Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013"

Transcript

1 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/ FAX: 2310/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο33/2013 Για την αναβάθµιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό µε σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την «παροχή υπηρεσίας αναβάθµισης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» προϋπολογισµού δαπάνης ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 ) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιµισκή 98, 4 ος όροφος, την 9 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 µε τους παρακάτω όρους: Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται: 2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, ή µε αποστολή τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των προσφορών. 2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού. 3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη. 4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.

2 Άρθρο 2 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία: α. Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: , Fax : β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή υπηρεσίας αναβάθµισης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως (Νο33/2013) δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 2 Άρθρο 3 ο ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους του, που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. ιευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης δίνονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους, εγγράφως και εγκαίρως (µέχρι 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού). Οι απαντήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, στο πεδίο «Ανακοινώσεις/ ιευκρινίσεις» της καταχώρησης του σχετικού διαγωνισµού και κοινοποιούνται σε

3 όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει τη ιακήρυξη του διαγωνισµού από το Τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Η επιτροπή διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, είτε ενώπιόν της είτε εγγράφως. Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 3 Άρθρο 4 ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρίες) εγκατεστηµένες στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει την Σ..Σ. (GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ..Σ (GPA) του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.. Άρθρο 5 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.

4 1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ αριθµ & περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες διεπαγγελµατικές οργανώσεις Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειµένη περίπτωση το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νοµικού Προσώπου το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο (ή απόσπασµα) του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσιοδότηση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά. 1.4 Οι συνεταιρισµοί: Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, και του εδ. 1.1 του παρόντος άρθρου Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 1.5 Οι ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή παρέχοντα υπηρεσίες που συµµετέχει στην ένωση Η ένωση παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ιοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της ιεύθυνσης Οικονοµικού. 2. Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντος υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 4

5 4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι νοµίµως µεταφρασµένα στην Ελληνική. 5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 6. Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα αντίγραφα. 7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν νόµιµη επικύρωση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος αυτές. 5 Άρθρο 6 ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 3.2. Τον εκδότη 3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 3.4.Τον αριθµό της εγγύησης 3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 3.7. Τους όρους ότι: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά ή τις ζητούµενες υπηρεσίες Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 4.5 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:

6 4.5.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο33/2013), ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (5.535,00 ευρώ) Η ηµεροµηνία έκδοσης της Τα στοιχεία του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης 5.1 Ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3 και τα ακόλουθα: Τον αριθµό της ιακήρυξης και τα προς προµήθεια υλικά ή υπηρεσίες Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της σύµβασης. 6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον παρέχοντα υπηρεσίες στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών παρεχόντων υπηρεσίες που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς. 10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους παρέχοντες υπηρεσίες για 90 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των προµηθευτών ή των παρεχόντων υπηρεσίες. 6

7 Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης. 7 Άρθρο 8 ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 9 ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 10 ο ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ Ο µειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών. εν επιτρέπεται να υποβληθούν προσφορές για µέρος αυτής. Άρθρο 11 ο ΓΛΩΣΣΑ Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 12 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής του παρέχοντος υπηρεσίες σ αυτόν και κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών (µέσω Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6 ος όροφος, τηλ.: , Fax: ) ως εξής: 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά συµµετοχής προµηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου η του περιεχοµένου των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση µπορεί να υποβληθεί και σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισµό κοινοποιείται, εντός της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, στον παρέχοντα υπηρεσίες κατά του οποίου στρέφεται. 3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο. 4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.

8 8 Άρθρο 13 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον παρέχοντα υπηρεσίες µε την χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. Άρθρο 14 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Η τιµή της προς παροχής υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα και συνολικά. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί στην τιµή προσφοράς. 2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ. 3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 15 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στην καθορισµένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των

9 προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η Επιτροπή έχει την δυνατότητα αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αυθηµερόν ή σε διαφορετική ηµεροµηνία από αυτήν της διεξαγωγής του διαγωνισµού (κατά την κρίση της). Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες τεχνικές προσφορές. Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν γνώση και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων δεν αναστέλλει την διενέργεια του διαγωνισµού. 9 Άρθρο 16 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., θα κληθεί ο παρέχων υπηρεσίες που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της σύµβασης. Συγχρόνως, θα πρέπει να προσκοµίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Ο παρέχων υπηρεσίες µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Εάν ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον επόµενο παρέχοντα υπηρεσίες ή να επαναλάβει την διαδικασία. Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον παρέχοντα υπηρεσίες που είναι µειοδότης. ια του αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να κρίνει διαφορετικά. Άρθρο 20 ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως χρόνος διάρκειας της σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ορίζεται τα δύο (2) έτη. Άρθρο 21 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για την εξόφληση των τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής. 2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

10 10 Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Τον ανάδοχο της συναπτόµενης σύµβασης βαρύνει κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2, εδ. β του άρθρου 238 του ν. 4072/2012. Άρθρο 23 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την εκτέλεση των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ιακήρυξη και την Σύµβαση διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο. Άρθρο 24 ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της ύστερα από γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της σύµβασης όταν: 1. εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία. 2. Τα παραδιδόµενα υλικά ή υπηρεσίες έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης. Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του προµηθευτή των συµβατικών του υποχρεώσεων. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών και δεν προσήλθε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσία και δύναται να εκτελέσει την προµήθεια ή υπηρεσία µε άλλους προµηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσία µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες από µελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των υλικών ή των υπηρεσιών των οποίων καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και µέχρι δέκα (10) εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση, το ποσοστό της ποινικής ρήτρας αυξάνεται σε 1% για κάθε εβδοµάδα και µέχρι πέντε (5) εβδοµάδες. Μετά ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

11 Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή την µη υπογραφή της. Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προµηθευτή. Άρθρο 25 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναµία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επέλευσή τους. 2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο προµηθευτής ή παρέχων υπηρεσίες εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία. 3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προµηθευτή ή τον παρέχοντα υπηρεσίες από τις συνέπειες λόγω µη συµµόρφωσής του προς τους όρους της σύµβασης ή της υπογραφής της. 11 Β. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 26 ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείµενο του ιαγωνισµού Εισαγωγή Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η σύναψη σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών 1. Ανάπτυξης δικτύου τεχνολογίας MPLS VPN σε 18 σηµεία κτιρίων ΕΥΑΘ Α.Ε. και υποστήριξης αυτού. 2. Γραµµής πρωτεύουσας πρόσβασης (PRI) µε τον εξοπλισµό που απαιτείται. 3. Προεπιλογής φορέα σε υφιστάµενες γραµµές για υπηρεσία τηλεφωνίας. 4. Επιπλέον µέρος του διαγωνισµού αποτελεί και η προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού (routers) για την πρόσβαση στο δίκτυο και σύµβασης υποστήριξης αυτού. Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι (Τ.Π.) που πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις: Α) Έχουν το νόµιµο δικαίωµα και κατέχουν άδεια (σε ισχύ την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού) για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας. Β) ραστηριοποιούνται τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια στην Ελληνική αγορά και έχουν ενεργούς πελάτες, σε υπηρεσία VPN, σε υπηρεσία προεπιλογής φορέα, και σε υπηρεσία µέσω απευθείας σύνδεσης PRI.

12 Απαραίτητη είναι η προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών καθώς και ενός ενδεικτικού καταλόγου µε πελάτες που έχουν υλοποιήσει παρόµοια έργα µε αυτό που περιγράφεται παραπάνω στο παρών τεύχος. Τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις Αναφέρονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1. Υπηρεσίες Οι ζητούµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 1. Παροχή υπηρεσίας VPN και ανάλογου εξοπλισµού για την υποστήριξη της υπηρεσίας σε 18 σηµείαεγκαταστάσεις της εταιρείας µε δυνατότητα προσθήκη/ αφαίρεση σηµείων και αναβάθµισης των γραµµών ανά σηµείο 2. Παροχή γραµµής πρωτεύουσας πρόσβασης 30 καναλιών φωνής ISDN, τεχνολογίας TDM, µέσω ιδιόκτητου δικτύου και µεταφορά του υφιστάµενου φάσµατος ( ). 3. Προεπιλογή φορέα σε υφιστάµενες γραµµές για υπηρεσία τηλεφωνίας. 4. Εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της σύνδεσης του δικτύου. Υποβολή αναφορών (σε ηµερήσια βάση κατ ελάχιστο) λειτουργίας των παρεχόµενων κυκλωµάτων, διασυνδέσεων, και υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας διαχείρισης ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου. 5. Τηλεφωνική υποστήριξη δίχως χρέωση όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το έτος, για θέµατα που ανακύπτουν από την παρεχόµενη υπηρεσία. 6. Μηχανισµούς καταγραφής προβληµάτων και διαδικασίες ταχείας επίλυσης τους σε πραγµατικό χρόνο. Θα υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση προβληµάτων και ιστορικού επίλυσης στην ΕΥΑΘ Α.Ε. σε τριµηνιαία βάση. Προϋπολογισµός - Τρόπος πληρωµής Σε περίπτωση απόφασης της ΕΥΑΘ ΑΕ, η σύµβαση δύναται να µετατραπεί σε ολοκληρωµένη παροχή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, σε ένα ενιαίο πακέτο (παροχή γραµµής και υπηρεσίας). Σε περίπτωση απόφασης της ΕΥΑΘ ΑΕ, η προσφερόµενη υπηρεσία για το κοµµάτι της σύµβασης που αφορά το δίκτυο MPLS-VPN το οποίο περιγράφεται στο Παράρτηµα 1, δύναται να αναβαθµιστεί σε µέρος ή στο σύνολό του. Επίσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης, σε περίπτωση που ο Τ.Π. δεν µπορεί να συνεχίσει να παρέχει την υπηρεσία ή µέρος αυτής στις συµβατικές τιµές, θα έχει το δικαίωµα να αναγγείλει στην ΕΥΑΘ τις νέες τιµές που επιθυµεί 2 µήνες πριν αυτές τεθούν σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΥΑΘ έχει το δικαίωµα αποδοχής ή απόρριψης. Σε περίπτωση απόρριψης λύεται η σύµβαση. Η έκδοση των τιµολογίων από τον ανάδοχο Τ.Π. θα γίνεται ανά µήνα, ανά υπηρεσία και ανά γραµµή. Επιπρόσθετα απαιτείται η ηλεκτρονική παρακολούθηση του συνόλου των λογαριασµών, µέσω πρόσβασης που θα δοθεί από τον Τ.Π. στην ΕΥΑΘ σε συγκεκριµένη για το σκοπό αυτό ιστοσελίδα του Τ.Π. Οικονοµική Αξιολόγηση των Προσφορών Οι υποβληθείσες προσφορές στο φάκελο οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 1. Κύκλωµα MPLS VPN Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος της προσφοράς, που προκύπτει από το άθροισµα του κόστους ανά σύνδεση σηµείου στο VPN, ο οποίος θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον Τ.Π. και να υποβληθεί µαζί µε την Οικονοµική τους προσφορά ανά παροχή υπηρεσίας. 12

13 13 ΕΤΑΙΡΙΑ Εφάπαξ κόστος ανάπτυξης δικτύου MPLS-VPN * Επωνυµία Μηνιαία χρέωση υπηρεσιών ** Οι τιµές θα αναφέρονται σε ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ Κόστος εξοπλισµού (εφάπαξ) Κόστος συντήρησης (εφάπαξ) Σύνολο Σύνολο 1 * Στο εφάπαξ κόστος συµπεριλαµβάνεται και το κόστος εγκατάστασης PRI και εξοπλισµού PRI (εφόσον αυτό υπάρχει). ** Στη µηνιαία χρέωση υπηρεσιών συµπεριλαµβάνεται και το µηνιαίο µίσθωµα PRI (εφόσον αυτό υπάρχει). 2. Χρεώσεις τηλεφωνίας Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη το κόστος της προσφοράς, που προκύπτει από το άθροισµα στα κόστη που υπάρχουν στους αµέσως παρακάτω πίνακες όπου παρατίθεται ο µέσος µηνιαίος εκτιµώµενος χρόνος κλήσεων ανά κατηγορία κλήσης, ο οποίοι θα πρέπει να συµπληρωθούν από τον Τ.Π. και να υποβληθούν µαζί µε την Οικονοµική τους προσφορά ανά παροχή υπηρεσίας. Α. Ενδεικτική µηνιαία κίνηση τύπου γραµµών PSTN BRI Προορισµοί Μηνιαία ιάρκεια (Ώρες) Μηνιαία ιάρκεια (λεπτά) Αστικές 400** Υπεραστική >45χλµ/διαφορετικός νοµός 25 ** 1800 ΙΕΘΝΗ ΖΩΝΗ Ι 3** 180 MOBILE * 75** 4500 Οι τιµές στις στήλες Ποσό και Σύνολο αναφέρονται σε ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ Ποσό /λεπτό Σύνολο x 24 (µήνες) Σύνολο 2Α *Η τιµή µονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία. ** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως δεσµευτικές. ηλώνουν µόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του Τ.Π.. Β. Ενδεικτική µηνιαία κίνηση τύπου γραµµών PRI Προορισµοί Μηνιαία ιάρκεια (Ώρες) Μηνιαία ιάρκεια (λεπτά) Αστικές 168** Υπεραστική >45χλµ/ διαφορετικός νοµός 11** 660 ΙΕΘΝΗ ΖΩΝΗ Ι MOBILE * 28** 1680 Οι τιµές στις στήλες Ποσό και Σύνολο αναφέρονται σε ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ Ποσό /λεπτό Σύνολο x 24 (µήνες) Σύνολο 2Β *Η τιµή µονάδος προς κλήσεις κινητών θα είναι ενιαία.

14 ** Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν ως δεσµευτικές. ηλώνουν µόνο κάποια ποσοτική ένδειξη για την καλύτερη εκπτωτική προσέγγιση του Τ.Π.. Γ. Αναλυτικό τιµοκατάλογο χρεώσεων τηλεφωνίας 14 Ο συνολική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι το άθροισµα των παραπάνω κατηγοριών, Σύνολο1 + Σύνολο 2Α + Σύνολο 2Β. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το παραπάνω άθροισµα. Η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να επιλέξει πριν την υπογραφή της σύµβασης την µη υποστήριξη του παραπάνω προσφερόµενου εξοπλισµού για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης, την οποία θα εξασφαλίσει µε άλλο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος Τ.Π. καλείται να υποβάλει την συνολική µείωση του τιµήµατος που θα προκύψει κατά αυτή την επιλογή. Η µείωση δεν θα συµπεριληφθεί στην αξιολόγηση των προσφορών. Παράρτηµα 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α. Τεχνικές απαιτήσεις για την Παροχή υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας γραµµών PRI. Ο υποψήφιος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Τ.Π.) πρέπει απαραίτητα να πληροί τις κάτωθι τεχνικές προϋποθέσεις: Ο Τ.Π. πρέπει να κατέχει ο ίδιος τις απαραίτητες γενικές και ειδικές άδειες, για την παροχή σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας µε χρήση τετραψήφιου ΚΕΦ (Κωδικός Επιλογής Φορέα) ή µε µόνιµες συνδέσεις και χρήση αριθµοδοτικών πόρων. Να παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας τεχνολογίας PRI µέσω ιδιόκτητου δικτύου. Να µπορεί να µεταφέρει στο δίκτυο του, αριθµητικά φάσµατα από όλων των τύπων γραµµών που υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα (PSTN, BRI, PRI), όπου θα χρησιµοποιούνται για τις εξερχόµενες κλήσεις και για τις εισερχόµενες κλήσεις. Να υποστηρίζει µέσω της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας PRI αριθµητικά φάσµατα κατόπιν µεταφοράς η φορητότητας αυτών από όλων των τύπων γραµµών ( PSTN, BRI, PRI). Όπου θα χρησιµοποιούνται για τις εξερχόµενες κλήσεις και για τις εισερχόµενες κλήσεις. Να υπάρχει αναλυτική χρέωση για κάθε αριθµό και δίχως πρόσθετη χρέωση µέσω ηλεκτρονικής µορφής. Να υπάρχει κέντρο τεχνικής υποστήριξης που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες του χρόνου και που να µπορεί να δεχθεί, να καταγράψει και να χειριστεί κάθε είδους τεχνικό ζήτηµα. Η µετάδοση φωνής να είναι ασυµπίεστη για όλες τις κλήσεις. Να κάνει χρήση τεχνολογίας TDM για την µεταγωγή των κλήσεων. Επίσης να κάνει χρήση της τεχνικής µεταγωγής κυκλώµατος (circuit switching) για την αποκατάσταση της κλήσης µεταξύ 2 σηµείων. υνατότητα απρόσκοπτης µετάδοσης fax σε όλο το δίκτυο. υνατότητα παροχής πληροφορίας ταυτότητας καλούντος (CLIP) σε όλες τις κλήσεις, περιλαµβανοµένων και των κλήσεων προς κινητά. Β. Τεχνικές απαιτήσεις για την Παροχή υπηρεσίας δικτύου MPLS VPN. Ο υποψήφιος Τ.Π. πρέπει απαραίτητα να πληροί τις κάτωθι τεχνικές προϋποθέσεις:

15 Ο Τ.Π. πρέπει να κατέχει ο ίδιος τις απαραίτητες γενικές και ειδικές άδειες, για την παροχή δικτύου MPSLS VPN. Να έχει πραγµατοποιήσει 5 υλοποιήσεις κατ ελάχιστο σε άλλους φορείς-εταιρείες αναφέροντας ενδεικτικό πελατολόγιο. Να υπάρχει κέντρο τεχνικής υποστήριξης που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες του χρόνου και που να µπορεί να δεχθεί, να καταγράψει και να χειριστεί κάθε είδους τεχνικό ζήτηµα. Σχετικά µε τα σηµεία που θα συνδεθούν στο ιδιόκτητο MPLS VPN παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας: α. Ελάχιστες απαιτήσεις δικτύου MPLS VPN Α/A ΣΗΜΕΙΟ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 6Mbps διπλής διαδροµής µονής εισαγωγής* ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ Ο ΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΣΙΜΙΣΚΗ SHDSL 4Mbps ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3 ΕΥΟΣΜΟΣ ISDN ΜΑΙΑΝ ΡΟΥ 4 ΣΦΑΓΕΙΑ SHDSL 2Mbps 5 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ISDN 6 ΠΥΛΑΙΑ ISDN 7 ΚΑΛΟΧΩΡΙ PSTN 8 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ISDN 9 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ISDN 10 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ISDN 11 ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ISDN 12 ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ PSTN 13 ΒΑΡ ΑΡΗΣ SHDSL 2Mbps 14 ΣΙΝ ΟΣ ISDN 15 ΙΝΤΕΡΝΙ ISDN 16 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ PSTN 17 ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α PSTN 26 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΣΑΒΡΑ Η - ΛΑΜΠΡΑΚΗ Υ ΡΑΓΩΓΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΥ ΠΛ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΠΕΘ. ΣΙΝ ΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

16 16 18 ΣΥΚΙΕΣ ISDN * Πρέπει να τερµατίζει σε RJ-45 πρίζα ΑΛΣΟΣ β. Εξοπλισµός Για την υλοποίηση του κυκλώµατος MPLS VPN απαιτείται σύγχρονος εξοπλισµός µε τις εξής τεχνικές απαιτήσεις: Σε επίπεδο hardware Να υποστηρίζει Digital Signal Prossesing (DSP) ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί VoIP gateway Σε επίπεδο λειτουργικού (IOS) Να υποστηρίζει quality of service (QoS) Να παρέχει την δυνατότητα κρυπτογράφησης πακέτων (SEC-K9 κατά τη Sisco) Να παρέχει την δυνατότητας λειτουργίας εφεδρικής σύνδεσης µέσω dial-up Αναφορικά µε τον εξοπλισµό και δεδοµένου του ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ διαθέτει ήδη πληθώρα εξοπλισµού της εταιρίας Cisco router και switch, απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισµός ή άλλος ισοδύναµος µε αυτόν: Router Cisco CISCO888 για τις γραµµές SHDSL, CISCO886VA και CISCO887VA για τις γραµµές ΑDSL (ISDN και PSTN αντίστοιχα). Για τη σύνδεση του σηµείου Εγνατία, η εταιρία διαθέτει δικό της εξοπλισµό τον οποίο θέλει να αξιοποιήσει. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός είναι modular Cisco router 2800 series. Για την σύνδεση του σηµείου Τσιµισκή, η εταιρεία διαθέτει δικό της εξοπλισµό τον οποίο θέλει να αξιοποιήσει. Ο συγκεκριµένος εξοπλισµός είναι modular Cisco router 2900 series µε module για υποδοχή SHDSL γραµµής. Για την ολοκληρωµένη υλοποίηση του VPN-MPLS δικτύου απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισµός ή ισοδύναµος αυτού που θα προσφερθεί από τον υποψήφιο Τ.Π.: 10 ADSL router για ISDN γραµµές (CISCO886VA K9), 4 ADSL router για PSTN γραµµές (CISCO887VA K9) και 2 SHDSL Router (CISCO888 K9). Οι υποψήφιοι Τ.Π. θα υποβάλουν στην προσφορά τους τον λοιπό εξοπλισµό, που απαιτείται για την πλήρη υλοποίηση της αιτούµενης υπηρεσίας, συµπεριλαµβανόµενης της εγκατάστασης και παραµετροποίησης του σε χωριστή προσφορά από τον Τ.Π. Η εν λόγω εξοπλισµός θα αποτελέσει ιδιοκτησία της ΕΥΑΘ µε την υπογραφή της σύµβασης (δηλαδή ο διατιθέµενος από τον T.Π. εξοπλισµός θα περιέλθει στην ιδιοκτησία της ΕΥΑΘ από την αρχή της σύµβασης). Το κόστος της υποστήριξης των router που θα αγοραστούν θα υποβληθεί σε χωριστή προσφορά από τον Τ.Π. γ. Συντήρηση-Υποστήριξη Εξοπλισµού Ο Τ.Π. θα αναλάβει την πλήρη υποστήριξη του εξοπλισµού που θα διατεθεί (δεν περιλαµβάνεται ο προαναφερθέν ήδη υπάρχον εξοπλισµός προς εκµετάλλευση της ΕΥΑΘ), µέχρι τη λήξη της σύµβασης εκτός και αν επιλεγεί διαφορετικά από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο χρόνος υλοποίησης δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τους 3 µήνες για την παράδοση της υπηρεσίας ολοκληρωµένης και πιστοποιηµένης για την καλή και αξιόπιστη λειτουργία της.

17 17. ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (SLA) Με την υπογραφή της σύµβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, απαιτείται και η υπογραφή ειδικού συµφωνητικού για την διασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας τόσο του κυκλώµατος MPLS VPN όσο και του µισθωµένου κυκλώµατος PRIMARY για την τηλεφωνία. Παράλληλα, στο ειδικό συµφωνητικό θα προσδιορίζονται οι κατά περίπτωση αρµόδιοι για την αντιµετώπιση των βλαβών και θα προβλέπονται ρήτρες που αφορούν τον Χρόνο παράδοσης υπηρεσίας, τις Βλάβες, τον Χρόνος άρσης βλάβης, και στον ανενεργός χρόνο βλάβης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτονται στον ελ λόγω SLA αναφέρονται στο σχετικό Παράρτηµα 2, SLA που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. Παράρτηµα 2: ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Basic S.L.A.) 1. Ορισµοί «Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας» «Ανενεργός χρόνος παράδοσης (parked time)» Καθαρός χρόνος παράδοσης» «Βλάβη» «Χρόνος άρσης βλάβης (Gross Time to Repair)» «Ανενεργός χρόνος βλάβης (Stop Clock Time)» «Καθαρός χρόνος άρσης βλάβης (Net Time to Repair)» «ΕΗ» «Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος» : Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη ΕΗ της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο (Τ.Π.), µέχρι την ηµεροµηνία πλήρους υλοποίησής της. : Είναι ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης παράδοσης, ο οποίος αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Τ.Π. : Ο Χρόνος Παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον ανενεργό χρόνο παράδοσης. : Η αδυναµία της Μισθωµένης Γραµµής ιασύνδεσης του Τ.Π. να εκτελέσει την απαιτούµενη λειτουργία, η οποία δεν οφείλεται σε προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης, και έχει ως αποτέλεσµα τις διαλείπουσες ή συνεχείς διακοπές της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υλοποίησης της σύµβασης. : Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τις 07.00πµ της πρώτης ΕΗ µετά την αναγγελία της βλάβης, µέχρι την ώρα που θα ενηµερωθεί η ΕΥΑΘ ΑΕ για την άρση της βλάβης. : Είναι ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης άρσης της βλάβης, ο οποίος αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Τ.Π. : Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον τον Ανενεργό χρόνο βλάβης. : ευτέρα έως Παρασκευή εκτός επισήµων αργιών. : Θεωρείται ο ανάδοχος της σύµβασης και πάροχος της συνολικής προσφερόµενης υπηρεσίας.

18 18 2. Γενικά 2.1 Η Βασική Συµφωνία Επιπέδου υπηρεσιών διασύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ισχύουσας Προσφοράς και η παροχή της προϋποθέτει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης διασύνδεσης. 2.2 α. Η εν λόγω συµφωνία µεταξύ Τ.Π. και ΕΥΑΘ, περιγράφει τους βασικούς/ ελάχιστους υποχρεωτικούς όρους (ποιότητας/ παραµέτρων υπηρεσιών) και τα χρονοδιαγράµµατα εντός των οποίων, ο Τ.Π. δεσµεύεται να παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης, καθώς και συναφείς ευκολίες, τις οποίες οφείλει να παρέχει µε βάση την παρούσα προσφορά και να αποκαθιστά τις βλάβες, καθώς και τους συγκεκριµένους τρόπους υπολογισµού του χρηµατικού ποσού το οποίο δεσµεύεται να καταβάλει ο Τ.Π. ως ποινική ρήτρα στην ΕΥΑΘ ΑΕ, σε περίπτωση µη προσήκουσας, ιδίως µη έγκαιρης εκπλήρωσης της συµφωνηθείσας παροχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα προσφορά. β. ια της παρούσας συµφωνείται ρητά ότι η ποινική ρήτρα προβλέπεται για την περίπτωση της µη προσήκουσας, ιδίως της µη έγκαιρης εκπλήρωσης της παροχής από τον Τ.Π., ήτοι στα προβλεπόµενα στην παρούσα προσφορά χρονοδιαγράµµατα και µε τους προβλεπόµενους στην παρούσα προσφορά όρους. 2.3 Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία, αφορούν ΕΗ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά και δεν συµπεριλαµβάνουν τους χρόνους µη παροχής της υπηρεσίας που δύναται να προκύψουν λόγω προγραµµατισµένων ή έκτακτων εργασιών για τις οποίες θα έχει ενηµερωθεί εµπρόθεσµα η ΕΥΑΘ ΑΕ από τον Τ.Π.. Η αίτηση/ αναγγελία υποβάλλεται στον Τ.Π. καθ όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες του έτους (24 Χ 7 Χ 365). 3. Λόγοι Καθυστέρησης «Μη Υπαιτιότητας Παρόχου» Για τον υπολογισµό του χρόνου καθυστέρησης για τον οποίο οφείλεται ρήτρα κατ εφαρµογή της παρούσας, δεν υπολογίζεται το άθροισµα του χρόνου των συµβάντων τα οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Τ.Π. (δόλο ή αµέλεια), καθώς και αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία, στην έννοια της οποίας, κατά τις συναφείς διατάξεις του νόµου, συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων µερών. Ως συµβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Τ.Π., ορίζονται τα παρακάτω: Για την Παροχή των Υπηρεσιών: Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του Τ.Π. Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα της υπηρεσίας λόγω προγραµµατισµένων εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα προσφορά Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών: Ζηµιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του Τ.Π. Ζηµιά που προκλήθηκε από τερµατικό εξοπλισµό του ικαιούχου Όταν έχει αναφερθεί βλάβη αλλά αποδεδειγµένα δεν ανιχνεύεται από τον Τ.Π. σε έλεγχο από άκρο σε άκρο (end to end test) Ανωτέρα βία (σύµφωνα µε τα ανωτέρω) Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του Τ.Π. στο χώρο της ΕΥΑΘ ΑΕ. Χρήστη, στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την άρση της βλάβης.

19 19 4. Βλάβες 4.1 Αναγγελία Βλαβών. Η αίτηση / αναγγελία βλάβης υποβάλλεται στον Τ.Π.. Η αίτηση εισάγεται καθ όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες και ώρες του έτους (24 Χ 7 Χ 365). 4.2 Χρόνος Άρσης Βλάβης. Για την προσήκουσα εκτέλεση της συµφωνίας, ορίζονται οι παρακάτω χρόνοι άρσης βλάβης, εντός των οποίων ο Τ.Π. υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη. Ο Εγγυηµένος Καθαρός χρόνος άρσης βλάβης δεν περιλαµβάνει τυχόν καθυστερήσεις στη διαδικασία άρσης της βλάβης, για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο Τ.Π., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφος 3 της παρούσης. Οι εγγυηµένοι καθαροί χρόνοι άρσης βλάβης ορίζονται ως εξής: Χωρητικότητα Γραµµές ιασύνδεσης µέσω οπτικών ινών Γραµµές ιασύνδεσης SHDSL Γραµµές ιασύνδεσης ADSL Εγγυηµένος Καθαρός Χρόνος Άρσης Βλάβης 4 ώρες 4 ώρες 3 ώρες 4.3 Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης. Σε περίπτωση που ο Τ.Π. υπερβεί τον εγγυηµένο καθαρό χρόνο άρσης βλάβης που ορίζεται στον Πίνακα της παραγράφου 6.2 του παρόντος Προσαρτήµατος, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ, ποινική ρήτρα η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: Για όλες τις γραµµές διασύνδεσης Υπέρβαση από Εγγυηµένο Καθαρό Χρόνο Άρσης Βλάβης > 4 έως 8 ώρες > 8 έως 12 ώρες > 12 έως 24 ώρες > 24 έως 48 ώρες άνω των 48 ωρών Ρήτρα 5% του µηνιαίου µισθώµατος της γραµµής 10% του µηνιαίου µισθώµατος της γραµµής 20 % του µηνιαίου µισθώµατος της γραµµής 40 % του µηνιαίου µισθώµατος της γραµµής 100 % του µηνιαίου µισθώµατος της γραµµής 4.4 Τακτοποίηση (εκκαθάριση) Ρητρών. Οι οφειλόµενες, µε βάση την παρούσα, ρήτρες υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Συγκεκριµένα, η τακτοποίηση των ρητρών γίνεται µέσω ετήσιων περιοδικών εκκαθαρίσεων (πίστωση), και πιστώνεται στο λογαριασµό της ΕΥΑΘ ΑΕ για το αντίστοιχο προϊόν. Τα µέρη συµφωνούν ότι οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες. Η καταβολή των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παρούσα δεν περιορίζει σε

20 τίποτα τα δικαιώµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ να επιδιώξει αποκατάσταση τυχόν επιπλέον ζηµίας την οποία υπέστη από την µη προσήκουσα εκπλήρωση (µη τήρηση των όρων της παρούσας), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Η περιοδική εκκαθάριση (πίστωση), θα πραγµατοποιείται, ως εξής: I. Η ΕΥΑΘ ΑΕ θα αποστέλλει στον Τ.Π., µέχρι και την τελευταία ΕΗ του πρώτου µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους: 1. Συγκεντρωτικό πίνακα βλαβών που ήρθησαν από τον Τ.Π. και οι οποίες αναγγέλθηκαν σε αυτόν το προηγούµενο έτος και στην άρση των οποίων διαπιστώθηκε υπέρβαση του εγγυηµένου Καθαρού Χρόνου Άρσης Βλάβης (όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα) καθώς και το ύψος των ρητρών, που έχουν καταπέσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν Παράρτηµα και τις οποίες διεκδικεί από τον Τ.Π.. Στον συγκεντρωτικό πίνακα θα εµφανίζονται όλα τα σχετικά έντυπα και δελτία, όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα και χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των υπερβάσεων καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τις υπερβάσεις IΙ. Σε περίπτωση όπου ο Τ.Π. και η ΕΥΑΘ ΑΕ συµφωνήσουν ως προς τον υπολογισµό των ρητρών, θα πιστώνεται ο επόµενος λογαριασµός της ΕΥΑΘ ΑΕ µε το αντίστοιχο ποσό της εκκαθάρισης και θα ενηµερώνεται η ΕΥΑΘ ΑΕ για την περάτωση της πίστωσης. Πληροφορίες Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Τηλ , -972, -928 Fax: Θεσσαλονίκη Για τους γενικούς όρους Για τους ειδικούς όρους Για τους Γενικούς Όρους Η ιευθύντρια Οικονοµικού Για τους Ειδικούς Όρους Ο ιευθυντής Ανάπτυξης Μαρία Σαµαρά Αθανάσιος Σουπίλας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Μιχάλης Βαδράτσικας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2014 για την προµήθεια ανταλλακτικών αεροσυµπιεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 (Με τελικές διευκρινήσεις) Που έχει και θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο28/2013 Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2015 για την προμήθεια 25 νέων φορητών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31520/24-09-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης: 23/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΜΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 26 η /2009 Το Γενικό Νοσοκοµείο ράµας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προµήθειες του δηµόσιου

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.

A ΜΕΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 39/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα