σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ)."

Transcript

1 Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ). Καμία σύνταξη κάτω των 60 παραμένει το όριο ηλικίας στα 65. Πλήρης σύνταξη στα 40 έτη ασφάλισης. Από το 2020 θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Από μειώνεται στο 2% για κάθε έτος ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης για όλους τους ασφαλισμένους σε όλα τα ταμεία. Δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεματικών Των Ταμείων. Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους ανατίθεται στις τράπεζες. Κόβονται οι συντάξεις των συντ/χων που εργάζονται. Δημιουργούνται νέα ηλεκτρονικά μητρώα καταγραφής της ασφαλιστικής «μερίδας» εργαζομένων για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Σύνταξη γήρατος αποθανόντος συζύγου θα δίνεται στη χήρα έπειτα από πέντε τουλάχιστον χρόνια γάμου. Επιβάλλεται ΛΑΦΚΑ στις συντάξεις. Εισάγεται το εργόσημο. Διαχωρίζονται κλάδοι και υπηρεσίες υγείας από το συνταξιοδοτικό. Οι συντάξεις θα καθορίζονται με βάση τις αποδοχές στο σύνολο του εργάσιμου βίου. Ελάχιστη «εγγυημένη» σύνταξη για άτομα 65 ετών με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι άνεργοι τους γυρίζουν τη πλάτη. Μάιος 2010 Μήνυμα της συντονιστικής Γραμματείας του: ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΗ. Τα νέα οικονομικά μέτρα μειώνουν, συντάξεις και ανατρέπουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ισοπεδώνονται ακόμη και ιστορικές κατακτήσεις. Ωστόσο οι ηγεσίες του εργοδοτικού συνδικαλισμού στα ΜΜΕ, χρόνια τώρα είναι αποκομμένες από τις πραγματικές μας ανάγκες διεκδικήσεις στον Κλάδο μας. Θεατές της ζοφερής κατάστασης που διαμορφώνεται. Να γιατί οι εργαζόμενοι άνεργοι συνταξιούχοι στα ΜΜΕ τους γυρίζουν την πλάτη, κινδυνεύουν ακόμη να πραγματοποιήσουν μετά από δύο χρόνια και την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση στην ΕΠΗΕΑ, παρά τα τεράστια προβλήματα διότι απλούστατα δεν τους εμπιστεύεται κανείς. Συνάδελφοι/σες, Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Η ανατροπή των συγκεκριμένων συσχετισμών είναι μονόδρομος, Απαιτούμε μια ΕΠΗΕΑ: Σύγχρονη, δυνατή, μαχητική και αποτελεσματική. Να δώσουμε περιεχόμενο ουσία και αποτελεσματικότητα στους αγώνες μας. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις να μην έχουν ως αποτέλεσμα τη περικοπή των ημερομισθίων.. ύστερα από «ανοιξιάτικους περιπάτους» Εδώ και τώρα ανατροπή. ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΗ είοζκ μβκ υι ξάωι υιψ ζοιξέσχτιψ υχο τϊοβεένηχο ξβψ τυβ ΜΜΕ. Ο οέπψ βτηβνκτυκμΰψ ωάσυιψ. Πβσπϊτίβτι μβκ ζρκξένζκβ σ. Ππωσξλάσηρ. Από τθν 1 θ Αυγοφςτου 2010 κα εφαρμοςκεί το «χαράτςι» του ΛΑΦΚΑ για όλουσ τουσ ςυνταξιοφχουσ από 3% ζωσ 9% για ςυντάξεισ (κφρια) πάνω από 1400 ευρϊ μεικτά. Τα ποςοςτά του ΛΑΦΚΑ. Ποςά ςφνταξθσ Ποςοςτό % % % και πάνω 9% Υπό επανεξζταςθ φαίνεται ότι τίκενται τόςο οι ςυντελεςτζσ του ΛΑΦΚΑ όςο και το φψοσ τθσ ςφνταξθσ επί τθσ οποίασ εφαρμόηεται. 1

2 Περικοπι θ κατάργθςθ δϊρων και επιδομάτων ςτουσ ςυνταξιοφχουσ. Καταργοφνται τα δϊρα για τουσ ςυνταξιοφχουσ που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 60 ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Όπωσ ζγινε γνωςτό θ 13 θ και 14 θ ςφνταξθ που αποτελοφςαν τα δϊρα μετατράπθκαν ςε απλά επιδόματα για κφριεσ ςυντάξεισ ζωσ ευρϊ μεικτά το μινα. Σφνταξθ (κφρια) Χριςτοφγε ννα Πάς χα Επ. Αδείασ. Ζωσ και άνω Κακιερϊνονται ενιαίοι κανόνεσ απαςχόλθςθσ ςυνταξιοφχων που οδθγοφν ςτθ μείωςθ τθσ ςφνταξθσ, ακόμα και ςτθν αναςτολι τθσ για όςουσ είναι κάτω των 55 ετϊν. Αρβτωΰνιτι τϊουβλκπαωχο. Η προωκοφμενθ ρφκμιςθ (θ οποία αντικακιςτά το νόμο 2676/1999) ζχει εφαρμογι από 1/1/2012. Για όρξσπ δεμ έυξσμ ρσμπληοώρει ςξ 55 ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ Η σύμτανη αμαστέλλεται. Μεςά ςη ρσμπλήοωρη ςξσ 55 ξσ έςξσπ ςξ πξρό ςηπ ακαθάοιρςηπ κύοιαπ ρύμςανηπ, πξσ σπεοβαίμει ςα ςοιάμςα ημεοξμίρθια αμειδίκεσςξσ εογάςη, όπωπ ασςά διαμξοτώμξμςαι κάθε τξοά και ιρυύξσμ ςημ 31 η Δεκέμβοιξσ ςξσ ποξηγξύμεμξσ έςξσπ. Η σύμτανη μειώμεται κατά 70% (από τημ υπέοβαση τωμ τοιάμτα ημεοξμισθίωμ αμειδίκευτξυ εογάτη). * ΥΓ: Για κάθε ςέκμξ πξσ είμαι αμήλικξ ή ρπξσδάζει ρε αμώςεοεπ ή αμώςαςεπ ρυξλέπ και έχπ ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ 24 ξσ έςξσπ ή είμαι αμίκαμξ για κάθε βιξπξοιρςική εογαρία ξ αοιθμόπ ςχμ αμχςέοχ ημεοξμιρθίχμ, ποξρασνάμεςαι καςά 6 ημεοξμίρθια, όπχπ ασςά διαμξοτώμξμςαι κάθε τξοά. * Καςώςαςξ ημεοξμίρθιξ αμειδίκεσςξσ εογάςη 33,03. Οι ρσμςανιξύυξι γήοαςξπ, πξσ αρκξύμ δοαρςηοιόςηςα σπακςέα ρςημ αρτάλιρη ςξσ Οογαμιρμξύ Αρτάλιρηπ Ελεσθέοωμ Επαγγελμαςιώμ (ΟΑΕΕ) και (ΕΤΑΑ) μέυοι ςξ 55 ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ αμαρςέλλεςαι η ρύμςανη. Μεςά ςη ρσμπλήοωρη ςξσ 55 ξσ έςξσπ ςηπ ηλικίαπ σπξυοεξύμςαι μα καςαβάλλξσμ ςιπ ποξβλεπόμεμεπ από ςιπ ξικίεπ διαςάνειπ ειρτξοέπ ποξρασνημέμεπ καςά 50%. *ΥΓ ξ Σσμςανιξύυξπ πξσ αμαλαμβάμει εογαρία ή ασςξαπαρυξλείςαι μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ςξ υοόμξ αρτάλιρηπ καςά ςξ διάρςημα ςηπ αμαρςξλήπ, ή πεοικξπήπ ςηπ ρύμςανηπ, για ςημ ποξραύνηρη ςηπ ρύμςανηπ από ςξμ τξοέα πξσ ρσμςανιξδξςείςαι. Οι ρσμςανιξύυξι σπξυοεώμξμςαι ποιμ αμαλάβξσμ εογαρία ή ασςξαπαρυξληθξύμ μα δηλώρξσμ ςξύςξ ρςξμ τξοέα από ςξμ ξπξίξ ρσμςανιξδξςξύμςαι για κύοια ρύμςανη. Παοάλειφη ςηπ δήλχρηπ ρσμεπάγεςαι επιρςοξτή ςχμ ρσμςάνεχμ πξσ έλαβε καςά ςξ υοξμικό διάρςημα ςηπ εογαρίαπ ςξσ και ποόρςιμξ επί ςξσ καςαλξγιρθέμςξπ πξρξύ ίρξ με ςξ μόμιμξ ςόκξ σπεοημεοίαπ. Πάγωμα απξδξχώμ συμτάνεωμ. Τόρξ ρςξ ρυέδιξ μόμξσ για ςξ αρταλιρςικό όρξ και με βάρη όλεπ ςιπ πληοξτξοίεπ, ξδηγξύμαρςε ρε «πάγωμα» ςωμ απξδξυώμ (ρσμςάνεωμ) για άλλα ςοία υοόμια μέυοι ςα ςέλη ςξσ Οι ρσμςανιξύυξι εμδέυεςαι μα μημ λάβξσμ καμία αύνηρη (ςξσλάυιρςξμ ρςη κύοια ρύμςανη) και αμαμέμεςαι μα υάρξσμ πάμω από ςξ 25% ςηπ αγξοαρςικήπ ςξσπ δύμαμηπ (αθοξιρςικά ξ πληθωοιρμόπ ςηπ πεοιόδξσ και μόμξ). 2

3 Μζ ϊρπϊσθκμΰ ηκσξάοκ οέπ δβνίεκ τυκψ ζρκμπϊσκμέψ τϊουάλζκψ. Αναπροςαρμόηεται με ανοικτό το ενδεχόμενο μείωςθσ οι επικουρικζσ ςυντάξεισ (ΕΔΟΕΑΠ) με βάςθ μελζτθσ τθσ Εκνικισ αναλογιςτικισ Αρχισ. Πριν προλάβει να πζςει το «ψαλίδι» του νόμου Πετραλιά ςτισ επικουρικζσ ςυντάξεισ, ζρχεται ο νόμοσ Λοβζρδου να ανοίξει νζο «παράκυρο» για μειϊςεισ ενδεχομζνωσ και μεγαλφτερεσ από αυτζσ που προβλζπονταν από το Συγκεκριμζνα αναφζρεται ότι ζωσ το τζλοσ του 2011 πρζπει να εκπονθκοφν νζεσ αναλογιςτικζσ μελζτεσ βιωςιμότθτασ των φορζων επικουρικισ αςφάλιςθσ. Το Άρκρο 146 του Ν 3655/2008 (νόμοσ Πετραλιά) προζβλεπε: Διατιρθςθ των ςθμερινϊν επικουρικϊν ςυντάξεων μζχρι και το τζλοσ του Σταδιακι περικοπι ςε βάκοσ μιασ 8ετιασ από το 2013 ζωσ και το Αφοροφςε όλα τα επικουρικά ταμεία τα οποία ζδιναν ςφνταξθ με ςυντελεςτι αναπλιρωςθσ άνω του 20% (ΕΔΟΕΑΠ). Κοινό ςυντελεςτι αναπλιρωςθσ ςτισ επικουρικζσ (20%) όλων των ταμείων μετά το Παροχι δικαιϊματοσ ςτον Υπουργό εργαςίασ δεςμευτικισ κρίςθσ για τα οικονομικά των επικουρικϊν ταμείων. Με δεδομζνθ τθν κατάργθςθ του ςυγκεκριμζνου άρκρου τουλάχιςτον για το2010 και το 2011,τα Ταμεία επικουρικισ αςφάλιςθσ κα εξακολουκιςουν να υπολογίηουν το φψοσ των ςυντάξεων με τισ ιςχφουςεσ προχποκζςεισ. Είναι ςίγουρο ότι κα υπάρχει πρόβλθμα κατϋ εκτίμθςθ από τισ αρχζσ του ζτουσ 2012 και μετά. Πζσκπσκτξΰψ υχο βοβρισκμςο τϊουάλζχο. Με το τελευταίο νομοςχζδιο προωκοφνται μζτρα περιοριςμοφ των αναπθρικϊν ςυντάξεων και ςτον επανζλεγχο όλων των ςυντάξεων αναπθρίασ. Από δθμιουργείται Κζντρο Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕΠΑ) για τθν εξαςφάλιςθ, τθσ ενιαίασ υγειονομικισ κρίςθσ, όςον αφορά τον κακοριςμό του βακμοφ αναπθρίασ των αςφαλιςμζνων όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων (ςυμπεριλαμβάνεται το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Όπωσ ορίηεται ςτο νομοςχζδιο: Το δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ λόγω αναπθρίασ, υφίςταται για όςο χρόνο ορίηεται από τισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ επιτροπζσ, παρατείνεται με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, ενώ δφναται να ελζγχεται και αυτεπαγγζλτωσ οποτεδιποτε, με τθν υποβολι του ςυνταξιοφχου ςε ιατρικζσ εξετάςεισ από τισ ανωτζρω επιτροπζσ. Οι ςυντάξεισ αναπθρίασ κακίςτανται αυτοδίκαια οριςτικζσ όταν: Ο ςυνταξιοφχοσ ζχει ςυμπλθρώςει το 60 ο ζτοσ τθσ θλικίασ του και χρόνο ςυνταξιοδότθςθσ ωσ πζντε ετών ςυνεχώσ, κατά τθν διάρκεια των οποίων υποβλικθκε ςε δφο τουλάχιςτον εξετάςεισ από τισ υγειονομικζσ επιτροπζσ. Ο επί 12ετία ςυνεχώσ ςυνταξιοδοτοφμενοσ, ανεξαρτιτωσ ορίου θλικίασ. Ο επί 20ετία διακεκομμζνα, αλλά από τριετίασ ςυνεχώσ ςυνταξιοδοτοφμενοσ ανεξαρτιτου ορίου θλικίασ. Δκβεπωκμή βτηάνζκβ. Σχθματικά οι νζεσ ρυκμίςεισ είναι τζςςερισ. 1. Για όλεσ τισ κατθγορίεσ ςυντάξεων αρμόδιοσ φορζασ είναι ο τελευταίοσ Μζχρι τισ επερχόμενεσ αλλαγζσ για να πάρει κάποιοσ ςφνταξθ από αυτόν ζπρεπε να ζχει για όλεσ τισ κατθγορίεσ ςυντάξεων πραγματοποιιςει θμζρεσ ι 5 ζτθ αςφάλιςθσ, εκ των οποίων 500 θμζρεσ ι 20 μινεσ τθν τελευταία 5ετία. Με τθν κεςμοκετθμζνθ αλλαγι για τισ περιπτϊςεισ ςυντάξεων αναπθρίασ και κανάτου ο απαιτοφμενοσ ςτον τελευταίο φορζα χρόνοσ αςφάλιςθσ περιορίηεται ςτισ 1000 θμζρεσ ι 40 μινεσ αςφάλιςθσ, εκ των οποίων 300 θμζρεσ ι 12 μινεσ τθν τελευταία 5ετια. 3

4 2. Με τισ μζχρι ςιμερα ιςχφουςεσ διατάξεισ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μθτζρων μα ανιλικα παιδιά κατ ουςία δεν εφαρμοηόταν ο κεςμόσ τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ και αυτό γινόταν κυρίωσ όταν ο τελευταίοσ φορζασ δεν είχε διατάξεισ που να χορθγοφν ςφνταξθ ςε χαμθλά θλικιακά όρια αυτϊν που ιςχφουν για τθ μθτζρα ανθλίκων (50-55 ετϊν). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο τελευταίοσ φορζασ απζρριπτε τθν αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ, χωρίσ να τθν διαβιβάςει ςτον προθγοφμενο φορζα (πχ ΙΚΑ) από τον οποίον κα μποροφςε να ςυνταξιοδοτθκεί θ μθτζρα. Με τθν κεςμοκετοφμενθ διάταξθ για τθν κατθγορία αυτι θ διαβίβαςθ τθσ περίπτωςθσ από τον τελευταίο φορζα ςτον προθγοφμενο είναι πλζον υποχρεωτικι και κα ςυνταξιοδοτθκεί εφόςον βεβαίωσ πλθροί τισ ειδικζσ προχποκζςεισ του ςυγκεκριμζνου φορζα. 3. Με τθν διάταξθ που εφαρμόηεται ςιμερα αν κάποιοσ ςυνταξιοδοτθκεί με διαδοχικι αςφάλιςθ και ςτθν ςυνταξιοδότθςθ του ςυμμετζχει και φορζασ, που χορθγεί ςφνταξθ ςε διαφορετικά όπια (υψθλότερα) από αυτά που χορθγεί ο απονζμων, τότε υπάρχει δυνατότθτα ι να πάρει εξϋ αρχισ το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ μειωμζνο κατά 3% ι να πάρει τθν ςυμμετοχι του άλλου φορζα ςτο 60 ο ο άνδρασ και ςτο 55 ο θ γυναίκα, χωρίσ καμιά μείωςθ. Με τθ νζα διάταξθ το ποςοςτό τθσ μείωςθσ από 3% ετθςίωσ αυξάνεται ςε 6% ευκυγραμμιηόμενο με το γενικό ποςοςτό μείωςθσ που ιςχφει και κα ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ των ςυντάξεων. 4. Με τθν τελευταία τροποποίθςθ «βελτιϊνεται» το ποςό ςυμμετοχισ των φορζων αςφάλιςθσ μιςκωτϊν όταν είναι ςυμμετζχοντεσ φορείσ, με αποτζλεςμα μια μικρι αφξθςθ και ςτο ςυνολικό ποςό τθσ ςφνταξθσ. Οκ οέζψ Ατηβνκτυκμέψ Κνάτζκψ (ΑΚ) (αναλόγωσ των μθνιαίων αποδοχών) Μέχρι 850 ευρώ ςτην 1η αςφαλιςτική κλάςη και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,7% ανά έ-τοδ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία κατά 0,02% και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 1,1% για κάθε έτοσ Από 850,01 έωσ ευρώ ςτη 2η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,7% ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,05% ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 1,8% για κάθε έτοσ Από 1.000,01 έωσ ευρώ ςτην 3η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,7% ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,1 % ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη α- νέρχεται ςε 1,8% για κάθε έτοσ 1.200,01 έωσ ευρώ ςτην 4η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,7% ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,16% ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 2,8% για κάθε έτοσ Από 1.400,01 έωσ ευρώ ςτην 5n Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,71 % ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,2% ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 2,8% για κάθε έτοσ 4 Αουβρπεπυκμΰ τατυιξβ ξζ ζκτηπσέψ. Η οέβ ξέφπεπψ ρσπγνέρζκ υιο μβυβγπνή υιψ γβτκμήψ & βοβνπθκμήψ ταουβλιψ βρΰ υπ Ββτκμή ταουβλι: Για το ζτοσ 2010 ζχει προςδιοριςτεί ςτο ποςό των 360 και αναπροςαρμόηεται με βάςθ τθν μεταβολι του πλθκωριςμοφ του ΑΕΠ, και τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των αςφαλιςτικϊν ταμείων. Όςοι ζχουν αςφαλιςτεί πρϊτθ φορά ζωσ και τθν 31 Δεκεμβρίου του 2012, ουςιαςτικά κα πάρουν δφο κομμάτια ςφνταξθ. 1. Το πρϊτο κομμάτι τθσ ςφνταξθσ κα υπολογιςτεί με το ςθμερινό ςφςτθμα και κα αφορά το διάςτθμα από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ του εργαηόμενου ζωσ και τθν 31 Δεκεμβρίου του 2012, με βάςθ το μζςο όρο τθσ τελευταίασ 5ετιασ ι καλφτερθσ 2ετίασ ςτο ΤΣΠΕΑΘ (για τουσ παλαιοφσ αςφαλιςμζνουσ). 2. Το δεφτερο κομμάτι κα υπολογιςτεί για το διάςτθμα από 1 θ Ιανουαρίου 2013 ζωσ το ζτοσ κεμελίωςθσ του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ και κα χρθςιμοποιθκοφν οι νζοι ςυντελεςτζσ αναπλιρωςθσ που προβλζπει το αςφαλιςτικό νομοςχζδιο. Αυτοί εξαρτϊνται και από το φψοσ των ςυντάξιμων αποδοχϊν.

5 Από 1.600,01 έωσ ευρώ ςτην 6η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,77% ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,21 % ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 2,8% για κάθε έτοσ Από 1.800,01 έωσ ευρώ ςτην 7η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,85% ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,2% ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 3% για κάθε έτοσ Από 2.000,01 έωσ ευρώ ςτην 8η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 0,95% ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,19% ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ αςφάλιςη. Από το 37ο Νο και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 3% για κάθε έτοσ Από 2.400,01 έωσ ευρώ ςτην 9η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 1,03% ανά έ-το8 αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,19% ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 3% για κάθε έτοσ Από 2.800,01 έωσ ευρώ ςτη 10η Α.Κ. και μέχρι το 15ο έτοσ ποςοςτό 1,12% ανά έτοσ αςφάλιςησ, προςαυξανόμενο κατά 0,18% ανά έτοσ για κάθε επόμενη τριετία και μέχρι το 36ο έτοσ Από το 37ο έτοσ και άνω, η προςαύξηςη ανέρχεται ςε 3% για κάθε έτοσ Αοβνπθκμή ταουβλι: Οι αςφαλιςμζνοι για πρϊτθ φορά ςε φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ από και εφεξισ που κεμελιϊνουν δικαίωμα ςφνταξθσ μετά τθν δικαιοφνται αναλογικοφ ποςοφ ςφνταξθσ με βάςθ το ςυνολικό χρόνο αςφάλιςθσ τουσ, ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ του ενόσ πλιρουσ ζτουσ αςφάλιςθσ ι 300 θμερϊν και με τθ ςυμπλιρωςθ των ορίων θλικίασ, που προβλζπονται. Η μθνιαία ςφνταξθ των ανωτζρω υπολογίηεται για κάκε πλιρεσ ζτοσ αςφάλιςθσ με βάςθ ποςοςτοφ επί των προβλεπομζνων ςυντάξιμων αποδοχϊν ι αςφαλιςτικϊν κατθγοριϊν. 3 γβτκμπί ΰσπκ ρπϊ φβ ρσπτεκπσίτπϊο υπ αδπψ υιψ γβτκμήψ ταουβλιψ. 1. Ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι. Αν για παράδειγμα ο τιμάρικμοσ τρζξει με μζςο ετιςιο ρυκμό 2% από τϊρα και μζχρι το 2018, θ βαςικι ςφνταξθ δεν κα διαμορφωκεί ςτα 360 αλλά ςτα Η πορεία του ΑΕΠ. Η ανάπτυξθ κα ανεβάηει το φψοσ τθσ βαςικισ ςφνταξθσ και θ φφεςθ κα το μειϊνει. 3. Η πορεία των οικονομικϊν των Ταμείων, που είναι και ο μεγαλφτεροσ αςτάκμθτοσ παράγοντασ που κα μειϊνει το φψοσ τθσ βαςικισ ςφνταξθσ. Η γβτκμή ταουβλι κα καταβάλλεται ςε όςουσ ζχουν κεμελιώςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2019 και μετά. Βαςικι ςφνταξθ δικαιοφνται και όςοι δεν ζχουν κεμελιώςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα, με τισ παρακάτω προχποκζςεισ Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 65 ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Το ατομικό και οικογενειακό του ειςόδθμα κατά το προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ να μθν υπερβαίνουν το 14πλάςιο και το 28πλάςιο του ποςοφ τθσ βαςικισ ςφνταξθσ, δθλαδι για το ατομικό και για το οικογενειακό. Ο αςφαλιςμζνοσ να διαμζνει ςτθν Ελλάδα για τουλάχιςτον 15 χρόνια και μάλιςτα τθν περίοδο από το 15 ο ζωσ το 65 ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Η διαμόρφωςθ τθσ βαςικισ ςφνταξθσ κα λαμβάνει υπόψθ τα δζκα τελευταία ζτθ αςφάλιςθσ και ςταδιακά κα περάςουμε ςτο ςφνολο του εργαςιακοφ βίου. Στο μεςοδιάςτθμα οι ςυντάξεισ κα υπολογίηονται με ζνα μεικτό ςφςτθμα. Δθλαδι όςο ζτθ εργαςιακοφ βίου ζχουν διανυκεί ζωσ το 2013 κα υπολογίηονται με το ιςχφον ςιμερα ςφςτθμα (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: καλφτερθ διετία για τουσ παλαιοφσ αςφαλιςμζνουσ τελευταία πενταετία για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ). Για τα Ταμεία που ζχουν υψθλότερουσ ςυντελεςτζσ αναπλιρωςθσ κα ιςχφςει ζνα «μεταβατικό» ςτάδιο από το 2013 ζωσ και το 2017 που κα προβλζπει τθ μείωςθ ςυντελεςτϊν ςτο 2% δθλαδι ςε αυτό που ιςχφει ςιμερα για το ΙΚΑ. 5

6 Γζοκμπί ΰσπκ τϊουβλκπεΰυιτιψ ζρκϋςουπψ τϊϋαθπϊ. 1. Ο επιηών ςφηυγοσ δεν δικαιοφται ςφνταξθ ςτισ εξισ περιπτώςεισ. a. Αν ο κάνατοσ του αςφαλιςμζνου ςυηφγου επιλκε πριν από τθν πάροδο 1 (ενόσ) ζτουσ από τθν τζλεςθ του γάμου εφόςον δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 60 ο ζτοσ τθσ θλικίασ του ι πριν από τθν πάροδο 2 ετϊν εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει το 60 ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Ο κάνατοσ οφείλεται ςε εργατικό ατφχθμα. Κατά τθ διάρκεια του γάμου, γεννικθκε, νομιμοποιικθκε, αναγνωρίςτθκε ι υιοκετικθκε τζκνο. Η χιρα κατά το χρόνο του κανάτου τελοφςε ςε κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ, θ οποία δεν διεκόπθ και γεννικθκε τζκνο. b. Αν ο κανϊν ελάμβανε κατά τθν τζλεςθ του γάμου ςφνταξθ αναπθρίασ ι γιρατοσ, ο δε κάνατοσ επιλκε πριν από τθν πάροδο 5 ετϊν από τθν τζλεςθ του γάμου εκτόσ και εάν ςτθν περίπτωςθ αυτι ςυντρζχει ζνασ από τουσ λόγουσ: κάνατοσ οφειλόμενοσ ςε εργατικό ατφχθμα ι θ χιρα τελοφςε ςε εγκυμοςφνθ και γεννικθκε τζκνο. 2. Ειδικοί όροι ςυνταξιοδότθςθσ επιηώντων δικαιοφχων. a. Σε περίπτωςθ κανάτου αςφαλιςμζνου ι ςυνταξιοφχου καταβάλλεται θ ςφνταξθ ςτον επιηϊντα των ςυηφγων για μια 3ετία από τθν πρϊτθ του επομζνου του κανάτου μινα (70% τθσ ςφνταξθσ). b. Μετά τθν πάροδο 3ετίασ, ςε περίπτωςθ που ο επιηϊν των ςυηφγων εργάηεται ι αυτοαπαςχολείται ι λαμβάνει ςφνταξθ από οποιαδιποτε πθγι, θ ςφνταξθ περιορίηεται ςτο 50% τθσ ςφνταξθσ λόγω κανάτου ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του 65 ου ζτουσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ του ορίου αυτοφ ο επιηϊν ςφηυγοσ λαμβάνει το 70% τθσ ςφνταξθσ αυτισ. c. Εάν ο επιηϊν των ςυηφγων, κατά τθν θμερομθνία κανάτου, είναι ανάπθροσ ςωματικϊσ ι πνευματικά ςε ποςοςτό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκλθρθ τθ ςφνταξθ, για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ αναπθρία του, ανεξαρτιτωσ άλλων προχποκζςεων. d. Εάν ο κανϊν καταλείπει τζκνα ανάπθρα ι ανιλικα ι ςπουδάηοντα ςε ανϊτερεσ ι ανϊτατεσ ςχολζσ και ζωσ του 24 ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ, που δικαιοφνται ςφνταξθ από τισ καταςτατικζσ διατάξεισ των φορζων που χορθγοφν τθ ςφνταξθ κανάτου, το υπόλοιπο τθσ ςφνταξθσ του επιηϊντα των ςυηφγων, ςε περίπτωςθ που καταβάλλεται μειωμζνθ, επιμερίηεται ςτα τζκνα ςε ίςα μζρθ. 6

7 Αύκθςθ ορίυξ θμιλίαφ αςύνζορθ θ ςυξσακιοδόσθςθ νε μιηόσερα από 35 έσθ αςζάμιςθφ, εξώ νιλρόσερεφ τα είξαι οι ςυξσάκειφ από λαι νεσά. Η ςυνταξιοδότθςθ λόγω 35ετίασ Προσ το παρόν Οι βαρικέπ αμαςοξπέπ ςχμ αρταλιρςικώμ δικαιχμάςχμ δεμ Προσ ατξοξύμ το παρόν όρξσπ: Οι Αρταλίρςηκαμ βαρικέπ αμαςοξπέπ ρε ξπξιξμδήπξςε ςχμ αρταλιρςικώμ τξοέα κύοιαπ αρτάλιρηπ δικαιχμάςχμ μέυοι δεμ ατξοξύμ 31/12/1982. όρξσπ: Αρταλίρςηκαμ Όρξι όρεπ έυξσμ ρε ξπξιξμδήπξςε ρσμπληοώρει ςξ τξοέα όοιξ ηλικίαπ κύοιαπ και αρτάλιρηπ ςα έςη αρτάλιρηπ μέυοι και 31/12/1982. θα μπξοξύραμ μα ρσμςανιξδξςηθξύμ. Όρξι όρεπ έυξσμ ρσμπληοώρει ςξ όοιξ Παραμονή ηλικίαπ ςτην και ςα εργαςία έςη αρτάλιρηπ μετά την και θα 35ετία. μπξοξύραμ μα ρσμςανιξδξςηθξύμ. Τξ πξρό ςηπ ρύμςανηπ για Παραμονή όρξσπ/όρεπ ςτην παοαμέμξσμ εργαςία ρςημ μετά την 35ετία. εογαρία μεςά ςη ρσμπλήοχρη Τξ 35εςξσπ πξρό ρσμςάνιμξσ ςηπ ρύμςανηπ υοόμξσ για όρξσπ/όρεπ ασνάμεςαι καςά παοαμέμξσμ 2,5% για κάθε ρςημ πλήοεπ εογαρία έςξπ αρτάλιρηπ μεςά ςη (ή ρσμπλήοχρη 300 ημέοεπ 35εςξσπ σπηοερίαπ) ρσμςάνιμξσ πέοαμ ςξσ υοόμξσ 35 έςξσπ και ασνάμεςαι μέυοι ςξσ 37 καςά ξσ και 2,5% καςά για 3,5% κάθε για πλήοεπ κάθε πλήοεπ έςξπ αρτάλιρηπ (ή 300 ημέοεπ σπηοερίαπ) πέοαμ ςξσ 37 ξσ έςξσπ και μέυοι ςξσ 40 ξσ. Α. Αςφαλιςμζνοι μζχρι 31/12/1982 Σε οποιοδιποτε φορζσ κφριασ αςφάλιςθσ και αςφαλιςμζνοσ ςιμερα ςτα Ταμεία Τφπου. Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Παραμζνει ςε ιςχφ θ 35 Άνευ ορίου παροφςα διάταξθ (για άνδρεσ και γυναίκεσ) Β. Αςφαλιςμζνοι από 1/1/1983 ζωσ 31/12/1992 Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Ιςχφει μζχρι 31/12/ ,5 Ιςχφει μζχρι 31/12/ Ιςχφει μζχρι 31/12/ ,5 Ιςχφει μζχρι 31/12/ Από 1/1/2016 Γ. Αςφαλιςμζνοι μετά από 1/1/1993 Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Ιςχφει για άνδρεσ και γυναίκεσ. Η ςυνταξιοδότθςθ με 37 χρόνια αςφάλιςθσ ςε ομοειδι ταμεία ιςχφει άνευ ορίου θλικίασ. Εκαίρεςθ σου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από σθξ εξοποίθςθ σωξ αςζαμιςσιλώξ ζορέωξ σο έσος 2018(; Η πίεςθ είξαι ηια πμήρθ έξσακθ). Ο τομζασ τθσ κφριασ αςφάλιςθσ του Ενιαίου Ταμείου Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) παραμζνει ςτον ίδιο φορζα και κα καταβάλλει εξ ιδίων πόρων τα ποςά τθσ βαςικισ ςφνταξθσ ςτουσ δικαιοφχουσ. ΤΣΠΕΑΘ Αξαμυσιλός πίξαλας νε σις βαςιλές προϋποτέςεις ςυξσακιοδόσθςθς. Άξδρες Γυξαίλες Αςφαλιςμζνοι μζχρι 31/12/1982 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ Αςφαλιςμζνεσ μζχρι 31/12/1982 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Συντάξιμα ζτθ Ηλικία 37 Άνευ ορίου 37 Άνευ ορίου 35 Άνευ ορίου 35 Άνευ ορίου Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Μετά Μετά

8 Άνδρες Αςφαλιςμζνοι από 1/1/1983 ζωσ 31/12/1992 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ Συντάξιμα ζτθ Ηλικία 37 Άνευ ορίου Άνδρες Αςφαλιςμζνοι μετά τθν 1/1/1993 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Γυξαίλες Αςφαλιςμζνεσ μετά τθν 1/1/1993 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ Συντάξιμα ζτθ Ηλικία 37 Άνευ ορίου Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Μετά 31/12/21 Γυξαίλες Αςφαλιςμζνεσ από 1/1/1983 ζωσ 31/12/1992 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ Συντάξιμα Ηλικία ζτθ 37 Άνευ ορίου Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Μετά 1/1/ Ζωσ31/12/ ,5 Ζωσ31/12/ Ζωσ31/12/ ,5 Ζωσ31/12/ Μετά 31/12/

9 Μθσέρες νε αξήμιλο (έως 18) Ή αξαπήρωξ σέλξωξ αξίλαξωξ ηια βιοποριςσιλή ερηαςία. Αςφαλιςμζνεσ μζχρι 31/12/1982 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ. Κατοχφρωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιώματοσ. Αςφαλιςμζνεσ από 1/1/1983 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ. Κατοχφρωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιώματοσ. Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Μετά 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/2001 Αςφαλιςμζνεσ μετά τθν 1/1/1993 ςε οποιοδιποτε φορζα κφριασ αςφάλιςθσ Ζωσ 31/12/2002 Κατοχφρωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιώματοσ ,5 Ζωσ 31/12/2003 Συντάξιμα ζτθ Ηλικία Ζωσ 31/12/ ,5 Ζωσ 31/12/2005 Μθτζρεσ με τρία ανιλικα παιδιά Ζωσ 31/12/2006 Συντάξιμα ζτθ Ηλικία 15 49,5 Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Ζωσ 31/12/ Από 1/1/2013 Συντάξιμα ζτθ Μθτζρεσ με τρία ανιλικα παιδιά Ηλικία Ζωσ 31/12/ Από 1/1/2013 Ειδικζσ περιπτϊςεισ που αςφαλίηονται: 15ετθ ανεξαρτιτωσ ορίου θλικίασ εφόςον είναι: 1. Τυφλοί 2. Παραπλθγικοί τετραπλθγικοί. 3. Πάςχοντεσ από Βιτα ομόηυγο μεςογειακι ι δρεπανοκυτταρικι ι μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία, με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%, που υποβάλλονται ςε μετάγγιςθ. 4. Πάςχοντεσ από χρόνια νεφρικι ανεπάρκεια τελικοφ ςταδίου και υποβάλλονται ςε αιμοκάκαρςθ ι ζχουν υποςτεί μεταμόςχευςθ νεφροφ με ποςοςτό αναπθρίασ 67%. 5. Πάςχοντεσ από αιμορροφιλία τφπου Αϋ και Β. 6. Ζχουν υποβλθκεί ςε μεταμόςχευςθ μυελοφ των οςτϊν και βρίςκονται ςε ςυνεχι ανοςοκαταςτολι και όςοι πάςχουν από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ που επιφζρει παραπλθγία ι τετραπλθγία, κακϊσ και όςοι είναι ακρωτθριαςμζνοι κατά τα δφο άνω ι κάτω άκρα ι κατά το ζνα άνω και ζνα κάτω άκρο, εφόςον ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ 67%. Αςφαλιςμζνοι ανεξάρτθτα από το χρόνο που αςφαλίςτθκαν ςε οποιονδιποτε φορζα αςφάλιςθσ. Μθτζρεσ αναπιρων τζκνων με ποςοςτό αναπθρίασ 67% κακϊσ και ςφηυγοι αναπιρων με ποςοςτό 80% εφόςον ζχουν 10 ζτθ ζγγαμου βίου δικαιοφνται ςφνταξθσ εφόςον ζχουν 25 ζτθ αςφάλιςθσ ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Υο ίδιο δικαίωμα ζχει και ο αςφαλιςμζνοσ πατζρασ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ μθτζρα δεν πρόκειται να αςκιςει το δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ (υπεφκυνθ διλωςθ). 9

10 Εκκωυαμσικέρ αοξτςίερ Αμεοάπκεια και οαθησικόσησα Πξτ ενξπγίζξτμ σξτρ επγαζόμεμξτρ, ςτμσανιξύφξτρ αμέπγξτρ ςσα ΜΜΕ. Η λξιντνία βχσίψεςαι ρςξ ςέμμα με ςθν ύζερθ ςξχ πποςξχ ςπιμήνξχ να ανεβαίνει ρςξ-2.8% λάςι πξχ χπξδθμονει ΰςι πξμύ δύρλξμα σα μείνει λάςτ απΰ ςξ -5% ρε εςήρια βάρθ. Ο πμθστπιρμΰυ ελςινάφςθλε ρςξ 4,9% φτπίυ να έφει ενρτμαςτσεί αλΰμθ θ αύκθρθ δύξ μξνάδτν ςξχ ΦΠΑ απΰ ςξ 21% ρςξ 23%. Με αχςά ςα δεδξμένα είναι πισανΰν ξ πμθστπιρμΰυ να ελςιναφςεί αλΰμθ λαι ρςξ 7,5%. Η επίρθμθ ανεπηία κεπέπαρε ςξ 13% λαι ςξχυ αμέρτυ επΰμενξχυ μήνευ σα αηηίκει εζιαμςιλά ςξ 17%. Τθ ρςιημή πξχ ξι απνθςιλέυ εκεμίκειυ είναι παηδαίευ λαι λαςαμχςιλέυ με μια λξιντνία να αρζχλςιά λαι να ππξρπασεί να βπει ςπΰπξχυ ανςίρςαρθυ ξ ηπαζειξλπαςιλΰυ επηξδξςιλΰυ ρχνδιλαμιρμΰυ ρςξ Κμάδξ μαυ αναδειλνύει ςιυ εηηενείυ πασξηένειευ ςξχ )ιδιαίςεπα ρε επξφέυ ΰκχνρθυ λαι λπίρθυ) με ςθν αμεπιμνθρία ςξχ, ςθν αδπάνεια λαι ςθν πασθςιλΰςθςα ςξχ. Οι ρχμβιβαρμένευ ρχνδιλαμιρςιλέυ «πμειξγθζίευ» ρςξν Κμάδξ μαυ αδχναςξύν αλΰμθ λαι ρςξ να ανςιμθζσξύν ςξ μέηεσξυ λαι ςθν έλςαρθ ςτν ρχνεπειον, απΰ ςξν ρζαηιαρμΰ ςτν λαςαλςήρετν ςθυ ςεμεχςαίαυ 100εςίαυ. Βχσίψξχν ςθν ΰπξια ρχνδιλαμιρςιλή παπέμβαρθ ρε μια ιδιΰμξπζθ παπάμχρθ. Ο «πεαμιρμΰυ» ςτν ρχμβιβαρμέντν ρςθν απξδξφή ςεςεμερμέντν ςθυ ςάκθυ ςξχ «εμάφιρςξχ». Όμα ςα άμμα σα είναι ΰπτυ λαι παμιΰςεπα μέηαμε ρθμαίευ εχλαιπίαυ». Διαφπξνιλέυ απαιςήρειυ ςθυ επηξδξρίαυ λαι φσευ (ππιν απΰ ςθν ξιλξνξμιλή λπίρθ) λαι ρήμεπα ξι ίδιξι διαμερξμαβθςέυ. Καςαηπαζέυ με φαπαλςθπιρςιλά πξχ εκξπηίψξχν ςθ ρχνςπιπςιλή πμειξγθζία ςτν ρχναδέμζτν μαυ, πξχ απλεςξί μασεμένα επιμέηξχν ςθν αςξμιλή διαππαημάςεχρθ ςθυ λασθμεπινΰςθςαυ ςξχυ μέρα ρε ένα απάνσπτπξ ςακιλΰ ρύρςθμα, πξχ εκαηξπάψει ρχνειδήρειυ, εχςεμίψει, ςπξμξλπαςεί. Τι πεπισοπια «επιβίτρθυ» χπάπφξχν ρε αχςέυ ςιυ επιμξηέυ; Υπάπφει ανάηλθ ΰρξ πξςέ άμμξςε, ηια ένα ξπίψξνςα λξινήυ εχσύνθυ, αμμθμεηηύθυ λξινξύ ρφεδιαρμξύ λαι πξπείαυ. Ο Οπίψξνςαυ αχςΰυ είναι ξ ρύηφπξνξυ ΰπξυ ηια να διαφειπιρςξύμε ρχμμξηιλά ςιυ ςύφευ μαυ εδο λαι ρήμεπα δεν μαυ άζθραν δχρςχφου άμμα πεπισοπια. Τξ ρίηξχπξ είναι ΰςι ξύςε ξ σεΰυ σα μαυ ρορει ξύςε ςα απξμισομαςα ςξχ παπεμσΰνςξυ. ηιαςί θ ψτή ΰμτν μαυ δεν είναι ππΰβα ηια λάςι μεμμξνςιλΰ. Οι επηαψΰμενξι ρχνςακιξύφξι, άνεπηξι ρςα ΜΜΓ φπειάψξνςαι άμερα ςθ ρςήπικθ λαι ππξπάνςτν ςθν εμπίδα ΰςι σα μπξπέρξχν να ψήρξχν αχςξί λαι ξι ξιλξηένειευ ςξχυ με ΰπξχυ ακιξππέπειαυ. Και αχςή ςθ ρχνσήλθ μπξπξύμε ΰμξι μαψί να ςθν ρχνδιαμξπζορξχμε λαι να ςθν επιβάμμξχμε. Τξχμάφιρςξν λανείυ δεν σα νιοσει ΰςι είναι πμέξν μΰνξυ ςξχ. 10

11 Επί σου πιεςσθρίου. Νέες επώδυξες αμμαηές απαισούξ οι «ενπειροηξώνοξες» σθς σρόιλας (ΕΕ,ΕΚΤ,ΔΝΤ) ελσός από σις αμμαηές που προβμέπει σο υπό λασάτεςθ «αςζαμιςσιλό» ξονοςχέδιο. 1. Από το 2015 τθν εφαρμογι του νζου «αςφαλιςτικοφ» αντί για το Η πλιρθσ ςφνταξθ να απονζμεται ςτα 40 χρόνια εργαςίασ (αντί για τα 37) και να επιβάλλεται ποινι 6% για κάκε ζτοσ ςε όποιον εργαηόμενο / νθ επικυμεί να ςυνταξιοδοτθκεί νωρίτερα. 3. Μείωςθ ςτισ ςυντάξεισ ςε διαηευγμζνεσ και άγαμεσ γυναίκεσ. 4. Ψαλίδι και ςτισ ςυντάξεισ χθρείασ. Για τισ ςυντάξεισ χθρείασ, ηθτά να μθν δίδονται κάτω από το 50 ζτθ ενϊ κα δίνονται με βάςθ ειςοδθματικά κριτιρια για χιρεσ κάτω των 65 ετϊν. 5. Μείωςθ των αςφαλιςτικών ταμείων ςε τρία χωρίσ τισ εξαιρζςεισ του Ταμείου μασ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που προβλζπονταν ςτο υποψιφιο νομοςχζδιο. Κυβερνθτικοί κφκλοι τόνιηαν ότι ςτο υπό κατάκεςθ νομοςχζδιο ενδζχεται να ενςωματωκοφν και οι νζεσ επϊδυνεσ αλλαγζσ κακόςον εμπεριζχονται ςτο μνθμόνιο που ζχει ιδθ ψθφιςτεί. 11

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ Σου Πάνου Ντοφλα, Καθηγητή Αγγλικήσ, pandou.paron@gmail.com Κόρινθοσ,14/12/2015 Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ

ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ ΚΕΜΑ: Ρρόγραμμα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ εργαηομζνων και εμμίςκων δικθγόρων ΟΤΕ. Αποςκοπϊντασ ςτθν προςαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για Κτθνιάτρουσ απαςχολοφμενουσ ςε βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και εμπορικζσ επιχειριςεισ για τθ διετία »

«Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για Κτθνιάτρουσ απαςχολοφμενουσ ςε βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και εμπορικζσ επιχειριςεισ για τθ διετία » «Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ για Κτθνιάτρουσ απαςχολοφμενουσ ςε βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και εμπορικζσ επιχειριςεισ για τθ διετία 2008-2009» (15-12-2008) Στθν Ακινα ςιμερα 25.7.2008, οι υπογράφοντεσ, αφενόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 2 Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ: πώπ ξοίζεςαι Σο Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ (ςε /MWh) πλθρϊνεται από τουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ

Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 3 2. Ποςοτική & Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα