Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση."

Transcript

1 Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Σήραγγες, αστικό περιβάλλον, κτήρια. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η µελέτη και έρευνα σχετικά µε τις επιφανειακές µετακινήσεις λόγω διάνοιξης σηράγγων καθώς και µε τις επιπτώσεις τους επί των κατασκευών, αποτελούν αντικείµενο συνεχούς ανάπτυξης και µεγάλου ενδιαφέροντος διεθνώς. Αντικείµενο της εργασίας που παρουσιάζεται ακολούθως, αποτελεί η παραµετρική διερεύνηση της παρουσίας κτηρίων σε περιοχές διάνοιξης σηράγγων, προκειµένου να καταστούν κατανοητοί οι µηχανισµοί που σχετίζονται µε την επίδραση του τρόπου προσοµοίωσης των κτηρίων και της θέσης τους στις προκαλούµενες παραµορφώσεις. Βασικό στόχο αποτελεί η διαµόρφωση µιας κατά το δυνατό ρεαλιστικής µεθοδολογίας εκτίµησης της επικινδυνότητας όσον αφορά στην στατική λειτουργική και αισθητική ακεραιότητα των κτηρίων κατά τη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον, συναξιολογώντας όλες τις διεθνώς καθιερωµένες πρακτικές και µεθόδους. 1 ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Η αποτίµηση βλαβών κτηρίων έχει καθιερωθεί διεθνώς µε δύο θεµελιώδεις µεθόδους. Στην πρώτη µέθοδο δεν λαµβάνονται υπ όψιν τα χαρακτηριστικά των κτηρίων (πχ δυσκαµψία), παρά µόνο η µορφή της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου (Greenfield). Η µέθοδος αυτή αναφέρεται και ως η µέθοδος των τριών σταδίων, και υιοθετήθηκε στην επέκταση της Jubilee line καθώς επίσης και για το σιδηροδροµικό κόµβο Channel Tunnel Rail. Η αποτίµηση κινδύνου γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τις τιµές της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης Sv, max, της γωνιακής στροφής θ, του συντελεστή σχετικών µετατοπίσεων DR GF (σε συνθήκες κάµψης και σε συνθήκες κύρτωσης) και της µέγιστης ανηγµένης επιφανειακής παραµόρφωσης ε GF (σε θλίψη και εφελκυσµό) στην περιοχή του προς εξέταση κτηρίου και βάσει αυτών γίνεται κατάταξη σε «κατηγορίες βλαβών» (και κατά συνέπεια αποτίµηση κινδύνου), µε χρήση των σχετικών πινάκων των Boscardin & Cording, (1989) και Burland (199). Σχήµα 1: Ορισµοί των λόγων σχετικής µετατόπισης (Αναγνωστόπουλος Α. & Μιχάλης Η., 24) Σχήµα 2: Παραµορφώσεις λόγω υπογείων εκσκαφών (Αναγνωστόπουλος Α. & Μιχάλης Η., 24) 1

2 Η δεύτερη µέθοδος η οποία παρουσιάστηκε από τους Potts & Addenbrooke (1997), αποτελεί ένα εκ των πλέον σηµαντικών ζητηµάτων στη διαδικασία της ορθής πρόβλεψης των πιθανών βλαβών επί των κατασκευών, καθώς συνυπολογίζει την επίδραση της δυσκαµψίας των υπερκείµενων κτηρίων στο µέγεθος και την κατανοµή των επιφανειακών εδαφικών µετακινήσεων. Η µέθοδος αυτή αξιοποιεί τις τιµές του συντελεστή σχετικών µετατοπίσεων DR GF (σε συνθήκες κάµψης και σε συνθήκες κύρτωσης) και της µέγιστης ανηγµένης επιφανειακής παραµόρφωσης ε GF (σε θλίψη και εφελκυσµό), οι οποίες υπολογίζονται σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, τροποποιώντας τις όµως κατάλληλα, αναλόγως των ορόφων, του πλάτους και της εκκεντρότητας του κτηρίου, µε χρήση των νοµογραφηµάτων που δίδονται ακολούθως. Επισηµαίνεται ότι στην εν λόγω µεθοδολογία έχει ληφθεί υπ όψιν µόνο η δυσκαµψία και όχι το βάρος του κτηρίου. Σχήµα 3: Νοµογραφήµατα για τον προσδιορισµό των τροποποιητικών παραγόντων MDRsag, MDrhog (Potts & Addenbrooke 1997) Σχήµα 4: Νοµογραφήµατα για τον προσδιορισµό των τροποποιητικών παραγόντων Mεhc, Μεht (Potts & Addenbrooke 1997) 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν µε εφαρµογή της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και χρήση του προγράµµατος SOFiSTiK 2D. 2.1 Γεωλογικές συνθήκες Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκαν τρία διαφορετικά γεωτεχνικά προφίλ, τα οποία θα αναφέρονται στο εξής ως γεωτεχνικά προφίλ Α, Β και Γ. Η στρωµατογραφία που υιοθετήθηκε περιλαµβάνει τρία εδαφικά προφίλ, το εδαφικό προφίλ 1 (ανώτερο στρώµα πάχους 2m), το εδαφικό προφίλ 2 (ενδιάµεσο στρώµα πάχους 9m) και το εδαφικό προφίλ 3 (κατώτερο στρώµα), όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Το ανώτερο στρώµα αφορά σε µη συνεκτικές τεχνητές αποθέσεις και µη συνεκτικά αλλούβια, ενώ το ενδιάµεσο και το κατώτερο στρώµα περιλαµβάνουν αθηναϊκό σχιστόλιθο (πλήρως ή µερικώς αποσαθρωµένο αντίστοιχα), ασθενώς συγκολληµένα κροκαλοπαγή και µάργες. Η ποιότητα των γεωλογικών σχηµατισµών γίνεται σταδιακά δυσµενέστερη κατά τη µετάβαση από το γεωτεχνικό προφίλ Α στο γεωτεχνικό προφίλ Γ. 2

3 Ανώτερο στρώµα Ενδιάµεσο στρώµα Κατώτερο στρώµα Σχήµα : Στρωµατογραφία των οµοιωµάτων ανάλυσης 2.2 Προσοµοίωση της παρουσίας και της θέσης του κτηρίου - παραµετρική ανάλυση Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση της παρουσίας του κτηρίου στην περιοχή διάνοιξης µιας, εξετάστηκαν αρχικά η επίδραση του βάρους του κτηρίου και η επίδραση της δυσκαµψίας του µεµονωµένα και ακολούθως η ταυτόχρονη επίδραση και των δύο ανωτέρω παραγόντων. Η επίδραση του βάρους του κτηρίου (µόνο) έγινε θεωρώντας την παρουσία του κτηρίου απλώς ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους (θα αναφέρεται ως µέθοδος Βκ). Η επίδραση της ακαµψίας του κτηρίου (µόνο) έγινε θεωρώντας την παρουσία του κτηρίου ως µιας ελαστικής αβαρούς δοκού (θα αναφέρεται ως µέθοδος κ). Όσον αφορά στην παραµετρική διερεύνηση της ταυτόχρονης επίδρασης του βάρους και της ακαµψίας του κτηρίου, η προσοµοίωση του κτηρίου έγινε τόσο ως ελαστικής αβαρούς δοκού µε εξωτερικό φορτίο ασκούµενο επί της δοκού (θα αναφέρεται ως µέθοδος Γκ), όσο και ως ελαστικής δοκού µε ίδιο βάρος (θα αναφέρεται ως µέθοδος ΣΤκ). Τα ανωτέρω δίδονται σχηµατικά ακολούθως. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΑΡΗΣ ΟΚΟΣ Σχήµα 6: Προσοµοίωση κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους (Μέθοδος Βκ) Σχήµα 7: Προσοµοίωση κτηρίου ως ελαστικής αβαρούς δοκού (Μέθοδος κ) 3

4 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΑΡΗΣ ΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΚΟΣ ΜΕ Ι ΙΟ ΒΑΡΟΣ Σχήµα 8: Προσοµοίωση κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί ελαστικής αβαρούς δοκού (Μέθοδος Γκ) Σχήµα 9: Προσοµοίωση κτηρίου ως ελαστικής δοκού µε το ίδιο βάρος αυτής (Μέθοδος ΣΤκ) Για τη διερεύνηση της επίδρασης της ακαµψίας του κτηρίου εξετάστηκαν κτήρια ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων. Όσον αφορά στη θέση του κτηρίου σε σχέση µε τον άξονα της, εξετάστηκαν δύο θέσεις, η θέση Α, στην οποία το µέσον του κτηρίου βρίσκεται στο σηµείο καµπής της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων και η θέση Β, στην οποία το πλησιέστερο προς τον άξονα της ακραίο τµήµα του κτηρίου βρίσκεται ακριβώς στο σηµείο καµπής της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 3.1 Συνθήκες ελεύθερου πεδίου Έλεγχος συµβατότητας αποτελεσµάτων δισδιάστατων αναλύσεων και εµπειρικών σχέσεων Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας κατέδειξαν σηµαντικά πεδία συµβατότητας µεταξύ των διεθνώς καθιερωµένων εµπειρικών σχέσεων και των αποτελεσµάτων των δισδιάστατων αναλύσεων, όσον αφορά στα µεγέθη των κατακόρυφων επιφανειακών µετακινήσεων και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων. Η ευρέως διαδεδοµένη µαθηµατική έκφραση της καµπύλης σφάλµατος Gauss, όπου S 2 x x) = Sv,max exp( ) (1) 2i v ( 2 S (x) : η καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους σε σηµείο το οποίο απέχει εγκάρσια v απόσταση x από τον άξονα της, Sv,max : η µέγιστη καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους (στη θέση του άξονα της ) και i: η θέση του σηµείου καµπής της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων, καθώς και η σχέση των O Reilly and New (1982), S hx Sv ( x) ( x) = x (2) z o 4

5 όπου S hx (x) : Η οριζόντια µετακίνηση σε απόσταση x από τον άξονα της και zo: Το ύψος υπερκειµένων από το κέντρο της, χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των κατακόρυφων και οριζόντιων µετακινήσεων αντίστοιχα, προκειµένου τα αποτελέσµατά τους να συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα των δισδιάστατων αναλύσεων. Μεγαλύτερη συµβατότητα παρατηρήθηκε στον υπολογισµό των κατακόρυφων µετακινήσεων και µικρότερη στον υπολογισµό των οριζόντιων µετακινήσεων. Όσον αφορά στις ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, αυτές υπολογίστηκαν µε τρεις διαφορετικές µεθόδους, οι οποίες είναι συνοπτικά οι κάτωθι: Με χρήση της σχέσης δl ε h = (3) L αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα των οριζόντιων µετακινήσεων από τις δισδιάστατες αναλύσεις (θα αναφέρεται ως µέθοδος Α), µε χρήση της µαθηµατικής σχέσης 2 Sv ( x) x ε hx ( x) = ( 1) (4) 2 z i o αξιοποιώντας τα στοιχεία των κατακόρυφων µετακινήσεων, τα οποία προέκυψαν βάσει της καµπύλης Gauss (θα αναφέρεται ως µέθοδος Β) και µε χρήση της µαθηµατικής σχέσης (3) αξιοποιώντας τα στοιχεία των οριζόντιων µετακινήσεων, τα οποία προέκυψαν βάσει της σχέσης των O Reilly and New (θα αναφέρεται ως µέθοδος Γ). Όσον αφορά στις ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, αυτές δίδονται συγκριτικά και για τα τρία γεωτεχνικά προφίλ, ανά µέθοδο υπολογισµού, στα διαγράµµατα που ακολουθούν. -2,E-3-2,E-3-2,E-3-2,E-3-2,E-3-2,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3 -,E-4,E+ 1,E+1 2,E+1 3,E+1 4,E+1,E+1 6,E+1 7,E+1 8,E+1 9,E+1 1,E+2,E-4 -,E-4,E+ 1,E+1 2,E+1 3,E+1 4,E+1,E+1 6,E+1 7,E+1 8,E+1 9,E+1 1,E+2,E-4 -,E-4,E+ 1,E+1 2,E+1 3,E+1 4,E+1,E+1 6,E+1 7,E+1 8,E+1 9,E+1 1,E+2,E-4 1,E-3 1,E-3 1,E-3 1,E-3 2,E-3 2,E-3 ΜΕΘΟ ΟΣ Α- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΜΕΘΟ ΟΣ Α- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΜΕΘΟ ΟΣ Α- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α 1,E-3 2,E-3 2,E-3 ΜΕΘΟ ΟΣ Β- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΜΕΘΟ ΟΣ Β- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΜΕΘΟ ΟΣ Β- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α 1,E-3 2,E-3 2,E-3 ΜΕΘΟ ΟΣ Γ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΜΕΘΟ ΟΣ Γ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΜΕΘΟ ΟΣ Γ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α Σχήµα : (Μέθοδος Α) Σχήµα 11: (Μέθοδος Β) Σχήµα 12: (Μέθοδος Γ) Από τα ανωτέρω διαγράµµατα καθίσταται κατ αρχήν σαφές ότι η θέση µηδενισµού των επιφανειακών παραµορφώσεων είναι ανεξάρτητη του γεωτεχνικού προφίλ και κατά συνέπεια του µεγέθους των κατακόρυφων και οριζόντιων µετακινήσεων. Επίσης, παρατηρείται καλύτερη σύµπτωση µεταξύ των τριών µεθόδων όσον αφορά στις τιµές της µέγιστης επιφανειακής παραµόρφωσης σε εφελκυσµό ενώ όσον αφορά στην τιµή της µέγιστης επιφανειακής

6 παραµόρφωσης σε θλίψη, παρατηρείται ότι οι µέθοδοι Β και Γ συµπίπτουν σχεδόν απόλυτα, ενώ η µέθοδος Α παρέχει ελαφρώς δυσµενέστερα αποτελέσµατα. 3.2 ιερεύνηση επιρροής δυσκαµψίας κτηρίου Στα πλαίσια διερεύνησης της επιρροής της δυσκαµψίας του κτηρίου στις υπολογιζόµενες µετακινήσεις (κατακόρυφες και οριζόντιες) καθώς επίσης και στις επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις, εξετάστηκαν κτήρια ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων κατέδειξαν τη σαφή επιρροή της αύξησης της δυσκαµψίας του κτηρίου στις υπολογιζόµενες κατακόρυφες και οριζόντιες µετακινήσεις, µε µεγαλύτερη την επιρροή στις οριζόντιες µετακινήσεις. Οι επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις κτηρίου ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων δίδονται συγκριτικά και για τα τρία γεωτεχνικά προφίλ στα διαγράµµατα που ακολουθούν. 1,E- 1,E-,E-6,E-6-1,E- -1,E- ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α ΚΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΚΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ Σχήµα 13 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο ενός ορόφου Σχήµα 14 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο τριών ορόφων 1,E- 1,E-,E-6,E-6-1,E- -1,E- -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ Σχήµα 1 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο πέντε ορόφων Σχήµα 16 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο δέκα ορόφων 6

7 Παρατηρείται λοιπόν ότι η αύξηση της δυσκαµψίας του κτηρίου (µε την αύξηση των ορόφων του), έχει ως αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, γεγονός το οποίο ισχύει και για τα τρία γεωτεχνικά προφίλ. Παρατηρείται επίσης ότι η επιρροή του γεωτεχνικού προφίλ είναι εν γένει µεγαλύτερη στις περιπτώσεις κτηρίων ενός και τριών ορόφων και µικρότερη στις περιπτώσεις κτηρίων πέντε και δέκα ορόφων. 3.3 ιερεύνηση επιρροής βάρους κτηρίου Η προσοµοίωση ή όχι του βάρους του κτηρίου καθώς και ο τρόπος προσοµοίωσής του αποτελούν παραµέτρους οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στον υπολογισµό των µετακινήσεων (κατακόρυφων και οριζόντιων) και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων.,1, -, 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6 -,1 -,1-6,E-6-7,E-6 -,2 -,2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΧΩΡΙΣ ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ Βκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΧΩΡΙΣ ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ Βκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΧΩΡΙΣ ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ Βκ -8,E-6-9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ Γκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ Γκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ Γκ Σχήµα 17 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδοι Α-Βκ. Σχήµα 18 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδος Γκ. 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6-6,E-6-6,E-6-7,E-6-8,E-6-9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ κ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ κ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ κ -7,E-6-8,E-6-9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ Σχήµα 19 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδος κ. Σχήµα 2 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδος ΣΤκ. 7

8 Από τα διαγράµµατα που προηγήθηκαν παρατηρείται κατ αρχήν, ότι στην περίπτωση προσοµοίωσης του κτηρίου απλώς και µόνο ως φορτίου (µέθοδος Βκ), δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση όσον αφορά στις ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, εν συγκρίσει µε τις συνθήκες ελεύθερου πεδίου (µέθοδος Α) και στα τρία γεωτεχνικά προφίλ που εξετάστηκαν. Όσον αφορά στις περιπτώσεις των µεθόδων Γκ, κ και ΣΤκ, στις οποίες λαµβάνεται υπ όψιν η δυσκαµψία του κτηρίου, παρατηρείται ότι κατά την εφαρµογή της µεθόδου κ υποεκτιµάται εν γένει ο υπολογισµός των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, καθώς τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι ευµενέστερα εκείνων που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των µεθόδων Γκ και ΣΤκ,, στις οποίες προσοµοιώνεται η επίδραση του βάρους του κτηρίου. Επίσης, κατά την εφαρµογή της µεθόδου κ δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσµατα των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, µεταξύ των τριών γεωτεχνικών προφίλ, όπως στις περιπτώσεις προσοµοίωσης του βάρους του κτηρίου στις µεθόδους Γκ και ΣΤκ. εδοµένου ότι σε πιο συµπιεστά εδάφη η επιρροή του φορτίου µιας κατασκευής είναι πιο µεγάλη εν συγκρίσει µε λιγότερο συµπιεστά έδαφη στα οποία η επιρροή του φορτίου αναµένεται να είναι µικρότερη, καθίσταται σαφές ότι τ αποτελέσµατα που προκύπτουν βάσει των µεθόδων Γκ και ΣΤκ είναι πιο ρεαλιστικά από εκείνα που προκύπτουν µε εφαρµογή της µεθόδου κ. Βάσει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι στα πλαίσια µιας ορθολογικής προσέγγισης αναφορικά µε την προσοµοίωση των κτηρίων στα πλαίσια των δισδιάστατων αναλύσεων, είναι απαραίτητη η προσοµοίωση του βάρος των κτηρίων, κυρίως στις περιπτώσεις δυσµενών γεωτεχνικών συνθηκών. 3.4 ιερεύνηση επιρροής εκκεντρότητας κτηρίου Κατά τον έλεγχο της επιρροής της εκκεντρότητας του κτηρίου εξετάστηκαν δύο θέσεις, η θέση Α και η θέση Β, οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες µετακινήσεις καθώς και οι ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, που υπολογίζονται στις περιπτώσεις που κτήριο πέντε ορόφων βρίσκεται στις θέσεις Α και Β, δίδονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν Θέση Β Θέση Β Θέση Α Θέση Α Σχήµα 21: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στις θέσεις Α και Β (Γεωτεχνικό προφίλ Β) Σύγκριση µε συνθήκες ελευθέρου πεδίου Κατακόρυφες µετακινήσεις Σχήµα 22: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στις θέσεις Α και Β (Γεωτεχνικό προφίλ Β) - Σύγκριση µε συνθήκες ελευθέρου πεδίου - Οριζόντιες µετακινήσεις 8

9 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6-6,E-6-7,E-6-8,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ -9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ 1,E- 1,3E- 1,E- 9,E-6 7,E-6,E-6 3,E-6 1,E-6-1,E-6,9E+1 6,4E+1 6,9E+1 7,4E+1-3,E-6 -,E-6-7,E-6-9,E-6-1,E- -1,3E- -1,E- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ - ΘΕΣΗ Β ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ - ΘΕΣΗ Β ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ - ΘΕΣΗ Β Σχήµα 23: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στη θέση Α Επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις Γεωτεχνικά προφίλ Α, Β, Γ Σχήµα 24: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στη θέση Β Επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις Γεωτεχνικά προφίλ Α, Β, Γ Όπως φαίνεται και από τα γραφήµατα που προηγήθηκαν, η παρουσία του κτηρίου είτε στη θέση Α είτε στη θέση Β, επιφέρει εν γένει τον υπολογισµό µικρότερων κατακόρυφων µετακινήσεων εν συγκρίσει µε την περίπτωση των συνθηκών ελεύθερου πεδίου. Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αν και η µορφή των καµπυλών των κατακόρυφων µετακινήσεων διαφοροποιείται µεταξύ των περιπτώσεων παρουσίας του κτηρίου στις θέσεις Α και Β, η τιµή της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης δεν διαφοροποιείται. Η εν λόγω διαπίστωση παρατηρείται και στα τρία γεωτεχνικά προφίλ. Έτσι, στην περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Α (υπέρκειται του άξονα της ), η τιµή της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης «µετατοπίζεται» εκτός του άξονα της, στο άκρο του κτηρίου προς τ αριστερά και προσεγγίζει µε σχεδόν µηδενική απόκλιση τη µέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση που εντοπίζεται στην περιοχή του άξονα της, όταν το κτήριο βρίσκεται στη θέση Β. Βάσει αυτού προκύπτει ότι η εκκεντρότητα του κτηρίου αν και διαφοροποιεί εν γένει τον υπολογισµό των καµπυλών των κατακόρυφων µετακινήσεων, ωστόσο δεν φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά στον υπολογισµό της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης, στις συγκεκριµένες θέσεις κτηρίων που εξετάστηκαν. Η επιρροή της εκκεντρότητας του κτηρίου είναι µεγαλύτερη στις οριζόντιες µετακινήσεις, καθώς όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράµµατα που προηγήθηκαν, η µετατόπιση του κτηρίου από τη θέση Α στη θέση Β (αποµάκρυνση δηλαδή του κτηρίου από τον άξονα της ) έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των οριζόντιων µετακινήσεων. Ωστόσο, αν και οι οριζόντιες µετακινήσεις είναι µεγαλύτερες στη θέση Β, παρατηρείται ότι οι ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις είναι σαφώς ευµενέστερες εν συγκρίσει µε την περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Α. Προκύπτει λοιπόν ότι όσον αφορά στις υπολογιζόµενες επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις, αυτές είναι δυσµενέστερες στην περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Α (σε συνθήκες κάµψης) εν συγκρίσει µε τις αντίστοιχες στην περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Β (σε συνθήκες κύρτωσης). Τα ανωτέρω αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα των Burland & Wroth (1974), Burd et al (2) και Liu et al (2), οι οποίοι στις εργασίες τους συγκλίνουν στο ότι το κτήριο όταν βρίσκεται σε συνθήκες κάµψης, συµπεριφέρεται εν γένει ως πιο άκαµπτο οπότε και επιδέχεται περισσότερων βλαβών από ότι σε συνθήκες κύρτωσης, στις οποίες το κτήριο συµπεριφέρεται εν γένει ως πιο εύκαµπτο. 9

10 ) 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκε το ενδεχόµενο εφαρµογής µιας µαθηµατικής σχέσης η οποία να συσχετίζει την επιφανειακή καθίζηση µε τη σύγκλιση της οροφής της. Η σχέση αυτή η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του προβλήµατος της απώλειας εδάφους (ground loss problem) σε κυκλική διατοµή και σε γραµµικώς ελαστικό ηµίχωρο είναι η εξής (Strack O.E., 22): u max u g r 3.(1 v), η οποία ισχύει για r <. () h h όπου u : η µέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση στην επιφάνεια του εδάφους, u : ακτινική max σύγκλιση οροφής, το κέντρο της ). v : λόγος poisson, r : ακτίνα, h : ύψος υπερκειµένων (από Το εφαρµόσιµο της σχέσης αυτής εξετάστηκε για το σύνολο των οµοιωµάτων που επιλύθηκαν και τα αποτελέσµατα δίδονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν: g 4 3 Ελάχιστη απόκλιση,7mm 3 Ελάχιστη απόκλιση,7mm 3 Ελάχιστη απόκλιση,9mm 3 3 Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm) Γεωτεχνικό προφίλ Β Γεωτεχνικό προφίλ Γ Μέγιστη απόκλιση 1,3mm Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm Γεωτεχνικό προφίλ Β Μέγιστη απόκλιση,7mm Γεωτεχνικό προφίλ Γ Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm) Γεωτεχνικό προφίλ Β Γεωτεχνικό προφίλ Γ Μέγιστη απόκλιση 1,4mm Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει σχέσης Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Greenfield) Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Προσοµοίωση του κτιρίου ως φορτίο ασκούµενο επ ί του εδάφους) Αριθµός µοντέλων ανάλυσης Σχήµα 2: Συνθήκες ελεύθερου πεδίου Σχήµα 26: Προσοµοίωση κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους / Θέση Α Σχήµα 27: Προσοµοίωση του κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί ελαστικής αβαρούς δοκού / Προσοµοίωση του κτηρίου ως ελαστικής δοκού µε το ίδιο βάρος της / Θέση Α

11 3 2 ) 3 Γεωτεχνικό προφίλ Γ Γεωτεχνικό προφίλ Γ 2 Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm 2 1 Ελάχιστη απόκλιση περίπου,3mm Γεωτεχνικό προφίλ Α Γεωτεχνικό προφίλ Β Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm) 2 1 Γεωτεχνικό προφίλ Β Ελάχιστη απόκλιση περίπου 1,2mm Μέγιστη απόκλιση περίπου 1,6mm Μέγιστη απόκλιση περίπου,6mm Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων 1 2 Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Θέση κτιρίου - Β) Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Παραµετρικά ορόφων κτιρίου) Σχήµα 28: Προσοµοίωση του κτηρίου ως ελαστικής δοκού µε το ίδιο βάρος της / Θέση Β. Σχήµα 29: Προσοµοίωση κτηρίου ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων ως ελαστικής αβαρούς δοκού / Θέση Α. Από τα διαγράµµατα που προηγήθηκαν προκύπτει ότι µεγαλύτερη συµβατότητα παρατηρείται στις περιπτώσεις που στις αναλύσεις δεν υπάρχει στοιχείο δυσκαµψίας στην περιοχή του άξονα της, δηλαδή στις περιπτώσεις συνθηκών ελεύθερου πεδίου, στις περιπτώσεις προσοµοίωσης του κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις όπου το κτήριο βρίσκεται στη θέση Β. Μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στις περιπτώσεις όπου το κτήριο προσοµοιώνεται ως αβαρές στοιχείο δοκού. Όσον αφορά στις περιπτώσεις όπου το κτήριο προσοµοιώνεται ως στοιχείο δοκού όπου λαµβάνεται υπ όψιν η επίδραση του βάρους του, παρατηρείται εν γένει µεγαλύτερη συµβατότητα. Όσον αφορά στη συµβατότητα ανά γεωτεχνικό προφίλ, παρατηρείται ότι στην περίπτωση του γεωτεχνικού προφίλ Γ (δυσµενέστερο) παρατηρούνται τα περισσότερα σηµεία συµβατότητας µεταξύ των αποτελεσµάτων των αναλύσεων και της σχέσης (), εν συγκρίσει µε τα δυο ευµενέστερα γεωτεχνικά προφίλ Α και Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν ανωτέρω προκύπτει κατ αρχήν ότι υπάρχουν εν γένει σηµαντικά πεδία συµβατότητας, µεταξύ των αποτελεσµάτων των δισδιάστατων αναλύσεων και των διεθνώς καθιερωµένων εµπειρικών σχέσεων, κυρίως όσον αφορά στον υπολογισµό των κατακόρυφων µετακινήσεων και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων. Ωστόσο, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των εµπειρικών σχέσεων για τον υπολογισµό των παραµορφώσεων του εδάφους λόγω διάνοιξης σηράγγων, είναι απαραίτητη η εκτίµηση παραµέτρων όπως είναι το σηµείο καµπής i, καθώς επίσης και η απώλεια εδαφικού όγκου, V ή η σχετική απώλεια εδαφικού όγκου Vl. Η παρουσία ή όχι του κτηρίου (όταν αυτό προσοµοιώνεται ως ελαστική δοκός) είναι η καθοριστική παράµετρος η οποία επηρεάζει και διαφοροποιεί σηµαντικά τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, ενώ δευτερευούσης σηµασίας είναι η επιρροή της αύξησης της δυσκαµψίας του λόγω της αύξησης των ορόφων. Στις περιπτώσεις όπου λαµβάνεται υπ όψιν η παρουσία του κτηρίου, η αύξηση της δυσκαµψίας του επηρεάζει περισσότερο τον υπολογισµό των οριζόντιων µετακινήσεων και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων και λιγότερο τον υπολογισµό των κατακόρυφων µετακινήσεων. s 11

12 Κατά την προσοµοίωση του κτηρίου ως ελαστικής δοκού (στοιχείο δυσκαµψίας), ο τρόπος προσοµοίωσης του βάρους του (ως ίδιο βάρος της δοκού ή ως φορτίο επί της δοκού), δεν διαφοροποιεί τον υπολογισµό των κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειακών µετακινήσεων. Βασική παράµετρο αποτελεί η προσοµοίωση ή όχι του βάρους του κτηρίου και όχι το πώς θα γίνει η προσοµοίωση αυτή. Όσον αφορά στην προσοµοίωση του κτηρίου απλά και µόνο ως φορτίου (χωρίς να λαµβάνεται υπ όψιν η επίδραση της δυσκαµψίας), η µέθοδος αυτή δε θεωρείται ρεαλιστική, καθώς επιφέρει αποτελέσµατα (αύξηση των κατακόρυφων µετακινήσεων) τα οποία δεν συµφωνούν εν γένει µε στοιχεία επί τόπου µετρήσεων και παρατηρήσεων διεθνώς. Επίσης, όσον αφορά στον υπολογισµό των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση εν συγκρίσει µε τις συνθήκες ελευθέρου πεδίου. ραστική διαφοροποίηση επέρχεται στις περιπτώσεις όπου το κτήριο προσοµοιώνεται ως στοιχείο δοκού συγκεκριµένης δυσκαµψίας. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι τιµές των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά µεταξύ των τριών γεωτεχνικών προφίλ στις περιπτώσεις όπου δεν λαµβάνεται υπ όψιν το βάρος της δοκού, και διαφοροποιούνται µόνο στις περιπτώσεις όπου λαµβάνεται υπ όψιν η επίδραση του βάρους. Όσον αφορά στην εκκεντρότητα του κτηρίου, αυτή φαίνεται να µην επηρεάζει τον υπολογισµό της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης, αλλά επηρεάζει σηµαντικά τον υπολογισµό των οριζόντιων µετακινήσεων και των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων. Συγκεκριµένα, αποδεικνύεται ότι σε συνθήκες κάµψης (θέση Α) οι υπολογιζόµενες επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις είναι δυσµενέστερες από ότι σε συνθήκες κύρτωσης, καθώς το κτήριο συµπεριφέρεται εν γένει ως πιο άκαµπτο. Επίσης, όσον αφορά στις υπολογιζόµενες συγκλίσεις στην περίµετρο της, αποδεικνύεται ότι επηρεάζονται δραστικά από την παρουσία ή όχι του κτηρίου στα οµοιώµατα των αναλύσεων, από τη θέση του καθώς και από τον τρόπο προσοµοίωσής του. 6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αναγνωστόπουλος Α., Μιχάλης Η., 24. Σηµειώσεις αντιστηρίξεων και καθιζήσεων λόγω εκσκαφών. Boscardin, M.D., &Cording, E.J Building response to excavation-induced settlement. Journal of Geotech. Engineering, ASCE, 11(1), Burd, H.J., Houlsby, G.T., Augarde, C.E., & Liu, G. 2. Modelling tunnelling-induced settlement of masonry buildings. Proc. Instn. Civ. Engrs. Geotech. Engineering, 143, Burland, J.B., &Wroth, C.P Settlement of buildings and associated damage. Pages of: Proc. Conference Settlement of structures. Pentech Press, London. Burland, J.B.199. Assessment of risk of damage to buildings due to tunneling and excavation. Invited Special Lecture. In: 1stInt. Conf. on Earthquake Geotech. Engineering, IS Tokyo 9. Καψαµπέλη Αικατερίνη, 24, Παραµετρική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ εδάφους και κτηρίων υπό καθεστώς παραµορφώσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον, Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, Ε.Μ.Π.. Liu,G., Houlsby, G.T., &Augarde, C.E dimensional analysis of settlement damage to masonry buildings caused by tunneling. The Structural Engineer, 79(1), Potts, D.M., &Addenbrooke, T.I A structure s influence on tunnelling-induced ground movements. Proc. Instn. Civ. Engrs. Geotech. Engineering, 12, Strack O.E., 22. Analytic solutions of elastic tunneling problems. 12

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό

Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση. ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό Τα Γεωτεχνικά όργανα Αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κατασκευή των έργων υποδομής, παρέχουν συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου και της ευρύτερης ζώνης την οποία αυτό επηρεάζει, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 1. Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: α. Μόνο η ορμή του συστήματος των σωμάτων. β. Η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15

DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15 ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟ. UCB/SEMM-93/18 ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15 ΕΚ ΟΣΗ 1.10 Από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ 1 ο ΘΕΜΑ (1,5 Μονάδες) Στην παράδοση είχε παρουσιαστεί η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης «καθαρής συναγωγής» σε µία διάσταση, η µαθηµατική δοµή της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 Μέτρηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια στερεοσκοπίου Δυναμική ανάλυση με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος.

Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Παραµετρική διερεύνηση της αντισεισµικής συµπεριφοράς των γεφυρών µε προκατασκευασµένες δoκούς και συνεχή πλάκα καταστρώµατος. Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός. Ι. Τέγος Καθηγητής, Εργαστήριο Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα