Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1"

Transcript

1 11 EEXOT Τόμος 64, (1): 11-16, 2013 Η επίδραση της ανάπτυξης στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης και της παραμόρφωσης του θωρακικού κλωβού: οι επιπτώσεις στην παθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1 1 Τμήμα Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», 2 Τμήμα Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» 3 Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, Κύμη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιχειρήσει να ποσοτικοποιήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας και της γωνίας Cobb, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε αυτήν τη συσχέτιση. Στη δική μας σειρά παρατηρήσαμε ότι σε νεότερα παιδιά από τον μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση, υπάρχει ασυμφωνία στις μετρήσεις του σκολιόμετρου στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού) με τη μορφολογία αυτής καθεαυτής της σπονδυλικής στήλης. ηλαδή, ενώ υπάρχει πλευρικός ύβος, δεν παρατηρείται κύρτωμα στη ΣΣ ούτε μετρήσιμη γωνία Cobb στις ακτινογραφίες, δυσαναλογία που χάνεται όμως σε μεγαλύτερα παιδιά. Με βάση αυτήν την παρατήρηση υποθέσαμε ότι στα σκολιωτικά παιδιά η συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του θωρακικού κλωβού και αυτής της ΣΣ είναι ασθενής σε νεότερα παιδιά και το αντίστροφο. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 83 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας τα 13.4 έτη (εύρος 7-18) στα οποία παρατηρήθηκε ύβος κατά τη μέτρηση με το σκολιόμετρο. Η παραμόρφωση της ΣΣ εκτιμήθηκε με τη μέτρηση της θωρακικής γωνίας Cobb από τις οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες της ΣΣ. Ο θωρακικός κλωβός (ΘΚ) εκτιμήθηκε μετρώντας τον πλευρικό δείκτη (Π ) στην κορυφή του θωρακικού κυρτώματος από τις πλάγιες ακτινογραφίες της Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Θεόδωρος Β. Γρίβας ΣΣ. Ο Π ορίζεται ως ο λόγος των δύο αποστάσεων (d1/ d2). Η πρώτη (d1) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του σπονδυλικού σώματος του σπονδύλου που αντιστοιχεί στο πιο μακρινό σημείο του περιγράμματος της περισσότερο προεξέχουσας πλευράς και αυτού του ιδίου σημείου. Η δεύτερη (d2) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του ίδιου σπονδυλικού σώματος και του πιο μακρινού σημείου του περιγράμματος της λιγότερο προεξέχουσας πλευράς. Έγινε γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης με και χωρίς την επίδραση του μεταβλητού παράγοντα «ηλικία». ιαχωρίστηκε το δείγμα μας σε δύο υποομάδες, που αποτελείται από νεότερους (7-13 ετών) και μεγαλύτερους συμμετέχοντες (14-18 ετών) από τον μέσο όρο ηλικίας. Πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή μονοπαραγοντική γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης για κάθε υποομάδα, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της ηλικίας στη γωνία Cobb και στη συσχέτιση του Π. Αποτελέσματα: 25% των ασθενών με στροφή του κορμού 7 είχαν καμπύλη στη ΣΣ <10 ή είχαν ευθεία ΣΣ. Η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής «θωρακική γωνία Cobb» με την ανεξάρτητη μεταβλητή «Π» χωρίς την επίδραση της εξαρτημένης μεταβλητής «ηλικία» δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Μετά τον διαχωρισμό του δείγματος η γραμμική συσχέτιση ήταν στατιστικά σημαντική στην ηλικιακή ομάδα έτη (p<0.03). Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη έχει σημαντική επίδραση στη συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής παραμόρφωσης και της παραμόρφωσης της ΣΣ στα κορίτσια με ιδιοπαθή σκολίωση. Για αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν επιχειρείται να εκτιμηθεί η παραμόρφωση της ΣΣ από μετρήσεις

2 12 E.E.X.O.T., Τόμος 64, Τεύχος 1, 2013 Εικόνα 1: (α) πλάγια σπονδυλική ακτινογραφία περιέχουσα τη θωρακική μοίρα της ΣΣ και (β) η σχηματογραφική απεικόνιση αυτής της ακτινογραφίας με το σημείο του διπλού περιγράμματος των πλευρών (Σ ΠΠ), δηλαδή η ακτινολογική απεικόνιση του πλευρικού ύβου και ο πλευρικός δέκτης (d1/d2). της επιφάνειας του κορμού. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης εμπλέκουν τον ρόλο του θώρακα, καθώς φαίνεται ότι η παραμόρφωση του ΘΚ προηγείται της παραμόρφωσης της ΣΣ στην παθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης (ΙΣ). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιχειρήσει να ποσοτικοποιήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας και της γωνίας Cobb σε ασθενείς με ΙΣ Έχουν αναπτυχθεί πολλές μη επεμβατικές μέθοδοι και μαθηματικά μοντέλα, προκειμένου να προβλεφθεί η γωνία Cobb από την παραμόρφωση της κορμικής επιφάνειας. Η χρήση του σκολιομέτρου, η τοπογραφία Moire, το ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης της μορφής (Integrated Shape-Imaging System-ISIS) 8, οι πιο προηγμένοι σαρωτές κορμού 360 4,11 και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝ ) 12 αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όλα αυτά έχουν αναπτυχθεί, επειδή οι επανειλημμένες ακτινογραφίες, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παρακολούθηση των σκολιωτικών ασθενών, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ως συνέπεια αυξημένης δόσης ιονίζουσας ακτινοβολίας 13. Σε μια πρόσφατη αναφορά ο Bunnel ισχυρίζεται ότι: «έχει γίνει φανερό από πολλές αναφορές, ότι αν και υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κλινικής παραμόρφωσης και των ακτινολογικών μετρήσεων, η τυπική απόκλιση είναι τόσο υψηλή, ώστε να μην είναι δυνατόν να προβλεφθεί με αξιοπιστία το μέγεθος της καμπύλης από την επιφανειακή τοπογραφία σε οποιονδήποτε ασθενή και με οποιαδήποτε τεχνική» 5,9,14,15, Ο Bunnel αναφέρει επίσης ότι γενικά η κλινική παραμόρφωση είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση τη γωνία Cobb στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της σκολίωσης 14. Αν και η ΙΣ ορίζεται ως το πλάγιο κύρτωμα της ΣΣ με σύμφωνη στροφή των σπονδύλων 19, η ασυμμετρία περιλαμβάνει και άλλες δομές όπως τον θωρακικό κλωβό (ΘΚ), τους μύες, τα σπλαγχνικά όργανα, τον λιπώδη ιστό και το δέρμα, με τρόπο που είναι μοναδικός για κάθε ασθενή και αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, καθώς η παραμόρφωση εξελίσσεται 12. Είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες μελέτες, που συσχετίζουν την παραμόρφωση της κορμικής επιφάνειας με τη γωνία Cobb εκτιμούν αυτήν τη συσχέτιση, χωρίς να εξετάζονται τα άλλα στοιχεία της ασυμμετρίας του κορμού και οι πιθανές τους αιτιολογικές επιπτώσεις. Ενώ η παραμόρφωση της επιφάνειας φαίνεται να συσχετίζεται με την παραμόρφωση της ΣΣ στις περισσότερες μελέτες, εμείς παρακολουθήσαμε ότι σε κάποια νεότερα παιδιά από τον μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση, υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των μετρήσεων του θωρακικού σκολιόμετρου και της γωνίας Cobb 20. Αν και αυτά τα παιδιά παρουσίασαν μία αξιοσημείωτη ασυμμετρία του θώρακα, βρέθηκαν ότι έχουν ευθεία ΣΣ στις οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες σε όρθια θέση. Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, υποθέτουμε ότι στον σκολιωτικό πληθυσμό η συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του ΘΚ και αυτής της ΣΣ είναι αδύναμη σε νεότερα παιδιά και αντίστροφα. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Αξιολογήθηκαν οι οπισθιοπρόσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες της ΣΣ από 83 κορίτσια που κλήθηκαν για επανεξέταση μετά από τον μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση, προκειμένου να καθοριστεί η επίδραση της ηλικίας στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του ΘΚ και αυτής της ΣΣ. Η μέση ηλικία των εξετασθέντων κοριτσιών ήταν τα 13.4 έτη (εύρος 7-18). Όλα είχαν ασυμμετρία του κορμού 7 σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιοχές της ΣΣ (θωρακική, θωρακοοσφυϊκή, οσφυϊκή), όπως αυτή μετρήθηκε με το σκολιόμετρο και εκφράζεται ως στροφή του κορμού (Angle of Trunk Indication ATI ή ATR Angle of Trunk Rotation). Η παραμόρφωση της ΣΣ αξιολογήθηκε με τη μέτρηση της γωνίας Cobb από τις οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες της ΣΣ. Η παραμόρφωση του ΘΚ εκτιμήθηκε από τις πλάγιες ακτινογραφίες της ΣΣ με τη μέτρηση του Π στην κορυφή του θωρακικού κυρτώματος. Ο Π ορίζεται ως ο λόγος των δύο αποστάσεων (d1/d2). Η πρώτη (d1) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του σπονδυλικού σώματος του σπονδύλου που αντιστοιχεί στο πιο μα-

3 η επιδραση τησ αναπτυξησ στην παθογενεια τησ ιδιοπαθουσ σκολιωσησ 13 Εικόνα 2: Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής γωνίας Cobb και του Π στις ηλικιακές ομάδες παιδιών των 7-13 και ετών. κρινό σημείο του περιγράμματος της περισσότερο προεξέχουσας πλευράς και αυτού του ιδίου σημείου. Η δεύτερη (d2) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του ίδιου σπονδυλικού σώματος και του πιο μακρινού σημείου του περιγράμματος της λιγότερο προεξέχουσας πλευράς 20, (Εικόνα 1). Η κανονικότητα των δεδομένων ελέγχθηκε με το τεστ Shapiro-Wilk. Καμία μεταβλητή δεν παρέκκλινε από την κανονική κατανομή. Το μέγεθος της συσχέτισης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής «γωνίας Cobb» και των ανεξάρτητων μεταβλητών «Π» και «ηλικία» εκτιμήθηκε από τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης του Pearson. Μετά τον υπολογισμό της μέσης ηλικίας, χωρίστηκε το δείγμα σε δύο υποομάδες, που αποτελείται από νεότερους και μεγαλύτερους ασθενείς. Για κάθε υποομάδα πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή μονοπαραγοντική γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της ηλικίας στη γωνία Cobb και στη συσχέτιση του Π. Η συνολική σημασία των μοντέλων βασίστηκε στον υπολογισμό της στατιστικής F. Όλα τα στατιστικά στοιχεία ήταν δύο όψεων και θεωρήθηκαν σημαντικά αν το p-value ήταν μικρότερο από Η ανάλυση έγινε με την χρήση Stata (Έκδοση 9.0, Stata Corporation, College Station, TX 77845, ). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14 από τα 83 κορίτσια είχαν ευθεία ΣΣ, 7 βρέθηκαν με κύρτωμα <10, ενώ 31 είχαν θωρακικά, 10 θωρακοοσφυϊκά και 21 οσφυϊκά κυρτώματα. Τα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων κοριτσιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής «θωρακική γωνία Cobb» και της ανεξάρτητης μεταβλητής «Π» χωρίς προσαρμογή για την ηλικία δεν ήταν στατιστικά σημαντική (συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson r=0.197, p=0.077). Το ίδιο ίσχυε και για τις συσχετίσεις μεταξύ της θωρακοοσφυϊκής γωνίας Cobb και Π και μεταξύ οσφυϊκής γωνίας Cobb και Π (r=0.105, p=0.350, r=0.052, p=0.642, αντίστοιχα), Πίνακας 2. Μετά τον υπολογισμό της μέσης ηλικίας (14 ετών), διαχωρίστηκαν δύο υποομάδες: ομάδα Α (7-13 ετών, 37 άτομα, 44.58%) και ομάδα Β (14-18 ετών, 46 άτομα, 55.42%). Μετά τον διαχωρισμό, τα αποτελέσματα των μοντέλων της μονοπαραγοντικής γραμμικής παλινδρόμησης των διαφόρων γωνιών Cobb και Π για κάθε ηλικιακή ομάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η μόνη στατιστικά σημαντική γραμμική συσχέτιση ήταν αυτή μεταξύ της θωρακικής γωνίας Cobb και του Π στην ηλικιακή ομάδα των ετών (προβλεπόμενη θωρακική γωνία Cobb = * (Π ). Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής γωνίας Cobb και Π παρουσιάζεται γραφικά στην Εικόνα 2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ανεύρεση των παραμορφώσεων της ΣΣ με τη χρήση διαφόρων προγραμμάτων μαζικού προληπτικού ελέγχου είναι μία δύσκολη υπόθεση. Αρχικά η δοκιμασία της πρόσθιας επίκυψης και αργότερα η χρήση μεθόδων ανάλυσης του σχήματος της ράχης, όπως το σκολιόμετρο και η τοπογραφία Moire, συνοδεύτηκαν από αυξημένο αριθμό ψευδών θετικών αποτελεσμάτων, αυξημένο αριθμό επανεξετάσεων και περιττών ακτινογραφιών 17. Τα πιο προηγμένα τρισδιάστατα υποβοηθούμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές προγράμματα και οι διάφοροι σαρωτές σώματος ποσοτικοποιούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μορφολογία της επιφάνειας του κορμού και έγινε προσπάθεια, για να συσχετιστούν αυτά τα ευρήματα με την παραμόρφωση της ΣΣ. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι σε νεότερα παιδιά η συσχέτιση της επιφανειακής και της σπονδυλικής παραμόρφωσης είναι αδύναμη και γίνεται ισχυρότερη, καθώς τα

4 14 E.E.X.O.T., Τόμος 64, Τεύχος 1, 2013 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά της ηλικίας, του Π, της θωρακικής, της θωρακοοσφυϊκής και της οσφυϊκής γωνίας Cobb των εξετασθέντων κοριτσιών (n=83) με διάφορους τύπους κυρτωμάτων. παιδιά μεγαλώνουν. Ως εκ τούτου σε νεότερα παιδιά με ασυμμετρία στην επιφάνεια του κορμού, η πρόβλεψη της παραμόρφωσης της ΣΣ μόνο από την τοπογραφία επιφάνειας είναι ανακριβής, επειδή απλά η τοπογραφία της επιφανείας αποκαλύπτει την παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού και της ΣΣ μαζί. Επιπλέον η γωνία Cobb από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει το σύνολο της παραμόρφωσης της επιφάνειας από τα 83 κορίτσια (16,9%) στη μελέτη μας είχαν ευθεία ΣΣ, αν και οι μετρήσεις του σκολιομέτρου (ATI ή AΤR) ήταν 7. Αν προστεθούν και τα 7 κορίτσια με κύρτωμα της ΣΣ <10, τότε προκύπτει ότι 21 κορίτσια (25%) με ATI ή AΤR 7 είχαν κύρτωμα της ΣΣ <10 ή είχαν μια ευθεία ΣΣ. Ο Π περιγράφει με σαφήνεια την παραμόρφωση του ΘΚ και όταν η τιμή του είναι >1, τότε αυτό δείχνει την ύπαρξη ασυμμετρίας της επιφάνειας, η οποία είναι ο κύριος δείκτης για παραπομπή για επανεξέταση μετά από την εφαρμογή του μαζικού μαθητικού προληπτικού ελέγχου για σκολίωση 20. Ο Π είναι ένα ακτινολογικό σημείο και για αυτό δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του μαζικού μαθητικού προληπτικού ελέγχου για σκολίωση. Έχει όμως νόημα όταν μελετάται η σχέση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας του κορμού και αυτής της ΣΣ. Ο ρόλος του ΘΚ στην παθογένεια της ΙΣ έχει επισημανθεί στο παρελθόν Η ανάπτυξη της θωρακικής μοίρας της ΣΣ και η ανάπτυξη του ΘΚ σχετίζονται άμεσα και φαίνεται ότι η διαταραχή της ανάπτυξης του ενός επάγει παραμόρφωση και στο άλλο 28. Η πρόσδεση είτε μιας πλευράς, είτε μονόπλευρα της ΣΣ παράγει τόσο σκολίωση όσο και παραμόρφωση του ΘΚ 29. Η παραμόρφωση που προκαλείται από τη μονομερή πρόσδεση των πλευρών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν, που προκαλείται από την μονόπλευρη πρόσδεση των εγκαρσίων αποφύσεων της ΣΣ. Αυτό μπορεί να είναι συνέπεια του μακρύτερου μοχλοβραχίονα ροπής, που παρέχεται από τις πλευρές, παράγοντας έτσι μία μεγαλύτερη ροπή κάμψης για να παραμορφώσει τη θωρακική μοίρα της ΣΣ 28.Η ΣΣ και οι πλευρές συνεργάζονται αποτελεσματικά στην αναπνοή σαν μία δυναμική δομή κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις 30. Όταν ο θώρακας παραμορφώνεται σημαντικά, η δυναμική του συστήματος αλλάζει, εμποδίζοντας την κανονική αναπνοή και την ανάπτυξη των πνευμόνων 28. Ο Sevastik και συν. προκάλεσαν πειραματικά σκολίωση σε νεαρά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας, είτε με οστεοτομίες πλευρών και παρεμβάλλοντας έναν μεταλλικό δακτύλιο στο κενό της οστεοτομίας επιμηκύνοντας ασύμμετρα τις πλευρές, είτε από το μονόπλευρο κόψιμο 3 μεσοπλεύριων νεύρων 31,32. Επιπλέον, οι ανωμαλίες στην ανάπτυξη της αιματικής παροχής του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος ενοχοποιήθηκαν στην παθογένεια της εξελισσόμενης δεξιάς θωρακικής σκολίωσης των θηλέων 27. Αντίθετα τα νήπια που πάσχουν από σύνδρομο θωρακικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε σπονδυλοδεσία για την σκολίωση, μπορεί να συνεχίσουν να αναπτύσσουν σημαντική θωρακική υποπλασία, περιοριστική πνευμονοπάθεια και αναπνευστική ανεπάρκεια κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή και να υποστούν πρόωρο θάνατο 30. Μια καλύτερη κατανόηση αυτής της αμοιβαίας συσχέτισης μεταξύ της ανάπτυξης του ΘΚ και της θωρακικής μοίρας της ΣΣ δεν έχει ποτέ ποσοτικοποιηθεί. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η οποία περιλαμβάνει μικρές καμπύλες,

5 η επιδραση τησ αναπτυξησ στην παθογενεια τησ ιδιοπαθουσ σκολιωσησ 15 συσχετίζουν την ανάπτυξη του ΘΚ και της παραμόρφωσης της ΣΣ, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι η παραμόρφωση του ΘΚ προηγείται της παραμόρφωσης της ΣΣ στην παθογένεια της ΙΣ, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ότι η παθογένεια θα μπορούσε να εντοπίζεται στην ΣΣ. Η ηλικία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και έχει συγκεκριμένη επίδραση, δεδομένου ότι επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας του κορμού και αυτής της ΣΣ. Στα νεαρότερα παιδιά αυτή η συσχέτιση είναι πολύ αδύναμη, ενώ είναι ισχυρότερη στα μεγαλύτερα παιδιά. Αυτό το σημαντικό εύρημα της ύπαρξης σημαντικής παραμόρφωσης του ΘΚ, χωρίς ταυτόχρονη παραμόρφωση της ΣΣ σε νεαρότερα παιδιά παραπεμπόμενα για επανεξέταση μετά από προληπτικό έλεγχο στο σχολείο για σκολίωση, απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Θα πρέπει να διεξαχθεί μια επιμήκης μελέτη, η οποία να διακρίνει το ποσοστό των παιδιών που θα αναπτύσσουν με την πάροδο του χρόνου σκολίωση και τους πιθανούς υπεύθυνους παράγοντες. Ως αποτέλεσμα της επίδρασης της ανάπτυξης στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της θωρακικής κορμικής επιφάνειας και αυτής της ΣΣ, η προγνωστική αξία των υφιστάμενων τύπων, που υπολογίζουν τη γωνία Cobb από μετρήσεις της κορμικής επιφάνειας είναι μικρή. Συνεπώς η σύστασή μας είναι να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της ανάπτυξης κατά την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων, διαφορετικά δεν μπορεί να είναι ακριβής. Ένα πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι η εφαρμογή του προγράμματος μαζικού μαθητικού προληπτικού ελέγχου στο σχολείο για σκολίωση σε νεαρότερα παιδιά είναι επωφελής, τουλάχιστον για αιτιολογική διερεύνηση της ιδιοπαθούς σκολίωσης. Αυτή η μελέτη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και τα παραπάνω ευρήματα δεν θα είχαν οδηγήσει σε αποτελέσματα, αν τα νεαρότερα παιδιά δεν είχαν ελεγχθεί στο μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση. Επίσης αυτά τα ευρήματα έχουν σημασία για τη συντηρητική θεραπεία με κηδεμόνα όταν αυτή ενδείκνυται σε νεαρότερα σκολιωτικά παιδιά. Η διόρθωση της πιο έντονης παραμόρφωσης του ΘΚ, η οποία αντιμετωπίζεται από τον κηδεμόνα θα μπορούσε εύκολα να αποτρέψει την επιδείνωση του λιγότερου παραμορφωμένου «κεντρικού άξονα», που είναι η ΣΣ σε πρώιμο στάδιο. Συμπερασματικά η ανάπτυξη φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του ΘΚ και της παραμόρφωσης της ΣΣ στα κορίτσια με ιδιοπαθή σκολίωση. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας του θώρακα και αυτής της ΣΣ είναι αδύναμη σε νεαρότερα παιδιά, υποδεικνύοντας ότι η παραμόρφωση του ΘΚ προηγείται αυτής της ΣΣ στην παθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Burwell RG, James NJ, Johnson F, Webb JK, Wilson YG: Standardized trunk asymmetry scores a study Πίνακας 2: Συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής, θωρακοοσφυϊκής γωνίας Cobb και οσφυϊκής γωνίας Cobb και Π. of back contour in healthy children. J Bone Joint Surg 1983, 65B: Pearsall DJ, Reid JG, Hedden DM: Comparison of three non-invasive methods for measuring scoliosis. Phys Ther 1992, 72: Denton TE, Randall FM, Deinlein DA: The use of instant Moire photographs to reduce exposure from scoliosis radiographs. Spine 1992, 17: Dawson EG, Kropf MA, Purcell G, Kabo JM, Kanim LEA, Burt C: Optoelectronic evaluation of trunk deformity in scoliosis. Spine 1993, 18: Korovessis PG, Stamatakis MV: Prediction of scoliotic Cobb angle with the use of the scoliometer. Spine 1996, 21: Scutt ND, Dangerfield PH, Dorgan JC: The relationship between surface and radiological deformity in adolescent idiopathic scoliosis: effect of change in body position. Eur Spine J 1996, 5: Stokes IAF, Moreland MS: Concordance of back surface asymmetry and spine shape in idiopathic scoliosis. Spine 1989, 14: Theologis TN, Fairbank JCT, Turner-Smith AR, Pantazopoulos T: Early detection of progression in adolescent idiopathic scoliosis by measurement of changes in back shape with the Integrated Shape Imaging System scanner. Spine 1997, 22: Sapkas G, Papagelopoulos PJ, Kateros K, Koundis GL, Boscainos PJ, Koukou UI, Katonis P: Prediction of Cobb angle in idiopathic adolescent scoliosis. Clin Orthop Relat Res 2003, 411: Goldberg CJ, Kaliszer M, Moore DP, Fogarty EE, Dowling FE: Surface Topography, Cobb Angles and Cosmetic Change in Scoliosis. Spine 2001, 26(4):E55-E Ponset P, Delorme S, Ronsky JL: Reconstruction of laser-scanned 3D torso topography and stereo-radiographical spine and rib-cage geometry in scoliosis. Comp Meth Biol Biomed Eng 2000, 4: Jaremko JL, Ponset P, Ronsky J, Harder J, Dansereau J, Labelle H, Zernicke RF: Estimation of Spinal Deformity in Scoliosis from Torso Surface Cross Sections. Spine 2001, 26(14): Levy AR, Goldberg MS, Mayo NE, Hanley JA, Poitras B: Reducing the lifetime risk of cancer from spinal

6 16 E.E.X.O.T., Τόμος 64, Τεύχος 1, 2013 Πίνακας 3: Μοντέλο μονοπαραγοντικής γραμμικής παλινδρόμησης ανά ηλικιακή ομάδα. Η γωνία Cobb της θωρακικής, της θωρακοοσφυϊκής και της οσφυϊκής μοίρας είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο Π είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. radiographs among people with adolescent idiopathic scoliosis. Spine 1996, 21: Bunnell WP: Selective screening for scoliosis. Clin Orthop 2005, 434: Bunnell WP: An objective criterion for scoliosis screening. J Bone Joint Surg 1984, 66A: Lonstein JE: Why school screening for scoliosis should be continued. Spine 1199, 13: Karachalios T, Sofianos I, Roidis N, Sapkas G, Korres D, Nikolopoulos K: Ten-Year Follow-Up Evaluation of a School Screening Program for Scoliosis. Is the forward bending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis? Spine 1999, 24: Samuelsson L, Noren L: Trunk rotation in scoliosis: The influence of curve type and direction in 150 children. Acta Orthop Scand 1997, 68: Stokes IAF: Three dimentional terminology of spinal deformity: a report presented to Scoliosis Research Society by the Scoliosis Research Society Working Group on 3-D terminology of spinal deformity. Spine 1994, 19: Grivas TB, Dangas S, Polyzois BD, Samelis P: The Double Rib Contour Sign (DRCS) in lateral spinal radiographs: aetiologic implications for scoliosis. Stud Health Technol Inform 2002, 88: Agadir M, Sevastic B, Sevastic JA, Persson A, Isberg B: Induction of scoliosis in the growing rabbit by unilateral rib-growth stimulation. Spine 1988, 13: Grivas TB, Burwell RG, Vasiliadis ES, Webb JK: A segmental radiological study of the spine and rib cage in children with progressive Infantile Idiopathic Scoliosis. Scoliosis 2006, 1(1): Grivas TB, Burwell RG, Purdue M, Webb JK: A segmental analysis of thoracic shape in chest radiographs of children. Changes related to spinal level, age, sex, side and significance for scoliosis. J Anat 1992, 178: Pal GP: Mechanism of production of scoliosis: a hypothesis. Spine 1991, 16: Sevastic JA, Aaro S, Lindholm ST, Dalhborn M: Experimental scoliosis in growing rabbits by operations on the rib cage. Clinical Orthopaedics 1987, 136: Stokes IAF, Dansereau J, Moreland MS: Rib cage asymmetry in idiopathic scoliosis. Proceedings of the Combined Meeting of Scoliosis Research Society and European Spinal Deformities Society, September Amsterdam Korovessis P, Iliopoulos P, Koureas G, Zacharatos S, Stergiou P: Evolution of Anterior Chest Wall Blood Supply in Female Adolescents With Progressive Right-convex Thoracic Idiopathic Scoliosis. J Spinal Disord Tech 2007, 20: Mehta P, Snyder BD, Callender NN, Bellardine CL, Jackson AC: The Reciprocal Relationship between Thoracic and Spinal Deformity and Its Effect on Pulmonary Function in a Rabbit Model: A Pilot Study. Spine 2006, 31: Braun JT, Hines JL, Akyuz E, Vallera C, Ogilvie JW: Relative versus absolute modulation of growth in the fusionless treatment of experimental scoliosis. Spine 2006, 31(16): Campbell RM, Smith MD, Mayes TC, Mangos JA, Willey-Courand DB, Kose N, Pinero RF, Alder ME, Duong HL, Surber JL: The characteristics of thoracic insufficiency syndrome associated with fused ribs and congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 2003, 85A: Sevastik J, Agadir M, Sevastik B: Effects of rib elongation on the spine: I. Distortion of the vertebral alignment in the rabbit. Spine 1990, 15: Sevastik J, Agadir M, Sevastik B: Effects of rib elongation on the spine: II. Correction of scoliosis in the rabbit. Spine 1990, 15:826-9.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, MSc, PT

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, MSc, PT ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, MSc, PT Certified Schroth Therapist (BSPTS) Certified Schroth Best Practice Therapist Certified SEAS Therapist Certified McKenzie Therapist Disclosures I have nothing to disclose. International

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist MSc, PT Συνήθης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης. συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με

Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης. συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με στόχο τελικό την πρόληψη ή τη αιτιολογική θεραπεία. R Geoffrey

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Γ. ΣΑΠΚΑΣ Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβούν και να

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ Το παιδί µου «γέρνει», «στραβώνει» η πλάτη του, πάσχει από «σκολίωση», µια συνειρµική έκφραση που ακούγεται από τους γονείς των παιδιών, λόγω σχολείου, κακού θρανίου κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γεώργιος Σάπκας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων συνοδεύεται από σημαντικές εμβιομηχανικές και βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Νίκος Αγγελούσης Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τις εφαρμογές της μηχανικήςστιςκινήσειςπουπραγματοποιείτο σώμα του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο».

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο». 106 4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Α. Μαλακάση

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 4η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης

Διαβάστε περισσότερα

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Contact Person ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 17.00-19.15 1η Συνεδρία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ O01 ORAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Ζήκου Αναστασία, Μούκα Γεωργία, Τολιόπουλος Διονύσιος, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1,

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1, 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια συνήθης επιπλοκή

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type Contact Person Aναρτημένες Ανακοινώσεις ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ P01 POSTER ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ (CAUDAL REGRESSION SYNDROME) NΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Λευκωσία P02 POSTER

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός

συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός 1/10 Παγιώτς Β. Σαμέλς σχετικά με τα αιτία που οδγούσαν στν παραμόρφωσ τς σπονδυλικής στήλς. Οι θεωρίες αυτές συνοδεύτκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός άλλες από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ Β Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα Εισαγωγή Ο καρκίνος του ορθού αποτελεί μια συχνή αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες, με συνεχώς αυξανόμενο επιπολασμό τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση συνεχών μεταβλητών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο υγιεινής και Επιδημιολογίας

Ανάλυση συνεχών μεταβλητών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο υγιεινής και Επιδημιολογίας Συσχέτιση Παλινδρόμηση Ανάλυση συνεχών μεταβλητών Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας Εργαστήριο υγιεινής και Επιδημιολογίας Περιεχόμενα Συσχέτιση μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών Παλινδρόμηση μεταξύ Μίας συνεχούς μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η Εκφυλιστικη Νοσος Οσφυικης Μοιρας ΓΕΝΙΚΑ: Η εκφυλιστική νόσος συνήθως παρουσιάζεται σε πιο προχωρημένες ηλικίες και αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της φυσιολογικής διαδικάσίας εκφύλισης/ γήρανσης του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Οι περισσότεροι όγκοι όπως προαναφέθηκε είναι μεταστατικής αιτιολογίας. Οι στόχοι της θεραπείας εδώ είναι κυρίως η στήριξη, η ανακούφιση απο τον πόνο και η αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011 Ο ρευµατολόγος και η χρήση του µαγνητικού συντονισµού στην πρώιµη διάγνωση των σπονδυλαρθιτίδων και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 23-26 Ιουνίου 2011 Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Άσκηση και σκολίωση Επιβλέπων καθηγητής: Παπαβασιλείου Αθανάσιος Φοιτήτρια: Δήμτσα Ευθυμία ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Θεόδωρος Β. Γρίβας, Βασίλειος Κεχαγιάς Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο",

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n..

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n.. Μέτρα Κινδύνου για Δίτιμα Κατηγορικά Δεδομένα Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε δείκτες μέτρησης του κινδύνου εμφάνισης μίας νόσου όταν έχουμε δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές. Στην πιο απλή περίπτωση μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: Αποτελούν τη μειονότητα των όγκων που απαντώνται στη σπονδυλική στήλη, καθότι οι περισσότεροι είναι αποτέλεσμα μεταστατικής νόσου ή συστηματικής παθήσεως (μυέλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 138 147 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 138 147 Released: September

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων. Σαλαντή Γεωργία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή

Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων. Σαλαντή Γεωργία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σαλαντή Γεωργία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Τι θέλουμε να συγκρίνουμε; Δύο δείγματα Μέση αρτηριακή πίεση σε δύο ομάδες Πιθανότητα θανάτου με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis)

Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) Hippokratia 2014 Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) Κων/νος Α. Τουλής, MD MRes MSc PhD Ενδοκρινολόγος, 424 ΓΣΝΕ Τι είναι η ανάλυση επιβίωσης; Η ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) είναι μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.30-16.15 Προσέλευση Εγγραφές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 16.15 16.30 Έναρξη Συμποσίου Χαιρετισμοί Γελαλής Ιωάννης Καραχάλιος Θεόφιλος 16.30 17.40 Συνεδρία: «Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Παλινδρόμησης. Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Μοντέλα Παλινδρόμησης. Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Μοντέλα Παλινδρόμησης Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εισαγωγή (1) Σε αρκετές περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων ενδιαφέρει η ταυτόχρονη μελέτη δύο ή περισσότερων μεταβλητών, για να προσδιορίσουμε με ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε.ΔΙ.Π Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού e-περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα

Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα Στατιστικοί έλεγχοι για διακριτά δεδομένα Διαστρωμάτωση Mantel-Haenszel test Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας επιδημιολογίας Λεπτοσπείρωση Πιο πολλά κρούσματα στις αγροτικές περιοχές; Πόσο επί τις εκατό του πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2007 "Ευτυχισμένος είναι αυτός που κατόρθωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση του σκελετού, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και καταστροφή της μικρό- αρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού, με αποτέλεσμα την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Αναλογία Λόγος Πηλίκο Αναλογία Proportion Αναλογία (Proportion) Ο αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία

1. Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Παρατηρήσεις : 1) Για όλα τα εμφυτεύματα της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη η διάθεση των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Η έννοια της οροαρνητικής ΣπΑ Προακτινολογική ΣπΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣπΑ Ομάδα φλεγμονωδών αρθροπαθειών Με κοινά κλινικά χαρακτηριστικά και γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Παστρωμά Αγγελική, Κελέσης Χρήστος, Σιδέρη Ναταλί, Μπιζίμη Βασιλική, Παπαϊωάννου Ασημίνα, Αλεξοπούλου Ευθυμία. B Εργαστήριο Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα