Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1"

Transcript

1 11 EEXOT Τόμος 64, (1): 11-16, 2013 Η επίδραση της ανάπτυξης στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης και της παραμόρφωσης του θωρακικού κλωβού: οι επιπτώσεις στην παθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1 1 Τμήμα Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», 2 Τμήμα Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» 3 Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, Κύμη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιχειρήσει να ποσοτικοποιήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας και της γωνίας Cobb, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε αυτήν τη συσχέτιση. Στη δική μας σειρά παρατηρήσαμε ότι σε νεότερα παιδιά από τον μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση, υπάρχει ασυμφωνία στις μετρήσεις του σκολιόμετρου στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού) με τη μορφολογία αυτής καθεαυτής της σπονδυλικής στήλης. ηλαδή, ενώ υπάρχει πλευρικός ύβος, δεν παρατηρείται κύρτωμα στη ΣΣ ούτε μετρήσιμη γωνία Cobb στις ακτινογραφίες, δυσαναλογία που χάνεται όμως σε μεγαλύτερα παιδιά. Με βάση αυτήν την παρατήρηση υποθέσαμε ότι στα σκολιωτικά παιδιά η συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του θωρακικού κλωβού και αυτής της ΣΣ είναι ασθενής σε νεότερα παιδιά και το αντίστροφο. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 83 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας τα 13.4 έτη (εύρος 7-18) στα οποία παρατηρήθηκε ύβος κατά τη μέτρηση με το σκολιόμετρο. Η παραμόρφωση της ΣΣ εκτιμήθηκε με τη μέτρηση της θωρακικής γωνίας Cobb από τις οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες της ΣΣ. Ο θωρακικός κλωβός (ΘΚ) εκτιμήθηκε μετρώντας τον πλευρικό δείκτη (Π ) στην κορυφή του θωρακικού κυρτώματος από τις πλάγιες ακτινογραφίες της Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Θεόδωρος Β. Γρίβας ΣΣ. Ο Π ορίζεται ως ο λόγος των δύο αποστάσεων (d1/ d2). Η πρώτη (d1) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του σπονδυλικού σώματος του σπονδύλου που αντιστοιχεί στο πιο μακρινό σημείο του περιγράμματος της περισσότερο προεξέχουσας πλευράς και αυτού του ιδίου σημείου. Η δεύτερη (d2) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του ίδιου σπονδυλικού σώματος και του πιο μακρινού σημείου του περιγράμματος της λιγότερο προεξέχουσας πλευράς. Έγινε γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης με και χωρίς την επίδραση του μεταβλητού παράγοντα «ηλικία». ιαχωρίστηκε το δείγμα μας σε δύο υποομάδες, που αποτελείται από νεότερους (7-13 ετών) και μεγαλύτερους συμμετέχοντες (14-18 ετών) από τον μέσο όρο ηλικίας. Πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή μονοπαραγοντική γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης για κάθε υποομάδα, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της ηλικίας στη γωνία Cobb και στη συσχέτιση του Π. Αποτελέσματα: 25% των ασθενών με στροφή του κορμού 7 είχαν καμπύλη στη ΣΣ <10 ή είχαν ευθεία ΣΣ. Η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής «θωρακική γωνία Cobb» με την ανεξάρτητη μεταβλητή «Π» χωρίς την επίδραση της εξαρτημένης μεταβλητής «ηλικία» δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Μετά τον διαχωρισμό του δείγματος η γραμμική συσχέτιση ήταν στατιστικά σημαντική στην ηλικιακή ομάδα έτη (p<0.03). Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη έχει σημαντική επίδραση στη συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής παραμόρφωσης και της παραμόρφωσης της ΣΣ στα κορίτσια με ιδιοπαθή σκολίωση. Για αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν επιχειρείται να εκτιμηθεί η παραμόρφωση της ΣΣ από μετρήσεις

2 12 E.E.X.O.T., Τόμος 64, Τεύχος 1, 2013 Εικόνα 1: (α) πλάγια σπονδυλική ακτινογραφία περιέχουσα τη θωρακική μοίρα της ΣΣ και (β) η σχηματογραφική απεικόνιση αυτής της ακτινογραφίας με το σημείο του διπλού περιγράμματος των πλευρών (Σ ΠΠ), δηλαδή η ακτινολογική απεικόνιση του πλευρικού ύβου και ο πλευρικός δέκτης (d1/d2). της επιφάνειας του κορμού. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης εμπλέκουν τον ρόλο του θώρακα, καθώς φαίνεται ότι η παραμόρφωση του ΘΚ προηγείται της παραμόρφωσης της ΣΣ στην παθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης (ΙΣ). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιχειρήσει να ποσοτικοποιήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας και της γωνίας Cobb σε ασθενείς με ΙΣ Έχουν αναπτυχθεί πολλές μη επεμβατικές μέθοδοι και μαθηματικά μοντέλα, προκειμένου να προβλεφθεί η γωνία Cobb από την παραμόρφωση της κορμικής επιφάνειας. Η χρήση του σκολιομέτρου, η τοπογραφία Moire, το ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης της μορφής (Integrated Shape-Imaging System-ISIS) 8, οι πιο προηγμένοι σαρωτές κορμού 360 4,11 και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝ ) 12 αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όλα αυτά έχουν αναπτυχθεί, επειδή οι επανειλημμένες ακτινογραφίες, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παρακολούθηση των σκολιωτικών ασθενών, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ως συνέπεια αυξημένης δόσης ιονίζουσας ακτινοβολίας 13. Σε μια πρόσφατη αναφορά ο Bunnel ισχυρίζεται ότι: «έχει γίνει φανερό από πολλές αναφορές, ότι αν και υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κλινικής παραμόρφωσης και των ακτινολογικών μετρήσεων, η τυπική απόκλιση είναι τόσο υψηλή, ώστε να μην είναι δυνατόν να προβλεφθεί με αξιοπιστία το μέγεθος της καμπύλης από την επιφανειακή τοπογραφία σε οποιονδήποτε ασθενή και με οποιαδήποτε τεχνική» 5,9,14,15, Ο Bunnel αναφέρει επίσης ότι γενικά η κλινική παραμόρφωση είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση τη γωνία Cobb στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της σκολίωσης 14. Αν και η ΙΣ ορίζεται ως το πλάγιο κύρτωμα της ΣΣ με σύμφωνη στροφή των σπονδύλων 19, η ασυμμετρία περιλαμβάνει και άλλες δομές όπως τον θωρακικό κλωβό (ΘΚ), τους μύες, τα σπλαγχνικά όργανα, τον λιπώδη ιστό και το δέρμα, με τρόπο που είναι μοναδικός για κάθε ασθενή και αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, καθώς η παραμόρφωση εξελίσσεται 12. Είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότερες μελέτες, που συσχετίζουν την παραμόρφωση της κορμικής επιφάνειας με τη γωνία Cobb εκτιμούν αυτήν τη συσχέτιση, χωρίς να εξετάζονται τα άλλα στοιχεία της ασυμμετρίας του κορμού και οι πιθανές τους αιτιολογικές επιπτώσεις. Ενώ η παραμόρφωση της επιφάνειας φαίνεται να συσχετίζεται με την παραμόρφωση της ΣΣ στις περισσότερες μελέτες, εμείς παρακολουθήσαμε ότι σε κάποια νεότερα παιδιά από τον μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση, υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των μετρήσεων του θωρακικού σκολιόμετρου και της γωνίας Cobb 20. Αν και αυτά τα παιδιά παρουσίασαν μία αξιοσημείωτη ασυμμετρία του θώρακα, βρέθηκαν ότι έχουν ευθεία ΣΣ στις οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες σε όρθια θέση. Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, υποθέτουμε ότι στον σκολιωτικό πληθυσμό η συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του ΘΚ και αυτής της ΣΣ είναι αδύναμη σε νεότερα παιδιά και αντίστροφα. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Αξιολογήθηκαν οι οπισθιοπρόσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες της ΣΣ από 83 κορίτσια που κλήθηκαν για επανεξέταση μετά από τον μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση, προκειμένου να καθοριστεί η επίδραση της ηλικίας στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του ΘΚ και αυτής της ΣΣ. Η μέση ηλικία των εξετασθέντων κοριτσιών ήταν τα 13.4 έτη (εύρος 7-18). Όλα είχαν ασυμμετρία του κορμού 7 σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιοχές της ΣΣ (θωρακική, θωρακοοσφυϊκή, οσφυϊκή), όπως αυτή μετρήθηκε με το σκολιόμετρο και εκφράζεται ως στροφή του κορμού (Angle of Trunk Indication ATI ή ATR Angle of Trunk Rotation). Η παραμόρφωση της ΣΣ αξιολογήθηκε με τη μέτρηση της γωνίας Cobb από τις οπισθοπρόσθιες ακτινογραφίες της ΣΣ. Η παραμόρφωση του ΘΚ εκτιμήθηκε από τις πλάγιες ακτινογραφίες της ΣΣ με τη μέτρηση του Π στην κορυφή του θωρακικού κυρτώματος. Ο Π ορίζεται ως ο λόγος των δύο αποστάσεων (d1/d2). Η πρώτη (d1) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του σπονδυλικού σώματος του σπονδύλου που αντιστοιχεί στο πιο μα-

3 η επιδραση τησ αναπτυξησ στην παθογενεια τησ ιδιοπαθουσ σκολιωσησ 13 Εικόνα 2: Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής γωνίας Cobb και του Π στις ηλικιακές ομάδες παιδιών των 7-13 και ετών. κρινό σημείο του περιγράμματος της περισσότερο προεξέχουσας πλευράς και αυτού του ιδίου σημείου. Η δεύτερη (d2) είναι η απόσταση μεταξύ του οπισθίου ορίου του ίδιου σπονδυλικού σώματος και του πιο μακρινού σημείου του περιγράμματος της λιγότερο προεξέχουσας πλευράς 20, (Εικόνα 1). Η κανονικότητα των δεδομένων ελέγχθηκε με το τεστ Shapiro-Wilk. Καμία μεταβλητή δεν παρέκκλινε από την κανονική κατανομή. Το μέγεθος της συσχέτισης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής «γωνίας Cobb» και των ανεξάρτητων μεταβλητών «Π» και «ηλικία» εκτιμήθηκε από τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης του Pearson. Μετά τον υπολογισμό της μέσης ηλικίας, χωρίστηκε το δείγμα σε δύο υποομάδες, που αποτελείται από νεότερους και μεγαλύτερους ασθενείς. Για κάθε υποομάδα πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή μονοπαραγοντική γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της ηλικίας στη γωνία Cobb και στη συσχέτιση του Π. Η συνολική σημασία των μοντέλων βασίστηκε στον υπολογισμό της στατιστικής F. Όλα τα στατιστικά στοιχεία ήταν δύο όψεων και θεωρήθηκαν σημαντικά αν το p-value ήταν μικρότερο από Η ανάλυση έγινε με την χρήση Stata (Έκδοση 9.0, Stata Corporation, College Station, TX 77845, ). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14 από τα 83 κορίτσια είχαν ευθεία ΣΣ, 7 βρέθηκαν με κύρτωμα <10, ενώ 31 είχαν θωρακικά, 10 θωρακοοσφυϊκά και 21 οσφυϊκά κυρτώματα. Τα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων κοριτσιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής «θωρακική γωνία Cobb» και της ανεξάρτητης μεταβλητής «Π» χωρίς προσαρμογή για την ηλικία δεν ήταν στατιστικά σημαντική (συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson r=0.197, p=0.077). Το ίδιο ίσχυε και για τις συσχετίσεις μεταξύ της θωρακοοσφυϊκής γωνίας Cobb και Π και μεταξύ οσφυϊκής γωνίας Cobb και Π (r=0.105, p=0.350, r=0.052, p=0.642, αντίστοιχα), Πίνακας 2. Μετά τον υπολογισμό της μέσης ηλικίας (14 ετών), διαχωρίστηκαν δύο υποομάδες: ομάδα Α (7-13 ετών, 37 άτομα, 44.58%) και ομάδα Β (14-18 ετών, 46 άτομα, 55.42%). Μετά τον διαχωρισμό, τα αποτελέσματα των μοντέλων της μονοπαραγοντικής γραμμικής παλινδρόμησης των διαφόρων γωνιών Cobb και Π για κάθε ηλικιακή ομάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η μόνη στατιστικά σημαντική γραμμική συσχέτιση ήταν αυτή μεταξύ της θωρακικής γωνίας Cobb και του Π στην ηλικιακή ομάδα των ετών (προβλεπόμενη θωρακική γωνία Cobb = * (Π ). Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής γωνίας Cobb και Π παρουσιάζεται γραφικά στην Εικόνα 2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ανεύρεση των παραμορφώσεων της ΣΣ με τη χρήση διαφόρων προγραμμάτων μαζικού προληπτικού ελέγχου είναι μία δύσκολη υπόθεση. Αρχικά η δοκιμασία της πρόσθιας επίκυψης και αργότερα η χρήση μεθόδων ανάλυσης του σχήματος της ράχης, όπως το σκολιόμετρο και η τοπογραφία Moire, συνοδεύτηκαν από αυξημένο αριθμό ψευδών θετικών αποτελεσμάτων, αυξημένο αριθμό επανεξετάσεων και περιττών ακτινογραφιών 17. Τα πιο προηγμένα τρισδιάστατα υποβοηθούμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές προγράμματα και οι διάφοροι σαρωτές σώματος ποσοτικοποιούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μορφολογία της επιφάνειας του κορμού και έγινε προσπάθεια, για να συσχετιστούν αυτά τα ευρήματα με την παραμόρφωση της ΣΣ. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι σε νεότερα παιδιά η συσχέτιση της επιφανειακής και της σπονδυλικής παραμόρφωσης είναι αδύναμη και γίνεται ισχυρότερη, καθώς τα

4 14 E.E.X.O.T., Τόμος 64, Τεύχος 1, 2013 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά της ηλικίας, του Π, της θωρακικής, της θωρακοοσφυϊκής και της οσφυϊκής γωνίας Cobb των εξετασθέντων κοριτσιών (n=83) με διάφορους τύπους κυρτωμάτων. παιδιά μεγαλώνουν. Ως εκ τούτου σε νεότερα παιδιά με ασυμμετρία στην επιφάνεια του κορμού, η πρόβλεψη της παραμόρφωσης της ΣΣ μόνο από την τοπογραφία επιφάνειας είναι ανακριβής, επειδή απλά η τοπογραφία της επιφανείας αποκαλύπτει την παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού και της ΣΣ μαζί. Επιπλέον η γωνία Cobb από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει το σύνολο της παραμόρφωσης της επιφάνειας από τα 83 κορίτσια (16,9%) στη μελέτη μας είχαν ευθεία ΣΣ, αν και οι μετρήσεις του σκολιομέτρου (ATI ή AΤR) ήταν 7. Αν προστεθούν και τα 7 κορίτσια με κύρτωμα της ΣΣ <10, τότε προκύπτει ότι 21 κορίτσια (25%) με ATI ή AΤR 7 είχαν κύρτωμα της ΣΣ <10 ή είχαν μια ευθεία ΣΣ. Ο Π περιγράφει με σαφήνεια την παραμόρφωση του ΘΚ και όταν η τιμή του είναι >1, τότε αυτό δείχνει την ύπαρξη ασυμμετρίας της επιφάνειας, η οποία είναι ο κύριος δείκτης για παραπομπή για επανεξέταση μετά από την εφαρμογή του μαζικού μαθητικού προληπτικού ελέγχου για σκολίωση 20. Ο Π είναι ένα ακτινολογικό σημείο και για αυτό δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του μαζικού μαθητικού προληπτικού ελέγχου για σκολίωση. Έχει όμως νόημα όταν μελετάται η σχέση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας του κορμού και αυτής της ΣΣ. Ο ρόλος του ΘΚ στην παθογένεια της ΙΣ έχει επισημανθεί στο παρελθόν Η ανάπτυξη της θωρακικής μοίρας της ΣΣ και η ανάπτυξη του ΘΚ σχετίζονται άμεσα και φαίνεται ότι η διαταραχή της ανάπτυξης του ενός επάγει παραμόρφωση και στο άλλο 28. Η πρόσδεση είτε μιας πλευράς, είτε μονόπλευρα της ΣΣ παράγει τόσο σκολίωση όσο και παραμόρφωση του ΘΚ 29. Η παραμόρφωση που προκαλείται από τη μονομερή πρόσδεση των πλευρών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν, που προκαλείται από την μονόπλευρη πρόσδεση των εγκαρσίων αποφύσεων της ΣΣ. Αυτό μπορεί να είναι συνέπεια του μακρύτερου μοχλοβραχίονα ροπής, που παρέχεται από τις πλευρές, παράγοντας έτσι μία μεγαλύτερη ροπή κάμψης για να παραμορφώσει τη θωρακική μοίρα της ΣΣ 28.Η ΣΣ και οι πλευρές συνεργάζονται αποτελεσματικά στην αναπνοή σαν μία δυναμική δομή κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις 30. Όταν ο θώρακας παραμορφώνεται σημαντικά, η δυναμική του συστήματος αλλάζει, εμποδίζοντας την κανονική αναπνοή και την ανάπτυξη των πνευμόνων 28. Ο Sevastik και συν. προκάλεσαν πειραματικά σκολίωση σε νεαρά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας, είτε με οστεοτομίες πλευρών και παρεμβάλλοντας έναν μεταλλικό δακτύλιο στο κενό της οστεοτομίας επιμηκύνοντας ασύμμετρα τις πλευρές, είτε από το μονόπλευρο κόψιμο 3 μεσοπλεύριων νεύρων 31,32. Επιπλέον, οι ανωμαλίες στην ανάπτυξη της αιματικής παροχής του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος ενοχοποιήθηκαν στην παθογένεια της εξελισσόμενης δεξιάς θωρακικής σκολίωσης των θηλέων 27. Αντίθετα τα νήπια που πάσχουν από σύνδρομο θωρακικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε σπονδυλοδεσία για την σκολίωση, μπορεί να συνεχίσουν να αναπτύσσουν σημαντική θωρακική υποπλασία, περιοριστική πνευμονοπάθεια και αναπνευστική ανεπάρκεια κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή και να υποστούν πρόωρο θάνατο 30. Μια καλύτερη κατανόηση αυτής της αμοιβαίας συσχέτισης μεταξύ της ανάπτυξης του ΘΚ και της θωρακικής μοίρας της ΣΣ δεν έχει ποτέ ποσοτικοποιηθεί. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η οποία περιλαμβάνει μικρές καμπύλες,

5 η επιδραση τησ αναπτυξησ στην παθογενεια τησ ιδιοπαθουσ σκολιωσησ 15 συσχετίζουν την ανάπτυξη του ΘΚ και της παραμόρφωσης της ΣΣ, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι η παραμόρφωση του ΘΚ προηγείται της παραμόρφωσης της ΣΣ στην παθογένεια της ΙΣ, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ότι η παθογένεια θα μπορούσε να εντοπίζεται στην ΣΣ. Η ηλικία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και έχει συγκεκριμένη επίδραση, δεδομένου ότι επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας του κορμού και αυτής της ΣΣ. Στα νεαρότερα παιδιά αυτή η συσχέτιση είναι πολύ αδύναμη, ενώ είναι ισχυρότερη στα μεγαλύτερα παιδιά. Αυτό το σημαντικό εύρημα της ύπαρξης σημαντικής παραμόρφωσης του ΘΚ, χωρίς ταυτόχρονη παραμόρφωση της ΣΣ σε νεαρότερα παιδιά παραπεμπόμενα για επανεξέταση μετά από προληπτικό έλεγχο στο σχολείο για σκολίωση, απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Θα πρέπει να διεξαχθεί μια επιμήκης μελέτη, η οποία να διακρίνει το ποσοστό των παιδιών που θα αναπτύσσουν με την πάροδο του χρόνου σκολίωση και τους πιθανούς υπεύθυνους παράγοντες. Ως αποτέλεσμα της επίδρασης της ανάπτυξης στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της θωρακικής κορμικής επιφάνειας και αυτής της ΣΣ, η προγνωστική αξία των υφιστάμενων τύπων, που υπολογίζουν τη γωνία Cobb από μετρήσεις της κορμικής επιφάνειας είναι μικρή. Συνεπώς η σύστασή μας είναι να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της ανάπτυξης κατά την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων, διαφορετικά δεν μπορεί να είναι ακριβής. Ένα πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι η εφαρμογή του προγράμματος μαζικού μαθητικού προληπτικού ελέγχου στο σχολείο για σκολίωση σε νεαρότερα παιδιά είναι επωφελής, τουλάχιστον για αιτιολογική διερεύνηση της ιδιοπαθούς σκολίωσης. Αυτή η μελέτη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και τα παραπάνω ευρήματα δεν θα είχαν οδηγήσει σε αποτελέσματα, αν τα νεαρότερα παιδιά δεν είχαν ελεγχθεί στο μαζικό μαθητικό προληπτικό έλεγχο για σκολίωση. Επίσης αυτά τα ευρήματα έχουν σημασία για τη συντηρητική θεραπεία με κηδεμόνα όταν αυτή ενδείκνυται σε νεαρότερα σκολιωτικά παιδιά. Η διόρθωση της πιο έντονης παραμόρφωσης του ΘΚ, η οποία αντιμετωπίζεται από τον κηδεμόνα θα μπορούσε εύκολα να αποτρέψει την επιδείνωση του λιγότερου παραμορφωμένου «κεντρικού άξονα», που είναι η ΣΣ σε πρώιμο στάδιο. Συμπερασματικά η ανάπτυξη φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης του ΘΚ και της παραμόρφωσης της ΣΣ στα κορίτσια με ιδιοπαθή σκολίωση. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της επιφάνειας του θώρακα και αυτής της ΣΣ είναι αδύναμη σε νεαρότερα παιδιά, υποδεικνύοντας ότι η παραμόρφωση του ΘΚ προηγείται αυτής της ΣΣ στην παθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Burwell RG, James NJ, Johnson F, Webb JK, Wilson YG: Standardized trunk asymmetry scores a study Πίνακας 2: Συσχέτιση μεταξύ της θωρακικής, θωρακοοσφυϊκής γωνίας Cobb και οσφυϊκής γωνίας Cobb και Π. of back contour in healthy children. J Bone Joint Surg 1983, 65B: Pearsall DJ, Reid JG, Hedden DM: Comparison of three non-invasive methods for measuring scoliosis. Phys Ther 1992, 72: Denton TE, Randall FM, Deinlein DA: The use of instant Moire photographs to reduce exposure from scoliosis radiographs. Spine 1992, 17: Dawson EG, Kropf MA, Purcell G, Kabo JM, Kanim LEA, Burt C: Optoelectronic evaluation of trunk deformity in scoliosis. Spine 1993, 18: Korovessis PG, Stamatakis MV: Prediction of scoliotic Cobb angle with the use of the scoliometer. Spine 1996, 21: Scutt ND, Dangerfield PH, Dorgan JC: The relationship between surface and radiological deformity in adolescent idiopathic scoliosis: effect of change in body position. Eur Spine J 1996, 5: Stokes IAF, Moreland MS: Concordance of back surface asymmetry and spine shape in idiopathic scoliosis. Spine 1989, 14: Theologis TN, Fairbank JCT, Turner-Smith AR, Pantazopoulos T: Early detection of progression in adolescent idiopathic scoliosis by measurement of changes in back shape with the Integrated Shape Imaging System scanner. Spine 1997, 22: Sapkas G, Papagelopoulos PJ, Kateros K, Koundis GL, Boscainos PJ, Koukou UI, Katonis P: Prediction of Cobb angle in idiopathic adolescent scoliosis. Clin Orthop Relat Res 2003, 411: Goldberg CJ, Kaliszer M, Moore DP, Fogarty EE, Dowling FE: Surface Topography, Cobb Angles and Cosmetic Change in Scoliosis. Spine 2001, 26(4):E55-E Ponset P, Delorme S, Ronsky JL: Reconstruction of laser-scanned 3D torso topography and stereo-radiographical spine and rib-cage geometry in scoliosis. Comp Meth Biol Biomed Eng 2000, 4: Jaremko JL, Ponset P, Ronsky J, Harder J, Dansereau J, Labelle H, Zernicke RF: Estimation of Spinal Deformity in Scoliosis from Torso Surface Cross Sections. Spine 2001, 26(14): Levy AR, Goldberg MS, Mayo NE, Hanley JA, Poitras B: Reducing the lifetime risk of cancer from spinal

6 16 E.E.X.O.T., Τόμος 64, Τεύχος 1, 2013 Πίνακας 3: Μοντέλο μονοπαραγοντικής γραμμικής παλινδρόμησης ανά ηλικιακή ομάδα. Η γωνία Cobb της θωρακικής, της θωρακοοσφυϊκής και της οσφυϊκής μοίρας είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο Π είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. radiographs among people with adolescent idiopathic scoliosis. Spine 1996, 21: Bunnell WP: Selective screening for scoliosis. Clin Orthop 2005, 434: Bunnell WP: An objective criterion for scoliosis screening. J Bone Joint Surg 1984, 66A: Lonstein JE: Why school screening for scoliosis should be continued. Spine 1199, 13: Karachalios T, Sofianos I, Roidis N, Sapkas G, Korres D, Nikolopoulos K: Ten-Year Follow-Up Evaluation of a School Screening Program for Scoliosis. Is the forward bending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis? Spine 1999, 24: Samuelsson L, Noren L: Trunk rotation in scoliosis: The influence of curve type and direction in 150 children. Acta Orthop Scand 1997, 68: Stokes IAF: Three dimentional terminology of spinal deformity: a report presented to Scoliosis Research Society by the Scoliosis Research Society Working Group on 3-D terminology of spinal deformity. Spine 1994, 19: Grivas TB, Dangas S, Polyzois BD, Samelis P: The Double Rib Contour Sign (DRCS) in lateral spinal radiographs: aetiologic implications for scoliosis. Stud Health Technol Inform 2002, 88: Agadir M, Sevastic B, Sevastic JA, Persson A, Isberg B: Induction of scoliosis in the growing rabbit by unilateral rib-growth stimulation. Spine 1988, 13: Grivas TB, Burwell RG, Vasiliadis ES, Webb JK: A segmental radiological study of the spine and rib cage in children with progressive Infantile Idiopathic Scoliosis. Scoliosis 2006, 1(1): Grivas TB, Burwell RG, Purdue M, Webb JK: A segmental analysis of thoracic shape in chest radiographs of children. Changes related to spinal level, age, sex, side and significance for scoliosis. J Anat 1992, 178: Pal GP: Mechanism of production of scoliosis: a hypothesis. Spine 1991, 16: Sevastic JA, Aaro S, Lindholm ST, Dalhborn M: Experimental scoliosis in growing rabbits by operations on the rib cage. Clinical Orthopaedics 1987, 136: Stokes IAF, Dansereau J, Moreland MS: Rib cage asymmetry in idiopathic scoliosis. Proceedings of the Combined Meeting of Scoliosis Research Society and European Spinal Deformities Society, September Amsterdam Korovessis P, Iliopoulos P, Koureas G, Zacharatos S, Stergiou P: Evolution of Anterior Chest Wall Blood Supply in Female Adolescents With Progressive Right-convex Thoracic Idiopathic Scoliosis. J Spinal Disord Tech 2007, 20: Mehta P, Snyder BD, Callender NN, Bellardine CL, Jackson AC: The Reciprocal Relationship between Thoracic and Spinal Deformity and Its Effect on Pulmonary Function in a Rabbit Model: A Pilot Study. Spine 2006, 31: Braun JT, Hines JL, Akyuz E, Vallera C, Ogilvie JW: Relative versus absolute modulation of growth in the fusionless treatment of experimental scoliosis. Spine 2006, 31(16): Campbell RM, Smith MD, Mayes TC, Mangos JA, Willey-Courand DB, Kose N, Pinero RF, Alder ME, Duong HL, Surber JL: The characteristics of thoracic insufficiency syndrome associated with fused ribs and congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 2003, 85A: Sevastik J, Agadir M, Sevastik B: Effects of rib elongation on the spine: I. Distortion of the vertebral alignment in the rabbit. Spine 1990, 15: Sevastik J, Agadir M, Sevastik B: Effects of rib elongation on the spine: II. Correction of scoliosis in the rabbit. Spine 1990, 15:826-9.

Θεόδωρος Β Γρίβας 1, Ηλίας Βασιλειάδης 2, Κωνσταντίνος Μίχας 3, Βασίλειος Κεχαγιάς 1

Θεόδωρος Β Γρίβας 1, Ηλίας Βασιλειάδης 2, Κωνσταντίνος Μίχας 3, Βασίλειος Κεχαγιάς 1 Η επίδραση της ανάπτυξης στην συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης και της παραμόρφωσης του θωρακικού κλωβού: οι επιπτώσεις στην παθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίωσης Θεόδωρος Β Γρίβας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, MSc, PT

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, MSc, PT ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, MSc, PT Certified Schroth Therapist (BSPTS) Certified Schroth Best Practice Therapist Certified SEAS Therapist Certified McKenzie Therapist Disclosures I have nothing to disclose. International

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist MSc, PT Συνήθης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης. συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με

Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης. συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με στόχο τελικό την πρόληψη ή τη αιτιολογική θεραπεία. R Geoffrey

Διαβάστε περισσότερα

Aσυμμετρία κορμού σε υγιή άτομα - περιγραφικές και παθογενετικές πτυχές

Aσυμμετρία κορμού σε υγιή άτομα - περιγραφικές και παθογενετικές πτυχές 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Aσυμμετρία κορμού σε υγιή άτομα - περιγραφικές και παθογενετικές πτυχές Θεόδωρος Β. Γρίβας, Ιωάννης Σκαγιάς, Ειρήνη Βρασάμη Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Γ. ΣΑΠΚΑΣ Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβούν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ Το παιδί µου «γέρνει», «στραβώνει» η πλάτη του, πάσχει από «σκολίωση», µια συνειρµική έκφραση που ακούγεται από τους γονείς των παιδιών, λόγω σχολείου, κακού θρανίου κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π&Α.Κυριακού»

Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π&Α.Κυριακού» Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π&Α.Κυριακού» Συγγενής Δυσπλασία του Ισχίου (CDH) Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου (DDH) Μη φυσιολογική σχέση και ανάπτυξη μηριαίας κεφαλής κοτύλης Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γεώργιος Σάπκας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων συνοδεύεται από σημαντικές εμβιομηχανικές και βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max )

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max ) Κανονικές Τιµές Κανονικές Τιµές Δύναµης Ανύψωσης Γλώσσας Κανονικές Τιµές Γλωσσικής Αντοχής Κανονικές Τιµές Δύναµης Χειλιών Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium iv Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Σημειακές Εκτιμήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης Στατιστική Συμπερασματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο της Στατιστικής Συμπερασματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 4η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο».

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο». 106 4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Α. Μαλακάση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ . Σπονδυλική στήλη-περιγραφή οστών θωρακικού κλωβού και

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Contact Person ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 17.00-19.15 1η Συνεδρία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ O01 ORAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Νίκος Αγγελούσης Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τις εφαρμογές της μηχανικήςστιςκινήσειςπουπραγματοποιείτο σώμα του

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1,

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1, 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια συνήθης επιπλοκή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 6: Συσχέτιση και παλινδρόμηση εμπειρική προσέγγιση Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Ζήκου Αναστασία, Μούκα Γεωργία, Τολιόπουλος Διονύσιος, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός

συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός 1/10 Παγιώτς Β. Σαμέλς σχετικά με τα αιτία που οδγούσαν στν παραμόρφωσ τς σπονδυλικής στήλς. Οι θεωρίες αυτές συνοδεύτκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός άλλες από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type Contact Person Aναρτημένες Ανακοινώσεις ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ P01 POSTER ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ (CAUDAL REGRESSION SYNDROME) NΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Λευκωσία P02 POSTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ». 1 Α. Μαλακάση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση συνεχών μεταβλητών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο υγιεινής και Επιδημιολογίας

Ανάλυση συνεχών μεταβλητών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο υγιεινής και Επιδημιολογίας Συσχέτιση Παλινδρόμηση Ανάλυση συνεχών μεταβλητών Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας Εργαστήριο υγιεινής και Επιδημιολογίας Περιεχόμενα Συσχέτιση μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών Παλινδρόμηση μεταξύ Μίας συνεχούς μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Όνομα: Νίκος Καραβίδας. Διεύθυνση: Μακαρίου 30, Αθήνα, Νέα Ιωνία,14233

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Όνομα: Νίκος Καραβίδας. Διεύθυνση: Μακαρίου 30, Αθήνα, Νέα Ιωνία,14233 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Καραβίδας Διεύθυνση: Μακαρίου 30, Αθήνα, Νέα Ιωνία,14233 E-mail: nikos_karavidas@hotmail.com Τηλέφωνο: 6974801432 Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 28/02/1985,

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η Εκφυλιστικη Νοσος Οσφυικης Μοιρας ΓΕΝΙΚΑ: Η εκφυλιστική νόσος συνήθως παρουσιάζεται σε πιο προχωρημένες ηλικίες και αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της φυσιολογικής διαδικάσίας εκφύλισης/ γήρανσης του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE

PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE Objective: The Gensingen brace is a new asymmetrical CAD/CAM Cheneau type brace, with very promising published

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ. Μηχανικού τύπου Φλεγμονώδους τύπου

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ. Μηχανικού τύπου Φλεγμονώδους τύπου ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Μηχανικού τύπου Φλεγμονώδους τύπου Σπονδυλαρθρίτιδες Σπονδυλαθρίτιδες (SpA) οικογένεια διαταραχών που μοιράζονται κοινά κλινικά, ακτινολογικά και γεννετικά στοιχεία Ρευματολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Οι περισσότεροι όγκοι όπως προαναφέθηκε είναι μεταστατικής αιτιολογίας. Οι στόχοι της θεραπείας εδώ είναι κυρίως η στήριξη, η ανακούφιση απο τον πόνο και η αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011 Ο ρευµατολόγος και η χρήση του µαγνητικού συντονισµού στην πρώιµη διάγνωση των σπονδυλαρθιτίδων και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 23-26 Ιουνίου 2011 Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Θεόδωρος Β. Γρίβας, Βασίλειος Κεχαγιάς Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο",

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χ 2 test ανεξαρτησίας: σχέση 2 ποιοτικών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Νίκος Καλογερόπουλος 2014 Τι είναι έρευνα στην στατιστική Αρχική παρατήρηση: κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί Κάθε χρόνο υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Άσκηση και σκολίωση Επιβλέπων καθηγητής: Παπαβασιλείου Αθανάσιος Φοιτήτρια: Δήμτσα Ευθυμία ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Δανιηλίδου Αικατερίνη, Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Χριστοφορίδης Αθανάσιος Α Παιδιατρική Κλινική, A.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ Β Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα Εισαγωγή Ο καρκίνος του ορθού αποτελεί μια συχνή αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες, με συνεχώς αυξανόμενο επιπολασμό τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Analyss of Varance for two factor Experments) (Two-Way Analyss of Varance) Ο πειραματικός σχεδιασμός για τον οποίο θα μιλήσουμε είναι μια επέκταση της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6.1 Το Πρόβλημα του Ελέγχου Υποθέσεων Ενός υποθέσουμε ότι μία φαρμακευτική εταιρεία πειραματίζεται πάνω σε ένα νέο φάρμακο για κάποια ασθένεια έχοντας ως στόχο, τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία

1. Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Παρατηρήσεις : 1) Για όλα τα εμφυτεύματα της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη η διάθεση των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Το στατιστικό κριτήριο που μας επιτρέπει να. μιας ή πολλών άλλων γνωστών μεταβλητών. Η σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές που μελετώνται

Το στατιστικό κριτήριο που μας επιτρέπει να. μιας ή πολλών άλλων γνωστών μεταβλητών. Η σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές που μελετώνται Κεφάλαιο 10 Η Ανάλυση Παλινδρόμησης Η Ανάλυση Παλινδρόμησης Το στατιστικό κριτήριο που μας επιτρέπει να προβλέψουμε τις τιμές μιας μεταβλητής από τις τιμές μιας ή πολλών άλλων γνωστών μεταβλητών Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: Αποτελούν τη μειονότητα των όγκων που απαντώνται στη σπονδυλική στήλη, καθότι οι περισσότεροι είναι αποτέλεσμα μεταστατικής νόσου ή συστηματικής παθήσεως (μυέλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τα ακόλουθα σχεδιαγράμματα απεικονίζουν τις θέσεις βρογχικής παροχέτευσης, που είναι απαραίτητες για την παροχέτευση κάθε τμήματος των πνευμόνων. Στα σχεδιαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.30-16.15 Προσέλευση Εγγραφές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 16.15 16.30 Έναρξη Συμποσίου Χαιρετισμοί Γελαλής Ιωάννης Καραχάλιος Θεόφιλος 16.30 17.40 Συνεδρία: «Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Άσκηση 1: Μια τράπεζα ενδιαφέρεται να μελετήσει την αποταμιευτική συμπεριφορά των πελατών της. Θεωρείται ως δεδομένο ότι η ετήσια αποταμίευση των πελατών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια

Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια Η απεικόνιση αποτελεί σημαντικό βιολογικό δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία, είτε στα πλαίσια της καθημερινής κλινικής πράξης είτε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε.ΔΙ.Π Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού e-περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 138 147 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 138 147 Released: September

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα