Καηάθεζη ζηη Γημόζια Γιαβούλεςζη ζηο ζσέδιο νόμος ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ «επενδςηικά επγαλεία ανάπηςξηρ, παποσή πιζηώζεων και άλλερ διαηάξειρ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηάθεζη ζηη Γημόζια Γιαβούλεςζη ζηο ζσέδιο νόμος ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ «επενδςηικά επγαλεία ανάπηςξηρ, παποσή πιζηώζεων και άλλερ διαηάξειρ»"

Transcript

1 Από: Νίκορ Παπαδάκηρ, cosmicway.net Καηάθεζη ζηη Γημόζια Γιαβούλεςζη ζηο ζσέδιο νόμος ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ «επενδςηικά επγαλεία ανάπηςξηρ, παποσή πιζηώζεων και άλλερ διαηάξειρ» ΑΘΗΝΑ, 3 Φεβποςαπίος 2013 ΠΟΙΟ ΔΙΜΑΙ Απφ ην 1985 αζρνινχκαη ζαλ πξνγξακκαηηζηήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ηα παηρλίδηα ηνπ ΟΠΑΠ θαη ηνπ ΟΔΙΕ. Σν 1985 ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο πξνγξακκαηηζηέο θαη κεηέπεηηα ζπλεξγάηεο ηνπ ΟΠΑΠ, δεκηνχξγεζα ην πξψην ινγηζκηθφ γηα ην ΠΡΟΠΟ. Η αξρή έγηλε κε πηινηηθέο κειέηεο ζηα πξαθηνξεία ησλ θ.θ. Μαηζνχθα ζηελ Αζήλα θαη ακίνπ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. αλ απνηέιεζκα, φιε ε Ειιάδα άξρηζε λα παίδεη ΠΡΟΠΟ θαη ν -πξνζηνηρεκαηηθφο- Ο.Π.Α.Π. είρε κία θαηαθφξπθε αλνδηθή πνξεία πνπ θξάηεζε ελλέα πεξίπνπ ρξφληα, σο ην Απφ ην 2000 είκαη δηαρεηξηζηήο ηεο γλσζηήο ηππνδξνκηαθήο ηζηνζειίδαο «cosmicway.net - ηο Δλληνικό ιπποδπομιακό πόπηαλ» πνπ είλαη βαζηθά αθηεξσκέλε ζηνλ Ειιεληθφ ηππφδξνκν, απφ δε ην 2010 κέρξη ζήκεξα θαη ζην δηεζλέο ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα πνπ δηεμάγεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Ι.Ε. ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιία, ηελ Αγγιία θαη ηελ Νφηην Αθξηθή. Η ηζηνζειίδα cosmicway.net είλαη νπδέηεξε ζε φηη αθνξά ηε δηακάρε κεηαμχ ηνπ ΟΠΑΠ θαη ησλ εηαηξεηψλ ζηνηρήκαηνο, ελδηαθέξεηαη φκσο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ παηθηψλ-πειαηψλ απφ απηέο ηηο εηαηξείεο απηέο ζην νηθνλνκηθφ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ ρψξν ησλ ζπνξ. Σν cosmicway.net θηινδνμεί λα αλαθφςεη ηελ έληνλα πησηηθή πνξεία ηνπ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο ζηελ Ειιάδα θαη δηαπηζηψλεη φηη κεγάιν κέξνο απηήο σθείιεηαη ζηε δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ηνπ παηρληδηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζθεξφκελεο απνδφζεηο. αλ απνηέιεζκα έρσ επαηζζεηνπνηεζεί πνιχ ζην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο «ζηαζεξνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο» πνπ ζα βειηηψζεη ηα πξάγκαηα - ζην κέηξν πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ απηά κέζα ζηηο γεληθψηεξεο ζπλζήθεο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο. Επίζεο απφ ην 1999 είκαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηιίππσλ (κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν κε έγθξηζε απφ ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ, δηθηπαθφο ηφπνο ΥΟΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΣΟΤ OPENGOV Οη δηαβνπιεχζεηο γηα ηα ζρέδηα λφκσλ είλαη έλαο δηάδξνκνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο. ηφρνο ηνπο είλαη αθ ελφο ε ζθπγκνκέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη αθ εηέξνπ λα ζπκβάιινπλ νη πνιίηεο ζηελ ελεκέξσζε ησλ αξρψλ. Θα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ, κεηά απφ ην ζρεηηθφ έιεγρν απφ ηνπο ζπληνληζηέο, ακέζσο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα δηαβάδνπλ νη άιινη, λα γίλεηαη δηάινγνο θαη λα κπνξεί θάπνηνο λα επαλέξρεηαη κε δηεπθξηλίζεο φηαλ θξίλεη φηη απηφ είλαη αλαγθαίν. Οη πνιίηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζα πξέπεη λα είλαη επψλπκνη θαη δηαπηζηεπκέλνη. Η ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη λα επηηξέπνληαη ηα ςεπδψλπκα είλαη ιάζνο, δελ ζπκβάιιεη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ελ πνιινίο θαζηζηά ηηο δηαβνπιεχζεηο δηαβιεηέο θαη άθπξεο. Αληηιακβάλνκαη φηη πνιινί ζέινπλ λα γξάςνπλ αιιά λα παξακείλνπλ αλψλπκνη. Όκσο έηζη δελ γίλεηαη ζσζηή δηαβνχιεπζε.

2 Η ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΙΥΗΜΑΣΟ Με ηε λνκνζεζία πνπ εηζάγεηαη, ε ζπκκεηνρή ζην δηαδηθηπαθφ ζηνίρεκα παξφρσλ εηέξσλ ηνπ ΟΠΑΠ θαζίζηαηαη παξάλνκε. Είηε γηα φινπο ηνπο παξφρνπο, είηε γηα κέξνο απηψλ πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα απφ ην Ειιεληθφ θξάηνο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ θνηλσλία είλαη αλάκηθηα. Έρνπκε ζπλαίζζελα ηθαλνπνίεζεο απφ απηνχο πνπ δελ ζέινπλ λα ππάξρνπλ θαζφινπ ηπρεξά παηρλίδηα (νχηε ΟΠΑΠ εη δπλαηφλ). Έρνπκε επίζεο ζπλαίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζηελ Ειιάδα μέλα πξντφληα/ππεξεζίεο, γηαηί έηζη απνδπλακψλεηαη ε εζληθή νηθνλνκία (ζ.ζ. απφ απηνχο άιινη θαηαιαβαίλνπλ φηη έηζη θαη ηα Ειιεληθά πξντφληα/ππεξεζίεο κπνυθνηάξνληαη κε φκνην ηξφπν ζηηο άιιεο Επξσπατθέο ρψξεο, άιινη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ απηφ θαζφινπ). Απφ πιεπξάο παηθηψλ/πειαηψλ ζηνηρεκαηηθψλ εηαηξεηψλ, ήηνη ηνπ ΟΠΑΠ, ησλ μέλσλ ή θαη ακθνηέξσλ, παξαηεξνχληαη δχν θαηαζηάζεηο: α) Έληνλε δπζαξέζθεηα. β) Άγλνηα, πνπ δηαηεξείηαη αθφκα ζε έλα ηθαλφ πνζνζηφ (θαη θαηά ζπλέπεηα ελζαξξχλεη ηνλ ΟΠΑΠ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο λα επηκέλνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο). Ωο γλσζηφλ, ε φπνηα πξνηίκεζε ησλ παηθηψλ/πειαηψλ ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκαηηζκνχ πξνο ηηο μέλεο εηαηξείεο σθείιεηαη ζηηο θαιχηεξεο απνδφζεηο πνπ πξνζθέξνπλ. Θα κπνξνχζε φκσο αθφκα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο ίζσλ απνδφζεσλ λα ππάξρεη κία θπζηνινγηθή δηάζπαζε ηεο αγνξάο. Γηα φζνπο παίδνπλ ζηνίρεκα, ην ζπλαίζζεκα ηεο αδηθίαο πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπο κεγελζχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ, ε φιε δηαδηθαζία δελ γίλεηαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ Ειιεληθνχ πξντφληνο (ζηνηρήκαηνο ελ πξνθεηκέλσ) κε αληάιιαγκα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο, αιιά κε ηξφπν αξθεηά βάλαπζν: «ηώρα πιά δεν θα μπορείηε να παίζεηε ζηο internet θα ζας κόψοσμε κι άλλο ηις αποδόζεις θα ζας θορολογήζοσμε» Απηφ είλαη ην ζιφγθαλ θαη απηφ αθνχγεηαη απφ θπβεξλεηηθνχο εθπξνζψπνπο, άιινπο θνηλνβνπιεπηηθνχο εθπξνζψπνπο θαη απφ ηνλ ΟΠΑΠ! Εηζπξαθηηθά ν ΟΠΑΠ δελ έρεη λα πξνζδνθά ζε άλνδν απφ απηά ηα κέηξα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α) Η ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αλεξγία. β) Η εληεηλφκελε απνζηξνθή πξνο απηφλ κεγάιεο κεξίδαο ηνπ παηθηηθνχ θνηλνχ (ιφγσ ησλ αλσηέξσ). γ) Η θνξνινγία 10% ζην ζηνίρεκα Ο.Π.Α.Π., πνπ ζπλνδεχεη ηα απαγνξεπηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ κέηξα (ζ.ζ. έγηλε θαη απεξγία απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξάθηνξεο ηνπ Ο.Π.Α.Π. γη απηφ ην ζέκα). δ) Η πνιχ γξήγνξε απνγνήηεπζε πνπ ζα πξνθαιέζνπλ νη ρακειέο απνδφζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφξν, αθφκα θαη ζ απηνχο πνπ δελ ην αληηιακβάλνληαη αξρηθά (ήηνη ην παηρλίδη δελ είλαη αληηκεησπίζηκν). Ειπίδεη φκσο ν ΟΠΑΠ φηη ζα παξακείλεη ν ηδίξνο ηνπ ζε πςειά επίπεδα απφ: α) Σελ δηαηήξεζε ζε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ηεο άγλνηαο ηνπ δηαδηθηχνπ (ζπλεπψο θαη ησλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ Ειιάδνο θαη ινηπψλ Επξσπατθψλ ρσξψλ). β) Σελ δηαηήξεζε ζε πςειά πνζνζηά ηεο άγλνηαο ηεο επηθηλδπλφηεηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα παηρλίδηα ηνπ, ππφ θαζεζηψο πςειήο γθαληφηαο θαη ππεξθνξνιφγεζεο. γ) Σελ δεκηνπξγία πειαηεηαθνχ θνηλνχ αλάκεζα ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, ζηα παηγληνκεραλήκαηα.

3 Η ανηιππόηαζη Η αληηπξφηαζε ζε φια απηά, ζε φηη αθνξά ηνλ ΟΠΑΠ, είλαη λα επαλέιζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ πξν ηνπ 2010 θαηάζηαζε, ρσξίο ζηνηρεκαηηθνχο θφξνπο θαη κε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ζηνηρεκαηηθψλ απνδφζεσλ πξνο ηνλ κέζν Επξσπατθφ φξν. Αλ δε ν ΟΠΑΠ είλαη ηδησηηθφο, απηφ λα ην επηβάιιεη ε Ε.Ε.Ε.Π. κε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. ε φηη αθνξά ην δηαδίθηπν, αλ ε Επξσπατθή Έλσζε επηκείλεη ζην άλνηγκα ηεο αγνξάο, απηή λα γίλεη κε ειεγρφκελν ηξφπν ψζηε θάζε εηαηξεία πνπ ιακβάλεη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο, λα θνξνινγείηαη ζηελ Ειιάδα γηα ην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Ειιαδα. Μφλν έηζη ζα απνθαηαζηαζεί ε έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ Ειιάδα ζην ζέκα ηνπ ζηνηρεκαηηζκνχ, ελψ θάζε άιιε ξχζκηζε πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα, πξνο είηε ηε κία είηε ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Η θνξνινγία ζηνλ παίθηε είλαη άδηθε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζε θάζε ηπρεξφ παηρλίδη ην πξνζδφθηκν σθέινπο είλαη σο γλσζηφλ αξλεηηθφ θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ απαηηείηαη θεξδνθνξία, έζνδα πιελ έμνδα, ζηελ εηήζηα ρξήζε πξηλ θνξνινγεζεί θάπνηνο. Αληίζεηα ε παξνρή ελφο ζηαζεξνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζα ιεηηνπξγήζεη σθέιηκα θαη γηα ηνλ ΟΠΑΠ θαη γηα ηνπο άιινπο παξεκθεξείο νξγαληζκνχο (π.ρ. ηππφδξνκνο). Δ.Δ.Δ.Π. Η Ε.Ε.Ε.Π. νξζψο ζπλεζηάζε. Απηή ηε ζηηγκή ν ξφινο ηεο θαίλεηαη λα είλαη λα βγάδεη ην «blacklist» πνπ ζα πεξηέρεη ηηο παξάλνκα δξαζηεξηνπνηνχκελεο εηαηξείεο. Αιιά νη αξκνδηφηεηεο πνπ δίλεη ην άξζξν 25 παξ. 13 ζηελ Ε.Ε.Ε.Π. είλαη ζσζηέο θαη ηεο επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα παηρλίδηα ζηνηρεκαηηζκνχ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο πξέπεη λα επεθηαζνχλ θαη ζην ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα ηνπ Ο.Δ.Ι.Ε. ή ηεο εηαηξείαο ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο πνπ ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. Κάζε είδνπο ακνηβαίν ζηνίρεκα πξέπεη λα ειέγρεηαη απζηεξά απφ ηελ Ε.Ε.Ε.Π., κε ειεθηξνληθά κέζα, σο πξνο ηα ηακεία-απνδφζεηο (νη παιηνί μέξνπλ φηη ην 1960, έλα ρξφλν κεηά ηελ ζχζηαζε ηνπ Ο.Π.Α.Π. είρακε θαη ην πξψην ζθάλδαιν, κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπκπιήξσλαλ δειηία ΠΡΟΠΟ κεηά ηελ ιήμε ησλ αγψλσλ!). ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Ε.Ε.Ε.Π. πξέπεη λα εκπίπηεη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην ρψξν ησλ ζπνξ. Ο ΔΘΙΜΟ ΣΟΝ ΣΟΙΥΗΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ Ο ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΟ ΣΟΙΥΗΜΑΣΙΜΟ Γξάθνληαη πνιιά γχξσ απφ απηφ ην δήηεκα θαη κάιηζηα ηα αλαθέξεη θαη ην ζρέδην λφκνπ γηα ην νπνίν ζπδεηάκε ηψξα ζε εδάθηα ηνπ (πξνζηαζία απφ ηνλ εζηζκφ, επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο). Πσο επηηπγράλεηαη απηφ φηαλ ην φιν νηθνδφκεκα απηαπφδεηθηα ζηεξίδεηαη ζηελ «δηαηήξεζε ηεο άγλνηαο» θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ κφξθσζεο πιεζπζκνχ, είλαη έλα εχινγν εξψηεκα. Η πξαγκαηηθφηεηα, πνπ ηελ αληηιακβάλνληαη νη πάληεο, είλαη φηη ν πξνηεηλφκελνο λφκνο θάλεη απηέο ηηο αλαθνξέο γηα λα πεηχρεη ηελ εχλνηα ησλ Επξσπατθψλ δηθαζηεξίσλ. Είλαη φκσο, αληηθεηκεληθά, δπλαηφλ θαη είλαη ζσζηφ λα θαίκε ηα ρισξά καδί κε ηα μεξά ; Απηνο πνπ θάλεη κία κηθξν-επέλδπζε ζην ζηνίρεκα, απηφο πνπ ζέιεη λα παίμεη θάηη γηα λα κελ ηνπ ιείςεη ε ειπίδα, λα κπαίλεη ζην ίδην θαδάλη κε απηφλ πνπ θάλεη θαηάρξεζε ;

4 Απαγνξεχνπκε ηα γξήγνξα απηνθίλεηα ; Όρη, απηφ πνπ θάλνπκε είλαη φηη δίλνπκε ζηνλ θφζκν καζήκαηα νδήγεζεο θαη καζήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. Αιιά ηα γξήγνξα απηνθίλεηα πξνθαινχλ θαη αηπρήκαηα. Απαγνξεχνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ; Όρη βέβαηα. Αιιά νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ πξνθαινχλ θαη πνιιέο νηθηξέο θαηαζηάζεηο, ρσξηζκφο-δηαδχγην-εγθαηάιεηςε. Απαγνξεχνπκε ην ρξεκαηηζηήξην ; Όρη! Αιιά απηφ είλαη ην... μαδεξθάθη ηνπ ζηνηρήκαηνο θαη δεκηνπξγεί θαη «εγθισβηζκέλνπο» κεξηθέο θνξέο. Η ππφζεζε ηεο «απαγφξεπζεο γηα πξνζηαζία» ή ησλ «πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα πξνζηαζία» ζηεξείηαη βάζεσο θαη θαηαξγεί αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα, εθηφο πνπ γίλεηαη θαη ςεπδψο ε επίθιεζε ηεο. Απηφ πνπ ππάξρεη θαη δεηάεη ε θνηλσλία είλαη <<παηδεία. Θα δψζεηε ηελ απαηηνχκελε παηδεία ζηνλ Ειιεληθφ ιαφ, ζηα γπκλάζηα ; Θα αλαζέζεηε ζε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ λα βγάιεη βηβιία πνπ λα ιέλε ηη είλαη ηα δηάθνξα ηπρεξά παηρλίδηα, ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη θαλείο απφ απηά θαη πνηέο είλαη νη πηζαλέο παξαλέξγεηεο ; Αλ δελ γίλεη απηφ ηφηε θνξντδεχνπκε αησλίσο ζηελ Ειιάδα θαη ην απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο Επξσπατθέο ρψξεο. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΩΝ Αλαθέξνκαη ζηελ απαγφξεπζε δηαθεκίζεσλ ζην internet γηα ζηνηρήκαηα, απφ αζιεηηθέο ζειίδεο εθηφο ησλ ζηνηρεκαηηθψλ ζειίδσλ απηψλ θαζεαπηψλ. Ελψ ε δηάηαμε απηή είλαη αλαγθαίν πξνζάξηεκα ηνπ λφκνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ππάξρεη «blacklist», ε ζπγγξαθή ηεο έγηλε πνιχ βηαζηηθά θαη κάιινλ ε δηάηαμε είλαη αληηζπληαγκαηηθή, γηαηί θαηαπαηνχληαη άιια δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε άζρεηα κε ηελ ππφζεζε θαη γηαηί επηθέξεη απνηειέζκαηα πέξαλ ηνπ ζθνπνπκέλνπ, λα κελ δηεμάγεηαη παξάλνκνο ζηνηρεκαηηζκφο. Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο απνθάζεηο ησλ Επξσπατθψλ Δηθαζηεξίσλ. Δελ ιακβάλεηαη ππ φςηλ ε παγθνζκηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ρεηξίδεηαη ην ζέκα σο εάλ λα επξφθεηην γηα ηηο παιηέο δηαθεκίζεηο ζηα ηνπηθά έληππα θαη ζηα ηνπηθά ξαδηφθσλα. Λνγηθά ζα ππάξρνπλ δχν εηδψλ εηαηξείεο ζην blacklist ηεο Ε.Ε.Ε.Π.: Πξψηνλ απηέο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη δηεζλή νηθνλνκηθά εγθιήκαηα θαη θαηαδεηνχληαη απφ ηελ ηληεξπφι. Δεχηεξνλ, απηέο πνπ ζπκβαίλεη λα κελ είλαη εγθεθξηκέλεο ζηελ Ειιάδα αιιά είλαη εγθεθξηκέλεο ζηε ρψξα ηνπο θαη ζε άιιεο ρψξεο. Αλ ν δηαθεκηζηήο βγάδεη απφ Ειιάδα κία μελφγισζζε ηζηνζειίδα πνπ δελ απεπζχλεηαη θαλ ζηελ Ειιεληθή θνηλφηεηα γηαηί λα ζηεξεζεί ηνπ δηαθεκηζηηθνχ εζφδνπ ; Πνηά ε ινγηθή θαη ζε ηη εμππεξεηεί ; ε ηίπνηα απνιχησο. Σέηνηεο ζειίδεο ππάξρνπλ αξθεηέο. Η Ε.Ε.Ε.Π. εξσηεζείζα δήισζε άγλνηα θαη αθφκα ν εθπξφζσπνο ηεο πξνζέζεζε φηη ζχκθσλα κε ηε δηθηά ηνπ εξκελεία θάζε ζειίδα πνπ έρεη ζχλδεζκν ζε εηαηξεία ηνπ blacklist είλαη παξάλνκε, σθείιεη ν isp λα ηελ θάλεη λα κελ παίδεη θαη ν/νη δηαρεηξηζηέο ηεο θηλδπλεχνπλ κε ζχιιεςε. Αλ δε ν/νη δηαρεηξηζηέο βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ, πξνθαλψο θηλδπλεχνπλ κε ζχιιεςε ζε πεξίπησζε πνπ ηαμηδέςνπλ ζηελ Ειιάδα. Δειαδή, δηεζλνχο θήκεο αζιεηηθέο ζειίδεο θηλδπλεχνπλ κε ζβήζηκν ζηελ Ειιάδα θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ ηδέα επίζεο θηλδπλεχνπλ! Αιιά νη ζειίδεο απηέο ζπκβαίλεη λα είλαη θαη «εξγαιεία» γηα ηνπο παίθηεο πνπ παίδνπλ Ο.Π.Α.Π. φπσο θαη γηα ηνπο πξάθηνξεο!

5 Υσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο θαη θαλέλα θέξδνο -ζην ζέκα ηεο παξεκπφδηζεο ηνπ παξάλνκνπ ζηνηρεκαηηζκνχ- πάκε λα ινγνθξίλνπκε νιφθιεξν ην δηαδίθηπν, επεηδή ε δηάηαμε πνπ αθνξά ηελ «εκπνξηθή επηθνηλσλία» είλαη θαθά δηαηππσκέλε. Οξζψο δηαηππνπκέλε απηή ε δηάηαμε ζα έπξεπε λα αθνξά «δηαθεκηζηηθά κελχκαηα απφ εηαηξείεο ηνπ blacklist πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηελ Ειιεληθή θνηλφηεηα». Θα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππ φςηλ πσο ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θέξλεη ηελ ζηνηρεκαηηθή ηζηνζειίδα ζηελ Ειιάδα φηαλ ε ζειίδα απηή ελδερνκέλσο δελ παίδεη, φηαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Ειιάδνο δελ εθηεινχλ ζπλαιιαγέο κε απηήλ θαη φηαλ απφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ ππνδεηθλέηαη ή δελ πξνθχπηεη άιινο ηξφπνο πξφζβαζεο απφ ηε ρψξα πξνο ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. ΑΠΔΙΛΔ Τπάξρεη απηέο ηηο κέξεο έληνλε θεκνινγία γηα απεηιέο ρξήζεο βίαο ζε βάξνο πξνζψπσλ -φπσο εγψ- πνπ δηαηππψλνπλ παξάπνλα απφ ηνλ ΟΠΑΠ θαη εθθξάδνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο πξνο κέξνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζρεδίνπ.δελ ζεσξψ θαζφινπ πηζαλφ απηφ λα δεηήζεθε απφ ηηο Ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείεο (Ο.Π.Α.Π. ή Ο.Δ.Ι.Ε.) θαη επίζεο ην ζεσξψ αδηαλφεην λα ην ζθέθηεθαλ θαλ. χκθσλα φκσο κε ηηο πιεξνθνξίεο είλαη νπθ νιίγα ηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πηεζηηθά θαη πξνηείλνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο «ππεξεζίεο» θαη επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο δχν σο άλσ νξγαληζκνχο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα θνηλνπνηήζσ ηελ παξνχζα αλάξηεζε κνπ θαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, δεδνκέλνπ θαη φηη ν Επξσπατθφο Επίηξνπνο Μηζέι Μπαξληέ γλσξίδεη ήδε ζρεηηθά κε απηήλ ηελ ππφζεζε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (λίζηα διανομήρ) Η παξνχζα θαηάζεζε ζηελ δηαβνχιεπζε γηα ηνλ λφκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ δηαλέκεηαη σο εμήο: α) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Δηαδηθηπαθφο ηφπνο δηαβνπιεχζεσλ γ) Γξαθείν Κνηλνηηθνχ επηηξφπνπ Μηζέι Μπαξληέ (κεηάθξαζε ζηα Αγγιηθά) δ) cosmicway.net - Ειιεληθφ ηππνδξνκηαθφ portal (κεηάθξαζε ζηα Αγγιηθά) ε) Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο Πνιίηε (ππ φςηλ θ. Τπνπξγνχ) ζη) RGA

6

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα