ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2830 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση και Εσωτερικός Κανονισμός του εργαστηρίου Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. 2 Ίδρυση του εργαστηρίου Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών, του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και εσωτερικός κανονισμός του. 3 Ίδρυση και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πράξης 103 (1) Ίδρυση και Εσωτερικός Κανονισμός του εργαστηρίου Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.α / ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 2. Του άρθρου 96, του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α / ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α / ) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Της παρ και 24.2 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ123/τ.Α / ) «Συγχώνευση Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ». 6. Την αριθμ /Ζ1/ (ΦΕΚ 579/ τ.υ.ο.δ.δ/ ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΣ-Β5Χ). 7. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 8.Την με αριθμ. 5/ απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 9. Την με αριθμ. 17/ απόφαση της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ) 11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών του Τμήματος Διοίκησης

2 36184 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2830/ Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τον ακόλουθο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του: Άρθρο 1 Αποστολή Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών είναι: 1. Η ανάπτυξη και η προώθηση της έρευνας στο ΑΤΕΙΘ. 2. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα. 3. Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων. 4. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 5. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Άρθρο 2 Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 1. Προαγωγή της επιστήμης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του «Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών» και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα (ενδεικτικά) που άπτονται της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, της διοίκησης τουριστικών προορισμών, της διοίκησης φορέων και οργανώσεων τουρισμού, του μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών προορισμών, της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων στον τουρισμό, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς τουριστικών προορισμών, των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς στον τουρισμό, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης, της στρατηγικής διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών, της τουριστικής κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας, των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, της χρηματοοικονομικής διοίκησης στον τουρισμό, της διοίκησης φιλοξενίας, της διοίκησης μεταφορών και ταξιδιών, της γαστρονομίας και των τροφίμων, της εθνικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα τουρισμού, των ξένων γλωσσών, της διοίκησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, της διοίκησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών, της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, του μάρκετινγκ υπηρεσιών, της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων σε κλάδους υπηρεσιών, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών, των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς στον κλάδο των υπηρεσιών, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις υπηρεσίες, της στρατηγικής διοίκησης υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής διοίκησης υπηρεσιών, και της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα υπηρεσιών. 2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του «Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών» και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα (ενδεικτικά) που άπτονται της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, της διοίκησης τουριστικών προορισμών, της διοίκησης φορέων και οργανώσεων τουρισμού, του μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών προορισμών, της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων στον τουρισμό, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς τουριστικών προορισμών, των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς στον τουρισμό, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης, της στρατηγικής διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών, της τουριστικής κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας, των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, της χρηματοοικονομικής διοίκησης στον τουρισμό, της διοίκησης φιλοξενίας, της διοίκησης μεταφορών και ταξιδιών, της γαστρονομίας και των τροφίμων, της εθνικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα τουρισμού, των ξένων γλωσσών, της διοίκησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, της διοίκησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών, της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, του μάρκετινγκ υπηρεσιών, της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων σε κλάδους υπηρεσιών, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών, των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς στον κλάδο των υπηρεσιών, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις υπηρεσίες, της στρατηγικής διοίκησης υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής διοίκησης υπηρεσιών, και της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα υπηρεσιών, με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς. 4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, συντονίζοντας τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα. 6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με

3 Τεύχος Β 2830/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος. 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Άρθρο 3 Χώρος Εγκατάστασης και Υλικοτεχνική Υποδομή Λειτουργίας του Εργαστηρίου Ο χώρος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίστηκε με την με αριθμό 5η έκτακτη Συνεδρία 07/06/2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στον χώρο αυτό βρίσκεται εγκατεστημένος ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου, όπως περιγράφεται στην υπ αριθμ. απόφαση 5η έκτακτη Συνεδρία 07/06/2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και μέσω του οποίου διεξάγεται η έρευνα. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. Στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Σε περίπτωση κατάργησης του Εργαστηρίου, τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα. Άρθρο 4 Διοίκηση - Αρμοδιότητες 1. α) Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. (σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4485/2017), αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου. 2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή κλήρωση συντάσσεται πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής του Εργαστήριου ασκεί αρμοδιότητες όπως: 1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεσή του με το διδακτικό έργο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 2. Εκπροσωπεί το εργαστήριο στα σχετικά όργανα του ΑΤΕΙ-Θ. Ο Διευθυντής ευθύνεται έναντι του ΑΤΕΙ-Θ για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. 3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την έγκρισή του και μεριμνά για την εφαρμογή του. 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξοπλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη διαχείρισή τους. 6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το απαραίτητο προσωπικό. 7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων. 9. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των δραστηριοτήτων 11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία

4 36186 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2830/ Άρθρο 5 Τηρούμενα Βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και με ευθύνη του Διευθυντή για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου πρέπει να τηρούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα: 1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 2. Βιβλίο αναλυτικής καταγραφής του εξοπλισμού του. 3. Φάκελος των οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 4. Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού του. 5. Αρχείο των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται στο χώρο του. 6. Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και γενικά κάθε προϊόντος που παράγεται μέσω της ερευνητικής διαδικασίας. 7. Κάθε άλλο βιβλίο/στοιχείο ή φάκελο που κρίνονται απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του. Άρθρο 6 Προσωπικό του Εργαστηρίου Το προσωπικό του Εργαστηρίου Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών πρέπει να είναι επαρκές ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του. Σ αυτό μπορούν να συμμετέχουν: 1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου. 2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες 4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων. 5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών 6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και μετακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, στο Εργαστήριο θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη Δ.Ε.Π. κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου συναφούς με το ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή του. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δεν προβλέπονται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοιβή των μελών του εργαστηρίου θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τα έσοδα του Εργαστηρίου, και σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. Δεν προβλέπονται αμοιβές από τον προϋπολογισμό του ΑΤΕΙ-Θ. Άρθρο 7 Διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση των χώρων και των οργάνων. 3. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παραμονή του προσωπικού που εργάζεται στο Εργαστήριο, καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και στην προστασίας του εξοπλισμού από βλάβες. 4. Το προσωπικό του Εργαστηρίου και οι φοιτητές που εργάζονται στο χώρο του, οφείλουν να τηρούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό του. 5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών τα μέλη του προσωπικού του, σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για την εκτέλεση ερευνητικής εργασίας από ερευνητές που δεν ανήκουν στο προσωπικό του χορηγείται άδεια από το διευθυντή, ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο προϋπολογισμός της δαπάνης σε αναλώσιμα. Άρθρο 8 Διαχείριση Εσόδων - Πόροι του Εργαστηρίου Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους οι οποίοι προέρχονται από: 1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 2. Κονδύλια από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του. 3. Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊόντων. 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το ΠΔ 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α / ). 5. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφ όσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της λειτουργίας του. 6. Συνέδρια/ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. 7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται την έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ σύμφωνα με τον κανονισμό του. Στα έξοδα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: 1. Οι παρακρατήσεις από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Κονδύλια για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού. 3. Κονδύλια αγοράς αναλωσίμων, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

5 Τεύχος Β 2830/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κονδύλια για αμοιβές του προσωπικού του, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ. Άρθρο 9 Τίτλος - Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών (και στα Αγγλικά Tourism and Services Management Laboratory) και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια σφραγίδα με αυτή του ΑΤΕΙ-Θ. Άρθρο 10 Μετονομασία, Συγχώνευση, Κατάργηση του Εργαστηρίου Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, καθώς και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού τους με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 11 Ρύθμιση λοιπών θεμάτων λειτουργίας του Εργαστηρίου Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αρμόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018 Ο Πρύτανης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ Ι Αριθμ. Πράξης 95 (2) Ίδρυση του εργαστηρίου Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών, του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και εσωτερικός κανονισμός του. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.α / ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 2. Του άρθρου 96, του ν. 4310/2014 ( ΦΕΚ 258/τ.Α / ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/ τ.α / ) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Της παρ και 24.2 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ123/τ.Α / ) «Συγχώνευση Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ». 6. Την αριθμ /Ζ1/ (ΦΕΚ 579/ τ.υ.ο.δ.δ/ ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΣ-Β5Χ). 7. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 8. Την με αριθμ. 8/ απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 9. Την με αριθμ. 17/ απόφαση της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών»του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τον ακόλουθο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του: Άρθρο 1 Αποστολή - Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology of Organisms) είναι: 1. Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΑΤΕΙΘ. 2. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ

6 36188 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2830/ των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα. 3. Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων. 4. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 5. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Άρθρο 2 Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου «Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών» (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology of Organisms) συνοψίζονται στα ακόλουθα: 1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα της Ανάλυσης Βιοδραστικών Συστατικών, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας των Οργανισμών. 2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. 3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων Ανατομίας και Φυσιολογίας, Ανόργανης και Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/ διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς. 4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων για τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. 5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα. 6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος. 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Άρθρο 3 Χώρος Εγκατάστασης και Υλικοτεχνική Υποδομή λειτουργίας του Εργαστηρίου Ο χώρος λειτουργίας του Εργαστηρίου Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology of Organisms), καθορίστηκε με την με αριθμ. 8/ απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. Στο χώρο αυτό βρίσκεται εγκατεστημένος ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου, όπως περιγράφεται στην αριθμ. 8/ απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας και μέσω του οποίου διεξάγεται η έρευνα. Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Σε περίπτωση κατάργησης του Εργαστηρίου, τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. Άρθρο 4 Διοίκηση - Αρμοδιότητες 1. α) Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου. 2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον Πρόεδρο του Τμήματος το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η

7 Τεύχος Β 2830/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως: 1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεσή του με το διδακτικό έργο του Τμήματος. 2. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του ΑΤΕΙ-Θ. Ο Διευθυντής ευθύνεται έναντι του ΑΤΕΙ-Θ για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. 3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την έγκρισή του και μεριμνά για την εφαρμογή του. 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξοπλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη διαχείρισή τους. 6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το απαραίτητο προσωπικό. 7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων. 9. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των δραστηριοτήτων 11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία Άρθρο 5 Τηρούμενα Βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και με ευθύνη του Διευθυντή, για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου πρέπει να τηρούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα: 1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 2. Βιβλίο αναλυτικής καταγραφής του εξοπλισμού του. 3. Φάκελος των οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 4. Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού του. 5. Αρχείο των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται στο χώρο του. 6. Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και γενικά κάθε προϊόντος που παράγεται μέσω της ερευνητικής διαδικασίας. 7. Κάθε άλλο βιβλίο/στοιχείο ή φάκελο που κρίνονται απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του. Άρθρο 6 Προσωπικό του Εργαστηρίου Το προσωπικό του Εργαστηρίου του Εργαστηρίου «Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών» (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology οf Organisms) πρέπει να είναι επαρκές ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του. Σ αυτό μπορούν να συμμετέχουν: 1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής με το ερευνητικό αντικείμενο 2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ( Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού ( Ε.Τ.Ε.Π.). 3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι Επιστήμονες. 4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων. 5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών 6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και μετακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση στο Εργαστήριο θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη Δ.Ε.Π. κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου συναφούς με το ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή του. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δεν προβλέπονται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοιβή των μελών του εργαστηρίου θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τα έσοδα του εργαστηρίου, και σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. Δεν προβλέπονται αμοιβές από τον προϋπολογισμό του ΑΤΕΙ-Θ. Άρθρο 7 Διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο «Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών» (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology οf Organisms), λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση των χώρων και των οργάνων. 3. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παραμονή του προσωπικού που εργάζεται στο Εργαστήριο, καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που αποσκοπούν στη προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και στην προστασία του εξοπλισμού από βλάβες.

8 36190 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2830/ Το προσωπικό του Εργαστηρίου και οι φοιτητές που εργάζονται στο χώρο του, οφείλουν να τηρούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό του. 5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών τα μέλη του προσωπικού του, σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ή άλλων Σχολών. Για την εκτέλεση ερευνητικής εργασίας από ερευνητές που δεν ανήκουν στο προσωπικό του, χορηγείται άδεια από τη Διευθυντή, ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο προϋπολογισμός της δαπάνης σε αναλώσιμα. Άρθρο 8 Διαχείριση Εσόδων - Πόροι του Εργαστηρίου Η λειτουργία του Εργαστηρίου Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology οf Organisms), θα γίνεται από ιδίους πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από: 1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 2. Κονδύλια από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του. 3. Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊόντων. 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το ΠΔ 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α / ). 5. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφ όσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της λειτουργίας του. 6. Συνέδρια/ ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. 7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται την έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ σύμφωνα με τον κανονισμό του. Στα έξοδα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: 1. Οι παρακρατήσεις από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Κονδύλια για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού. 3. Κονδύλια αγοράς αναλωσίμων, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. 4. Κονδύλια για αμοιβές του προσωπικού του, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ Άρθρο 9 Τίτλος - Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου «Ανάλυσης, Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών» (Analysis, Metabolism, Bioinorganic Chemistry and Biology οf Organisms) και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του, όμοια σφραγίδα με αυτή του ΑΤΕΙ-Θ. Άρθρο 10 Μετονομασία, Συγχώνευση, Κατάργηση του Εργαστηρίου Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, καθώς και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού τους με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 11 Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας του Εργαστηρίου Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αρμόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018 Ο Πρύτανης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ Ι Αριθμ. Πράξης 104 (3) Ίδρυση και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 2. Του άρθρου 96, του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α / ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με

9 Τεύχος Β 2830/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τις διατάξεις του άρθρου 60, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/ τ. Α / ) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Της παρ και 24.2 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ123/τ.Α / ) «Συγχώνευση Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ». 6. Την αριθμ /Ζ1/ (ΦΕΚ 579/ τ.υ.ο.δ.δ/ ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΣ-Β5Χ). 7. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 8. Την με αριθμ. 5/ απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 9. Την με αριθμ. 17/ απόφαση της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ). 11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τον ακόλουθο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του : Άρθρο 1 Αποστολή - Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών είναι: 1. Η ανάπτυξη και η προώθηση της έρευνας στο ΑΤΕΙΘ. 2. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα. 3. Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων. 4. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 5. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Άρθρο 2 Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα του μάρκετινγκ, της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, της διοίκησης φορέων και οργανώσεων, της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για επιχειρήσεις και οργανισμούς, των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης, της στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, της εθνικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα διοίκησης και μάρκετινγκ, της διοίκησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, της διοίκησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών, της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων επιχειρήσεων και οργανισμών, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για επιχειρήσεις και οργανισμούς, των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, της στρατηγικής διοίκησης, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών. 2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών / μεταπτυχιακών / διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς. 4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, συντονίζοντας τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα. 6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος. 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

10 36192 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2830/ Άρθρο 3 Χώρος Εγκατάστασης και Υλικοτεχνική Υποδομή Λειτουργίας του Εργαστηρίου Ο χώρος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίστηκε με την με αριθμό 5η Έκτακτη Συνεδρία 07/06/2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στον χώρο αυτό βρίσκεται εγκατεστημένος ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου, όπως περιγράφεται στην υπ αριθμ. απόφαση 5η Έκτακτη Συνεδρία 07/06/2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και μέσω του οποίου διεξάγεται η έρευνα. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. Στον χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. Σε περίπτωση κατάργησης του Εργαστηρίου, τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα. Άρθρο 4 Διοίκηση - Αρμοδιότητες 1. α) Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. (σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4485/2017), αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου. 2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή κλήρωση συντάσσεται πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής του Εργαστήριου ασκεί αρμοδιότητες όπως: 1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεσή του με το διδακτικό έργο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 2. Εκπροσωπεί το εργαστήριο στα σχετικά όργανα του ΑΤΕΙ-Θ. Ο Διευθυντής ευθύνεται έναντι του ΑΤΕΙ-Θ για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. 3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την έγκρισή του και μεριμνά για την εφαρμογή του. 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξοπλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη διαχείρισή τους. 6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το απαραίτητο προσωπικό. 7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων. 9. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των δραστηριοτήτων 11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία Άρθρο 5 Τηρούμενα Βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και με ευθύνη του Διευθυντή για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου πρέπει να τηρούνται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα:

11 Τεύχος Β 2830/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 2. Βιβλίο αναλυτικής καταγραφής του εξοπλισμού του. 3. Φάκελος των οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 4. Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού του. 5. Αρχείο των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάγονται στο χώρο του. 6. Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και γενικά κάθε προϊόντος που παράγεται μέσω της ερευνητικής διαδικασίας. 7. Κάθε άλλο βιβλίο / στοιχείο ή φάκελο που κρίνονται απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του. Άρθρο 6 Προσωπικό του Εργαστηρίου Το προσωπικό του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών πρέπει να είναι επαρκές ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του. Σ αυτό μπορούν να συμμετέχουν: 1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου. 2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες. 4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων. 5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών 6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και μετακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, στο Εργαστήριο θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη Δ.Ε.Π. κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου συναφούς με το ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή του. Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Δεν προβλέπονται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοιβή των μελών του εργαστηρίου θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τα έσοδα του Εργαστηρίου, και σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του ΑΤΕΙ-Θ. Δεν προβλέπονται αμοιβές από τον προϋπολογισμό του ΑΤΕΙ-Θ. Άρθρο 7 Διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση των χώρων και των οργάνων. 3. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παραμονή του προσωπικού που εργάζεται στο Εργαστήριο, καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και στην προστασίας του εξοπλισμού από βλάβες. 4. Το προσωπικό του Εργαστηρίου και οι φοιτητές που εργάζονται στο χώρο του, οφείλουν να τηρούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό του. 5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών τα μέλη του προσωπικού του, σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για την εκτέλεση ερευνητικής εργασίας από ερευνητές που δεν ανήκουν στο προσωπικό του χορηγείται άδεια από το διευθυντή, ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο προϋπολογισμός της δαπάνης σε αναλώσιμα. Άρθρο 8 Διαχείριση Εσόδων - Πόροι του Εργαστηρίου Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους οι οποίοι προέρχονται από: 1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 2. Κονδύλια από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του. 3. Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊόντων. 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α / ). 5. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφ όσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της λειτουργίας του. 6. Συνέδρια / ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. 7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται την έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ σύμφωνα με τον κανονισμό του. Στα έξοδα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: 1. Οι παρακρατήσεις από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Κονδύλια για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού. 3. Κονδύλια αγοράς αναλωσίμων, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. 4. Κονδύλια για αμοιβές του προσωπικού του, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ-Θ.

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39421 31 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3121 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Εργαστήριου Τεχνολογιών Προστασίας Περιβάλλοντος και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13325 1 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1070 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36567 18 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2865 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένων Οικονομικών Εσωτερικός Κανονισμός Άρθρο 1. Ίδρυση Ερευνητικού

Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένων Οικονομικών Εσωτερικός Κανονισμός Άρθρο 1. Ίδρυση Ερευνητικού 1 Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένων Οικονομικών Εσωτερικός Κανονισμός Άρθρο 1. Ίδρυση Ερευνητικού Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31-5 - 2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: - 181 - (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 41110 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12981 24 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1375 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 10 / 10 / 2017 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/5382 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα 30-05 - 2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: -180- Ταχ.Δ/νση: Περιφερειακή οδός Λάρισας - Τρικάλων Τ.Κ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 28-9-2017 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 388 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr Προς Μέλη Εκλεκτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 28-9-2017 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 387 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr Προς Μέλη Εκλεκτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31-5 - 2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: - 183 - (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 41110 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 19-12-2017 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: -1223- (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 41110 ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27071 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Λάρισα, ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας τ.κ ΛΑΡΙΣΑ.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Λάρισα, ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας τ.κ ΛΑΡΙΣΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Λάρισα, 31-5-2018 ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αρ. πρω. 139εξ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χανιά, 15-1-2019 Αριθ. Πρωτ. 592 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά Κρήτης Πληροφορίες: Νίκη Γείτονα τηλ 28210 23058 fax 28210 23003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 22-2 - 2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: - 72 - (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 41110 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΑΝ ΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. Τ. & Δ. Τ Ο Υ Τ. Ε. Ι. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΑΝ ΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. Τ. & Δ. Τ Ο Υ Τ. Ε. Ι. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Κ. : 41110 Λάρισα Πληροφορίες : Αστάρα Κων. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32615 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3116 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31 8 2017 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 41110 ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 259

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 259 Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κοσμήτορας: Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ Τηλ.: 210 727 4045 Ηλ.Διεύθ.: emmanoui@math.uoa.gr Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΦ10.1/826 Ημερομηνία: 08/02/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Λάρισα 14-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΚ 41110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία μέχρι την 31η

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία μέχρι την 31η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κοσμήτορας: Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ Τηλ.: 210 727 4045 Ηλ.Διεύθ.: emmanoui@math.uoa.gr Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9831 8 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 825 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Ο. Λάρισας- Τρικάλων Τ.Κ. 41 110 Λάρισα Πληροφορίες: Δ. Μάλαμα-Μπάρμπα Τηλ.: 2410684253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σέρρες 20-12-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Λάρισα 15/11/2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΚ 41110 Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σέρρες 28-9-2017 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 16/01/2018 Αριθμ. Απόφασης: 1100 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 16/01/2018 Αριθμ. Απόφασης: 1100 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 16/01/2018 Αριθμ. Απόφασης: 1100 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: 940 Κωστακιοί, 47100 Άρτα Φίλιππα Παναγιώτα 26810 50230 26810 50240 tegeo@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 08-05-2018 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 173 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης Πληροφορίες:Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13307 1 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1067 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/817 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 114/04.08.2017 δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Καρδίτσα, 20-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΤΚ 43100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575 ΤΚ 41110 Πληροφορίες : Ν. Χαϊνταρλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. 6344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Έχοντας υπόψη:

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Έχοντας υπόψη: Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ/ THE DEAN Προς Αθήνα, 30 Μαΐου 2018 Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ Αριθμ. Πρωτ.: 41 του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 156/Φ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 156/Φ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 02-05-2018 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 156/Φ.20 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/814 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10071 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1404 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. ΔΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΦ.10.1/ Θεσσαλονίκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Κ. : 41110 Λάρισα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57385 25 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4768 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας επτά (7) υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/809 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ολυμπία Ξυλούρη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Τηλέφωνο: 2810.394846 - FAX: 2810.542115 E-mail xylouriol@uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γρηγορίου ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2410684479 EMAIL : agrigoriou@teilar.gr ΛΑΡΙΣΑ 28-02-19 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 75 ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Δ.Ι.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Χανιά, 14-5-2018 Αριθ. Πρωτ. 441 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Δρ. Ιωάννης Ο. Βαρδιάμπασης Αν. Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ε. Στεργίου Τηλ.: 2310991374 - Fax : 2310996893 e-mail: stergvilma@rect.auth.gr Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 [1] όπως έχουν τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ. Σέρρες 31/5/2018 Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ. Σέρρες 31/5/2018 Αριθμ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 621 24 ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πληροφορίες: Καραδερμιτζόγλου Κυριάκος Τηλ-Φαξ 23210 49134 Email: karakyr@teicm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9823 8 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 824 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Ερευνητικό Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Τ μήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος του Τ μήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα 20-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ Αρ. Πρωτ. -1898- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΚ 41110 Πληροφορίες : Μακρίνα Κουτσοπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) Αρ. πρωτ. ΔΦ 10.1 /726/06.02.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ.:ΩΥΗΚ4691ΟΔ-ΕΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51931 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4189 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 28.03.2018 Αρ. Πρωτ.: 1958 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57777 11 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4313 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18 Ιουλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 5911 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ηγουμενίτσα 25-9-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/242 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ψαχνά Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 246 Χ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ψαχνά Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 246 Χ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 25-5-2018 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 246 Χ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr ΠΡΟΣ: Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8915 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1240 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. ΔΦ10.1/6570

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής». Θέμα:

«Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής». Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 02 / 11 / 2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3 / 5065 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Σπυριδούλα Κουτσούμπα 26810 50001 26810 76405 spirid@teiep.gr www.teiep.gr (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Ηγουμενίτσα 29-8-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/195 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45007 25 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3756 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία του Εργαστηρίου με τίτλο «Φιλοσοφικό Τεχνολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Θεσσαλονίκη 21-05-2018 Αριθ. Πρωτ.:.4365.. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για το χρονικό διάστημα από 01-9-2018 έως 31-8-2022

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9679 27 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1348 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. ΔΦ10.1/6914

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8909 4 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 737 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 16/04/2018 Αρ. Πρωτ. 636

Σπάρτη, 16/04/2018 Αρ. Πρωτ. 636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310

Διαβάστε περισσότερα

θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α THN ΑΝ ΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙ ΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α THN ΑΝ ΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙ ΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ Λάρισα, 6-12-2017 Αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 6892 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Υποστήριξης Πανεπιστημιακών Οργάνων Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς Τ.Κ. 185 34 Υπεύθυνη: Διονυσία Αρτέμη Τηλ.: 210 4142229

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8667 1 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 708 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η. Κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η. Κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς Προς: Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (με τη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο

(με τη φροντίδα της Γραμματείας της οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.biology.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Σμυρνάκη Τηλέφωνο:2810394401 * FAX:2810394404

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8899 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1238 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. ΔΦ 10.1

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 02 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 15/02.03.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Έγκριση Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 Άρθρο 1: Ίδρυση/Ονομασία/Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 Πληροφ.: Μ. Παπαδοπούλου Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω Τηλ.: 210-5381120

Διαβάστε περισσότερα

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο

(με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου Τμήματος) Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ Η Μ Α ΧΗΜΕΙΑΣ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πληροφορίες : ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο:2810545131 * FAX:2810545164 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 69ΨΕ4691ΟΔ-ΡΗΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΦ10.1/886/14-2-2019 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 157

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 157 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 157 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα