EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη"

Transcript

1 Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν EchoLink. Ζ εγθαηάζηαζε έγηλε ζε ζύλδεζε κε ην Internet, ελόο πνκπνδέθηε uhf ζηελ ζπρλόηεηα MHz, κε ζθνπό λα ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, κέζσ ηνπ δηθηύνπ απηνύ κε όινλ ηνλ ξαδηνεξαζηηερληθό θόζκν. αληίζηνηρν EchoLink Ση είλαη όκσο ην EchoLink; Γεκηνπξγήζεθε από ηνλ K1RFD αξρέο ηνπ 2002 θαη ήδε έρεη εμαπισζεί ζε όιεο ηηο ρώξεο. Όζνη έρεηε αζρνιεζεί κε ηηο ςεθηαθέο κεζόδνπο ηνπ Packet ή ηνπ APRS, ζα γλσξίδεηαη ήδε όηη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα, ππάξρνπλ νη Amprnet Gateways θαη πην πξόζθαηα νη Igates (APRS Gateways), πνπ δηαζύλδενπλ αζύξκαηα ςεθηαθά ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα Packet Radio ή APRS πνπ δελ έρνπλ άκεζε αζύξκαηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ κέζνλ ην Internet. (TCP/IP). Σν EchoLink είλαη ην ηειεπηαίν από κία ζεηξά

2 άιισλ πξνγξακκάησλ (θαη πην δηαδεδνκέλν) κε ζθνπό λα δηαζύλδεεη ξαδηνεξαζηηερληθά repeaters ή links θσλήο κεηαμύ ηνπο. Σν EchoLink όπσο θαη όια ηα ζρεηηθά παιαηνηέξα πξνγξάκκαηα (eqso, ilink, IRLP, WIRES-II) ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερληθή VOIP (Voice Over IP) πνπ είλαη απηή πνπ κεηαθέξεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία πάλσ από ην Internet, Σν VOIP αθνινπζεί ηελ ζύζηαζε H.248 ηεο ITU θαη ην RFC 2885 ηνπ IETF θαη είλαη ην standard γηα ηελ κεηαθνξά εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ ζην πξσηόθνιιν IP (θαη όρη κόλν) δειαδή ζην Internet. Ζ αηηία γηα ηελ γξήγνξε εμάπισζε ηνπ EchoLink είλαη όηη δίλεηαη ρσξίο ρξεκαηηθό ηίκεκα γηα ηνπο Ραδηνεξαζηηέρλεο, θαη δελ ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε, εμεηδηθεπκέλν Hardware γηα ηνπο θόκβνπο. Εγκαηάζηαζη Γηα λα εγθαηαζηήζεη θάπνηνο κία ηέηνηα ζύλδεζε, πξέπεη λα επηζθεθηεί ηελ δηεύζπλζε λα θαηεβάζεη ην ζρεηηθό πξόγξακκα θαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε ζύλδεζε, ν ζηαζκόο πξέπεη λα είλαη αδεηνύρνο ξαδηνεξαζηηέρλεο θαη αλ είλαη ζρεηηθά θαηλνύξγηνο, κπνξεί λα δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή θαη λα ζηαιεί ε άδεηα ηνπ Τ.Κ.Δ. Δπίζεο ζα ηνπ δεηεζεί θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λα δειώζεη αλ ζα είλαη θόκβνο ηνπ ζπζηήκαηνο ή απιόο ρξήζηεο. αλ απιόο ρξήζηεο εθηόο από έλαλ ππνινγηζηή κε MS-Windows κία θάξηα ήρνπ, ζπλδεδεκέλε κε αθνπζηηθό (ή κεγάθσλα) θαη κηθξόθσλν δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα άιιν. Οη θόκβνη όκσο επηπιένλ, πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηελ θάξηα ήρνπ κε ηελ ρξήζε κηαο απιήο ζπζθεπήο δηαζύλδεζεο, ζε κία εγθαηάζηαζε αζπξκάηνπ. Ζ ζπζθεπή απηή είλαη παξόκνηα κε απηήλ πνπ αλαθέξζεθε ζην άξζξν γηα ην APRN θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα SSTV, PSK θιπ. Τπάξρεη

3 ζην εκπόξην, αιιά θηηάρλεηαη πνιύ εύθνια. Αθνύ γίλεη απηό θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο, όηη αθνύγεηαη ζηνλ δέθηε ηνπ αζπξκάηνπ κεηαθέξεηαη κέζα από ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε ηνπ Internet ζηνπο άιινπο απνδέθηεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί από καθξηλέο πεξηνρέο θαη πνπ κπνξεί λα είλαη απινί ρξήζηεο, links ή repeaters. Αληίζεηα όηη έξρεηαη από ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε ελεξγνπνηεί κέζσ VOX ή απινύ θπθιώκαηνο ηνλ πνκπό θαη εθπέκπεηαη ζηνλ αέξα. Λειηοσργία Ο θάζε Echolink server έξρεηαη απηόκαηα ζε επαθή κε θάπνηνπο θεληξηθνύο servers ηνπ δηθηύνπ, από ην Internet, θαη θαηεβάδεη ζηελ κλήκε ηνπ κία ιίζηα κε όινπο ηνπο ζηαζκνύο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ ιίζηα ελεκεξώλεηαη θάζε ιίγα ιεπηά θαη πεξηιακβάλεη ην δηαθξηηηθό αζπξκάηνπ, ηνλ πεληαςήθην αύμνληα αξηζκό πξώηεο ζύλδεζεο ζην δίθηπν, ηελ IP δηεύζπλζε ηνπ ζηαζκνύ, θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Έλαο ρξήζηεο κε έλα αζύξκαην ζηελ εκβέιεηα ηνπ EchoLink Gateway, κπνξεί κε ηόλνπο DTMF, λα ελεξγνπνηήζεη κία ζύλδεζε θαη λα κηιήζεη κε αληίζηνηρνπο ζηαζκνύο κέζα από αληίζηνηρνπο EchoLink Servers, ή λα πεξηκέλεη θάπνηα θιήζε πνπ ζα έξζεη από θάπνηνλ απνδέθηε άιιν πνπ ζα ζπλδεζεί αληίζηνηρα ζηνλ server πνπ αθξνάηαη. Ζ θιήζε ησλ ζηαζκώλ, γίλεηαη όπσο ζην ηειέθσλν δειαδή παηώληαο ην λνύκεξν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε ζηαζκό EchoLink, ελεξγνπνηείηαη ε ζύλδεζε. Τπάξρνπλ επίζεο θσδηθνί γηα επαλάθιεζε (09) δηαθνπή ζύλδεζεο (#), θαηάζηαζεο (08) θιπ. Ο ρξήζηεο πνπ ζπλδέεηαη από ην pc ηνπ θαηεπζείαλ ζην Internet, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη θαηεπζείαλ από ηελ ιίζηα όισλ ησλ ζηαζκώλ, κε πνην ζηαζκό link, repeater ή conference ζα έξζεη ζε επαθή. Όηαλ ζπλδεζεί κε θάπνηνλ άιιν Echolink server, κπνξεί λα βιέπεη πνηνη άιινη ζηαζκνί ή links ή repeaters είλαη ζπλδεδεκέλνη,

4 θαη λα κηιήζεη κε όινπο απηνύο θαη ηαπηόρξνλα λα βιέπεη από πνηα ζύλδεζε έξρεηαη ν ήρνο θάζε θνξά. Γίπια ζηνλ θάζε ζηαζκό γξάθεηαη ην όλνκα ηνπ, πνιύ δηεπθνιπληηθό, θαη πηζαλόλ θάπνηα άιια ζηνηρεία θαη ηαπηόρξνλα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε γξαπηά κελύκαηα, κε νπνηνλδήπνηε είλαη ζπλδεδεκέλνο κε pc. Κάιηζηα ζε κεξηθνύο servers κε ηα γξαπηά κελύκαηα κπνξεί λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο, λα δηαβάζεη αξρεία θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Απηό πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη είλαη όηη γηα PTT εδώ, ρξεζηκνπνηείηαη ην Space Bar. Παηηέηαη όκσο κία θνξά κόλν γηα εθπνκπή θαη κία γηα ηέινο εθπνκπήο (όρη παηεκέλν ζπλέρεηα). Ζ ξύζκηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ κηθξνθώλνπ γίλεηαη από ην κεγαθσλάθη πνπ έρεη θάησ δεμηά ζην pc ηνπ (ζε Windows desktop πάληα), κε δεμί θιηθ αλνίγνπκε ηα ξπζκηζηηθά, παηάκε «mute» ζην mic γηα λα κελ γίλεηαη κηθξνθσληζκόο, θαη κεηά επηιέγνπκε «επηινγέο», «ηδηόηεηεο», «ερνγξάθεζε» «ok» θαη ξπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηνπ κηθξνθώλνπ εγγξαθήο, αθνύ πξώηα ην έρνπκε επηιέμεη. Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο αθνπγόκαζηε, ςάρλνπκε κέζα ζηνπο ζηαζκνύο θαη εηδηθά ζηηο conference ηνλ Echo Server θαη ζπλδεόκαζηε εθεί. Ο server απηόο είλαη έλαο παπαγάινο δειαδή επαλαιακβάλεη ηελ θσλή καο όπσο αθξηβώο ηελ ιακβάλεη κέζα από ην δίθηπν θαη έηζη έρνπκε κηα εηθόλα γηα ην πσο αθνπγόκαζηε αιιά θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ δηθηύνπ. Όπσο είδακε ινηπόλ ε ηειηθή επηθνηλσλία είλαη ζαλ λα κηιάκε ζε έλαλ θνηλό επαλαιήπηε, ρξεηάδεηαη όκσο ιίγε πξνζνρή θαη ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο.

5 Περιοριζμοί Καθςζηεπήζειρ Παξόιν πνπ ην Internet ζεσξείηε γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθό, πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ θσλή ή θαη κηθξνδηαθνπέο. Απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ ζύλδεζε ηνπ θάζε ελόο EchoLink server κε ηνλ αληίζηνηρν παξνρέα ηνπ Internet, αιιά θαη ζηελ δηαζύλδεζε ησλ παξνρέσλ Internet κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο κε ην πόζνη EchoLink Servers αιιά θαη EchoLink users είλαη ζπλδεδεκέλνη ηαπηόρξνλα ζε έλαλ ηέηνην ζηαζκό. (ππνηίζεηαη αλάινγα κε ηελ δπλαηόηεηα ηεο ζύλδεζεο [Bandwidth] ν θάζε ζηαζκόο πεξηνξίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκό ζπλδέζεσλ πνπ κπνξεί λα δερηεί.). Άιιν έλα πξόβιεκα είλαη πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθπνκπή από ην θάζε ζύζηεκα εηδηθόηεξα αλ ε κία δηαζύλδεζε είλαη επαλαιήπηεο. Σέινο έρεη λα καο επεξεάζεη θαη ε ζπλνιηθή θίλεζε ζην Internet πνπ κεηαβάιεηε αλάινγα κε ηελ ώξα θαη ην πόζνη ρξήζηεο ηαπηόρξνλα ην ρξεζηκνπνηνύλ. Διαζηήμαηα ζηιρ εκπομπέρ Γηα λα γίλεηαη ινηπόλ ζσζηόηεξε δνπιεηά, πξέπεη λα κελ ππάξρεη βηαζύλε ζηελ επηθνηλσλία θαη λα ππάξρνπλ αξθεηά θελά αλάκεζα ζηηο εθπνκπέο κεγαιύηεξα από όζν έρνπκε ζπλεζίζεη ζε έλα θνηλό επαλαιήπηε (5-10 δεύηεξα ηνπ ιεπηνύ). Θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο, είλαη ε δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ δηθηύνπ πνπ έρνπλ νη αζύξκαηνη ρξήζηεο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ EchoLink. Οη ρξήζηεο κε απεπζείαο ζύλδεζε ζην EchoLink βιέπνπλ πνηνο ζηαζκόο εθπέκπεη πξηλ αθόκα

6 πεη ην δηαθξηηηθό ηνπ θαη έρνπλ θαη δπλαηόηεηα γξαπηήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο ηαπηόρξνλα. Οη ρξήζηεο κέζσ αζπξκάηνπ εηδηθά νη θηλεηνί, έρνπλ κία πην αζαθή εηθόλα ηνπ δηθηύνπ θαη θπζηθά αλ είλαη πνιινί νη θηλεηνί ρξήζηεο δελ ζπκνύληαη εύθνια ηα δηαθξηηηθά. Θαιό είλαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα νξίδεηαη θάπνηνο ζαλ Net Controller (θαηά πξνηίκεζε ρξήζηεο από pc) γηα λα κνηξάδεη ηα κηθξόθσλα θαη λα κελ γίλεηαη κπάραιν θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο QSO κε πνιινύο ρξήζηεο. Τςπική ηήπηζη ηων διαδικαζιών Ζ δηαζύλδεζε καθξηλώλ πεξηνρώλ δηαζπλδέεη ηαπηόρξνλα θαη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη ηξόπνπο ρξήζεσο. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ηεξνύληαη κε επιάβεηα νη ηππηθέο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, γηαηί ε εθπνκπή καο αθνύγεηαη ζε άιιεο ρώξεο θαη πεξηνρέο, πνπ ηα ξαδηνεξαζηηερληθά ήζε θαη έζηκά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά θαη ζπλήζσο πην ζθηθηά από ηα δηθά καο. Θα πξέπεη ε αλαγγειία ηνπ δηαθξηηηθνύ λα είλαη πιήξεο κε ην πξόζεκα ηνπ, θαη ε εθπνκπή καο πξνζεθηηθή, αθξηβήο θαη ζύληνκε, δεδνκέλνπ όηη πνιινί ζηαζκνί κπνξνύλ λα αθνύλ από νπνπδήπνηε θαη λα ζέινπλ λα κηιήζνπλ θαη απηνί καδί καο ή κε άιινπο ζηαζκνύο. Αλ ππάξρνπλ θηλεηνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ πην γξήγνξα κηθξόθσλα, γηαηί ε ζέζε ηνπο κεηαβάιιεηαη θαη θάπνηα ζηηγκή ζα ραζνύλ από ηελ θάιπςε ηνπ link. Υπόηονορ και duplex Άιιν έλα πξόβιεκα πνπ βιέπνπκε ζηελ Αζήλα, είλαη όηη όηαλ κηιάκε ζε link θαη όρη ζε επαλαιήπηε, επεκβαίλεη ζπρλά ην θαηλόκελν ηνπ θξπκκέλνπ ζηαζκνύ. Γειαδή θηλεηνί ζηαζκνί θπξίσο, δελ αθνύλ εύθνια ηνπο ππόινηπνπο θαη δελ είλαη ζίγνπξνη όηη δελ κηιάεη θάπνηνο

7 άιινο ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηό ιύλεηαη κε έλα duplexer θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ link ζε repeater. Άιιν έλα πξόβιεκα είλαη ε αλάγθε ππόηνλνπ ζε ιήςε θαη εθπνκπή γηα λα κελ επεξεάδεηαη ην ίδην θαη νη αθξναηέο ηνπ από παξεκβνιέο ή παξαζηηηθέο εθπνκπέο ζην πνιύβνπν ή κάιινλ πνιύ-αξεθ-ηθό πεξηβάιινλ ησλ πόιεσλ. Δσναηόηηηες Οη δπλαηόηεηεο ρξήζεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζύλδεζεο καθξηλώλ πεξηνρώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο θαη ήδε ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα αληίζηνηρνπο servers ζε άιιεο πόιεηο ηηο ρώξαο. Σα Ησάλληλα μεθίλεζαλ πξώηα, αθνινύζεζε ε Πξέβεδα θαη εηνηκάδνληαη (αλ δελ έρνπλ ήδε κνληκνπνηεζεί όηαλ γίλεη ε δεκνζίεπζε) ε Ρόδνο, Πάηξα, Ιάξηζα, Θξήηε, Θεζζαινλίθε. Απηό ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα θαιύηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ καο θαη πνην εύθνιεο. Πηζηεύεηαη όηη ην ζύζηεκα απηό, ζύληνκα ζα κεηαθέξεη θαη εηθόλα, άξα κπνξεί λα δώζεη ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύκε κε ηελ ATV θαη ηελ SSTV πεξηζζόηεξνη θαη λα κπνπλ θαη εθεί αληίζηνηρνη gateways. Ζ ειπίδα όηη ζύληνκα ζα έρνπκε ζηα ζπίηηα καο dsl γξακκέο θαη κόληκν Internet, καο ιέεη όηη ζύληνκα ζα έρνπκε πνιινύο ηέηνηνπο κόληκνπο ζηαζκνύο ζε αξθεηέο πόιεηο, ίζσο όπσο θαη νη επαλαιήπηεο θσλήο. Άιιν έλα ζεηηθό είλαη όηη κέζσ ηνπ server απηνύ, ήδε δεθάδεο ειιελόθσλνη ξαδηνεξαζηηέρλεο από 3 επείξνπο, ηα ιέλε ηαπηόρξνλα αλεμάξηεηα ηεο δηάδνζεο πνπ ην ηειεπηαίν θαηξό καο έρεη απνγνεηέςεη, θέξλνληαο θνληά όινπο ηνπ Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο. Σέινο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ δηθηύνπ απηνύ ζε Πεξηπηώζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο.

8 Έκηακηες Ανάγκες Ήδε όηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ Αζήλα θαη πνιινί από εκάο ήξζακε ζε επαθή κε ην ζύζηεκα, ζπλέβε ε πηώζε ηνπ Columbia. Όζνη ζπλδέζεθαλ ζηνλ ARES server ή ζηελ WX-Skywarn, έκπαηλαλ ζηελ νπζία ζε κία κεγάιε δηάζθεςε (conference) πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ δηαζύλδεζε αξθεηώλ ηέηνησλ servers κε ηνλ επαλαιήπηε ηνπ Texas, ζε απηόλ πνπ γηλόληνπζαλ νη επηθνηλσλίεο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηεο πηώζεο, άθνπγαλ θαζαξά όιν ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο ησλ ζηαζκώλ εθεί θαη ηαπηόρξνλα έπαηξλαλ γξαπηέο πιεξνθνξίεο από ηνλ Net Controller γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο, έηζη εθαηνληάδεο ξαδηνεξαζηηέρλεο από όιν ηνλ θόζκν άθνπγαλ ηα πάληα θαη έπαηξλαλ πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κπνπλ θαη λα ελνριήζνπλ ηεο επείγνπζεο επηθνηλσλίεο πνπ ήηαλ ήδε ζε δηεμαγσγή. ηελ ρώξα καο, πνπ ηα ςειά βνπλά θάλνπλ δύζθνιε ηελ επηθνηλσλία, ε εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ EchoLink ζηηο κεγάιεο πόιεηο, είλαη κία ελδηαθέξνπζα δπλαηόηεηα, γηα ηελ ύπαξμε ελόο εθεδξηθνύ δηθηύνπ έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο άζρεκνπ ζπκβάληνο αιιά θαη θαιύηεξεο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ζπκβεί απηό. Γπζηπρώο ζηελ ρώξα καο ηα HF δελ έρνπλ ηελ ρξήζε πνπ ζα έπξεπε, απηό ην βιέπνπκε θαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ αιιά ην απνθεύγνπλ (εηδηθόηεξα κεηά ηελ έιεπζε ηνπ GSM), απηό ζπκβαίλεη θαη ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. Σν κνλαδηθό δίθηπν έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δνύιεςε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα εβδνκαδηαία ζην ζηακάηεζε, κόιηο ν SV1ZJ πνπ ην θξαηνύζε άιιαμε qrl θαη δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα ην ζπλερίζεη. Έηζη ε κόλε ειπίδα επηθνηλσλίαο αλ ζπκβεί θάηη, είλαη ηα γλσζηά

9 πεγαδάθηα ζηα 40 θαη 80 κέηξα αλ ηύρε θαη ππάξρεη αληαπόθξηζε. Οη επαλαιήπηεο θσλήο έρνπλ πεξηνξηζκέλε θάιπςε κόλν ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαη θάπνηα link πξνο ηέηνηνπο επαλαιήπηεο, απιά απμάλνπλ ηελ κηθξή εκβέιεηά ηνπο ζε κία άιιε πεξηνρή. To δίθηπν Packet, έρεη πξαθηηθά θαηαξγεζεί, γηα ιόγνπο πνπ έρνπλ αλαιπζεί ήδε, ζε άιιεο δεκνζηεύζεηο. Σν δίθηπν APRS ηα 2 ηειεπηαία ρξόληα είλαη ην κόλν πνπ ζπλδέεη πξαγκαηηθά όιε ηελ ρώξα, αιιά είλαη κόλν ςεθηαθό, κεηαθέξεη κόλν ζύληνκα γξαπηά κελύκαηα θαη θπζηθά κόλν ζαλ δεπηεξεύνλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε έλα ζρεδηαζκό έθηαθηεο αλάγθεο αθνύ δελ εγγπάηαη απόιπηε αμηνπηζηία.. Σν EchoLink κπνξεί λα ζπλδέζεη θσλεηηθά όιε ηελ Διιάδα, έζησ ζε κεγάιεο πόιεηο άξα κπνξεί θαη απηό λα είλαη έλα εθεδξηθό δίθηπν θσλήο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή θαη πξσηεύνλ αθόκα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Φαληαζηείηε λα ζπκβεί θάηη ζε κία πεξηνρή θαη ζηελ δηπιαλή ηεο λα ππάξρεη EchoLink, πνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηνπηθό επαλαιήπηε ή έλα πξόρεηξν link γηα απηή ηελ δνπιεία, λα ζπλδέζεη ηελ πεξηνρή απηή κε όινλ ηνλ θόζκν θαη θπξίσο κε ηα θέληξα απνθάζεσλ ηεο ρώξαο γηα θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ. Αθόκα θαη αλ δελ ππάξρεη έηνηκν EchoLink, έλαο ζπλάδειθνο από ηε πιεζηέζηεξε γεηηνληθή πόιε πνύ έρεη Internet ζε ιεηηνπξγία, κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ζρεηηθά γξήγνξα έλα ζύζηεκα πνπ λα θάλεη ηελ ζρεηηθή ζύλδεζε. Οη ΟΔΑ ηεο ΔΔΡ, ήδε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο κόληκνπ ηέηνηνπ ζηαζκνύ ζηελ Αζήλα, γηα λα δηαζπλδέζεη κία ζπρλόηεηα πνπ ζα κπνξεί λα ειέγρεηαη από ηηο Οκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΟΔΑ) θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Σαπηόρξνλα ζα ππάξρεη κία αλνηθηή ζπρλόηεηα γηα βνήζεηα, γηα όινπο ηνπο Έιιελεο ξαδηνεξαζηηέρλεο. (εδώ ίζσο ζα

10 έπξεπε λα πξνβιεθζεί έλα πεληαςήθην λνύκεξν επθνινκλεκόλεπην, αλ νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ πρ 99112, 99100, θιπ. Νομιμόηηηα και κακή τρήζη Πνιινί ζπλάδειθνη έρνπλ εθθξάζεη δηαθσλία σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ EchoLink αιιά θαη θαηά ην παξειζόλ άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζπλδένληαη κε ην Internet, ζεσξώληαο ηα όηη δελ είλαη ξαδηνεξαζηηερληθά. Σειηθά όκσο ηη είλαη ξαδηνεξαζηηερληθό; Αλ αλαηξέμνπκε ζηνλ νξηζκό πνπ δίλεη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ ζηαζκώλ πνπ ηζρύεη από ην 2003 ζην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 ιέεη: Η ςπηπεζία παδιοεπαζιηέσνη είναι ςπηπεζία παδιοεπικοινωνίαρ πος έσει ωρ ζκοπό ηην αςηοδιδαζκαλία, ηην αλληλοεπικοινωνία, ηην ηεσνολογική έπεςνα και ηην ηηλεπικοινωνιακή ςποζηήπιξη επισειπήζεων βοήθειαρ ζε πεπιπηώζειρ Εκη. Ανάγκηρ και διεξάγεηαι από ππόζωπα καηάλληλα εξοςζιοδοηημένα πος αζσολούνηαι με ηην παδιοηλεκηπική ηεσνική αποκλειζηικά για πποζωπικό ζκοπό και σωπίρ οικονομικό όθελορ Ιίγν πην πξηλ νξίδεη ηελ ππεξεζία ξαδηνεπηθνηλσλίαο ζαλ ππεξεζία πνπ πεπιλαμβάνει ηελ κεηαβίβαζε, ηελ εθπνκπή θαη ηελ ιήςε ξαδηνθπκάησλ γηα ζθνπνύο ηειεπηθνηλσλίαο. Γελ βιέπσ ζε ηη ην EchoLink αιιά θαη ηα άιια ζπζηήκαηα δηαζύλδεζεο ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηθηύσλ, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ θαη ζε ηη ζηεξίδνληαη απηνί πνπ επηθπιάζζνληαη γηα ηελ ξαδηνεξαζηηερληθόηεηα ηνπ δηθηύνπ απηνύ. Σν EchoLink πεξηιακβάλεη κεηαβίβαζε ξαδηνθπκάησλ, ηελ απηνδηδαζθαιία, ηελ αιιεινεπηθνηλσλία, ηε ρξήζε ξαδηνειεθηξηθήο ηερληθήο θαη ηελ

11 ηερλνινγηθή έξεπλα, πνπ είλαη ζαθώο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο όζσλ αζρνινύληαη ζνβαξά κε ην ζέκα. Ζ δπλαηόηεηα γηα ρξήζε ζε Emergency, θαη ε ιεηηνπξγία ρσξίο όθεινο, είλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Άξα ην EchoLink, όπσο θαη ην Amprnet αιιά θαη ην APRS, είλαη ξαδηνεξαζηηερληθά, έρνπλ ελδηαθέξνλ, είλαη δε ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο θαη ζα πξέπεη λα είκαζηε πεξήθαλνη γηα απηά. Θάπνηνη έρνπλ ελδνηαζκνύο γηα ηελ δεκηνπξγία «θαθελείνπ» κε ην ζύζηεκα απηό, Κα ην «θαθελείν» δελ έρεη λα θάλεη κε ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά κε ην επίπεδν ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ. Γελ έρνπκε αθνύζεη όινη καο «θαθελεία» ζηα hf ή ζε επαλαιήπηεο θσλήο, ή άιιεο ζπρλόηεηεο; Γπζηπρώο ην κεγάιν όπιν ηνπ ξαδηνεξαζηηέρλε, ν ζπλερήο πεηξακαηηζκόο θαη απόθηεζε γλώζεσλ γηα ηηο ξαδηνεπηθνηλσλίεο, είλαη δπλαηόηεηα θαη όρη ππνρξέσζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε (ή ηνπιάρηζηνλ λα ξσηάκε θαη λα εξεπλνύκε γηα λα κάζνπκε) ηελ θάζε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην θάζε κέζν επηθνηλσλίαο γηα λα είκαζηε πξαγκαηηθνί ξαδηνεξαζηηέρλεο (δειαδή πεηξακαηηζηέο θαη γλώζηεο) θαη όρη απινί ρεηξηζηέο καύξσλ θνπηηώλ. Απηό είλαη πνπ καο μερσξίδεη από ηνπο θαηόρνπο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, cibiers, θαη άιινπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα ηα αλαξίζκεηα gadgets πνπ πξνζθέξνληαη. Πξνζθέξνληαη από κία ηερλνινγία άγλσζηε θαη ηειηθά επηθίλδπλε, αθνύ όηη δελ ην γλσξίδεηο δελ ην ειέγρεηο, ηελ ζηηγκή δε πνπ ην ρξεζηκνπνηείο κε πάζνο, γίλεζαη εύθνια δνύινο ηνπ θαη όηαλ ζνπ ιείςεη δελ έρεηο θακία ειπίδα λα αληηθαηαζηήζεηο όηη έρεηο ζηεξίμεη πάλσ ηνπ. Πάληα ζα ππάξρνπλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο πνπ ζα ζεσξνύλ ξαδηνεξαζηηερληθό κόλν ην cw ή άληε θαη ην ssb επεηδή κεξηθά κπαιά

12 δελ αιιάδνπλ πνηέ. Όιεο νη γλώκεο ινηπόλ είλαη ζεβαζηέο θαη όπνηνο δελ ζέιεη ή δελ ηνπ αξέζεη ζαλ ξαδηνεξαζηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ην EchoLink ή θάπνην άιιν mode απιά δελ ην ρξεζηκνπνηεί αθήλεη όκσο απηνύο πνπ ζέινπλ λα πεηξακαηηζηνύλ ή λα ην δνπιέςνπλ, λα ην θάλνπλ. Σέινο ππάξρνπλ θαη ειάρηζηνη πνπ πξνηάζζνπλ επηθπιάμεηο γηα ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο θαη ζην θαηά πόζνλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από κε ξαδηνεξαζηηέρλεο. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όηη ζε νηηδήπνηε παξεκβαίλνπλ ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθά ην Internet, ε δπλαηόηεηα εύξεζεο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη πάξα πνιύ πην εύθνιε. Ο θάζε ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet ζπλδέεηαη ζε κία ηειεθσληθή πόξηα ζε έλα terminal server πνπ θαηαγξάθεηαη (ή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα θαηαγξαθζεί) ην ηειεθσληθό λνύκεξν πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σαπηόρξνλα κέζσ ζπλήζσο ηνπ πξσηνθόιινπ PPP, θάλεη login ζε θάπνηνλ TACACS Server, πνπ έρεη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπ Internet Provider. Από εθεί θαη πέξα όηη θάλεη ζην Internet ην δείρλεη ε δηεύζπλζε Ip, πνπ θάζε παθέην επηθνηλσλίαο πνπ ζηέιλεη ηελ θνπβαιά καδί ηνπ. Άξα απηνί πνπ ζπλδένληαη από ην Internet κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ηειηθά επθνιόηεξα θαη ηάρηζηα (αλ ρξεηαζηεί) ζε αληίζεζε κε απηνύο πνπ κε έλα θνξεηνύιη παηάλε ζην R1 θαη πνπ είλαη ζαθώο δπζθνιόηεξν λα ηνπο εληνπίζεηο αθόκα. Οη ζπγγξαθείο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ επίζεο θάπνηεο βαζκίδεο αζθαιείαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο θαη ηελ απελεξγνπνίεζή ηεο ζε πεξίπησζε παξεκβνιήο ή παξαλνκίαο. Απηό γίλεηαη θαη γηα ην δηαθξηηηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ IP address πνπ απηό κπαίλεη ζην δίθηπν, θαη ηέινο είλαη ππεύζπλνο ν άλζξσπνο πνπ ην εγθαζηζηά ή όπνηνο έρεη νξηζηεί γηα απηή ηελ δνπιεηά (όπσο ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη ζε θάζε επαλαιήπηε θσλήο) πνπ πξέπεη λα ειέγρεη ηελ θαιή ρξήζε. Δδώ νη επζύλεο είλαη

13 απμεκέλεο ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο ζύλδεζεο θαη παξεκβνιήο ζε καθξηλά δίθηπα άιισλ ρσξώλ. Λα ζεκεηώζνπκε ζηα ζεηηθά ηνπ, όηη αθνύ είλαη πάλσ ζην Internet ν ππεύζπλόο ηνπ, έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέζσ ηνπ Internet πιήξνπο ειέγρνπ θαη αλαζηνιήο νξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ή όιεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Και λίγη Ιζηορία Ζ ηζηνξία κε δηαζπλδεδεκέλα ξαδηνεξαζηηερληθά δίθηπα κέζα από ην Internet ή άιια δίθηπα έρεη κεγάιν παξειζόλ θαη ζίγνπξα κέιινλ. Πνιύ κειάλη έρεη ρπζεί ζην ζέκα απηό, πνιιά έρνπλ γξαθζεί, εθαηνληάδεο ζπδεηήζεηο θαη δηαμηθηζκνί παιηά ζην packet αξγόηεξα ζε Mailing lists θαη News ζην Internet. Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ βιέπνπλ ηηο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ δίλνπλ αξθεηέο ελζύξκαηεο ιύζεηο ζαλ πξόθιεζε γηα έξεπλα, πεηξακαηηζκό θαη λένπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, θαη επηπιένλ βνήζεηαο ζε Emergency. Ζ άιιε πιεπξά θαηεγνξεί ηελ πξώηε ζαλ ξαδηνεξαζηηέρλεο ηνπ ηειεθώλνπ θαη όηη ηειηθά όηη δελ έρεη λα θάλεη κε απνθιεηζηηθά αζύξκαηε επηθνηλσλία δελ είλαη ξαδηνεξαζηηερληθό. Σειηθά όκσο πνηα είλαη ε απνθιεηζηηθά αζύξκαηε επηθνηλσλία; Έλαο αζύξκαηνο από ηελ δεθαεηία ηνπ 50, έρεη ήδε αξθεηέο ελζύξκαηεο ζπλδέζεηο κηθξνθώλνπ, κεγαθώλνπ, δηπιαλώλ κνλάδσλ κε επηπιένλ όξγαλα ειέγρνπ θιπ. Σν λα επηκεθύλεη θάπνηνο ηηο ζπλδέζεηο απηέο θαη λα ηειερεηξίδεη ηνλ αζύξκαηό ηνπ από άιιν δσκάηην ή ρώξν ήηαλ από ηόηε ήδε θάηη ην δπλαηό (ζπκεζείηε ηνλ remote ζηαζκό 160m ηνπ SV8CS). Σελ δεθαεηία ηνπ 90 ε πξνέθηαζε απηή ςεθηνπνηήζεθε. ε ζύλδεζε κε ππνινγηζηέο κπήθε μεθάζαξα ζηνλ ηνκέα ησλ αζπξκάησλ ζπζθεπώλ, θαη θζάζακε ήδε λα έρνπκε πιήξε έιεγρν ελόο πνκπνδέθηε από ηνλ ππνινγηζηή, όζν θαη δπλαηόηεηαο remote

14 control κε DTMF από άιιν αζύξκαην πνπ θπζηθά δηαζπλδένληαη ελζύξκαηα. ηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθώλ επηθνηλσληώλ έρνπκε έλα ζσξό ελζύξκαηεο δηαζπλδέζεηο όπσο ζηα NetRom Nodes, ζαλ απηό πνπ είλαη αθόκα ζηελ Πεληέιε (J41VAA-J41UAA) πνπ κπνξνύλ λα δηαζπλδένληαη ελζύξκαηα (back to back) κεηαμύ ηνπο, λα έρνπκε θόκβνπο κε πνιιέο πόξηεο, ζηηο BPS θαη ζηα BPQ ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζύλδεζε κέζα από Ethernet, θαη θπζηθά ζηα αζύξκαηα Tcp/Ip ζπζηήκαηα ηνπ Amprnet πνπ επηηξέπνπλ ζύλδεζε όπνπ ππάξρεη ην πξσηόθνιιν Tcp/Ip ελζύξκαηα ή αζύξκαηα. Γηαζπλδέζεηο Pactor κε Packet, forwarding κελπκάησλ BBS από ηειέθσλν, δηαζύλδεζε BBS από ην Internet, WinLink γηα ζύλδεζε Pactor κε από ην Internet, APRS κε ζύλδεζε ζην δίθηπν GPS, APRS Igates ζην Internet, θαη ηέινο ηα VOIP ζπζηήκαηα eqso, ilink, IRLP, WIRES-II θαη ηώξα EchoLink. Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ε δηαζύλδεζε ησλ αζπξκάησλ ζπζθεπώλ καο κεηαμύ ηνπο αλεμάξηεηα ηνπ κέζνπ, είλαη κία παιηά ηζηνξία πνπ ζπλέρεηα επεθηείλεηαη, γίλεηαη πνιππινθόηεξε θαη εμειίζζεηαη όζν ε ηερλνινγία νη αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη ε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκό ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ κεγαιώλνπλ. Σν ζπκπέξαζκα ινηπόλ είλαη όηη όζε αληίδξαζε θαη λα ππάξρεη ζε θάηη λέν, απηό ζα εμειίζζεηαη όηαλ ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκόηεηα. Αο δνύκε ηη έγηλε ζρεηηθά ζηελ ρώξα καο θαη κεξηθέο δεκνζηεύζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο απηήο SV-NEA η 20,21,22 Παξνπζίαζε ηνπ AMPRNet ζηελ Διιάδα από ηνπο SV1RD, SV1XV. Ήδε από ην 1987 κεηά από πξόηαζε ηνπ Phil Karn πνπ έγξαςε ην πξόγξακκα NET (κεηέπεηηα NOS) μεθίλεζε

15 ε ρξήζε TCP/IP πάλσ ζην Packet Radio θαη ν Brian Kantor δέζκεπζε από ηηο δηεπζύλζεηο ηνπ Internet ην δίθηπν 44 ( ) γηα ρξήζε ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ. Απηό ήηαλ θαη ε απαξρή ηεο δηθηύσζεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηθηύσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. ηελ ρώξα καο από ην 1989 μεθίλεζαλ δνθηκέο κε TCP/IP θαη θάπνηα ζηηγκή δεκηνπξγήζεθε ην δίθηπν ATHnet (θνκκάηη ηνπ AMPRNet) κε έλα tcpip gateway ζην πνιπηερλείν αξρηθά, πνπ δηαζπλέδεζε ην ηνπηθό δίθηπν κε ηα ππόινηπα ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν Διιεληθό Amprnet απέθηεζε πιένλ 4-6 gateways ζε όιε ηελ ρώξα. Ζ όιε ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ινγηθήο ηνπ AMPRNet δεκνζηεύηεθε ζηα πξναλαθεξζέληα ηεύρε αξρέο ηνπ 1993, ζην Packet Radio ζε ζεκηλάξην ηνπ ΡΔ (Οθη 97), θαη παξνπζηάζεηο ζην ΣΔΔ (Ηαλ 94), ΣΔΗ Πεηξ (Καη 96) αιιά θαη ζην Internet επηέκβξηνο SV-NEA η 35 Αλακεηαδίδεηαη άξζξν ηνπ LA5QK από θάπνην IARU bulletin κε ηίηιν «Η σπηρεζία ραδιοεραζιηέτνη ενανηίον ηοσ Internet» κε κύδξνπο θαηά νπνηαζδήπνηε ζύλδεζεο κε ή κέζα από ην Internet Ηαλνπάξηνο SV-NEA η. 37 Απάληεζε ηνπ G4YBX/SV8OX θαη ζρόιηα ζην γξάκκα ηνπ ηεύρνπο 35 ησλ SV-ΛΔΩΛ, κε πνιύ ελδηαθέξνληεο πξνβιεκαηηζκνύο Κάξηηνο SV-ΛΔΑ η. 38 Αλακεηάδνζε άξζξνπ ηνπ N7HPR από ην QST Nov 95 κε ζέκα «αλλαγή ζηο πρόζωπο ηοσ Ραδιοεραζιηετνιζμού» κε παξνπζίαζε ηνπ πξώηνπ ζπζηήκαηνο Internet Phone πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή από ξαδηνεξαζηηέρλεο.

16 1996 Λνέκβξηνο SV-ΛΔΑ η. 41 ε δεκνζίεπζε ηνπ SV1RL ζρεηηθά κε ηελ ζπλδηάζθεςε ηεο IARU 96 ζην Tel Aviv, γξάθεη εληόο ησλ απνθάζεσλ πνπ πάξζεθαλ Η απαγόρεσζη εσθείας και άμεζης ζύνδεζης ραδιοδικηύων κάθε μορθής με ηο δίκησο INTERNET, όηαν δεν μεζολαβεί τειριζηής. Σώξα από πόηε ε IARU απαγνξεύεη ή επηηξέπεη ζε ξαδηνδίθηπα πξάγκαηα δελ ην μέξσ, νύηε ηειηθά αλ ππάξρεη θάπνηα έζησ ζρεηηθή νδεγία. ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα άιισζηε αλαθέξεη όηη ζα καο πεη ζε επόκελα ηεύρε αλαιπηηθά ηη απνθαζίζηεθε αιιά ηειηθά ην κόλν πνύ έγηλε από όζν γλσξίδσ, ήηαλ λα δεκνζηεπζεί ην λέν band Blan γηα ηελ δώλε /50-52 Mhz ζην ηεύρνο 44 θαη ηίπνηα άιιν. Έρεη λα θάλεη όκσο κε ηελ ηζηνξία πνπ αθνινπζεί ζην ην δηάζηεκα απηό γίλεηαη θαη ε δηαζύλδεζε ηεο BBS ηνπ SV1IW κέζα από ην Internet θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ DX- Cluster θαη ηνπ BBS ηεο ΔΔΡ. Σν πόηε μεθίλεζε δελ ην μέξνπκε, πάλησο ηέινο 2002 ζην APRS είδακε κήλπκα γηα κεηαηξνπή ηνπ ζε GPRS πνπ ζα γίλεηαη πιένλ από ην SV1SV. Σαπηόρξνλα ε BBS ηεο ΔΔΡ είρε θαη ζύλδεζε ζην ηειεθσληθό δίθηπν γηα εμππεξέηεζε κειώλ πνπ δελ είραλ packet επηέκβξηνο SV-NEA η 57 ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΡ πξνο ην ΤΚΔ γηα ην ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ λόκνπ 1780/88 πνπ εηνηκαδόηαλ, έθπιεθηνη δηαβάδνπκε ηα παξαθάησ (άξζξν 3 παξ 5): «Οι εραζιηετνικοί ζηαθμοί αζσρμάηοσ δεν επιηρέπεηαι να επικοινωνούν με ηρίηοσς μη εραζιηετνικούς ζηαθμού, ή εκ μέροσς ή για λογαριαζμό ηρίηων, ή να διαζσνδέοσν ραδιοεραζιηετνικά αζσρμαηικά δίκησα με ηρίηα μη ραδιοεραζιηετνικά αζσρμαηικά ή ενζύρμαηα, ή οπηικά, παρά μόνο ζε καηαζηάζεις έκηακηης ανάγκης και κινδύνοσ ή μεηά από διαηαγή ηων καηά ηόποσς πολιηικών ή ζηραηιωηικών αρτών».

17 2000 Ηαλνπάξηνο. Δγθαζίζηαηαη ν πξώηνο APRS I-Gate ζην πνιπηερλείν από ηνλ SV1XV θαη μεθηλάεη επίζεκα ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ APRS ζηελ ρώξα καο. Σν APRS εθηόο ησλ Igates, πεξηιακβάλεη θαη ζύλδεζε ησλ ζπζθεπώλ καο κε ην δίθηπν GPS (δνξπθνξηθό αζύξκαην - κε ξαδηνεξαζηηερληθό) ή κε άιιεο ζπζθεπέο θαη δίθηπα πρ θαηξνύ, ηειεκεηξίαο, RDF θιπ. Παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην APRS, έρνπλ γίλεη ζην πεξηνδηθό Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο από ην ηεύρνο 28 θαη εληεύζελ, θαζώο θαη ζηα SV-NEA ηα Κάξηηνο. Απάληεζή κνπ ζηελ πξόηαζε ηνπ Γ (ην νπνίν ελ ησ κεηαμύ είρε ζεσξεηηθώο αιιάμεη) ηεο ΔΔΡ πνπ δελ ηόικεζαλ λα ηελ δεκνζηεύζνπλ ζηα SV-NEA αιιά θνηλνπνηήζεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο ηεύρνο 28. ηελ απάληεζε απηή αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ δώδεθα ιόγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ν ηξόπνο δηαζύλδεζεο ησλ κεραλεκάησλ καο θαη νη θαισδηώζεηο ησλ αζπξκάησλ καο δελ έρνπλ λα θάλνπλ ζε ηίπνηα κε ηελ λνκηκόηεηα ηεο εθπνκπήο καο θαη όηη αλ γξαθόηαλ θάηη ηέηνην ζην λόκν ηνπ YME, ζα έθεξλε θαη ζα θξάηαγε ηνλ ξαδηνεξαζηηερληζκό ζηελ ρώξα καο πίζσ ηνπιάρηζηνλ 10 ρξόληα. Σειηθά ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δελ είρε ζπλέρεηα θαη επηπρώο δελ μαλαηέζεθε ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ λέα λνκνζεζία ην επηέκβξηνο SV-ΛΔΑ η 63. Παξνπζίαζε ηνπ WinLink (ζύλδεζε Pactor - Internet) από ηνλ SV1NA. ην ίδην ηεύρνο κεηάθξαζε άξζξνπ ηνπ W9IF από QST ηνπ 97! γηα ην APRS Ηνύληνο εκηλάξην γηα ην APRS από ηνλ SV1RD κε ηελ βνήζεηα ηνπ SV1IW ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ.Ρ.

18 2002 επηέκβξηνο SV-ΛΔΑ η 75. Παξνπζίαζε ηνπ Athens Wireless Metropolitan Network από ηνλ SV1GFQ, ελόο όρη, κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ όξνπ, Ραδηνεξαζηηερληθνύ δηθηύνπ αιιά κε αζύξκαηεο δεύμεηο ηνπ 2.4 GHz θαη ζύλδεζε ζην Internet Φεβξνπάξηνο Δγθαζίζηαηαη ν πξώηνο EchoLink server από ηνλ SV1BDS ζηελ Αζήλα, θαη αθνινπζνύλ θαη άιινη ζε άιιεο πόιεηο. Σν λεξό ινηπόλ έρεη κπεη ζην απιάθη γηα ηνλ Διιεληθό Ραδηνεξαζηηερληζκό, έρνπκε πηα ηελ δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύκε εύθνια, λα πεηξακαηηδόκαζηε θαιύηεξα, λα έρνπκε πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο hf, vhf, επαλαιήπηεο, αλακεηαδόηεο, PACTOR, APRS, SSTV, EchoLink, Internet mailing lists θαη έλα ζσξό λέα ζπζηήκαηα πνπ έξρνληαη. Γελ ππάξρεη πιένλ δηθαηνινγία γηα λα κελ πξνρσξήζνπκε κπξνζηά ζε λέεο έξεπλεο, ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο θαη βνήζεηα ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη πιένλ είλαη ζέιεζε θαη ζπλεξγαζία. Σάζνο Εαραξίνπ Βηβιηνγξαθία QST magazine February 2003 p RFC 2885 Σεύρε πεξηνδηθνύ Ραδηνηειεπηθνηλσλίεο Σεύρε πεξηνδηθνύ SV-ΛΔΑ Γίθηπα θαη OSI Δθαξκνγή ζηηο Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο θαη Τπεξεζίεο Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο ΣΔΔ 17 Ηαλνπαξίνπ 94

19 Σερλνινγία θαη Απηνκαηηζκόο ΣΔΗ Πεηξαηά 9 & 10 Καηνπ 96

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα