ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems, 6 ε έθδ., Prentice-Hall, 2006

2 Τειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα ππνινγηζηώλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 2

3 ηόσοι ηος Μαθήμαηορ Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζύγρξνλνπ εηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσληώλ; Σε πνηεο ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο βαζίδνληαη Πνηα κέζα κεηάδνζεο ηειεπηθνηλσληώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκόο καο Πνηα είδε δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ δηθηύσλ είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ νξγαληζκό καο Πνηεο εθαξκνγέο ηειεπηθνηλσληώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ θαη ην ειεθηξνληθό εκπόξην Πνηα δεηήκαηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ηειεπηθνηλσληώλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 3

4 Ανηικείμενα ηηρ ενόηηηαρ Πεξηγξαθή δνκηθώλ ζηνηρείσλ ελόο ζπζηήκαηνο ηειεπηθνηλσληώλ Καλάιηα ηειεπηθνηλσληώλ θαη αμηνιόγεζε κέζσλ κεηάδνζεο Σύγθξηζε δηαθόξσλ ηύπσλ δηθηύσλ ηειεπηθνηλσληώλ Βαζηθνί παξάγνληεο θαηά ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ κηαο επηρείξεζεο Δθαξκνγέο ηειεπηθνηλσληώλ γηα ππνζηήξημε Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ Αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ δηνηθεηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη πξόηαζε ιύζεσλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 4

5 Σηλεπικοινωνίερ Τειεπηθνηλσλία (telecommunication) Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ δύν απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ κε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ Δπηθνηλσλία κέζσ Ζ/Υ Αλάπηπμε ηερλνινγίαο δηθηύσλ Ζ/Υ θαη ηειεπιεξνθνξηθήο Βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ ηειεπηθνηλσλία Ταρύηεηα κεηάδνζεο Αθξίβεηα κεηαθεξόκελσλ δεδνκέλσλ Μνξθή (format) κεηαθεξόκελσλ δεδνκέλσλ Λεσθόξνο Πιεξνθνξηώλ (information highway) Πνιύ κεγάια δηεζλή ή εζληθά δίθηπα πςειήο ηαρύηεηαο γηα κεηάδνζε ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ πξόζβαζε ζε όινπο (δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο) Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 5

6 Δομικά ζηοισεία ζςζηήμαηορ ηηλεπικοινωνιών Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ Τεξκαηηθά θαη ζπζθεπέο εηζόδνπ / εμόδνπ Απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ Καλάιηα επηθνηλσλίαο Μέζα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηειεθσληθέο γξακκέο, εηδηθά θαιώδηα, αζύξκαηε επηθνηλσλία Δπεμεξγαζηέο επηθνηλσλίαο Υπνζηήξημε ιεηηνπξγηώλ απνζηνιήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ Γηακνξθσηέο - απνδηακνξθσηέο (modems), πνιππιέθηεο (multiplexers), ειεγθηέο (controllers), front-end επεμεξγαζηέο θιπ Λνγηζκηθό επηθνηλσληώλ Γηαρείξηζε ιεηηνπξγηώλ δηθηύνπ θαη έιεγρνο δξαζηεξηνηήησλ εηζόδνπ / εμόδνπ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 6

7 Εθαπμογέρ πος δημιοςπγούν ανηαγωνιζηικά πλεονεκηήμαηα για ηην επισείπηζη Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν voice over IP (VoIP) Fax Άκεζα κελύκαηα (instant messaging) Πνιινί ζπκκεηέρνληεο Εσληαλή απνζηνιή ήρνπ & βίληεν, απνζηνιή αξρείσλ, θνηλή ρξήζε αξρείσλ Οκάδεο ζπδεηήζεσλ (discussion groups) Μόλν θείκελν Καζνξηζκέλν εμαξρήο ζέκα ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ(κεηνρέο, θαηάινγνη, αγνξέο, θξαηήζεηο, θιπ) ηειεδηάζθεςε (teleconferencing) Data conferencing video conferencing Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 7

8 Επικοινωνίερ Μέρξη ην 1990 όιεο νη εηαηξηθέο επηθνηλσλίεο δηεθπεξαηώλνληαλ κε ηαρπδξνκείν ή ηειέθσλν (θσλή ή θαμ). Αποππύθμιζη. Σήκεξα: ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Γηαδίθηπν θηλεηά ηειέθσλα αζύξκαηα δίθηπα ππνινγηζηώλ. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 8

9 ηοισεία ενόρ απλού δικηύος Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 9

10 Ππωηόκολλο επικοινωνίαρ Σύλνιν θαλόλσλ θαη δηαδηθαζηώλ ζρεηηθώλ κε ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δύν ζεκεία ελόο δηθηύνπ Δπηθνηλσλία δηαθνξεηηθώλ ζπζθεπώλ ζε έλα δίθηπν Αλαγλώξηζε ζπζθεπώλ Γηαζθάιηζε επηθνηλσλίαο Δπαιήζεπζε ζσζηήο ιήςεο ελόο κελύκαηνο Δπαλαιεπηηθή κεηάδνζε ελόο κελύκαηνο όηαλ απηό δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί ζσζηά Απνθαηάζηαζε νκαιήο ιεηηνπξγίαο κεηά από εκθάληζε ιαζώλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 10

11 Σύποι ζημάηων Αλαινγηθό ζήκα Τα δεδνκέλα αλαπαξίζηαληαη από κηα ζπλερή θπκαηνκνξθή Φαξαθηεξίδνληαη από ηε ζπλερή κεηαβνιή κηαο παξακέηξνπ ηνπο ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ Ζ ζεκαληηθόηεξε παξάκεηξνο ελόο αλαινγηθνύ ζήκαηνο είλαη ε ζπρλόηεηα ηνπ (κεηξηέηαη ζε θύθινπο αλά δεπηεξόιεπην ή Hz) Με αλαινγηθά ζήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάδνζε ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ ζεκάησλ Χεθηαθό ζήκα Φπζηθή αλαινγία δεδνκέλσλ ζε δπαδηθή κνξθή Τα ςεθηαθά ζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από κηα δηαθξηηή κεηαβνιή κηαο παξακέηξνπ ηνπο ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ Ζ θπξηόηεξε παξάκεηξνο ηνπ ςεθηαθνύ ζήκαηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαθξηηώλ ηηκώλ πνπ κπνξεί λα πάξεη ην ζήκα ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 11

12 Λειηοςπγία ενόρ modem Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 12

13 Καλωδιακή επικοινωνία Απνηειεί ηνλ πην θνηλό ηξόπν ζύλδεζεο Τν θαλάιη επηθνηλσλίαο είλαη έλα θπζηθό πιηθό κέζν ην νπνίν είλαη θαιόο αγσγόο ηνπ κεηαδηδόκελνπ ζήκαηνο Καλωδιακά μέζα μεηάδοζηρ Καλώδια ζςνεζηπαμμένων ζεςγών (twisted pair wires) Δίλαη ηα γλσζηά ράιθηλα ζύξκαηα ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Απνηειείηαη από ηέζζεξηο ή πεξηζζόηεξνπο ράιθηλνπο αγσγνύο ζπλεζηξακκέλνπο ζε δεύγε (έλα γηα ηε γείσζε θη έλα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο) Σπλήζσο, κε ην έλα δεύγνο γίλεηαη ε απνζηνιή θαη κε ην άιιν ε ιήςε Ομοαξονικά καλώδια (coaxial cables) Οη (δύν) αγσγνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ό έλαο κέζα ζηνλ άιιν θαη ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο από έλα κνλσηηθό πιηθό Μεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο κεηάδνζεο (κέρξη 200 Mbits αλά sec) Καλώδια οπηικών ινών (fiber-optic cables) Απνηειεί ην ηαρύηεξν (έσο billions of bits per sec), αζθαιέζηεξν αιιά θαη πην δαπαλεξό κέζν κεηάδνζεο Πξόθεηηαη γηα εύθακπηεο ίλεο (λήκαηα-θαιώδηα) από πιαζηηθή ύιε ή γπαιί, κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη αθηίλεο θσηόο ή laser Πξνηηκάηαη ζπρλά σο ιύζε ζην ζηήζηκν ηεο ξαρνθνθαιηάο (backbone) ελόο δηθηύνπ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 13

14 Άλλα κανάλια επικοινωνίαρ Αζύξκαηε επηθνηλσλία Ζ κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ γίλεηαη κέζσ ηεο αηκόζθαηξαο Φξήζε αλακεηαδνηώλ Τερλνινγίεο Pagers, beepers Μεηάδνζε ζύληνκσλ αιθαξηζκεηηθώλ κελπκάησλ Κηλεηή ηειεθσλία Αζύξκαηα δίθηπα δεδνκέλσλ Personal Digital Assistants (PDAs) Υπνινγηζηέο ρεηξόο (δπλαηόηεηεο θαη πξόζβαζεο ζην Internet, δηάθνξα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ) Smart phones Αζύξκαηε ηειεθσλία κε δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο θσλήο, θεηκέλνπ θαη πξόζβαζεο ζην Internet Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 14

15 Μέζα μεηάδοζηρ και ηασύηηηερ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 15

16 Σύποι μεηάδοζηρ δεδομένων Μνλόδξνκε θαηεύζπλζε (simplex) Τα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη πξνο κηα θαηεύζπλζε κόλν Π.ρ., ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν Δλαιιαζζόκελε θαηεύζπλζε (half-duplex) Μηα ζπζθεπή κπνξεί είηε λα ζηέιλεη είηε λα ιακβάλεη δεδνκέλα, όρη όκσο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή Π.ρ., αεξνπνξηθνί θαη λαπηηθνί πνκπνδέθηεο Ακθίδξνκε θαηεύζπλζε (duplex) Μηα ζπζθεπή κπνξεί λα ζηέιλεη ή λα ιακβάλεη δεδνκέλα ζπγρξόλσο Π.ρ., ηειεθσληθή ζπζθεπή Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 16

17 Σύποι μεηάδοζηρ δεδομένων Μνλόδξνκε θαηεύζπλζε (simplex) Τα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη πξνο κηα θαηεύζπλζε κόλν Π.ρ., ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν Δλαιιαζζόκελε θαηεύζπλζε (half-duplex) Μηα ζπζθεπή κπνξεί είηε λα ζηέιλεη είηε λα ιακβάλεη δεδνκέλα, όρη όκσο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή Π.ρ., αεξνπνξηθνί θαη λαπηηθνί πνκπνδέθηεο Ακθίδξνκε θαηεύζπλζε (duplex) Μηα ζπζθεπή κπνξεί λα ζηέιλεη ή λα ιακβάλεη δεδνκέλα ζπγρξόλσο Π.ρ., ηειεθσληθή ζπζθεπή Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 17

18 TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Οκάδα πξσηνθόιισλ πνπ απνηειεί ην κνληέιν αλαθνξάο γηα ζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ Ζ/Υ θαη δηθηύσλ (ζηα νπνία βαζίδεηαη ην Γηαδίθηπν) Αλαπηύρζεθε ην 1972 από ην Ακεξηθάληθν Υπνπξγείν Άκπλαο Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 18

19 Ενεπγά Δικηύος Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 19

20 Repeater - Swich Repeater (επαναλήπηηρ) Switch Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 20

21 Παπάδειγμα Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 21

22 Router Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 22

23 Σοπικά δίκηςα ςπολογιζηών (LAN) Γίθηπν πνπ απαηηεί ηα δηθά ηνπ θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλδέεη ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνξηζκέλε αθηίλα (ζπλήζσο ζην ίδην ή ζε γεηηνληθά θηίξηα), Κνηλή ρξήζε εηδηθνύ (αθξηβνύ) ινγηζκηθνύ θαη πιηθνύ Απσιηεκηονικέρ: Client-server vs. peer-to-peer Εξςπηπεηηηήρ: Απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ εθαξκνγώλ, δεδνκέλσλ, Γηαρείξηζε ηεο πξόζβαζεο ζην δίθηπν (πνηνο ρξεζηκνπνηεί ηη θαη κε πνηα ζεηξά) Πύλη επικοινωνίαρ : Δπεμεξγαζηήο επηθνηλσληώλ (communications processor) γηα ηε ζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ («κεηάθξαζε» ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο) Λειηοςπγικό ζύζηημα Δικηύος (Network Operating System - NOS): Γξνκνιόγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ επηθνηλσληώλ, Σπληνληζκόο πόξσλ δηθηύνπ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 23

24 Σοπολογίερ Δικηύων Σοπολογία ηύπος αζηέπα (star) Κάζε ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε κε κία θεληξηθή κεραλή (host computer) Πνιύ θαιή ιύζε όηαλ θάπνηεο δηεξγαζίεο πξέπεη λα δηεθπεξαησζνύλ θεληξηθά, ελώ θάπνηεο άιιεο ηνπηθά Μεηνλέθηεκα: όιε ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ γίλεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο κεραλήο Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 24

25 Σοπολογίερ Δικηύων Σοπολογία ηύπος διαύλος ή απηηπίαρ (bus) Μηα ζεηξά από ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο κε έλα θαιώδην (δίαπινο ή αξηεξία) Όια ηα κελύκαηα εθπέκπνληαη ζε όιν ην δίθηπν θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο (εηδηθό ινγηζκηθό δηαρεηξίδεηαη ην πνηα ζπζθεπή ιακβάλεη θάζε κήλπκα) Κάζε θνξά, έλα κόλν κήλπκα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην δίαπιν Βιάβε ζε κηα ζπζθεπή δελ επεξεάδεη ηηο άιιεο Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 25

26 Σοπολογίερ Δικηύων Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 26

27 Σοπολογίερ Δικηύων Σοπολογία ηύπος δακηςλίος (ring) Δίλαη νπζηαζηηθά έλα δίθηπν ηύπνπ δηαύινπ, ηνπ νπνίνπ ηα δύν άθξα είλαη ζπλδεδεκέλα Τα κελύκαηα κεηαδίδνληαη κόλν πξνο κηα θαηεύζπλζε Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 27

28 Σοπολογίερ Δικηύων Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 28

29 Δίκηςο Εςπείαρ Πεπιοσήρ Wide Area Network (WAN) - Γίθηπν κεγάιεο γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο (εζληθό, δηεζλέο θιπ.) Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηειεθσληθέο γξακκέο θαη δνξπθνξηθέο δεύμεηο γηα ηε ζύλδεζε ηνπηθώλ δηθηύσλ WAN Οη γξακκέο κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο (dedicated lines, ζπλερώο δηαζέζηκεο γηα κεηάδνζε) ή/θαη απιέο γξακκέο κεηαγσγήο (switched lines, δξνκνιόγεζε κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θπθινθνξία ζην δίθηπν) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ / 09 29

30 Δίκηςο Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ Value-Added Network (VAN) - Ηδησηηθό δίθηπν γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε από ηξίηνπο θαη παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο πόξσλ, δξνκνιόγεζεο κελπκάησλ, κεηαηξνπήο δεδνκέλσλ, θιπ. Δθκεηάιιεπζε ελόο ηέηνηνπ δηθηύνπ από δηάθνξεο επηρεηξήζεηο / ηδηώηεο κέζσ ζπλδξνκήο Γπλαηόηεηεο Παξνρή δηαθόξσλ ππεξεζηώλ δηεζλώο (dial-up basis) Παξνρή ηδησηηθνύ full-time δηθηύνπ κέζσ ελνηθίαζεο γξακκώλ απνθιεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 30

31 Εικονικό Ιδιωηικό Δίκηςο (VPN) Virtual private network: Φξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν σο ηειεπηθνηλσληαθό θαλάιη γηα λα πεξάζεη ηδησηηθά δεδνκέλα. Μηθξόηεξν θόζηνο: αληί γηα κηζζσκέλε γξακκή ή δνξπθνξηθή δεύμε. Σύλδεζε κε πνιιά ζεκεία - αξθεί λα έρνπλ ζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν. Δπεηδή ηδησηηθά δεδνκέλα δηαθηλνύληαη ζε δεκόζην δίθηπν απαηηείηαη θξππηνγξάθεζε θαη έιεγρνο αθεξαηόηεηαο. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 31

32 Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά σζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 32

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν

ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Φεηκεξηλό Δμάκελν Γημητρακόποσλος Νικόλαος Α.Μ.:2024200200010

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα