Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ζ/3378/93 Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή Ιδιώτες (ΦΕΚ 356/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α) «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 5 του νόµου αυτού. 2. Την αριθ. Φ/ πράξη του.σ. του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), αποφασίζουµε: Καθορίζουµε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή ιδιώτες: Άρθρο 1 Σύσταση - Νοµική Υπόσταση Επωνυµία - Προσωνυµία Μητρώο 1. Είναι δυνατή η ίδρυση Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τα νοµικά πρόσωπα µπορεί να είναι όσα αναγνωρίζονται από τον αστικό κώδικα ή τον εµπορικό νόµο. 2. Η ίδρυσή τους γίνεται µε έκδοση σχετικής απόφασης του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η επωνυµία των Ι.Ε.Κ. αυτών αποτελείται κατά σειρά και ολογράφως από τις λέξεις Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και το ακολουθούν όνοµα του φυσικού προσώπου ή την ακολουθούσα επωνυµία του νοµικού προσώπου και την εταιρική µορφή. Η επωνυµία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση µε χρησιµοποιούµενη από φορέα άτυπης εκπαίδευσης - κατάρτισης. 4. Η επωνυµία των Ι.Ε.Κ. αυτών, συνοδεύεται υποχρεωτικά από προσωνυµία, που εγκρίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. Η προσωνυµία αυτή, καταχωρείται στο τηρούµενο µητρώο, χρησιµοποιείται αποκλειστικά για όλη την επικράτεια και δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση µε χρησιµοποιούµενη από φορέα άτυπης εκπαίδευσης - κατάρτισης. 5. Η επωνυµία και η προσωνυµία, δεν επιτρέπεται να δηµιουργούν παραπλάνηση των ενδιαφεροµένων ή να προκαλούν αθέµιτο ανταγωνισµό. 6. Σε κάθε εµφάνιση του Ι.Ε.Κ. και ειδικότερα σε κάθε έντυπο, διαφηµιστικό φυλλάδιο, ραδιοτηλεοπτική ανακοίνωση και διαφήµιση αυτού, πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία και η προσωνυµία του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., όπως καθορίζεται στις παραπάνω παραγράφους 3, 4 και 5, µε δυνατότητα να παραλείπεται το όνοµα του φυσικού προσώπου ή η επωνυµία του νοµικού προσώπου και η εταιρική µορφή. 7. Στο καταστατικό του νοµικού προσώπου, το οποίο υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση ιδιωτικού ΙΕΚ, πρέπει να καθορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός το έργο της

2 επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε το Ν 2009/92 και το Ν 1566/85. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αποτελούν: α) Η προµήθεια βιβλίων, εποπτικών µέσων διδασκαλίας και εργαστηριακού εξοπλισµού για αποκλειστική χρήση των καταρτιζοµένων των εκπαιδευτών και του διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ. β) Η συγγραφή, η έκδοση βιβλίων και περιοδικού, καθώς και η παραγωγή ταινιών για αποκλειστική χρήση των καταρτιζοµένων και των εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ. 8. Στον Ο.Ε.Ε.Κ., τηρείται βιβλίο µητρώο ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο οποίο καταχωρούνται ο αριθµός µητρώου του Ι.Ε.Κ., ο οποίος καθορίζεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατά τη χορήγηση της πρώτης άδειας λειτουργίας, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, η εγκριθείσα προσωνυµία, ο αριθµός της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και χορήγησης άδειας λειτουργίας, τα στοιχεία των ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων και η εγκριθείσα δυναµικότητα αυτού, καθώς και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΙΕΚ. Άρθρο 2 Άδεια Ίδρυσης Ι.Ε.Κ. 1. Οι αιτήσεις και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους. Μέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη της άδειας ίδρυσης Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης Ι.Ε.Κ., η απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν στον Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Επικυρωµένη φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του ιαβατηρίου. β. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (προκειµένου για άρρενες υποψήφιους ιδρυτές). γ. Πρόσφατο πλήρες αντίγραφο ποινικού µητρώου του φυσικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών την ίδρυση Ι.Ε.Κ. δεν καταδικάστηκε για λιποταξία ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική µε την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήµιση. δ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για αδικήµατα της προηγούµενης περίπτωσης. ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και βεβαίωση εγγραφής στο τοπικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο αιτών την ίδρυση Ι.Ε.Κ. i. εν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και δεν συντρέχουν τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. ii. Έλαβε γνώση των κανονισµών λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ζ. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης: i. Είναι πολίτης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ) ή της Κυπριακής ηµοκρατίας υπό τον όρο της αµοιβαιότητας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική σύµβαση. ii. Έχει συµπληρώσέι το 18ο έτος της ηλικίας του.

3 (Αν αυτά προκύπτουν από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση ή πιστοποιητικό). η. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. θ. Αίτηµα για τη χρήση προσωνυµίας µε ακριβή αναφορά στη λέξη ή τις λέξεις που προτείνει. 3. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ) που προτίθενται να ιδρύσουν Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν στον Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του. β. Βεβαίωση Πρωτοδικείου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την νοµοθεσία, περί µη τροποποίησης του καταστατικού. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, η τροποποίηση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στον Ο.Ε.Ε.Κ. αµέσως µετά τη δηµοσίευσή της. γ. Εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό πράξη του Οργάνου ιοίκησης του Νοµικού Προσώπου, µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Ο.Ε.Ε.Κ. δ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του ν.π.ι.δ. περί µη πτωχεύσεως της εταιρείας. ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του νοµικού προσώπου, καθώς και βεβαίωση εγγραφής στο τοπικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. στ. Επικυρωµένη φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του οριζόµενου ως εκπροσώπου έναντι του Ο.Ε.Ε.Κ. ζ. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (προκειµένου για άρρενα εκπρόσωπο). η. Πρόσφατο πλήρες αντίγραφο ποινικού µητρώου του εκπροσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε για λιποταξία ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική µε την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήµιση. θ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για αδικήµατα της προηγούµενης περίπτωσης. Ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο αιτών εκπρόσωπος: i. εν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και δεν συντρέχουν τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. ii. Έλαβε γνώση των κανονισµών λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ια. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου: ι. Είναι πολίτες είτε των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή της Κυπριακής ηµοκρατίας, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική σύµβαση. ii. Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. (Αν αυτά προκύπτουν από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο του εκπροσώπου ή των εκπροσώπων του Νοµικού Προσώπου, δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση ή πιστοποιητικό). ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον αιτούντα εκπρόσωπο του ν.π.ι.δ., µε την οποία να δηλώνεται ότι τα µέλη του Οργάνου ιοίκησης του νοµικού προσώπου είναι πολίτες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή της Κυπριακής ηµοκρατίας, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική συµφωνία.

4 ιγ. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. ιδ. Αίτηµα για χρήση προσωνυµίας µε ακριβή αναφορά στη λέξη ή τις λέξεις που προτείνει. 4. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης Ι.Ε.Κ., χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 3 Κωλύµατα και ασυµβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. 1. ε συµβιβάζεται η ιδιότητα του εκπροσώπου ν.π.ι.δ., το οποίο ιδρύει Ι.Ε.Κ., καθώς και η ιδιότητα του ιδιοκτήτη ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. προς την ιδιότητα του δηµόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. 2. Στα πρόσωπα που συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 23 του Π.. 611/1977, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Ι.Ε. Κ. 3. Στο πρόσωπο του εκπροσώπου του νοµικού προσώπου δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 23 του Π.. 611/1977, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. εν επιτρέπεται ο εκπρόσωπος του ν.π.ι.δ. ή ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. να έχουν απολυθεί από θέση ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Άρθρο 4 Έγκριση προγράµµατος ειδικότητας Ι.Ε.Κ. Ανάθεση σύνταξης προγράµµατος ειδικότητας Ι. Ε. Κ. 1. Εκείνοι που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης, ή όσοι έχουν λάβει ήδη άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας άλλων ειδικοτήτων, µπορούν να υποβάλλουν στον Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση για την έγκριση προγράµµατος ειδικότητας ή εξειδίκευσης, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Εισηγητικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται: i. Η ονοµασία της αιτούµενης ειδικότητας (Ελληνικά και Αγγλικά). ii. Ο επαγγελµατικός τοµέας, στον οποίο ανήκει η ειδικότητα. iii. Ο τίτλος αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων (σύµφωνα µε τα ισχύοντα στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ). iv. Η προτεινόµενη διάρκεια σπουδών. ν. Γνωστές παρεµφερείς ειδικότητες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. νi. Περίγραµµα της αιτούµενης ειδικότητας (Ανάλυση επαγγέλµατος, επαγγελµατικής δραστηριότητας και επαγγελµατικού έργου). νii. Οι τοµείς απασχόλησης των καταρτιζοµένων της ειδικότητας που πρόκειται να ιδρυθεί στην αγορά εργασίας µε συγκεκριµένη αναφορά, εφόσον είναι δυνατόν, σε στοιχεία απορρόφησης, από τα οποία θα προκύπτει µε σαφήνεια η ανάγκη ίδρυσης ειδικότητας, συµπεριλαµβανοµένης και της γνώµης της οικείας Τριµερούς Συµβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.).

5 viii. Η συµβατότητα της προτεινόµενης ειδικότητας µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.), ώστε να διακρίνεται µε σαφήνεια η αντιστοιχία του επαγγέλµατος. ix. Βοηθήµατα στη σύνταξη του προγράµµατος. x. Πλήρη στοιχεία των συνεργατών σύνταξης του προγράµµατος (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο). β. Λεπτοµερές ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων κατά εξάµηνο και αθροιστικά µε χαρακτηρισµό όλων των προτεινόµενων µαθηµάτων σε θεωρητικά, εργαστηριακά και µικτά. γ. Αναλυτικό πρόγραµµα µε µορφή στοχοθεσίας ως προς τις επιδιωκόµενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες σε τρία (3) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα για όλα τα εξάµηνα σπουδών. δ. Αριθµητική και περιγραφική κατάσταση µε τον προτεινόµενο εργαστηριακό και εποπτικό εξοπλισµό, µε αναφορά στη στοχοθεσία ως προς τις επιδιωκόµενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες σε τρία (3) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα. ε. Τα απαιτούµενα προσόντα των εκπαιδευτών, για τη διδασκαλία κάθε µαθήµατος του προτεινόµενου προγράµµατος (τίτλοι σπουδών, παιδαγωγική κατάρτιση, επαγγελµατική πείρα, ξένες γλώσσες κλπ.). στ. Τα βοηθήµατα (βιβλιογραφία - φάκελοι τεκµηρίωσης -εγχειρίδια) που θα χρησιµοποιήσουν οι καταρτιζόµενοι για την κατάρτισή τους σε κάθε µάθηµα. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι, σε περίπτωση έγκρισης του προγράµµατος της ειδικότητας, ο αιτών την έγκριση: i. Παραιτείται των δικαιωµάτων από τη σύνταξη του προγράµµατος. ii. Παραιτείται του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης του νέου προγράµµατος υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ., µετά την παρέλευση έτους από την έγκριση του προγράµµατος από το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. δύναται µετά την παρέλευση της προθεσµίας αποκλειστικότητας, να παραχωρήσει τη χρήση του προγράµµατος ή µέρους του ή και κάποιου στοιχείου που το συνοδεύει, σ' όλα τα Ι.Ε.Κ., δηµόσια και ιδιωτικά, είτε όπως έχει, είτε µε τροποποιήσεις. η. Απόδειξη καταβολής του ποσού το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 2. Ο ενδιαφερόµενος είναι δυνατόν, να υποβάλλει ταυτόχρονα προς έγκριση προγράµµατα µιας ειδικότητας για περισσότερους του ενός τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το ποσόν, το οποίο καταβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ., διαµορφώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας απόφασης. 3. Η αίτηση έγκρισης προγράµµατος µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορεί να υποβληθεί στον Ο.Ε.Ε.Κ. οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους και µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., µετά από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου προγραµµάτων του τοµέα στον οποίο ανήκει η ειδικότητα, αποφασίζει για την έγκριση ή µη του προγράµµατος. 4. Είναι δυνατή η ανάθεση από ν.π.ι.δ. ή ιδιώτη στον Ο.Ε.Ε.Κ. σύνταξης προγράµµατος ειδικότητας ή εξειδίκευσης. Σ' αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται στον Ο.Ε.Ε.Κ. αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά α. Εισηγητικό σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία που θα διευκολύνουν το έργο της οµάδας σύνταξης του προγράµµατος: i. Η ονοµασία της αιτούµενης ειδικότητας (Ελληνικά και Αγγλικά). ii. Ο επαγγελµατικός τοµέας στον οποίο ανήκει η ειδικότητα. iii. Ο τίτλος απολυτηρίου για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων. iv. Η προτεινόµενη διάρκεια σπουδών. ν. Γνωστές παρεµφερείς ειδικότητες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

6 νi. Περίγραµµα της αιτούµενης ειδικότητας (Ανάλυση επαγγέλµατος, επαγγελµατικής δραστηριότητας και επαγγελµατικού έργου). νii. Οι τοµείς απασχόλησης των καταρτιζοµένων της υπό ίδρυση ειδικότητας στην αγορά εργασίας µε συγκεκριµένη αναφορά, εφόσον είναι δυνατόν, σε στοιχεία απορρόφησης, από τα οποία θα προκύπτει µε σαφήνεια η ανάγκη ίδρυσης της νέας ειδικότητας, συµπεριλαµβανοµένης και της γνώµης της οικείας Τριµερούς Συµβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.). νiii. Η συµβατότητα της προτεινόµενης ειδικότητας µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.), ώστε να διακρίνεται µε σαφήνεια η αντιστοιχία του επαγγέλµατος. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι σε περίπτωση σύνταξης του προγράµµατος ειδικότητας, ο αιτών τη σύνταξη του προγράµµατος: Ι. Παραιτείται των δικαιωµάτων από τη σύνταξη του προγράµµατος. ii. Παραιτείται του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης του νέου προγράµµατος υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ., µετά την παρέλευση έτους από την έγκριση του προγράµµατος από το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. δύναται, µετά την παρέλευση της προθεσµίας αποκλειστικότητας, να παραχωρήσει τη χρήση του προγράµµατος ή µέρους του ή και κάποιου στοιχείου που το συνοδεύει σε όλα τα Ι.Ε.Κ., δηµόσια και ιδιωτικά, είτε όπως έχει, είτε µε τροποποιήσεις. γ. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. 5. Είναι δυνατόν, ο ενδιαφερόµενος να αναθέσει στον Ο.Ε.Ε.Κ. ταυτόχρονα τη σύνταξη προγραµµάτων µιας ειδικότητας για περισσότερους του ενός τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το ποσόν, το οποίο καταβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ., διαµορφώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας απόφασης. 6. Στην περίπτωση ανάθεσης στον Ο.Ε.Ε.Κ. σύνταξης προγράµµατος ειδικότητας, το.σ. του Ο. Ε. Ε. Κ. µε απόφασή του αναθέτει σε οµάδα εργασίας τη σύνταξη του προγράµµατος και µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών παραδίδει στον αιτούντα το πρόγραµµα της ειδικότητας για εφαρµογή. 7. Είναι δυνατόν συλλογικό όργανο ή οµάδα ενδιαφεροµένων να υποβάλλει αίτηση για την έγκριση προγράµµατος ειδικότητας ή να αναθέσει στον Ο.Ε.Ε.Κ. τη σύνταξη προγράµµατος ειδικότητας. Σε αυτή την περίπτωση τα καθοριζόµενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για το συλλογικό όργανο ή την οµάδα των ενδιαφεροµένων. Άρθρο 5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΙΕΚ 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Ε.Ε.Κ. έως την 15η Μαρτίου, για τη λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων το χειµερινό εξάµηνο, και έως την 15η Σεπτεµβρίου για τη λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων το εαρινό εξάµηνο. Οι ενδιαφερόµενοι, κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, δύναται να ζητήσουν να επισκεφθεί η επιτροπή ελέγχου τους χώρους του ΙΕΚ µετά την 30η Απριλίου ή µετά τη 15η Οκτωβρίου για τη λειτουργία του ΙΕΚ, αντίστοιχα για το χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο. 2. Άδεια λειτουργίας χορηγείται µόνο σε ειδικότητες στις οποίες έχει εγκριθεί το πρόγραµµα από το.σ. του Ο. Ε. Ε. Κ. και χορηγείται για το σύνολο των διδακτικών εξαµήνων της ειδικότητας και όχι κατά διδακτικό εξάµηνο. Κάθε ειδικότητα µπορεί να λειτουργεί µε οποιοδήποτε πρόγραµµα έχει εγκριθεί από το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και εφαρµόζεται σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. που ιδρύει ο Ο.Ε.Ε.Κ. ή σε

7 ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ιι, του εδαφίου ζ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ιι, του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. 3. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στον Ο.Ε.Ε.Κ. σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται οι αιτούµενες ειδικότητες του προς λειτουργία Ι.Ε.Κ., κατά τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζόµενων, µε την ονοµασία των ειδικοτήτων που έχουν εγκριθεί, και επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. β. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης. γ. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τοµών του κτιρίου ή κτιρίων σε κλίµακα 1:50, σε δύο αντίγραφα, θεωρηµένα από µηχανικό. Στα σχέδια θα είναι χαρακτηρισµένοι όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αύλειοι χώροι, κλπ.) και θα αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εµβαδόν των χώρων, καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης. δ. Συνοπτικός πίνακας των κτιριολογικών χαρακτηριστικών. ε. ήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση του ως σχολείου, υπογεγραµµένη από δύο πολιτικούς µηχανικούς ή αρχιτέκτονες. στ. Αριθµητική και περιγραφική κατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισµού κατά εργαστήριο ειδικότητας. ζ. Περιγραφή των µέτρων ασφαλείας των καταρτιζοµένων. η. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του Ι.Ε.Κ. από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία. θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο αιτών την άδεια λειτουργίας ΙΕΚ: i. Έλαβε γνώση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων των αιτουµένων ειδικοτήτων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρµογή τους, αναφέροντας την απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. µε την οποία εγκρίθηκε το πρόγραµµα κάθε αιτούµενης ειδικότητας. ii. Οι εγκαταστάσεις είναι έτοιµες προς λειτουργία, ή ότι ο αιτών επιθυµεί όπως η επιτροπή ελέγχου επισκεφθεί τους χώρους του Ι.Ε.Κ. µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. iii. Γνωρίζει ότι, σε περίπτωση που η επιτροπή ελέγχου µεταβεί και διαπιστώσει τη µη ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, απορρίπτει οριστικά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας για το σύνολο των αιτουµένων ειδικοτήτων ή µέρους αυτών, χωρίς να εξετάσει τους λόγους της καθυστέρησης και χωρίς να διαθέτει δικαίωµα παράτασης. iv. Γνωρίζει ότι σε περίπτωση απόρριψης του συνόλου των αιτουµένων ειδικοτήτων, και εφ' όσον εντός δύο (2) ετών από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και χρήσης προσωνυµίας δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας, παύει να ισχύει η άδεια ίδρυσης και χρήσης προσωνυµίας. ν. Γνωρίζει και θα σεβαστεί τις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις περί αθέµιτου ανταγωνισµού και παραπλάνησης του κοινού µέσω των διαφηµίσεων. vi. Αναλαµβάνει την υποχρέωση ασφάλισης των καταρτιζοµένων κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. ι. Σύµβαση για τη χρήση χώρων επιχειρήσεων σε περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιούνται τέτοιοι χώροι για την πραγµατοποίηση εργαστηριακών µαθηµάτων ή του εργαστηριακού µέρους µικτών µαθηµάτων. Στη συναπτόµενη σύµβαση: i. Θα αναφέρεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων από τους καταρτιζόµενους, οι εν λόγω χώροι πρέπει να βρίσκονται εκτός παραγωγικής διαδικασίας.

8 ii. Ορίζονται οι χώροι τους οποίους θα χρησιµοποιούν οι καταρτιζόµενοι, περιγράφονται αναλυτικά και οριοθετικά στα σχέδια κατόψεων και τοµών, τα οποία υποβάλλονται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. ια. Απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. για την αποζηµίωση της επιτροπής ελέγχου. 4. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 3, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει (τυπική) πληρότητα του φακέλου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ο φάκελος αυτός µαζί µε τα εγκεκριµένα προγράµµατα των αιτουµένων ειδικοτήτων, διαβιβάζεται στην επιτροπή ελέγχου που ορίζει ο Ο.Ε.Ε.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. 6. Η επιτροπή ελέγχου σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών, ενηµερώνεται επί των δικαιολογητικών, και των απαιτουµένων εξοπλισµών, και ύστερα από συνεννόηση µε τους ενδιαφερόµενους επισκέπτεται τους χώρους του Ι.Ε.Κ. Μετά από σχετικό έλεγχο συντάσσει την ίδια ηµέρα τεκµηριωµένη έκθεση καταλληλότητας ή µη του κτιρίου και του εργαστηριακού εξοπλισµού και εισηγείται υπέρ ή κατά της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Η εισήγηση πάντως της επιτροπής ελέγχου αναφέρεται σε συγκεκριµένη ειδικότητα και στο µέγιστο αριθµό καταρτιζοµένων. Η εισήγηση της επιτροπής είναι τελεσίδικη και υποβάλλεται στο Τµήµα Εποπτείας Ι.Ε.Κ. της ιεύθυνσης Κατάρτισης µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της σύνταξής της. Σε περίπτωση µη τήρησης της παραπάνω προθεσµίας για την υποβολή της εισήγησης αυτής, πρέπει η καθυστέρηση να αιτιολογείται εγγράφως από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου. 7. Η ιεύθυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών εισηγείται σχετικά στο.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας, το οποίο αποφασίζει έως την 15η Ιουνίου για τη λειτουργία Ι.Ε.Κ. το χειµερινό εξάµηνο ή έως την 30η Νοεµβρίου για τη λειτουργία Ι.Ε.Κ. το εαρινό εξάµηνο. Η απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 8. Σε περίπτωση µη χορήγησης άδειας λειτουργίας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, να επανέλθουν µε νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, έως την 30η Ιουνίου για λειτουργία ΙΕΚ το χειµερινό εξάµηνο ή έως την 15η εκεµβρίου για λειτουργία ΙΕΚ το εαρινό εξάµηνο, επισυνάπτοντας συµπληρωµατική απόδειξη καταβολής του ποσού, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. για αποζηµίωση της Επιτροπής Ελέγχου, οπότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν η ιεύθυνση Κατάρτισης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών εισηγείται σχετικά στο.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., το οποίο έως τη 20η Αυγούστου για τη λειτουργία Ι.Ε.Κ. το χειµερινό εξάµηνο ή έως την 20η Ιανουαρίου για τη λειτουργία Ι.Ε.Κ. το εαρινό εξάµηνο, αποφασίζει τελεσίδικα για τη χορήγηση ή µη της σχετικής άδειας λειτουργίας. Άρθρο 6 Επέκταση Ι.Ε.Κ. σε νέο κτίριο Μεταφορά Ι.Ε.Κ. σε άλλο κτίριο Για την επέκταση Ι.Ε.Κ. σε νέο κτίριο απαιτείται η ίδια διαδικασία µε αυτή που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας λειτουργίας. Στη σχετική έκθεση

9 της επιτροπής ελέγχου γίνεται επαναπροσδιορισµός του συνολικού δυναµικού του Ι.Ε.Κ. Για τη µεταφορά Ι.Ε.Κ. σε άλλο κτίριο της ίδιας πόλης απαιτείται επίσης η ίδια διαδικασία µε αυτή της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η µεταφορά Ι.Ε.Κ. µπορεί να εγκριθεί από το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., κατά παρέκκλιση των προθεσµιών που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης. Στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την επέκταση Ι.Ε.Κ. σε νέο κτίριο ή για τη µεταφορά Ι.Ε.Κ. σε άλλο κτίριο, δεν απαιτείται η αναφερόµενη στο εδάφιο α, της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, απόδειξη καταβολής χρηµατικού ποσού στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. Άρθρο 7 Κτιριολογική µετατροπή σε Ι.Ε.Κ. Προκειµένου να τροποποιηθεί η ήδη χαρακτηρισµένη χρήση χώρου απαιτείται επανυποβολή φακέλου, µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας όλου του κτιρίου, στο οποίο διαφοροποιείται η χρήση και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Στη σχετική έκθεση της επιτροπής γίνεται επαναπροσδιορισµός του συνολικού δυναµικού του Ι.Ε.Κ. Στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά δεν απαιτείται η αναφερόµενη στο εδάφιο α της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης απόδειξη καταβολής χρηµατικού ποσού στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. Άρθρο 8 Μεταβίβαση άδειας 1. Επιτρέπεται η µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., σε όσους συγκεντρώνουν τα οριζόµενα µε την παρούσα απόφαση προσόντα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης µαζί µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και της έγγραφης σύµβασης για τη µεταβίβαση αυτή. 2. Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ε.Κ. µεταβιβάζεται στους νόµιµους κληρονόµους, εφόσον οι τελευταίοι πληρούν τα νόµιµα προσόντα. Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ., εφόσον προηγουµένως και µέσα σε διάστηµα (6) µηνών από την έκδοση του σχετικού κληρονοµητηρίου, υποβληθεί σχετική αίτηση των κληρονόµων, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι κληρονόµοι δεν συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα, η λειτουργία του Ι.Ε.Κ. συνεχίζεται, µε την προϋπόθεση ότι οι κληρονόµοι θα υποδείξουν ως εκπρόσωπό τους φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συγκεντρώνει τα εν λόγω προσόντα. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι κληρονόµοι δεν συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα, είναι δυνατή η εκµίσθωση ή µεταβίβαση του Ι.Ε.Κ. σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συγκεντρώνει τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση και τις λοιπές κείµενες διατάξεις. Άρθρο 9 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

10 1. Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. πραγµατοποιείται: α. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ακόµη και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη της επιτροπής ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση. β. Εάν το Ι.Ε.Κ. διέκοψε τη λειτουργία του για τρία (3) συνεχή εξάµηνα. γ. Εάν δεν άρχισε να λειτουργεί εντός τεσσάρων (4) εξαµήνων από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας µε καµία από τις ειδικότητές του. 2. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν λάβει άδεια λειτουργίας ΙΕΚ εντός δύο (2) ετών από την πράξη του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., µε την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Ι.Ε.Κ., παύει να ισχύει η άδεια ίδρυσης και το δικαίωµα χρήσης της προσωνυµίας. 3. εν επιτρέπεται η αναστολή της λειτουργίας τµήµατος ειδικότητας ή εξειδίκευσης µέχρι την ολοκλήρωση όλων των εξαµήνων κατάρτισης της ειδικότητας ή της εξειδίκευσης αυτής. 4. εν επιτρέπεται η αναστολή της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. ή η κατάργηση του Ι.Ε.Κ. στο σύνολό του κατά τη διάρκεια εξαµήνου κατάρτισης. 5. Ειδικά, για το πρώτο εξάµηνο κατάρτισης κάθε ειδικότητας ή εξειδίκευσης, ο ιδιοκτήτης του Ι.Ε.Κ. µπορεί, µε αίτησή του στον Ο.Ε.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν τη λήξη των εγγραφών, να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας τµήµατος ειδικότητας ή εξειδίκευσης ή αναστολή της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. ή και διάλυση του Ι. Ε. Κ. στο σύνολό του, µε την προϋπόθεση ότι ο αιτών ιδιοκτήτης του Ι.Ε.Κ. θα συνυποβάλλει στον Ο.Ε.Ε.Κ. υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 του συνόλου των εγγραφέντων σπουδαστών, ότι αποδέχονται να αποσύρουν την εγγραφή τους από το Ι.Ε.Κ. αυτό Άρθρο 10 ιαφήµιση του Ι.Ε.Κ. 1. Οι αρχές που διέπουν την προβολή και διαφήµιση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. καθορίζονται από τη νοµοθεσία περί αθέµιτου ανταγωνισµού (κυρίως όσον αφορά την αναληθή και παραπλανητική διαφήµιση), από συναφείς διατάξεις και από τους όρους του παρόντος άρθρου και του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. 2. Ειδικότερα: α. Στις διαφηµίσεις καθώς και σε κάθε εµφάνιση και προβολή αναφέρεται ο αριθµός µητρώου του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., όπως καθορίζεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. β. Οι επιγραφές και οι αφίσες του Ι.Ε.Κ., το έντυπο διαφηµιστικό υλικό, οι διαφηµίσεις στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και το περιεχόµενο των ραδιοτηλεοπτικών διαφηµίσεων, εντός δύο ηµερών από την πρώτη δηµοσιοποίησή τους, πρέπει να υποβάλλονται στον Ο.Ε.Ε.Κ. προς έλεγχο. γ. Σε όποια διαφήµιση γίνεται αναφορά σε ειδικότητες, αυτές πρέπει να αναφέρονται ολογράφως µε την ονοµασία που έχει εγκριθεί από το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. δ. εν επιτρέπεται ο οποιοσδήποτε συνδυασµός ή µε οποιοδήποτε τρόπο συσχέτιση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. µε φορείς άτυπης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήµιση ή στις επιγραφές αυτών, καθώς και η χρησιµοποίηση ίδιων χώρων υποδοχής, τηλεφώνων και λοιπών µέσων επικοινωνίας. εν επιτρέπεται σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. η χρησιµοποίηση διακριτικών τίτλων, σηµάτων και λογοτύπων που χρησιµοποιούνται από φορείς άτυπης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης.

11 ε. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσης απόφασης επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: i. Χρηµατικό πρόστιµο. ii. Προσωρινή διακοπή της άδειας λειτουργίας. iii. Οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 3. Με όµοια απόφαση θα οριστεί η αρµοδιότητα και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Άρθρο 11 Αριθµός καταρτιζοµένων Σε κάθε τµήµα ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. ο µέγιστος αριθµός των καταρτιζόµενων είναι είκοσι πέντε (25), µε επιτρεπόµενη υπέρβαση µέχρι και τριών καταρτιζοµένων. Άρθρο 12 Μέσα διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο 1. Κάθε Ι.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτει: Ι) εποπτικά µέσα διδασκαλίας και ΙΙ) όργανα, συσκευές και µηχανήµατα, για την πλήρη εκπαίδευση και κατάρτιση. 2. Σε κάθε Ι.Ε.Κ. λειτουργεί βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, που έχει ως σκοπό τη στήριξη του διδακτικού έργου και του έργου κατάρτισης, και πρέπει να διαθέτει βιβλία και περιοδικά σχετικά µε τις ειδικότητες που λειτουργούν στο Ι.Ε.Κ. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς) η βιβλιοθήκη πρέπει να εµπλουτίζεται µε νέα βιβλία και περιοδικά. Με όµοια απόφαση θα καθοριστούν οι προδιαγραφές των βιβλιοθηκών αναγνωστηρίων των Ι.Ε.Κ. Άρθρο 13 Κτιριολογικά στοιχεία Ι.Ε.Κ. 1. Γενικές προδιαγραφές: Το κτίριο ή τα κτίρια του Ι.Ε.Κ. πρέπει: α) Να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των σκοπών του Ι.Ε.Κ. Σε περίπτωση πολυώροφων κτιρίων οι χρησιµοποιούµενοι όροφοι πρέπει να είναι της αποκλειστικής χρήσης του Ι.Ε.Κ. επιτρεπόµενης µόνο της εναλλασσόµενης χρήσης µε σχολικές µονάδες της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. 1566/85, εφόσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους της παρούσας απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, τα γραφεία του ιευθυντή και Αναπληρωτή ιευθυντή, καθώς και του Τµήµατος ιοικητικών θεµάτων, του τµήµατος Οικονοµικών θεµάτων και της Γραµµατείας, πρέπει να είναι της αποκλειστικής χρήσης του Ι.Ε.Κ. β) Να µη χρησιµοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Χώροι οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη µία των πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγειος, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ως εργαστηριακοί. Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση υπόγειων για χώρους υγιεινής, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί θα διαθέτουν τον απαραίτητο φωτισµό και εξαερισµό. γ) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του Ι.Ε.Κ. να είναι 300 µ2, στα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται οι υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι του Ι.Ε.Κ. (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, ο χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή σε περίπτωση πολυώροφου κτιρίου πρέπει να είναι σε συνεχόµενους ορόφους και σε αυτόν πρέπει

12 να στεγάζονται ο ιευθυντής και ο Αναπληρωτής ιευθυντής του Ι.Ε.Κ., καθώς και το Τµήµα ιοικητικών θεµάτων, το τµήµα Οικονοµικών θεµάτων και η Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ.. δ) Κάθε Ι.Ε.Κ. µπορεί να στεγάζεται σε ενιαίο διδακτήριο ή και σε περισσότερα του ενός κτίρια, τηρουµένων των προϋποθέσεων του παραπάνω εδαφίου. Σε αυτήν την περίπτωση τα χρησιµοποιούµενα κτίρια δεν επιτρέπεται να απέχουν περισσότερο από µέτρα από το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του ΙΕΚ. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν, ύστερα από έγκριση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., εργαστηριακά µαθήµατα να πραγµατοποιούνται σε απόσταση µεγαλύτερη των µέτρων από το κτίριο του Ι.Ε.Κ., στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του. ε) Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση µε αριθµό καταρτιζοµένων νοείται ο, αριθµός των ταυτοχρόνως καταρτιζοµένων (ανά βάρδια). 2. ιαστάσεις χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης: Χώροι Ελάχιστη επιφάνεια χώρου ανά καταρτιζόµενο σε µ 2 Συνολική ελάχιστηελάχιστο επιφάνεια κάτοψηςύψος χώρου 2 χώρου σε µ σε µέτρα 1. Αίθουσες διδασκαλίας 1,3 22 3,0 2. Αµφιθ. Αίθουσες διδασκαλίας 1,1 25 3,0 3. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο 0,2, 40 3,0 Η ύπαρξη αµφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας δεν είναι υποχρεωτική. Για βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο µπορεί να χρησιµοποιούνται περισσότεροι του ενός χώροι του ιδίου κτιρίου µε ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου 20 µ 2. Η συνολική επιφάνεια κάτοψης της βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου µπορεί να µην υπερβαίνει τα 80 µ 2, ανεξάρτητα από τον αριθµό των καταρτιζοµένων στο Ι.Ε.Κ. Με όµοια απόφαση θα καθορισθούν τα κτιριολογικά στοιχεία των εργαστηριακών χώρων. 3. Χώροι διοίκησης Οι χώροι διοίκησης του Ι.Ε.Κ. πρέπει να είναι άνετοι και λειτουργικοί και περιλαµβάνουν: α) Γραφείο ιευθυντή ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης 10 µ 2. β) Γραφείο Αναπληρωτή ιευθυντή ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης 10µ 2. γ) Γραφείο για το Τµήµα ιοικητικών θεµάτων, το τµήµα Οικονοµικών θεµάτων και τη Γραµµατεία του Ι.Ε.Κ. ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης 30 µ 2, σε ενιαίο χώρο ή και µέχρι σε τρεις χώρους του ίδιου κτιρίου µε ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου τα 10 µ 2. δ) Γραφείο εκπαιδευτών ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης 2 µ 2 ανά διδακτικό χώρο του κτιρίου, συνολικής ελάχιστης επιφάνειας κατόψεως 15 µ 2. Για γραφεία εκπαιδευτών µπορεί να χρησιµοποιούνται περισσότεροι του ενός χώροι του ιδίου κτιρίου, µε ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου 10 µ 2. Οι χώροι διοίκησης πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 3,0 µ και δεν επιτρέπεται να έχουν είσοδο από διδακτικό χώρο ή να βρίσκονται σε χώρο λειτουργικά ανεξάρτητο από το Ι.Ε.Κ. 4. Συµπληρωµατικές προδιαγραφές αιθουσών διδασκαλίας, αµφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αµφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν: α) Σχέση µικρότερης προς τη µεγαλύτερη πλευρά, µεγαλύτερη του 1/3.

13 β) Επαρκή φυσικό φωτισµό, µε φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον το 15% της επιφάνειας του δαπέδου. γ) Επαρκή και οµοιόµορφο τεχνητό φωτισµό. δ) Επαρκή αερισµό µε φεγγίτες (που ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω µε εύχρηστα µηχανικά µέσα) ή µε αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιµατιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. ε) Πόρτες ελάχιστου καθαρού πλάτους 0,90 µ., ελάχιστου καθαρού ύψούς 2,20 µ., που θα ανοίγουν από µέσα προς τα έξω. 5. Συµπληρωµατικές προδιαγραφές βιβλιοθήκης- αναγνωστηρίου Η βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές α, γ, δ, και ε της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση κατά την οποία η µικρότερη πλευρά του χώρου είναι τουλάχιστον 5,00µ επιτρέπεται απόκλιση από τις προδιαγραφές της περίπτωσης α της προηγούµενης παραγράφου. 6. Συµπληρωµατικές προδιαγραφές εργαστηρίων α) Ισχύουν οι προδιαγραφές α, β, γ και δ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση, κατά την οποία η µικρότερη πλευρά είναι τουλάχιστον 5,00 µ, επιτρέπεται απόκλιση από τις προδιαγραφές της περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου. Επίσης είναι δυνατόν, µετά από έγκριση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., ο φυσικός φωτισµός να πραγµατοποιείται µε φωτιστική επιφάνεια µικρότερη του 15% της συνολικής επιφάνειας του δαπέδου µε την προϋπόθεση της ύπαρξης επαρκούς τεχνητού φωτισµού. β) Τα θορυβώδη εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ή να διαθέτουν την αναγκαία ηχοµόνωση, ώστε να µην ενοχλούνται οι καταρτιζόµενοι σε αίθουσες διδασκαλίας, σε αµφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, σε βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο ή σε άλλα αθόρυβα εργαστήρια. γ) Οι πόρτες των εργαστηρίων πρέπει να ανοίγουν από µέσα προς τα έξω. δ) Όπου λόγοι ασφαλείας το απαιτούν, οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να έχουν και επαρκή τοπικό φωτισµό. ε) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες το απαιτούν, πρέπει να υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης και αποκοµιδής αιωρούµενων σωµατιδίων. στ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει να υπάρχει µηχανισµός απαγωγής αερίων. ζ) Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο, µε δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτηµένος πίνακας χρήσιµων τηλεφώνων (λ.χ. πυροσβεστικής, πρώτων βοηθειών κλπ.) σε εµφανές σηµείο. η) Τοπικός φωτισµός πρέπει να συνοδεύει συσκευές και µηχανήµατα που η λειτουργία τους το επιβάλλει. θ) Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου µπορεί να εξασφαλίζεται και µε δύο συνεχόµενους χώρους, µε την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαίου. ι) Σε περίπτωση εργαστηρίου όπου απαιτούνται επί µέρους εργαστηριακοί χώροι π.χ. σκοτεινοί θάλαµοι φωτογραφίας, χώροι άσκησης έργου υδραυλικών, εργαστήριο συγκολλήσεων, ως ελάχιστος χώρος λογίζεται η συνολική επιφάνεια των επί µέρους εργαστηριακών χώρων. ια) Σε περίπτωση κατά την οποία εργαστήριο δεν βρίσκεται στο χώρο του διδακτηρίου, πρέπει να προβλέπονται: Ι. Αύλειος χώρος όπως προβλέπεται για τα κυρίως κτίρια.

14 ΙΙ. Χώροι υγιεινής όπως προβλέπονται για τα κυρίως κτίρια. ΙΙΙ. Γραφείο εκπαιδευτών και υπευθύνου των εργαστηρίων επιφάνειας 4µ 2 ανά εργαστήριο µε ελάχιστη επιφάνεια 12 µ Χώροι υγιεινής Σε κάθε κτίριο του Ι.Ε.Κ. πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής: α) Τουλάχιστον δύο αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τη διοίκηση και τους εκπαιδευτές, όταν η δυναµικότητα του Ι.Ε.Κ. ανέρχεται σε 150 καταρτιζόµενους, που αυξάνονται κατά δύο (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για κάθε 250 επιπλέον καταρτιζόµενους. β) Τουλάχιστον δύο αποχωρητήρια για τους καταρτιζόµενους, όταν η δυναµικότητα του Ι.Ε.Κ. είναι µέχρι και 80 καταρτιζόµενοι, αυξανόµενα κατά ένα αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον 40 καταρτιζόµενους. γ) Σε κάθε αποχωρητήριο πρέπει να υπάρχουν: Ι. Προθάλαµος εισόδου. ΙΙ. Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισµού και αποχέτευσης καθώς και λεκάνες υγιεινής. ΙΙΙ. Φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός. IV. Επένδυση µε ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον µέχρι ύψους 1,70 µ. V. Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων. VI. Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα µέσα. δ) Ανά δύο αποχωρητήρια πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας νιπτήρας. 8. Χώροι κυκλοφορίας Το Ι.Ε.Κ. πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώρους κυκλοφορίας για τους καταρτιζόµενους µε επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισµό και αερισµό. Επιπλέον: α) Όταν ο αριθµός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο στο κτίριο του Ι.Ε.Κ. είναι µέχρι και έξι (6), και οι διάδροµοι εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους από τη µια πλευρά, αυτοί πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,30µ., ενώ, όταν εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους και από τις δύο πλευρές, πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,00µ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο, οι παραπάνω διαστάσεις αυξάνονται κατά 0,015 µ. β) Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και των κιγκλιδωµάτων: Ι. Των ανοικτών διαδρόµων πρέπει να είναι 1,20 µ. από τη στάθµη του τελειωµένου δαπέδου και πρέπει στο ανώτατο σηµείο τους να αντέχουν οριζόντια δύναµη έντασης 100 kg/m, ΙΙ. των δωµάτων που χρησιµοποιούνται για αυλισµό πρέπει να είναι 1,30 µ. από τη στάθµη του τελευταίου δαπέδου και ΙΙΙ. των κλιµάκων πρέπει να είναι 1,00 µ. από τη στάθµη της τελειωµένης βαθµίδας. γ) Οι κλίµακες πρέπει κατ' αρχήν να είναι ευθύγραµµες και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση κλιµάκων µε σφηνοειδείς βαθµίδες µε µέγιστο αριθµό τις 12 σφηνοειδείς βαθµίδες κατά όροφο και µε την προϋπόθεση το πάτηµά τους στη στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,10 µ., ή µε την προϋπόθεση ύπαρξης πρόσθετης κουπαστής για να µετατοπίζεται η γραµµή αναβάσεως, έτσι ώστε το ελάχιστο πλάτος πατήµατος στο σηµείο της πρόσθετης κουπαστής να είναι τουλάχιστον 0,10 µ. Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κλιµάκων µε τις προϋποθέσεις της αντιολισθηρότητας του πατήµατος των βαθµίδων και της ύπαρξης αδιαφανούς µεταλλικού ρίχτη. Απαγορεύονται οι ξύλινες κλίµακες. Όταν ο αριθµός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο στο κτίριο του Ι.Ε.Κ. είναι µέχρι και έξι (6), το ελάχιστο µήκος κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι 1,20 µ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο το

15 ελάχιστο µήκος κάθε βαθµίδας αυξάνεται κατά 0,015 µ. Σε περίπτωση ύπαρξης της πρόσθετης κουπαστής σε σφηνοειδείς βαθµίδες, το ελάχιστο οριστικό µήκος της από το τελικό σηµείο της πρόσθετης κουπαστής µέχρι το άκρο της βαθµίδας µπορεί να είναι ελαττωµένο κατά 0,10 µ. επί των παραπάνω αναφεροµένων διαστάσεων. Το πλάτος πατήµατος κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 µ. και το ύψος κάθε βαθµίδας τουλάχιστον 0,175 µ. Όταν το πλάτος των βαθµίδων υπερβαίνει τα 2,00 µ., πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωµα. 9. Αύλειοι χώροι Ο αύλειος χώρος του Ι.Ε.Κ. πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 2,00 µ2 ανά καταρτιζόµενο. Στον αύλειο χώρο του Ι.Ε.Κ. συνυπολογίζονται: Ι. Οι προς τούτο χρησιµοποιούµενοι διάδροµοι ΙΙ. Τα δώµατα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής χρήσης του Ι.Ε.Κ. κατά τη βάρδια λειτουργίας του. ΙΙΙ. Οι προθάλαµοι. IV. Τα κυλικεία. V. Οι κενοί κλειστοί χώροι. VI. Οι ασκεπείς ισόγειοι χώροι, που βρίσκονται σε επαφή µε το κτίριο του Ι.Ε.Κ. και είναι στην αποκλειστική χρήση του. Η ελάχιστη επιφάνεια του αύλειου χώρου είναι 30 µ2. Οι αύλειοι χώροι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε µία βρύση πόσιµου νερού ανά 40 καταρτιζόµενους. Είναι προτιµότερη η χρήση πιδάκων αντί βρυσών. 10. Μέτρα ασφάλειας και µέσα πρώτων βοηθειών α) Σε κάθε κτίριο των Ι.Ε.Κ. πρέπει να υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια πιστοποιούµενη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ειδική µέριµνα πρέπει να υπάρχει στους εργαστηριακούς χώρους (π.χ. χηµικοί πυροσβεστήρες). Κάθε καταρτιζόµενος µε την έναρξη του διδακτικού εξαµήνου, συµµετέχει τουλάχιστον µια φορά σε άσκηση πυρόσβεσης εργαστηριακού χώρου. Με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας από το µόνιµο προσωπικό εκπαιδευµένο στη χρήση των πυροσβεστικών µέσων και στον τρόπο σήµανσης συναγερµού και εκκένωσης του κτιρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η διοίκηση του ΙΕΚ και το προσωπικό πυρασφάλειας µεριµνούν για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών µέσων άµεσης βοήθειας. Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης του κτιρίου ή των κτιρίων του ΙΕΚ από το σύνολο των καταρτιζοµένων και του προσωπικού. β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονόµοι διαφυγής ρεύµατος. γ) Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστηµα συναγερµού και γενικό διακόπτη της παροχής ρεύµατος για άµεση χρήση σε περίπτωση ατυχήµατος. δ) Όπου λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν µπροστά από τους υαλοπίνακες σε πόρτες εξωστών και σε παράθυρα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα ύψους 1,30 µ. ε) Σε κεντρικό σηµείο κάθε κτιρίου και σε όλα τα εργαστήρια πρέπει να υπάρχει φαρµακείο πρώτων βοηθειών. Ο υπεύθυνος κάθε εργαστηρίου πρέπει να είναι επιµορφωµένος στις πρώτες βοήθειες. 11. Αποκλίσεις στις διαστάσεις: α) Στις περιοχές, οι οποίες από τη σχετική νοµοθεσία χαρακτηρίζονται ως ακριτικές, δικαιολογείται απόκλιση µέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) επί του αναφερόµενου στο εδάφιο γ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ελάχιστου συνολικού χώρου του Ι.Ε.Κ. των 300 µ 2.

16 β) Στις διαστάσεις και τις αποστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, και 10 του παρόντος άρθρου, δικαιολογείται απόκλιση µέχρι και δέκα τοις εκατό (10%). 12. Ανέγερση νέου κτιρίου Ι.Ε.Κ. Τα κτίρια που ανεγείρονται µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης, για τη στέγαση του ΙΕΚ ή για επέκταση ΙΕΚ σε νέο κτίριο, υπόκεινται στις κτιριολογικές προδιαγραφές των άρθρων 7 και 15 του Π.. 71/1988 σε συνδυασµό µε τις γενικές διατάξεις. Τα κτιριολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνο στις περιπτώσεις, στις οποίες δεν καθορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω Π.. 71/1988. Άρθρο 14 Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας Ι.Ε.Κ. 1. Ο έλεγχος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. διενεργείται από πενταµελή επιτροπή ελέγχου, η οποία συνεπικουρείται στο έργο της από δύο ειδικούς για κάθε επαγγελµατικό τοµέα, στον οποίο υπάγονται οι ειδικότητες, που αιτείται να λειτουργήσουν στο προς έλεγχο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 2. Σε κάθε ιοικητική Περιφέρεια της χώρας, µε απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από εισήγηση της ιεύθυνσης Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ., ορίζονται µία ή και περισσότερες επιτροπές σύνταξης καταστάσεων µελών κατά κατηγορία. Από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις καταστάσεις αυτές προέρχονται τα τέσσερα (4) µέλη των πενταµελών επιτροπών ελέγχου ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και επιλέγονται οι ειδικοί κάθε επαγγελµατικού τοµέα. Οι οµάδες εργασίας για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών είναι τετραµελείς, αποτελούµενες από τον πρόεδρο, δύο µέλη και ένα γραµµατέα και έχουν ως έργο τη σύνταξη των παρακάτω πέντε καταστάσεων: α. Κατάσταση Ι. Με πέντε (5) εκπροσώπους στης Γ.Σ.Ε.Ε., προερχόµενους από τις εργατικές ενώσεις της ιοικητικής Περιφέρειας. ii. Με πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Β.Ε.Ε. κλπ), προερχόµενους από τις ενώσεις εργοδοτών της ιοικητικής Περιφέρειας. iii. Περιέχουσα από έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων Ενέργειας και Βιοµηχανίας, Γεωργίας, Εµπορικής Ναυτιλίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ο.Α.Ε.., προερχόµενους από τους εκπροσώπους αυτών στη ιοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση αδυναµίας καθορισµού εκπροσώπου από Υπουργείο, ο εκπρόσωπος αυτός αντικαθίσταται από τους λοιπούς εκπροσώπους Υπουργείων στη ιοικητική Περιφέρεια. β. Κατάσταση µε δέκα (10) Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες ή Τεχνολόγους Πολιτικούς Μηχανικούς των ηµοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών ή της ηµόσιας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή γενικότερα του ηµοσίου Τοµέα της ιοικητικής Περιφέρειας. γ. Κατάσταση µε δέκα (10) εκπροσώπους της ιεύθυνσης Υγιεινής από τις Νοµαρχίες της ιοικητικής Περιφέρειας, ιατρούς ή επόπτες υγείας ή νοσηλευτικό προσωπικό προερχόµενο από το ηµόσιο Τοµέα ή τα ν.π.δ.δ. της ιοικητικής Περιφέρειας. δ. Κατάσταση µε δέκα (10) εκπροσώπους των ιδιοκτητών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι θα υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική πανελλαδικά Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όταν αυτή ιδρυθεί. Οι εκπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. η προκειµένου περί ν.π.ι.δ. εκπρόσωποι αυτών έναντι του Ο.Ε.Ε.Κ.,

17 σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. Η συµµετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα αρχίσει αφότου καταστεί δυνατή η υπόδειξή τους. ε. Κατάσταση µε δέκα (10) ειδικούς για κάθε επαγγελµατικό τοµέα, οι οποίοι θα προέρχονται από τον ευρύτερο ηµόσιο ή Ιδιωτικό Τοµέα. Οι επαγγελµατικοί τοµείς για την εφαρµογή του εδαφίου αυτού είναι οι εξής: i. Τοµέας Πληροφορικής. ii. Τοµέας Χηµείας, Υλικών και Περιβάλλοντος. iii. Γεωτεχνικός τοµέας. iv. Τοµέας Μηχανολογίας. ν. Τοµέας Ηλεκτρολογίας. vi. Τοµέας Ηλεκτρονικής. νii. Τοµέας Οικονοµίας και ιοίκησης. viii. Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών. ix. Τοµέας Παραϊατρικών Επαγγελµάτων. χ. Λοιποί Επαγγελµατικοί Τοµείς. Ειδικά για τη ιοικητική Περιφέρεια Αττικής ο αριθµός των αναφερόµενων σε κάθε περίπτωση στις παραπάνω καταστάσεις είναι πενταπλάσιος και για τη ιοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο αριθµός αυτός είναι τριπλάσιος. Οι παραπάνω πέντε καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στο.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Η θητεία των επιτροπών σύνταξης των παραπάνω καταστάσεων, καθώς και η ισχύς των παραπάνω πέντε καταστάσεων λήγει την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η θητεία των µελών αυτών των επιτροπών µπορεί να ανανεώνεται µέχρι τρεις (3) φορές. 3. Από τη ιεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ. συντάσσεται κατάσταση µε πενήντα τουλάχιστον εκπροσώπους του Ο.Ε.Ε.Κ. προερχόµενους από την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. ή την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ ή τη ευτεροβάθµια ηµόσια Εκπαίδευση ή άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στο.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και η ισχύς της λήγει την 28η Φεβρουάριου κάθε έτους. 4. Κάθε πενταµελής επιτροπή ελέγχου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. και αποτελείται: α. Από έναν εκπρόσωπο του Ο.Ε.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο οποίος επιλέγεται, µε τον αναπληρωτή αυτού, από τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. Ο εκπρόσωπος του Ο.Ε.Ε.Κ. εκτελεί χρέη προέδρου της επιτροπής ελέγχου Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. β. Από ένα µέλος προερχόµενο, µετά από κλήρωση, από την κατάσταση του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. γ. Από ένα µέλος προερχόµενο, µετά από κλήρωση, από την κατάσταση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. δ. Από ένα µέλος προερχόµενο, µετά από κλήρωση, από την κατάσταση του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. ε. Από ένα µέλος προερχόµενο, µετά από κλήρωση, από την κατάσταση του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα τέσσερα µέλη κάθε Επιτροπής Ελέγχου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. προέρχονται από τις αντίστοιχες καταστάσεις της ιοικητικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το προς έλεγχο Ι. Ε. Κ. Η κλήρωση των µελών των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου πραγµατοποιείται στην κεντρική υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ., από τριµελή

18 επιτροπή, µε το γραµµατέα αυτής, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση κληρώνεται και αναπληρωµατικό µέλος. Σε περίπτωση, κατά την οποία ονοµατεπώνυµο µέλους, προερχόµενο από τις καταστάσεις των εδαφίων α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κληρωθεί τρεις φορές, το ονοµατεπώνυµό του διαγράφεται από την αντίστοιχη κατάσταση, µέχρι να παραµείνουν στην κατάσταση αυτή τα ονοµατεπώνυµα δύο ατόµων, οπότε επαναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των κληρωθέντων επί τρεις φορές. εν επιτρέπεται ο πρόεδρος και τα µέλη επιτροπής ελέγχου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. να συµµετέχουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία επιτροπές ελέγχου ιδιωτικών Ι. Ε. Κ. 5. Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ., από τις καταστάσεις του εδαφίου ε της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου της ιοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει το προς έλεγχο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., επιλέγει δύο ειδικούς για κάθε επαγγελµατικό τοµέα, στον οποίο υπάγονται οι ειδικότητες που αιτείται να λειτουργήσουν. Οι ειδικοί κάθε επαγγελµατικού τοµέα εισηγούνται προς την επιτροπή ελέγχου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. µόνο ως προς την πληρότητα και την καταλληλότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού των Ι.Ε.Κ., για τις ειδικότητες του επαγγελµατικού τους τοµέα. 6. Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής σύνταξης των καταστάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αµείβεται εφάπαξ µε δραχµές και κάθε µέλος και ο γραµµατέας της επιτροπής αυτής αµείβεται εφάπαξ µε δραχµές. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται µε τη λήξη της θητείας κάθε επιτροπής σύνταξης των καταστάσεων αυτών. 7. Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής ελέγχου ιδιωτικού Ι. Ε. Κ. αποζηµιώνεται µε δραχµές και κάθε µέλος της επιτροπής αυτής αποζηµιώνεται µε δραχµές. Κάθε ειδικός επαγγελµατικού κλάδου, που επιλέγεται και συνεπικουρεί το έργο επιτροπής ελέγχου ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., αποζηµιώνεται µε δραχµές. Στα τέσσερα µέλη των επιτροπών ελέγχου ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και στους παραπάνω ειδικούς των επαγγελµατικών κλάδων δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για τυχούσες δαπάνες µετακινήσεων, διανυκτερεύσεων, διατροφής κλπ. 8. Κατά τα λοιπά οι επιτροπές σύνταξης καταστάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι επιτροπές ελέγχου ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., λειτουργούν σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δηµοσίου. Άρθρο 15 Καταβαλλόµενα χρηµατικά ποσά Στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Ε.Ε.Κ. καταβάλλονται τα παρακάτω χρηµατικά ποσά ως εξής: 1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ι.Ε.Κ.: Καταβάλλεται ποσόν δραχµών. 2. Έγκριση προγράµµατος ειδικότητας Ι.Ε.Κ.: α. Σε περίπτωση, κατά την οποία υποβάλλεται προς έγκριση πρόγραµµα ειδικότητας για ένα τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων, καταβάλλεται ποσό δραχµών. β. Σε περίπτωση, κατά την οποία υποβάλλονται ταυτόχρονα προς έγκριση πρόγραµµα µιας ειδικότητας: i. Για δύο τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων, καταβάλλεται ποσό δραχµών. ii. Για τρεις τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων καταβάλλεται ποσό δραχµών.

19 iii. Για τέσσερις τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων, καταβάλλεται ποσό δραχµών. 3. Ανάθεση στον Ο.Ε.Ε.Κ. σύνταξης προγράµµατος ειδικότητας Ι.Ε.Κ. α. Σε περίπτωση, κατά την οποία ανατίθεται η σύνταξη προγράµµατος ειδικότητας για ένα τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων καταβάλλεται ποσό δραχµών. β. Σε περίπτωση, κατά την οποία ανατίθεται ταυτόχρονα η σύνταξη προγραµµάτων µιας ειδικότητας i. Για δύο τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων, καταβάλλεται ποσό δραχµών. ii. Για τρεις τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων, καταβάλλεται ποσό δραχµών. iii. Για τέσσερις τίτλους αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων, καταβάλλεται ποσό δραχµών. 4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Ε.Κ.: α. Για κάθε αιτούµενη ειδικότητα κατά τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζοµένων, καταβάλλεται ποσό δραχµών. β. Για την αποζηµίωση της επιτροπής ελέγχου και για την αποζηµίωση των ειδικών κάθε επαγγελµατικού τοµέα στον οποίο υπάγονται οι ειδικότητες που αιτείται να λειτουργήσουν στο προς έλεγχο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., καταβάλλεται ποσό δραχµών. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Άρθρο 16 Τροποποιήσεις ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων τροποποιήσεις κανονισµού λειτουργίας Ι.Ε.Κ. Με απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα των ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων µπορούν να τροποποιούνται, οπότε τα ν.π.ι.δ. και οι ιδιώτες που λειτουργούν τις ειδικότητες ή τις εξειδικεύσεις αυτές πρέπει να ακολουθήσουν τα νέα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα στο αµέσως επόµενο διδακτικό εξάµηνο (εφ' όσον οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι την 31η Μαΐου για το χειµερινό εξάµηνο και µέχρι την 30η Νοεµβρίου για το εαρινό εξάµηνο. Άρθρο 17 Έλεγχος της (τυπικής) πληρότητας των δικαιολογητικών Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την επόµενη της υποβολής στον Ο.Ε.Ε.Κ. των απαιτουµένων δικαιολογητικών κάθε περίπτωσης, το αρµόδιο τµήµα του Ο.Ε.Ε.Κ. πραγµατοποιεί έλεγχο της (τυπικής) πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, αν υπάρχουν ελλείψεις ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο εγγράφως µε συστηµένη επιστολή ο οποίος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών οφείλει να συµπληρώσει τις επισηµανθείσες ελλείψεις. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν ανταποκριθεί, ο φάκελος µε το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών επιστρέφεται επί αποδείξει στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις

20 Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας απόφασης για το χειµερινό εξάµηνο του έτους 1993: α. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ι.Ε.Κ. µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Ε.Ε.Κ. έως και δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη της άδειας ίδρυσης Ι.Ε.Κ. εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης Ι.Ε.Κ., η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. β. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Ε.Κ. µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Ε.Ε.Κ. έως και σαράντα (40) ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από εισήγηση της /νσης Κατάρτισης, έως την 20η Αυγούστου 1993, αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας. γ. Οι αιτήσεις για την έγκριση προγράµµατος ειδικότητας µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Ε.Ε.Κ. έως και είκοσι (20) ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. αποφασίζει, για την έγκριση ή µη του προγράµµατος, εντός τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων. Στην παραπάνω περίπτωση, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Ε.Κ. µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Ε.Ε.Κ. έως και πενήντα πέντε (55) ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και το.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από εισήγηση της /νσης Κατάρτισης, έως την 20η Αυγούστου 1993, αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη της άδειας λειτουργίας. Η απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. δ. Είναι δυνατόν για Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης να υποβληθεί το προβλεπόµενο στο εδάφιο α, παραγρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου, δηµοσιευµένο σε ΦΕΚ αν αφορά Α.Ε. που ιδρύθηκε προ του 1983, ή άλλως να υποβληθεί κυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού µε τυχόν τροποποιήσεις και κυρωµένο αντίγραφο της απόφασης ίδρυσης Α.Ε. από το Νοµάρχη µε αναφορά στον Αριθµό Μητρώου που έλαβε η εταιρεία στο βιβλίο Μητρώων Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή, το αργότερο µέχρι την προηγουµένη της ηµέρας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, πρέπει να υποβληθεί το ΦΕΚ περί ίδρυσης της Α.Ε. ή βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου περί δηµοσίευσης και το ΦΕΚ περί ίδρυσης της Α.Ε. να υποβληθεί µόλις δηµοσιευθεί. ε. Είναι δυνατόν, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να µην υποβληθεί η προβλεπόµενη στο εδάφιο η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης η βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του Ι.Ε.Κ. Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόµενος πρέπει µαζί µε τα δικαιολογητικά να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι γνωρίζει την υποχρέωσή του να προσκοµίσει την παραπάνω βεβαίωση πυρασφάλειας έως την 28η

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Ορισµός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι- διωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επι-

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση / 6 / 2008 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Απόφαση / 6 / 2008 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Απόφαση 129456 / 6 / 2008 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του τελευταίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας

Άρθρο 1 Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας Απόφαση 129450 / 6 / 2008 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α.2.1/ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1782 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & Μαρούσι, 3 6 2010 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 63893 /IA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983. Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ.Ε.Κ. 174/ Τ.Α/ 28-11-1983 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.457 Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. Έχοντας υπ όψη: 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Το άρθρο 28 του Ν.1158/1981 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΚΑΙ(ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ( ( ΛεωφόροςΕθνικήςΑντιστάσεως41,14234ΝέαΙωνία www.eoppep.gr ΑΙΤΗΣΗ(ΓΙΑ(ΧΟΡΗΓΗΣΗ(ΑΔΕΙΑ(( ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ(ΦΟΡΕΑ(ΠΑΡΟΧΗΣ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( ΚΑΙ(ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ( ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 1: Κε.Δι.Βι.Μ.1, 2: Κε.Δι.Βι.Μ.2, 3: Φροντιστηρίου δυναμικότητας 75 ατόμων, 4: Φροντιστηρίου δυναμικότητας >75 ατόμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Η ΥΠΠΟΤ/οικ38573/1216/31-3-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011)» ιεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση)

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Το Δ.Σ του ΕΚΕΨΥΕ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΙΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σύµφωνα µε την παρ. Θ του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βάσει του Ν.4093 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ, όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ/κή Διεύθυνση : Νεροκούρου 30 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ /2003. Επιµόρφωση εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ /2003. Επιµόρφωση εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 307/003 «Επιµόρφωση εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύµφωνα µε το π.δ. 94/88 και απασχολούν λιγότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωροµίσθιας απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωροµίσθιας απασχόλησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥ ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Κολινδρός 6-0 - 205 Αριθµ. Πρωτ. - 763 - Ταχ. :Πλατεία Ν. Λούση 4 /νση Ταχ. Κώδ. :6006, Κολινδρός

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 07/11/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2701 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ), υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 7: Νηπιαγωγείου 60, 8: Νηπιαγωγείου >60 9: Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαϊδάρι, 23 Οκτωβρίου 2015 Αρ.πρωτ.: 12176/ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Χαϊδάρι, 23 Οκτωβρίου 2015 Αρ.πρωτ.: 12176/ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π... ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343-124 61 ΧΑΪ ΑΡΙ Τµήµα: Προσωπικού Πληροφορίες: Ρόζη Λαµπρινή Τηλέφωνο: 213-2046-109,110 Χαϊδάρι, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα