ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός Συλλογικής διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και οπτικοακουστικών Έργων», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας αριθμός 93 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Γεώργιο Μυλωνά, αναφερόμενου στο εξής χάριν συντομίας ως «ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ», Και αφετέρου: Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθμός 24 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Γεώργιο Τσακίρη, αναφερόμενου στο εξής χάριν συντομίας ως «ΞΕΕ», δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ Ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ δηλώνει ότι είναι ο μόνος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η κατά το άρθρο 54 4 Ν. 2121/1993 έγκριση λειτουργίας για τις κατηγορίες πνευματικών δημιουργών, για τις οποίες ενεργεί εν προκειμένω, δηλαδή για τις κατηγορίες των 1

2 σκηνοθετών και των σεναριογράφων οπτικοακουστικών έργων, καθώς και των κληρονόμων δημιουργών, που ανήκαν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες. Σύμφωνα με το άρθρο 55 Ν. 2121/1993 ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ έχει επί πλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες υποχρεώσεις: (α) Να καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή. (β) Να εξασφαλίζει στους δικαιούχους αμοιβή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 32 και 34 του ανωτέρω νόμου. (γ) Να εισπράττει την αμοιβή και να κατανέμει μεταξύ των δικαιούχων τα εισπραττόμενα ποσά. (δ) Να προβαίνει, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων ή των δικαιοδόχων τους, και ιδίως να υποβάλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα. (ε) Να λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό, την είσπραξη και κατανομή των εισπραττομένων ποσών Ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ έχει σύμφωνα με τα ανωτέρω την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να εισπράττει και να διανέμει την αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση στο κοινό των έργων του ρεπερτορίου του, υπό οποιαδήποτε μορφή και σε οποιονδήποτε χώρο εντός της ελληνικής επικράτειας. 2. Η δικαστική διένεξη μεταξύ του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-μελών του ΞΕΕ Μεταξύ του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ και σημαντικού αριθμού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-μελών του ΞΕΕ εκκρεμεί σήμερα σημαντικός αριθμός αγωγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, με τις οποίες ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, να καθοριστεί το ύψος της κατά το άρθρο 65 Ν. 2121/93 αποζημίωσης των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας που αυτός εκπροσωπεί για την χωρίς την άδειά του δημόσια παρουσίαση των προστατευόμενων από τον ίδιο 2

3 οπτικοακουστικών έργων στα δωμάτια ξενοδοχείων, τα οποία ανήκουν στα παραπάνω μέλη του ΞΕΕ Τα Μέρη διαπιστώνουν περαιτέρω, ότι κατόπιν της έκδοσης της Διάταξης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-136/09 - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων Διβάνη Ακρόπολις ΑΞΤΕ, δια της οποίας σε συνδυασμό με την απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου στην υπόθεση SGAE κατά Rafael Hoteles SA, επιλύθηκε καταφατικά το νομικό ζήτημα, εάν συνιστά παρουσίαση στο κοινό η πραγματοποιούμενη από τον ξενοδόχο αναμετάδοση μουσικών ή οπτικοακουστικών έργων στα δωμάτια του ξενοδοχείου του μέσω συσκευών τηλεοράσεως στις οποίες διανέμεται το λαμβανόμενο από το ξενοδοχείο τηλεοπτικό σήμα. Συνεπεία δε της παραπάνω νομολογιακής εξέλιξης, έγινε προσέγγιση των συμβαλλομένων μερών με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας τους για τη συνολική εξωδικαστική διευθέτηση του μοναδικού πλέον εκκρεμούς εν προκειμένω ζητήματος, που συνίσταται στον καθορισμό των οφειλόμενων στον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων για την προρρηθείσα παρουσίαση στο κοινό και την αποφυγή ως εκ τούτου μελλοντικών δικαστικών διενέξεων μεταξύ του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ και των μελών του ΞΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις, που διεξήχθησαν απευθείας μεταξύ των Μερών, είχαν σαν αποτέλεσμα την διευθέτηση του εν προκειμένω ζητήματος κατά τον τρόπο που εμπεριέχεται στο παρόν και υπό τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες: II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1. Προσδιορισμός της συνολικά οφειλόμενης ετήσιας αμοιβής για το χρονικό διάστημα από και εντεύθεν Άλλα σχετικά με την καταβολή της εν προκειμένω αμοιβής ζητήματα Αντικείμενο του παρόντος είναι ο προσδιορισμός του ύψους των αμοιβών του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ για τη χρήση των έργων του ρεπερτορίου του, που συνίσταται στην με οποιονδήποτε τρόπο αναμετάδοση/δημόσια παρουσίαση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών των έργων αυτών στα δωμάτια ξενοδοχείων, τα οποία ανήκουν σε μέλη του ΞΕΕ, για το χρονικό διάστημα από και εντεύθεν. 3

4 1.2. Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρονται, καθώς και το πρωτείο των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας απέναντι στα συγγενικά δικαιώματα, όπως αυτό διακηρύσσεται τόσο στο νόμο 2121/1993, όσο και στη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης και την Διεθνή Συνθήκη Π.Ο.Δ.Ι. για τα συγγενικά δικαιώματα, τα Μέρη δηλώνουν, συμφωνούν και συναποδέχονται, ότι η αμοιβή των πνευματικών δικαιωμάτων σκηνοθεσίας και σεναρίου, που θα παραχωρούνται υπό τη μορφή μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης από τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ για την παρουσίαση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών των προστατευόμενων από τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ οπτικοακουστικών έργων στο κοινό, που ευρίσκεται σε δωμάτια ξενοδοχείου, το οποίο ανήκει σε μέλος του ΞΕΕ, θα ανέρχεται για τα έτη : α) προκειμένου για ξενοδοχεία πέντε αστέρων, στο ποσό των 9 ετησίως για το χρόνο και στο ποσό των 5,40 ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου της ίδιας κατηγορίας, που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, β) προκειμένου για ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων, στο ποσό των 8,50 ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου της συγκεκριμένης κατηγορίας, που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό των 5,10 ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου της ίδιας κατηγορίας, που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, γ) προκειμένου για ξενοδοχεία τριών αστέρων, στο ποσό των 6 ετησίως για το χρόνο και στο ποσό των 3,60 ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου της ίδιας κατηγορίας, που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, δ) προκειμένου για ξενοδοχεία δύο αστέρων, στο ποσό των 5 ετησίως για το χρόνο και στο ποσό των 3 ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου της ίδιας κατηγορίας, που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, καθώς και ε) προκειμένου για ξενοδοχεία ενός αστέρα, στο ποσό των 4 ετησίως για το χρόνο και στο ποσό των 2,40 ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου της ίδιας κατηγορίας, που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο. 4

5 1.3. Ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ή οποιαδήποτε ανάλογη νόμιμη επιβάρυνση, που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, εφ οιουδήποτε ποσού θα καταβάλλει για την εν προκειμένω αιτία μέλος του ΞΕΕ προς τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον την ξενοδοχειακή επιχείρηση και θα καταβάλλεται στον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ στο ακέραιο. Για τα έτη από του 2013 και εντεύθεν, οι προαναφερόμενες αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με βάση την ετήσια αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (μέσος όρος αύξησης Δ.Τ.Κ. του προηγουμένου δωδεκαμήνου), χωρίς πάντως η αναπροσαρμογή αυτή να μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει ετησίως το 5% της ισχύουσας αμοιβής. Η εν λόγω αμοιβή, πλέον του εκάστοτε ισχύοντος Φ.Π.Α., θα τιμολογείται τον Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά και θα καταβάλλεται από το μέλος του ΞΕΕ το αργότερο έως την 31 η ημέρα του ίδιου μήνα. Ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ θα αποστέλλει αντίγραφο του τιμολογίου στην ξενοδοχειακή επιχείρηση τουλάχιστον 15 ημέρες προ της ημερομηνίας καταβολής με υπόμνηση για την προθεσμία εξόφλησης Έναντι οποιουδήποτε μέλους του ΞΕΕ προσχωρήσει στην προκείμενη συμφωνία, ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ δεν θα διατηρεί καμία αξίωση για ολόκληρο το χρονικό διάστημα του παρελθόντος έως και το τέλος του έτους 2010, υπό την αυτονόητη φυσικά προϋπόθεση, ότι το μέλος του ΞΕΕ δεν θα εξέλθει της εν προκειμένω συμφωνίας, οπότε οι παραπάνω αξιώσεις του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ θα επανενεργοποιούνται άμεσα. Ομοίως, αναφερόμενες σε προηγούμενα έτη αξιώσεις του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ έναντι υπαχθέντων στην προκείμενη συμφωνία μελών του ΞΕΕ, οι οποίες έχουν επιδικασθεί πρωτοδίκως δεν θα αναζητούνται από τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ, πάντοτε βεβαίως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι το μέλος του ΞΕΕ δεν θα εξέλθει της εν λόγω συμφωνίας, οπότε και πάλι οι παραπάνω αξιώσεις θα επανενεργοποιούνται άμεσα. Τα υπαγόμενα στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου μέλη του ΞΕΕ θα υπέχουν πάντως σε κάθε τέτοια περίπτωση υποχρέωση αποκατάστασης της εν γένει δικαστικής δαπάνης του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ, η οποία καθορίζεται δια του παρόντος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του πρωτοδίκως επιδικασθέντος ποσού. Ρητά συνομολογείται τέλος ότι έναντι οποιουδήποτε μέλους του ΞΕΕ δεν προσχωρεί στην προκείμενη συμφωνία, ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ θα διεκδικήσει την αποζημίωση των μελών του για την άνευ αδείας δημόσια παρουσίαση των προστατευόμενων από τον ίδιο οπτικοακουστικών έργων 5

6 στα δωμάτια ξενοδοχείου, που ανήκει στην παραπάνω ξενοδοχειακή επιχείρηση, με βάση το νομίμως δημοσιευμένο αμοιβολόγιό του Ρητά συμφωνείται περαιτέρω ότι αναφερόμενες σε προηγούμενα έτη αξιώσεις του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ έναντι υπαχθέντων στην προκείμενη συμφωνία μελών του ΞΕΕ, οι οποίες έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές από τα αρμόδια Δικαστήρια και έχουν καταβληθεί ήδη στον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ δεν αναζητούνται από τα εν λόγω μέλη του ΞΕΕ. Ομοίως, αναφερόμενες σε προηγούμενα έτη αξιώσεις του ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ, οι οποίες έχουν τελεσιδικήσει εις βάρος οποιουδήποτε μέλους του ΞΕΕ, θα καταβληθούν κανονικά στον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ. ΙΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ δηλώνει και εγγυάται, ότι είναι ο μόνος και αντιπροσωπευτικός των κατηγοριών δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας τις οποίες εκπροσωπεί εν προκειμένω (σκηνοθέτες, σεναριογράφοι) και συνεπώς η τήρηση των παραπάνω όρων και η καταβολή από το υπαχθέν στην ρύθμιση μέλος του ΞΕΕ των καθοριζόμενων στον όρο ΙΙ 1.2. αμοιβών θα συνιστά εξόφληση των αντιστοίχων πνευματικών δικαιωμάτων των καλυπτόμενων από τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ ως άνω κατηγοριών δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση δε που οποιοσδήποτε τρίτος αμφισβητήσει ότι η τήρηση των παραπάνω όρων και η καταβολή από υπαχθέν στην ρύθμιση μέλος του ΞΕΕ των καθοριζόμενων στον όρο II 1.2. αμοιβών συνιστά εξόφληση των σχετικών δικαιωμάτων του συνόλου των δικαιούχων των αντιπροσωπευόμενων από τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ κατηγοριών, ο εν λόγω ΟΣΔ θα παρεμβαίνει με δικές του δαπάνες στη σχετική δίκη υπέρ του συγκεκριμένου μέλους του ΞΕΕ και θα καταβάλει κάθε ποσό που τυχόν το συγκεκριμένο μέλος θα διαταχθεί να καταβάλει κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για την αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο αιτία. IV. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η τροποποίηση οιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος γίνεται μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των Μερών. Κάθε δικόγραφο, έγγραφο ή εξώδικος επιστολή που αφορά στο παρόν θα κοινοποιείται νόμιμα στις διευθύνσεις, που δηλώνονται εκατέρωθεν στην αρχή του παρόντος. 6

7 2. Το ΞΕΕ δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αναλαμβάνοντας κάθε απαιτούμενη προς τούτο πρωτοβουλία, αφενός για να ενημερώσει σχετικά με την υπογραφή του παρόντος τις αντιπροσωπευτικές ξενοδοχειακές ενώσεις της χώρας και αφετέρου για να συστήσει προς το σύνολο των μελών του να υιοθετήσουν το παρόν και να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενό του. Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε από τα Μέρη, ως έπεται και στη συνέχεια ένα έκαστο έλαβε από ένα (1). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ Γεώργιος Μυλωνάς ΓΙΑ ΤΟ Ξ.Ε.Ε. Γεώργιος Τσακίρης 7

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα