ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

2 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υ..Π. του Ε.ΣΥ.. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος "πιστοποίηση" καλύπτει την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντος, την πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους περιβαλλοντικούς επαληθευτές και την πιστοποίηση προσώπων. Ο όρος "έλεγχος" θεωρείται ότι καλύπτει την εξέταση του σχεδιασµού ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, µιας διεργασίας ή µιας εγκατάστασης και τον καθορισµό της συµµόρφωσής τους µε ειδικές απαιτήσεις ή, βάσει επαγγελµατικής κρίσης, µε γενικές απαιτήσεις. Ο όρος "εργαστήριο" θεωρείται ότι καλύπτει τόσο τα εργαστήρια διακρίβωσης όσο και τα εργαστήρια δοκιµών. Οι όροι "αιτούντες φορείς" και "διαπιστευµένοι φορείς" θεωρείται ότι καλύπτουν τους φορείς πιστοποίησης, τους φορείς ελέγχου και τα εργαστήρια. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης, σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς, είναι προαιρετική. 1.2 Οι παρόντες κανονισµοί ισχύουν για τη διαπίστευση εργαστηρίων, φορέων πιστοποίησης, φορέων ελέγχου και περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύµφωνα µε κριτήρια και αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως αυτά προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια στο Έγγραφο Ε.ΣΥ.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Το Ε.ΣΥ.., σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µπορεί να αναλαµβάνει την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, που δραστηριοποιούνται στον υποχρεωτικό τοµέα, ως προς απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αρµόδιες Κρατικές Αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται η διαπίστευση να είναι υποχρεωτική. 1.3 Η χορήγηση, διατήρηση, επέκταση και ανανέωση της διαπίστευσης θα παρέχεται µόνο σε φορέα ο οποίος: (α) αποδεικνύει τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς, µε τα Κριτήρια ιαπίστευσης και, πέραν αυτών, µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, όπως αυτές καθορίζονται από το Ε.ΣΥ... ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

4 (β) καταβάλει τα αναλογούντα τέλη Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.. περιορίζονται στην ικανοποίηση των ως άνω κριτηρίων διαπίστευσης και στη συµµόρφωση µε τους παρόντες κανονισµούς. 1.4 Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει τις υποβαλλόµενες για διαπίστευση αιτήσεις, προκειµένου να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές µπορεί να ικανοποιηθούν και ενηµερώνει τους αιτούντες φορείς σχετικά. 1.5 Όλοι οι φορείς που αιτούνται διαπίστευση υποβάλλονται σε αρχική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τους κανόνες του Ε.ΣΥ.., προκειµένου να µπορέσουν οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. να προσδιορίσουν την ικανότητα του φορέα πιστοποίησης, του φορέα ελέγχου ή του εργαστηρίου και τη συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια έναντι των οποίων επιδιώκεται η απόκτηση διαπίστευσης. Στην περίπτωση απονοµής διαπίστευσης, χορηγείται στον διαπιστευµένο φορέα Πιστοποιητικό ιαπίστευσης καθώς και το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ). 1.6 Το Ε.ΣΥ.. υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο θα παρακολουθείται η συνεχής συµµόρφωση µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή κριτήρια. 1.7 Το Ε.ΣΥ.. προδιαγράφει τη συχνότητα µε την οποία ο ιαπιστευµένος Φορέας υπόκειται σε επιτήρηση και επαναξιολόγηση. Οι επισκέψεις επιτήρησης πραγµατοποιούνται σε διαστήµατα περίπου 12 µηνών και η επαναξιολόγηση κάθε 4 χρόνια, βάσει της αρχικής ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. Κατά την τετραετή διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τρεις επιτηρήσεις και εφόσον πρόκειται να ανανεωθεί η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ιαπίστευσης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η επαναξιολόγηση του διαπιστευµένου φορέα. Πέραν αυτών, το Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα να εντέλλεται πρόσθετες ή µη προγραµµατισµένες επισκέψεις επιτήρησης ή επαναξιολόγησης κατά διαστήµατα που διαφέρουν από αυτά που έχουν προδιαγραφεί. Το Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα να παρευρίσκεται µε εκπροσώπους του σε επισκέψεις ελέγχου που πραγµατοποιούνται από αιτούντες ή διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης. 1.8 Ιδιαιτέρως σε περίπτωση α) ατυχήµατος, β) καταγγελίας, γ) παραπόνου, δ) προσφυγής, ε) νοµικής απαίτησης ή πρόσκλησης δικαστικής Αρχής, στ) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας η οποία µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση το κύρος του Ε.ΣΥ.., τo Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα πραγµατοποίησης έκτακτης αξιολόγησης του Φορέα για τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για το χειρισµό των παραπάνω. Η ενηµέρωση του Φορέα για την διενέργεια της εν λόγω έκτακτης αξιολόγησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγµατοποίησή της. 1.9 Το Ε.ΣΥ.. προδιαγράφει τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις διαπίστευσης, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση, τη διατήρηση, ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

5 την επέκταση και την ανανέωση της διαπίστευσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί η διαπίστευση να απορριφθεί, να ανασταλεί, να τερµατιστεί ή να αποκατασταθεί Το Ε.ΣΥ.. µπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη διαπίστευση, να µειώσει το πεδίο εφαρµογής µιας διαπίστευσης, να επιβάλει αναστολή στις επεκτάσεις του πεδίου εφαρµογής (στην περίπτωση φορέων πιστοποίησης) ή να απαιτήσει επαναξιολόγηση, αν: (α) υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποια πτυχή της υπόστασης ή της λειτουργίας του διαπιστευµένου φορέα, η οποία επηρεάζει τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή κριτήρια ή που επηρεάζει την ικανότητα ή το πεδίο εφαρµογής των δραστηριοτήτων του ιαπιστευµένου Φορέα, ή (β) ο ιαπιστευµένος Φορέας δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών ή/και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ Το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης µπορεί να ανακαλέσει τη διαπίστευση: (α) αν, στην περίπτωση ιαπιστευµένου Φορέα που ανήκει στην ιδιοκτησία κάποιου µεµονωµένου ατόµου, το άτοµο αυτό κηρύξει πτώχευση ή συνάψει συµβιβασµό για µερική εξόφληση των πιστωτών του ή (β) αν ο ιαπιστευµένος Φορέας, ως Εταιρεία, υποστεί εκκαθάριση, υποχρεωτική ή εθελούσια (µη συµπεριλαµβανοµένης της εκκαθάρισης για σκοπούς ανασυγκρότησης), ή έχει διοριστεί Εκκαθαριστής της επιχείρησης ή (γ) αν η διοίκηση του ιαπιστευµένου Φορέα παραλείψει µε οποιονδήποτε τρόπο να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία Όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του κατά τη χορήγηση, διατήρηση και ανανέωση της διαπίστευσης τηρούνται εµπιστευτικές ανάµεσα στον ιαπιστευµένο Φορέα και στο Ε.ΣΥ.. Αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται εντός του Ε.ΣΥ.. πάνω σε µια αυστηρή βάση "ανάγκης για πληροφόρηση" και σε καµία περίπτωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δεν θα αποκαλύπτονται χωρίς τις ρητές γραπτές οδηγίες της διοίκησης του ιαπιστευµένου Φορέα, εκτός αν ο νόµος επιτάσσει διαφορετικά, οπότε ο φορέας ενηµερώνεται για τις παρασχεθείσες πληροφορίες που τον αφορούν Το Ε.ΣΥ.. ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους φορείς σχετικά µε τις απαιτήσεις για διαπίστευση και παρέχει επεξηγήσεις για εξειδικευµένα θέµατα ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη διαπίστευση Το πιστοποιητικό διαπίστευσης ανήκει στο Ε.ΣΥ.. και εκχωρείται στο φορέα µε τη διαπίστευσή του. Η εκχώρηση παύει εάν: α) διακοπεί η λειτουργία του φορέα, ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

6 β) ανασταλεί ή αρθεί η διαπίστευσή του. 2. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 2.1 Το Ε.ΣΥ.. έχει το δικαίωµα να προδιαγράφει τα συναφή κριτήρια διαπίστευσης βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι αιτούντες φορείς. 2.2 Τα κριτήρια που παρατίθενται στα συναφή πρότυπα λαµβάνονται ως βάση για την αξιολόγηση της ικανότητας των Εργαστηρίων ή των φορέων Πιστοποίησης. Το Ε.ΣΥ.. κατά την κρίση του µπορεί να καθιερώσει επιπρόσθετα κριτήρια. 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΙΜΩΝ 3.1 Ο ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει : (α) να συµµορφώνεται πάντοτε µε τους παρόντες Κανονισµούς, µε τα συναφή Κριτήρια και µε τις συνθήκες τις οποίες καθιερώνει το Ε.ΣΥ.. σχετικά µε τη χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.., σύµφωνα µε τον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ιαπίστευσης (ΕΣΥ ΕΛ ), ή σχετικά µε την αναφορά στη διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.., (β) να αναφέρει ότι είναι διαπιστευµένος µόνο σε σχέση µε εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται στο Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης και οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια που καθιερώνει το Ε.ΣΥ.., (γ) να καταβάλει εγκαίρως όλα τα οφειλόµενα τέλη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Ε.ΣΥ.. (δ) να µη χρησιµοποιεί τη διαπίστευσή του µε τρόπο που να δυσφηµεί το Ε.ΣΥ.. και να µη κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά µε την διαπίστευσή του, την οποία το Ε.ΣΥ.. µπορεί εύλογα να θεωρήσει ως παραπλανητική, (ε) να διακόψει πάραυτα τη χρήση διαπίστευσης και όλο το διαφηµιστικό υλικό που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σ' αυτή, στην περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της διαπίστευσής του (ανεξαρτήτως του λόγου ή της αιτίας), (στ) να επιστρέψει το πιστοποιητικό διαπίστευσης σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσής του από το Ε.ΣΥ.., (ζ) να καταστήσει σαφές σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες του ότι η διαπίστευσή του ή οποιαδήποτε από τις εκθέσεις ή πιστοποιητικά, δεν ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

7 αποτελούν ούτε εξυπονοούν µε κανένα τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το Ε.ΣΥ..,. (η) να εξασφαλίζει ότι : κανένα πιστοποιητικό ή έκθεση ή µέρος αυτών δεν θα χρησιµοποιηθούν από πελάτη, ούτε θα εγκριθεί η χρήση τους από πελάτη, για σκοπούς προβολής ή διαφήµισης, αν το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης κρίνει ότι αυτού του είδους η χρήση είναι παραπλανητική, σε περίπτωση που πιστοποιητικό ή έκθεση αναπαράγεται εν µέρει από πελάτη, θα λαµβάνεται προηγουµένως η γραπτή έγκριση του ιαπιστευµένου Φορέα (θ) να εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε γραπτό και πλήρως τεκµηριωµένο παράπονο από τρίτους, διερευνάται εγκαίρως και επιλύεται σύµφωνα µε τις τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες χειρισµού των παραπόνων του ιαπιστευµένου Φορέα. (ι) η επωνυµία του φορέα να µη δηµιουργεί ενδεχόµενη παραπλάνηση στο κοινό ως προς τη φύση του και τις δραστηριότητες ή τις αρµοδιότητες του (κ) στο καταστατικό του να λαµβάνει µέριµνα ώστε να µην παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα που αφορούν τη διαπίστευση ή την πιστοποίηση ή τον έλεγχο επιχειρήσεων ή προϊόντων. Τούτο ισχύει και για φορείς, οι οποίοι είτε ανήκουν σε άλλον φορέα είτε τους έχει παραχωρηθεί η χρήση του διακριτικού τίτλου άλλου φορέα είτε λειτουργούν ως αντιπρόσωποί του. (λ) να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την απρόσκοπτη συµµετοχή εντεταλµένων από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα και φορείς προσώπων, που εκτελούν υπηρεσίες αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.., κατά τις αξιολογήσεις που διενεργεί το Ε.ΣΥ.. στους διαπιστευµένους φορείς και τους πελάτες τους. 3.2 Συνθήκες τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου πρέπει να προσφέρει σε όλους τους πελάτες του ποιότητα υπηρεσιών συνεπή µε τους παρόντες Κανονισµούς και µε το Πρότυπο ως προς το οποίο έχει διαπιστευτεί. Ένας Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου δεν επιτρέπεται να προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες πιστοποίησης / ελέγχου, εντός του διαπιστευµένου πεδίου εφαρµογής του, οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου πρέπει να προσφέρει στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του τα απαραίτητα στοιχεία και την αναγκαία πρόσβαση και συνεργασία, προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.. να παρακολουθεί τη ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

8 συµµόρφωση προς τους Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: (α) την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.. και τους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των πιστοποιητικών και άλλων αρχείων που έχουν σχέση µε τις διαπιστευµένες δραστηριότητες, (β) την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.. και τους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των αποτελεσµάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας του ιδίου του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου, (γ) την παροχή βοήθειας στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του για τη διερεύνηση της επίλυσης οποιωνδήποτε καταλλήλως τεκµηριωµένων παραπόνων (γραπτών και πλήρως τεκµηριωµένων) τα οποία έχουν υποβληθεί από τρίτους, σχετικά µε τις διαπιστευµένες δραστηριότητες του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου. (δ) την διάθεση στην Οµάδα Αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.., κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους, όλων των πρωτογενών προϊόντων των επιθεωρήσεων (π.χ. η καταγραφή σηµειώσεων των επιθεωρητών), καθώς και κάθε άλλων στοιχείων, που θα κρίνονται αναγκαία σχετικά µε τη διαπίστωση των διενεργηθεισών επιθεωρήσεων. (ε) την παροχή στοιχείων σχετικά µε τις πιστοποιήσεις ή ελέγχους που έχουν διενεργήσει ή πρόκειται να διενεργήσουν Οι κάτοχοι πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.., τα οποία έχουν απονεµηθεί από διαπιστευµένους Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου, πρέπει να επιτρέπουν στους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους, προκειµένου να διεξάγουν διαδικασία αξιολόγησης. Οι διαπιστευµένοι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου αναµένονται να κάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις για το σκοπό αυτό µε τους πελάτες τους Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιεί σε έγγραφα, φυλλάδια ή διαφηµιστικά µέσα, χωρίς παραλλαγές, τις ακόλουθες φράσεις: " ιαπιστευµένος Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου καταχωρηµένος µε αριθµό εγγραφής..." και "καταχωρηµένος στον Κατάλογο Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου του Ε.ΣΥ.. µε αριθµό εγγραφής...". Σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσης από τον Ε.ΣΥ.., ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διακόψει αµέσως την έκδοση πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.., να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει την άµεση απόσυρση όλων των συναφών εγγράφων, φυλλαδίων και διαφηµιστικού υλικού και µε τους υπάρχοντες πελάτες να δράσει όπως θα ορίσει το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης Τα Εργαστήρια που κατέχουν διαπιστευµένη πιστοποίηση, ως προς το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001 δεν µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ή εκθέσεις για δοκιµές και διακριβώσεις ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

9 µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.. εφόσον δεν είναι διαπιστευµένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλει να εξετάζει κατά πόσον, αιτήµατα για πιστοποίηση / έλεγχο, έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλo φορέα πιστοποίησης / ελέγχου και είναι σε εξέλιξη ή έχει δοθεί αρνητική απάντηση από αυτόν. Αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλο φορέα και είναι σε εξέλιξη ή έχει δοθεί αρνητική απάντηση από αυτόν, επιτρέπεται να εξετάζονται από το Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου, εφόσον αυτός ενηµερώσει το Ε.ΣΥ.. για αυτή του την πρόθεση Οι φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλουν να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.. τον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιήσει / ελέγξει Οι φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλουν να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.. τους συµβούλους που υποστήριξαν την οργάνωση του συστήµατος και των διαδικασιών (που οδηγούν σε πιστοποίηση/ έλεγχο) των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιήσει/ ελέγξει Οι φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλουν να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.. κατάλογο µε τους επιθεωρητές/ ελεγκτές τους µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο και µόρφωση/ εµπειρία/ κατάρτιση/ ηµεροµηνία αξιολόγησης από το φορέα/ πεδίο τεχνικής επάρκειας(κωδικοί ΕΑ, ΝΑCE, αντικείµενο πιστοποίησης/ ελέγχου)/ επιχειρήσεις που έχει επιθεωρήσει-ελέγξει/ διαθεσιµότητα απασχόλησής του στο φορέα (ανθρωποηµέρες) Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει δικό του Συµβούλιο Πιστοποίησης. Οι Φορείς που δεν διαθέτουν Συµβούλιο Πιστοποίησης, πρέπει µέχρι την 1 η επιτήρηση να έχουν φροντίσει για τη σύσταση και λειτουργία του. 3.3 Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Ελέγχου Ο Φορέας Ελέγχου και το προσωπικό του πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε εµπορικές, οικονοµικές ή άλλες πιέσεις ή δεσµεύσεις που µπορεί να επηρεάσουν την τεχνική τους κρίση Ο Φορέας Ελέγχου δεν πρέπει να επιτρέπει σε άτοµα ή φορείς εξωτερικούς του Φορέα Ελέγχου να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται από τον Φορέα Ελέγχου Ο Φορέας Ελέγχου δεν πρέπει να συµµετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να διακυβεύσει την εµπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης του και την ακεραιότητά του σε ότι αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου Οι αµοιβές του προσωπικού που συµµετέχει σε δραστηριότητες ελέγχου δεν πρέπει να εξαρτώνται από τον αριθµό των ελέγχων που διενεργούν, ούτε από τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

10 3.4 Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα Εργαστήρια ιακρίβωσης και οκιµών Το Εργαστήριο και το προσωπικό του πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε εµπορικές, οικονοµικές ή άλλες πιέσεις ή δεσµεύσεις που µπορεί να επηρεάσουν την τεχνική τους κρίση Το Εργαστήριο δεν πρέπει να επιτρέπει σε άτοµα ή φορείς εκτός του Εργαστηρίου να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων ή δοκιµών που εκτελούνται από το Εργαστήριο Το Εργαστήριο δεν πρέπει να συµµετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να διακυβεύσει την εµπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης του και την ακεραιότητά του σε ότι αφορά τις δραστηριότητες διακριβώσεων και δοκιµών Οι αµοιβές του προσωπικού που συµµετέχει σε δραστηριότητες διακρίβωσης ή δοκιµών δεν πρέπει να εξαρτώνται από τον αριθµό των διακριβώσεων ή δοκιµών που διενεργούνται ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των διακριβώσεων ή δοκιµών Όταν τα προϊόντα δοκιµάζονται από φορείς (π.χ. κατασκευαστές) που συµµετείχαν στο σχεδιασµό τους, στην παραγωγή ή στην πώλησή τους, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για ένα σαφή διαχωρισµό των διαφόρων υπευθυνοτήτων και πρέπει να γίνεται κατάλληλη δήλωση Το Εργαστήριο πρέπει να προσφέρει στον Πελάτη ή στον Αντιπρόσωπό του εύλογη συνεργασία προκειµένου να του δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την επίδοση του Εργαστηρίου σε σχέση µε τη σχετική σύµβαση. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει: (α) την πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε λογικών διακριβώσεων ή δοκιµών για έλεγχο, προκειµένου να είναι σε θέση ο Πελάτης να επαληθεύσει την ικανότητα διακρίβωσης και δοκιµών του Εργαστηρίου (β) την παροχή πρόσβασης στον Πελάτη ή στους εκπροσώπους του στους σχετικούς χώρους του Εργαστηρίου, όπου διενεργούνται διακριβώσεις και δοκιµές για το συγκεκριµένο Πελάτη, προκειµένου να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως στη διενέργεια των παραπάνω διακριβώσεων και δοκιµών (µε την προϋπόθεση της τήρησης της εµπιστευτικότητας έργου που διενεργείται για λογαριασµό άλλων πελατών). (γ) την προετοιµασία, συσκευασία και αποστολή αντικειµένων διακρίβωσης, δοκιµίων, δειγµάτων ή άλλων αντικειµένων που χρειάζεται ο Πελάτης για σκοπούς επαλήθευσης. ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

11 3.4.7 Το Εργαστήριο πρέπει να προσφέρει στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του τις κατάλληλες εύλογες διευκολύνσεις και την αρµόζουσα συνεργασία που απαιτούνται προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.. να παρακολουθεί τη συµµόρφωση του προς τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια ικανότητας. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει: (α) την παροχή πρόσβασης στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του στους σχετικούς χώρους του Εργαστηρίου όπου διενεργούνται διακριβώσεις και δοκιµές προκειµένου να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη διενέργεια αυτών, (β) την πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε λογικών διακριβώσεων ή δοκιµών για έλεγχο, προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.. να επαληθεύσει την ικανότητα διακρίβωσης και δοκιµών του Εργαστηρίου, (γ) την προετοιµασία, συσκευασία και αποστολή αντικειµένων διακρίβωσης, δοκιµίων, δειγµάτων ή άλλων αντικειµένων που χρειάζεται το Ε.ΣΥ.. για σκοπούς επαλήθευσης, (δ) την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των πιστοποιητικών διακρίβωσης, εκθέσεων δοκιµών, πιστοποιητικών δοκιµών και άλλων αρχείων που έχουν σχέση µε διαπιστευµένες δραστηριότητες, (ε) την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των αποτελεσµάτων, των εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας, των επιθεωρήσεων µέτρησης και των δοκιµών ικανότητας του ιδίου του Εργαστηρίου, (στ) την παροχή βοήθειας στο Ε.ΣΥ.. και στους εκπροσώπους του στη διερεύνηση της επίλυσης οποιωνδήποτε καταλλήλως τεκµηριωµένων παραπόνων (γραπτών και πλήρως τεκµηριωµένων) τα οποία έχουν υποβληθεί από τρίτους σχετικά µε τις διαπιστευµένες διακριβώσεις ή δοκιµές του Εργαστηρίου Το εργαστήριο πρέπει να προσφέρει σε όλους τους πελάτες του ποιότητα υπηρεσιών συνεπή µε τους παρόντες Κανονισµούς και µε το Πρότυπο ως προς το οποίο έχει διαπιστευτεί. Ένα εργαστήριο δεν επιτρέπεται να προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες δοκιµών και διακριβώσεων, στα πλαίσια της διαπίστευσής του, οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις των Κριτηρίων ιαπίστευσης. 3.5 Επιπλέον προϋποθέσεις για τη χορήγηση διαπίστευσης σε Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου Η τεχνική ικανότητα των φορέων πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας διακρίνεται σε επιµέρους υποτοµείς, εντός των τοµέων που ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

12 προσδιορίζονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑ-07/01 (τοµείς ΕΑ). Οι υποτοµείς αυτοί προσδιορίζονται στο Έγγραφο Ε.ΣΥ.. ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, θα πρέπει να έχει διενεργήσει ολοκληρωµένη επιθεώρηση σε τουλάχιστον µια επιχείρηση για κάθε υποτοµέα του αντικειµένου του Μετά από επιτυχή αξιολόγηση και σχετική απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης, θα προσφέρεται στον φορέα πιστοποίησης Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ) που θα έχει ως βάση τους τοµείς ΕΑ. Στο ΕΠΕ περιγράφεται για κάθε κωδικό ΕΑ εάν η έκταση της διαπίστευσης είναι πλήρης ή περιορισµένη και στην περίπτωση της περιορισµένης διαπίστευσης αναγράφονται οι διαπιστευµένοι Υποτοµείς. Ο φορέας πιστοποίησης, όσον αφορά την προσφορά διαπιστευµένων υπηρεσιών, δύναται: Να προσφέρει χωρίς κανένα περιορισµό υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στο ΕΠΕ. Για υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο στο ΕΠΕ (περιορισµένης έκτασης διαπίστευση Κωδικού ΕΑ) ο φορέας πιστοποίησης θα γνωστοποιεί εγγράφως στο Ε.ΣΥ.. την πρόθεσή του να παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία καθώς και τον Υποτοµέα που αυτή υπάγεται, καθώς και τα µέτρα που θα λάβει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης πιστοποίησης, δηλ. συγκρότηση καθορισµένης οµάδας επιθεώρησης, τυχόν συµπληρωµατική εκπαίδευση ή τεκµηρίωση και ότι άλλο ενδείκνυται. Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει την ως άνω γνωστοποίηση και ενηµερώνει το φορέα σχετικά εντός 20 εργάσιµων ηµερών. Για υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στο ΕΠΕ, ο φορέας πιστοποίησης θα υποβάλλει αίτηση για επέκταση του ΕΠΕ Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πιστοποίησης προϊόντων/ φορέας ελέγχου, θα πρέπει να έχει διενεργήσει τουλάχιστον µια αντίστοιχη ολοκληρωµένη επιθεώρηση/έλεγχο σε κάθε αντικείµενο πιστοποίησης/ ελέγχου Στις περιπτώσεις που η ύπαρξη διαπίστευσης αποτελεί κανονιστική απαίτηση για την έγκριση της δραστηριότητας ενός φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου ως προαπαίτηση για την κοινοποίησή του, χορηγείται διαπίστευση ύστερα από την επιτυχή επιτόπια αξιολόγηση προσοµοιωµένης διαδικασίας πιστοποίησης/ελέγχου, στα αντικείµενα που έχει ζητηθεί από το Ε.ΣΥ.. να πραγµατοποιηθούν επιτόπιες αξιολογήσεις. Προϋπόθεση για την διενέργεια της προσοµοιωµένης επιτόπιας αξιολόγησης είναι ότι ο υπό αξιολόγηση κατασκευαστής θα πρέπει να έχει εφαρµόσει τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση οδηγίας ή του εναρµονισµένου προτύπου ή άλλης διάταξης, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθεί συµπέρασµα κατά πόσον ο φορέας πιστοποίησης ή ελέγχου εφαρµόζει στην πράξη το συγκεκριµένο σύστηµα πιστοποίησης Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της επιτόπιας επιθεώρησης/ ελέγχου θα πρέπει να γνωστοποιείται από το φορέα πιστοποίησης/ ελέγχου στο Ε.ΣΥ.., τουλάχιστον ένα µήνα πριν από αυτήν. ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

13 3.5.7 Η διαπίστωση ότι ένας φορέας πιστοποίησης ή ελέγχου δεν διαθέτει πελάτη σε διαπιστευµένο τοµέα επί δύο διαδοχικά έτη, συνεπάγεται την ανάκληση της διαπίστευσης στον συγκεκριµένο τοµέα. Στην περίπτωση που η ανακληθείσα διαπίστευση είχε χορηγηθεί ύστερα από αξιολόγηση και επιτόπια επιθεώρηση, η άρση της ανάκλησης θα µπορεί να γίνει όταν ο φορέας γνωστοποιήσει στο Ε.ΣΥ.. την απόκτηση πελάτη στον συγκεκριµένο τοµέα και τη δυνατότητα πραγµατοποίησης επιτόπιας επιθεώρησης. Αντίθετα, στην περίπτωση που η ανακληθείσα διαπίστευση είχε χορηγηθεί χωρίς να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση και επιτόπια επιθεώρηση, η άρση της ανάκλησης θα γίνεται ύστερα από την πραγµατοποίηση επιτυχούς επιτόπιας επιθεώρησης. Ειδικότερα, στους φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001, η έλλειψη πελάτη επί δύο διαδοχικά έτη θα συνεπάγεται την ανάκληση της αναγνώρισης της τεχνικής ικανότητας του φορέα στον συγκεκριµένο Υποτοµέα. Θα διατηρείται, όµως, η διαπίστευση στον αντίστοιχο τοµέα ΕΑ, στην περίπτωση που το ΕΠΕ περιέχει, στον εν λόγω τοµέα ΕΑ, και άλλον υποτοµέα πέραν του ανακαλούµενου. 3.6 Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων διαπίστευσης Σε περίπτωση που διαπιστευµένος φορέας δεν ικανοποιεί κάποια από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3.1 έως 3.5 ή των 5.1 έως 5.3 ή τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου ιαπίστευσης που προδιαγράφονται στον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ιαπίστευσης (ΕΣΥ ΕΛ ), το Ε.ΣΥ.. µπορεί µε απόφασή του να προειδοποιήσει εγγράφως το φορέα για την παράβαση και να δώσει προθεσµία για την άρση αυτής και την υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, ή/και Να προβεί σε γραπτή επίπληξη του φορέα, ή/και Να αναστείλει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα τη χορηγηθείσα διαπίστευση, ή Να αναστείλει τη χορηγηθείσα διαπίστευση, έως ότου γίνει η άρση και η υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Στις παραπάνω περιπτώσεις αναστολής της χορηγηθείσας διαπίστευσης το διάστηµα αναστολής δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Μετά το πέρας αυτών ανακαλείται η χορηγηθείσα διαπίστευση εφόσον δεν έχουν αρθεί οι λόγοι της αναστολής Όταν διαπιστωθεί, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.., ότι δραστηριότητα ενός διαπιστευµένου από το Ε.ΣΥ.. φορέα/ εργαστηρίου δεν πληροί απαιτήσεις των Προτύπων και των Κανονισµών ιαπίστευσης, µε αποτέλεσµα να θέτει σε άµεσο κίνδυνο την αξιοπιστία της διαπίστευσης, είναι δυνατόν να επιβληθεί στο φορέα/ εργαστήριο από το ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.ΣΥ.. άµεσα απαγόρευση έκδοσης εκθέσεων/πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ., για όλο ή µέρος του πεδίου διαπίστευσης, µέχρις ότου οµάδα αξιολόγησης του ΕΣΥ διαπιστώσει είτε ότι ήρθη ο κίνδυνος ή αντίθετα, ότι στοιχειοθετούνται λόγοι για την αναστολή ή την ανάκληση της διαπίστευσης, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση το Ε.ΣΥ.. δύναται να δηµοσιοποιεί τις ως άνω ενέργειές του. ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

14 4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 4.1 Η ιαπίστευση δεν πρέπει να θεωρείται ότι µειώνει µε οποιοδήποτε τρόπο τις συνήθεις συµβατικές υποχρεώσεις ανάµεσα στον ιαπιστευµένο Φορέα και τον Πελάτη του. Αν και η διαπίστευση αποτελεί ένδειξη της ακεραιότητας και ικανότητας ενός Φορέα Πιστοποίησης, Φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εγγύηση εκ µέρους του Ε.ΣΥ.. ότι ο ιαπιστευµένος Φορέας διατηρεί πάντοτε ένα συγκεκριµένο επίπεδο επίδοσης. 4.2 Η διαπίστευση από µόνη της δεν δίνει το δικαίωµα σε κάποιο Εργαστήριο να εγκρίνει ένα συγκεκριµένο προϊόν (η διαπίστευση µπορεί να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επιτρέπει στις αρχές έγκρισης και πιστοποίησης να αποφασίζουν για το αν θα χρησιµοποιήσουν ένα δεδοµένο εργαστήριο, σε σχέση µε τις δικές τους δραστηριότητες ή για το αν θα αναθέσουν τα καθήκοντα έγκρισης ή πιστοποίησης σε κάποιο συγκεκριµένο εργαστήριο). 4.3 Οι Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο ώστε να µη δηµιουργείται καθοιονδήποτε τρόπο η εντύπωση από προµηθευτές που είναι πιστοποιηµένοι απ αυτούς, ότι έχουν πιστοποίηση προϊόντος όταν κατέχουν πιστοποίηση µόνο ως προς τα πρότυπο ISO Οι οικονοµικές διευθετήσεις ανάµεσα σε ένα ιαπιστευµένο Φορέα και τους Πελάτες του δεν εµπίπτουν σε καµία περίπτωση στην ευθύνη και στον έλεγχο του Ε.ΣΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 5.1 Ο ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει να πληροφορεί το Ε.ΣΥ.. αµέσως σχετικά µε οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα αντίστοιχα Κριτήρια ιαπίστευσης ή που επηρεάζουν µε άλλο τρόπο την ικανότητα ή το πεδίο εφαρµογής διαπίστευσης του ιαπιστευµένου Φορέα. 5.2 Ο ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει να πληροφορεί πάραυτα το Ε.ΣΥ.. σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή: (α) της νοµικής, εµπορικής ή οργανωτικής του δοµής, (β) της οργάνωσης και διοίκησής του, π.χ. αλλαγές σε κατόχους καίριων διοικητικών θέσεων, (γ) της πολιτικής ή των διαδικασιών, (δ) του οικήµατος (κτιριακών εγκαταστάσεων), ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

15 (ε) του προσωπικού, εξοπλισµού, εγκαταστάσεων, περιβάλλοντος χώρου ή άλλων πόρων, τα οποία σχετίζονται µε τις διαπιστευµένες δραστηριότητές του, (στ) των ατόµων που είναι εξουσιοδοτηµένα να υπογράφουν, (ζ) της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ... (η) του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Φορέα. Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει τις σηµειωθείσες αλλαγές και ενηµερώνει το Φορέα για τις ενέργειες, οι οποίες ενδεχοµένως είναι απαραίτητο να αναληφθούν, προκειµένου να συνεχισθεί η αρχικά χορηγηθείσα διαπίστευση. 5.3 Ο φορέας είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εκ των προτέρων το Ε.ΣΥ.. για αλλαγές στους επιθεωρητές του, στις περιπτώσεις που, για τον επιθεωρητή ο οποίος αντικαθίσταται, έχει χορηγηθεί αντίστοιχη διαπίστευση, µε βάση τη διαθεσιµότητα και την ικανότητα του τελευταίου. Οι άλλες περιπτώσεις αλλαγών των επιθεωρητών θα ελέγχονται από το Ε.ΣΥ.. κατά την τακτική επιτήρηση του φορέα. 5.4 Το Ε.ΣΥ.. θα πληροφορεί εγκαίρως, µέσω του ιαδικτύου ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µέσω FAX ή µε συστηµένη επιστολή τους ιαπιστευµένους Φορείς για οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να γίνουν στους παρόντες Κανονισµούς, στα συναφή Κριτήρια και στις άλλες απαιτήσεις που ορίζει το Ε.ΣΥ.. και θα δίδεται κατάλληλη χρονική προθεσµία, που κατά την άποψη του Ε.ΣΥ.. είναι λογική, για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων προσαρµογών στις διαδικασίες του φορέα. Όταν ολοκληρωθούν οι προσαρµογές αυτές ο ιαπιστευµένος Φορέας θα πληροφορεί σχετικά το Ε.ΣΥ Οι απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών, σχετικά µε τις επικείµενες αλλαγές, µπορεί να διατυπώνονται στο Ε.ΣΥ.., µέσω των εκπροσώπων τους, οι οποίοι συµµετέχουν στο Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης ή/και στις Τεχνικές Επιτροπές του Ε.ΣΥ Ο ιαπιστευµένος Φορέας µπορεί να παραιτηθεί της διαπίστευσης αφού κοινοποιήσει, ένα µήνα πριν (ή άλλη χρονική περίοδο η οποία ήθελε συµφωνηθεί µε το Ε.ΣΥ..), στο Ε.ΣΥ.. σχετική γραπτή ειδοποίηση. 6. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Εάν ο χειρισµός ενός παραπόνου για µία απόφαση του Ε.ΣΥ.. να αρνηθεί, να αναστείλει ή να ανακαλέσει µία διαπίστευση ή για το γεγονός ότι µία διαπίστευση χορηγήθηκε µε αµφισβητούµενο τρόπο δεν ικανοποιήσει αυτόν που υπέβαλε το παράπονο, τότε αυτός µπορεί να υποβάλλει Προσφυγή. ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

16 Α) Κατά των αποφάσεων του Ε.ΣΥ.. µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίησή τους σε αυτόν. Η προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει επί των προσφυγών µετά από γνώµη τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφασή του. Μέλη της επιτροπής ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος είτε της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων είτε της Ένωσης των Φορέων Πιστοποίησης. Ο ιευθύνων Σύµβουλος θα ορίσει ένα ΜΥ για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Προσφυγών και για να παράσχει στην Επιτροπή την απαραίτητη τεκµηρίωση για την εξέταση της Προσφυγής. Τα Μέλη της Επιτροπής Προσφυγών πρέπει να υπογράψουν τη δήλωση εµπιστευτικότητας που υπογράφουν και όλα τα µέλη του Ε.ΣΥ... Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής, η άσκηση της οποίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Β) Προσφυγή εναντίον απόφασης του Ε.ΣΥ.. µπορεί να κατατεθεί στην Υπηρεσία. Την προσφυγή παραλαµβάνει ο /ντας Σύµβουλος του Ε.ΣΥ... ο οποίος συγκαλεί και την Επιτροπή Προσφυγών στην οποία προεδρεύει και η οποία αποτελείται από: έναν εκπρόσωπο της HellasCert ή της Hellas Lab (ανάλογα εάν αφορά φορέα ή εργαστήριο) έναν Επικεφαλής Αξιολογητή του Ε.ΣΥ.., διαφορετικό από αυτόν που διενήργησε την αξιολόγηση στο συγκεκριµένο φορέα έναν εµπειρογνώµονα µε τεκµηριωµένη γνώση του αντικειµένου από το αντίστοιχο επιµελητήριο ή Υπουργείο το Νοµικό Σύµβουλο του Ε.ΣΥ.. Η Επιτροπή Προσφυγών: εξετάζει αρχικά τη βασιµότητα της προσφυγής διερευνά τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων και του Ε.ΣΥ.. λαµβάνει τελική απόφαση επί της προσφυγής την οποία κοινοποιεί προς τον ενδιαφερόµενο Οι προσφυγές, τα πρακτικά της Επιτροπής Προσφυγών καθώς και τυχόν επακόλουθες ενέργειες αρχειοθετούνται. Και στις δύο περιπτώσεις προσφυγών, η Υπηρεσία θα προβεί στις ενέργειες που προκύπτουν από την έκθεση της Επιτροπής Προσφυγών. Μετά την απόφαση επί της ενστάσεως, ο Πρόεδρος του Σ εισηγείται στο Σ τα κύρια σηµεία έτσι ώστε να εκτιµηθεί εάν, η σχετική Προσφυγή ή µία σειρά Προσφυγών, θέτει υπό αµφισβήτηση την εγκυρότητα συγκεκριµένων πολιτικών ή/και διαδικασιών του Ε.ΣΥ.. και του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης. Όλοι οι εµπλεκόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κατά το χειρισµό µίας Προσφυγής µπορεί να προκύψουν αστικές και µη ευθύνες. Η αλληλογραφία και οι αποφάσεις που ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

17 λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας µίας Προσφυγής µπορεί να χρησιµοποιηθούν για νοµικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια ή µετά την έρευνα της Προσφυγής. 7. ΠΑΡΑΠΟΝΑ Παράπονα εναντίον του Ε.ΣΥ.. ή της λειτουργίας του θα πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης γραπτώς. 8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Οι προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ιαπίστευσης από τους ιαπιστευµένους Φορείς περιγράφονται στον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ιαπίστευσης (ΕΣΥ ΕΛ ). ΕΣΥ ΚΑ /02/06/ /17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.0 Η Ταυτότητα του Φορέα 1.1 Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 Της µε αρ. πρωτ. 357/10/14-6-2016 Απόφασης ορισµού της TUV NORD Mobilitat Gmbh & Co. KG ως τεχνικής υπηρεσίας κατηγορίας Α, Β και, λόγω τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα