Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ"

Transcript

1 Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3-9 ει. Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 10 Ηζνινγηζκφο 11 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Υξήζεο 12 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 13 Γεληθέο πιεξνθνξίεο χλνςε ζεκαληηθψλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 32 εκαληηθέο Λνγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο 33 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Κηλδχλσλ εκεηψζεηο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή - Λνγηζηή

3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο «ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΔ Α.Δ. Α.Δ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεη ηελ εθζεζή ηνπ καδί κε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ Αλαζθόπεζε ηεο ρξήζεο θαη αλακελόκελεο εμειίμεηο. Ζ ππεξδσδεθάκελε ρξήζε 31/12/ /12/2008 απνηειεί ηε πξψηε ρξήζε γηα ηε Δηαηξεία. Γη απηφλ ηνλ ιφγν δελ παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά κεγέζε. Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ γεληθψλ αζθαιίζεσλ. Σα πξνζθεξφκελα πξνηφληα ηεο Δηαηξείαο ζπλδένληαη κε ηα ελππφζεθα δάλεηα ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. Ζ Δηαηξεία γηα ηελ ρξήζε 2008, θάιππηε θηλδχλνπο αθηλήησλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ζηεγαζηηθά δάλεηα ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. Ζ παξαγσγή ησλ κηθηψλ εγγεγξακκέλσλ αζθαιίζηξσλ γηα ην 2008 αλήιζε ζην πνζφ ησλ Δπξψ ,82. Ζ παξαγσγή ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά θιάδν αζθάιηζεο ηεο Δηαηξείαο θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ Αζθάιηζηξα θιάδνπ Ππξθαηάο & ζηνηρείσλ ηεο θχζεσο (θιάδνο 8) ,55 Αζθάιηζηξα ινηπψλ δεκηψλ αγαζψλ(θιάδνο 9) ,59 ύλνιν ,14 ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ Γηθαηψκαηα ζπκβνιαίσλ θιάδνπ ππξθαγηάο θαη ζηνηρείσλ ηεο θχζεσο (θιάδνο 8) ,86 Γηθαηψκαηα ζπκβνιαίσλ θιάδνπ ινηπψλ δεκηψλ αγαζψλ (θιάδνο 9) ,82 ύλνιν ,68 Αληίζηνηρα ε εθρψξεζε ησλ αληαζθαιίζηξσλ γηα ην 2008 αλήιζε ζην πνζφ ησλ ,71 κε αλαινγνχζεο πξνκήζεηεο πνζνχ Δπξψ ,80. Ζ αλάιπζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: 3

4 ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΡΑ Αληαζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δεκηψλ θιάδνπ Ππξθαγηάο ,09 Αληαζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δεκηψλ θιάδνπ ινηπψλ δεκηψλ αγαζψλ ,62 ύλνιν , ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΑΠΟ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΔ Πξνκήζεηεο απφ αληαζθαιηζηέο θιάδνπ ππξθαγηάο θαη ζηνηρείσλ ηεο θχζεσο ,55 Πξνκήζεηεο απφ αληαζθαιηζηέο θιάδνπ ινηπψλ δεκηψλ αγαζψλ 5.229,25 ύλνιν ,80 Σα έζνδα ησλ επελδχζεσλ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: ην νπνίν ΔΟΓΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Σφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ ,04 ηφθνη πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ,58 Έζνδα απνηίκεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δηαζεζίκσλ 242,84 ύλνιν ,46 Ζ εηαηξία ζηα ζηα επφκελα ρξφληα ζθνπεχεη λα αλαπηπρζεί θαη ζε άιινπο θιάδνπο αζθάιηζεο φπσο αηπρεκάησλ, κεηαθνξψλ, ινηπψλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ θιπ. Ωζηφζν ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεσο ε αλάπηπμε ηεο ζα έρεη σο θξηηήξην ηελ απνθπγή πξαγκαηνπνίεζεο δεκηψλ επνκέλσο ε πνιηηηθή αλάπηπμεο ζα είλαη ζπληεξεηηθή 2. Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο Ηζνινγηζκφο θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, θαζψο θαη ε Καηάζηαζε ησλ Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη σο αθνινχζσο: 4

5 Ηζνινγηζκόο ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Άπια Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,37 Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ,85 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ ,74 Απαηηήζεηο απφ Σξάπεδεο ,00 Απαηηήζεηο απφ Αληαζθαιηζηέο ,37 Απαηηήζεηο απφ θφξνπο ,60 Λνηπέο Απαηηήζεηο 641,82 Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ,09 Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ ,77 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα ,07 ύλνιν ,68 ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ Μεηνρηθφ Κεθάιαην ,00 Εεκηέο εηο λέν ( ,24) ύλνιν Καζαξήο Θέζεο ,76 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ ,94 Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα ,04 ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ ,98 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ,16 Λνηπέο Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ,85 Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ ,37 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε ,93 Λνηπέο Τπνρξεψζεηο ,63 ύλνιν Λνηπώλ Τπνρξεώζεσλ ,94 ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ,92 ύλνιν Καζαξήο ζέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ ,68 5

6 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν από Γεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα ,14 Μείνλ : Aληαζθάιηζηξα ( ,71) Καζαξά Αζθάιηζηξα ,43 Έζνδα επελδχζεσλ ,46 Λνηπά έζνδα , ,94 ύλνιν εζόδσλ ,37 Μεηαβνιή ζε αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο ( ,04) Μεηαβνιή ζε αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο-αληαζθαιηζηέο Πιεξσζείζεο Απνδεκηψζεηο (97.541,48) Πιεξσζείζεο Απνδεκηψζεηο-αληαζθαιηζηέο ,87 Γεδνπιεπκέλεο Πξνκήζεηεο θαη έμνδα Παξαγσγήο ( ,04) Λεηηνπξγηθά Έμνδα ( ,51) Εεκίεο πξν θόξσλ ( ) Φφξνο Δηζνδήκαηνο ,09 Εεκίεο κεηά θόξσλ ( ,24) 6

7 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ : Πνζά ζε Μεηνρηθό Κεθάιαην Εεκηέο εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ ,00 0,00 0,00 Ολνκαζηηθφ θεθάιαην θαηαβιεζέλ ,00 0, ,00 Έμνδα έθδνζεο κεηνρηθνχ (99.000,00) 0,00 (99.000,00) θεθαιαίνπ Απνηέιεζκα πεξηφδνπ ( ,24) 0,00 ( ,24) Τπόινηπν 31 εο Γεθεκβξίνπ ,00 ( ,24) ,76 Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2008 ήηαλ νη αθφινπζνη: Μέηνρνη Αξηζκόο Μεηνρώλ πκκεηνρή Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ % Credit Agricole Assurances % ύλνιν ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ζπκκεηείρε αξρηθά κε πνζνζηφ 50% ε Credit Agricole SA, oη κεηνρέο ηεο νπνίαο κεηαβηβάζηεθαλ κε ην απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζηελ Credit Agricole Assurances. 3. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Αζθαιηζηηθώλ Κηλδύλσλ Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη ζε αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο Υξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ησλ απαηηήζεσλ απφ αληαζθαιηζηέο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν είλαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Κίλδπλνο αγνξάο Ο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα απσιεηψλ ιφγσ κεηαβνιήο ζην επίπεδν ή ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο, φπσο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Ζ Δηαηξεία επελδχεη θπξίσο ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα Γηαζεζίκσλ, άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα, νπφηε θαη δελ εθηηκά φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη δελ ππέζηε νπδεκία απψιεηα θαηά ην

8 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Ζ εηαηξία δελ αλαιακβάλεη ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ αθνξά πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο απηψλ, πνζφ ρηι. πεξίπνπ- είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα, δειαδή ηνλ βαζηθφ ηεο κέηνρν. Ζ αμηνιφγεζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο είλαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ε εμήο : S&P:A-, Moodys: Aa3, Fitch: A+. Δπηπιένλ νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο εθηφο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, 450 ρηι. πεξίπνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαζψο πξφθεηηαη γηα Ακνηβαία Κεθάιαηα Γηαζεζίκσλ, άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα, νπφηε θαη δελ εθηηκά φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο. Ζ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξίαο. H εηαηξίαο δηαρείξηζεο Credit Agricole Asset Management αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ε εμήο: S&P:AΑ-, Moodys: Aa1, Fitch: AΑ. Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο αληαζθαιηζηέο ηεο γηα πνζφ 51 ρηι πεξίπνπ, νη νπνίνη κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηελ αλαινγία ηνπο επί ησλ αζθαιηζηηθψλ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ ρξεσζεί, βάζεη αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε επηινγή αληαζθαιηζηψλ πνπ έρνπλ πςειφ επίπεδν πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο. πγθεθξηκέλα νη αληαζθαιηζηέο απφ ηνπο νπνίνπο ε εηαηξία έρεη απαηηήζεηο ηελ 31/12/2008 είλαη νη εμήο: Swiss Re κε ππφινηπν 25 ρηι πεξίπνπ: Αμηνιφγεζε S&P: AA- Score Global κε ππφινηπν 25 ρηι πεξίπνπ: Aμηνιφγεζε S&P: A- Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φηαλ απηέο θαηαζηνχλ απαηηεηέο. Ζ Δηαηξεία ειέγρεη ζε ζπλερή βάζε ηελ ξεπζηφηεηά ηεο θαη εμαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, πξνθεηκέλνπ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο λα είλαη επαξθή. Αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ αλαιακβαλνκέλσλ θηλδχλσλ, θαη ηνπ ρακεινχ κέζνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν δελ μεπεξλά ηηο 100 ρηι. επξψ, ε Δηαηξία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζεκαληηθφ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν. Ζ εηαηξία πξνζηαηεχεηαη κε αλαινγηθή ζχκβαζε γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη πιελ ηνπ ζεηζκνχ, ελψ γηα ηνλ ζεηζκφ πξνζηαηεχεηαη κε catastrofy κε θάιπςε γηα PML 15,04% ην νπνίν απμάλεηαη ζε 18,79% φηαλ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη απαιιαγέο ηεο ηάμεσο ηνπ 3,75% επί ησλ αζθαιηδνκέλσλ θεθαιαίσλ. 4. Σνκέαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Πέξαλ απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαηά δεκηψλ,ε Δηαηξία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. 8

9 5. Τπνθαηαζηήκαηα Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα. 6. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ. Γελ ππάξρνπλ Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δξίθ Κακπόο ΠΡΟΔΓΡΟ Αζήλα 05/03/2009 9

10 KΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΖ ΣΖ εκείσζε Γεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα ,14 Μείνλ : Aληαζθάιηζηξα 7 ( ,71) Καζαξά Αζθάιηζηξα ,43 Έζνδα επελδχζεσλ ,46 Λνηπά έζνδα , ,94 ύλνιν εζόδσλ ,37 Μεηαβνιή ζε αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 10 ( ,04) Μεηαβνιή ζε αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηοαληαζθαιηζηέο Πιεξσζείζεο Απνδεκηψζεηο 12 (97.541,48) Πιεξσζείζεο Απνδεκηψζεηο-αληαζθαιηζηέο ,87 Γεδνπιεπκέλεο Πξνκήζεηεο θαη έμνδα Παξαγσγήο 13 ( ,04) Λεηηνπξγηθά Έμνδα 14 ( ,51) Εεκίεο πξν θόξσλ ( ) Φφξνο Δηζνδήκαηνο ,09 Εεκίεο κεηά θόξσλ ( ,24) 10

11 ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ εκείσζε ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 16 Άπια Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,37 17 Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ,85 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ ,74 Απαηηήζεηο απφ Σξάπεδεο ,00 Απαηηήζεηο απφ Αληαζθαιηζηέο ,37 Απαηηήζεηο απφ θφξνπο ,60 Λνηπέο Απαηηήζεηο 641,82 Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ,09 Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ ,77 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα ,07 ύλνιν ,68 ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ Μεηνρηθφ Κεθάιαην ,00 Εεκηέο εηο λέν ( ,24) ύλνιν Καζαξήο Θέζεο ,76 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο εθθξεκψλ δεκηψλ ,94 Με δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα ,04 ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ ,98 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ,16 Λνηπέο Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ,85 Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ ,37 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε ,93 Λνηπέο Τπνρξεψζεηο ,63 ύλνιν Λνηπώλ Τπνρξεώζεσλ ,94 ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ,92 ύλνιν Καζαξήο ζέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ ,68 11

12 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ εκείσζε Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Εεκίεο πξν θφξσλ ( ,33) Πξνζαξκνγέο θεξδώλ γηα: Απνζβέζεηο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ,51 Απνζβέζεηο αυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ,20 Πηζησηηθνί ηφθνη 8 ( ,62) Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ,16 Λνηπέο πξνβιέςεηο ,68 Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο ,98 Κέξδνο απφ απνηίκεζε επελδχζεσλ 18 (242,84) Φφξνο εηζνδήκαηνο ,09 Καζαξή (αύμεζε) κείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Υξεψζηεο δηάθνξνη ( ,79) Υξεψζηεο αζθαιίζηξσλ ,58 Μεηαβαηηθνί ελεξγεηηθνχ ( ,66) Καζαξή αύμεζε (κείσζε) Τπνρξεώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο (10.675,10) Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε ,93 Γηθαηνχρνη πξνκεζεηψλ παξαγσγήο (637,72) Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ,67 Πηζησηέο δηάθνξνη ,28 Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ ,37 Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) ,01 Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξέο Δπελδχζεσλ 18 ( ,90) Αγνξέο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ Δλζψκαησλ Παγίσλ ζηνηρείσλ 17 (71.615,36) Αγνξέο Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 16 ( ,57) Πηζησηηθνί Σφθνη ,62 Αχμεζε απαηηήζεσλ απφ ηξάπεδεο 19 ( ,00) Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) ( ,21) Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά ,00 Έμνδα έθδνζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (99.000,00) Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) ,00 Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ηακεηαθώλ ξνώλ ,18 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 0,00 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ,18 12

13 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν από 31/12/2007 έσο 31/12/2008 Πνζά ζε Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Εεκηέο εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ ,00 0,00 0,00 0,00 Ολνκαζηηθφ θαηαβιεζέλ θεθάιαην ,00 0,00 0, ,00 Έμνδα έθδνζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (99.000,00) 0,00 0,00 (99.000,00) Απνηέιεζκα πεξηφδνπ ,00 0,00 ( ,24) ( ,24) Τπόινηπν 31 εο Γεθεκβξίνπ ,00 0,00 ( ,24) ,76 O Πρόεδρος Ο Διεσθύνων Σύμβοσλος Ερίκ Καμπός Κωνζηανηίνος Παπαμιταλόποσλος ΑΔ 08ΑΑ76621 ΑΔΣ Π Ο Προϊζηάμενος Λογιζηηρίοσ θακιανός Γιώργος ΑΡ ΑΔ / Α ΣΑΞΗ Η Αναλογιζηής Κοσζκοσνά Εσθροζύνη ΑΡ ΑΔ. Κ3-4192/

14 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Αλψλπκε Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ (ε Δηαηξεία) ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα κε απφθαζε (Κ / ΦΔΚ ΣΑΔ-ΔΠΔ 107/ )) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα, παξέρνληαο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ε Δηαηξεία, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ κεηάθξαζε ζηελ Αγγιηθή σο EMPORIKI INSURANCE HELLINIC INSURANCE COMPANY SA. Ο δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο είλαη ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΔ θαη ζηελ Αγγιηθή EMPORIKI INSURANCE. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Μεηξνπφιεσο 45, ΣΚ Ζ Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 65068/05/Β/07/16. Ζ αξρηθή δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζηεί ζε 100 έηε. Ζ ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 31/12/2008 είλαη: Πξφεδξνο: Δξίθ Κακπφο Αληηπξφεδξνο: Νηνκηλίθ Λνξέ Γηεπζ. χκβνπινο: Κσλζηαληίλνο Παπακηραιφπνπινο Μέιε: Γεψξγηνο πειηφπνπινο, Οιηβηέ πεξά Σζάξ, ηακάηεο Πέξθηδαο Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη: 1) Ζ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνπο ηξίηνπο επηρείξεζε αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, θαηά δεκηψλ ησλ αθνινχζσλ θιάδσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Ν.Γ. 400/1970 σο ηζρχεη ηξνπνπνηεζέλ : α. Αηπρήκαηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη νη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο). β. Μεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εκπνξεχκαηα, νη απνζθεπέο θαη θάζε άιιν αγαζφ). γ. Ππξθαγηά θαη ζηνηρεία ηεο θχζεσο. δ. Λνηπέο δεκίεο αγαζψλ. ε. Γεληθή αζηηθή επζχλε ζη. Γηάθνξεο ρξεκαηηθέο απψιεηεο. 2) Ζ αλάιεςε ηεο αληηπξνζσπείαο νπνηαζδήπνηε αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. 3) Ζ δηελέξγεηα θάζε πξάμεο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ε παξνρή ζε ηξίηνπο θάζε ζπλαθνχο ππεξεζίαο. 14

15 Μεηνρηθή ύλζεζε Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2008 ήηαλ νη αθφινπζνη: Μέηνρνη Αξηζκόο πκκεηνρή Μεηνρώλ Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ % Credit Agricole Assurances % ύλνιν ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ζπκκεηείρε αξρηθά κε πνζνζηφ 50% ε Credit Agricole SA, oη κεηνρέο ηεο νπνίαο κεηαβηβάζηεθαλ κε ην απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζηελ Credit Agricole Assurances. Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξία ηελ 05/03/2009 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ΑΔ πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη πνζνζηφ 50% ηεο Δκπνξηθήο Αζθάιεηεο ΑΔ Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ΑΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο Credit Agricole S.A.. 15

16 2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο αθνξνχλ ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ηεο (31/12/ /12/2008) θαη έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε: (α) ζε επξψ ( ), πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο εηαηξίαο (β) κε βάζεη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) (International Financial Reporting Standards-IFRS), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («ΔΓΛΠ») θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Μφληκε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ («ΜΔΓ») θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. (γ) κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ αξρή απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί έηζη, ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ζε εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ. (δ) ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ άζθεζεο θξίζεο ή πνιππινθφηεηαο, ή φπνπ νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο πξνηύπσλ ή δηεξκελείεο ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά δελ έρνπλ αθόκε εθαξκνγή ζηε ινγηζηηθή ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη ηα νπνία ε εηαηξία δελ πηνζεηεί λσξίηεξα. Γηεξκελεία 13, Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ Ζ Γηεξκελεία 13 απαηηεί φπσο ηα αληαιιάγκαηα (πηζηψζεηο) επηβξάβεπζεο (loyalty award credits) απεηθνλίδνληαη ινγηζηηθά σο έλα μερσξηζηφ κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο πψιεζεο κε ηελ νπνία παξαρσξνχληαη, θαη ζπλεπψο κέξνο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο επηκεξίδεηαη ζε απηά θαη θαηαρσξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εμαζθνχληαη ηα αληαιιάγκαηα απηά. Ζ εηαηξία δελ αλακέλεη φηη απηή ε Γηεξκελεία ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο εθφζνλ δελ εθαξκφδεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Γηεξκελεία 15 πκβόιαηα γηα ηελ Καηαζθεπή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ Γηεξκελεία 16

17 15 παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ έλα ζπκβφιαην γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο εκπίπηεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π 11 «Καηαζθεπαζηηθά πκβφιαηα» ή ηνπ Γ.Λ.Π. 18 «Έζνδα» θαη αλαθνξηθά κε απηφ ην πξφηππν, πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν απφ ηελ θαηαζθεπή. Ζ δηεξκελεία έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Ζ δηεξκελεία 15 δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εθφζνλ ε εηαηξεία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηνκέα απηφ. Γηεξκελεία 16, Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Οθησβξίνπ Ζ δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη: - Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ δελ δεκηνπξγεί έθζεζε ζε θίλδπλν γηα ηελ νπνία ε εηαηξεία κπνξεί λα εθαξκφζεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. πλεπψο, ε κεηξηθή εηαηξεία κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ζαλ θίλδπλν πξνο αληηζηάζκηζε κφλν ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπ λνκίζκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ. - Οπνηαδήπνηε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα θαηέρεη κέζα αληηζηάζκηζεο. Παξφηη ην Γ.Λ.Π 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» εθαξκφδεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο απφ ην απνζεκαηηθφ γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην κέζν αληηζηάζκηζεο, ην Γ.Λ.Π 21 «Οη Δπηδξάζεηο Μεηαβνιψλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο» εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν πνπ αληηζηαζκίδεηαη. Ζ δηεξκελεία έρεη κειινληηθή εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Απηή ε εξκελεία δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Γηεξκελεία 17, Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ Ζ δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ηα εμήο ζέκαηα: ην κέξηζκα πιεξσηέν πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην κέξηζκα έρεη εγθξηζεί θαη δελ βξίζθεηαη πιένλ ζηε δηάζεζε ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξεία πξέπεη λα επηκεηξάεη ην κέξηζκα πιεξσηέν ζηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ, ε εηαηξεία πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πιεξψζεθε θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαλέκνληαη ζηα απνηειέζκαηα, θαη ε εηαηξεία πξέπεη λα παξέρεη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο, εθφζνλ ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνθεηκέλνπ γηα δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δηεξκελεία 17 εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο δηαλνκήο κε-ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε αλαινγηθή βάζε, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ ειέγρνληαη απφ θνηλνχ. Ζ δηεξκελεία έρεη κειινληηθή εθαξκνγή ελψ ελζαξξχλεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ 17

18 Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηεο δηεξκελείαο. Γηεξκελεία 18, Μεηαθνξέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ Ζ δηεξκελεία απηή αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα θνηλήο σθέιεηαο δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπκθσληψλ φπνπ ε εηαηξεία απνθηά ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) απφ έλα πειάηε θαη απηφ ην πάγην ρξεζηκνπνηείηαη σο αληάιιαγκα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ πειάηε ζην δίθηπν ή γηα ηελ παξνρή κειινληηθή πξφζβαζήο ηνπ έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηήζεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Ζ εθαξκνγή δηεξκελεία έρεη κειινληηθή εθαξκνγή, σζηφζν επηηξέπεηαη πεξηνξηζκέλε αλαδξνκηθή εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Απηή ε εξκελεία δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 2, Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη δχν ζέκαηα: Σνλ νξηζκφ ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ κε- πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ εηαηξία δελ αλακέλεη φηη απηή ε Γηεξκελεία ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΠ 3, πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27, Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εθαξκφδνληαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ( ΓΛΠ ) δεκνζηνπνίεζε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2008 ην Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΠ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ην Σξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΠ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα (αληί γηα πξνζαξκνγή ηεο ππεξαμίαο). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. πλεπψο δελ επεξεάδνπλ ηελ ππεξαμία νχηε δεκηνπξγνχλ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία). Δπηπιένλ ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ινγίδνληαη νη δεκίεο ζπγαηξηθψλ θαζψο θαη ε απψιεηα ειέγρνπ ζπγαηξηθήο.. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠΥΠ 3 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27.Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. 18

19 ΓΠΥΠ 8, Λεηηνπξγηθνί Σνκείο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Σν ΓΠΥΠ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα θαη πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηνκέα. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζα είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Απηή ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ επεμεγήζεηο θαη ζπκθσλίεο αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο. Γελ έρεη επίδξαζε ζηελ εηαηξία. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Σν ΓΛΠ 1 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο είλαη: ε απαίηεζε φπσο ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ( comprehensive income ) πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε «ινηπά εηζνδήκαηα» ( comprehensive income ) θαη ηεο απαίηεζεο φπσο επαλαδηαηππψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, δει. ζε κηα ηξίηε ζηήιε ζηνλ ηζνινγηζκφ. Ζ εηαηξία ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ην Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε θαη ΓΛΠ 1, Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ όζνλ αθνξά ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ή puttable κέζν), εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable» κέζα) θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Ζ εηαηξία αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, Κόζηνο Γαλεηζκνύ, εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Με βάζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, θαηαξγείηαη ε επηινγή (πνπ ππάξρεη ζην πθηζηάκελν πξφηππν) γηα αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί άκεζα ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζηα έμνδα πεξηφδνπ. Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη. Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαη αλάγθε ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα ηελ 19

20 πψιεζή ηνπ. χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ, ε εηαηξία ζα πηνζεηήζεη ηελ αιιαγή απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ θαη κειινληηθά. πλεπψο, ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ αθνξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θεθαιαηνπνηείηαη φπνπ ε έλαξμε θεθαιαηνπνίεζεο μεθηλάεη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη κεηά. ΓΛΠ 39, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε θαη ΓΠΥΠ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζην ΓΛΠ 39 επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία ηελ επαλαηαμηλφκεζε ησλ κε-παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηελ εηαηξεία ζηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε) εθηφο ηεο θαηεγνξίαο ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απηή επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ θαηεγνξία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηελ θαηεγνξία δάλεηα θαη απαηηήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πιεξνχζε ηνλ νξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο δάλεηα θαη απαηηήζεηο (εάλ δελ είρε ραξαθηεξηζηεί σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε), εθφζνλ ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξήζεη απηφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην εγγχο κέιινλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επηηξέπεη ηελ επαλαηαμηλφκεζε ζηελ θαηεγνξία εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε γλσζηνπνηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επαλαηαμηλφκεζε. Ζ εηαηξία δελ έρεη κέζα πνπ έρνπλ αλαηαμηλνκεζεί. Σνλ Μάην ηνπ 2008 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΠ κε ζθνπό ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθαξκόδνληαη γηα ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη δελ έρνπλ αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 5, Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κίαο ζπγαηξηθήο εμαθνινπζνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία, κεηά απφ πψιεζε, δηαηεξήζεη κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηε ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή εθαξκνγή απφ ηελ εκέξα πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΠ 5. πλεπψο, νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελεο γηα πψιεζε απφ ηε ζηηγκή εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΠ 5, πξέπεη λα επαλεθηηκεζνχλ. Πξφσξε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη απνδεθηή. ε πεξίπησζε πξφσξεο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη επίζεο λα εθαξκνζηνχλ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 27 (φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2008) θαηά ηελ εκέξα εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΠ 5. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή θαηαξγεί ηελ αλαθνξά ζηα «ζπλνιηθά έζνδα απφ ηφθνπο» σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. 20

21 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε, δελ θαηαηάζζνληαη απηφκαηα σο βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ζηνλ ηζνινγηζκφ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 8, Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κφλν ε νδεγία εθαξκνγήο, ε νπνία ζεσξείηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο ΓΠΥΠ, είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ηελ επηινγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 10, Γεγνλόηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ηα κεξίζκαηα πνπ εγθξίζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ δελ ζεσξνχληαη ππνρξεψζεηο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16, Δλζώκαηα πάγηα, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Αληηθαζηζηά ηνλ φξν Καζαξή ηηκή πψιεζεο κε ηνλ φξν Δχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζπλέπεηα κε ην ΓΠΥΠ 5 θαη ην ΓΛΠ 36. Σα ελζψκαηα πάγηα πνπ θαηέρνληαη γηα ελνηθίαζε θαη θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ελνηθίαζεο, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ Απνζεκάησλ θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη θαηαηάζζνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε. Οη εηζπξάμεηο απφ ηελ κεηαγελέζηεξε πψιεζε εκθαλίδνληαη σο έζνδα. Σαπηφρξνλα, ηξνπνπνηείηαη θαη ην ΓΛΠ 7, Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, φπνπ απαηηείηαη νη ρξεκαηηθέο πιεξσκέο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε ζρεηηθψλ παγίσλ λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ εκθαλίδνληαη θαη νη ρξεκαηηθέο εηζπξάμεηο απφ ελνίθηα θαη κεηαγελέζηεξεο πσιήζεηο ζρεηηθψλ παγίσλ. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 18, Έζνδα, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αληηθαζηζηά ηνλ φξν Άκεζα θφζηε κε ηνλ φξν Κφζηνο ζπλαιιαγψλ φπσο νξίδεηαη ζην ΓΛΠ 39. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19, Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ

22 Αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηνπ Κφζηνπο πξνυπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη κεηψζεηο παξνρψλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία εξγαδφκελνπ ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ( αξλεηηθά θφζηε πξνυπεξεζίαο ) θαη λα απνθιείζεη κεηψζεηο παξνρψλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλνπ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα παξνρψλ. Σξνπνπνηήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ νη νπνίεο έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε κείσζε παξνρψλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία εξγαδνκέλνπ ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο ζεσξνχληαη πεξηθνπέο. Ζ ηξνπνπνίεζεο έρεη κειινληηθή εθαξκνγή γηα αιιαγέο ζε παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Δλζαξξχλεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο Απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθιείνληαο δηαρεηξηζηηθά θφζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο εάλ έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηηο αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε επηκέηξεζε ησλ δεζκεχζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη άιισλ καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο πξνθεηκέλνπ λα επηθεληξσζεί ζην ζεκείν φπνπ ε ππνρξέσζε πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηεί. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Καηαξγεί ηελ αλαθνξά ζε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ην ΓΛΠ 37, Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν ΓΛΠ 37 δελ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 20, Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Γάλεηα ηα νπνία επηρνξεγνχληαη κε κεδεληθφ ή πνιχ ρακειφ επηηφθην ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά δελ ζα εμαηξνχληαη απφ ηελ απαίηεζε εκθάληζεο ηεθκαξηνχ επηηνθίνπ. Σν ηεθκαξηφ επηηφθην ησλ επηρνξεγνχκελσλ δαλείσλ ζα είλαη ρακειφηεξν απφ ην επηηφθην ηεο αγνξάο, θαη ζπλεπψο ζα ελαξκνληζηεί κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηεηαη θαη ηνπ πξνεμνθιεκέλνπ πνζνχ ινγίδεηαη σο θξαηηθή επηρνξήγεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή εθαξκνγή γηα θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Δλζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Δληνχηνηο, ην ΓΠΥΠ 1, Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο δελ έρεη αλαζεσξεζεί γηα ηνπο θαηλνχξηνπο ρξήζηεο ησλ πξνηχπσλ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε εκθάληζε ηεθκαξηνχ επηηνθίνπ ζε φια ηα ζρεηηθά δάλεηα πνπ εθθξεκνχζαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, Κόζηνο Γαλεηζκνύ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ελψζεη φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζε έλα ην έμνδν ηφθνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 22

23 πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΓΛΠ 39. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 27, Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία απνηηκά κηα ζπγαηξηθή ηεο ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, ν ρεηξηζκφο απηφο εμαθνινπζεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαγελέζηεξα ε ζπγαηξηθή θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή εθαξκνγή, απφ ηελ εκεξνκελία πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΠ 5. πλεπψο, φζεο ζπγαηξηθέο έρνπλ θαηαηαρηεί σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΠ 5 ζα ρξεηαζηεί λα επαλεθηηκεζνχλ. Δλζαξξχλεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 28, Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηελ πεξίπησζε πνπ κηα ζπγγελήο επηρείξεζε απνηηκάηαη ζε εχινγε αμία, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 (εθφζνλ έρεη εμαηξεζεί απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28), κφλν νη απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28 αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ηελ έθηαζε ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο λα κεηαθέξεη θεθάιαηα ζηελ εηαηξεία ζε κνξθή ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή απνπιεξσκήο δαλείσλ έρνπλ εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ παξφιν πνπ επηηξέπεηαη θαη ε κειινληηθή εθαξκνγή. Δλζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε λσξίηεξεο εθαξκνγήο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα πηνζεηήζεη ηελ παξαθάησ ηξνπνπνίεζε θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ΓΠΥΠ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ΓΛΠ 31, πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΓΛΠ 32, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε. Γηα ζθνπνχο δηεμαγσγήο ειέγρνπ απνκείσζεο, ε επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε ζεσξείηαη έλα κνλαδηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε αλαζηξνθήο δεκηάο απνκείσζεο. πλεπψο, ζε πεξίπησζε απνκείσζεο δελ ρξεηάδεηαη ρσξηζηή θαηαλνκή ηεο απνκείσζεο ζηελ ππεξαμία ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζην ππφινηπν ηεο επέλδπζεο. Ζ δεκία απνκείσζεο αλαζηξέθεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαθηήζηκε αμία ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε απμάλεηαη ε πεξίπησζε λσξίηεξεο εθαξκνγήο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα πηνζεηήζεη ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ΓΠΥΠ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ΓΛΠ 31, πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΓΛΠ 32, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 29, Παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αλαζεσξεί ηελ πεξηνξηζηηθή ιίζηα ησλ εμαηξέζεσλ αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ επηκεηξνχληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο π.ρ. ηα ελζψκαηα πάγηα. Γελ αλαθέξνληαη εηδηθέο 23

24 απαηηήζεηο κεηάβαζεο ιφγσ ηνπ φηη ε ηξνπνπνίεζε είλαη πεξηζζφηεξν δηεπθξίληζε θαη φρη αιιαγή. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 31, πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη εάλ κία θνηλνπξαμία απνηηκάηαη ζε εχινγε αμία, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 (εθφζνλ έρεη εμαηξεζεί απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31), κφλν νη απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 ζρεηηθά κε ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ πεξίιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ έρνπλ εθαξκνγή. Δλζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε λσξίηεξεο εθαξκνγήο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ΓΠΥΠ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, ηνπ ΓΛΠ 28, Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΓΛΠ 32, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 34, Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ηα θέξδε αλά κεηνρή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 33. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 36, Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο φηη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο, απαηηνχληαη νη ίδηεο γλσζηνπνηήζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 38, Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Έμνδα δξαζηεξηνηήησλ δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ ε εηαηξεία απνθηά ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα αγαζά ή παξαιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. Καηαξγεί ηελ αλαθνξά ζηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο πεηζηηθψλ απνδείμεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κέζνδν απφζβεζεο άπισλ παγίσλ κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ππνινγηζκφ ιηγφηεξσλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ απφ απηέο πνπ ζα πξνέθππηαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ, επηηξέπνληαο έηζη ηε 24

25 ρξήζε ηεο κεζφδνπ απφζβεζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. Μία πξνθαηαβνιή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηε ιήςε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηα αγαζά ή ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Γηεπθξηλίδεη φηη αιιαγέο ζε πεξηζηάζεηο ζρεηηθά κε ηα παξάγσγα ζπγθεθξηκέλα, ηα παξάγσγα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ή απνραξαθηεξηζηεί σο εξγαιεία ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπο δελ ζεσξνχληαη επαλαηαμηλνκήζεηο. πλεπψο, έλα παξάγσγν κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ ηελ θαηεγνξία, ή λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Οκνίσο, φηαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί επαλαηαμηλφκεζε σο απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο κίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 45 ηνπ ΓΠΥΠ 4, Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα, απηφ απνηειεί αιιαγή ησλ πεξηζηάζεσλ θαη φρη επαλαηαμηλφκεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. Καηαξγεί ηελ αλαθνξά ηνπ ΓΛΠ 39 ζηνλ φξν ηνκέαο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ελφο εξγαιείνπ σο κέζν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. Απαηηεί ηε ρξήζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ζε αληίζεζε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην) θαηά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ κεηά ηελ παχζε ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40, Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Αλαζεσξεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ (θαζψο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16) φζνλ αθνξά ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνηνχληαη γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα λα ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή επελδπηηθνχ αθηλήηνπ, αιιά αλακέλεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ην ππφ θαηαζθεπή επελδπηηθφ αθίλεην ζα επηκεηξεζεί ζην θφζηνο έσο ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαζηεί εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ή ζα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη κειινληηθή εθαξκνγή ελψ ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Μηα εηαηξεία επηηξέπεηαη λα εθαξκφζεη ηελ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πξηλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 εθφζνλ νη εχινγεο αμίεο ησλ ππφ θαηαζθεπή επελδπηηθψλ αθηλήησλ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εθαξκνγήο. 25

26 Αλαζεσξεί ηηο ζπλζήθεο εθνχζηαο αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλέπεηα κε ην ΓΛΠ 8. Γηεπθξηλίδεη φηη ε ινγηζηηθή αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ κίζζσζε είλαη ίζε κε ηελ ηειεπηαία απνηίκεζή ηνπ πξνζαπμεκέλε θαηά νπνηνδήπνηε αλαγλσξηζκέλε ππνρξέσζε. Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41, Γεσξγία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Αληηθαζηζηά ηνλ φξν θφζηνο ζεκείνπ πψιεζεο κε ηνλ φξν θφζηνο πψιεζεο. Αλαζεσξεί ζην παξάδεηγκα Γέληξα ζε κηα θπηεία δάζνπο ηνλ φξν Κνξκνί δέληξσλ ζε δέληξα πνπ έρνπλ θαηαξξηθζεί. Καηαξγεί ηελ αλαθνξά ζηε ρξήζε πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πξν-θφξνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, επηηξέπνληαο έηζη ηε ρξήζε είηε ηνπ πξν-θφξνπ είηε ηνπ κεηά-θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ αλάινγα κε ηελ κέζνδν απνηίκεζεο πνπ εθαξκφδεηαη. Καηαξγεί ην γεγνλφο φηη απαγνξεχνληαλ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ πξφζζεηεο κεηαβνιέο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Αληηζέησο, ιακβάλνληαη ππφςε νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ αλακέλνληαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ πην ζρεηηθή αγνξά. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ελζαξξχλεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή. 2.3 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, απνηηκψληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ( ), φπνπ είλαη θαη ην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα. Ζ εηαηξία δελ έρεη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα. 2.4 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζην θφζηνο θηήζεο, κεησκέλν κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο. Σν θφζηνο θηήζεο πξνζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ, ή κε ηε βειηίσζή ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ απηέο ζα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζην κέιινλ. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Οη απνζβέζεηο ησλ ινηπψλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν (straight line) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: Πεξηγξαθή Έηε Ζιεθηξνληθφο Δμνπιηζκφο (Hardware) έσο 4 26

27 Λνηπφο εμνπιηζκφο θαη έπηπια έσο 6 Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. 2.5 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Λνγηζκηθό Οη δαπάλεο γηα αγνξέο θαη βειηηψζεηο ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ, ζην βαζκφ πνπ επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία, ινγηζηηθνπνηνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, σο άπια πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 2.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Ζ Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, ηελ εκέξα ζπλαιιαγήο ηνπο, ζην ραξηνθπιάθην ζηελ εχινγε αμία κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθάζηνηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο ιήγνπλ, ή φηαλ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαβηβάζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 2.7 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο αληηζηάζκηζεο θηλδύλσλ Ζ εηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ νχηε γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ νχηε γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 2.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα αθνξνχλ ππφινηπα κε ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ησλ 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζε ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά (ηακείν), θαηαζέζεηο φςεσο ηξαπεδψλ, άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ (πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο). 2.9 Μηζζώζεηο Α)Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Ζ Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα έμνδα ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 27

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, ΜΑΡΟΤΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΣ/Β/06/351 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 007119101000 ΔΓΡΑ: Γξαβηάο 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΤΗ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα