ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη, 09/03/2009 ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέλω να ανοίξω την συζήτηση σχετικά με την ορθότερη κατανομή των Δημοσίων Έργων, μεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σήμερα υπάρχει μεγάλη στρέβλωση στην κατανομή των Δημοσίων Έργων με αποτέλεσμα οι 3 μεγαλύτερες εργοληπτικές Επιχειρήσεις να αυξάνουν συνεχώς το μερίδιο τους στα Δημόσια Έργα την στιγμή που όλες οι υπόλοιπες Εργοληπτικές επιχειρήσεις και ιδίως οι εταιρείες 6 ης,5 ης,4 ης τάξεως να τείνουν προς εξαφάνιση. Οι προτάσεις μου κινούνται σε 4 άξονες: 1) Ολοκληρωτική απαγόρευση της εκχώρησης έργων έστω και για τα τμήματα έργων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στον Νόμο (Ν. 3669/2008 άρθρα 65,66,67,68,69 περί υποκατάστασης κατασκευαστικών Κ/ξιών αναγνωρισμένων Υπεργολαβιών) διά της κατάργησης όλων των υπεργολαβιών ή κατασκευαστικών κ/ξιών πλην των αναγνωρισμένων και ταυτόχρονα κατάργησης του ορίου των αναγνωρισμένων Υπεργολαβιών (από 30% σε 100%). Δυνατότητα αναγνωρισμένης υπεργολαβίας σε ήδη υπάρχουσα υπεργολαβία. Δημιουργία μικρών εξειδικευμένων πιστοποιημένων επιχειρήσεων (που θα αναλάβουν τις αναγνωρισμένες Υπεργολαβίες) για την Α1,Α2 και 1 η τάξη για κάθε εξειδικευμένη κατηγορία εργασιών Mar-094:34 PM

2 2) Κατάργηση των κατωτάτων ορίων και του ανεκτέλεστου ορίου για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις καθώς και συσχέτιση των ανωτάτων ορίων με το πραγματοποιημένο ετήσιο κύκλο εργασιών στην κατασκευή έργων. 3) Διαφάνεια τόσο κατά την Δημοπράτηση όσο και κατά την Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 4) Μικρότερες απαιτήσεις στελέχωσης επιχειρήσεων μεταβατικές διατάξεις. Το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η κατανομή των έργων ανάλογα με την δυναμικότητα παραγωγικότητα κάθε εργοληπτικής επιχείρησης και στον σκοπό αυτό κάθε μία από τις προτάσεις μου συντελεί ως εξής: ΠΡΟΤΑΣΗ 1η Εκτέλεση εργασιών είτε μέσω αναγνωρισμένων Υπεργολαβιών είτε με εργαζόμενους τεχνίτες που θα προσφέρουν εξαρτημένη εργασία. 1.1 Με τον τρόπο αυτό θα γίνει κατανομή των έργων σε πολλές εξειδικευμένες - πιστοποιημένες επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν σαν υπεργολάβοι χωρίς πιστοποίηση. 1.2 Η δυνατότητα πρόσληψης υπεργολάβου από υπεργολάβο, θα συντελέσει στην καλύτερη κατανομή των έργων. 1.3 Η Υπηρεσία θα ελέγχει την ποιότητα των Υπεργολάβων. 1.4 Προσμέτρηση στην εμπειρία (ετήσιο κύκλο εργασιών στην κατασκευή έργων) του Αναδόχου μόνο του 10% της αξίας των αναγνωρισμένων υπεργολαβιών, που συντονίζει ο Ανάδοχος. ΠΡΟΤΑΣΗ 2η Κατάργηση των κατώτατων ορίων ανάληψης έργων. Συσχέτιση ανωτάτων ορίων ανεκτέλεστου με τον ετήσιο κύκλο εργασιών (από κατασκευαστικές εργασίες). Κατάργηση ανεκτέλεστου ορίου Mar-094:34 PM

3 2.1 Η ύπαρξη των κατώτατων ορίων καθώς και του ανεκτέλεστου ορίου αντίκειται στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν περιέχεται στις κοινοτικές οδηγίες (17-18) 2.2. Η προσπάθεια αναδιανομής των έργων επιτυγχάνεται πολύ περισσότερο με την 1η πρόταση που προαναφέρθηκε, ενώ τα κατώτατα όρια απλώς οδηγούν στην δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων ανά δύο τάξεις (5 η 3 η 1 η / 7 η 6 η 4 η 2 ας ) που τελικά καταλήγει σε περιττή οικονομική σπατάλη χωρίς η ύπαρξη κατώτατων ορίων να συντελεί στην σωστή κατανομή των έργων. Επιπρόσθετα οι θυγατρικές εταιρείες πολλές φορές προς επίτευξη στόχων και βασιζόμενες στις πλάτες της μητρικής εταιρείας, υπερβαίνουν τα όρια των ορθολογικών προσφορών, δίδοντας εκπτώσεις που δεν θα έδιναν ποτέ οι μητρικές εταιρείες. 2.3 Κατάργηση του ανεκτέλεστου ορίου το οποίο, δεν ισχύει στις ξένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, στα ιδιωτικά έργα, στα ΣΔΙΤ καθώς και στις συμβάσεις παραχώρησης, ενώ στις εταιρείες 7 ης τάξεως είναι το τετραπλάσιο του ετησίου κύκλου εργασιών. 2.4 Μείωση (και σε ελάχιστες περιπτώσεις αύξηση) των ανωτάτων ορίων των εργοληπτικών επιχειρήσεων δια της συσχετίσεως του ανωτάτου ορίου με τον κύκλο εργασιών. Η συσχέτιση αυτή θα καταργήσει τα στατικά άνω όρια, κατά αντιστοιχία προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες των ξένων εταιρειών από χώρες όπου δεν υπάρχουν εργοληπτικά πτυχία. 2.5 Μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων ανά κατηγορία έργων συνέπεια της 2.4 αποφυγή της σημερινής υπερπληθώρας εργοληπτικών επιχειρήσεων. Μείωση του εξοντωτικού ανταγωνισμού. ΠΡΟΤΑΣΗ 3η Διαφάνεια κατά την Δημοπράτηση Εκτέλεση εργασιών Καμία δημοπράτηση χωρίς ανακοίνωση στο διαδίκτυο. 3.2 Όλα τα συμβατικά τεύχη να δημοσιεύονται με ανακοίνωση στο διαδίκτυο Mar-094:34 PM

4 3.3 Τα αποτελέσματα εκάστου σταδίου της δημοπρασίας να δημοσιεύονται με ανακοίνωση στο διαδίκτυο. 3.4 Η πρόσκληση για σύμβαση να ανακοινώνεται στο διαδίκτυο. 3.5 Κάθε ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ να υπογράφεται μόνο μετά από ανακοίνωση στο διαδίκτυο. 3.6 Κάθε συμπληρωματική σύμβαση να υπογράφεται μόνο μετά από ανακοίνωση στο διαδίκτυο. 3.7 Περίληψη των ανακοινώσεων στο διαδίκτυο να δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ υποχρεωτικά και η περίληψη αυτή να συνοδεύει τις συμβάσεις και τους ΑΠΕ. 3.8 Επέκταση της ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν2690/99 και στα ΝΠΙΔ που εκτελούν Δημόσια Έργα. ΠΡΟΤΑΣΗ 4 η Στελεχιακό Δυναμικό Επιχειρήσεων Μεταβατικές διατάξεις 4.1 Δημιουργία εξειδικευμένων κατηγοριών για τις τάξεις Α1,Α2,1 η για εξειδικευμένες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) στελεχωμένες με εργοδηγούς ή επαγγελματίες ανάλογης εμπειρίας κατόχους αντίστοιχων πτυχίων ΜΕΚ εξειδικευμένων κατηγοριών. 4.2 Υποβάθμιση της απαιτούμενης στελέχωσης ανά επιχείρηση ώστε τα απαιτούμενα στελέχη, στον ίδιο αριθμό που αναφέρονται σήμερα στον νόμο, να είναι σε ποσοστό 20% Α τάξης ΜΕΚ 50% Β τάξης ΜΕΚ 20% Γ τάξης ΜΕΚ 10% Δ τάξης ΜΕΚ και εννοείται με δυνατότητα αντικατάστασης των χαμηλοτέρας δυναμικότητας ΜΕΚ με μεγαλυτέρας. 4.3 Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής των ανωτέρω Άμεσα οι προτάσεις 2,3,4.1, Εφαρμογή της πρότασης 1 για τα έργα που θα δημοπρατηθούν μετά την Mar-094:34 PM

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναλυτικά ανά πρόταση Πρόταση 1 η Η αναφορά σε αναγνωρισμένο Υπεργολάβο στην νομοθεσία είναι σήμερα κενή περιεχομένου και στην πράξη έχει καταργηθεί (δεν γίνονται πλέον αναγνωρισμένες υπεργολαβίες), μετά τον Ν3263/04 που καθόριζε ότι η εμπειρία προσμετρείται μόνο στον αναγνωρισμένο Υπεργολάβο. Σήμερα η εκχώρηση έργου ή τμήματος έργου απαγορεύονται πλην όμως δεν διευκρινίζεται τι συνιστά εκχώρηση έργου. Κατά την γνώμη μου εκχώρηση έργου είναι η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση της εργοδοτικής ευθύνης ή του επιχειρηματικού κινδύνου σε τρίτους διά της ανάθεσης υπεργολαβίας ή συμφωνίας μίσθωσης κ.τ.λ. Καταστάσεις (επιθυμητές) που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της 1ης πρότασης. 1.1 Αν θέλουμε να κάνουμε εξειδικευμένη εργασία (π.χ. επιχρίσματα), θα πρέπει ή να αναθέσουμε την εργασία σε αναγνωρισμένο υπεργολάβο (π.χ. επιχρισμάτων) ή να προσλάβουμε προσωπικό και να αγοράσουμε ή να μισθώσουμε με την ώρα ή τον μήνα μηχανήματα. 1.2 Αν θέλουμε να κάνουμε εκσκαφές θα πρέπει ή να έχουμε δικά μας μηχανήματα ή να τα εκμισθώσουμε με αμοιβή ανάλογη της χρονικής απασχόλησης (με την ώρα ή τον μήνα). 1.3 Θα απαγορεύεται η ανάθεση της εκτέλεσης εργασίας ή η εκμίσθωση μηχανημάτων αμείβοντας τον εκμισθωτή ή υπεργολάβο ανάλογα με την εκτελεσμένη ποσότητα. Τον επιχειρηματικό κίνδυνο (ρίσκο) θα τον έχει μόνο ο Ανάδοχος ή ο Υπεργολάβος, ποτέ ο εκμισθωτής. 1.4 Η εργοδοτική ευθύνη (σε περίπτωση ατυχήματος) και η ασφάλιση των εργαζόμενων θα ανήκει πάντα στον Ανάδοχο ή τον αναγνωρισμένο Υπεργολάβο και ποτέ και στους δύο. 1.5 Όσες υπεργολαβίες ή κοινοπραξίες εκτέλεσης έργου δεν είναι αναγνωρισμένες δεν θα γίνονται δεκτές από την εφορία θεωρώντας τα 5 27-Mar-094:34 PM

6 αντίστοιχα τιμολόγια εικονικά και ως προς το πρόσωπο και ως προς την εργασία. 1.6 Κατάργηση της ενοικίασης εργαζομένων, αφού στην περίπτωση αυτή την εργοδοτική ευθύνη φέρει η επιχείρηση που ενοικιάζει τον εργαζόμενο. Στην πράξη όλα τα συμφωνητικά υπεργολαβίας (που βέβαια δεν είναι αναγνωρισμένα) απαγορεύουν την υποκατάσταση του υπεργολάβου από τρίτον. Γιατί στα Δημόσια Έργα (και αργότερα στα Ιδιωτικά) αυτό να μην απαγορεύεται ρητά; Θα δημιουργηθούν πολλές εξειδικευμένες εταιρείες (π.χ. υπεργολάβων σκυροδέματος) στελεχωμένες με μηχανικούς πολλές δε ήδη υπάρχουσες θα αποκτήσουν συνεταίρους εξειδικευμένα στελέχη εργοδηγούς αρχιτεχνίτες. Θα αποτελέσει την αρχή της δημιουργίας Μητρώου Εξειδικευμένων Εργοληπτικών επιχειρήσεων πάνω στο οποίο θα βασίζεται αργότερα και το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. Πρόταση 2 η Σήμερα όλες σχεδόν οι εταιρείες 7 ης τάξεως έχουν και μία θυγατρική εταιρεία 6 ης τάξεως οι περισσότερες δε 6 ης και 5 ης τάξεως έχουν και μία θυγατρική 4 ης ή 3 ης τάξεως αντίστοιχα. Και αυτό είναι μεν οικονομικά αδιάφορο για μια εταιρεία 7 ης τάξεως (το να έχει δύο ή τρείς θυγατρικές τεχνικές εταιρείες) είναι όμως οικονομικά επώδυνο για τις 6 ης, 5 ης ή 4 ης τάξεως το να έχουν μία ή δύο θυγατρικές εταιρείες. Επομένως μόνο για τις τελευταίες εταιρείες στην πράξη εφαρμόζεται το κάτω όριο, και μόνο όταν δεν έχουν θυγατρική εταιρεία. Στην ΕΛΛΑΔΑ δραστηριοποιούνται τεχνικές εταιρείες του εξωτερικού π.χ. WIEBE, TSO, κλπ., οι οποίες δεν έχουν αντίστοιχους περιορισμούς κάτω ορίου ή ανεκτέλεστου. Η ύπαρξη ανεκτέλεστου ορίου είναι άνευ αντικειμένου εφόσον ισχύσει η 1 η πρόταση, αφού η εκτέλεση έργου μέσω αναγνωρισμένων υπεργολάβων στην ουσία μεταφέρει το ανεκτέλεστο όριο από τον εργολάβο στους αναγνωρισμένους 6 27-Mar-094:34 PM

7 υπεργολάβους. Άλλωστε ανεκτέλεστο όριο δεν υπάρχει εκτός των ξένων εταιρειών και για τα ιδιωτικά έργα καθώς και για τις συμβάσεις παραχώρησης και τις συμβάσεις ΣΔΙΤ. Η ύπαρξη κατωτάτου ορίου ή ανεκτέλεστου ορίου δεν αναφέρεται στις κοινοτικές οδηγίες (είναι Ελληνική Εφεύρεση), δεν προσφέρει ζωτικό χώρο στις μικρότερες εταιρείες σύμφωνα με τα παρακάτω αναγραφόμενα, αλλά αντιθέτως νοθεύει τον ανταγωνισμό. Είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι η δυναμικότητα μιας επιχείρησης άμεσα εξαρτάται από τον ετήσιο κύκλο εργασιών. Δεδομένου ότι οι αναθεωρήσεις των εταιρειών γίνονται ανα 3 χρόνια το νωρίτερο ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο θα γίνουν σε 6,5 χρόνια, απαιτείται η σύνδεση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του προς ανάληψη έργου με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης από κατασκευαστικές εργασίες. Καμία εταιρεία να μην αναλαμβάνει έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το διπλάσιο του κύκλου εργασιών (σε κατασκευή έργων) που κατασκεύασε την προηγούμενη χρονιά όπως αυτό θα φαίνεται στον ισολογισμό. Να μπορεί όμως μια επιχείρηση να υπερβαίνει το ανώτερο όριο της τάξης της για την ανάληψη έργου, μέχρι το ύψος του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρονιάς. Η παραπάνω δυναμική σύνδεση του ετήσιου κύκλου εργασιών με το ανώτατο όριο, σε συνδυασμό με την αφαίρεση του κύκλου εργασιών που θα αντιστοιχεί στις αναγνωρισμένες υπεργολαβίες, θα οδηγήσει για το 80% των επιχειρήσεων σε μείωση των ανωτάτων ορίων και μόνο για το 5% των επιχειρήσεων σε αύξηση των ανωτάτων ορίων προϋπολογισμού για ανάληψη έργου. Η αναφερθείσα μείωση είναι απαραίτητη και ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα ότι είναι μεγάλα τα υπάρχοντα όρια και μεγάλη η αναλογία των υποψηφίων Αναδόχων προς τα δημοπρατούμενα έργα. Για τις επιχειρήσεις δε εκείνες που θα οδηγήσει σε αύξηση των ανωτάτων ορίων, είναι απαραίτητη δικλείδα μετά την απαγόρευση εκτέλεσης έργων με μη αναγνωρισμένες κοινοπραξίες Δημοσίων Έργων όπως ίσχυε μέχρι τώρα Mar-094:34 PM

8 Πρόταση 3 η Η διαφάνεια είναι ο μόνος τρόπος για να αντισταθμιστεί η στενότερη σχέση που εκ των πραγμάτων υπάρχει μεταξύ των μεγαλυτέρων Τεχνικών Εταιρειών (Ομίλων) και της Εξουσίας, έτσι ώστε οι αποφάσεις της Εξουσίας είναι ομοιόμορφα ίσες (αυστηρές ή ευνοϊκές είναι αδιάφορο) απέναντι σε όλες τις Τεχνικές Εταιρείες. Και μόνο αυτή η πρόταση να ισχύσει θα διορθωθεί κατά 80% η στρέβλωση που υπάρχει στην κατανομή των Δημοσίων Έργων ανάλογα με την Δυναμικότητα- Παραγωγικότητα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα όμως θα διορθωθεί κατά 100% η στρέβλωση που υπάρχει στην κερδοφορία των επιχειρήσεων για ίδιας κατηγορίας και με ίδιες εκπτώσεις έργα. Η διαφάνεια και το διαδίκτυο είναι τα απαραίτητα στοιχεία της Δημοκρατίας στην σημερινή εποχή και μόνο με αυτά είναι εφικτή η με ίσους όρους ανάληψη έργων ιδίως όταν οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις έχουν στο οπλοστάσιο τους εφημερίδες (δικές τους ή με προνομιακή μεταχείριση ) και Μ.Μ.Ε. Χωρίς την διαφάνεια που θα υπάρξει μέσω του διαδικτύου η Εξουσία θα πληροφορείται και θα επηρεάζεται από τους ισχυρότερους και για τον λόγο αυτόν θα είναι άνιση και σε βάρος των μικρότερων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ο ανταγωνισμός για την ανάληψη Δημοσίων Έργων. Με την επέκταση του Ν2690/99 που προτείνω και στα ΝΠΙΔ που εκτελούν Δημόσια Έργα, θα διευκολυνθεί η προσπέλαση στα έγγραφα τα σχετικά με την εκτέλεση έργων, που σήμερα όταν τα ΝΠΙΔ δεν συναινούν είναι δύσκολη και καθίσταται εφικτή εφόσον αποδεχτεί το αίτημα για παροχή εγγράφων ο εισαγγελέας. Με την ρύθμιση αυτήν θα επιβληθεί στα ΝΠΙΔ η διαφάνεια που υπάρχει ήδη στον Δημόσιο Τομέα. Πρόταση 4 η Σήμερα στην εκτέλεση έργων στα εργοτάξια απασχολούνται συνήθως μηχανικοί κάτω ή μέχρι 40 ετών, ενώ μηχανικοί ηλικίας άνω των 50 ετών είναι συνήθως στα γραφεία των εταιρειών. Δεδομένου δε ότι οι πρώτοι αντιστοιχούν συνήθως στις 8 27-Mar-094:34 PM

9 τάξεις Α,Β,Γ, του ΜΕΚ ενώ οι δεύτεροι στην τάξη Δ του ΜΕΚ και δεδομένου ότι δεν απαιτείται εμπειρία της ανωτέρας τάξης του ΜΕΚ Δ παρά μόνο στους Διευθυντές Έργων, πιστεύω ότι η κλιμάκωση που προτείνω αντιστοιχεί πολύ καλύτερα στις υπάρχουσες σημερινές καταστάσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις υπεργολάβων διοικούνται από έμπειρους εργοδηγούς ή επαγγελματίες. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να τακτοποιηθεί με τις ρυθμίσεις για τα προσόντα των εργοδηγών ή επαγγελματιών που με τα ΜΕΚ τους θα στελεχώνουν τις επιχειρήσεις Α1,Α2,1 η. Είναι αυτονόητο ότι οι μεταβατικές διατάξεις για τους αναγνωρισμένους Υπεργολάβους θα πρέπει να ισχύσουν μετά από ορισμένο διάστημα απαραίτητο για την δημιουργία εξειδικευμένων επιχειρήσεων Α1,Α2,1 ης τάξης και μόνο για τα νέα έργα. Επίσης όλες οι υπόλοιπες διατάξεις μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα. Αντώνιος Κόκκινος Πολιτικός Μηχανικός 9 27-Mar-094:34 PM

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΑΘΗΝΑ, 17 εκεµβρίου 2009 1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα