Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet"

Transcript

1 Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ ελζσκάησζε ελφο κφλν κεηαγσγέα Ethernet (ην «Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ» ή ηα «Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα»), φπσο νξίδεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηήλ ηελ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο (ε «Τπεξεζία» ή «Τπεξεζίεο»). Απηή ε Τπεξεζία επηηξέπεη ζηνπο Πειάηεο ηεο Dell πνπ ζα εθηεινχλ ηε θπζηθή εγθαηάζηαζε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Dell εμ απνζηάζεσο, κέζσ ηειεθψλνπ θαη αζθαινχο πξφζβαζεο ζην Ίληεξλεη (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαγνξεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία). Απηή ε Τπεξεζία πεξηιακβάλεη ηειεθσληθή ππνζηήξημε ζηνλ Πειάηε, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ: Αξρηθή εθαξκνγή/δηακφξθσζε θαη έσο θαη δχν απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: Γηακφξθσζε έσο θαη δχν Δηθνληθψλ Σνπηθψλ Γηθηχσλ («LAN») («VLAN»), ζηνίβαμε δχν κεηαγσγέσλ, αλαβάζκηζε πιηθνινγηζκηθνχ κεηαγσγέα, δηακφξθσζε LAG/δηαζχλδεζεο δχν κεηαγσγέσλ ή βειηηζηνπνίεζε iscsi ελφο κφλν κεηαγσγέα. Ή αξρηθή εθαξκνγή/δηακφξθσζε ζρεηηθά κε κία απφ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: Γηακφξθσζε VoIP ή Πνιιαπιή δηαλνκή κεηαμχ ελφο κφλν κεηαγσγέα Δπηπέδνπ ηξία θαη ελφο κεηαγσγέα Δπηπέδνπ δχν. Ζ παξνχζα Τπεξεζία παξέρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθψλ εξγάζηκσλ σξψλ ηεο Dell, Γεπηέξα σο Παξαζθεπή (8:00 π.κ. σο 6:00 κ.κ. ηνπηθή ψξα Πειάηε), εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Παξάξηεκα B. Κάζε εμππεξέηεζε, εθηφο ησλ θαλνληθψλ εξγάζηκσλ σξψλ ηεο Dell, ζα απνηππψλεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε. Κακία δξαζηεξηφηεηα εμππεξέηεζεο δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο ηνπηθέο ή/θαη εζληθέο αξγίεο, εθηφο εάλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία κε ην ηκήκα πσιήζεσλ θαη ην ζπληνληζηή έξγνπ ηεο Dell. Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο («Πεξηγξαθή ππεξεζίαο») ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε («εζείο» ή «Πειάηεο») θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Dell πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ηηκνιφγηφ ζαο γηα ηελ αγνξά απηήο ηεο Τπεξεζίαο. Απηή ε Τπεξεζία παξέρεηαη ζε ζρέζε κε ηελ μερσξηζηή θχξηα ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Πειάηεο κε ηελ νπνία παξέρεηαη ξεηή άδεηα γηα ηελ πψιεζε απηήο ηεο Τπεξεζίαο (φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ) ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα ζπκθσλία, κε ηνπο φξνπο πψιεζεο ηεο Dell πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εκπνξηθνχο πειάηεο. Οη φξνη παξέρνληαη ζηε δηεχζπλζε 1 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

2 (κπνξείηε λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζ' απηνχο ζηε δηεχζπλζε εάλ βξίζθεζηε ζηηο Ζ.Π.Α) ή ζηελ ηνπηθή ηνπνζεζία Dell.com θαη ελζσκαηψλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κέζσ ηεο αλαθνξάο ηνπο ζην παξφλ. Δθφζνλ ππνβάιεηε παξαγγειία γηα ηηο Τπεξεζίεο, ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο Τπεξεζίεο ή ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ ή θάλεηε θιηθ/επηιέμεηε ην θνπκπί ή πιαίζην «πκθσλψ» ζηελ ηνπνζεζία web Dell.com ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ζαο ή ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ελφο ινγηζκηθνχ Dell, ζπκθσλείηε φηη δεζκεχεζηε απφ ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη κέζσ ηεο αλαθνξάο ηνπο ζην παξφλ. Δάλ ζπλάπηεηε ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο εθ κέξνπο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, δειψλεηε φηη έρεηε ηελ εμνπζηνδφηεζε λα δεζκεχεηε λνκηθά ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν φξνο «εζείο» ή «Πειάηεο» αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν. Τν πεδίν εθαξκνγήο ηεο Σπκθωλίαο παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο SKU ππεξεζίαο Γείηε Παξάξηεκα A Τα βαζηθά βήκαηα ηεο Υπεξεζίαο πεξηιακβάλνπλ Πξνγξακκαηηζκόο θαη ζρεδίαζε: 1. Δπηζθφπεζε ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο ππεξεζίαο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ν Πειάηεο έρεη θαηαλνήζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. 2. Λήςε θαη επηζθφπεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηερληθήο δηακφξθσζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 3. Γεκηνπξγία ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηε δηακφξθσζε ηνπ Πειάηε. 4. Πξνγξακκαηηζκφο απηήο ηεο πινπνίεζεο. Απνκαθξπζκέλε εγθαηάζηαζε: 1. Τπνζηήξημε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεηαγσγέα Ethernet: 2. Γηακφξθσζε ηνπ κεηαγσγέα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ (κε βάζε ηηο επηιεγκέλεο εξγαζίεο): a. Γεκηνπξγία έσο θαη δχν VLAN. b. Γεκηνπξγία κίαο LAG ή δηαζχλδεζεο κεηαμχ δχν κεηαγσγέσλ. c. Γηακφξθσζε ζηνίβαμεο. d. Αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνινγηζκηθνχ ηνπ κεηαγσγέα ζηελ πιένλ πξφζθαηε έθδνζε. e. Γηακφξθσζε VoIP ζε απηφλ ηνλ κεηαγσγέα (κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε): i. Γηακφξθσζε ξπζκίζεσλ VoIP κφλν ζε απηφλ ηνλ κεηαγσγέα. Γηακφξθσζε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε. ii. Γελ θαιχπηεηαη νχηε ε δηακφξθσζε γηα πξνρσξεκέλνπο, νχηε ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πεξηβάιινληνο. f. Γηακφξθσζε βαζηθήο πνιιαπιήο δηαλνκήο γηα ηνλ ελ ιφγσ κεηαγσγέα: i. Γηακφξθσζε κεηαμχ ελφο κεηαγσγέα Δπηπέδνπ δχν θαη ελφο κεηαγσγέα Δπηπέδνπ ηξία. Δνθηκή: 1. Γηαζθάιηζε φηη κπνξεί λα απνζηαιεί ping ζην κεηαγσγέα ζε ζπζρεηηζκέλεο ζχξεο απφ θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ζηα ελ ιφγσ VLAN. 2. Γηαζθάιηζε φηη κπνξεί λα απνζηαιεί ping ζην κεηαγσγέα ζε ζπζρεηηζκέλεο ζχξεο ησλ κεηαγσγέσλ ζε ζηνίβαμε/lag. 2 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

3 Κιείζηκν έξγνπ: 1. Γηεμαγσγή κηαο ζχληνκεο ζπλεδξίαο εμνηθείσζεο κε ηα πξντφληα θαη επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο κε ηνλ Πειάηε. Απηή ε αλαζθφπεζε δελ αληηθαζηζηά ηπρφλ δηαζέζηκα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηεο Dell γηα ην παξφλ πξντφλ. 2. Δμαζθάιηζε επηβεβαίσζεο απφ ηνλ Πειάηε γηα ηηο Τπεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ. Εμαηξνύκελεο ππεξεζίεο Φπζηθή εγθαηάζηαζε πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε απηήλ ηελ Τπεξεζία. Καισδίσζε δηθηχνπ ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ή ηελ ηξνθνδνζία. Γηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε πξντφληνο εθηφο ηνπ κεηαγσγέα Ethernet. πληνληζκφο απφδνζεο, βειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο, δέζκεο ελεξγεηψλ θαη άιιεο παξφκνηεο Τπεξεζίεο Κσδηθνπνίεζε παθέησλ πξνηεξαηφηεηαο επηπέδνπ 3 ή Πνηφηεηα ππεξεζίαο («QoS») Γξνκνιφγεζε πξσηνθφιινπ ίληεξλεη («IP») γηα πξνρσξεκέλνπο ή δηακνξθψζεηο Γηεχξπλζεο δέληξνπ. Οπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο. Επζύλεο ηνπ Πειάηε πνπ αθνξνύλ ηελ Υπεξεζία Πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη ε επηζπκεηή δηακφξθσζε θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ (φπσο service pack/ππξήλαο θαη BIOS). Πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη έρνπλ θαιπθζεί νη ηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο (φπσο ε ζσζηή ηξνθνδνζία) πξηλ απφ ηελ παξνρή απηήο ηεο Τπεξεζίαο. Πξέπεη λα απνκαθξχλεηε ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο θαη άιια απνξξίκκαηα. Πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη έρεη εγθαηαζηαζεί έλα ππνζηεξηδφκελν Λεηηνπξγηθφ χζηεκα κε ην ηξέρνλ service pack θαη BIOS ζε έλαλ δηαθνκηζηή δηαρείξηζεο θαη φηη ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα. Πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη έρεηε δεκηνπξγήζεη αληίγξαθα αζθαιείαο γηα θάζε δηακφξθσζε δηθηχνπ πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί. Πξέπεη λα ζέζεηε ζηε δηάζεζε ηεο Dell έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο κε ηερληθέο γλψζεηο θαη δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο θαη λα παξέρεηε επαξθή δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζην ρψξν/ζεκείν εγθαηάζηαζεο, ζην ζχζηεκα θαη ζε πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο Τπεξεζίαο. 3 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

4 Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ Υπεξεζία ζαο 1 Υπνζηεξηδόκελα πξνϊόληα Απηή ε Τπεξεζία είλαη δηαζέζηκε γηα επηιεγκέλα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα ηεο Dell, φπσο ηα OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent θαη γηα επηιεγκέλνπο εθηππσηέο Dell, νη νπνίνη αγνξάδνληαη ζε κία ηππηθή δηακφξθσζε. Σαθηηθά πξνζηίζεληαη Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα, επνκέλσο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο Dell γηα ηελ πιένλ ελεκεξσκέλε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ Τπεξεζηψλ γηα ηα πξντφληα Dell ζαο. Κάζε Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ θέξεη ζήκαλζε κε αξηζκφ ζεηξάο («Δηηθέηα εμππεξέηεζεο»). Γηα θάζε Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ν Πειάηεο πξέπεη λα αγνξάζεη κηα μερσξηζηή ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο εθηππσηήο πνπ έρεη αγνξαζηεί κε έλα ζχζηεκα θνξεηνχ ππνινγηζηή δελ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνξεηνχ ππνινγηζηή: ν εθηππσηήο θαη ν θνξεηφο ππνινγηζηήο πξέπεη λα έρνπλ ρσξηζηέο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Καηά ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηελ Dell γηα απηή ηελ Τπεξεζία, αλαθέξεηε ηελ Δηηθέηα εμππεξέηεζεο ηνπ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο ζαο. 2 Πεξίνδνο ηζρύνο ππεξεζίαο A Ζ παξνχζα πκθσλία αξρίδεη λα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο ζαο θαη ζπλερίδεηαη θαηά ηελ Πεξίνδν ηζρχνο ηεο. Ζ «Πεξίνδνο ηζρχνο ππεξεζίαο» αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη επεθηείλεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε Φφξκα παξαγγειίαο. Ο αξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ αδεηψλ ρξήζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πινπνηήζεσλ, ησλ δηαρεηξηδφκελσλ ηειηθψλ ζεκείσλ ή ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ν Πειάηεο έρεη αγνξάζεη κία ή πεξηζζφηεξεο Τπεξεζίεο (νξίδνληαη παξαθάησ), ε ρξέσζε ή ηηκή, θαζψο θαη ε Πεξίνδνο ηζρχνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ηζρχεη γηα θαζεκία δειψλνληαη ζηε θφξκα παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε θνηλά ζπκθσλεκέλε θφξκα ηηκνινγίνπ, επηβεβαίσζεο ιήςεο παξαγγειίαο ή εληνιήο αγνξάο (ζπλνιηθά, «Φφξκα παξαγγειίαο»). Οη αγνξέο Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πκθσλίαο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε θαη φρη γηα κεηαπψιεζε ή ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ ππεξεζηψλ. 3 Υπνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε A Εμνπζηνδόηεζε γηα παξνρή πξόζβαζεο. Ο Πειάηεο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη έρεη ιάβεη άδεηα ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηελ Dell πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ, ηα δεδνκέλα ηνπ θαη φια ηα ζηνηρεία πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη, κε ζθνπφ ηελ παξνρή απηψλ ησλ Τπεξεζηψλ. Δάλ ν Πειάηεο δελ δηαζέηεη ήδε ηελ άδεηα απηή, είλαη επζχλε ηνπ Πειάηε λα ηε ιάβεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, πξηλ ν Πειάηεο δεηήζεη απφ ηελ Dell ηελ παξνρή απηψλ ησλ Τπεξεζηψλ. B Σπλεξγαζία κε αλαιπηή κέζω ηειεθώλνπ θαη ηερληθό επηηόπνπ ππνζηήξημεο Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ηειεθσληθψο απφ ηνλ αλαιπηή θαη επηηφπνπ απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο Dell. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κέζσ ηειεθψλνπ, σο απνηέιεζκα ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ αλαιπηή ή ηνπ ηερληθνχ. C Επηηόπνπ ππνρξεώζεηο. ηαλ νη Τπεξεζίεο απαηηνχλ επηηφπνπ ππνζηήξημε, ν Πειάηεο πξέπεη λα παξέρεη ειεχζεξε, αζθαιή θαη επαξθή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ζηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα. Ζ επαξθήο πξφζβαζε πεξηιακβάλεη άθζνλν ρψξν εξγαζίαο, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ηνπηθή ηειεθσληθή γξακκή. Πξέπεη λα παξέρεηαη επίζεο νζφλε, πνληίθη (ή ζπζθεπή θαηάδεημεο) θαη πιεθηξνιφγην (ρσξίο θφζηνο γηα ηελ Dell), εάλ ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη ήδε απηά ηα ζηνηρεία. 4 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

5 D Σπληήξεζε ινγηζκηθνύ θαη ζπληεξνύκελεο εθδόζεηο Ο Πειάηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ην ινγηζκηθφ θαη ηα ππνζηεξηδφκελα πξντφληα ζηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο εθδφζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Dell ή ζηηο δηακνξθψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην PowerLink γηα ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο Dell EMC ή EqualLogic ή φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηεχζπλζε γηα πξφζζεηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα. Ο πειάηεο πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδεη ηελ εγθαηάζηαζε επαλνξζσηηθψλ αληαιιαθηηθψλ, ελεκεξψζεσλ θσδηθψλ, ελεκεξψζεσλ ινγηζκηθνχ ή κεηαγελέζηεξσλ εθδφζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Dell, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε ηζρχο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηα Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα. E Δεκηνπξγία αληηγξάθωλ αζθαιείαο δεδνκέλωλ. Γεκηνπξγήζηε αληίγξαθα αζθαιείαο φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε φια ηα επεξεαδφκελα ζπζηήκαηα, πξηλ απφ ηελ παξνρή ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο απφ ηελ Dell. Ζ DELL ΓΔΝ ΦΔΡΔΗ ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΑΠΩΛΔΗΑ Ή ΑΝΑΚΣΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ή απψιεηα ρξήζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ πνπ νθείιεηαη ζε απηή ηελ Τπεξεζία ή ζε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ή ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή παξάιεηςε, φπσο ακέιεηα, εθ κέξνπο ηεο Dell ή ελφο ηξίηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 4 Σεκαληηθέο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο A Πιεξωκή γηα πιηθό πνπ αγνξάδεηαη κε ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαη πινπνίεζεο. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο γξαπηήο ζπκθσλίαο, ε πιεξσκή γηα πιηθφ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο ή πινπνίεζεο πνπ αγνξάδνληαη κε απηφ ην πιηθφ. B Εκπνξηθά εύινγα όξηα ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππεξεζίαο. Ζ Dell κπνξεί λα αξλεζεί λα παξάζρεη ηηο Τπεξεζίεο εάλ, θαηά ηε γλψκε ηεο, ε παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ δεκηνπξγεί κε εχινγν θίλδπλν γηα ηελ Dell ή γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ηεο Dell, ή είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ Τπεξεζηψλ. Ζ Dell δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ απνηπρία ή θαζπζηέξεζε ζηελ απφδνζε ιφγσ νπνηαζδήπνηε αηηίαο πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο. Ζ Τπεξεζία θαιχπηεη κφλν ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ. C Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο. Οη Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο (φπσο ε ππνζηήξημε ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ε εγθαηάζηαζε, νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ε δηαρεηξηδφκελε θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε ή νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο) κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεο γηα αγνξά απφ ηελ Dell θαη λα δηαθέξνπλ αλά ηνπνζεζία Πειάηε. Οη Πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα απαηηνχλ μερσξηζηή ζπκθσλία κε ηελ Dell. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα ζπκθσλία, νη πξναηξεηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πκθσλία. D Εθρώξεζε. Ζ Dell κπνξεί λα εθρσξήζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία ή/θαη Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ζε πηζηνπνηεκέλνπο ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. E Αθύξωζε. Ζ Dell κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο, γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: ν Πειάηεο δελ θαηαβάιιεη νιφθιεξν ην ηίκεκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ, ν Πειάηεο αξλείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αλαιπηή ππνζηήξημεο ή ηνλ ηερληθφ πνπ έρεη επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ή ν Πειάηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο. Δάλ ε Dell αθπξψζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία, ε Dell ζα απνζηείιεη ζηνλ Πειάηε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο αθχξσζεο ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε. ηε γλσζηνπνίεζε απηή ζα αλαθέξεηαη 5 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

6 κεηαμχ άιισλ ν ιφγνο θαη ε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο αθχξσζεο, ε νπνία δελ ζα απέρεη ιηγφηεξν απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο αθχξσζεο απφ ηελ Dell ζηνλ Πειάηε, εθηφο εάλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνβιέπνληαη άιιεο δηαηάμεηο πεξί αθχξσζεο νη νπνίεο ππεξηζρχνπλ νπνηαζδήπνηε ηδησηηθήο ζπκθσλίαο. ΔΑΝ Ζ DELL ΑΚΤΡΩΔΗ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ, Ο ΠΔΛΑΣΖ ΓΔΝ ΓΗΚΑΗΟΤΣΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΟΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ Ή ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ ΣΖΝ DELL. F Γεωγξαθηθνί πεξηνξηζκνί θαη αιιαγή ζέζεο. Ζ Τπεξεζία απηή παξέρεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ Πειάηε. Ζ Τπεξεζία απηή δελ δηαηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηεχζπλζε. Οη επηινγέο ηεο ππεξεζίαο, φπσο ηα επίπεδα ππεξεζίαο, νη ψξεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη νη ρξφλνη επηηφπνπ απφθξηζεο, ζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη νξηζκέλεο επηινγέο ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκεο γηα αγνξά ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Πειάηε. Ζ ππνρξέσζε ηεο Dell λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ζε Τπνζηεξηδφκελα πξντφληα πνπ έρνπλ αιιάμεη δηεχζπλζε ππφθεηηαη ζηελ εθάζηνηε ηνπηθή δηαζεζηκφηεηα θαη κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη επηπξφζζεηεο ρξεψζεηο, θαζψο θαη λα απαηηεζεί επηζεψξεζε θαη επαλαπηζηνπνίεζε ησλ Τπνζηεξηδφκελσλ πξντφλησλ πνπ άιιαμαλ δηεχζπλζε κε αληίζηνηρε ρξέσζε ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πιηθψλ θαη εξγαζίαο ηεο Dell. Ο Πειάηεο ζα παξέρεη ζηελ Dell επαξθή θαη αζθαιή πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρσξίο θφζηνο γηα ηελ Dell, πξνθεηκέλνπ ε Dell λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. G Μεηαβίβαζε ππεξεζίαο. ην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πεξηγξαθή ππεξεζίαο, ν Πειάηεο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα Τπεξεζία ζε ηξίην, ν νπνίνο ζα αγνξάζεη νιφθιεξν ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ηνπ Πειάηε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ππεξεζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Πειάηεο είλαη ν αξρηθφο αγνξαζηήο ηνπ Τπνζηεξηδφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο παξνχζαο Τπεξεζίαο ή φηη ν Πειάηεο αγφξαζε ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ θαη ηελ παξνχζα Τπεξεζία απφ ηνλ αξρηθφ ηδηνθηήηε (ή έλαλ πξνεγνχκελν εθδνρέα) θαη έρεη ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε Δλδέρεηαη λα ηζρχεη θάπνηα ρξέσζε ιφγσ κεηαβίβαζεο. Λάβεηε ππφςε φηη, εάλ ν Πειάηεο ή ν εθδνρέαο ηνπ Πειάηε κεηαθέξεη ην Τπνζηεξηδφκελν πξντφλ ζε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία ε παξνχζα Τπεξεζία δελ είλαη δηαζέζηκε θαζφινπ ή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηηκή πνπ θαηέβαιε ν Πειάηεο γηα ηελ Τπεξεζία, ν Πειάηεο ελδέρεηαη λα κελ θαιχπηεηαη ή λα επηβαξπλζεί κε πξφζζεηε ρξέσζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο θάιπςεο ππνζηήξημεο ζηε λέα ηνπνζεζία. Δάλ ν Πειάηεο επηιέμεη λα κελ θαηαβάιεη απηέο ηηο πξφζζεηεο ρξεψζεηο, ε Τπεξεζία ηνπ Πειάηε ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί απηφκαηα ζε θαηεγνξίεο ππνζηήξημεο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηηκή απηή ή ζε ρακειφηεξε ηηκή ζηε λέα ηνπνζεζία, ρσξίο δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηα από ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο καο, επηθνηλωλήζηε κε ηνλ αληηπξόζωπν ηεο Dell ή επηζθεθζείηε ηε δηεύζπλζε Ζ δηαζεζηκφηεηα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ρψξα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη πειάηεο θαη νη ζπλεξγάηεο δηαλνκήο ηεο Dell ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνπο αληηπξνζψπνπο πσιήζεσλ Dell Inc. Με επηθχιαμε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηνο. ην παξφλ έγγξαθν ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εκπνξηθά ζήκαηα θαη εκπνξηθέο νλνκαζίεο σο αλαθνξά είηε ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αμηψλνπλ ηα ζήκαηα θαη ηηο νλνκαζίεο είηε ζηα πξντφληα ηνπο. Οη πξνδηαγξαθέο είλαη ζσζηέο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, αιιά ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ή ζε αιιαγέο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ζ Dell θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε απηή εηαηξείεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ ηππνγξαθηθά ζέκαηα ή θσηνγξαθίεο. Ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πσιήζεσλ ηεο Dell θαη παξέρνληαη ζηε δηεχζπλζε θαη θαηφπηλ αίηεζεο. 6 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

7 Παξάξηεκα A SKU ππεξεζίαο US SKU Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet (γηα πξνγξακκαηηζκφ, απνζηείιεηε ζηε δηεχζπλζε LA SKU Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet (γηα πξνγξακκαηηζκφ, απνζηείιεηε ζηε δηεχζπλζε AI BZ SKU Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet (γηα πξνγξακκαηηζκφ, απνζηείιεηε ζηε δηεχζπλζε AI EMEA SKU Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet (γηα πξνγξακκαηηζκφ, απνζηείιεηε ζηε δηεχζπλζε ANZ POS SKU Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet (γηα πξνγξακκαηηζκφ, απνζηείιεηε ζηε δηεχζπλζε ANZ APOS SKU Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet (γηα πξνγξακκαηηζκφ, απνζηείιεηε ζηε δηεχζπλζε 7 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

8 Παξάξηεκα B Δμαηξέζεηο ζηηο εξγάζηκεο ψξεο ηεο Dell Φώξα αηλη Κηηηο, άληα Λνπηζία, αηλη Βίλζελη, Σξηληληάλη, Παξζέλνη Νήζνη, Τπφινηπν Αγγιφθσλεο Καξατβηθήο Μπαξκπέηληνο, Μπαράκεο, Μπειίδε, Κφζηα Ρίθα, Δι αιβαδφξ, Μεγάιε Νήζνο Κέηκαλ, Γνπαηεκάια, Ολδνχξα, Σδακάηθα, Παλακάο, Πνπέξην Ρίθν, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, νπξηλάκ, Νήζνη Σεξθ θαη Κάηθνο Απζηξαιία, Βεξκνχδεο, Κίλα, Ατηή, Υνλγθ Κνλγθ, Ηαπσλία, Κνξέα, Μαιαηζία, Οιιαλδηθέο Αληίιιεο, Νέα Εειαλδία, ηγθαπνχξε, Σατβάλ, Σατιάλδε Αξγεληηλή, Ηλδία, Παξαγνπάε, Οπξνπγνπάε Βνιηβία, Υηιή Εξγάζηκεο ώξεο ηεο Dell 7:00 π.κ. έσο 4:00 κ.κ. 8:00 π.κ. έσο 5:00 κ.κ. 9:00 π.κ. έσο 5:00 κ.κ. 09:00 π.κ. έσο 6:00 κ.κ. 9:00 π.κ. έσο 7:00 κ.κ. 8 Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet έθδ Μαΐνπ 2012

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009 Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009 Τπνέξγν 17: «Τπνζηήξημε πζηεκάησλ Σερληθήο ηήξημεο ρνιηθψλ Δξγαζηεξίσλ» Παθέην Δξγαζίαο 1 «Τπνζηήξημε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ Σερληθήο ηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα