EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη"

Transcript

1 Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν EchoLink. Ζ εγθαηάζηαζε έγηλε ζε ζύλδεζε κε ην Internet, ελόο πνκπνδέθηε uhf ζηελ ζπρλόηεηα MHz, κε ζθνπό λα ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, κέζσ ηνπ δηθηύνπ απηνύ κε όινλ ηνλ ξαδηνεξαζηηερληθό θόζκν. αληίζηνηρν EchoLink Ση είλαη όκσο ην EchoLink; Γεκηνπξγήζεθε από ηνλ K1RFD αξρέο ηνπ 2002 θαη ήδε έρεη εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ρώξεο. Όζνη έρεηε αζρνιεζεί κε ηηο ςεθηαθέο κεζόδνπο ηνπ Packet ή ηνπ APRS, ζα γλσξίδεηαη ήδε όηη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα, ππάξρνπλ νη Amprnet Gateways θαη πην πξόζθαηα νη Igates (APRS Gateways), πνπ δηαζύλδενπλ αζύξκαηα ςεθηαθά ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα Packet Radio ή APRS πνπ δελ έρνπλ άκεζε αζύξκαηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ κέζνλ ην Internet. (TCP/IP). Σν EchoLink είλαη ην ηειεπηαίν από κία ζεηξά

2 άιισλ πξνγξακκάησλ (θαη πην δηαδεδνκέλν) κε ζθνπό λα δηαζύλδεεη ξαδηνεξαζηηερληθά repeaters ή links θσλήο κεηαμύ ηνπο. Σν EchoLink όπσο θαη όια ηα ζρεηηθά παιαηνηέξα πξνγξάκκαηα (eqso, ilink, IRLP, WIRES-II) ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερληθή VOIP (Voice Over IP) πνπ είλαη απηή πνπ κεηαθέξεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία πάλσ από ην Internet, Σν VOIP αθνινπζεί ηελ ζύζηαζε H.248 ηεο ITU θαη ην RFC 2885 ηνπ IETF θαη είλαη ην standard γηα ηελ κεηαθνξά εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ ζην πξσηόθνιιν IP (θαη όρη κόλν) δειαδή ζην Internet. Ζ αηηία γηα ηελ γξήγνξε εμάπισζε ηνπ EchoLink είλαη όηη δίλεηαη ρσξίο ρξεκαηηθό ηίκεκα γηα ηνπο Ραδηνεξαζηηέρλεο, θαη δελ ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε, εμεηδηθεπκέλν Hardware γηα ηνπο θόκβνπο. Εγκαηάζηαζη Γηα λα εγθαηαζηήζεη θάπνηνο κία ηέηνηα ζύλδεζε, πξέπεη λα επηζθεθηεί ηελ δηεύζπλζε λα θαηεβάζεη ην ζρεηηθό πξόγξακκα θαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε ζύλδεζε, ν ζηαζκόο πξέπεη λα είλαη αδεηνύρνο ξαδηνεξαζηηέρλεο θαη αλ είλαη ζρεηηθά θαηλνύξγηνο, κπνξεί λα δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή θαη λα ζηαιεί ε άδεηα ηνπ Τ.Κ.Δ. Δπίζεο ζα ηνπ δεηεζεί θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λα δειώζεη αλ ζα είλαη θόκβνο ηνπ ζπζηήκαηνο ή απιόο ρξήζηεο. αλ απιόο ρξήζηεο εθηόο από έλαλ ππνινγηζηή κε MS-Windows κία θάξηα ήρνπ, ζπλδεδεκέλε κε αθνπζηηθό (ή κεγάθσλα) θαη κηθξόθσλν δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα άιιν. Οη θόκβνη όκσο επηπιένλ, πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηελ θάξηα ήρνπ κε ηελ ρξήζε κηαο απιήο ζπζθεπήο δηαζύλδεζεο, ζε κία εγθαηάζηαζε αζπξκάηνπ. Ζ ζπζθεπή απηή είλαη παξόκνηα κε απηήλ πνπ αλαθέξζεθε ζην άξζξν γηα ην APRN θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα SSTV, PSK θιπ. Τπάξρεη

3 ζην εκπόξην, αιιά θηηάρλεηαη πνιύ εύθνια. Αθνύ γίλεη απηό θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, όηη αθνύγεηαη ζηνλ δέθηε ηνπ αζπξκάηνπ κεηαθέξεηαη κέζα από ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε ηνπ Internet ζηνπο άιινπο απνδέθηεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί από καθξηλέο πεξηνρέο θαη πνπ κπνξεί λα είλαη απινί ρξήζηεο, links ή repeaters. Αληίζεηα όηη έξρεηαη από ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε ελεξγνπνηεί κέζσ VOX ή απινύ θπθιώκαηνο ηνλ πνκπό θαη εθπέκπεηαη ζηνλ αέξα. Λειηοσργία Ο θάζε Echolink server έξρεηαη απηόκαηα ζε επαθή κε θάπνηνπο θεληξηθνύο servers ηνπ δηθηύνπ, από ην Internet, θαη θαηεβάδεη ζηελ κλήκε ηνπ κία ιίζηα κε όινπο ηνπο ζηαζκνύο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ ιίζηα ελεκεξώλεηαη θάζε ιίγα ιεπηά θαη πεξηιακβάλεη ην δηαθξηηηθό αζπξκάηνπ, ηνλ πεληαςήθην αύμνληα αξηζκό πξώηεο ζύλδεζεο ζην δίθηπν, ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ ζηαζκνύ, θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Έλαο ρξήζηεο κε έλα αζύξκαην ζηελ εκβέιεηα ηνπ EchoLink Gateway, κπνξεί κε ηόλνπο DTMF, λα ελεξγνπνηήζεη κία ζύλδεζε θαη λα κηιήζεη κε αληίζηνηρνπο ζηαζκνύο κέζα από αληίζηνηρνπο EchoLink Servers, ή λα πεξηκέλεη θάπνηα θιήζε πνπ ζα έξζεη από θάπνηνλ απνδέθηε άιιν πνπ ζα ζπλδεζεί αληίζηνηρα ζηνλ server πνπ αθξνάηαη. Ζ θιήζε ησλ ζηαζκώλ, γίλεηαη όπσο ζην ηειέθσλν δειαδή παηώληαο ην λνύκεξν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε ζηαζκό EchoLink, ελεξγνπνηείηαη ε ζύλδεζε. Τπάξρνπλ επίζεο θσδηθνί γηα επαλάθιεζε (09) δηαθνπή ζύλδεζεο (#), θαηάζηαζεο (08) θιπ. Ο ρξήζηεο πνπ ζπλδέεηαη από ην pc ηνπ θαηεπζείαλ ζην Internet, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη θαηεπζείαλ από ηελ ιίζηα όισλ ησλ ζηαζκώλ, κε πνην ζηαζκό link, repeater ή conference ζα έξζεη ζε επαθή. Όηαλ ζπλδεζεί κε θάπνηνλ άιιν Echolink server, κπνξεί λα βιέπεη πνηνη άιινη ζηαζκνί ή links ή repeaters είλαη ζπλδεδεκέλνη,

4 θαη λα κηιήζεη κε όινπο απηνύο θαη ηαπηόρξνλα λα βιέπεη από πνηα ζύλδεζε έξρεηαη ν ήρνο θάζε θνξά. Γίπια ζηνλ θάζε ζηαζκό γξάθεηαη ην όλνκα ηνπ, πνιύ δηεπθνιπληηθό, θαη πηζαλόλ θάπνηα άιια ζηνηρεία θαη ηαπηόρξνλα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε γξαπηά κελύκαηα, κε νπνηνλδήπνηε είλαη ζπλδεδεκέλνο κε pc. Κάιηζηα ζε κεξηθνύο servers κε ηα γξαπηά κελύκαηα κπνξεί λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο, λα δηαβάζεη αξρεία θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Απηό πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη είλαη όηη γηα PTT εδώ, ρξεζηκνπνηείηαη ην Space Bar. Παηηέηαη όκσο κία θνξά κόλν γηα εθπνκπή θαη κία γηα ηέινο εθπνκπήο (όρη παηεκέλν ζπλέρεηα). Ζ ξύζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ κηθξνθώλνπ γίλεηαη από ην κεγαθσλάθη πνπ έρεη θάησ δεμηά ζην pc ηνπ (ζε Windows desktop πάληα), κε δεμί θιηθ αλνίγνπκε ηα ξπζκηζηηθά, παηάκε «mute» ζην mic γηα λα κελ γίλεηαη κηθξνθσληζκόο, θαη κεηά επηιέγνπκε «επηινγέο», «ηδηόηεηεο», «ερνγξάθεζε» «ok» θαη ξπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηνπ κηθξνθώλνπ εγγξαθήο, αθνύ πξώηα ην έρνπκε επηιέμεη. Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο αθνπγόκαζηε, ςάρλνπκε κέζα ζηνπο ζηαζκνύο θαη εηδηθά ζηηο conference ηνλ Echo Server θαη ζπλδεόκαζηε εθεί. Ο server απηόο είλαη έλαο παπαγάινο δειαδή επαλαιακβάλεη ηελ θσλή καο όπσο αθξηβώο ηελ ιακβάλεη κέζα από ην δίθηπν θαη έηζη έρνπκε κηα εηθόλα γηα ην πσο αθνπγόκαζηε αιιά θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ δηθηύνπ. Όπσο είδακε ινηπόλ ε ηειηθή επηθνηλσλία είλαη ζαλ λα κηιάκε ζε έλαλ θνηλό επαλαιήπηε, ρξεηάδεηαη όκσο ιίγε πξνζνρή θαη ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο.

5 Περιοριζμοί Καθςζηεπήζειρ Παξόιν πνπ ην Internet ζεσξείηε γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθό, πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ θσλή ή θαη κηθξνδηαθνπέο. Απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ ζύλδεζε ηνπ θάζε ελόο EchoLink server κε ηνλ αληίζηνηρν παξνρέα ηνπ Internet, αιιά θαη ζηελ δηαζύλδεζε ησλ παξνρέσλ Internet κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο κε ην πόζνη EchoLink Servers αιιά θαη EchoLink users είλαη ζπλδεδεκέλνη ηαπηόρξνλα ζε έλαλ ηέηνην ζηαζκό. (ππνηίζεηαη αλάινγα κε ηελ δπλαηόηεηα ηεο ζύλδεζεο [Bandwidth] ν θάζε ζηαζκόο πεξηνξίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκό ζπλδέζεσλ πνπ κπνξεί λα δερηεί.). Άιιν έλα πξόβιεκα είλαη πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθπνκπή από ην θάζε ζύζηεκα εηδηθόηεξα αλ ε κία δηαζύλδεζε είλαη επαλαιήπηεο. Σέινο έρεη λα καο επεξεάζεη θαη ε ζπλνιηθή θίλεζε ζην Internet πνπ κεηαβάιεηε αλάινγα κε ηελ ώξα θαη ην πόζνη ρξήζηεο ηαπηόρξνλα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Διαζηήμαηα ζηιρ εκπομπέρ Γηα λα γίλεηαη ινηπόλ ζσζηόηεξε δνπιεηά, πξέπεη λα κελ ππάξρεη βηαζύλε ζηελ επηθνηλσλία θαη λα ππάξρνπλ αξθεηά θελά αλάκεζα ζηηο εθπνκπέο κεγαιύηεξα από όζν έρνπκε ζπλεζίζεη ζε έλα θνηλό επαλαιήπηε (5-10 δεύηεξα ηνπ ιεπηνύ). Θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο, είλαη ε δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ δηθηύνπ πνπ έρνπλ νη αζύξκαηνη ρξήζηεο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ EchoLink. Οη ρξήζηεο κε απεπζείαο ζύλδεζε ζην EchoLink βιέπνπλ πνηνο ζηαζκόο εθπέκπεη πξηλ αθόκα

6 πεη ην δηαθξηηηθό ηνπ θαη έρνπλ θαη δπλαηόηεηα γξαπηήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο ηαπηόρξνλα. Οη ρξήζηεο κέζσ αζπξκάηνπ εηδηθά νη θηλεηνί, έρνπλ κία πην αζαθή εηθόλα ηνπ δηθηύνπ θαη θπζηθά αλ είλαη πνιινί νη θηλεηνί ρξήζηεο δελ ζπκνύληαη εύθνια ηα δηαθξηηηθά. Θαιό είλαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα νξίδεηαη θάπνηνο ζαλ Net Controller (θαηά πξνηίκεζε ρξήζηεο από pc) γηα λα κνηξάδεη ηα κηθξόθσλα θαη λα κελ γίλεηαη κπάραιν θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο QSO κε πνιινύο ρξήζηεο. Τςπική ηήπηζη ηων διαδικαζιών Ζ δηαζύλδεζε καθξηλώλ πεξηνρώλ δηαζπλδέεη ηαπηόρξνλα θαη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη ηξόπνπο ρξήζεσο. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ηεξνύληαη κε επιάβεηα νη ηππηθέο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, γηαηί ε εθπνκπή καο αθνύγεηαη ζε άιιεο ρώξεο θαη πεξηνρέο, πνπ ηα ξαδηνεξαζηηερληθά ήζε θαη έζηκά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά θαη ζπλήζσο πην ζθηθηά από ηα δηθά καο. Θα πξέπεη ε αλαγγειία ηνπ δηαθξηηηθνύ λα είλαη πιήξεο κε ην πξόζεκα ηνπ, θαη ε εθπνκπή καο πξνζεθηηθή, αθξηβήο θαη ζύληνκε, δεδνκέλνπ όηη πνιινί ζηαζκνί κπνξνύλ λα αθνύλ από νπνπδήπνηε θαη λα ζέινπλ λα κηιήζνπλ θαη απηνί καδί καο ή κε άιινπο ζηαζκνύο. Αλ ππάξρνπλ θηλεηνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ πην γξήγνξα κηθξόθσλα, γηαηί ε ζέζε ηνπο κεηαβάιιεηαη θαη θάπνηα ζηηγκή ζα ραζνύλ από ηελ θάιπςε ηνπ link. Υπόηονορ και duplex Άιιν έλα πξόβιεκα πνπ βιέπνπκε ζηελ Αζήλα, είλαη όηη όηαλ κηιάκε ζε link θαη όρη ζε επαλαιήπηε, επεκβαίλεη ζπρλά ην θαηλόκελν ηνπ θξπκκέλνπ ζηαζκνύ. Γειαδή θηλεηνί ζηαζκνί θπξίσο, δελ αθνύλ εύθνια ηνπο ππόινηπνπο θαη δελ είλαη ζίγνπξνη όηη δελ κηιάεη θάπνηνο

7 άιινο ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηό ιύλεηαη κε έλα duplexer θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ link ζε repeater. Άιιν έλα πξόβιεκα είλαη ε αλάγθε ππόηνλνπ ζε ιήςε θαη εθπνκπή γηα λα κελ επεξεάδεηαη ην ίδην θαη νη αθξναηέο ηνπ από παξεκβνιέο ή παξαζηηηθέο εθπνκπέο ζην πνιύβνπν ή κάιινλ πνιύ-αξεθ-ηθό πεξηβάιινλ ησλ πόιεσλ. Δσναηόηηηες Οη δπλαηόηεηεο ρξήζεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζύλδεζεο καθξηλώλ πεξηνρώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο θαη ήδε ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα αληίζηνηρνπο servers ζε άιιεο πόιεηο ηηο ρώξαο. Σα Ησάλληλα μεθίλεζαλ πξώηα, αθνινύζεζε ε Πξέβεδα θαη εηνηκάδνληαη (αλ δελ έρνπλ ήδε κνληκνπνηεζεί όηαλ γίλεη ε δεκνζίεπζε) ε Ρόδνο, Πάηξα, Ιάξηζα, Θξήηε, Θεζζαινλίθε. Απηό ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα θαιύηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ καο θαη πνην εύθνιεο. Πηζηεύεηαη όηη ην ζύζηεκα απηό, ζύληνκα ζα κεηαθέξεη θαη εηθόλα, άξα κπνξεί λα δώζεη ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύκε κε ηελ ATV θαη ηελ SSTV πεξηζζόηεξνη θαη λα κπνπλ θαη εθεί αληίζηνηρνη gateways. Ζ ειπίδα όηη ζύληνκα ζα έρνπκε ζηα ζπίηηα καο dsl γξακκέο θαη κόληκν Internet, καο ιέεη όηη ζύληνκα ζα έρνπκε πνιινύο ηέηνηνπο κόληκνπο ζηαζκνύο ζε αξθεηέο πόιεηο, ίζσο όπσο θαη νη επαλαιήπηεο θσλήο. Άιιν έλα ζεηηθό είλαη όηη κέζσ ηνπ server απηνύ, ήδε δεθάδεο ειιελόθσλνη ξαδηνεξαζηηέρλεο από 3 επείξνπο, ηα ιέλε ηαπηόρξνλα αλεμάξηεηα ηεο δηάδνζεο πνπ ην ηειεπηαίν θαηξό καο έρεη απνγνεηέςεη, θέξλνληαο θνληά όινπο ηνπ Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο. Σέινο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ δηθηύνπ απηνύ ζε Πεξηπηώζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο.

8 Έκηακηες Ανάγκες Ήδε όηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ Αζήλα θαη πνιινί από εκάο ήξζακε ζε επαθή κε ην ζύζηεκα, ζπλέβε ε πηώζε ηνπ Columbia. Όζνη ζπλδέζεθαλ ζηνλ ARES server ή ζηελ WX-Skywarn, έκπαηλαλ ζηελ νπζία ζε κία κεγάιε δηάζθεςε (conference) πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ δηαζύλδεζε αξθεηώλ ηέηνησλ servers κε ηνλ επαλαιήπηε ηνπ Texas, ζε απηόλ πνπ γηλόληνπζαλ νη επηθνηλσλίεο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηεο πηώζεο, άθνπγαλ θαζαξά όιν ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο ησλ ζηαζκώλ εθεί θαη ηαπηόρξνλα έπαηξλαλ γξαπηέο πιεξνθνξίεο από ηνλ Net Controller γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο, έηζη εθαηνληάδεο ξαδηνεξαζηηέρλεο από όιν ηνλ θόζκν άθνπγαλ ηα πάληα θαη έπαηξλαλ πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κπνπλ θαη λα ελνριήζνπλ ηεο επείγνπζεο επηθνηλσλίεο πνπ ήηαλ ήδε ζε δηεμαγσγή. ηελ ρώξα καο, πνπ ηα ςειά βνπλά θάλνπλ δύζθνιε ηελ επηθνηλσλία, ε εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ EchoLink ζηηο κεγάιεο πόιεηο, είλαη κία ελδηαθέξνπζα δπλαηόηεηα, γηα ηελ ύπαξμε ελόο εθεδξηθνύ δηθηύνπ έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο άζρεκνπ ζπκβάληνο αιιά θαη θαιύηεξεο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ζπκβεί απηό. Γπζηπρώο ζηελ ρώξα καο ηα HF δελ έρνπλ ηελ ρξήζε πνπ ζα έπξεπε, απηό ην βιέπνπκε θαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ αιιά ην απνθεύγνπλ (εηδηθόηεξα κεηά ηελ έιεπζε ηνπ GSM), απηό ζπκβαίλεη θαη ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. Σν κνλαδηθό δίθηπν έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δνύιεςε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα εβδνκαδηαία ζην ζηακάηεζε, κόιηο ν SV1ZJ πνπ ην θξαηνύζε άιιαμε qrl θαη δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα ην ζπλερίζεη. Έηζη ε κόλε ειπίδα επηθνηλσλίαο αλ ζπκβεί θάηη, είλαη ηα γλσζηά

9 πεγαδάθηα ζηα 40 θαη 80 κέηξα αλ ηύρε θαη ππάξρεη αληαπόθξηζε. Οη επαλαιήπηεο θσλήο έρνπλ πεξηνξηζκέλε θάιπςε κόλν ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαη θάπνηα link πξνο ηέηνηνπο επαλαιήπηεο, απιά απμάλνπλ ηελ κηθξή εκβέιεηά ηνπο ζε κία άιιε πεξηνρή. To δίθηπν Packet, έρεη πξαθηηθά θαηαξγεζεί, γηα ιόγνπο πνπ έρνπλ αλαιπζεί ήδε, ζε άιιεο δεκνζηεύζεηο. Σν δίθηπν APRS ηα 2 ηειεπηαία ρξόληα είλαη ην κόλν πνπ ζπλδέεη πξαγκαηηθά όιε ηελ ρώξα, αιιά είλαη κόλν ςεθηαθό, κεηαθέξεη κόλν ζύληνκα γξαπηά κελύκαηα θαη θπζηθά κόλν ζαλ δεπηεξεύνλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε έλα ζρεδηαζκό έθηαθηεο αλάγθεο αθνύ δελ εγγπάηαη απόιπηε αμηνπηζηία.. Σν EchoLink κπνξεί λα ζπλδέζεη θσλεηηθά όιε ηελ Διιάδα, έζησ ζε κεγάιεο πόιεηο άξα κπνξεί θαη απηό λα είλαη έλα εθεδξηθό δίθηπν θσλήο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή θαη πξσηεύνλ αθόκα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Φαληαζηείηε λα ζπκβεί θάηη ζε κία πεξηνρή θαη ζηελ δηπιαλή ηεο λα ππάξρεη EchoLink, πνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηνπηθό επαλαιήπηε ή έλα πξόρεηξν link γηα απηή ηελ δνπιεία, λα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή απηή κε όινλ ηνλ θόζκν θαη θπξίσο κε ηα θέληξα απνθάζεσλ ηεο ρώξαο γηα θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ. Αθόκα θαη αλ δελ ππάξρεη έηνηκν EchoLink, έλαο ζπλάδειθνο από ηε πιεζηέζηεξε γεηηνληθή πόιε πνύ έρεη Internet ζε ιεηηνπξγία, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ζρεηηθά γξήγνξα έλα ζύζηεκα πνπ λα θάλεη ηελ ζρεηηθή ζύλδεζε. Οη ΟΔΑ ηεο ΔΔΡ, ήδε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο κόληκνπ ηέηνηνπ ζηαζκνύ ζηελ Αζήλα, γηα λα δηαζπλδέζεη κία ζπρλόηεηα πνπ ζα κπνξεί λα ειέγρεηαη από ηηο Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΟΔΑ) θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Σαπηόρξνλα ζα ππάξρεη κία αλνηθηή ζπρλόηεηα γηα βνήζεηα, γηα όινπο ηνπο Έιιελεο ξαδηνεξαζηηέρλεο. (εδώ ίζσο ζα

10 έπξεπε λα πξνβιεθζεί έλα πεληαςήθην λνύκεξν επθνινκλεκόλεπην, αλ νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ πρ 99112, 99100, θιπ. Νομιμόηηηα και κακή τρήζη Πνιινί ζπλάδειθνη έρνπλ εθθξάζεη δηαθσλία σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ EchoLink αιιά θαη θαηά ην παξειζόλ άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζπλδένληαη κε ην Internet, ζεσξώληαο ηα όηη δελ είλαη ξαδηνεξαζηηερληθά. Σειηθά όκσο ηη είλαη ξαδηνεξαζηηερληθό; Αλ αλαηξέμνπκε ζηνλ νξηζκό πνπ δίλεη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ ζηαζκώλ πνπ ηζρύεη από ην 2003 ζην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 ιέεη: Η ςπηπεζία παδιοεπαζιηέσνη είναι ςπηπεζία παδιοεπικοινωνίαρ πος έσει ωρ ζκοπό ηην αςηοδιδαζκαλία, ηην αλληλοεπικοινωνία, ηην ηεσνολογική έπεςνα και ηην ηηλεπικοινωνιακή ςποζηήπιξη επισειπήζεων βοήθειαρ ζε πεπιπηώζειρ Εκη. Ανάγκηρ και διεξάγεηαι από ππόζωπα καηάλληλα εξοςζιοδοηημένα πος αζσολούνηαι με ηην παδιοηλεκηπική ηεσνική αποκλειζηικά για πποζωπικό ζκοπό και σωπίρ οικονομικό όθελορ Ιίγν πην πξηλ νξίδεη ηελ ππεξεζία ξαδηνεπηθνηλσλίαο ζαλ ππεξεζία πνπ πεπιλαμβάνει ηελ κεηαβίβαζε, ηελ εθπνκπή θαη ηελ ιήςε ξαδηνθπκάησλ γηα ζθνπνύο ηειεπηθνηλσλίαο. Γελ βιέπσ ζε ηη ην EchoLink αιιά θαη ηα άιια ζπζηήκαηα δηαζύλδεζεο ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηθηύσλ, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ θαη ζε ηη ζηεξίδνληαη απηνί πνπ επηθπιάζζνληαη γηα ηελ ξαδηνεξαζηηερληθόηεηα ηνπ δηθηύνπ απηνύ. Σν EchoLink πεξηιακβάλεη κεηαβίβαζε ξαδηνθπκάησλ, ηελ απηνδηδαζθαιία, ηελ αιιεινεπηθνηλσλία, ηε ρξήζε ξαδηνειεθηξηθήο ηερληθήο θαη ηελ

11 ηερλνινγηθή έξεπλα, πνπ είλαη ζαθώο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο όζσλ αζρνινύληαη ζνβαξά κε ην ζέκα. Ζ δπλαηόηεηα γηα ρξήζε ζε Emergency, θαη ε ιεηηνπξγία ρσξίο όθεινο, είλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Άξα ην EchoLink, όπσο θαη ην Amprnet αιιά θαη ην APRS, είλαη ξαδηνεξαζηηερληθά, έρνπλ ελδηαθέξνλ, είλαη δε ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε πεξήθαλνη γηα απηά. Θάπνηνη έρνπλ ελδνηαζκνύο γηα ηελ δεκηνπξγία «θαθελείνπ» κε ην ζύζηεκα απηό, Κα ην «θαθελείν» δελ έρεη λα θάλεη κε ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά κε ην επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ. Γελ έρνπκε αθνύζεη όινη καο «θαθελεία» ζηα hf ή ζε επαλαιήπηεο θσλήο, ή άιιεο ζπρλόηεηεο; Γπζηπρώο ην κεγάιν όπιν ηνπ ξαδηνεξαζηηέρλε, ν ζπλερήο πεηξακαηηζκόο θαη απόθηεζε γλώζεσλ γηα ηηο ξαδηνεπηθνηλσλίεο, είλαη δπλαηόηεηα θαη όρη ππνρξέσζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε (ή ηνπιάρηζηνλ λα ξσηάκε θαη λα εξεπλνύκε γηα λα κάζνπκε) ηελ θάζε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην θάζε κέζν επηθνηλσλίαο γηα λα είκαζηε πξαγκαηηθνί ξαδηνεξαζηηέρλεο (δειαδή πεηξακαηηζηέο θαη γλώζηεο) θαη όρη απινί ρεηξηζηέο καύξσλ θνπηηώλ. Απηό είλαη πνπ καο μερσξίδεη από ηνπο θαηόρνπο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, cibiers, θαη άιινπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα ηα αλαξίζκεηα gadgets πνπ πξνζθέξνληαη. Πξνζθέξνληαη από κία ηερλνινγία άγλσζηε θαη ηειηθά επηθίλδπλε, αθνύ όηη δελ ην γλσξίδεηο δελ ην ειέγρεηο, ηελ ζηηγκή δε πνπ ην ρξεζηκνπνηείο κε πάζνο, γίλεζαη εύθνια δνύινο ηνπ θαη όηαλ ζνπ ιείςεη δελ έρεηο θακία ειπίδα λα αληηθαηαζηήζεηο όηη έρεηο ζηεξίμεη πάλσ ηνπ. Πάληα ζα ππάξρνπλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο πνπ ζα ζεσξνύλ ξαδηνεξαζηηερληθό κόλν ην cw ή άληε θαη ην ssb επεηδή κεξηθά κπαιά

12 δελ αιιάδνπλ πνηέ. Όιεο νη γλώκεο ινηπόλ είλαη ζεβαζηέο θαη όπνηνο δελ ζέιεη ή δελ ηνπ αξέζεη ζαλ ξαδηνεξαζηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ην EchoLink ή θάπνην άιιν mode απιά δελ ην ρξεζηκνπνηεί αθήλεη όκσο απηνύο πνπ ζέινπλ λα πεηξακαηηζηνύλ ή λα ην δνπιέςνπλ, λα ην θάλνπλ. Σέινο ππάξρνπλ θαη ειάρηζηνη πνπ πξνηάζζνπλ επηθπιάμεηο γηα ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη ζην θαηά πόζνλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από κε ξαδηνεξαζηηέρλεο. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όηη ζε νηηδήπνηε παξεκβαίλνπλ ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθά ην Internet, ε δπλαηόηεηα εύξεζεο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη πάξα πνιύ πην εύθνιε. Ο θάζε ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet ζπλδέεηαη ζε κία ηειεθσληθή πόξηα ζε έλα terminal server πνπ θαηαγξάθεηαη (ή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα θαηαγξαθζεί) ην ηειεθσληθό λνύκεξν πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σαπηόρξνλα κέζσ ζπλήζσο ηνπ πξσηνθόιινπ PPP, θάλεη login ζε θάπνηνλ TACACS Server, πνπ έρεη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπ Internet Provider. Από εθεί θαη πέξα όηη θάλεη ζην Internet ην δείρλεη ε δηεύζπλζε Ip, πνπ θάζε παθέην επηθνηλσλίαο πνπ ζηέιλεη ηελ θνπβαιά καδί ηνπ. Άξα απηνί πνπ ζπλδένληαη από ην Internet κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ηειηθά επθνιόηεξα θαη ηάρηζηα (αλ ρξεηαζηεί) ζε αληίζεζε κε απηνύο πνπ κε έλα θνξεηνύιη παηάλε ζην R1 θαη πνπ είλαη ζαθώο δπζθνιόηεξν λα ηνπο εληνπίζεηο αθόκα. Οη ζπγγξαθείο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ επίζεο θάπνηεο βαζκίδεο αζθαιείαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο θαη ηελ απελεξγνπνίεζή ηεο ζε πεξίπησζε παξεκβνιήο ή παξαλνκίαο. Απηό γίλεηαη θαη γηα ην δηαθξηηηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ IP address πνπ απηό κπαίλεη ζην δίθηπν, θαη ηέινο είλαη ππεύζπλνο ν άλζξσπνο πνπ ην εγθαζηζηά ή όπνηνο έρεη νξηζηεί γηα απηή ηελ δνπιεηά (όπσο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη ζε θάζε επαλαιήπηε θσλήο) πνπ πξέπεη λα ειέγρεη ηελ θαιή ρξήζε. Δδώ νη επζύλεο είλαη

13 απμεκέλεο ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο ζύλδεζεο θαη παξεκβνιήο ζε καθξηλά δίθηπα άιισλ ρσξώλ. Λα ζεκεηώζνπκε ζηα ζεηηθά ηνπ, όηη αθνύ είλαη πάλσ ζην Internet ν ππεύζπλόο ηνπ, έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέζσ ηνπ Internet πιήξνπο ειέγρνπ θαη αλαζηνιήο νξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ή όιεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Και λίγη Ιζηορία Ζ ηζηνξία κε δηαζπλδεδεκέλα ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα κέζα από ην Internet ή άιια δίθηπα έρεη κεγάιν παξειζόλ θαη ζίγνπξα κέιινλ. Πνιύ κειάλη έρεη ρπζεί ζην ζέκα απηό, πνιιά έρνπλ γξαθζεί, εθαηνληάδεο ζπδεηήζεηο θαη δηαμηθηζκνί παιηά ζην packet αξγόηεξα ζε Mailing lists θαη News ζην Internet. Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ βιέπνπλ ηηο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ δίλνπλ αξθεηέο ελζύξκαηεο ιύζεηο ζαλ πξόθιεζε γηα έξεπλα, πεηξακαηηζκό θαη λένπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, θαη επηπιένλ βνήζεηαο ζε Emergency. Ζ άιιε πιεπξά θαηεγνξεί ηελ πξώηε ζαλ ξαδηνεξαζηηέρλεο ηνπ ηειεθώλνπ θαη όηη ηειηθά όηη δελ έρεη λα θάλεη κε απνθιεηζηηθά αζύξκαηε επηθνηλσλία δελ είλαη ξαδηνεξαζηηερληθό. Σειηθά όκσο πνηα είλαη ε απνθιεηζηηθά αζύξκαηε επηθνηλσλία; Έλαο αζύξκαηνο από ηελ δεθαεηία ηνπ 50, έρεη ήδε αξθεηέο ελζύξκαηεο ζπλδέζεηο κηθξνθώλνπ, κεγαθώλνπ, δηπιαλώλ κνλάδσλ κε επηπιένλ όξγαλα ειέγρνπ θιπ. Σν λα επηκεθύλεη θάπνηνο ηηο ζπλδέζεηο απηέο θαη λα ηειερεηξίδεη ηνλ αζύξκαηό ηνπ από άιιν δσκάηην ή ρώξν ήηαλ από ηόηε ήδε θάηη ην δπλαηό (ζπκεζείηε ηνλ remote ζηαζκό 160m ηνπ SV8CS). Σελ δεθαεηία ηνπ 90 ε πξνέθηαζε απηή ςεθηνπνηήζεθε. ε ζύλδεζε κε ππνινγηζηέο κπήθε μεθάζαξα ζηνλ ηνκέα ησλ αζπξκάησλ ζπζθεπώλ, θαη θζάζακε ήδε λα έρνπκε πιήξε έιεγρν ελόο πνκπνδέθηε από ηνλ ππνινγηζηή, όζν θαη δπλαηόηεηαο remote

14 control κε DTMF από άιιν αζύξκαην πνπ θπζηθά δηαζπλδένληαη ελζύξκαηα. ηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθώλ επηθνηλσληώλ έρνπκε έλα ζσξό ελζύξκαηεο δηαζπλδέζεηο όπσο ζηα NetRom Nodes, ζαλ απηό πνπ είλαη αθόκα ζηελ Πεληέιε (J41VAA-J41UAA) πνπ κπνξνύλ λα δηαζπλδένληαη ελζύξκαηα (back to back) κεηαμύ ηνπο, λα έρνπκε θόκβνπο κε πνιιέο πόξηεο, ζηηο BPS θαη ζηα BPQ ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζύλδεζε κέζα από Ethernet, θαη θπζηθά ζηα αζύξκαηα Tcp/Ip ζπζηήκαηα ηνπ Amprnet πνπ επηηξέπνπλ ζύλδεζε όπνπ ππάξρεη ην πξσηόθνιιν Tcp/Ip ελζύξκαηα ή αζύξκαηα. Γηαζπλδέζεηο Pactor κε Packet, forwarding κελπκάησλ BBS από ηειέθσλν, δηαζύλδεζε BBS από ην Internet, WinLink γηα ζύλδεζε Pactor κε από ην Internet, APRS κε ζύλδεζε ζην δίθηπν GPS, APRS Igates ζην Internet, θαη ηέινο ηα VOIP ζπζηήκαηα eqso, ilink, IRLP, WIRES-II θαη ηώξα EchoLink. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε δηαζύλδεζε ησλ αζπξκάησλ ζπζθεπώλ καο κεηαμύ ηνπο αλεμάξηεηα ηνπ κέζνπ, είλαη κία παιηά ηζηνξία πνπ ζπλέρεηα επεθηείλεηαη, γίλεηαη πνιππινθόηεξε θαη εμειίζζεηαη όζν ε ηερλνινγία νη αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη ε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκό ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ κεγαιώλνπλ. Σν ζπκπέξαζκα ινηπόλ είλαη όηη όζε αληίδξαζε θαη λα ππάξρεη ζε θάηη λέν, απηό ζα εμειίζζεηαη όηαλ ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκόηεηα. Αο δνύκε ηη έγηλε ζρεηηθά ζηελ ρώξα καο θαη κεξηθέο δεκνζηεύζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο απηήο SV-NEA η 20,21,22 Παξνπζίαζε ηνπ AMPRNet ζηελ Διιάδα από ηνπο SV1RD, SV1XV. Ήδε από ην 1987 κεηά από πξόηαζε ηνπ Phil Karn πνπ έγξαςε ην πξόγξακκα NET (κεηέπεηηα NOS) μεθίλεζε

15 ε ρξήζε TCP/IP πάλσ ζην Packet Radio θαη ν Brian Kantor δέζκεπζε από ηηο δηεπζύλζεηο ηνπ Internet ην δίθηπν 44 ( ) γηα ρξήζε ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ. Απηό ήηαλ θαη ε απαξρή ηεο δηθηύσζεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηθηύσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. ηελ ρώξα καο από ην 1989 μεθίλεζαλ δνθηκέο κε TCP/IP θαη θάπνηα ζηηγκή δεκηνπξγήζεθε ην δίθηπν ATHnet (θνκκάηη ηνπ AMPRNet) κε έλα tcpip gateway ζην πνιπηερλείν αξρηθά, πνπ δηαζπλέδεζε ην ηνπηθό δίθηπν κε ηα ππόινηπα ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν Διιεληθό Amprnet απέθηεζε πιένλ 4-6 gateways ζε όιε ηελ ρώξα. Ζ όιε ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ινγηθήο ηνπ AMPRNet δεκνζηεύηεθε ζηα πξναλαθεξζέληα ηεύρε αξρέο ηνπ 1993, ζην Packet Radio ζε ζεκηλάξην ηνπ ΡΔ (Οθη 97), θαη παξνπζηάζεηο ζην ΣΔΔ (Ηαλ 94), ΣΔΗ Πεηξ (Καη 96) αιιά θαη ζην Internet επηέκβξηνο SV-NEA η 35 Αλακεηαδίδεηαη άξζξν ηνπ LA5QK από θάπνην IARU bulletin κε ηίηιν «Η σπηρεζία ραδιοεραζιηέτνη ενανηίον ηοσ Internet» κε κύδξνπο θαηά νπνηαζδήπνηε ζύλδεζεο κε ή κέζα από ην Internet Ηαλνπάξηνο SV-NEA η. 37 Απάληεζε ηνπ G4YBX/SV8OX θαη ζρόιηα ζην γξάκκα ηνπ ηεύρνπο 35 ησλ SV-ΛΔΩΛ, κε πνιύ ελδηαθέξνληεο πξνβιεκαηηζκνύο Κάξηηνο SV-ΛΔΑ η. 38 Αλακεηάδνζε άξζξνπ ηνπ N7HPR από ην QST Nov 95 κε ζέκα «αλλαγή ζηο πρόζωπο ηοσ Ραδιοεραζιηετνιζμού» κε παξνπζίαζε ηνπ πξώηνπ ζπζηήκαηνο Internet Phone πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή από ξαδηνεξαζηηέρλεο.

16 1996 Λνέκβξηνο SV-ΛΔΑ η. 41 ε δεκνζίεπζε ηνπ SV1RL ζρεηηθά κε ηελ ζπλδηάζθεςε ηεο IARU 96 ζην Tel Aviv, γξάθεη εληόο ησλ απνθάζεσλ πνπ πάξζεθαλ Η απαγόρεσζη εσθείας και άμεζης ζύνδεζης ραδιοδικηύων κάθε μορθής με ηο δίκησο INTERNET, όηαν δεν μεζολαβεί τειριζηής. Σώξα από πόηε ε IARU απαγνξεύεη ή επηηξέπεη ζε ξαδηνδίθηπα πξάγκαηα δελ ην μέξσ, νύηε ηειηθά αλ ππάξρεη θάπνηα έζησ ζρεηηθή νδεγία. ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα άιισζηε αλαθέξεη όηη ζα καο πεη ζε επόκελα ηεύρε αλαιπηηθά ηη απνθαζίζηεθε αιιά ηειηθά ην κόλν πνύ έγηλε από όζν γλσξίδσ, ήηαλ λα δεκνζηεπζεί ην λέν band Blan γηα ηελ δώλε /50-52 Mhz ζην ηεύρνο 44 θαη ηίπνηα άιιν. Έρεη λα θάλεη όκσο κε ηελ ηζηνξία πνπ αθνινπζεί ζην ην δηάζηεκα απηό γίλεηαη θαη ε δηαζύλδεζε ηεο BBS ηνπ SV1IW κέζα από ην Internet θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ DX- Cluster θαη ηνπ BBS ηεο ΔΔΡ. Σν πόηε μεθίλεζε δελ ην μέξνπκε, πάλησο ηέινο 2002 ζην APRS είδακε κήλπκα γηα κεηαηξνπή ηνπ ζε GPRS πνπ ζα γίλεηαη πιένλ από ην SV1SV. Σαπηόρξνλα ε BBS ηεο ΔΔΡ είρε θαη ζύλδεζε ζην ηειεθσληθό δίθηπν γηα εμππεξέηεζε κειώλ πνπ δελ είραλ packet επηέκβξηνο SV-NEA η 57 ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΡ πξνο ην ΤΚΔ γηα ην ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ λόκνπ 1780/88 πνπ εηνηκαδόηαλ, έθπιεθηνη δηαβάδνπκε ηα παξαθάησ (άξζξν 3 παξ 5): «Οι εραζιηετνικοί ζηαθμοί αζσρμάηοσ δεν επιηρέπεηαι να επικοινωνούν με ηρίηοσς μη εραζιηετνικούς ζηαθμού, ή εκ μέροσς ή για λογαριαζμό ηρίηων, ή να διαζσνδέοσν ραδιοεραζιηετνικά αζσρμαηικά δίκησα με ηρίηα μη ραδιοεραζιηετνικά αζσρμαηικά ή ενζύρμαηα, ή οπηικά, παρά μόνο ζε καηαζηάζεις έκηακηης ανάγκης και κινδύνοσ ή μεηά από διαηαγή ηων καηά ηόποσς πολιηικών ή ζηραηιωηικών αρτών».

17 2000 Ηαλνπάξηνο. Δγθαζίζηαηαη ν πξώηνο APRS I-Gate ζην πνιπηερλείν από ηνλ SV1XV θαη μεθηλάεη επίζεκα ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ APRS ζηελ ρώξα καο. Σν APRS εθηόο ησλ Igates, πεξηιακβάλεη θαη ζύλδεζε ησλ ζπζθεπώλ καο κε ην δίθηπν GPS (δνξπθνξηθό αζύξκαην - κε ξαδηνεξαζηηερληθό) ή κε άιιεο ζπζθεπέο θαη δίθηπα πρ θαηξνύ, ηειεκεηξίαο, RDF θιπ. Παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην APRS, έρνπλ γίλεη ζην πεξηνδηθό Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο από ην ηεύρνο 28 θαη εληεύζελ, θαζώο θαη ζηα SV-NEA ηα Κάξηηνο. Απάληεζή κνπ ζηελ πξόηαζε ηνπ Γ (ην νπνίν ελ ησ κεηαμύ είρε ζεσξεηηθώο αιιάμεη) ηεο ΔΔΡ πνπ δελ ηόικεζαλ λα ηελ δεκνζηεύζνπλ ζηα SV-NEA αιιά θνηλνπνηήζεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο ηεύρνο 28. ηελ απάληεζε απηή αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ δώδεθα ιόγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ν ηξόπνο δηαζύλδεζεο ησλ κεραλεκάησλ καο θαη νη θαισδηώζεηο ησλ αζπξκάησλ καο δελ έρνπλ λα θάλνπλ ζε ηίπνηα κε ηελ λνκηκόηεηα ηεο εθπνκπήο καο θαη όηη αλ γξαθόηαλ θάηη ηέηνην ζην λόκν ηνπ YME, ζα έθεξλε θαη ζα θξάηαγε ηνλ ξαδηνεξαζηηερληζκό ζηελ ρώξα καο πίζσ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξόληα. Σειηθά ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δελ είρε ζπλέρεηα θαη επηπρώο δελ μαλαηέζεθε ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ λέα λνκνζεζία ην επηέκβξηνο SV-ΛΔΑ η 63. Παξνπζίαζε ηνπ WinLink (ζύλδεζε Pactor - Internet) από ηνλ SV1NA. ην ίδην ηεύρνο κεηάθξαζε άξζξνπ ηνπ W9IF από QST ηνπ 97! γηα ην APRS Ηνύληνο εκηλάξην γηα ην APRS από ηνλ SV1RD κε ηελ βνήζεηα ηνπ SV1IW ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Ρ.

18 2002 επηέκβξηνο SV-ΛΔΑ η 75. Παξνπζίαζε ηνπ Athens Wireless Metropolitan Network από ηνλ SV1GFQ, ελόο όρη, κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ όξνπ, Ραδηνεξαζηηερληθνύ δηθηύνπ αιιά κε αζύξκαηεο δεύμεηο ηνπ 2.4 GHz θαη ζύλδεζε ζην Internet Φεβξνπάξηνο Δγθαζίζηαηαη ν πξώηνο EchoLink server από ηνλ SV1BDS ζηελ Αζήλα, θαη αθνινπζνύλ θαη άιινη ζε άιιεο πόιεηο. Σν λεξό ινηπόλ έρεη κπεη ζην απιάθη γηα ηνλ Διιεληθό Ραδηνεξαζηηερληζκό, έρνπκε πηα ηελ δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύκε εύθνια, λα πεηξακαηηδόκαζηε θαιύηεξα, λα έρνπκε πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο hf, vhf, επαλαιήπηεο, αλακεηαδόηεο, PACTOR, APRS, SSTV, EchoLink, Internet mailing lists θαη έλα ζσξό λέα ζπζηήκαηα πνπ έξρνληαη. Γελ ππάξρεη πιένλ δηθαηνινγία γηα λα κελ πξνρσξήζνπκε κπξνζηά ζε λέεο έξεπλεο, ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο θαη βνήζεηα ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη πιένλ είλαη ζέιεζε θαη ζπλεξγαζία. Σάζνο Εαραξίνπ Βηβιηνγξαθία QST magazine February 2003 p RFC 2885 Σεύρε πεξηνδηθνύ Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο Σεύρε πεξηνδηθνύ SV-ΛΔΑ Γίθηπα θαη OSI Δθαξκνγή ζηηο Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο θαη Τπεξεζίεο Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο ΣΔΔ 17 Ηαλνπαξίνπ 94

19 Σερλνινγία θαη Απηνκαηηζκόο ΣΔΗ Πεηξαηά 9 & 10 Καηνπ 96

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα