Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG"

Transcript

1 Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

2 Δομι Παρουςίαςθσ Μεθοδολογία Τλοποίηςησ Έρευνασ Προφίλ Δείγματοσ Δήμων Προφίλ Ερωτώμενου Ερωτηματολόγιο Πόροι Δήμου Ανθρώπινο Δυναμικό Τποδομέσ Φρηματικοί Πόροι Λειτουργικέσ Ικανότητεσ Δυναμικέσ Ικανότητεσ Οφέλη Προβλήματα

3 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ Ζρευνασ Φρήςη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ για την ανάρτηςη και ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου μέςω διαδικτύου Ενημερωτική Επιςτολή ΚΕΔΚΕ ςτουσ Δημάρχουσ Αναζήτηςη από INFOSTRAG του καταλληλότερου ατόμου ςε κάθε Δήμο να απαντήςει ςτο ερωτηματολόγιο Τπεύθυνοσ Μονάδασ ΣΠΕ τέλεχοσ Μονάδασ ΣΠΕ Άλλοσ Τπάλληλοσ του Δήμου Αρμόδιοσ Αιρετόσ Εξωτερικόσ υνεργάτησ ύμβουλοσ Δημάρχου Άλλο Υυςικό Πρόςωπο

4 Προφίλ Δείγματοσ (Περιφζρεια) % Δήμων που απάντησαν ΤΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΤ Δ. ΕΛΛΑΔΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 65% 100% 91% 83% 78% 74% 74% 64% 63% 58% 58% 53% 52% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

5 Προφίλ Δείγματοσ (Είδοσ) 100% % Δήμων που απάντησαν 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65% ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΟΙ 63% ΝΗΙΩΣΙΚΟΙ

6 Προφίλ Δείγματοσ (Μόνιμοσ Πλθκυςμόσ) % Δήμων που απάντησαν Μεγάλοι (> ) 82% Μεςαίοι ( > > ) 66% Μικροί ( > > 5.000) 61% Πολύ μικροί (< 5.000) 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

7 Προφίλ Ερωτϊμενου Υύλο Άνδρεσ: 75% Γυναίκεσ: 25% Ηλικία 25-34: 19% 35-44: 57% 45-54: 22% 55-64: 2% Επίπεδο Εκπαίδευςησ Δευτεροβάθμια: 16% ΙΕΚ: 1% Σεχνική: 18% Πανεπιςτημιακή: 40% Μεταπτυχιακό: 23% Διδακτορικό: 2%

8 Προφίλ Ερωτϊμενου Ειδικότητα Εκπαίδευςησ (πολλαπλήσ επιλογήσ) Πληροφορική: 45% Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ Μηχανικόσ Τπολογιςτών: 15% Μηχανικόσ άλλησ ειδικότητασ: 12% Υυςική/Μαθηματικά/Φημεία : 4% Οικονομία/Διοίκηςη: 13% Άλλο: 18% ημερινή Θέςη ςτο Δήμο Αρμόδιοσ Αιρετόσ: 4% Τπεύθυνοσ Μονάδασ ΣΠΕ: 36% τέλεχοσ Μονάδασ ΣΠΕ : 24% τέλεχοσ-τπάλληλοσ άλλησ Μονάδασ: 36%

9 Πόροι Διμου

10 Ανκρϊπινο Δυναμικό

11 Εςωτερικι Υποςτιριξθ ςε κζματα ΤΠΕ Ύπαρξη Μονάδασ ΣΠΕ ή Μεμονωμένα τελέχη Μορφή Οργάνωςησ (Μονάδα) Διεύθυνςη Σμήμα Γραφείο Αριθμόσ τελεχών ΣΠΕ Επίπεδο Εκπαίδευςησ τελεχών ΣΠΕ

12 Σε ποιο βακμό τα Στελζχθ ΤΠΕ απαςχολοφνται με τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ ςτο Διμο?

13 Συχνότθτα υποςτιριξθσ από Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ (Εταιρείεσ ΤΠΕ)

14 Συχνότθτα υποςτιριξθσ από Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ (Μεμονωμζνοι Σφμβουλοι)

15 Συχνότθτα υποςτιριξθσ από Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ (Εκελοντικζσ Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ)

16 Συχνότθτα υποςτιριξθσ από Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ (Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ)

17 Σε ποιο βακμό υπάρχει προςωπικό με επαρκείσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ για να λειτουργιςει τισ εφαρμογζσ?

18 Υποδομζσ

19 Υποδομζσ Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτέσ (Γραφείου, Υορητοί, Servers, Εκτυπωτέσ) Αριθμόσ ανά υπάλληλο Παλαιότητα (αριθμόσ η/υ άνω των 3 ετών) Διαςυνδεςιμότητα (Internet, LAN) Ευρυζωνικότητα Αριθμόσ Κτιρίων ςτο «ΤΖΕΤΞΙ» Ευρυζωνικέσ Σαχύτητεσ Κτιρίων Δίκτυο Wi-Fi Αριθμόσ ςημείων Αριθμόσ ςημείων που αξιοποιούνται

20 Υποδομζσ % των Δήμων που διαθέτει δίκτυο Wi-Fi ΝΑΙ ΌΦΙ 73%

21 Ίδιοι Χρθματικοί Πόροι

22 Ίδιοι Χρθματικοί Πόροι: Σε ποιο βακμό επαρκοφν οι δαπάνεσ που κάνει ο Διμοσ με δικοφσ του πόρουσ για τα παρακάτω?

23 Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ

24 Σε ποιο βακμό χρθςιμοποιεί ο Διμοσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ για τισ παρακάτω λειτουργίεσ?

25 Σε ποιο βακμό υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ επικοινωνίασ μεταξφ των διαφορετικϊν εφαρμογϊν που χρθςιμοποιεί ο Διμοσ?

26 Σε ποιο βακμό αξιοποιείται θ δυνατότθτα αυτόματθσ επικοινωνίασ μεταξφ των εφαρμογϊν για τθν:

27 δθμιουργία αναφορϊν προσ τα ανϊτερα διοικθτικά ςτρϊματα/δθμοτικι θγεςία?

28 καλφτερθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του Διμου με τουσ δθμότεσ/επιχειριςεισ?

29 Γνωρίηετε τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ? 30% 70% ΝΑΙ ΌΦΙ

30 Σε ποιο βακμό ο Διμοσ αναπτφςςει εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ?

31 Σε ποιο βακμό ο Διμοσ αναπτφςςει εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ ςε ςυνεργαςία με άλλουσ διμουσ?

32 Σε ποιο βακμό χρθςιμοποιεί ο Διμοσ τισ παρακάτω εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ?

33 Σε ποιο βακμό αξιοποιεί ο Διμοσ τα παρακάτω κεντρικά πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ?

34 Σε ποιο βακμό αξιοποιεί ο Διμοσ το δίκτυο «ΣΥΗΕΥΞΙΣ» για κάκε μια από τισ παρακάτω υπθρεςίεσ?

35 Διακζτει ο διμοσ διαδικτυακό τόπο? 0,50% ΝΑΙ ΌΦΙ 99,50%

36 Θ ενθμζρωςθ του διαδικτυακοφ τόπου του Διμου πραγματοποιείται: 18% υςτηματικά Περιςταςιακά 82%

37 Επίπεδο Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (Πολίτεσ)

38 Ζκδοςθ ατομικϊν, οικογενειακϊν πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων

39 Εγγραφι/Διαγραφι/ Αλλαγι ςτοιχείων πολιτϊν ςτα δθμοτικά μθτρϊα

40 Πλθρωμι λογαριαςμϊν (π.χ. φδρευςθ, δθμοτικά τζλθ, φόροι, πρόςτιμα)

41 Ακλθτιςμόσ/Πολιτιςμόσ/ Ψυχαγωγία

42 Τουριςμόσ

43 Επίπεδο Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (Επιχειριςεισ)

44 Άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ επιχείρθςθσ

45 Άδειεσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτων χϊρων

46 Πλθρωμι λογαριαςμϊν (π.χ. δθμοτικά τζλθ)

47 Σθμειϊςτε το βακμό ςτον οποίο ζχουν αυτοματοποιθκεί (πραγματοποιοφνται θλεκτρονικά) οι απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ ανάμεςα ςτισ διευκφνςεισ/τμιματα του Διμου που αφοροφν τθ διεκπεραίωςθ:

48 ςυναλλαγϊν του Διμου με τουσ πολίτεσ/επιχειριςεισ

49 ςυναλλαγϊν του Διμου με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ

50 άλλων εςωτερικϊν ηθτθμάτωνλειτουργιϊν του Διμου

51 Σε ποιο βακμό πραγματοποιεί ο Διμοσ τα παρακάτω μζςω του διαδικτυακοφ του τόπου?

52 Σε ποιο βακμό ο Διμοσ αξιοποιεί τθν πλθροφορία που λαμβάνει από τουσ δθμότεσ μζςω του διαδικτυακοφ του τόπου?

53 Υπάρχουν κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν απάντθςθ των των δθμοτϊν? 58% 42% NAI OXI

54 Συχνότθτα δθμοςίευςθσ προκθρφξεων ςτο διαδίκτυο για:

55 Χριςθ πρακτικϊν θλεκτρονικϊν προμθκειϊν (e-procurement) Ηλεκτρονική υποβολή προςφορών από πολίτεσ/επιχειρήςεισ: 4% Ηλεκτρονική αξιολόγηςη προςφορών: 2% Ηλεκτρονικό άνοιγμα προςφορών: 2% Ηλεκτρονική πραγματοποίηςη ςυμβάςεων: 2%

56 Συλλζγει ο Διμοσ ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ χριςθ του διαδικτυακοφ του τόπου? 63% 37% NAI OXI

57 Δυναμικζσ Ικανότθτεσ

58 Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςτο γενικότερο περιβάλλον του Διμου ςασ επικρατοφν οι παρακάτω αντιλιψεισ?

59 Σε ποιο βακμό ο Διμοσ ενθμερϊνεται για τθ ςτρατθγικι και τισ κατευκφνςεισ των παρακάτω φορζων πολιτικισ ςχετικά με τισ ΤΠΕ και τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ?

60 Σε ποιο βακμό γνωρίηει ο Διμοσ τα παρακάτω?

61 Ζχει ο Διμοσ καταγεγραμμζνθ ςτρατθγικι ςτον τομζα των ΤΠΕ? 17% NAI OXI 83%

62 Σε ποιο βακμό ο Διμοσ μεριμνά για τθν εκπαίδευςθ ςτισ ΤΠΕ των αιρετϊν/ςτελεχϊν/εργαηομζνων?

63 Σε ποιο βακμό ο Διμοσ είναι επαρκϊσ ςτελεχωμζνοσ με ανκρϊπινο δυναμικό που ζχει δεξιότθτεσ ςτα παρακάτω κζματα?

64 Σε ποιο βακμό ο Διμοσ πραγματοποιεί τα παρακάτω όςον αφορά το ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και λειτουργία των ζργων ΤΠΕ:

65 Συνεργαςίεσ Διμου

66 Συνεργαςία για: Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ/επιχειρθςιακοφ ςχεδίου ωσ προσ τισ ΤΠΕ

67 Συνεργαςία για: Σχεδιαςμό/Υλοποίθςθ ζργων ΤΠΕ, Ανάπτυξθ εφαρμογϊν

68 Συνεργαςία για: Συντιρθςθ/Αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ, δικτφων, εφαρμογϊν

69 Συνεργαςία για: Εκπαίδευςθ ςτισ ΤΠΕ αιρετϊν, εργαηομζνων του διμου, δθμοτϊν, μικρομεςαίων επιχειριςεων

70 Συνεργαςία για: Ανταλλαγι γνϊςθσ, κωδικοποίθςθ πείρασ, υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν

71 Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςτο διμο ςασ επικρατοφν οι παρακάτω ςυνκικεσ?

72 Υπάρχει «Κοινι Γλϊςςα» μεταξφ των εργαηομζνων ωσ προσ τισ ΤΠΕ και τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ

73 Οι περιςςότερο καταρτιςμζνοι υπάλλθλοι ςτισ ΤΠΕ μεταδίδουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτουσ λιγότερο καταρτιςμζνουσ

74 Γίνονται προςπάκειεσ για τθ μετάδοςθ καλϊν πρακτικϊν αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ από ζνα γραφείο/τμιμα/διεφκυνςθ ςε ζνα άλλο

75 Ομάδεσ Εργαςίασ (team working): Συνεργαςία μεταξφ εργαηομζνων/διαφορετικϊν τμθμάτων για τθν κατανόθςθ και λφςθ προβλθμάτων, και τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν

76 Σθμειϊςτε το βακμό ςτον οποίο πραγματοποιοφνται ςτο διμο ςασ τα παρακάτω:

77 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τα οφζλθ που μπορεί να ζχει για τουσ ίδιουσ και τουσ δθμότεσ/επιχειριςεισ θ κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των ΤΠΕ

78 Διερεφνθςθ και κατανόθςθ των αναγκϊνεπικυμιϊν των δθμοτϊν/επιςκεπτϊν/ επιχειριςεων του διμου για το είδοσ και τον τρόπο παροχισ των υπθρεςιϊν

79 Ενθμζρωςθ των δθμοτϊν/επιχειριςεων/τοπικϊν φορζων για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχει ο διμοσ

80 Οργάνωςθ ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ των δθμοτϊν/επιχειριςεων/τοπικϊν φορζων πάνω ςτθ χριςθ των ΤΠΕ

81 Οφζλθ

82 Οφζλθ: Σθμειϊςτε ςε ποιο βακμό θ αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτο Διμο ζχει ςυμβάλλει ςτθν:

83 Προβλιματα

84 Προβλιματα: Σθμειϊςτε ςε ποιο βακμό οι παρακάτω παράγοντεσ ζχουν αποτελζςει προβλιματα για τθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτο Διμο ςασ:

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα