Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση"

Transcript

1 Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0003/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachment: 1. HB ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 29/11/2012

2 1. Γενικό ιευθυντή 29 η Νοεµβρίου, 2012 Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ & ΜΕ Ε-Mail Κύριοι, Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγµατοποιήθηκε σήµερα κατά την οποία, µεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα του Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, και σύµφωνα µε τους συναφείς Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισυνάπτουµε: (α) τις Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, (β) τη σχετική Επεξηγηµατική Κατάσταση, (γ) το ελτίο Τύπου που θα σταλεί για δηµοσίευση στον Τύπο και (δ) τη Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα Φιλελεύθερος την Παρασκευή 30 η Νοεµβρίου Tα Αποτελέσµατα της Εννιαµηνίας του 2012 θα διατίθενται προς τους µετόχους και το κοινό χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ, Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος - Λευκωσία, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οµίλου στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Με εκτίµηση, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Χαράλαµπος Μουσουλίδης Γραµµατέας ιοικητικού Συµβουλίου/ ιευθυντής /πµ.pm2012.ltrnov announcement to XAK re. nine monthly results for 2012

3

4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

5 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Σελ. Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την περίοδο των τριών µηνών από 1 Ιουλίου 2012 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο των τριών µηνών από 1 Ιουλίου 2012 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 7 Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 8 Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση των Ταµειακών Ροών 9 Σηµειώσεις στις Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

6 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Σηµ. Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Κύκλος εργασιών Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα 3, Σύνολο καθαρών εσόδων Σύνολο εξόδων 3 ( ) ( ) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 3,6 ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία (63.047) Φορολογία (9.058) Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο 975 (72.105) Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 219 (73.081) Στο συµφέρον µειοψηφίας Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο 975 (72.105) Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή (σεντ) 4 0,05 (23,23) 3

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την περίοδο των τριών µηνών από 1 Ιουλίου 2012 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012 Τριµηνία από 1 Ιουλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου Κύκλος εργασιών Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα (10.705) Σύνολο καθαρών εσόδων Σύνολο εξόδων (39.610) (40.530) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων (50.610) (40.234) Ζηµία πριν τη φορολογία (12.571) (33.875) Φορολογία (1.864) (2.286) Ζηµία για την περίοδο (14.435) (36.161) (Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας (14.679) (36.453) Στο συµφέρον µειοψηφίας Ζηµία για την περίοδο (14.435) (36.161) 4

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Σηµ. Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο 975 (72.105) Λοιπά συνολικά έσοδα Πλεόνασµα/ (έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα (11.193) Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν ιαγραφή Παγοποιηµένων Αποθεµατικών Ελληνικών Οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω διάθεσης ακινήτου -- (364) Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά τη φορολογία Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για την περίοδο µετά την φορολογία (69.250) Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για την περίοδο µετά τη φορολογία που αναλογούν: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας (69.836) Στο συµφέρον µειοψηφίας (69.250) 5

9 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο των τριών µηνών από 1 Ιουλίου 2012 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012 Τριµηνία από 1 Ιουλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου Ζηµία για την περίοδο (14.435) (36.161) Λοιπά συνολικά έσοδα Πλεόνασµα/( έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα (8.934) Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν ιαγραφή Παγοποιηµένων Αποθεµατικών Ελληνικών Οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν -- (63) Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 5 (40) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για την περίοδο µετά τη φορολογία (2.867) Συνολικά έξοδα για την περίοδο µετά την φορολογία (12.563) (39.028) Συνολικά (έξοδα)/ έσοδα για την περίοδο µετά τη φορολογία που αναλογούν: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας (12.893) (39.118) Στο συµφέρον µειοψηφίας (12.563) (39.028) 6

10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στις 30 Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2011 Σηµ. Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες Χορηγήσεις σε πελάτες Επενδύσεις σε χρεόγραφα Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Φορολογικές απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών Φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις ανειακό κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Συµφέρον µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις ρ Α. Π. Παναγιώτου Πρόεδρος Α. Μ. Μουσιούττας Αντιπρόεδρος Μ. Κεραυνός Ανώτατος Εκτελεστικός ιευθυντής Α. Ρούβας Οικονοµικός ιευθυντής Οµίλου 7

11 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Αποθεµατικό από Αποθεµατικό Αποθεµατικό Αποθεµατικά Συµφέρον Μετοχικό έκδοση µετοχών προσόδου συναλλαγµατικών επανεκτίµησης Σύνολο µειοψηφίας Σύνολο κεφάλαιο υπέρ το άρτιο διαφορών (Σηµ. 11) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά τη φορολογία Κέρδος περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (196) Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έκδοση µετοχών (70.149) Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών -- (1.877) (1.877) -- (1.877) 30 Σεπτεµβρίου Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας Αποθεµατικό από Αποθεµατικό Αποθεµατικό Αποθεµατικά Συµφέρον Μετοχικό έκδοση µετοχών προσόδου συναλλαγµατικών επανεκτίµησης Σύνολο κεφάλαιο υπέρ το άρτιο διαφορών (Σηµ. 11) µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο µετά τη φορολογία (Ζηµία)/ κέρδος περιόδου (73.081) -- (73.081) 976 (72.105) Λοιπά συνολικά έσοδα (390) Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίµηση ακινήτων (503) Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που αναγνωρίστηκαν στα ίδια κεφάλαια Έκδοση µετοχών Σεπτεµβρίου

12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτική Ενοποιηµένη Κατάσταση των Ταµειακών Ροών για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος /(ζηµία) για την περίοδο 975 (72.105) Αναπροσαρµογές στο κέρδος για την περίοδο Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Ροή µετρητών από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε (7.178) (11.257) Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές Καθαρές πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και άυλων περιουσιακών στοιχείων µείον εισπράξεις από πώληση (42.727) (4.592) Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών (1.877) -- Αποπληρωµή δανειακού κεφαλαίου -- (33.857) Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (12.063) (13.306) Καθαρή ροή µετρητών από/(σε) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (47.163) Καθαρή αύξηση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (543) 968 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου

13 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. 1. Γενικές πληροφορίες Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών της που µαζί αναφέρονται ως ο Όµιλος. Η Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο και είναι δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, και των Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων. Το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεµεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ , 1394 Λευκωσία. Η κυριότερη δραστηριότητα του Οµίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου συνέχισε να είναι η παροχή ευρούς φάσµατος τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ως επίσης και υπηρεσίες καταπιστευµατοδόχων και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (φάκτοριγκ). 2. Λογιστικές αρχές 2.1 Βάση ετοιµασίας Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 εκφράζονται σε Ευρώ ( ), που είναι το νόµισµα λειτουργίας και το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και των θυγατρικών/υποκαταστηµάτων της στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κάθε άλλη θυγατρική του Οµίλου καθορίζει το νόµισµα λειτουργίας της και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε οντότητας επιµετρούνται χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο νόµισµα λειτουργίας. 2.2 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και διερµηνειών Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στην ετήσια έκθεση και τις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων προτύπων, διερµηνειών και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων µε ισχύ από την 1 ην Ιανουαρίου Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρηµένων ΠΧΑ, διερµηνειών και τροποποιήσεων υφιστάµενων προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 10

14 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 3. Πληροφόρηση κατά τοµέα Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες Συναλλαγές/υπόλοιπα µεταξύ τοµέων Σύνολο Τραπεζικές & χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Ασφαλιστικές εργασίες Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Κύκλος εργασιών (18.759) (15.884) Καθαρά έσοδα από τόκους (326) Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα (5.461) (34) (1.323) (1.314) Σύνολο καθαρών εσόδων (360) (1.323) (1.314) Σύνολο εξόδων (92.435) ( ) (6.417) (6.608) (18.427) (18.501) (2.866) (2.571) ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις (7.481) (2.350) (334) (2.931) (204) (116) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων (72.778) (34.108) (238) (158) (55.612) (67.083) ( ) ( ) Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία (63.093) (69.433) (334) (2.931) (204) (116) 700 (63.047) Τραπεζικές & χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες Συναλλαγές/υπόλοιπα µεταξύ τοµέων Ασφαλιστικές εργασίες 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Σεπτεµβρίου εκεµβρίου Σεπτεµβρίου Σύνολο 31 εκεµβρίου Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ( ) ( )

15 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 4. Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή Εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ( χιλ.) 219 (73.081) Μέσος αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου (χιλ.) Βασικό κέρδος/(ζηµία) ανά µετοχή (σεντ) 0,05 (23,23) Το Βασικό κέρδος ανά µετοχή για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 έχει αναπροσαρµοστεί ώστε να λαµβάνει υπόψη και την έκδοση µετοχών που προέκυψε στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2012 και στις 5 και 6 Νοεµβρίου 2012 µε βάση το Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου (βλέπε σηµ.14). Το Βασικό κέρδος ανά µετοχή για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 έχει αναπροσαρµοστεί ώστε να λαµβάνει υπόψη την έκδοση µετοχών που προέκυψε από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης. 5. Φορολογία Στον υπολογισµό της φορολογίας για τη περίοδο έχουν ληφθεί υπόψη τα φορολογικά οφέλη που αναµένεται να προκύψουν στον Όµιλο βάσει των προνοιών των Άρθρων 9 και 13 των Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων 118(Ι) 2002 και του Άρθρου 4 του Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύµατος Νόµου 84(Ι) 2011 και αφορούν αποµείωση ως αποτέλεσµα της αναδόµησης του Ελληνικού ηµόσιου Χρέους. 6. Χορηγήσεις σε πελάτες 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2011 Χορηγήσεις σε πελάτες Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων ( ) ( ) Η ανάλυση του συνόλου των καθαρών χορηγήσεων του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα έχει ως ακολούθως: 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2011 Κύπρος Ελλάδα

16 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 6. Χορηγήσεις σε πελάτες (συνέχεια) Αποθεµατικά προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων Προσωρινός λογαριασµός αναστολής Αποθεµατικά προβλέψεων αναγνώρισης εσόδων Σύνολο 1 Ιανουαρίου ιαγραφές χορηγήσεων (15.329) (13.809) (29.138) Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για την περίοδο Επιβάρυνση για την περίοδο Συναλλαγµατική διαφορά (183) -- (183) 30 Σεπτεµβρίου Αποθεµατικά προβλέψεων Προσωρινός λογαριασµός αναστολής αναγνώρισης εσόδων Σύνολο 1 Ιανουαρίου ιαγραφές χορηγήσεων (35.974) (28.805) (64.779) Αναστολή αναγνώρισης εσόδων για το έτος Επιβάρυνση για το έτος Συναλλαγµατική διαφορά εκεµβρίου Οι καθαρές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις, σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανέρχονται στις χιλ. (31 εκεµβρίου 2011: χιλ.). 7. Επενδύσεις σε Χρεόγραφα 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2011 Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση Στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση

17 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 7. Επενδύσεις σε Χρεόγραφα (συνέχεια) 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2011 Συγκέντρωση ανά τοµέα: Τράπεζες Κράτη Άλλοι Η µείωση των επενδύσεων σε χρεόγραφα από τις 31 εκεµβρίου του 2011 οφείλεται κυρίως στη λήξη χρεογράφων. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την έκθεση του Οµίλου σε επενδύσεις σε χρεόγραφα µε εκδότες από συγκεκριµένες χώρες στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 : Ονοµαστική Αξία Λογιστική Αξία Αγοραία αξία Ελλάδα: Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) Ελληνικά τραπεζικά και άλλα χρεόγραφα Κύπρος: Κυπριακά Κυβερνητικά Οµόλογα Κυπριακά τραπεζικά χρεόγραφα Ιταλία: Ιταλικά τραπεζικά χρεόγραφα Ιρλανδία: Ιρλανδικά τραπεζικά χρεόγραφα Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ο Όµιλος δεν είχε στην κατοχή του χρεόγραφα µε εκδότες από Ισπανία και Πορτογαλία. Ο Όµιλος είχε προβεί σε αποµείωση των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) όπως αναφέρεται πιο κάτω. Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου Στις 31 εκεµβρίου 2011, η Τράπεζα είχε στην κατοχή της Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου ονοµαστικής αξίας 110 εκατ. ταξινοµηµένα στην κατηγορία ιακρατούµενα µέχρι τη Λήξη και µε λογιστική αξία µετά την αποµείωση ύψους 35,1 εκατ. Τα οµόλογα αυτά ενέπιπταν στο Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+)( σχέδιο ) στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου 2011 και οριστικοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου Ως αποτέλεσµα και µε βάση τους όρους του σχεδίου, οι πιστωτές, συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής Τράπεζας, έλαβαν στις 12 Μαρτίου 2012,νέους ελληνικούς οµολογιακούς τίτλους για το 31,5% της αρχικής αξίας των επιλέξιµων ελληνικών οµολογιακών τίτλων που 14

18 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 7. Επενδύσεις σε Χρεόγραφα (συνέχεια) κατείχαν, βραχυπρόθεσµους τίτλους που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για το 15% της αρχικής αξίας των ελληνικών οµολογιακών τίτλων που κατέχονταν καθώς και τίτλους ΑΕΠ της Ελληνικής ηµοκρατίας. Τυχόν δεδουλευµένοι τόκοι των αρχικών ελληνικών οµολογιακών τίτλων καταβλήθηκαν µε 6µηνους τίτλους που εκδόθηκαν από το EFSF. Mε βάση τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των επιλέξιµων τίτλων και της παρούσας αξίας των νέων τίτλων που προέκυψαν κατά την ανταλλαγή των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου στις 12 Μαρτίου 2012, η Τράπεζα προχώρησε σε επιπρόσθετη αποµείωση ύψους 7,3 εκατ. Το συνολικό ύψος της αποµείωσης των επιλέξιµων τίτλων πριν την ανταλλαγή, αντιπροσώπευε το 77,3% της ονοµαστικής τους αξίας. Η επιπρόσθετη αυτή αποµείωση περιλαµβάνεται στα «Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα» στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Επαναταξινόµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα Την 1 ην Ιανουαρίου 2009, ο Όµιλος προχώρησε σε αναθεώρηση της πρόθεσης για την κατοχή επενδύσεων σε χρεόγραφα και κατά συνέπεια της πολιτικής ταξινόµησής τους στις διάφορες κατηγορίες. Ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης, αριθµός χρεογράφων τα οποία περιλαµβάνονταν στις κατηγορίες προοριζοµένων για εµπορική εκµετάλλευση και διαθέσιµων προς πώληση, ανακατατάχθηκαν στις κατηγορίες διακρατουµένων µέχρι τη λήξη και δανείων και απαιτήσεων. Στις 31 εκεµβρίου 2011, όλα τα Χρεόγραφα προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση που επαναταξινοµήθηκαν ως διακρατούµενα µέχρι τη λήξη, είχαν λήξει. Επαναταξινόµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Με βάση τις πρόνοιες του τροποποιηµένου ΛΠ 39, ο Όµιλος επαναταξινόµησε ορισµένες επενδύσεις σε χρεόγραφα για τις οποίες δεν υπήρχε ενεργός αγορά και τις οποίες δεν σκόπευε να πωλήσει στο προβλεπτό µέλλον, από την κατηγορία διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία δανείων και απαιτήσεων. Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία των χρεογράφων που επαναταξινοµήθηκαν παρουσιάζεται πιο κάτω: 1 Ιανουαρίου Σεπτεµβρίου 2012 Λογιστική και εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία Χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις Αν ο Όµιλος δεν είχε επαναταξινοµήσει τα χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις την 1 ην Ιανουαρίου 2009, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου θα περιλάµβαναν ζηµίες από τη µεταβολή στην εύλογη αξία τους ύψους χιλ., οι οποίες θα καταχωρούνταν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση. Επιπρόσθετα, την 1 ην Ιανουαρίου 2009, ο Όµιλος επαναταξινόµησε ορισµένα χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση, τα οποία προτίθεται να διακρατήσει µέχρι τη λήξη, ως διακρατούµενα µέχρι τη λήξη. Η λογιστική αξία των οµολόγων που µεταφέρθηκαν την 1 ην Ιανουαρίου 2009, ανερχόταν σε χιλ. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 η λογιστική αξία των εναποµείναντα αυτών χρεογράφων ανερχόταν στις χιλ. 15

19 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 8. Επαναταξινόµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα (συνέχεια) Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω απόφασης, για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν ύψους χιλ. (Σεπτέµβριος 2011: χιλ.), µεταφέρθηκε από το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 9. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και άυλα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και Άυλα περιουσιακά εξοπλισµός στοιχεία Καθαρή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου Προσθήκες µείον εκποιήσεις Συναλλαγµατική διαφορά Αποσβέσεις/χρεολύσεις (3.675) (974) Καθαρή λογιστική αξία 30 Σεπτεµβρίου Αγορά Ακίνητης Περιουσίας Στις 23 Μαρτίου 2012 η Τράπεζα ανακοίνωσε την αγορά γης στην περιοχή Αµαθούντας, στον Άγιο Τύχωνα στη Λεµεσό, στην τιµή των από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Η εν λόγω γη θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης Υπηρεσιών του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας, όπως τα Επιχειρηµατικά Κέντρα ιεθνών Επιχειρήσεων ή/και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης πελατών των Τοµέων Επιχειρήσεων καθώς και ως εγκαταστάσεις για επιµόρφωση, άθληση ή/και εγκαταστάσεις αναψυχής για χρήση από τους υπαλλήλους και πελάτες. Για σκοπούς καθορισµού της τιµής της συναλλαγής λήφθηκαν υπόψη τρείς εξωτερικές ανεξάρτητες εκτιµήσεις καθώς και η αναγκαία έγκριση από την αρµόδια Εποπτική Αρχή. Στις 8 Αυγούστου 2012 η Τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή συµφωνίας για την αγορά ακινήτου (κτηρίου) στην οδό Αµφιπόλεως στο Στρόβολο στην τιµή των από την εταιρεία Clin Company Ltd. Η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εµπορική βάση. Το εν λόγω κτήριο θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης Υπηρεσιών του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας. 16

20 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 10. Μετοχικό κεφάλαιο 30 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµός µετοχών (χιλ.) 31 εκεµβρίου 2011 Αριθµός µετοχών (χιλ.) Εγκεκριµένο 600 εκατ. µετοχές 0,43 η κάθε µία εκατ. µετοχές 0,43 η κάθε µία Εκδοθέν Πλήρως πληρωθείσες µετοχές 1 Ιανουαρίου Έκδοση µετοχών Σύνολο εκδοθέντος κεφαλαίου Το σύνολο των πλήρως πληρωθέντων µετοχών στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανερχόταν σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,43 η κάθε µία ( εκέµβριος 2011: µετοχές 0,43 η κάθε µία). Στις 24 Απριλίου 2012 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ αποφασίστηκε, µέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου, όπως το ονοµαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,43 η κάθε µία σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,43 η κάθε µία µε τη δηµιουργία νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,43 η κάθε µία οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας. Στις 11 Ιουλίου 2012, µε βάση το Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου (βλέπε σηµ.14) εκδόθηκαν νέες µετοχές µέσω της εξάσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης και ικανοποίησης αιτήσεων Προεγγραφής. 17

21 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 11. Αποθεµατικά επανεκτίµησης Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων Σύνολο 1 Ιανουαρίου (13.165) Επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές -- (1.592) (1.592) Επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε χρεόγραφα Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου (196) -- (196) Αναβαλλόµενη φορολογία Σεπτεµβρίου (4.935) Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων Σύνολο 1 Ιανουαρίου (15.959) Επανεκτίµηση γης και κτιρίων (515) -- (515) Επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές -- (4.598) (4.598) Επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα -- (10.764) (10.764) Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω πώλησης ακινήτου (364) -- (364) Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω αποµείωσης στην αξία των επενδύσεων σε µετοχές ιαγραφή παγοποιηµένων αποθεµατικών Ελληνικών Οµολόγων που επαναταξινοµήθηκαν Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου (449) -- (449) Αναβαλλόµενη φορολογία εκεµβρίου (13.165)

22 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 12. Κεφαλαιουχικές και άλλες υποχρεώσεις Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές και άλλες δαπάνες του Οµίλου, για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, ανέρχονταν σε χιλ. (31 εκεµβρίου 2011: χιλ.). 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενα πρόσωπα Τα συνδεόµενα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες οι ιοικητικοί Σύµβουλοι κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2011 άνεια και άλλες χορηγήσεις σε Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενα πρόσωπα Εµπράγµατες εξασφαλίσεις Καταθέσεις Επιπρόσθετα, στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις σε σχέση µε Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενα πρόσωπα που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους χιλ., οι οποίες ξεπερνούσαν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας ( εκέµβριος 2011: χιλ.). Τα έσοδα από τόκους σε σχέση µε Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενα τους πρόσωπα για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 870 χιλ. (Σεπτέµβριος 2011: 743 χιλ.) ενώ τα έξοδα από τόκους σε σχέση µε Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενα τους πρόσωπα ανήλθαν σε 115 χιλ. (Σεπτέµβριος 2011: 159 χιλ.). Απολαβές και δικαιώµατα Μελών ιοικητικού Συµβουλίου 30 Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2011 Απολαβές και δικαιώµατα Μελών ιοικητικού Συµβουλίου: Απολαβές και ωφελήµατα υπό εκτελεστική ιδιότητα Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ Ωφελήµατα αφυπηρέτησης Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους ικαιώµατα

23 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα (συνέχεια) Άλλες συναλλαγές µε Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεόµενα πρόσωπα Ο κ. Ιάκωβος Γ. Ιακώβου, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, κατέχει έµµεσο συµφέρον στις εταιρείες Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και Αδελφοί Ιακώβου Τεχνική Κατασκευαστική (Ελλάς) Α.Ε. Στις 13 Ιουλίου 2007 υπογράφτηκε πωλητήριο έγγραφο µεταξύ της εταιρείας Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ και της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσια Εταιρεία Λτδ αναφορικά µε την αγορά οικοπέδου στη Λάρνακα. Η µεταβίβαση του οικοπέδου στην Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ πραγµατοποιήθηκε στις 19 εκεµβρίου 2007 και στις 11 Ιανουαρίου 2008 καταβλήθηκε στην εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ το ποσό των 769 χιλ. αναφορικά µε την αγορά του εν λόγω οικοπέδου. Την ίδια ηµεροµηνία υπογράφτηκε µε την ίδια εταιρεία και συµφωνία ανέγερσης πενταόροφου κτιρίου επί του εν λόγω οικοπέδου. Το κτίριο περιλαµβάνει ισόγειο καταστήµατος, µεσοπάτωµα και δύο υπόγειους χώρους στάθµευσης και χρησιµοποιείται για τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών της Τράπεζας στη Λάρνακα. Η συναλλαγή έγινε σε τιµές αγοράς και το συνολικό ύψος της µε βάση τη συµφωνία ανέγερσης κτιρίου καθώς και τη συµφωνία επιπρόσθετων εργασιών ανέρχεται σε χιλ. εξαιρουµένου του ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου του κόστους αγοράς του οικοπέδου. Η ανέγερση του κτιρίου έχει ολοκληρωθεί. Κατά την περίοδο Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2012 δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό (Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2011: 827 χιλ. (εξαιρουµένου του ΦΠΑ)). Βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν είναι ιοικητικοί Σύµβουλοι και συνδεόµενα πρόσωπα Τα βασικά διευθυντικά στελέχη αποτελούνται από τους Γενικούς ιευθυντές της Τράπεζας, οι οποίοι δεν ήταν ιοικητικοί Σύµβουλοι. Τα συνδεόµενα πρόσωπα περιλαµβάνουν τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν ιοικητικοί Σύµβουλοι κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση. 30 Σεπτεµβρίου εκεµβρίου 2011 άνεια και άλλες χορηγήσεις σε Βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν είναι ιοικητικοί Σύµβουλοι και συνδεόµενα πρόσωπα Εµπράγµατες εξασφαλίσεις Καταθέσεις Επιπρόσθετα, στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, υπήρχαν ανειληµµένες υποχρεώσεις προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν ιοικητικοί Σύµβουλοι και σε συνδεόµενα πρόσωπα ύψους 217 χιλ. ( εκέµβριος 2011: 155 χιλ.). Τα έσοδα από τόκους σε βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεόµενα τους πρόσωπα για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 31 χιλ. (Σεπτέµβριος 2011: 37 χιλ.) ενώ τα έξοδα από τόκους σε σχέση µε βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεόµενα τους πρόσωπα ανήλθαν σε 89 χιλ. (Σεπτέµβριος 2011: 45 χιλ.). 20

24 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα (συνέχεια) Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών Οµίλου 30 Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2011 Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν ιοικητικοί Σύµβουλοι: Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ Ωφελήµατα αφυπηρέτησης Σύνολο απολαβών και ωφεληµάτων βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν ιοικητικοί Σύµβουλοι Οι απολαβές των βασικών διευθυντικών στελεχών αφορούν την περίοδο που δεν ήταν ιοικητικοί Σύµβουλοι. Μέτοχοι και συνδεόµενα πρόσωπα Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΛΠ 24 συνδεόµενα πρόσωπα µεταξύ άλλων, θεωρούνται οι µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή µέσω θυγατρικών τους πέραν του είκοσι τοις εκατό (20%) της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας. Τα συνδεόµενα πρόσωπα τους περιλαµβάνουν οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τους µετόχους που ορίζονται πιο πάνω. 30 Σεπτεµβρίου 2012 άνεια και άλλες χορηγήσεις σε Μέτοχους και συνδεόµενα πρόσωπα Εµπράγµατες εξασφαλίσεις Καταθέσεις Επιπρόσθετα, στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις σε σχέση µε Μετόχους και συνδεόµενα πρόσωπα που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις και µη χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους χιλ. Τα έσοδα από τόκους σε σχέση µε Μετόχους και συνδεόµενα τους πρόσωπα για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε χιλ. ενώ τα αντίστοιχα έξοδα από τόκους ανήλθαν σε χιλ. Άλλες συναλλαγές µε Μετόχους και µε συνδεόµενα πρόσωπα Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, από µετόχους όπως ορίζονται πιο πάνω, ανήλθαν σε 0,3 εκατ. Συνδεόµενο πρόσωπο των µετόχων στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 είχε στην κατοχή του τα Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2018 της Τράπεζας, ύψους 10 εκατ. Τα Χρεόγραφα αυτά λήγουν στις 31 Αυγούστου 2018 και αποτελούν µέρος του δευτεροβάθµιου κεφαλαίου της Τράπεζας. 21

25 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 13. Συναλλαγές µε συνδεόµενα πρόσωπα (συνέχεια) Τα Χρεόγραφα 2018 δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωµή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές. Έχουν όµως προτεραιότητα στην αποπληρωµή των δικαιωµάτων των µετόχων της Τράπεζας και των κατόχων Αξιόγραφων Κεφαλαίου. Τα Χρεόγραφα 2018 δεν είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο τόκος των Χρεογράφων 2018 είναι πληρωτέος κάθε τρεις µήνες και θα καταβάλλεται σε µετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου. Τα Χρεόγραφα 2018 φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο που είναι ίσο µε το εκάστοτε Euribor 3-µηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, πλέον 1,75%. Όλες οι συναλλαγές µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, βασικά διευθυντικά στελέχη, Μετόχους και µε τα συνδεόµενα τους πρόσωπα γίνονται µε βάση συνήθεις εµπορικούς όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά στελέχη, αριθµός διευκολύνσεων έχει παραχωρηθεί µε βάση τους ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό του Οµίλου. 14. Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου Στις 24 Απριλίου 2012 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ αποφασίστηκε, µέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου, η έκδοση και δωρεάν παραχώρηση ικαιωµάτων Προτίµησης. Η αναλογία της έκδοσης ήταν ένα ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία πλήρως πληρωθείσα συνήθη µετοχή που κατείχαν οι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία αρχείου. ικαίωµα συµµετοχής στην έκδοση των ικαιωµάτων Προτίµησης είχαν οι µέτοχοι της Τράπεζας που ήταν εγγεγραµµένοι στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 31 Μαΐου Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων Προτίµησης άρχισε στις 15 Ιουνίου 2012 και διήρκεσε µέχρι τις 29 Ιουνίου Η τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των ικαιωµάτων Προτίµησης ήταν η 29η Ιουνίου Η περίοδος άσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2012 και διήρκεσε µέχρι τις 6 Ιουλίου Η τελευταία ηµεροµηνία άσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης ήταν η 6η Ιουλίου 2012.Κατά την ίδια περίοδο ενδιαφερόµενοι επενδυτές είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν µη ασκηθέντα ικαιωµάτων Προτίµησης της Τράπεζας και κατ επέκταση µετοχές µε τους ίδιους όρους µέσω της διαδικασίας προεγγραφής. Με βάση το Πρόγραµµα, για κάθε 2 ικαιώµατα Προτίµησης που ασκήθηκαν προέκυπτε 1 νέα συνήθης µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,43 µε τιµή διάθεσης τα 0,43 η κάθε µια, ενώ για κάθε 2 νέες µετοχές που προέκυπταν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων προτίµησης, ο µέτοχος λάµβανε δωρεάν 3 πλήρως πληρωθείσες χαριστικές µετοχές (Bonus Shares). Η πληρωµή των Χαριστικών Μετοχών πραγµατοποιήθηκε µε διάθεση ποσού, το οποίο ισούτο µε τη συνολική ονοµαστική αξία των Χαριστικών Μετοχών που εκδόθηκαν από το λογαριασµό αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account) της Τράπεζας. Με τη λήξη της περιόδου άσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης και της διαδικασίας προεγγραφής στις 11 Ιουλίου 2012 η Τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 46,8 εκατ. και την έκδοση νέων µετοχές ως ακολούθως: µετοχές προέκυψαν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης της εταιρείας. Οι χαριστικές µετοχές που παραχωρήθηκαν στους µετόχους ανήλθαν σε Το σύνολο των µετοχών που εκδόθηκαν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης ανήλθε σε µετοχές µετοχές προέκυψαν µέσω της διαδικασίας προεγγραφής για νέες µετοχές που είχαν προκύψει από µη ασκηθέντα ικαιώµατα Προτίµησης. Οι χαριστικές µετοχές που παραχωρήθηκαν στους µετόχους µε την ίδια αναλογία ως πιο πάνω ανέρχονται σε Το σύνολο των µετοχών που εκδόθηκαν για τους επενδυτές που είχαν υποβάλει αίτηση για προεγγραφή ανήλθαν σε µετοχές. 22

26 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 14. Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου (συνέχεια) Η διαπραγµάτευση των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου άρχισε στις 31 Ιουλίου Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, δικαιούτο καθ οποιοδήποτε χρόνο, εντός 120 ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία άσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης να προβεί είτε εξ ολοκλήρου είτε τµηµατικά σε διάθεση όλων ή µέρους των ικαιωµάτων Προτίµησης που δεν ασκήθηκαν από τους ικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν µέσω του ικαιώµατος Προεγγραφής. Η διάθεση των Αδιάθετων ικαιωµάτων Προτίµησης και κατ' επέκταση µετοχών έγινε κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου και έγινε στην ίδια ή υψηλότερη τιµή µε την Τιµή Άσκησης των Νέων Μετοχών. Στους επενδυτές αυτούς παραχωρήθηκαν επίσης και Χαριστικές Μετοχές σε αναλογία τρεις (3) πλήρως πληρωθείσες χαριστικές µετοχές για κάθε δυο (2) Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης. Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω πρόνοιας εκδόθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2012 και στις 5 Νοεµβρίου 2012 συνολικά νέες µετοχές από την εξάσκηση ικαιωµάτων Προτίµησης που δεν ασκήθηκαν από τους δικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν µέσω του ικαιώµατος Προεγγραφής. Σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες παραχωρήθηκαν στους µετόχους αυτούς χαριστικές µετοχές. Το σύνολο των µετοχών που εκδόθηκαν ανήλθε σε Οι νέες µετοχές που προέκυψαν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στις 2 Νοεµβρίου 2012 ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2012 και ο Όµιλος άντλησε συνολικά 51 εκατ. επιπρόσθετα κεφάλαια ενισχύοντας ανάλογα τα συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου. 15. Ποσοστά µετόχων µετά την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης Με την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου τα ποσοστά των κυριότερων µετόχων της Τράπεζας στο κεφάλαιο της έχουν διαµορφωθεί ως ακολούθως: Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και συνδεόµενα πρόσωπα 20,26% Fatkhullin Renat 6,70% CREDIT SUISSE AG 6,05% Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου 5,35% 16. Ειδικός φόρος επί των πιστωτικών ιδρυµάτων Με βάση τον «Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύµατος Νόµο του 2011» επιβάλλεται φόρος για τα έτη 2011 και 2012 επί των πιστωτικών ιδρυµάτων µε συντελεστή 0,095% επί των καταθέσεων του κάθε ιδρύµατος κατά την 31 ην εκεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας. Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου και για τα δύο έτη 2011 και 2012 περιορίζεται στο 20% του συνολικού για τα ίδια έτη ποσού των βεβαιωµένων, από τον ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, φορολογητέων εισοδηµάτων του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος. Για σκοπούς εφαρµογής των προνοιών του Μνηµονίου µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και των δανειστών της, συζητείται η ψήφιση τροποποιητικού Νόµου βάσει του οποίου θα αυξηθεί ο συντελεστής επιβολής ειδικού φόρου στο 0,11% µε ταυτόχρονη κατάργηση του περιορισµού του ποσού του Ειδικού Φόρου στο 20% των βεβαιωµένων από τον ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων φορολογητέων εισοδηµάτων του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ποσό ύψους 10,4 εκατ. που αφορά Ειδικό Φόρο εισπρακτέο περιλαµβάνεται στις φορολογικές απαιτήσεις του Οµίλου. 17. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Νοεµβρίου

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 29 Νοεµβρίου 2012

28 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Σεπ-12 Σεπ-11 Μεταβολή % Σύνολο καθαρών εσόδων πριν την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου % Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (87%) Σύνολο καθαρών εσόδων % Σύνολο εξόδων (7%) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου και πριν τις προβλέψεις % Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις % Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων % Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία 700 (63.047) 101% Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 219 (73.081) 100% Εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου το κέρδος πριν τις προβλέψεις του Οµίλου ανέρχεται σε 136,6 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 46% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, το ποσό της αποµείωσης της αξίας των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου ανήλθε σε 7,3 εκατ. σε σύγκριση µε 55,0 εκατ. κατά την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου του Το συνολικό ύψος της αποµείωσης των επιλέξιµων τίτλων που αναγνωρίστηκε κατά τα έτη 2011 και 2012 πριν την ανταλλαγή, σύµφωνα µε το Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+) στις 12 Μαρτίου 2012, αντιπροσώπευε το 77,3% της ονοµαστικής τους αξίας. Ο Όµιλος, µετά και το κόστος της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου, παρουσιάζει κέρδος πριν τις προβλέψεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 που ανέρχεται σε 129,3 εκατ. σε σύγκριση µε κέρδος 38,3 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σηµειώνοντας αύξηση 238%. Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία. Σελίδα 2 από 14

29 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Οµίλου, εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου, αυξήθηκε κατά 15% από το αντίστοιχο ποσό του Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων παρουσίασε µείωση 7% φθάνοντας τα 119,0 εκατ. σε σύγκριση µε 128,2 εκατ. για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης διαµορφώνεται στο 46,6% και είναι µειωµένος από τα επίπεδα του 57,9% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, ανήλθε σε 128,6 εκατ. και αυξήθηκε κατά 27,3 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 772,8 εκατ. ( εκέµβριος 2011: 644,9 εκατ.) και αποτελούν το 13,8% ( εκέµβριος 2011: 11,5%) των συνολικών µεικτών χορηγήσεων. Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε 5,6 δισ. και παρουσιάζουν οριακή µείωση της τάξης του 1% σε σχέση µε το εκέµβριο Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 8%, φθάνοντας τα 7,7 δισ. σε σύγκριση µε 7,1 δισ. το εκέµβριο Στην Ελλάδα, παρ όλη τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία και κατ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστηµάτων Ελλάδας, η ζηµία πριν τη φορολογία ανήλθε στα 63,2 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία 69,6 εκατ. τον Σεπτέµβριο του Η µείωση της ζηµιάς οφείλεται κυρίως στην µείωση των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας χορηγήσεων. Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούµενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριµένα, τον Σεπτέµβριο του 2012 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 73,0% ( εκέµβριος 2011: 79,2%) ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 62,9% ( εκέµβριος 2011: 70,2%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Οµίλου είναι η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 485,0 εκατ. σε σύγκριση µε 431,6 εκατ. το εκέµβριο Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα της εννιαµηνίας που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 διαµορφώνεται στο 0,1% ( εκέµβριος 2011: -20,9%). Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου στις 30 Σεπτεµβρίου 2012, ανήλθε σε 14,0% ( εκέµβριος 2011: 12,9%) µε αποτέλεσµα ο Όµιλος να υπερβαίνει το ελάχιστο απαιτούµενο όριο του 11,5% που θέτει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σχετική οδηγία της αναφορικά µε κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πυλώνα 1 της Βασιλείας ΙΙ. Αντίστοιχα ο είκτης Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 11,3% ( εκέµβριος 2011: 10,1%) σε σχέση µε 9,5% και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,3% ( εκέµβριος 2011: 7,1%) σε σχέση µε 8,0%. Σελίδα 3 από 14

30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Μέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διάθεσης των ικαιωµάτων Προτίµησης που δεν ασκήθηκαν από τους ικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν µέσω του ικαιώµατος Προεγγραφής, έχει διαθέσει 24εκατ. επιπλέον µετοχές που αντιστοιχούν σε 4,1εκατ. επιπλέον κεφάλαιο (Οκτώβριος και Νοέµβριος 2012). Λαµβάνοντας υπόψη τα επιπλέον αυτά κεφάλαια ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαµορφώνεται σε 8,4%. Στις 2 Νοεµβρίου 2012 ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2012 και ο Όµιλος άντλησε συνολικά 51εκατ. επιπρόσθετα κεφάλαια ενισχύοντας ανάλογα τα συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Σελίδα 4 από 14

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 30 η Μαΐου, 2012 Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94.

2014 ' (64.684) ( ) ( ) (97.765) (94.912) (98.343) (94. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00004287/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

2015 ' ( ) (59.130) (981)

2015 ' ( ) (59.130) (981) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ για την εννιαµηνία που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Συνοπτική Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00000610/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Eννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα