ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 2008, σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών 1 Ιανουαρίου εκεµβρίου 2010 EL EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Εξελίξεις από την 1η Ιανουαρίου 2000 µέχρι την 31η εκεµβρίου Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας ηµοσίευση πληροφοριών στην Επίσηµη Εφηµερίδα Συνεδριάσεις της επιτροπής ιεθνές πλαίσιο Επικύρωση των Συµβάσεων UNESCO και UNIDROIT Υπόδειγµα πιστοποιητικού εξαγωγών ΠΟΕ/UNESCO Ευρωπαϊκό πλαίσιο Εφαρµογή του κανονισµού µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2000 και της 31ης εκεµβρίου Στατιστικά δεδοµένα των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή Χρήση της τυποποιηµένης άδειας εξαγωγής που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισµού Χρήση της ειδικής ανοικτής άδειας που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού Χρήση της γενικής ανοικτής άδειας που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισµού Μη αποδοχή απλών αδειών Αποστολές που διαπιστώθηκαν µη σύµφωνες µε τους κανόνες Στρατηγική ελέγχου των τελωνειακών αρχών Περιορισµός αρµόδιων τελωνειακών αρχών ιοικητική συνεργασία Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών συστηµάτων Προτάσεις των κρατών µελών Τροποποίηση των κατώτατων ορίων για ορισµένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών Εργαλεία για την εξασφάλιση γρήγορης ανταλλαγής πληροφοριών Συµπεράσµατα Παραρτήµατα Παράρτηµα 1: Τυποποιηµένες άδειες εξαγωγής Παράρτηµα 2: Τυποποιηµένες άδειες εξαγωγής εξέλιξη EL 1 EL

3 5.3. Παράρτηµα 3: Ειδικές ανοικτές άδειες Παράρτηµα 4: Πρόσωπα/Οργανώσεις κάτοχοι ειδικών ανοικτών αδειών Παράρτηµα 5: Γενικές ανοικτές άδειες Παράρτηµα 6: Μη αποδεκτές άδειες εξαγωγής Παράρτηµα 7: Μη σύµφωνες αποστολές EL 2 EL

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συµβουλίου 1, της 18 ης εκεµβρίου 2008 (κωδικοποιηµένη έκδοση), εφεξής αναφερόµενος ως «βασικός κανονισµός», θεσπίζει διατάξεις προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών υπόκεινται σε ενιαίους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Οι κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που υπάγονται στον κανονισµό παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι. Για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης απαιτείται η επίδειξη άδειας εξαγωγής. Την εν λόγω άδεια εκδίδει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου νοµίµως ευρίσκεται το πολιτιστικό αγαθό. Για ορισµένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών η άδεια εξαγωγής είναι απαραίτητη µόνο εάν η αξία του αντικειµένου προσεγγίζει το αντίστοιχο κατώτατο όριο που ορίζεται στο Παράρτηµα Ι του κανονισµού. Εφόσον απαιτείται, η αρχή που είναι αρµόδια για την έκδοση των αδειών εξαγωγής συµβουλεύεται την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης του σχετικού αντικειµένου. Με τους τελωνειακούς ελέγχους εξασφαλίζεται ότι µόνον τα πολιτιστικά αγαθά που συνοδεύονται από έγκυρη άδεια εξαγωγής µπορούν να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του βασικού κανονισµού προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής 2, της 30 ής Μαρτίου Ο εν λόγω εκτελεστικός κανονισµός καθορίζει τρία είδη αδειών εξαγωγής: την τυποποιηµένη άδεια, την ειδική ανοικτή άδεια και τη γενική ανοικτή άδεια. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του βασικού κανονισµού η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής υποβλήθηκε το Η έκθεση αυτή καλύπτει την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου 2000 µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2010, περιγράφει δε την κατάσταση σε ολόκληρη την Ένωση πριν από και µετά τις δύο διαδοχικές διευρύνσεις της 1 ης Μαΐου 2004 και της 1 ης Ιανουαρίου Τα ευρήµατα της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε πληροφορίες που παρείχαν οι διοικήσεις των κρατών µελών, απαντώντας σε ερωτηµατολόγιο που απέστειλε η Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 2008, σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (κωδικοποιηµένη έκδοση), (ΕΕ L 39 της , σ. 1). Ο κανονισµός αυτός αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου, της 9ης εκεµβρίου 1992, σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (ΕΕ L 395 της , σ. 1), που εφαρµοζόταν από τις 30 Μαρτίου Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1993, περί διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου, σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (ΕΕ L 77 της , σ. 24). Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών και της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνοµα αποµακρυνθεί από το έδαφος κράτους µέλους (COM(2000)325 της ) EL 3 EL

5 Επιτροπή, το οποίο περιελάµβανε συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση των αδειών για τα έτη ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ο αρχικός βασικός κανονισµός (κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου) τροποποιήθηκε δύο φορές κατά την υπό εξέταση περίοδο, ως εξής: Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/2001 του Συµβουλίου 4 προβλέπει τις αναγκαίες προσαρµογές προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εισαγωγή του ευρώ την 1 η Ιανουαρίου 2002 και να διευκρινιστεί η έννοια του οικονοµικού µηδενικού κατώτατου ορίου το οποίο ίσχυε προηγουµένως, το οποίο ως εκ τούτου αντικαταστάθηκε από τη διατύπωση «ανεξαρτήτως αξίας». Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου 5 προσαρµόστηκε η διατύπωση του άρθρου 8 µε τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου 6 σχετικά µε την «επιτροπολογία». Ο αρχικός βασικός κανονισµός καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συµβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας κωδικοποίησης. Με την κωδικοποίηση συγκεντρώνονται σε µια ενιαία νοµική πράξη όλες οι διατάξεις της βασικής πράξης και οι µετέπειτα τροποποιήσεις της, διαγράφονται οι παρωχηµένες διατάξεις και εναρµονίζεται η χρησιµοποιούµενη ορολογία, και εποµένως η νοµοθεσία καθίσταται πιο προσιτή και διαφανής. Ο εκτελεστικός κανονισµός (κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής) τροποποιήθηκε άπαξ κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 656/2004 της Επιτροπής 7 αντικατέστησε το υπόδειγµα της τυποποιηµένης άδειας εξαγωγής στο Παράρτηµα I ώστε αυτό να είναι σύµφωνο µε τον τύπο-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τα εµπορικά έγγραφα 8 και προσέθεσε επεξηγηµατικές σηµειώσεις για την οµοιόµορφη και ορθή σύνταξή του. Προέβλεψε επίσης τη δυνατότητα των κρατών µελών να καταρτίζουν το έντυπο µε ηλεκτρονικά µέσα Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/2001 του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (ΕΕ L 137 της , σ. 10). Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την προσαρµογή µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών µε τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις του Συµβουλίου που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής (ειδική πλειοψηφία) (ΕΕ L 122 της , σ. 1). Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της , σ. 23). Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 656/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 περί διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συµβουλίου σχετικά µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών (ΕΕ L 104 της , σ. 50). Τύπος-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τα εµπορικά έγγραφα, Νέα Υόρκη και Γενεύη, 2002 (ECE/TRADE/270). EL 4 EL

6 Ο εκτελεστικός κανονισµός µπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείµενο κωδικοποίησης. Επί του παρόντος τελεί υπό εξέλιξη η σχετική διαδικασία ηµοσίευση πληροφοριών στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ο πιο πρόσφατος κατάλογος των αρχών που είναι αρµόδιες για την έκδοση αδειών εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του , σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού. Ο πιο πρόσφατος κατάλογος των τελωνειακών αρχών που είναι αρµόδιες για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που αφορούν την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του , σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού Συνεδριάσεις της επιτροπής Η συµβουλευτική επιτροπή εξαγωγής και επιστροφής πολιτιστικών αγαθών πραγµατοποίησε οκτώ συνεδριάσεις κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η επιτροπή αυτή εξετάζει επίσης θέµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνοµα αποµακρυνθεί από το έδαφος κράτους µέλους ιεθνές πλαίσιο Επικύρωση των Συµβάσεων UNESCO και UNIDROIT Ο αριθµός των επικυρώσεων κατά την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκε, ωστόσο µόνο 22 κράτη µέλη έχουν επικυρώσει τη σύµβαση UNESCO του και 12 τη σύµβαση UNIDROIT 13 του Υπόδειγµα πιστοποιητικού εξαγωγών ΠΟΕ/UNESCO Το 2005 ο ΠΟΕ και η UNESCO ανέπτυξαν από κοινού το υπόδειγµα πιστοποιητικού εξαγωγών ΠΟΕ-UNESCO για τα πολιτιστικά αγαθά µε σκοπό την εναρµόνιση της ποικιλοµορφίας των υφισταµένων πιστοποιητικών εξαγωγής σε όλο τον κόσµο µε στόχο να διευκολυνθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι και να καταστεί δυνατός ο εντοπισµός πλαστών εγγράφων. Το προτεινόµενο πιστοποιητικό βασίζεται στο υπόδειγµα της τυποποιηµένης άδειας εξαγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ C 164 της , σ. 6. ΕΕ C 134 της , σ. 9. Οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, σχετικά µε την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνοµα αποµακρυνθεί από το έδαφος κράτους µέλους (ΕΕ L 74 της , σ. 74). Σύµβαση της UNESCO σχετικά µε τα µέτρα απαγόρευσης και παρεµπόδισης της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας, Παρίσι, 14 Νοεµβρίου 1970, την οποία έχουν επικυρώσει τα εξής κράτη µέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική ηµοκρατία, ανία, Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Σλοβακική ηµοκρατία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµβαση UNIDROIT σχετικά µε τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά, Ρώµη, 24 Ιουνίου 1995, που την έχουν επικυρώσει τα εξής κράτη µέλη ανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία. EL 5 EL

7 2.5. Ευρωπαϊκό πλαίσιο Το σύστηµα το οποίο θεσπίζεται σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας έκθεσης, συµπληρώνει άλλα µέσα και πρωτοβουλίες µε στόχο την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή εξέδωσε τρεις εκθέσεις για την εφαρµογή της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου 14, το 2000, 2005 και Συµπέρασµα της τελευταίας έκθεσης είναι ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο αναθεώρησης της οδηγίας. Η Επιτροπή συνέστησε προς τούτο οµάδα εργασίας ad hoc στο πλαίσιο της επιτροπής για την εξαγωγή και την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, µε σκοπό να εντοπιστούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή της οδηγίας και να προταθούν λύσεις. Ο οµάδα εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει τη θητεία της και τα πορίσµατά της θα υποβληθούν στην επιτροπή το εδοµένου ότι το Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας είναι το ίδιο µε το Παράρτηµα Ι του βασικού κανονισµού, απόφαση για τροποποίηση της οδηγίας ενδέχεται να έχει άµεσες συνέπειες για τον κανονισµό. Μια οµάδα εργασίας για την κινητικότητα των συλλογών ιδρύθηκε από το Συµβούλιο στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών του Συµβουλίου στον πολιτιστικό τοµέα ( ), στο πλαίσιο της εφαρµογής της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισµό 16. Η οµάδα ενέκρινε την τελική της έκθεση τον Ιούνιο του Με βάση το έργο αυτής της οµάδας και στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών στον πολιτιστικό τοµέα , µια νέα οµάδα εργασίας θα εξετάσει τους τρόπους και τα µέσα για την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης και λήψης δανείων µε έµφαση στα καθεστώτα κρατικών αποζηµιώσεων. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Νοεµβρίου 2008 υπογραµµίζουν την ανάγκη πρόληψης και καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει αναθέσει σύµβαση για την εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την πρόληψη και την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Βλ. ανωτέρω σηµ. 11. COM(2000)325 της (βλ. ανωτέρω σηµ. 3), COM(2005)675 της και COM(2009)408 της Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 16 ης Νοεµβρίου 2007, σχετικά µε µια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισµό (ΕΕ C 287 της , σ. 1). Τελική έκθεση και συστάσεις προς την επιτροπή πολιτιστικών υποθέσεων σχετικά µε τη βελτίωση των µέσων για την αύξηση της κινητικότητας των συλλογών, ΑΜΣ οµάδα εµπειρογνωµόνων για την κινητικότητα των συλλογών, Ιούνιος Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών των συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, σχετικά µε το πρόγραµµα εργασιών στον πολιτιστικό τοµέα (ΕΕ C 325 της , σ. 1). EL 6 EL

8 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Στατιστικά δεδοµένα των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή Χρήση της τυποποιηµένης άδειας εξαγωγής που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισµού Κατά κανόνα απαιτείται τυποποιηµένη άδεια εξαγωγής για κάθε εξαγωγή που καλύπτεται από τον βασικό κανονισµό. Στο Παράρτηµα 1 αναφέρεται γενικά ο αριθµός τυποποιηµένων αδειών εξαγωγής που εκδίδουν τα κράτη µέλη. Στο Παράρτηµα 2 εµφαίνεται πώς εξελίχθηκε, κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο αριθµός των αδειών που εκδόθηκαν, από την ΕΕ των 15 (2003) στην ΕΕ των 27 (2010). Επίσης εµφαίνεται το µερίδιο που καταλαµβάνει κάθε κράτος µέλος στο σύνολο των αδειών που εκδόθηκαν. Από τα αριθµητικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι οι εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται κατά κύριο λόγο από τρία κράτη µέλη, µε πρώτο στη σειρά το ΗΒ, µε µέσο όρο 45% για την περίοδο , ακολουθούµενο από την Ιταλία (περίπου 26%) και τη Γαλλία (περίπου 15%). Μετά τη διεύρυνση της 1 ης Μαΐου 2004, µόνο το 1% του συνόλου των αδειών εξαγωγής εκδόθηκε από τα νέα κράτη µέλη. Εξ αυτών, το 46% εκδόθηκε από την Τσεχική ηµοκρατία, η οποία είναι η µόνη χώρα που δήλωσε σηµαντικό αριθµό έκδοσης αδειών που εκδόθηκαν. Ο συνολικός αριθµός τυποποιηµένων αδειών εξαγωγής που εκδόθηκαν, αυξήθηκε από το 2000, σε το 2007 (+ 34%), ενώ στη συνέχεια µειώθηκε σε το εδοµένου ότι ο αριθµός των τυποποιηµένων αδειών εξαγωγής που εξέδωσαν τα νέα κράτη µέλη είναι πολύ χαµηλός, η παρατηρούµενη αύξηση δεν µπορεί να αποδοθεί στη διεύρυνση Χρήση της ειδικής ανοικτής άδειας που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού Η ειδική ανοικτή άδεια καλύπτει την επαναλαµβανόµενη προσωρινή εξαγωγή συγκεκριµένου πολιτιστικού αγαθού από συγκεκριµένο πρόσωπο ή οργανισµό. Στο Παράρτηµα 3 αναφέρεται γενικά ο αριθµός ειδικών ανοικτών αδειών που κυκλοφορούσαν στα κράτη µέλη. Από τα αριθµητικά στοιχεία φαίνεται ότι µόνο επτά κράτη µέλη (Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία και Ηνωµένο Βασίλειο) έκαναν χρήση της άδειας του τύπου αυτού, ενώ η Πολωνία ήταν σαφώς ο µεγαλύτερος χρήστης. Στο Παράρτηµα 4 εµφαίνεται ο αριθµός των προσώπων ή οργανισµών που ήταν κάτοχοι ειδικής ανοικτής άδειας Χρήση της γενικής ανοικτής άδειας που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισµού Η γενική ανοικτή άδεια καλύπτει οιανδήποτε προσωρινή εξαγωγή οιουδήποτε πολιτιστικού αγαθού από αυτά που αποτελούν τµήµα της µόνιµης συλλογής ενός EL 7 EL

9 µουσείου ή άλλου ιδρύµατος. Στο Παράρτηµα 5 αναφέρεται γενικά ο αριθµός γενικών ανοικτών αδειών που κυκλοφορούν στα κράτη µέλη. Από τα αριθµητικά στοιχεία προκύπτει ότι οκτώ µόνο κράτη µέλη (Βουλγαρία, Γερµανία, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία) έχουν κάνει χρήση της άδειας αυτού του είδους. Οι ειδικές και γενικές ανοικτές άδειες χρησιµοποιούνται σε λίγα µόνο κράτη µέλη, ωστόσο αυτά τα κράτη µέλη αναφέρουν ότι αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό µέσο διαχείρισης και ελέγχου των εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών Μη αποδοχή απλών αδειών Επισκόπηση του αριθµού των αιτήσεων χορήγησης αδείας που απορρίφθηκαν από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 6. Οι κύριοι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων ήταν οι εξής: i) η προσκόµιση µη πλήρων αιτήσεων, ii) διαπίστωση ότι το προς εξαγωγή αντικείµενο αποτελούσε εθνικό θησαυρό στο εν λόγω κράτος µέλος. Το ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων χορήγησης αδείας για το σύνολο της Ένωσης είναι πολύ χαµηλό και αντιστοιχεί στο 0,3% του συνόλου των αδειών που εκδόθηκαν Αποστολές που διαπιστώθηκαν µη σύµφωνες µε τους κανόνες Στο Παράρτηµα 7 εµφαίνεται ο αριθµός των αποστολών που διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σύµφωνες µε τους εφαρµοστέους κανόνες. Τα κράτη µέλη ανέφεραν συνολικά 473 περιπτώσεις µέσα στην δεκαετία, αριθµός ιδιαίτερα χαµηλός συγκρινόµενος µε τον συνολικό αριθµό αδειών που εκδόθηκαν. Μερικά κράτη µέλη ανέφεραν ότι οι µη σύµφωνες µε τους κανόνες αποστολές εν γένει εντοπίστηκαν από τις τελωνειακές αρχές τους. Ανάλογα µε την περίπτωση και την εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία, δόθηκε συνέχεια από τις αρµόδιες αρχές ή τους εισαγγελείς. Σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν δυνατό να διευθετηθεί το θέµα µε την έκδοση αναδροµικής άδειας εξαγωγής Στρατηγική ελέγχου των τελωνειακών αρχών Μεγάλος αριθµός κρατών µελών αναφέρει ότι η προστασία πολιτιστικών αγαθών αποτελεί σηµαντική πτυχή της πολιτικής τους και για τον λόγο αυτό οι τελωνειακές αρχές τους είναι ειδικά εκπαιδευµένες να εντοπίζουν τις περιπτώσεις πιθανών παράνοµων εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών. Τα κράτη µέλη αναφέρουν ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες τους κάνουν χρήση της διαχείρισης κινδύνου για την επιλογή των αποστολών που θα ελεγχθούν κατά την εξαγωγή. Αναφέρουν ότι σε αποστολές «υψηλού κινδύνου» εφαρµόζουν αυξηµένα ποσοστά ελέγχου. Ορισµένα κράτη µέλη αναφέρουν ότι στόχος τους είναι ιδιαίτερα οι ταξιδιώτες. EL 8 EL

10 3.3. Περιορισµός αρµόδιων τελωνειακών αρχών Βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίσουν τον αριθµό των τελωνείων που είναι αρµόδια για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών. Εννέα κράτη µέλη (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ηνωµένο Βασίλειο) έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής. Εν γένει κρίνεται ότι πρέπει να γίνονται αποτελεσµατικότεροι έλεγχοι καθώς και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία µε µουσεία και µε άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα που βρίσκονται κοντά στα καθορισµένα τελωνεία ιοικητική συνεργασία Τα περισσότερα κράτη µέλη αναφέρουν την καλή συνεργασία µεταξύ των διαφόρων εµπλεκόµενων αρχών (αρχές αδειοδότησης, τελωνεία, αστυνοµία) σε εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε τακτικές συναντήσεις καθώς και κοινές δραστηριότητες κατάρτισης. Σε ορισµένα κράτη µέλη η συνεργασία οργανώνεται µε βάση µνηµόνια συµφωνίας ή ανάλογες ρυθµίσεις µεταξύ των σχετικών αρχών. Η Ιταλία ανέφερε ότι οι αρχές αδειοδότησης συνδέονται άµεσα µε την Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, αστυνοµική µονάδα ειδικευµένη στα πολιτιστικά αγαθά. Ορισµένα κράτη µέλη ανέφεραν ότι είναι ανεπαρκές το επίπεδο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Το 2003 συµφωνήθηκαν κατευθυντήριες γραµµές για διοικητική συνεργασία, ως αποτέλεσµα των εργασιών στο πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά µε την εξαγωγή και την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Ωστόσο απεδείχθη ότι ήταν δύσκολη η επικαιροποίηση αυτού του εργαλείου εργασίας. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει συνεργασία στην οποία συµµετέχουν φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (EUROPOL) και ο ιεθνής Οργανισµός Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας (INTERPOL) Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών συστηµάτων Στα περισσότερα κράτη µέλη εξακολουθεί να µην είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για άδεια εξαγωγής σε ηλεκτρονική µορφή. Ακόµη και στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιµο το ηλεκτρονικό έντυπο, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη µορφή. Ορισµένα κράτη µέλη δήλωσαν ότι αναπτύσσουν ηλεκτρονικά συστήµατα που καθιστούν δυνατή την υποβολή αιτήσεων καθώς και την έκδοση αδειών εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών Προτάσεις των κρατών µελών Τροποποίηση των κατώτατων ορίων για ορισµένες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών Το άρθρο 10 του βασικού κανονισµού προβλέπει τη δυνατότητα επικαιροποίησης των ποσών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, ανάλογα µε τους οικονοµικούς και νοµισµατικούς δείκτες. EL 9 EL

11 Από τις συζητήσεις στο πλαίσιο της επιτροπής εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών προέκυψε ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία κρατών µελών υπέρ µιας µεταβολής των υφιστάµενων κατώτατων ορίων, εποµένως η Επιτροπή δεν προβλέπει το ενδεχόµενο υποβολής πρότασης για επικαιροποίηση Εργαλεία για την εξασφάλιση γρήγορης ανταλλαγής πληροφοριών Κάποια κράτη µέλη εξέφρασαν την άποψη ότι θα µπορούσε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών και της Επιτροπής και ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε επικαιροποιηµένα στοιχεία επαφής µέσω εργαλείου στο ιαδίκτυο. Απαντώντας σε αυτές τις προτάσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να δηµιουργήσει µια ειδική Οµάδα Ενδιαφέροντος για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο του CIRCA. Πρόκειται για ένα εργαλείο εξωδικτύου, συντονισµένου µε τις ανάγκες των δηµόσιων διοικήσεων, που παρέχει έναν ιδιωτικό χώρο στο ιαδίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων, καθώς και άλλες λειτουργίες. Στον χώρο αυτό δηµιουργήθηκε τµήµα στο οποίο περιέχονται στοιχεία επαφής των εθνικών αρχών. Ωστόσο απεδείχθη ότι ήταν δύσκολη η επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κράτη µέλη δεν δηλώνουν σοβαρά προβλήµατα στην καθηµερινή εφαρµογή των διατάξεων του βασικού κανονισµού και του εκτελεστικού του κανονισµού. Φαίνεται ότι το σύστηµα που θεσπίστηκε το 1993 για τον έλεγχο των εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών µελών, όµως σε πολύ διαφορετικό βαθµό. Η λειτουργία του συστήµατος θα µπορούσε να βελτιωθεί µε την ανάπτυξη µηχανισµών για στενότερη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και µε την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που θα µπορούσαν να έχουν σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας έκθεσης. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα συµπεράσµατα της µελέτης για την παράνοµη διακίνηση, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2.5. Όταν µε τις πρωτοβουλίες αυτές διαπιστωθεί ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις του συστήµατος, η Επιτροπή θα είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει το ζήτηµα. * * * Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να λάβουν γνώση της παρούσας έκθεσης. EL 10 EL

12 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ EL 11 EL

13 5.1. Παράρτηµα 1: Τυποποιηµένες άδειες εξαγωγής 19 Έτος BE α/α α/α BG CZ DK α/α α/α DE EE IE EL ES α/α α/α FR IT CY LV LT LU α/α α/α HU α/α α/α MT NL AT PL PT RO SI α/α α/α SK FI SE UK Σύνολο Μικρές διαφορές σε αυτά τα στοιχεία µπορεί να προκύψουν για τα κράτη µέλη που ανέφεραν στατιστικά τους στοιχεία ανά κατηγορία, καθώς µία άδεια θα µπορούσε να αφορά περισσότερες από µία κατηγορίες. EL 12 EL

14 Τυποποιηµένες άδειες εξαγωγής EL 13 EL

15 5.2. Παράρτηµα 2: Τυποποιηµένες άδειες εξαγωγής εξέλιξη Τυποποιηµένες άδειες εξαγωγής 2003 Λοιπά: 1,05% DE: 1,29% ES: 7,06% UK: 44,30% FR: 17,91% Λοιπά DE ES FR IT NL AT PT UK PT: 1,91% AT: 2,17% NL: 1,45% IT: 22,86% Τυποποιηµένες άδειες εξαγωγής 2010 Λοιπά: 1,19% DE: 4,05% FR: 13,74% UK: 41,05% PT: 1,66% AT: 3,33% NL: 1,04% IT: 33,93% Λοιπά DE FR IT NL AT PT UK EL 14 EL

16 5.3. Παράρτηµα 3: Ειδικές ανοικτές άδειες Έτος BE α/α α/α BG CZ DK α/α α/α DE EE IE EL ES α/α α/α FR IT CY LV LT LU α/α α/α HU α/α α/α MT NL AT PL PT RO SI α/α α/α SK FI SE UK Σύνολο EL 15 EL

17 Ειδικές ανοικτές άδειες Σύνολο EL 16 EL

18 5.4. Παράρτηµα 4: Πρόσωπα/Οργανώσεις κάτοχοι ειδικών ανοικτών αδειών Έτος BE α/α α/α BG CZ DK α/α α/α DE EE IE EL ES α/α α/α FR IT CY LV LT LU α/α α/α HU α/α α/α MT NL AT PL PT RO SI α/α α/α SK FI SE UK Σύνολο EL 17 EL

19 5.5. Παράρτηµα 5: Γενικές ανοικτές άδειες Έτος BE α/α α/α BG CZ DK α/α α/α DE EE IE EL ES α/α α/α FR IT CY LV LT LU α/α α/α HU α/α α/α MT NL AT PL PT RO SI α/α α/α SK FI SE UK Σύνολο EL 18 EL

20 Γενικές ανοικτές άδειες Σύνολο EL 19 EL

21 5.6. Παράρτηµα 6: Μη αποδεκτές άδειες εξαγωγής Έτος BE α/α α/α BG CZ DK α/α α/α DE EE IE EL ES α/α α/α FR IT α/α α/α α/α α/α α/α CY LV LT LU α/α α/α HU α/α α/α MT NL AT PL PT RO SI α/α α/α SK FI SE UK Σύνολο EL 20 EL

22 Μη αποδεκτές άδειες εξαγωγής Σύνολο EL 21 EL

23 5.7. Παράρτηµα 7: Μη σύµφωνες αποστολές Έτος BE α/α α/α BG CZ DK α/α α/α DE EE IE EL ES α/α α/α FR IT CY LV LT LU α/α α/α HU α/α α/α MT NL AT PL PT RO SI α/α α/α SK FI SE UK Σύνολο EL 22 EL

24 Μη σύµφωνες αποστολές Σύνολο EL 23 EL

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2015 COM(2015) 144 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ όσον αφορά την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης

Αριθ. διεθνούς καταχώρισης Τελευταία επικαιροποίηση: 03/2016 Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου (όχι περισσότεροι 20 χαρακτήρες) Mod.011 Αιτών Επωνυμία νομικής οντότητας ή ονοματεπώνυμο Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2013 COM(2013) 310 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τέταρτη έκθεση για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Οι Ευρωπαίοι το 2016: Αντιλήψεις και προσδοκίες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Κατάσταση στην Κύπρο γενικός πληθυσμός (15-64 ετών) % του φύλου Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 127 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ που χρησιμοποιούνται για τις οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογούμενου Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ Ανδρέας Τσουρουφλής Η Σύμβαση Διαιτησίας Σύμβαση της 23.7.1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 313 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2015 COM(2015) 563 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ L 322/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.12.2009 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση των μέτρων εφαρμογής της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (Σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Συνοπτική παρουσίαση Ειδικό ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρές παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Συντάκτης: Jacques Nancy,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2014 COM(2014) 551 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.8.2012 COM(2012) 448 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα