wie unser Land im Filz versinkt. Hamburg Mayring, Cf. Philipp (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim/Basel Münch, Richard (1978): Max Webers Anatomie des okzidenatlen Rationalismus. Eine systemtheoretische Lektüre, in: Soziale Welt, 31, p OECD: Convention on combating bribery of foreign public officials in international transactions, September 18, Prepared by the Policy Development and Review Department, International Monetary Fund OECD (2003): Steps taken and planned future actions by participating countries to ratify and implement the convention on combating bribery of foreign public officials in international business OECD (2003): Guidelines and country experience managing conflict of intereset in public service OECD: Public Governance and Territorial Development Directorate. Country Factsheets OECD (2003): Fighting Corruption. What Role for Civil Society? The experience of the OECD Peters, Bettina (2003): The media s role: covering or covering up corruption?, in: Transparency International: Global Corruption Report 2003 SELDI: Corruption Indexes-Regional Corruption Monitoring in Albania, BiH, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Romania and Yugoslavia, South East Legal Development Initiative, Soeffner, Hans-Georg (1989): Auslegung des Alltags - Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt/Main Stapenhurst, Rick (2000): The media s role in curbing corruption. World bank institute Sterbling, Anton (1991): Modernisierung und soziologisches Denken. Hamburg Švob-Đokić, Nada: Cultural Contexts in Transition Processes, in: Culturelink, Cultural Transitions in Southeastern Europe, Zagreb 2004, p Tänzler, Dirk (1998): Radikaler Umbruch und lange Dauer: Zur Rückkehr der Geschichte in Osteuropa am Fall der Tschechischen Republik, in: BISS public, 25/8, S Tänzler, Dirk (1999): Der Tschechische Weg. Transformation einer Industriegesellschaft ( ). Fankfurt/Main Transparency International (2001): New index highlights world wide corruption crisis, says Transparency International. Press Release. Transparency International (2002): Corruption perceptions index Berlin Transparency International (2003): Corruption perceptions index Berlin Transparency International (2004): Corruption perceptions index Berlin World Bank (2000): Anticorruption in Transition: a contribution to the policy debate World Bank (2003): The World Bank and anticorruption in Europe and Central Asia: enhancing transparency, voice and accountability Zapf, Wolfgang (1990): Modernisierung und Modernisierungstheorien, Arbeitsgruppe Sozialberichterstattung, WZB papers, P

Άγγελος Γιαννακόπουλος*

Άγγελος Γιαννακόπουλος* Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας. Μια συγκριτική πολιτισμική μελετη μεταξύ των υποψήφιων μελών της Ε.Ε. και των κρατών-μελών Γερμανίας και Ελλάδας* ** Άγγελος Γιαννακόπουλος* Το ερευνητικό πρόγραμμα το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Συνέντευξη µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας προς την κ. Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣ. Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013. Εισήγηση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης. Παναγιώτης Αλεξάκης

Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013. Εισήγηση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης. Παναγιώτης Αλεξάκης Fraud Prevention Forum 2013 HCFF, EIEE, ISACA Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 Εισήγηση Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της απάτης Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε Αριστείδης Ν. Χατζής Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε ALBA/ACG 25 Φεβρουαρίου 2014 Mancur Olson (1932-1998) Αγορά Θεσμοί Ελίτ 1 Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης. στο Σχεδιασμό και στην Εφαρμογή Νόμων, Πολιτικών και Προγραμμάτων

3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης. στο Σχεδιασμό και στην Εφαρμογή Νόμων, Πολιτικών και Προγραμμάτων EDAMAT Πρακτικός Οδηγός της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας (Μainstreaming) στις Πολιτικές και στις Πρακτικές 3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης της Διάστασης της Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΘΑ ΙΙ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 1: Δομές και λειτουργίες της εκπαίδευσης-θεσμοθέτηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 1: Θεωρητική συγκρότηση της Αγροτικής Κοινωνιολογίας 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ Αποτρέπουµε την εµπορία ενθρώπων µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαίδευση. Έχουµε δηµιουργήσει παρουσιάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα