Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 6ΝΑ2469Β7Θ-ΜΗΔ ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος Τηλ.: , 023, 050, 066. Telefax: Πάτρα 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 34/4077/8144 Ε π α ν α λ η π τ ι κ ό ς Π ρ ό χ ε ι ρ ο ς μ ε ι ο δ ο τ ι κ ό ς δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης δύο (2) μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτρικού πίνακα μέσης τάσης στον υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών». Προϋπολογισμός: ,00 συμπ. Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα π.μ. Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ : Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α κτίριο, ισόγειο. 1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο αναγράφονται, τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος- ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού-η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας, θα περιλαμβάνει τα εξής : α) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο αντίγραφο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. β) Τον σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο αντίγραφο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό. Εγγυήσεις : 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα και τα ακόλουθα : 1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη. 3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή της διζήσεως. 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 11. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 12. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. α) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 2

3 β) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό : α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ., δηλ ,00 x 2% = 782,00. β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα : i. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη}. γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται (1) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (2) η ημερομηνία έκδοσής της (3) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. (4) η ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. Προσφορές χωρίς την ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (2) Να δηλώνεται η πλήρης αποδοχή των όρων του διαγωνισμού (3) Να αναφέρεται ότι η χρονική ισχύς των προσφορών (τεχνικών & οικονομικών) είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν [ΦΕΚ Α 74/ ] άρθρο 3). Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση του διαγωνισμού, οργάνου. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή. O προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ,00 συμπ. Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος (ΠΔΕ Αναδιαρρύθμιση Επισκευή - Συντήρηση κλπ. εγκαταστάσεων και δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών). Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Ν.3801/2009, άρθρο 46). Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ , Φ.Ε.Κ. Α 204). 3

4 Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) , , και καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στο link «προμηθευτές»). Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Δημήτριος Ψαλτόπουλος 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 6/ 11 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης δυο μετασχηματιστών Μέσης Τάσης και Ηλεκτρικού Πίνακα Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών TOΠΟΣ: Πάτρα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει την προμήθεια και τις εργασίες αντικατάστασης των δυο (2) Μετασχηματιστών του Υποσταθμού Α1, ισχύος 800 KVA έκαστος, του πεδίου Μέσης Τάσης στον εν λόγω Υποσταθμό και αλλαγή καλωδίων μέσης τάσης. Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, αποτελούν τα ελάχιστα αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση, πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, βάσει των οποίων και θα αξιολογηθούν. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και οι εργασίες της εγκατάστασης θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις τους : Ισχύοντες κανονισμοί και διατάξεις της ΔΕΗ και του Υπουργείου Βιομηχανίας Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 Διεθνείς κανονισμοί και κανονισμοί χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (VDE, IEC, CENELEC κλπ). Μετασχηματιστές Ξηρού Τύπου Για την κάλυψη των συνολικά εγκαταστημένων φορτίων του κτιρίου θα αντικατασταθούν οι δυο (2) Μετασχηματιστές Υποβιβασμού Μέσης Τάσης 20 / 0,4KV ελαίου ονομαστικής ισχύος 800 KVA έκαστος, οι οποίοι λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ολικής αστοχίας, με δυο (2) Μετασχηματιστές Υποβιβασμού Μέσης Τάσης 20 / 0,4KV Ξηρού Τύπου ονομαστικής ισχύος 800 KVA έκαστος. Οι υφιστάμενοι Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης του υποσταθμού θα αποξηλωθούν και, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου, στο οποίο Τμήμα θα παραδοθούν τα όποια ανταλλακτικά κρίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για την συντήρηση των 5

6 εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο της Πανεπιστημιούπολης που θα του υποδειχτεί, τα υπόλοιπα, δε, θα απομακρυνθούν από τον χώρο της Πανεπιστημιούπολης με ευθύνη του αναδόχου. Για την προστασία των μετασχηματιστών από θερμοκρασία και υγρασία θα τοποθετηθεί εξωτερικά του χώρου των Μετασχηματιστών μεταλλικός στεγανός επίτοιχος πίνακας τύπου ερμαρίου Κ, διαστάσεων περίπου Μ 0.3m Y 0.4m B 0.2m, εφοδιασμένος με ηλεκτρονικά όργανα προστασίας Ενδεικτικού Τύπου: ( Τ154). Ο Πίνακας προστασίας των Μετασχηματιστών είναι επιθυμητό να έχει δευτερεύουσες επαφές για σύνδεση και παρακολούθηση των ενδείξεων και των εντολών με το σύστημα τηλεπαρακολούθησης - τηλελέγχου του κτιρίου (κλέμμες σύνδεσης για BMS) και αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει τα κάτωθι υλικά : Α/α ΠΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΜ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αυτοματισμός προστασίας μετασχηματισμών από θερμοκρασία και υγρασία μέσω 2 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ηλεκτρονικού οργάνου Τ154 με αισθητήρια PTC ( με τα απαιτούμενα υλικά ) Μεταλλικό επίτοιχο Ενδεικτικές λυχνίες alarm 4 ερμάριο διαστάσεων : Σειρήνα alarm 1 περίπου Μ0.3m Y0.4m B0.2m Μπουτόν παύσης σειρήνας 1 Κλέμμες σύνδεσης καλωδίων για BMS 20 Οι Μετασχηματιστές θα είναι ετοιμοπαράδοτοι και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και πρωτόκολλα δοκιμών τα οποία ορίζονται ακολούθως στις τεχνικές προδιαγραφές.. Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης Στον υφιστάμενο Γενικό Πίνακα Μέσης Τάσης του υποσταθμού, ο οποίος αποτελείται από τέσσερα ( 4 ) πεδία (Πεδίο άφιξης ΔΕΗ, Πεδίο μετρήσεων και δυο Πεδία αναχώρησης των Μ/Σ) έχει προστεθεί ένα νέο Πεδίο αναχώρησης για τον ένα από τους Μ/Σ που αντικατέστησε το αντίστοιχο, καταστραμμένο από βλάβη, Πεδίο. Ο υφιστάμενος Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης του υποσταθμού θα αποξηλωθεί και, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου, στο οποίο Τμήμα θα παραδοθούν τα όποια ανταλλακτικά κρίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου ενώ, τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα θα απομακρυνθούν από τον χώρο της Πανεπιστημιούπολης με ευθύνη του αναδόχου. Ο νέος Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης που θα εγκατασταθεί θα αποτελείται από δυο ( 2 ) πεδία: Πεδίο άφιξης ΔΕΗ Πεδίο αναχώρησης του 1ου Μ/Σ 800 KVA Το Πεδίο αναχώρησης του 2ου Μ/Σ 800 KVA υπάρχει στην υφιστάμενη εγκατάσταση και θα συνδεθεί μέσω των καλωδίων του στις μπάρες νέου Γενικού Πινάκα, που θα κατασκευαστεί με πρόβλεψη για την σύνδεση του πεδίου αναχώρησης του 2ου Μ/Σ. Ο Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης είναι απαραίτητο να έχει σε κάθε πεδίο δευτερεύουσες επαφές για δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης της κατάστασης των διακοπτών, των ενδείξεων και των εντολών με το σύστημα τηλεπαρακολούθησης - τηλελέγχου του κτιρίου (κλέμμες σύνδεσης για BMS). 6

7 Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα υλικά τα οποία θα εμπεριέχονται στα επιμέρους πεδία του Γενικού Πίνακα Μέσης Τάσης. Τα υλικά έχουν επιλεγεί ενδεικτικά από τον κατάλογο ηλεκτρολογικού υλικού της ΑΒΒ για να οριστούν με σαφήνεια οι προδιαγραφές των υλικών και δεν αποτελούν δέσμευση για τον ανάδοχο, με την προϋπόθεση, φυσικά, να τηρούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές. 7

8 Πίνακας Μέσης Τάσης Α/α ΠΕΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΕΜ. Αλεξικέραυνα γραμμής 21 KV/ 10 KA Ενδεικτικού Τύπου : 3 1 Πεδίο άφιξης ΔΕΗ (POLIM-D16K ) Χωρητικούς καταμεριστές με λυχνίες Ενδεικτικού Τύπου: 3 (DGN-24 SHS2) Διακόπτη φορτίου SF6 3Χ630 Α 24 KV με διαφράγματα και μηχανικά μανδαλωμένο γειωτή στο κάτω μέρος. Ενδεικτικού Τύπου: ( SHS2/T ) 1 2 Πεδίο αναχώρησης 1ου Μ/Σ Χωρητικούς καταμεριστές με λυχνίες Ενδεικτικού Τύπου: 3 (DGN-24 SHS2) Αποζεύκτη ΚΕΝΟΥ SF6 3Χ630 Α 24 KV με διαφράγματα και μηχανικά μανδαλωμένο γειωτή στο κάτω μέρος. 1 Ενδεικτικού Τύπου: (SHS2/ΙΒ ) Αυτόματο διακόπτη ισχύος SF6 24 KV/630 A/12.5KA, με πηνίο εργασίας 220V, βοηθητικές επαφές, κλειδαριά στην θέση off, ηλεκτρονική δευτερογενή 1 προστασία, ( Ν ), 2 Μ/Σ έντασης 80 Α και εξωτερικό τορροειδή. Ενδεικτικού Τύπου: ( ΗD4/R230+PR521+CT40A ) Κλέμμες σύνδεση καλωδίων για BMS 5 Αντικατάσταση καλωδίων Μέσης Τάσης Λόγω παλαιότητας των καλωδίων μέσης τάσης, Θα γίνει η αντικατάσταση των καλωδίων από το πεδίο μέτρησης της ΔΕΗ προς το πεδίο εισόδου της ΔΕΗ στον πινάκα μέσης τάσης και από το Πεδίο αναχώρησης του 1ου Μ/Σ προς των μετασχηματιστή, με μονοπολικό καλώδιο 84 μέτρων συνολικά περίπου 1x70/16 τύπου Ν2XSY, για ονομαστική τάση λειτουργίας 20 KV και τάσης δοκιμής στα 31,5 KV, σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0273/75, IEC 502/83 8

9 Το πεδίο μέτρησης της ΔΕΗ, θα συνδεθεί με τα πεδία μέσης τάσης του Υποσταθμού με τέσσερα καλώδια (το ένα εφεδρικό). Το καλώδιο Ν2ΧSΥ θα αποτελείται από αγωγό πολύκλωνο, συμπιεσμένο από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού με θωράκιση ημιαγώγιμο στρώμα δικτυωτού (βουλκανισμένου) πολυαιθυλενίου (X.L.P.E.). Η μόνωση είναι δικτυωτό (βουλκανισμένο) πολυαιθυλένιο και η θωράκιση του μονωμένου αγωγού ημιαγώγιμη ταινία, συρματίδια ανωπτημένου χαλκού τυλιγμένα ελικοειδώς και ταινία χαλκού. Η εξωτερική επένδυση θα είναι θερμοπλαστική ύλη P.V.C. Ακροκιβώτια Τα ακροκιβώτια θα είναι κατάλληλα για καλώδια 20 KV, εσωτερικού χώρου, προκατασκευασμένου κώνου εξομαλύνσεως. Το ακροκιβώτιο θα βρίσκεται μέσα σε μονωτήρα από προκατασκευασμένη ρητίνη για προστασία από τις δυναμικές καταπονήσεις των βραχυκυκλωμάτων, υπερεντάσεων κλπ. Το όλο συγκρότημα κώνος- περίβλημα θα έχει αντοχή σε κρουστική τάση 125 KV. Τα σημεία σύνδεσης του ακροκιβωτίου θα είναι πολύ καλά σφιγμένα ώστε να αποφεύγονται οι χαλαρώσεις από τις δυναμικές καταπονήσεις στα σημεία επαφής. Τα καλώδια μαζί με τα ακροκιβώτια θα δοκιμαστούν σε τάση πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία. Έλεγχοι και Δοκιμές Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Επίσης υποχρεούται να εκτελεί χωρίς αντιρρήσεις οποιονδήποτε έλεγχο και δοκιμή ζητηθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό, μέχρι την εξαγωγή πλήρων και ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Όλα τα τα έξοδα των παραπάνω ελέγχων και δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία για τα υλικά της προμήθειας πιστοποιητικά δοκιμών τύπου type test κατά VDE ή IEC σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτών όπως ορίζονται στις ακόλουθες ενότητες, τα οποία θα προσκομιστούν πριν την εγκατάσταση, θα έχουν, δε, εκδοθεί από εργαστήριο ανεγνωρισμένου κύρους ή πιστοποιητικό εταιρείας αναγνωρισμένο από κρατικό φορέα της χώρας που ανήκει το εργαστήριο. 9

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 15/20 KV - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο πίνακας θα αποτελείται από τυποποιημένες μεταλλοενδεδυμένες κυψέλες εργοστασιακής κατασκευής, κατάλληλες για αυτοϊστάμενη εσωτερική εγκατάσταση. Οι κυψέλες που απαρτίζουν τον πίνακα, θα πληρούν τα παρακάτω κριτήρια : Ευκολία στην εγκατάσταση. τους. Απλοί, εύκολοι και ασφαλείς χειρισμοί λειτουργίας. Συνεπτυγμένες διαστάσεις. Ανάγκες ελάχιστης συντήρησης. Να είναι τύπου module για κάλυψη ενδεχόμενων αναγκών με απλή προσθήκη νέων κυψελών είτε αλλαγών Ο πίνακας θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 15/20 KV, 50 Hz, με ισχύ βραχυκύκλωσης 250 MVA στα 20 KV και θα διαθέτει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά : Ονομαστική τάση : 24 KV Ονομαστική συχνότητα : 50 Hz Διηλεκτρική αντοχή : 125 KV σε κρουστικό κύμα (1.2/50 μs) Αντοχή σε βραχυκύκλωμα : 12,5 ΚΑ/1 sec Ονομαστικό ρεύμα μπαρών : 630 Α Η κάθε κυψέλη θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές IEC - 298, 129, 694, 265, 56, 282-1, 185, 186, 801.4, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Διακοπτικό μέσο κυψελών : Εξαφθοριούχο θείο (SF6) Μονωτικό μέσο : αέρας Βαθμός προστασίας : ΙΡ 2XC κατά IEC Κάθε κυψέλη θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 2 mm με όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις. Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική, πάχους 50 μ, από σκόνη εποξειδικού πολυεστέρα. Πριν την βαφή θα έχουν υποστεί απολίπωση και φωσφάτωση. Θα έχει δοκιμαστεί για αντοχή σε εσωτερικό τόξο (internal arc) τουλάχιστον στο διαμέρισμα σύνδεσης του καλωδίου ισχύος 12,5ΚΑ/0,7 sec. Τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών θα είναι στη διάθεση του πελάτη. Μεταξύ των διαδοχικών κυψελών θα υπάρχουν διαχωριστικά τοιχώματα από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm. 10

11 Κάθε κυψέλη εκτός από τις συσκευές διακοπής, απόζευξης και γείωσης (αυτόματοι διακόπτες ισχύος, διακόπτες φορτίου, αποζεύκτες, γειωτές) θα περιλαμβάνει μονωτήρες στήριξης και διέλευσης, ζυγούς φάσεων και γης, όργανα ένδειξης και προστασίας. Όλα τα μεταλλικά μέρη εκτός από εκείνα που στην κανονική λειτουργία βρίσκονται υπό τάση, θα ενωθούν προς τον ζυγό γης με χάλκινο αγωγό κατάλληλης διατομής και όχι μικρότερη των 16 mm2. Οι ζυγοί θα είναι από ηλεκτρικό χαλκό διατομής τέτοιας ώστε η ανύψωση της θερμοκρασίας της και η δυναμική καταπόνησή τους, σε συνδυασμό με τους μονωτήρες στήριξης, σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ισχύος 250 MVA, στα 20 KV, να είναι μικρότερες από τα όρια που καθορίζονται από τους κανονισμούς IEC. Μηχανικές αλληλασφαλίσεις θα εμποδίζουν την προσπέλαση στο εσωτερικό της κυψέλης όπου οποιοδήποτε στοιχείο αυτού είναι υπό τάση. Η σωστή διαδοχή χειρισμών με τις αναγκαίες μηχανικές μανδαλώσεις, θα διασφαλίζουν την ασφάλεια του προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αλληλομανδαλώσεις και περιορισμοί: Ο αποζεύκτης να μην είναι δυνατόν να κλείσει ή να διακοπεί υπό φορτίο. Θα προηγηθεί ανάλογος χειρισμός του αυτόματου διακόπτη (κυψέλες συνδυασμού αποζεύκτη - αυτόματου διακόπτη). Να μην είναι δυνατό να είναι κλειστοί (θέση ΕΝΤΟΣ) ταυτόχρονα ο γειωτής και ο διακόπτης (φορτίου ή αυτόματος). Όταν ο ένας από αυτούς είναι κλειστός, τότε αποκλείεται η δυνατότητα χειρισμού του άλλου προς την θέση ΕΝΤΟΣ. Ο χειρισμός των συσκευών διακοπής, απόζευξης και των ηλεκτρονόμων προστασίας, θα γίνονται από την πρόσοψη κάθε κυψέλης χωρίς άνοιγμα των θυρών. Μέσω ισχυρού καλύμματος από γυαλί θα είναι δυνατή η οπτική επαλήθευση της θέσης των κύριων επαφών του αποζεύκτη ή διακόπτη φορτίου από τη πρόσοψη της κυψέλης. Θα υπάρχει δυνατότητα για μανδάλωση με λουκέτα των διακοπτών φορτίων, αποζευκτών και γειωτών στις θέσεις ΚΛΕΙΣΤΟΣ και ΑΝΟΙΚΤΟΣ. Στην μπροστινή επιφάνεια κάθε κυψέλης θα υπάρχει μιμικό διάγραμμα της ηλεκτρικής συνδεσμολογίας που απεικονίζει πιστά την κατάσταση των διακοπτών καθώς και 3 λυχνίες απλής ένδειξης παρουσίας τάσης μέσω χωρητικών καταμεριστών. Κάθε κυψέλη θα αποτελείται από 5 διαμερίσματα : (α)διαμέρισμα διακοπτικού εξοπλισμού : Θα περιέχει τον διακόπτη φορτίου και το γειωτή σε κλειστό κέλυφος με αέριο SF6 σε χαμηλή πίεση και χωρίς ανάγκη για συντήρηση, για τριάντα (30) χρόνια κανονικής λειτουργίας. Ο αποζεύκτης ή ο διακόπτης φορτίου στερεώνεται οριζόντια και η επαλήθευση της θέσης των επαφών είναι ορατή από το μπροστινό τμήμα του πεδίου. (β)διαμέρισμα μπαρών : Είναι στο πάνω μέρος του πεδίου. Θα περιλαμβάνει, τρεις παράλληλες, οριζόντια στερεωμένες μπάρες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από ηλεκτρολυτικό χαλκό και έχουν μόνωση από PVC. Η πρόσβαση στο διαμέρισμα αυτό είναι δυνατή, μόνο από πάνω, μετά την μετακίνηση ενός μεταλλικού καλύμματος που φέρει προειδοποιητική ένδειξη. (γ)διαμέρισμα συνδέσεως καλωδίων ισχύος : Τα πεδία θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε, να δέχονται για σύνδεση, καλώδια ξηρού τύπου. Η σύνδεση θα γίνεται από το κάτω και μπροστινό μέρος του πεδίου με πολύ εύκολο τρόπο. Η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο όταν ο γειωτής είναι κλειστός και μετά την αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος. 11

12 (δ)διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας : Το διαμέρισμα αυτό θα περιέχει τον μηχανισμό λειτουργίας για το χειρισμό του αποζεύκτη ή του διακόπτη φορτίου και του γειωτή, καθώς και τις ενδείξεις από τους χωρητικούς καταμεριστές. Στην πρόσοψη υπάρχει μιμικό διάγραμμα το οποίο απεικονίζει πιστά, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διακοπτικός εξοπλισμός καθώς και μεταλλικές πινακίδες που αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του πεδίου. (ε)διαμέρισμα χαμηλής τάσεως : Θα είναι στο πάνω μέρος της καμπίνας και θα περιλαμβάνει τα κύρια υλικά της χαμηλής τάσης που απαιτούνται για τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου δευτερογενούς προστασίας, καθώς και κάποιου βοηθητικού εξοπλισμού. Όταν οι ανάγκες απαιτούν μεγαλύτερο διαμέρισμα χαμηλής τάσης, τότε θα είναι δυνατόν να αυξηθεί το υπάρχον διαμέρισμα με την πρόθεση ενός επιπλέον μεταλλικού κιβωτίου στο πάνω μέρος του πεδίου. Οι κυψέλες θα συγκροτούν ένα πίνακα όπως περιγράφεται στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Δοκιμές τύπου Ο πίνακας συνοδεύεται από πιστοποιητικά τύπου από αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση 125 kv (impulse dielectric tests) δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (temperature rise tests) δοκιμή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας (short-time withstand current tests) Δοκιμές σειράς Ο πίνακας συνοδεύεται από το πρωτόκολλο το οποίο αναφέρει ότι εκτελέστηκαν κατ ελάχιστο οι ακόλουθες δοκιμές: δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric test) διηλεκτρική δοκιμή των βοηθητικών κυκλωμάτων (dielectric test on auxiliary and control circuit) επαλήθευση της ορθότητας των συρματώσεων (verification of the correct wiring) δοκιμές μηχανικών λειτουργιών (mechanical operation tests) Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής είναι πιστοποιημένη κατά ISO Τεκμηρίωση Ο πίνακας συνοδεύεται από φάκελο τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: Μονογραμμικά σχέδια (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ) Συνδεσμολογικά κυκλωματικά σχέδια αυτοματισμού, προστασίας και μετρήσεων Λίστα κλεμμών Φυλλάδια των κατασκευαστών υλικού για όλα τα κύρια και δευτερεύοντα υλικά. 12

13 Οδηγίες χρήσης των διακοπτικών στοιχείων ΜΤ Οδηγίες προγραμματισμού - ρύθμισης των ηλεκτρονόμων προστασίας και των πολυοργάνων καθώς και οι χαρακτηριστικές καμπύλες προστασιών, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλειών τήξης ΜΤ Περιγραφή των μανδαλώσεων Τιμές ρύθμισης των προστασιών και γενικά όλων των βαθμονομημένων στοιχείων ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 20 KV - ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ (α)τύπος διακόπτη : Τριπολικός διακόπτης σε κλειστό κέλυφος σε περιβάλλον SF6 (sealed for life). (β)ονομαστική τάση : 20 KV (μέγιστη 24 KV) για σύστημα 3 φάσεων, 3 αγωγών, 50 Hz. (γ)ονομαστική ένταση : 630Α (δ)ικανότητα διακοπής (για τον διακόπτη φορτίου) : 630Α στα 20 KV και με cos φ = 0.7 (200Α για συνδυασμό ασφαλειοδιακόπτου). (ε)διηλεκτρική αντοχή : 125 KV σε κύμα 1,2/50 μs. (στ)αντοχή σε βραχυκύκλωμα : 12,5 ΚΑ/1 sec (ι)κανονισμοί κατασκευής : IEC 298, 129, 694. (η)χειροκίνητη λειτουργία, δυνατότητα οπτικής επαλήθευσης της απόζευξης. 2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (α) (β) (γ) Τύπος διακόπτη : Τριπολικός, κλειστού κελύφους (sealed for life) με τον μηχανισμό διακοπής σε περιβάλλον SF6, σταθερού τύπου σύμφωνα με τα σχέδια. Ονομαστική τάση : 20 KV για σύστημα 3 φάσεων, 3 αγωγών, 50 Hz. Ονομαστική ένταση : 630Α (δ) Ικανότητα διακοπής: 630Α στα 20 KV και με cos φ = 0.7. (ε) (στ) Διηλεκτρική αντοχή : 125 KV σε κύμα 1,2/50 μs. Αντοχή σε βραχυκύκλωμα : 12,5 ΚΑ/1 sec (ζ) Θα είναι εξοπλισμένος με πηνίο εργασίας 220 V. (η) Μηχανική αντοχή : χειρισμοί στο ονομαστικό ρεύμα cos φ = 0.7 (θ) Θα ενεργοποιείται από σύστημα ηλεκτρονόμου δευτερογενούς προστασίας και 3 μετασχηματιστές έντασης παρέχοντας : Προστασία σε υπερφόρτιση. Προστασία σε βραχυκύκλωμα. Προστασία έναντι διαρροής προς γη. (ι) Κανονισμοί κατασκευής : IEC 298, 129, 694, 56 (ια) Χειροκίνητη λειτουργία, τύπου RI (μπουτόν), με χρόνο απόκρισης making or braking) < 70 msec. 13

14 3. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ (ΓΕΙΩΤΕΣ) Οι διακόπτες γειώσεως θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: (α)τύπος διακόπτη: Τριπολικός διακόπτης σταθερού τύπου με ικανότητα ζεύξεως σε βραχυκύκλωμα (MAKE PROOF) (β)ονομαστική τάση: 15 KV (μέγιστο 24 KV) (γ)αντοχή σε βραχυκύκλωμα: 40 ΚΑ σε κρουστικό ρεύμα και 20 ΚΑ σε στιγμιαίο ρεύμα βραχυκύκλωσης (1 sec). (δ)διηλεκτρική αντοχή: 125 KV. 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, ψηφιακών ενδείξεων και θα περιλαμβάνει : Προστασία έναντι υπερεντάσεων, βραχυκυκλώματος και σφάλματος γης. Μεγάλο εύρος ρυθμίσεων ( SETTINGS) με εύκολο χειρισμό. Απεικόνιση σε DISPLAY των τιμών ρύθμισης, του ρεύματος σφάλματος και διαγνωστικών μηνυμάτων. Δυνατότητα επιλογής καμπυλών απόκρισης ( DT, SIT, VIT, EIT, UIT, RI). Εσωτερικό αυτοέλεγχο για καλή λειτουργία της ίδιας της συσκευής και ιδιαίτερη ένδειξη με κόκκινη λυχνία σε περίπτωση εσωτερικού σφάλματος, στην πρόσοψη του Η/Ν. Αντοχή σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κατά IEC Τάση τροφοδοσίας 220V AC. Επαφές για εντολές απόζευξης ( TRIP), σήμανσης (ALARM) καθώς και σύστημα απαλοιφής (RESET) του σφάλματος. Κατασκευή κατά IEC ΧΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.) Θα αποτελούν ένα τριπολικό σύστημα μονωτήρων με ενσωματωμένους πυκνωτές υποβιβασμού τάσης που θα τροφοδοτούν ένα μπλοκ τριών ενδεικτικών λυχνιών και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Θα σηματοδοτούν την παρουσία τάσης στα καλώδια ή τις μπάρες των κυψελών μέσης τάσης. Οι μονωτήρες θα κάνουν υποβιβασμό 15 ή 20KV/1KV ανά φάση. Τελικός υποβιβασμός και τροφοδότηση των λυχνιών : 70V μέχρι 220V. Το μπλοκ των τριών ενδεικτικών λυχνιών τύπου ΝΕΟΝ θα βυσματώνεται σε ειδική υποδοχή στην πρόσοψη της αντίστοιχης κυψέλης μέσης τάσης. Κατασκευή σύμφωνα με τα ΙEC ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Θα είναι τεχνολογίας οξειδίου του ψευδαργύρου χωρίς κενά (gapeless metal oxide surge arresters) με τα χαρακτηριστικά : Ονομαστική τάση : 21 KV Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης : 10 ΚΑ 14

15 Μέγιστη τάση εκκένωσης : 72 KV για 10 ΚΑ ρεύμα εκκένωσης. Μέγιστη τιμή διάσπασης σε πλήρες κρουστικό κύμα BIL 150KV/μsec : 76 KV. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (CAST RESIN TRANSFORMER) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετασχηματιστές ισχύος, θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους, ξηρού τύπου, με μόνωση από χυτορητίνη, φυσικής ψύξης (ΑΝ), κατάλληλοι για τριφασικά δίκτυα διανομής Μ.Τ/Χ.Τ. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Οι Μ/Σ θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα standards: IEC 76-1 μέχρι 76-5 IEC 726 (1582) CENELEC Harmonization Documents: HD , HD Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής των Μ/Σ θα είναι κατά ISO ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ονομαστική Ισχύς : 800 KVA Ονομαστή τάση πρωτεύοντος: 20 KV Τάση δευτερεύοντος κενού φορτίου μεταξύ φάσεων: 400 V Τάση δευτερεύοντος κενού φορτίου μεταξύ φάσεων: 231 V Ονομαστή συχνότητα : 50 Hz Συνδεσμολογία τυλιγμάτων: Dy 5 ή Dy 11 Τάση βραχυκύκλωσης : 6% Λύψεις στα πλευρά Μ.Τ : ± 2.5 και ± 5% Απώλειες κενού φορτίου : 1900 W Απώλειες φορτίου στους 120oC : 9400 W Βαθμός προστασίας : IP00 Κλάση μόνωσης τυλιγμάτων Μ.Τ, Χ.Τ: Μαχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος: F 40oC Στάθμη θορύβου (κατά IEC 551): 58 db στο 1 μέτρο Κλιματική ταξινόμηση (HD ) : Περιβαντολλογική ταξινόμηση (HD ): Ταξινόμηση συμπεριφοράς στη φωτιά (HD ): C2 Ε2 F1 15

16 Στάθμη μόνωσης τυλιγμάτων (24 KV): (α)αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας για 1 λεπτό ενδεικτικής τιμής 50 KV (Μ.Τ) και 2.5 (Χ.Τ) (β)αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσης μορφής 1.2/50μS (BIL), τιμή κορυφής 125KV 4. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο Μ/Σ θα συνοδεύεται με τα παρακάτω εξαρτήματα: -Πλαίσια βάσης που διαθέτουν 4 οπές έλξης και 4 τροχούς κύλισης διπλής κατεύθυνσης -Κρύκους ανύψωσης -Δύο ακροδέκτες γείωσης -Ενδεικτική μεταλλική πινακίδα με εγχάρακτα όλα τα χαρακτηριστικά του Μ/Σ -Πιστοποιητικό για τα τέστ σειράς -Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του Μ/Σ -Σύστημα επιτήρησης θερμοκρασίας με λειτουργικό σχέδιο και διάγραμμα συνδεσμολογίας. 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Στους Μ/Σ θα υπάρχει συσκευή θερμικής προστασίας η οποία θα έχει: -Ανά φάση, 2 ανιχνευτές θερμοκρασίας (thermistors) PTC, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται προστασία ALARM 1, ALARM 2, εγκατεστημένους στο εσωτερικό των πηνίων. Αυτοί θα είναι τοποθετημένοι σε θήκη ώστε να μπορεί να αντικατασταθούν. -Ένα πίνακα με ηλεκτρονικό μετατροπέα με δύο ανεξάρτητα κυλώματα καθώς και διακόπτη δυο θέσεων "Alarm 1" και "Alarm 2". Η κατάσταση του ρελέ θα δείχνεται με διαφορετικό χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών. Μια τρίτη λυχνία θα δηλώνει την παρουσία ή όχι τάσης. Ο παραπάνω πίνακας θα εγκατασταθεί μακριά από τον Μ/Σ. -Μία κλεμμοσειρά για σύνδεση των ανιχνευτών θερμοκρασίας. -Οι ανιχνευτές θερμοκρασίας θα προμυθεύονται συναρμολογημένοι και συρματωμένοι στην κλεμμοσειρά στο πάνω μέρος του Μ/Σ. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα προμηθεύεται ξεχωριστά πακεταρισμένος με το ηλεκτρικό του διάγραμμα τυπωμένο σε ξεχωριστή σελίδα. 6. ΔΟΚΙΜΕΣ Κάθε μετασχηματιστής θα υποβληθεί στις δοκιμές σειράς κατά IEC 726 και IEC 76 τα αποτελέσματα των οποίων θα παρουσιάζονται σε επίσημο πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής των: -Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού και διαδοχής φάσεων (vector goup) -Μέτρηση της τάσης βραχυκύκλωσης -Μέτρηση των απωλειών φορτίων και κενού 16

17 -Μέτρηση αντίστασης των τυλιγμάτων -Διηλεκτρική αντοχή σε υψηλή τάση βιμηχανικής συχνότητας -Διηλεκτρική αντοχή σε επαγώμενη τάση -Μέτρηση μερικών εκκενώσεων (τιμή 10 PC) 17

18 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό σημαίνει ότι έλαβαν γνώση αυτών των συνθηκών καθώς και όλων των παραμέτρων εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, τις οποίες και αποδέχονται. 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με το προσωπικό του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα με το προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών, εκτελώντας κάθε φορά τις οδηγίες που του παρέχονται. Επίσης υποχρεούται να συνεργάζεται με τυχόν άλλες εργολαβίες που εκτελούνται στον ίδιο χώρο. 3. O ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά χωρίς πρόσθετη αποζημίωση τυχόν επεμβάσεις ή φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας σε οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Επίσης υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση να απομακρύνει κάθε φορά τυχόν άχρηστα υλικά, και να παραδίδει τους χώρους καθαρούς έτοιμους για χρήση, αμέσως μετά από κάθε επέμβαση. 4. Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Πατρών οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειάζεται προκειμένου να εκπονήσει την μελέτη του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. 5. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος διαφοροποιείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πατρών, υποχρεούται να περιγράψει και αιτιολογήσει επαρκώς την προτεινόμενη λύση ή εναλλακτικές λύσεις στην προσφορά του. 6. Σε όλες τις περιπτώσεις των προσφερόμενων λύσεων, η τελική επιλογή των εναλλακτικών λύσεων (στο σύνολό τους ή τμημάτων αυτών) θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή εγγύησης των υλικών του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Για τον σκοπό αυτό θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 8% της δαπάνης. 6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εγχειρίδια των υλικών, κατασκευαστικά σχέδια, πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και να παράσχει επαρκή εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου η οποία θα βεβαιωθεί από το Τμήμα Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων. Πάτρα 6/ 11 /2014 Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Μελετών Δ. Κοροντζής Μηχανολόγος Μηχ/κός Θεόδωρος Χ. Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχ/κός 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 6/ 11 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης δυο μετασχηματιστών Μέσης Τάσης και Ηλεκτρικού Πίνακα Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΣ 1) - Πίνακας Μέσης Τάσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή με πεδίο εισόδου και ένα πεδίο αναχώρησης του ενός μετασχηματιστή 2) Μετασχηματιστής 800KVA Ξηρού τύπου όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 3) Πίνακας προστασίας δύο Μ/Σ 800KVA ξηρού τύπου 4) Εργασίες Εγκατάσταση και Ελέγχου για την ασφαλή λειτουργία του υποσταθμού στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή σύνδεση του πίνακα μέσης τάσης με τον υποσταθμό της ΔΕΗ, την σύνδεση του πίνακα μέσης τάσης με τους μετασχηματιστές, την σύνδεση των μετασχηματιστών με τον πίνακα χαμηλής, εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού προστασίας του μετασχηματιστή και τη διενέργεια των αναγκαίων μέτρων για την διασφάλιση των απαιτούμενων γειώσεων του υποσταθμού και την αντικατάσταση των παλιών καλωδίων με νέα όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή Φ.Π.Α 23% 8.993,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Συντάξας Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού Δ. Κοροντζής Μηχανολόγος Μηχανικός Ευστ. Τσιλίρη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,Msc 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20

21 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΣ 1) - Πίνακας Μέσης Τάσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή με πεδίο εισόδου και ένα πεδίο αναχώρησης του ενός μετασχηματιστή 2) Μετασχηματιστής 800KVA Ξηρού τύπου όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 3) Πίνακας προστασίας δύο Μ/Σ 800KVA ξηρού τύπου 4) Εργασίες Εγκατάσταση και Ελέγχου για την ασφαλή λειτουργία του υποσταθμού στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή σύνδεση του πίνακα μέσης τάσης με τον υποσταθμό της ΔΕΗ, την σύνδεση του πίνακα μέσης τάσης με τους μετασχηματιστές, την σύνδεση των μετασχηματιστών με τον πίνακα χαμηλής, εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού προστασίας του μετασχηματιστή και τη διενέργεια των αναγκαίων μέτρων για την διασφάλιση των απαιτούμενων γειώσεων του υποσταθμού και την αντικατάσταση των παλιών καλωδίων με νέα όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.. Ο προσφέρων (Υπογραφή σφραγίδα) 21

22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας. Κατάστημα... (Λ/νση οδός-αριθμόςτκ fax) Ημερομηνία έκδοσης... Ευρώ.... Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι τον ποσού των ΕΥΡΩ.... (και ολογράφως)... υπέρ της εταιρείας... Δ\νση... δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της... για την προμήθεια... σύμφωνα με την υπ. αρ. \ δ/ξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.. To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικό χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...,...,... ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη) Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργεία Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 22

23 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιος: κ. Νικ. Κουτσάγγελος Τηλ.: , 023, 050, 066. Fax: Πάτρα / / 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης δύο μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτρικού πίνακα μέσης τάσης στον υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης :.. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης : Το γραφείο της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο). Συμβαλλόμενοι : , , νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών , νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας:...., Δ/νση:.., Α.Φ.Μ.., ΔOY:.., τηλ., φαξ..., .. Μετά από πρόχειρο διαγωνισμό που έγινε στις 17 Δεκεμβρίου 2014 και την υπ αρ. /.../../2014 απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο που για συντομία θα ονομάζεται προμηθευτής, την προμήθεια και αντικατάσταση δύο μετασχηματιστών μέσης τάσης και ηλεκτρικού πίνακα μέσης τάσης στον υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών ως κατωτέρω και αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους του οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 23

24 Α/Α 1 Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1) - Πίνακας Μέσης Τάσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή με πεδίο εισόδου και ένα πεδίο αναχώρησης του ενός μετασχηματιστή 2) Μετασχηματιστής 800KVA Ξηρού τύπου όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 3) Πίνακας προστασίας δύο Μ/Σ 800KVA ξηρού τύπου 4) Εργασίες Εγκατάσταση και Ελέγχου για την ασφαλή λειτουργία του υποσταθμού στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή σύνδεση του πίνακα μέσης τάσης με τον υποσταθμό της ΔΕΗ, την σύνδεση του πίνακα μέσης τάσης με τους μετασχηματιστές, την σύνδεση των μετασχηματιστών με τον πίνακα χαμηλής, εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού προστασίας του μετασχηματιστή και τη διενέργεια των αναγκαίων μέτρων για την διασφάλιση των απαιτούμενων γειώσεων του υποσταθμού και την αντικατάσταση των παλιών καλωδίων με νέα όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ Τεμ 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: % ΦΠΑ( ) = Α Ρ Θ Ρ Ο 2 Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με το προσωπικό του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα με το προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών, εκτελώντας κάθε φορά τις οδηγίες που του παρέχονται. Επίσης υποχρεούται να συνεργάζεται με τυχόν άλλες εργολαβίες που εκτελούνται στον ίδιο χώρο. O ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά χωρίς πρόσθετη αποζημίωση τυχόν επεμβάσεις ή φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας σε οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Επίσης υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση να απομακρύνει κάθε φορά τυχόν άχρηστα υλικά, και να παραδίδει τους χώρους καθαρούς έτοιμους για χρήση, αμέσως μετά από κάθε επέμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή εγγύησης των υλικών του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει εγχειρίδια των υλικών, κατασκευαστικά σχέδια, πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και να παράσχει επαρκή εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου η οποία θα βεβαιωθεί από το Τμήμα Συντήρησης & Λειτουργίας Εγκαταστάσεων. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Χρόνος παράδοσης Η παράδοση και οι εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου θα γίνουν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 24

25 Α Ρ Θ Ρ Ο 4 Τόπος παράδοσης Όπου υποδειχθεί Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνεται με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Εγγύηση καλής λειτουργίας Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο προμηθευτής κατέθεσε εγγύηση για ποσό της Τράπεζας.. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 Ακαταλληλότητα των ειδών Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αχρησιμοποίητα, όχι ανακατασκευασμένα και σε κατάλληλη συσκευασία. Είδη ελαττωματικά, ακατάλληλα, κακής ποιότητας και εκτός προδιαγραφών, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες να τα αντικαταστήσει, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής αποφανθεί ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονται με μειωμένη τιμή από τη συμβατική τιμή, μετά από απόφαση του οργάνου για την διοίκηση του φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί την αντικατάσταση των ειδών, μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του οργάνου για την διοίκηση του φορέα. Με την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις σε βάρος του : Α) Κατάπτωση υπέρ του Πανεπιστημίου ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός τούτου από διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, επιβάλλεται πρόστιμο, πέραν από τις τυχόν κυρώσεις του άρθρου 7 που μπορεί να επιβληθούν στον προμηθευτή. Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής : Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του μέγιστου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν 25

26 εμπρόθεσμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την έλλειψη των εκπρόθεσμων ειδών, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 Γενικά Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι του τεύχους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και της αντίστοιχης προσφοράς, ως και κάθε σχετικό προς την προμήθεια έγγραφο Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο (2) συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανεπιστήμιο Πατρών Για τον προμηθευτή.. 26

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αρμόδιος: Π. Παπαμιχαήλ Tηλ.:2610 996601, Fax: 2610996686

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κα. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΝΜΞ469Β7Θ-677 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 15PROC002998823

ΑΔΑ: ΩΝΜΞ469Β7Θ-677 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 15PROC002998823 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΝΜΞ469Β7Θ-677 ΑΔΑΜ: 15PROC002998823 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057315 2015-09-17

15PROC003057315 2015-09-17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 6520 Μυτιλήνη, 17-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ Θεσσαλονίκη, 24 Mαρτίου 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Γρ. Λαμπράκη 100, 54 351 Αριθ. Πρωτ. : 3016 Πληροφορίες : Γαλατιανός Στυλιανός Τηλέφωνο: 2310 981825 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά υλικά μέσης τάσης

Βιομηχανικά υλικά μέσης τάσης Αυτόματοι διακόπτες ισχύος, HD4 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 24 kv εξαφθοριούχου θείου (SF6) Πλαϊνό χειριστήριο, Απόσταση πόλων 300 mm. HD4/R300 HD4/R300 18248 24 kv / 630 A / 12,5 ka με πηνίο εργασίας 220

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Ε Περιεχόμενα Ε Κεφαλαίου Ε.2 Μετασχηματιστές διανομής ελαίου / ξηρού τύπου Ε.4 Κυψέλες Μέσης Τάσης 24kV - AIR 24 Ε.5 Ασφάλειες Μέσης Τάσης 10/24kV / Αλεξικέραυνα ΕÂéïμç ανικό

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια το σύστηµα Ιοντικής Χρωµατογραφίας µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια το σύστηµα Ιοντικής Χρωµατογραφίας µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 26504 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610/996660 Fax 2610/996677 http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/3/2012.. Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή. ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ (metal enclosed) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Τεχνική Προδιαγραφή. ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ (metal enclosed) ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1... 3 1.1 Γενικά - Πρότυπα... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ UniSec... 5 2.1 Εισαγωγή... 5 2.2 Πίνακας ΜΤ... 5 2.3 Γείωση του πίνακα...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 30/11/2015 Α.Π.: 9629 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΨΕΟ Θ- Ο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιος: κ. Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Διακήρυξης 8/14

Αριθμ. Διακήρυξης 8/14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΙΥ0469Β7Θ-ΟΗΖ Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002094446 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση.

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Τεχνική Προδιαγραφή 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις προκατασκευασμένων πινάκων Μέσης Τάσης για εσωτερική εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Ως ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός νοείται οι 17 υποσταθμοί των ανεμογεννητριών (ΑΓ) και οι 2 κεντρικού υποσταθμοί (Substation Control Room) που στεγάζονται στο Αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3-2-2016 Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ ΔΗΜΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 29/06/2016 Α.Π.: 5083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ και εργασίες ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Διεύθυνση : Ιάσωνος 14, 17564, Π. Φάληρο Τηλ. : 210 97 19 180 Fax : 210 97 60 459 Internet : www.ipel.gr Email : info@ipel.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002383933 2014-11-06 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 06/11/2014 Α.Π.: 9181 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία :

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-4141211-17, FAX : 210-3223935 ΑΔΑ: ΒΙ65ΟΡΛΟ-0ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. H χαμηλότερη τιμή. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 10:30. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 11:00*

Πανεπιστήμιο Πατρών. H χαμηλότερη τιμή. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 10:30. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 11:00* Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΞΣΠ469Β7Θ-ΞΚΝ ΑΔΑΜ: 16PROC004403630 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων CPV:50711000-2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 26504 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610/996660 Fax 2610/996677 http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/03/2011 Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια Επίπλων Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 22/10/2015 Αρ. Πρωτ. 24620 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 21/04/2016 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4873/757562

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 10035/26-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 10035/26-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 26 /11/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 10035 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα