ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ"

Transcript

1 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες Παναγιώηες, Μήηζιοσ Γλσκερία 9:00 9:30 Δγγξαθέο Έλαξμε 9:30 10:00 Υαηξεηηζκνί ΑΙΘΟΤΑ Α 10:00 10:15 Μήηζηνπ Γιπθεξία,Νεπξνςπρνινγίαο Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ θαη Γηαηαξαρώλ Γξαθήο ηνπ ηκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Φπρνζεξαπεύηξηα Gestalt ΣξαπκαηνζεξαπεύηξηαEMDR - πγγξαθέαο πξ. ρνιηθή ύκβνπινο Π.Δ. Θέκα: «Φπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή - πκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα θαη άγρνο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο Γπζιεμία». 10:15-10:30 Σαλόο Ζιίαο, Φπζηθόο, M.Sc., M.Ed. Θέκα: «Αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο Νέσλ Σερλνινγηώλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ έξγνπ θαη θαηαγξαθή εληππώζεσλ από ηελ ρξήζε ηνπ myschool ζηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε». 10:30-10:45 Σδεξάρνγινπ Καηζαξνύ Θενδώξα, Κιηληθή Φπρνιόγνο Δηδ. Γξακαηνζεξαπεία. Φσηνπνύινπ Εσή, Μνπζηθνιόγνο Δηδηθή Παηδαγσγόο Θέκα: «Δθπαίδεπζε Μεηθηώλ Οκάδσλ (Σππηθήο θαη Με ηππηθήο πκπεξηθνξάο) Νεπηαθήο θαη ρνιηθήο ειηθίαο κέζα από ηε Μνπζηθή θαη ηελ Γξακαηνζεξαπεία». 10:45-11:00 Xύηα Υξηζηίλα,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Ιζηνξηθή αλαδξνκή - Η εμέιημε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε». 11:00-11:10 Καξθαιέηζνο εξαθείκ, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γάζθαινο Θέκα: «Έληαμε καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθό ζρνιείν».

2 11:10-11:20 Μαξγαξίηε Ισάλλα, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Οξηζκόο πκπηώκαηα Γηάγλσζε - Αληηκεηώπηζε». 11:20-11:30 Παζρνπνύινπ Παλαγηώηα, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο σθέιεηεο θαη πεξηνξηζκνί» 11:30-11:45 νπκκά Μαξία, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Καιιηέξγεηα Φσλνινγηθήο επίγλσζεο». Θέκα: «Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθνπνίεζε παηδηώλ κε ζύλδξνκν ΑSPERGER». 11:45-12:00 Γάθηπια ηπιηαλή, Φπρνιόγνο εθπ. Φπρνζεξαπεύηξηα Gestalt Νηθνιατδνπ Άλλα, Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο, Φηιόινγνο Θέκα: «Οη κεραληζκνί κάζεζεο ηεο νξζήο - γξαθήο ζην παηδί κε δπζιεμία» 12:00-12:15 Γηάιεηκκα Καθέο 12:00-14:00 ΣΙΜΖΣΙΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΟΣΙΜΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖΑΥΑΛΟ ΙΩΑΝΝΖ Υαηξεηηζκόο από ην Φηιληίζε Παλαγηώηε (Α Αληηπξόεδξν ηεο Δ.Δ.Φ., Καζεγεηή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο). Υαηξεηηζκόο από Ισαλλίδε Γεκήηξε (Πξόεδξν ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Δ.Δ.Φ. ζηε Λάξηζα, Καζεγεηή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο). Υαηξεηηζκόο από ηνλ Καινγηάλλε Απόζηνιν (Νενεθιεγέληα Γήκαξρν Λάξηζαο) Υαηξεηηζκόο από ηνλ Γαξνπθαιηά Γεώξγην (Γξακκαηέα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Φπζηθό ΡΗ). Υαηξεηηζκόοαπό ηνλ Μπηιιίλε Υαξάιακπν (Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο) Υαηξεηηζκόο από ηνλ Γεξνγηάλλε Βαζίιε (Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο, Γεληθό γξακκαηέα e-σδδ ) Παξνπζίαζε ηνπ Κ. άραινπ από ηνλ Σαλό Ηιία (Καζεγεηή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Φπζηθό ΡΗ, M.Ed.) Απνλνκή ηηκεηηθήο πιαθέηαο Οκηιία Σηκώκελνπ: άραινο Ισάλλεο ΑΙΘΟΤΑ Β Μαλάκος ηαμάηες, Καψούρας Γεώργιος, Σζιόπας Σάζος 12:15-12:30 Καιηζνγηάλλε Αλαζηαζία, Δθπαηδεπηηθόο, Καζεγήηξηα Αγγιηθώλ Αγγεινπζνπνύινπ Βάγηα, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γαζθάια Θέκα: «Τπνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 12:30-12:40 Γηαλλαθνπνύινπ Βαζηιηθή, Φηιόινγνο θαη Γπκλάζηξηα Θέκα: «Μαζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δθπαηδεύνληαο ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε» 12:40-12:50 Mίδηνο Γεκήηξηνο, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γπκλαζηήο Θέκα:«Έληαμε παηδηώλ κε αλαπεξία ζηελ Φπζηθή Αγσγή»

3 12:50-13:00 Καηζαξά Γέζπνηλα, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Η αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο κε ηδηαίηεξεο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηαιέληα». 13:00-13:10 Βαξζάκε Αζελά, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γαζθάια Θέκα: «ηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη δεμηόηεηεο κειέηεο καζεηώλ κε ΓΔΠΤ» 13:10-13:20 ηαπξνπιάθε Μαξία, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα:«Η δηεξεύλεζε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηε δπζιεμία». 13:20-13:30 Κσζηνπνύινπ Ισάλλα,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Κνηλσληνιόγνο Νάθνπ Μαξία,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα:«Ννεηηθή πζηέξεζε θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 13:30-13:40 Γθξέθνπ Αξεηή, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Δλαιιαθηηθή εθπαίδεπζε(sandsschool)» 13:40-14:00 Γθξέθνπ Υξπζνύια,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Οινήκεξα ζρνιεία» Θέκα: «Δλζσκάησζε ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ ζηα ζρνιεία ηεο Δπξώπεο» 14:00 15:00 Γηάιεηκκα Διαθξύ γεύκα ΑΙΘΟΤΑ Α Σανός Ηλίας, Ορθανάκες ηέλιος, Χαηδεκσριάκοσ Νίκε 15:00-15:15 Γάθηπιαο Κσλζηαληίλνο, Πηπρηνύρνο Γεσπιεξνθνξηθήο, εμεηδίθεπζε Δηδηθή Αγσγή Δζλ. Καπνδηζηξηαθό Παλ.Αζελώλ, Μέινο ΔΦΤΚΔ, Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Δηδηθήο Αγσγήο, Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Θέκα: «Ο ξόινο ησλ ππνινγηζηώλ σο κέζν αληηκεηώπηζεο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ Γπζιεμίαο» 15:15-15:30 Καδνιέα ηαπξνύια, Δθπαηδεπηηθόο Θέκα:«Παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ. ηάζεηο θαη ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ ρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ, από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο» 15:30-15:40 Υαηδεδεκεηξηάδνπ Δπαλζία, Οηθνλνκνιόγνο Θέκα:«Γηαηαξαρή Διιεηκαηηθήο Πξνζνρήο Τπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠ-Τ)» 15:40 15:50 Γάιινπ Παξαζθεπή,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια. Θέκα:«Παηδηά κε ζύλδξνκν DOWN θαη γεληθό ζρνιείν 15:50-16:00 Σδηγθνύξα Ισάλλα,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Φσλνινγηθή επίγλσζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε»

4 16:00 16:10 Αλδξενπνύινπ Υξπζάλζε, Δθπαηδεπηηθόο Φπζηθήο Αγσγήο Θέκα:«Μειέηε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ». 16:10-16:20 Φσηίνπ Αγγειηθή, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Θέκα:«πλαηζζήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ βηώλνπλ νη γνλείο θαη ηα αδέξθηα παηδηώλ κε Asperger». 16:20-16:30 Βιάρνο Όκεξνο, Δθπαηδεπηηθόο Φπζηθήο Αγσγήο Θέκα: «Η έιιεηςε ςπρνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ σο αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή θαη νη επηπηώζεηο ζηελ θαζεκεξηλή θαη ζρνιηθή δσή ησλ παηδηώλ». 16:30-16:40 θήθαοαλδξέαο, Δθπαηδεπηηθόο Θέκα: «Γηαηαξαρή ειιεηκαηηθήο πξνζνρήο -ππεξθηλεηηθόηεηα». 16:40-16:50 Σδάλα Eπζπκία, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Γπζιεμία-Γπζαξηζκεζία» 16:50-17:00 Καθαιέηξε Αηθαηεξίλε,Δθπαηδεπηηθόο Θέκα:«Πνιηηηζκηθόο πινπξαιηζκόο ζηε κεηαλεσηεξηθή εθπαίδεπζε: Κνηλόηεηεο κάζεζεο σο ζέζε ζην Έλα ρνιείν γηα Όινπο» 17:00 17:15 Γηάιεηκκα Ιωαννίδες Δεμήηρες, Σανός Ηλίας,Χαηδεκσριάκοσ Νίκε 17:15-17:30 Νηίλα Αθεληία, Δθπαηδεπηηθόο Φηιόινγνο, Γθαλα Διεπζεξία, Δθπαηδεπηηθόο Φηιόινγνο, Αιεμαλδξή Μαξία, Δθπαηδεπηηθόο Φηιόινγνο, Καξαγθηώδε Αλαζηαζία, Δθπαηδεπηηθόο Φηιόινγνο Θέκα:«Γπζιεμία θαη άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο». 17:30-17:40 Κνθθηλνζαλνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Θέκα:«Η δπζθνιία κε ηηο ιέμεηο. Μηα αλαζθόπεζε ζην ηώξα θαη ζην αύξην». 17:40-17:50 Μάλνο Θεόδσξνο,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαοΔθπαίδεπζεο, Φηιόινγνο Θέκα:«Τπεξθηλεηηθόηεηα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». 17:50-18:00 Μνιαζηώηε Κπξηαθή, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαοΔθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Γπζαξηζκεζία-πκπησκαηνινγία θαη Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο» 18:00-18:10 Καξαηάζηνπ Αγγειηθή, Δθπαηδεπηηθόο Θέκα:«Η επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ζηα ζπκπηώκαηα ηεο δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξδξαζηεξηόηεηαο». 18:10-18:20 ΣζαηζαξώλεΑγνξή, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα:«Παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε (Π.Δ.Α)» 18:20-18:30 Αξβαλίηε Κσλζηαληία, Γεσπόλνο Θέκα: «Παηδηά κε απηηζκό»

5 18:30-18:40 Βνύδα Βαζηιηθή,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Υαξηζκαηηθά παηδηά: πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ» 18:40-18:50 ηακαηίνπ Μαξία, Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα» 18:50-19:00 Παπιίηζαο Δπζύκηνο, ΔθπαηδεπηηθόοΒ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φπζηθόο Θέκα:«πκπεξιεπηηθή εθπαίδεπζε εκπόδηα θαη δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» 19:00-19:10 Αγνξαζηνύ Καιιηόπε, Φνηηήηξηα Θέκα:«Σν παηρλίδη θαη ε λνεηηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπ αμία» 19:10-19:20 Καπνπληδή Διέλε, Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Έξεπλα ζε παηδηά καζεζηαθέο δπζθνιίεο ειηθίαο από 6-15 εηώλ». 19:20-19:30 Κνθθηλνζαλνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Καζεγήηξηα Βηνινγίαο ζηε Β\ζκηα Δθπαίδεπζε Θέκα:«Αλίρλεπζε εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζε παηδηά Γπκλαζίνπ» 19:30-19:40 Καξαγθηώδε Αλαζηαζία,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα:«Γπζιεμία θαη άιιεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο» 19:40-19:50 Παπαζαλαζίνπ Βαζηιηθή,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Μειέηε γηα ηε δπζθνιία ζηελ νξζνγξαθία (δπζνξζνγξαθία) 19:50-20:00 Κνπηζηαλάο Νηθόιανο, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γάζθαινο Θέκα: «Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ» ΚΤΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες, Σζιόπας Σάζος, Κολοβού ηασρούλα 9:30-9:45 ηύια Γέζπνηλα, ΦηιόινγνοΒ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Τπνςήθηα Γηδάθησξ ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Μηραινπνύινπ Αηθαηεξίλε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζην Παηδαγσγηθόηκήκα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεοηνππαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Θέκα: «Αξαρλνγξάκκαηα ή ελλνηνινγηθνί ράξηεο, έλα ππνβαζκηζκέλν εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο». 9:45 10:00 Kνπθνπηζέινπ Πεξζεθόλε,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γαζθάια. Κίηζηνπ Διέλε,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαοΔθπαίδεπζεο, Γαζθάια Γαζθάια. Σζηινκήηξνο Απόζηνινο,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γάζθαινο. Θέκα: «ρνιηθόο εθθνβηζκόο θαη Φηιαλαγλσζία Η αμηνπνίεζε ηεο σο κέζo αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ». 10:00-10:15 Βαιδνύκα Ιζκήλε, Γαζθάια 1 ν Γεκνηηθό ρνιείν Ν. Ισλίαο, Βόινπ Θέκα:«ρνιηθή εγθαηάιεηςε θαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζ απηή» Θέκα: «Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε Φσλνινγηθήο θαη Φσλεκηθήο ελεκεξόηεηαο»

6 10:15 10:30 Κνινβνύ ηαπξνύια, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο ΚΔ.Γ.Γ.Τ. Κνδάλεο Θέκα: «ηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο ησλ δηεπηζηεκνληθώλ νκάδσλ ζην λέν πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. 10:30-10:45 ΣζηιηώλεΑγνξίηζα, Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Φσθίδα Θέκα: «Μνξθέο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ» 10:45-11:00 Σδαιακνύξα Μαξίλα, MASTER OF ARTS IN TRANSLATION Παλεπηζηεκίνπ SURREY ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο - ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ηνπ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ - BACHELOR OF ARTS IN LANGUAGE STUDIES WITH LINGUISTICS Παλεπηζηεκίνπ BRIGHTON ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Καζεγήηξηα Αγγιηθώλ, Θέκα: «Γπζιεμία θαη έθεβνο» «δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δπζιεμηθνί έθεβνη θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο απηώλ» 11:00-11:10 Κνπξνύκαιε Μαξία, Καζεγήηξηα βηνινγίαο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Θέκα: «Αλίρλεπζε εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζε παηδηά γπκλαζίνπ» 11:10-11:20 αΐηεφξαγθίηζα, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «ΑΡΙΣΔΡΟΥΔΙΡΙΑ Πξνζόλ ή Μεηνλέθηεκα;» 11:20-11:30 Παπαζαλαζίνπ Βαζηιηθή,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Μειέηε γηα ηε Γπζθνιία ηεο Οξζνγξαθίαο (Γπζνξζνγξαθία)» 11:30 11:40 ΜνιαζησηεΚπξηαθε,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα:«Γπζαξηζκεζία-πκπησκαηνινγία θαη Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο» 11:40-11:50 ΜπόληαΘσκνύια,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Η εθπαίδεπζε ησλ θσθώλ ζηελ Διιάδα» 11:50 12:00 Κνύθηα Μαξία-Ζιηάλα,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Μαζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο». 12:00-12:15 Γηάιεηκκα Καθέο Κούηρας ηέθανος, Ιωαννίδες Δεμήηρες, Καψούρας Γεώργιος 12:15 12:40 Κνύηξαο ηέθαλνο, Γξ. Δηδηθήο Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Δ.Ρ.Δ.Θ.Α. Θέκα: «Παηδηθή θαηάζιηςε: Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ» 12:40-12:50 Υαξαιακπίδνπ Καιιηόπε,Eθπαηδεπηηθόο Θέκα: «πκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε - ρνιηθή ζπκβνπιεπηηθή» 12:50-13:00 ΥαηδεδεκεηξηάδνπΠαλαγηώηα, Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαοΔθπαίδεπζεο, Φηιόινγνο Θέκα:«Γηαηαξαρέο άγρνπο ζηελ παηδηθή ειηθία» 13:00-13:10 Κακπά ππξηδνύια, Δθπαηδεπηηθόο (ΠΔ12.03) ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ νθάδσλ Θέκα:«Καηαπνιέκεζε ηεο ξαηζηζηηθήο αληίιεςεο ελαληίνλ καζεηώλ ξνκά θαη πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο ζε κεηθηέο νκάδεο καζεηώλ γπκλαζίνπ»

7 13:10-13:20 Σζηνύηζνπ Καιιηζζέλε, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Αλεπηζύκεηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη πξόιεςε απηώλ» 13:20-13:30 θνύξα Αλδξηαλή, Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο καζεηώλ κε δπζιεμία» 13:30 13:40 Παπαζαλαζίνπ Αιίθε, Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο A/ζκηαοΔθπαίδεπζεο Θέκα:«Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο: νξηζκόο-αίηηα-ζπλέπεηεο-ηξόπνη αληηκεηώπηζεο - CyberBullying» 13:40 13:50 Λνπινύδε Γεσξγία, Δθπαηδεπηηθόο A/ζκηαο (ΠΔ70) κε εμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή Θέκα: «Η κειέηε ηεο αξηζηεξνρεηξίαο ζε καζεηέο κε δπζιεμία κε ηε ρξήζε ηνπ EdinburghHandednessInventoryTest» 13:50-14:00 Παπαζαλαζίνπ Βαζηιηθή,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Μειέηε γηα ηε δπζθνιία ζηελ νξζνγξαθία (δπζνξζνγξαθία) 14:00 14:30 Γηάιεηκκα Χαηδεκσριάκοσ Νίκε,Κούηρας ηέθανος 14:30 14:40 Γθαξαγθνπλνπνύινπ Μαξία, Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή Θέκα: «Η δηεξεύλεζε ηεο δπζιεμίαο θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ» 14:40-14:50 Κνπινπςνύδε Βαζηιηθή,Φπρνιόγνο Α.Π.Θ., Δμεηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή Δζληθ. Καπνδηζηξηαθό Παλεπ. Αζελώλ Θέκα:«Η ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε ΓΔΠ- Τ» 14:50-15:00 Μάληδαξε ηπιηαλή,δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Η δηαρείξηζε ησλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ πνπ εκθαλίδεη ε δπζιεμία ζηνπο εθήβνπο» 15:00-15:15 Καιώηα Ισάλλα, ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Φπρνζεξαπεύηξηα Gestalt, Σξαπκαηνζεξαπεύηξηαemdr Θέκα: «Η Υξόληα Θιίςε ζηηο Οηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ παηδηά κε Αλαπεξία» Θέκα:«Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο- Γπζιεμία θαη πκπεξηθνξηθν-ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο» 15:15-15:30 Παπαλαζηαζίνπ Δηξήλε, Δθπαηδεπηηθόο ηερλνιόγνο πνιηηηθόο κεραληθόο Θέκα: «ηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη δεμηόηεηεο κειέηεο γηα καζεηέο κε ΓΔΠ/Τ» 15:30-15:40 Αιεμαλδξή Μαξία, Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Γπζιεμία θαη άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 15:40-15:50 ηάκνπ Αλδξνλίθε, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Θέκα: «Παηδί θαη ΓΔΠ/Τ»

8 15:50-16:00 Μάθξε Παξαζθεπή, Δθπαηδεπηηθόο,Οηθνλνκνιόγνο Θέκα: «ρνιηθόο εθθνβηζκόο ή bullying» 16:00 16:10 Γηάιεηκκα 16:10-16:20 Μάηε νθία, Καζεγήηξηα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Θέκα: «Παηδηά κε Διιεηκκαηηθή αθνή ζε γεληθή ηάμε» 16:20-16:30 Υαηδεθσλζηαληίλνπ Παζραιίηζα,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Νεπηαγσγόο Θέκα: «Γηεξεύλεζε ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εθήβσλ» 16:30 16:40 ΣζηιηώλεΑγνξίηζα, Δθπαηδεπηηθόο Θέκα: «Μνξθέο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ». 16:40-16:50 θξέθαβαία,δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γαζθάια Θέκα: «Φσλνινγηθή επίγλσζε θαη Γπζιεμία» 16:50-17:00 Γηνιδάζεο ηπιηαλόο,δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γάζθαινο Θέκα: «Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο- Τπεξθηλεηηθόηεηα». 17:00-17:10 Γθαλά Διεπζεξία,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Γπζιεμία θαη άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 17:10-17:20 σηήξεο Μπαιθίδαο,Δθπαηδεπηηθόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Φηιόινγνο Θέκα: «Η δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη νξζνγξαθίαο ζε καζεηέο κε Γπζιεμία». 17:20-17:30 ακαξά Άλλα, Δθπαηδεπηηθόο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Θέκα: «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία θαη ε ζρέζε ηνπο κε δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο». 17:30-17:40 Βεηζίθαο Νηθόιανο, Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Γάζθαινο Θέκα: «Κηλεηηθή αλάπηπμε ζε παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε». 17:40 17:50 Καινγηάλλε Διέλε,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Νεπηαγσγόο Θέκα: «Η δηαδηθαζία ηεο θνριηαθήο εκθύηεπζεο» 17:50-18:00 Μπέζζα Αληηγόλε,Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,Νεπηαγσγόο Θέκα: «Γηαηαξαρέο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο ζπκπεξηθνξάο θαη Γηαγσγήο πκπεξηθνξάο» 18:00-18:15 Παπαλίθνπ Αγλή, Τπεύζπλε Δθπαίδεπζεο ην ΚΓΒΜ Γεζθάηεο Θέκα: «ηξαηεγηθέο γηα ηε δηαηήξεζε πεηζαξρίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε» Δξσηήζεηο πδήηεζε Λήμε ηνπ πλεδξίνπ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα