Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων"

Transcript

1 Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν γραμμική μη γραμμική μορφή Όσο πιο ισχυρή η συσχέτιση τόσο μεγαλύτερη η σαφήνεια με την οποία αναδεικνύεται ως ευθεία ή καμπύλη, τόσο πιο κοντά σε αυτή τη γραμμή τείνουν να βρίσκονται τα σημεία Σχήμα 1 Σύνολα δεδομένων με ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση Σχήμα Σύνολα δεδομένων με ασθενή θετική γραμμική συσχέτιση

2 Σχήμα 3 Σύνολα δεδομένων που είναι αμφίβολο αν συσχετίζονται, είτε γραμμικά είτε μη γραμμικά. Γραμμική παλινδρόμηση και συντελεστής συσχέτισης Όταν δύο σύνολα μετρήσεων συσχετίζονται γραμμικά, μπορούμε να εκφράσουμε ποσοτικά το πόσο ισχυρή είναι η συσχέτισή τους ορίζοντας το λεγόμενο συντελεστή γραμμικής συσχέτισης. Το στατιστικό του δείγματος συμβολίζεται ως r ενώ ο συντελεστής συσχέτισης του πληθυσμού παριστάνεται με ρ. Έστω τα σύνολα παρατηρήσεων για τις τυχαίες μεταβλητές x και y. Έχουμε υπολογίσει αντίστοιχα τις μέσες τιμές x, y και τις τυπικές αποκλίσεις,. Για να τις φέρουμε σε ένα κοινό σύστημα αναφοράς, ορίζουμε τις ανηγμένες μεταβλητές x= x x και y= y y που λένε πόσο απέχει κάθε μεταβλητή από τη μέση τιμή της μετρημένη σε μονάδες τυπικής απόκλισης και αντίστοιχα θα κάναμε με τα μ x, σ x και μ y, σ y για τον πληθυσμό αντί για το δείγμα. Όταν τα x και y συσχετίζονται θετικά ή αρνητικά, τό ίδιο θα κάνουν και οι ανηγμένες μεταβλητές γιατί απλώς μετατοπίσαμε την αρχή των αξόνων και αλλάξαμε μονάδα μέτρησης. Αλλά το ότι οι ανηγμένες μεταβλητές έχουν κοινή αρχή είναι πλεονέκτημα γιατί π.χ. αν συσχετίζονται θετικά, τότε αν η μία είναι θετική, μάλλον θα είναι και η άλλη και παρόμοια αν η μία είναι αρνητική τότε μάλλον θα είναι και η άλλη, οπότε το γινόμενό τους θα πρέπει να είναι πιο συχνά θετικό. Παρόμοια, αν συσχετίζονται αρνητικά, το γινόμενό τους θα πρέπει να είναι πιο συχνά αρνητικό. Τότε, το γινόμενο x y μπορεί να βοηθήσει στο να ορίσουμε ένα μέτρο της συσχέτισης μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων. Η πιο απλή σκέψη είναι να πάρουμε τη μέση τιμή ορίζοντας N = 1 N i=1 x i y i για τον πληθυσμό (εφόσον είναι πεπερασμένος). Ένας άλλος τρόπος για να καταλήξουμε στον παραπάνω ορισμό είναι ο εξής: τα σύνολα x και y των δεδομένων μας μπορούμε να τα δούμε ως ανύσματα ενός αφηρημένου χώρου Ν διαστάσεων. Αν ορίσουμε τα αντίστοιχα μοναδιαία ανύσματα x και y διαιρώντας το καθένα με το μήκος του, τότε τα δεδομένα είναι τόσο πιο συσχετισμένα όσο πιο παράλληλα είναι τα δύο ανύσματα. Ένα μέτρο αυτής της σχέσης είναι το εσωτερικό γινόμενό τους. Αν ορίσουμε τα ανύσματα x και y όχι με βάση τα αρχικά δεδομένα αλλά με τα μετατοπισμένα κατά x και y, το οποίο δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας, τότε το εσωτερικό γινόμενο των αντίστοιχων μοναδιαίων ανυσμάτων γράφεται ως

3 x y= x 1 x, x x,... x 1 x x x... y 1 y, y y,... y 1 y y y... = x 1 x y 1 y x x y y... x 1 x x x... y 1 y y y... Αν πολλαπλασιάσουμε και διαιρέσουμε με Ν τότε στον παρονομαστή θα προκύψει το γινόμενο των τυπικών αποκλίσεων, οπότε παίρνουμε τον προηγούμενο ορισμό για τον πληθυσμό. Αντίστοιχα, για να πάρουμε τα, στον παρονομαστή αντί των διασπορών του συνολικού πληθυσμού, θα πολλαπλασιάσουμε και διαιρέσουμε με -1, καταλήγοντας στη σχέση: r= 1 1 i=1 που είναι το στατιστικό του συντελεστή συσχέτισης για πεπερασμένο δείγμα. Από την παραπάνω εξαγωγή με τη μορφή εσωτερικού γινομένου προκύπτει και μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα: επειδή το εσωτερικό γινόμενο είναι το μήκος της προβολής του ενός ανύσματος πάνω στο άλλο και χρησιμοποιήσαμε μοναδιαία ανύσματα συνεπάγεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης θα είναι πάντα μεταξύ -1 και 1: ρ, r <= 1. Τιμή = 1 σημαίνει απόλυτη συσχέτιση Τιμή =-1 σημαίνει πλήρη αντισυσχέτιση Τιμή = σημαίνει απόλυτη έλλειψη συσχέτισης Από τον ορισμό του συντελεστή συσχέτισης μπορούμε να βρούμε ένα γραμμικό μοντέλο που περιγράφει τη συσχέτιση των δύο συνόλων μετρήσεων με ακρίβεια που περιγράφεται από την τιμή του συντελεστή. Πράγματι, αν θεωρήσουμε το μοντέλο y = ax + b τότε βρίσκουμε ότι y y=ax b a x b=a x x και διαιρώντας κατά μέλη με βρίσκουμε y= y y =a x x =a x Από τον ορισμό του συντελεστή συσχέτισης για δείγμα r= 1 1 i=1 x i y i = 1 1 i=1 x i a x i =a 1 1 i=1 x i y i x i =a 1 Για μεγάλο δείγμα που προσεγγίζει τον πληθυσμό, ο λόγος /(-1) τείνει στη μονάδα. Επίσης, το μέσο τετράγωνο της ανηγμένης μεταβλητής μια σταθερή ποσότητα και, υποθέτοντας κανονική κατανομή του πληθυσμού, μπορεί να δειχθεί ότι τείνει στη μονάδα όταν το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο. Τότε, r=a = y x από όπου εύκολα βρίσκουμε ότι y=r x y r x x

4 δηλαδή, για τους συντελεστές του γραμμικού υποδείγματος ισχύει για μεν την κλίση a=r για δε, την αποτέμνουσα b= y a x όπως και θα περιμέναμε. Αν η κοινή κατανομή των μεταβλητών δεν είναι η διδιάσταση κανονική κατανομή, τότε ισχύει γενικότερα a= r x Γραμμική παλινδρόμηση ελάχιστα τετράγωνα πρόβλεψη Είδαμε πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε ποσοτικά τη γραμμική συσχέτιση (αν υπάρχει) μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων όταν έχουν 1 με 1 αντιστοιχία. Από το συντελεστή συσχέτισης μπορέσαμε να εξάγουμε και την εξίσωση μιας ευθείας που αποτελεί το ακριβέστερο γραμμικό μοντέλο των δεδομένων. Αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος για να καταστρώσουμε ένα γραμμικό μοντέλο για τα δεδομένα μας. Το μοντέλο θέλουμε να είναι τέτοιο ώστε να έχει όσο το δυνατό μικρότερη απόκλιση από τις παρατηρήσεις που κάναμε. Με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να βρούμε τους συντελεστές του μέσα από μια διαδικασία ελαχιστοποίησης μιας συνάρτησης σφάλματος. Αν το μοντέλο που θέλουμε να προσαρμόσουμε στα δεδομένα παρασταθεί ως Y=aX+b και τα δεδομένα μας αποτελούνται από ζεύγη (x i, y i ), τότε για κάθε παρατήρηση i το σφάλμα του μοντέλου θα είναι Y-y i = ax+b-y i. Μπορούμε να ορίσουμε μια συνάρτηση για το συνολικό σφάλμα ως το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων: F = i=1 Y y i = i=1 ax i b y i (κανονικά, είναι η ρίζα της παραπάνω ποσότητας αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία για το συγκεκριμένο θέμα). Δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες τις διαφορές (δηλαδή την παράσταση i=1 Y y i ) γιατί αυτές δε θα έχουν το ίδιο πρόσημο και θα αλληλοαναιρούνται δίνοντας ψευδή εντύπωση για το σφάλμα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το άθροισμα των απόλυτων τιμών των διαφορών, i=1 Y y i το οποίο είναι σωστό, μόνο που τα τετράγωνα είναι πιο εύκολα στο μαθηματικό χειρισμό γιατί δεν παρουσιάζουν ασυνέχεια. Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το συνολικό τετραγωνικό σφάλμα F βρίσκοντας τις καλύτερες παραμέτρους του μοντέλου, a και b. Όπως γνωρίζουμε, αυτές μπορούν να βρεθούν ελαχιστοποιώντας τη F συνάρτηση F ως προς a, b, δηλαδή λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων a = F b = Προκύπτει ότι η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων συμπίπτει με αυτή που προκύπτει από το συντελεστή συσχέτισης. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η παλινδρόμηση είναι πιο γενική διαδικασία γιατί η ανεξάρτητη μεταβλητή μπορεί να είναι τυχαία ή επιλεγμένη βάσει κάποιου προτύπου ενώ ο συντελεστής συσχέτισης αφορά μόνο τυχαίες μετρήσεις. Υπάρχουν δύο ευθείες παλινδρόμησης, η y=r x και η x=r y (δηλαδή η y=r 1 x ) που εν γένει είναι διαφορετικές αλλά προφανώς όσο ο συντελεστής συσχέτισης πλησιάζει το 1 ή -1 τόσο πιο πολύ τείνουν να ταυτιστούν. Αν δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, η ευθεία παλινδρόμησης βρίσκουμε αμέσως ότι είναι μία οριζόντια ευθεία y= y

5 Σχήμα Η οριζόντια γραμμή ενδέχεται να δίνει μηδενικό άθροισμα σφαλμάτων σε σχέση με τα δεδομένα (τα θετικά σφάλματα αναιρούντα από τα αρνητικά) ενώ είναι κάκιστη αναπαράσταση αυτών. Έτσι, το άθροισμα των σφαλμάτων δεν είναι η καλύτερη εκτίμηση του συνολικού σφάλματος για προσαρμογή του μοντέλου βάσει αυτής. Μη γραμμική συσχέτιση Μπορεί να έχουμε μικρό r αλλά να υπάρχει ισχυρή μη γραμμική συσχέτιση. Τη μη γραμμική συσχέτιση μπορούμε να διαπιστώσουμε μετασχηματίζοντας μία δοκιμαστική μη γραμμική σχέση που πιθανολογούμε ότι είναι το κατάλληλο υπόδειγμα, σε γραμμική και κάνοντας γραμμική παλινδρόμηση (=προσαρμογή γραμμικού μοντέλου). Π.χ. αν η σχέση που ανταποκρίνεται στα δεδομένα είναι της μορφής Υ = aχ υπάρχουν δύο τρόποι για να μετατρέψουμε τη σχέση σε γραμμική: α) ορίζουμε τη μεταβλητή Ζ = Χ οπότε έχουμε το μοντέλο Υ = az β) παίρνουμε λογαρίθμους logy = loga+logx και έχουμε το μοντέλο Υ' = Α + X', όπου Χ' = logx, Y' = logy, A = loga. κάνοντας μη γραμμική παλινδρόμηση, προσαρμόζοντας το πιθανολογούμενο μοντέλο με ελάχιστα τετράγωνα Μπορεί να οριστεί και μη γραμμικός συντελεστής συσχέτισης ως εξής: r = y est y y y όπου y est η καμπύλη παλινδρόμησης (το μοντέλο) που προσαρμόζουμε στα δεδομένα. Πρακτικός υπολογισμός του r Ο γραμμικός συντελεστής συσχέτισης μπορεί να γραφεί και ως εξής, διευκολύνοντας τον υπολογισμό του στην πράξη, π.χ. με το Excel ή το OpeOfficeCalc: xy x y r= [ x x [ [ y y ]

6 Συσχέτιση =/= Αιτιακή σχέση! Επειδή, βάσει της συσχέτισης δύο μεταβλητών x και y μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μία για να προβλέψουμε μια πιθανή τιμή της άλλης, λέμε ότι η y εξηγείται από τη x, και πιο συγκεκριμένα, το r μας δίνει το ποσοστό της διασποράς του y που εξηγείται από το x. Αν και έχει καθιερωθεί, αυτή η ορολογία δεν είναι ακριβής. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ των x και y. Το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης λέγεται και συνδιακύμανση των x και y. Αξιοπιστία συντελεστή συσχέτισης (έλεγχος υποθέσεων) Όπως και με τα άλλα στατιστικά, μπορούμε να ορίσουμε το επίπεδο σημαντικότητας του συντελεστή συσχέτισης. Ακόμη και σε τυχαίο δείγμαμπορούμε να βρούμε, ασθενείς έστω, συσχετίσεις. Για να ποσοτικοποιήσουμε την εμπιστοσύνη του συντελεστή συσχέτισης, πρέπει να βρούμε τι πιθανότητα υπάρχει να προκύψει η τιμή του κατά τύχη. Μπορούμε να υπολογίσουμε μια θεωρητική κατανομή δειγματοληψίας για το σκοπό αυτό, δηλαδή: υποθέτουμε τυχαία δείγματα (x, y) τα x, y σχηματίζουν πληθυσμό με κανονική κατανομή τα x, y είναι ασυσχέτιστα (ρ = ) Τότε, μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα να λάβουμε συγκεκριμένες τιμές του r για τυχαία δείγματα με διάφορα μεγέθη ή βαθμούς ελευθερίας. Αυτή η πιθανότητα δίνεται σε πίνακες που περιέχουν κρίσιμες τιμές του r. Στην αριστερή στήλη δίνονται οι βαθμοί ελευθερίας df = -1 και οι επόμενες στήλες αντιστοιχούν σε πιθανότητες 5%,.5%, 1% και.5% να λάβουμε τιμή του συντελεστή ίση ή μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο df. Αυτές οι τιμές προκύπτουν με τη βοήθεια της κατανομής t. Για να μπορούμε να δώσουμε συντελεστή συσχέτισης με συγκεκριμένη εμπιστοσύνη πρέπει τα δείγματα να επιλέγονται τυχαία. Η εμπιστοσύνη μας λέει όχι μόνο τη σημαντικότητα ενός συγκεκριμένου συντελεστή αλλά δίνει και ανάλογη πληροφορία για ομάδες συντελεστών: έστω ότι αναζητούμε συσχετίσεις μεταξύ 1 μεταβλητών (π.χ. δημογραφική έρευνα που περιλαμβάνει εισόδημα, ηλικία, χρόνια εκπαίδευσης κλπ) με επίπεδο εμπιστοσύνης 5%. Οι συνδυασμοί τους είναι. Αν βρούμε 3 σημαντικές συσχετίσεις, αυτό δεν είναι σημαντικό αποτέλεσμα γιατί αναμένεται το 5% των συσχετίσεων, εν προκειμένω 3.3, να βρεθούν σημαντικές κατά τύχη. Εμπιστοσύνη πρόβλεψης βάσει γραμμικού υποδείγματος Όπως και για το συντελεστή συσχέτισης, έτσι και για τις προβλέψεις βάσει γραμμικής παλινδρόμησης, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει κατά τύχη. Αντιμετώπιση: * Μπορούν να οριστούν διαστήματα εμπιστοσύνης για τις προβλέψεις. * Διασταύρωση: χρήση εξίσωσης παλινδρόμησης βάσει ενός δείγματος για προβλέψεις με βάση ένα άλλο δείγμα και σύγκριση προβλέψεων με το άλλο δείγμα (εκτιμώμενο y(x) με πραγματικό y). Το γενικό κριτήριο ελέγχου, του χ Ορισμός και χρήση του χ Τα κριτήρια ελέγχου (z, t, F) που έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα έχουν περιορισμούς ως προς τα δείγματα (ίσες διασποράς, μέγεθος) και την κανονικότητα του πληθυσμού. Για να κάνουμε ελέγχους εκεί όπου οι προϋποθέσεις αυτές παραβιάζονται, εφαρμόζουμε το κριτήριο του χ.

7 Το χ μας λέει τι πιθανότητα έχουμε να πάρουμε το συγκεκριμένο δείγμα από πληθυσμό με συγκεκριμένη κατανομή. Το χ χρησιμεύει σε περιπτώσεις όπου οι άλλοι έλεγχοι δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν, π.χ. όταν τα δεδομένα είναι κατηγοριοποιημένα σε μη ποσοτικές κατηγορίες, ή όταν τα δεδομένα δεν έχουν κανονική κατανομή ή ίσες διακυμάνσεις. Ορισμός: = [ f i F i ] i=1 F i όπου F η προβλεπόμενη και f η παρατηρούμενη συχνότητα για μια κατηγορία. Εύκολα βλέπουμε ότι πρόκειται για άθροισμα τετραγώνων των ποσοστιαίων διαφορών συχνοτήτων, σταθμισμένων με τις θεωρητικές συχνότητες. Παράδειγμα: Προβλέπουμε (π.χ. με βάση στοιχεία του DNA) ότι ο τοπικός πληθυσμός θα έχει % μελαχροινούς, % ξανθούς και % κοκκινομάλληδες. Αν πάρουμε ένα δείγμα από 5 άτομα, περιμένουμε να βρούμε, και 1, αντίστοιχα αυτό είναι η θεωρία μας ή η μηδενική υπόθεση. Από τυχαίο δείγμα βρίσκουμε 3, 15 και 5. Τότε υπολογίζουμε f F f-f (f-f) (f-f) /F Άρα, χ =.75 Έχουμε τρεις κατηγορίες, άρα βαθμούς ελευθερίας. Ανατρέχουμε σε πίνακες κρίσιμων σημείων της κατανομής του χ που έχουν την ίδια λογική όπως και οι άλλοι που έχουμε δει ως τώρα και βλέπουμε για df = Βλέπουμε ότι υπάρχει.5% πιθανότητα να προκύψει τιμή πάνω από κατά τύχη, άρα η παρατηρούμενη διαφορά είναι σημαντική και η αρχική θεωρία απορρίπτεται. Άλλο παράδειγμα. Διατυπώνεται η θεωρία ότι το Σαββατοκύριακο τα τροχαία αυξάνονται. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για σαφή αριθμητική πρόβλεψη άρα διατυπώνουμε μηδενική υπόθεση βάσει ομοιόμορφης κατανομής = κάθε μέρα ίδια πιθανότητα ατυχημάτων και συγκρίνουμε αντίστοιχη πρόβλεψη με συγκεκριμένο δείγμα. Π.χ. αν είχαμε 7 παρατηρήσεις, σύμφωνα με τη μηδενική υπόθεση θα είχαμε 1 τροχαία την ημέρα. Προσοχή! Όπως είναι διατυπωμένο το κριτήριο, δεν έχει σημασία η σειρά των κατηγοριών, άρα αν τους αλλάξουμε τη σειρά, πάλι την ίδια τιμή θα πάρουμε Πρέπει να κυττάζουμε πάλι τα δεδομένα για να δούμε αν όντως επιβεβαιώνουν την εναλλακτική υπόθεση εκτός από το να διαψεύδουν τη μηδενική. Π.χ. δοκιμάζουμε ζιζανιοκτόνο για συγκεκριμένα φυτά και μετράμε τον πληθυσμό πριν και μετά. Η μηδενική υπόθεση θα ήταν ότι δεν υπήρχε μεταβολή στους σχετικούς πληθυσμούς. Κάθε σημαντική μεταβολή θα τη διαψεύσει, αλλά μπορεί να μην είναι η επιθυμητή (δηλαδή, το ζιζανιοκτόνο να σκοτώνει λάθος φυτά!)

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα