Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου ΘΕΜΑ 1 : Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2015 προϋπολογισμού ,90 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει ως εξής ΣΧΕΤ: 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και η προμήθεια τροφίμων. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπουργού Εργασίας περί ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. και την αριθμ. Δ30/15437/360/ (ΦΕΚ 431/ τ. ΥΕΘΟΔ) Απόφαση Υπουργού Εργασίας περί αντικατάστασης Προέδρου Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου. 8. Η αρ. 1/2015 (θ.1ο) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου περί έγκρισης του Πρακτικού 1

2 Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 31/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,90 με το ΦΠΑ, για το έτος Το από Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του Επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 31/2014 περί ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ. Με την (8) σχετική πράξη του Δ.Σ. εγκρίθηκε το Πρακτικό Διενέργειας και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 31/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,90 με το ΦΠΑ, για το έτος Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 21η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη. Σύμφωνα με το (9) παραπάνω σχετικό, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συνήλθε για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για εκείνες τις προσφορές καθώς και για τα είδη εκείνα τα οποία έγιναν αποδεκτά σε αυτή τη φάση και κατέθεσε σχετικό Πρακτικό με πίνακες ανά μονάδα-παράρτημα και με στοιχεία που περιλαμβάνουν, στην περίπτωση που κατατέθηκε μία προσφορά, προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία καθώς τον αριθμό του Υποψηφίου και τις προσφερόμενες τιμές άνευ ΦΠΑ ή ποσοστό έκπτωσης. Επίσης για τα είδη για τα οποία δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού η υπηρεσία προέβη σε ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους προμηθευτές και οι προσφορές των καταγράφηκαν από την επιτροπή κατά την διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών: 1. Π ΙΝΑΚΑΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩ Ν Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΩΝ Γ Ι Α ΤΟ Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕ Α ΙΩΑΝΝΙ ΝΩ Ν «Ο ΝΕΟΜΑΡΤ Υ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Κόκα-κόλα 1,5 lit (Νο4) - 1,49 (Νο13) - 1,130 Πορτοκαλάδα 1,5 lit (Νο4) - 1,49 (Νο13) 0,992 Χυμοί ατομικός πορτοκάλι 0,25 lit χωρίς ζάχαρη (Νο2) - 0,35 (Νο4) 0,38 (Νο 13) 0,309 3 Ποτά-κρασί / Οίνος κόκκινος ημίγλυκος συσκ. 5 λίτρων 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Φασόλια ξηρά σε τεμάχιο των 500gr Φασόλια γίγαντες σε κιλά Ρύζι τύπου νυχάκι συσκευασία 500gr Ρύζι barboiled (κίτρινο) συσκευασία 500gr Τραχανάς ξινός συσκευασία 1 kgr (Νο2) - 6,65 (Νο4) - 9,98 (Νο 13) - 1,836 /1,5λτ (Νο2)-2,39 (Νο4)-3,22 (Νο 13)-0,93/500γρ (Νο2)-4,11 (Νο4)-4,78 (Νο 13) - 3,30 (Νο4)-1,98 (Νο 13) - 0,62/500γρ (Νο4) -1,55 (Νο 13) 0,549/500γρ (Νο4) 5,94 (Νο 13) 1,257/400γρ 2

3 Άλευρα Φαρίνα 500gr σε τεμαχια (Νο4) 1,24 (Νο 13) 0,629 Σιμιγδάλι 500 gr σε τμχ (Νο2)-0,59/400γρ (Νο4)-1,25 (Νο13)-0,673 Ελιές καλαμών μεγάλες σε (Νο2) -3,50 (Νο4) 3,47 Eλιές δοχείο 13 kg Τσάι μαύρο φακελάκι 1,8gr πακέτο 100 τμχ (Νο2)-6,91/πακέτο100τμχ (Νο4)-0,998/τεμ (Νο13)-1,753/20 τεμ Τοματοπολτός συσκ των (Νο4)-2,12 (Νο13)-0,434/200γρ 410 gr Άρτυμα λεμονιού σε (Νο2)-0,29 (Νο4)-0,33 (Νο13)-0,283 φιάλες 360 gr Πιπέρι μαύρο συσκ των (Νο2)-11,98 (Νο4)-16,85 (Νο13)-5, γραμ Γαρύφαλλο ξύλο συσκ 10 (Νο4)-1,35 (Νο13) 0,559 γραμ Κίμινο συσκ 100 γραμ (Νο2)-2,71/500γρ (Νο4)-1,35 (Νο13)-0,753 Βανίλια, συσκ 5 τμχ (Νο2) 0,60 (Νο4) 0,59 (Νο13) 0,366 Γάλα εβαπορέ κουτί με (Νο2) -0,94 (Νο4) 0,94 (Νο13) 0,664 άνοιγμα 500 γρ Φύλλο κρούστας συσκ. (Νο2) -1,83 (Νο4) 2,25 (Νο13) 1, gr Κομπόστα ροδάκινο (Νο2)-2,60/1,5κιλών (Νο4)-1,38 μισόκαρπο 820 gr (Νο13)-1,753 Ζάχαρη 1 kg (Νο2)-0,67 (Νο4)-0,88 (Νο13)-0,558 Καφές ελληνικός συσκ (Νο2)-9,20 (Νο4)-7,98 (Νο13)-1,452/200γρ 1000 gr Κακάο συσκ 1 kgr (Νο2)-5,63 (Νο4)-9,45 (Νο13)-5,222 Κράκερς 190gr (Νο4)-1,88 (Νο13)-0,726 Μέλι συσκ 850 gr (Νο4)-5,90 (Νο13)-4,425 Μαρμελάδα φράουλα 1 gr (Νο4) 3,39/700γρ (Νο13) 1,788/500γρ 7 Μαγειρικά λίπη Φυτίνη συσκ των 2 kg (Νο2)-11,89 (Νο4)-9,98 (Νο13)-3,806/800γρ 13 Τυρί Τυρί τρίμμα φέτα kg σε συσκευασία μεταλλική 13 κιλών περίπου 4,23 (Νο13)-5, Κρέας νωπό Αρνί kg 31% (Νο3) -15% Συκωταριά αρνιού kg 31% (Νο3) -15% Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος σε συσκ 10 kg (Νο2)-20% (Νο6)-11,15% (Νο13)-23% Φασολάκια κατ/να σε συσκ 10 kg (Νο2)-20% (Νο6)-11,15% (Νο13)-23% Μπάμιες κατ/να σε συσκ 10 kg (Νο2)-50% (Νο6)-11,15% (Νο13)-18% Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Κοτόπουλo φρέσκο ολόκληρο κιλό 22 Ψάρια κατ/να Σουπιές Πέρκα (Νο2)-25,01% (Νο3)-23% (Νο13)-25% (Νο2)-20% (Νο6)-22,35% (Νο13)-23% (Νο2)-10% (Νο6)-22,35% (Νο13)-23% 3

4 Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής : - Για το είδος «τυρί τρίμμα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,23 έναντι της προσφερθείσας 5,310. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». - Για το είδος «αρνί» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 31% έκπτωση έναντι της προσφερθείσας 15%. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». - Για το είδος «συκωταριά» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 31% έκπτωση έναντι της προσφερθείσας 15%. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι: - Ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» για το είδος «τυρί τρίμμα» εμμένει στην αρχική του προσφορά και ως εκ τούτου αναδεικνύεται τελικός μειοδότης με τιμή 5,310 /κιλό. - Ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για τα είδη «αρνί» και «συκωταριά» εμμένει στην αρχική του προσφορά και ως εκ τούτου αναδεικνύεται τελικός μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 15% επί της μέσης λιανικής τιμής του τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Ιωαννίνων, Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο ή και περισσότερες προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη σταθερή τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για το είδος «Κόκα-κόλα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,130/τμχ - Για το είδος «Πορτοκαλάδα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,992/τμχ - Για το είδος «Χυμός ατομικός πορτοκάλι 0,25lit χωρίς ζάχαρη» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,309/τμχ - Για το είδος «Οίνος κόκκινος ημίγλυκος» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,836/συσκ. 1,5 λίτρων - Για το είδος «Φασόλια ξηρά σε τεμάχιο των 500γρ.» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,93/500γρ - Για το είδος «Φασόλια γίγαντες» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,30 /κιλό - Για το είδος «ρύζι τύπου νυχάκι 500γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,62 /500γρ - Για το είδος «ρύζι barboiled (κίτρινο)» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,549 /500γρ - Για το είδος «τραχανάς ξινός κιλού» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,257 /400γρ - Για το είδος «φαρίνα 500γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,629 /500γρ - Για το είδος «σιμιγδάλι 500γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,673 /500γρ - Για το είδος «ελιές καλαμών» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 3,50 /κιλό άνευ ΦΠΑ λόγω απόσυρσης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Νο4 και διότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην τιμή (0,03). - Για το είδος «τσάι μαύρο φακελάκι 1,8γρ πακέτο των 100τμχ» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 6.91 /πακέτο - Για το είδος «τοματοπολτός 410γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,434 /200γρ 4

5 - Για το είδος «άρτυμα λεμονιού 360γρ.» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,283 /τμχ - Για το είδος «πιπέρι μαύρο κιλού» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 5,930 /κιλό - Για το είδος «γαρύφαλο 10γρ.» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,559 /τμχ - Για το είδος «κίμινο» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 2,71 /500γρ - Για το είδος «βανίλια 5 τεμ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,366 /5τμχ - Για το είδος «γάλα εβαπορέ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,664 /τμχ - Για το είδος «φύλλο κρούστας 450γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,655, /τμχ - Για το είδος «κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε» με τιμή 2,60 /τμχ 1,5κιλού - Για το είδος «ζάχαρη» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,558 /τμχ - Για το είδος «καφές ελληνικός» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,452 /200γρ - Για το είδος «κακάο κιλού» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 5,222 /κιλό - Για το είδος «κράκερς 190γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,726 /τμχ - Για το είδος «μέλι» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 4,425 /850γρ - Για το είδος «μαρμελάδα φράουλα» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,788 /500γρ - Για το είδος «φυτίνη» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,806 /800γρ - Για το είδος «αρακάς κατ/νος» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με έκπτωση 23%. - Για το είδος «φασολάκια κατ/να» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με έκπτωση 23%. - Για το είδος «μπάμιες κατ/νες» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με έκπτωση 18%. - Για το είδος «κοτόπουλο φρέσκο» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με έκπτωση 25,01%. - Για το είδος «σουπιές κατ/νες» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με έκπτωση 18%. - Για το είδος «πέρκα κατ/νη» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με έκπτωση 18%. Δεν αξιολογήθηκαν προσφορές της εταιρείας Νο2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» για τα είδη ρύζι νυχάκι 30κιλών, ρύζι bella 30κιλών, τραχανάς 5κιλών, αλεύρι φαρίνα 5κιλών, τοματοπολτός 5κιλών, γαρύφαλλο 500γρ., μέλι 5κιλών, μαρμελάδα 5κιλών, διότι οι προσφερόμενες συσκευασίες αφενός δεν είναι σύμφωνες με τις ζητούμενες της διακήρυξης αφετέρου δεν εξυπηρετούν τη διαχείριση των αποθηκών (μη εύχρηστες ως προς την διάθεση στα τμήματα). Γίνονται όμως αποδεκτές μικρότερες της διακήρυξης συσκευασίες προϊόντων διότι είναι εύχρηστες ως προς τη διάθεσή των και δεν διαταράσσεται η λειτουργικότητα των αποθηκών. 5

6 1) Π ΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΩΝ ΓΙΑ Τ Ο Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,5 lt (Νο4)-1,49 (Νο13) - 1,130 6 Είδη παντοπωλείου ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 1,5lt (Νο4)-1,39 (Νο13) 0,992 ΒΙΤΑΜ 10 γραμ (συσκ. 120 τεμ) ΚΑΚΑΟ 1 κιλου ΚΕΤΣΑΠ τεμ Κριθαράκι μέτριο 1 kgr ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ συσκ 3 φακελάκια Μακαρονάκι κοφτό 1 kg ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 20 γραμ (συσκ. 180 τεμ ) ΜΕΡΕΝΤΑ συσκ 10 κιλων ΜΠΕΣΑΜΕΛ 174 γρ. Ρίγανη σε συσκ 300 γρ Τοματοπολτός για πίτσα 500 γραμ. Τσάι ευρωπαϊκό συσκ. 20 Τεμ Χ 1,5 γρ ΦΑΚΕΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ Χαμομήλι συσκ 20 τεμ Χ 1γρ 6 (Νο 2)-0,035 (Νο4)-3,89/100τμχ (Νο 2)-5,63 (Νο4)-6,59 (Νο13)-5,222 (Νο4) - 1,98 (Νο13)-1,726 (Νο2)-0,96 (Νο4)-1,58 (Νο13)-0,593/500γρ (Νο4)-1,49 (Νο13)-0,708 (Νο2)-0,96 (Νο4)-1,58 (Νο13)-0,593/500γρ (Νο2)-0,173 (Νο4) 43,68/240τμχ (Νο13)-0,204 (Νο2)-33,08 (Νο4) - 59,98 (Νο13)-2,655/600γρ (Νο4) - 1,98 (Νο13)-0,876 (Νο 2)-4,37/κιλό (Νο4) - 2,35 (Νο13)- 3,124/500γρ (Νο4) 3,58 (Νο13)-1,390 (Νο 2)-6,91/100τμχ (Νο4) - 2,84/20τμχ (Νο13)-6,195/100τμχ (Νο 2)-1,73 (Νο4) - 2,25 (Νο13)-1,416 (Νο 2)-2,39 (Νο4) - 3,22 (Νο13)-2,124 (Νο 2)-4,11 (Νο4) - 4,78 (Νο13)-3,30 (Νο 2)-1,66 (Νο4) - 2,98 (Νο13)-0,593/10τμχ Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο 0,97 (Νο13) 0, Ψάρια κατ/να Παγγάσιους (Νο2)-15,10% (Νο6)-22,35% (Νο13)-18% Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής : - Για το είδος «γάλα φρέσκο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,970 έναντι της προσφερθείσας 0,974 του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφορά διότι η διαφορά της τιμής είναι άνευ σημασίας (0,004) και δικαιολογείται λόγω της αύξησης της τιμής του φρέσκου γάλακτος. Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο ή και περισσότερες προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη σταθερή τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για το είδος «Κόκα-κόλα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,130/τμχ

7 - Για το είδος «Πορτοκαλάδα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,992/τμχ - Για το είδος «Βιτάμ 10γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 0,035/τμχ - Για το είδος «κακάο κιλού» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 5,222 /κιλό - Για το είδος «κέτσαπ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,726 /τμχ - Για το είδος «κριθαράκι» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 0,96/κιλό - Για το είδος «μαγιά μπύρας» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,708 /3τμχ - Για το είδος «μακαρονάκι κοφτό» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 0,96/κιλό - Για το είδος «μέλι 20 γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 0,173/τμχ - Για το είδος «πραλίνα τύπου μερέντα 10κιλών» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 33,08/τμχ - Για το είδος «μπεσαμέλ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,876 /τμχ - Για το είδος «ρίγανη» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 4,37/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τοματοπολτός για πίτσα 500γρ.» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,390 /τμχ - Για το είδος «τσάι ευρωπαϊκό» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 6,195 /100τμχ - Για το είδος «φακές» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,416 /κιλό - Για το είδος «φασόλια» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 2,124 /κιλό - Για το είδος «φασόλια γίγαντες» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,30 /κιλό - Για το είδος «χαμομήλι» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,593 /10τμχ - Για το είδος «ψάρι παγγάσιους» η προσφορά του υποψηφίου Νο6«ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε.» με έκπτωση 22,35%. Δεν αξιολογήθηκαν προσφορές της εταιρείας Νο2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» για τα είδη κέτσαπ 4 κιλών, μπεσαμέλ 5 κιλών, τοματοπολτός 5κιλών, διότι οι προσφερόμενες συσκευασίες αφενός δεν είναι σύμφωνες με τις ζητούμενες της διακήρυξης αφετέρου δεν εξυπηρετούν τη διαχείριση των αποθηκών (μη εύχρηστες ως προς την διάθεση στα τμήματα). Γίνονται όμως αποδεκτές μικρότερες της διακήρυξης συσκευασίες προϊόντων διότι είναι εύχρηστες ως προς τη διάθεσή των και δεν διαταράσσεται η λειτουργικότητα των αποθηκών. 2) Π ΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΩΝ ΓΙΑ Τ Ο Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,5 λίτρο (Νο4)-1,49 (Νο13) - 1,130 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 1,5 λίτρο (Νο4)-1,39 (Νο13) 0,992 7

8 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % 1,40 (Νο 5)-1,40 6 Είδη παντοπωλείου ΒΙΤΑΜ 10 γραμ (συσκ. (Νο 2)-0,035 (Νο4)-3,89/100τμχ 120 τεμ) ΚΑΚΑΟ σε συσκ 1 κιλ (Νο 2)-5,63 (Νο4)-6,59 (Νο13)-5,222 ΚΕΤΣΑΠ τεμ (Νο4) - 1,98 (Νο13)-1,726 ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ συσκ (Νο4)-1,49 (Νο13)-0,708 3 φακελάκια ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 20 γραμ (συσκ. 180 τεμ ) (Νο2)-0,173 (Νο4) 43,68/240τμχ (Νο13)-0,204 ΜΕΡΕΝΤΑ συσκ 10 Νο2)-33,08 (Νο4) - 59,98 κιλων (Νο13)-2,655/600γρ ΜΠΕΣΑΜΕΛ 174 γραμ (Νο4) - 1,98 (Νο13)-0,876 Ρίγανη σε συσκ 300 γραμ (Νο2)-4,37/κιλό (Νο4) - 2,35 (Νο13)-3,124/500γρ Τοματοπολτός για πίτσα (Νο4) 3,58 (Νο13)-1, γραμ. ΦΑΚΕΣ (Νο 2)-1,73 (Νο4) - 2,25 (Νο13)-1,416 ΦΑΣΟΛΙΑ (Νο 2)-2,39 (Νο4) - 3,22 (Νο13)-2,124 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (Νο 2)-4,11 (Νο4) - 4,78 (Νο13)-3,30 (Νο 2)-2,20 (Νο4) - 4,20 ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΤΑΣ (Νο13)-1,655 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15 Αλλαντικά λουκάνικα παριζα ζαμπόν 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα τυρί ισοδύναμου γκούντα 18 Κρέας νωπό Μοσχάρι σπάλα 22% (Νο 3)-25% 20 Μοσχάρι ποντίκι 22% (Νο 3)-25% Μπριζόλα χοιρινή 22% (Νο 3)-28% Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά % Αγγούρι (τεμάχια) Ακτινίδια (κιλά) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Καρπούζι (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) 8 Πρόσκληση ενδιαφέροντος : ΠΑΣΙΑΣ FACTORY : 0,89 /τμχ (Νο2)-3,30 (Νο13)-3,186 (Νο2)-2,90 (Νο13)-2,743 (Νο2)-3,20 (Νο13)-3,098 (Νο2)-3,70 (Νο13)-3,540 (Νο2)-4,00 (Νο13)-3,673 (Νο13) 15%

9 21 Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πεπόνι (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Κοτόπουλο κατεψυγμένο - (Νο2)-25,10% (Νο3)-20% (Νο13)-28% 22 Ψάρια κατ/να Παγγάσιους 25% (Νο2)-15,10% (Νο6)-22,35% (Νο13)-18% Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά όπως : - Για το είδος «γάλα φρέσκο» και λόγω του ότι ο διαγωνισμός είναι επαναληπτικός εστάλη από την υπηρεσία έγγραφη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος. Υπήρξε μία μόνο προσφορά από την εταιρεία «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» για «γάλα μακράς διάρκειας» με τιμή 0,89/λίτρο και προτείνεται να γίνει δεκτή η παραπάνω προσφορά για τους παρακάτω λόγους: δεν υπήρξε καμία προσφορά για φρέσκο γάλα, κρίνεται οικονομική και συμφέρουσα η προσφερθείσα τιμή και υπάρχει ανάγκη για προμήθεια γάλακτος στην μονάδα της Κόνιτσας δεδομένου ότι φιλοξενεί παιδιά στο διαιτολόγιο των οποίων είναι απαραίτητο το γάλα. Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής : - Για το είδος «άρτος τύπου 70%» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,40 έναντι της προσφερθείσας 1,40 του υποψηφίου Νο5 «ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ». Προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφορά διότι δεν υπάρχει διαφορά στην προσφερθείσα τιμή. - Για τα είδη «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων έναντι του προηγούμενου συμβατικού 22% και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» - Για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 28% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεν υπήρχε προηγούμενη συμβατική τιμή, και προτείνεται να γίνει δεκτή η προσφορά του Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» λόγω του γεγονότος ότι το προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης κρίνεται οικονομικό και συμφέρον. - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» η προηγούμενη συμβατική τιμή- ποσοστό έκπτωσης ήταν 20% έναντι της προσφερθείσας 15%. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» εμμένει στην αρχική του προσφορά και ως εκ τούτου αναδεικνύεται τελικός μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 15% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο ή και περισσότερες προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη σταθερή τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: 9

10 - Για το είδος «Κόκα-κόλα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,130/τμχ - Για το είδος «Πορτοκαλάδα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,992/τμχ - Για το είδος «Βιτάμ 10γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 0,035/τμχ - Για το είδος «κακάο κιλού» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 5,222 /κιλό - Για το είδος «κέτσαπ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,726 /τμχ - Για το είδος «μαγιά μπύρας» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,708 /3τμχ - Για το είδος «μέλι 20 γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 0,173/τμχ - Για το είδος «πραλίνα τύπου μερέντα 10κιλών» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 33,08/τμχ - Για το είδος «μπεσαμέλ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,876 /τμχ - Για το είδος «ρίγανη» η προσφορά του υποψηφίου Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» με τιμή 4,37/κιλό άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «τοματοπολτός για πίτσα 500γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,390 /τμχ - Για το είδος «φακές» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,416 /κιλό - Για το είδος «φασόλια» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 2,124 /κιλό - Για το είδος «φασόλια γίγαντες» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,30 /κιλό - Για το είδος «φύλλο πίτας» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,655 - Για το είδος «λουκάνικα» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,186 /κιλό - Για το είδος «πάριζα» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 2,743 /κιλό - Για το είδος «ζαμπόν» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,098 /κιλό - Για το είδος «τυρί ισοδύναμο γκούντα μπαστούνι» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,540 /κιλό - Για το είδος «τυρί ισοδύναμο γκούντα φέτες» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,673 /κιλό - Για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» η προσφορά του υποψηφίου Νο13«ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με έκπτωση 28%. - Για το είδος «ψάρι παγγάσιους» η προσφορά του υποψηφίου Νο6«ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε.» με έκπτωση 22,35%. Δεν αξιολογήθηκαν προσφορές της εταιρείας Νο2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.» για τα είδη κέτσαπ 4 κιλών, μπεσαμέλ 5 κιλών, τοματοπολτός 5κιλών, διότι οι προσφερόμενες συσκευασίες αφενός δεν είναι σύμφωνες με τις ζητούμενες της διακήρυξης αφετέρου δεν εξυπηρετούν τη διαχείριση των αποθηκών (μη εύχρηστες ως προς την διάθεση στα τμήματα). Γίνονται όμως αποδεκτές μικρότερες της διακήρυξης συσκευασίες προϊόντων διότι είναι εύχρηστες ως προς τη διάθεσή των και δεν διαταράσσεται η λειτουργικότητα των αποθηκών. 10

11 3) Π ΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩ Ν Π ΡΟ ΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ Π ΡΟ ΣΤ Α ΣΙ Α Σ Π ΑΙΔ ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ ΜΟΝΑΔ Α Π ΩΓ ΩΝΙ Α ΝΗ Σ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί 4 ΕΙΔΟΣ Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη Αυγά Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Κόκα κόλα 1,5 λτρ (Νο4)-1,49 (Νο12) - 1,45 Πορτοκαλάδα 1,5 λτρ (Νο4)-1,49 (Νο12) 1,45 Άρτος τύπου 70 % 1,40/τεμ (Νο12) - 2,30 Ψωμάκια για σαντουιτς 0,30 (Νο12) 0,35 Αυγά 0,15 (Νο12) 0,33 6 Είδη παντοπωλείου ΑΛΕΥΡΙ μπλε 1 κιλου (Νο4)-1,33 (Νο12) - 1,45 ΑΛΑΤΙ κιλά (Νο4)-0,55 (Νο12) - 0,60 ΒΙΤΑΜ 10 γραμ (συσκ. (Νο4)-3,89 (Νο12) - 4, τεμ) ΕΛΙΕΣ ΣΥΣΚ. 5 κιλων (Νο4)-3,47 (Νο12) 4,50 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλού (Νο4)-0,88 (Νο12) - 0,70 ΚΑΚΑΟ 1 κιλου (Νο4)-6,59 (Νο12) 7,30 Ν13 Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας ΚΕΤΣΑΠ τεμ (Νο4)-1,98 (Νο12) - 2,35 ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ συσκ 3 (Νο4)-1,49 (Νο12) - 1,10 φακελάκια ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 (Νο4)-1,58 (Νο12) - 1,05 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 (Νο4)-1,58 (Νο12) - 1,30 Μαρμελάδα 20 γραμ σε (Νο4)-28,00/240τμχ συσκ. 180 τεμ (Νο12)-30,00/180τμχ Μέλι ατομικό 20 γραμ σε (Νο4)-43,68/240τμχ συσκ. 180 τεμ (Νο12) 33,20/180τμχ Μερέντα συσκ 10 κιλων (Νο4)-59,98 (Νο12) 44,20 Μπεσαμέλ 174 γραμ (Νο4)-1,98 (Νο12) - 1,10 Ξύδι 400 μλ (Νο4)-0,38 (Νο12) 0,50 Ρίγανη σε συσκ 300 γραμ (Νο4)-2,35 (Νο12) - 1,20 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500 (Νο4)-1,98 (Νο12) - 2,50 γραμ Τοματοπολτός για πίτσα (Νο4)-3,58 (Νο12) - 3, γραμ. Φακές (Νο4)-2,25 (Νο12) - 1,40/500γρ Φασόλια (Νο4)-3,22 (Νο12) - 1,60/500γρ Φασόλια γίγαντες (Νο4)-4,78 (Νο12) - 2,80/500γρ Φύλλο πίτας (Νο4)-4,20 (Νο12) - 4,60 Χυμός Λεμονιού 330 μλ (Νο12) - 0,33 Χυμός ντομάτας (Νο4)-1,03 (Νο12) 0,40 συμπυκνωμένος 500 γραμ τυρί τρίμμα 5,20 (Νο12)-5,35 11

12 14 Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Αλλαντικά Γραβιέρα αγελάδος 5,70 (Νο12) - 7,80 λουκάνικα 3,60 (Νο12) - 3,50 παριζα 3,20 (Νο12) -7,20 ζαμπόν 3,60 (Νο12) -8,20 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα 4,50 (Νο12) -9,20 τυρί ισοδύναμου γκούντα 4,50 (Νο12) -9,20 18 Κρέας νωπό Μοσχάρι σπάλα 22% (Νο3)-25% Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος σε συσκ 10 kgr Φασολάκια κατ/να σε συσκ 10 kgr Μοσχάρι ποντίκι 22% (Νο3) 25% Μπριζόλα χοιρινή 22% (Νο3) 28% (Νο6)-11,15 (Νο12)-5% (Νο6)-11,15 (Νο12)-5% Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά % (Νο12)-5% Αγγούρι (τεμάχια) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ (Νο3) 23% (Νο12)-5% 22 Ψάρια κατ/να Κοτόπουλο κατεψυγμένο (Νο3) 20% (Νο12)-5% Παγγάσιους (Νο6)-22,35 (Νο12)-5% Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο ή και περισσότερες προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη σταθερή τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή: - Για το είδος «Κόκα-κόλα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,45/τμχ - Για το είδος «Πορτοκαλάδα 1,5 lit» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,45/τμχ 12

13 - Για το είδος «Ζάχαρη» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,70/κιλό - Για το είδος «μαγιά μπύρας» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,10 /3τμχ - Για το είδος «Μακαρόνια Νο6» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,05 - Για το είδος «Μακαρόνια Νο2» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,30 - Για το είδος «πραλίνα τύπου μερέντα 10κιλών» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 44,20/τμχ - Για το είδος «μπεσαμέλ 174γρ.» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,10 /τμχ - Για το είδος «ρίγανη συσκ.300γρ.» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,20/τμχ - Για το είδος «τοματοπολτός για πίτσα 500γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 3,20 /τμχ - Για το είδος «φασόλια» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ» με τιμή 1,60 /500γρ - Για το είδος «χυμός ντομάτας συμπυκν. 500γρ» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,40 /τμχ - Για το είδος «αρακάς κατ/νος» η προσφορά του υποψηφίου Νο6«ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε.» με έκπτωση 11,15%. - Για το είδος «φασολάκια κατ/να» η προσφορά του υποψηφίου Νο6«ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε.» με έκπτωση 11,15%. - Για το είδος «Στήθος κοτόπουλο σνίτσελ» η προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 23%. - Για το είδος «Κοτόπουλο κατεψυγμένο» η προσφορά του υποψηφίου Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 20%. - Για το είδος «ψάρι παγγάσιους» η προσφορά του υποψηφίου Νο6«ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε.» με έκπτωση 22,35%. Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής : - Για το είδος «άρτος τύπου 70%» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,40 έναντι της προσφερθείσας 2,30 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «ψωμάκια για σάντουιτς» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,30 έναντι της προσφερθείσας 0,35 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «Αυγά» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,15 έναντι της προσφερθείσας 0,33 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «χυμός λεμόνι 330ml» η προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,30 /τμχ άνευ ΦΠΑ προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής δεδομένου ότι δεν υπήρχε προηγούμενη συμβατική τιμή και πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό. - Για το είδος «τυρί τρίμμα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 5,20 έναντι της προσφερθείσας 5,35 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «γραβιέρα αγελάδας» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 5,70 έναντι της προσφερθείσας 7,80 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «λουκάνικα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,60 έναντι της προσφερθείσας 3,50 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Η τιμή είναι χαμηλότερη και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». 13

14 - Για το είδος «πάριζα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,20 έναντι της προσφερθείσας 7,20 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «ζαμπόν» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,60 έναντι της προσφερθείσας 8,20 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμο γκούντα μπαστούνι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,50 έναντι της προσφερθείσας 9,20 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για το είδος «τυρί ισοδύναμο γκούντα σε φέτες» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,50 έναντι της προσφερθείσας 9,20 του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής. - Για τα είδη «μοσχάρι σπάλα» και «μοσχάρι ποντίκι» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 25% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων έναντι του προηγούμενου συμβατικού 22% και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» - Για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 28% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων, έναντι του προηγούμενου συμβατικού 22%, και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ-ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά» η προηγούμενη συμβατική τιμή- ποσοστό έκπτωσης ήταν 20% έναντι της προσφερθείσας 5%. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Μετά την απόσυρση της προσφοράς της εταιρείας Νο4 «ΑΙΑΝΤΑΣ» από τον διαγωνισμό, για τα είδη για τα οποία ήταν μειοδότης ο ανωτέρω προσφέρων ήτοι : Αλεύρι μπλε κιλού, αλάτι κιλού, βιτάμ 10γρ. ελιές, κακάο, κέτσαπ, μαρμελάδα 20γρ., μέλι 20γρ., ξύδι 400ml, ρύζι νυχάκι κιλό, φακές 500γρ., φασόλια γίγαντες 500γρ., φύλλο πίτας, επόμενος προσφέρων είναι ο υποψήφιος Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Λόγω του ότι οι προσφερθείσες τιμές είναι υψηλότερες και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό εστάλη από την υπηρεσία μας το υπ αριθμ. πρωτ. 181/ έγγραφο περί βελτίωσης οικονομικής προσφοράς στον υποψήφιο Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ». Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά η οποία καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Α/Α 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΟΜΑΔΑ-ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ 14 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % (Νο12) - 2,15 Ψωμάκια για σαντουιτς (Νο12) 0,34 5 Αυγά Αυγά (Νο12) 0,32 6 Είδη παντοπωλείου ΑΛΕΥΡΙ μπλε 1 κιλου (Νο12) - 1,40 ΑΛΑΤΙ κιλά (Νο12) - 0,55 ΒΙΤΑΜ 10 γραμ (συσκ. 100 τεμ) (Νο12) - 4,40 ΕΛΙΕΣ ΣΥΣΚ. 5 κιλων (Νο12) 4,45/κιλό ΚΑΚΑΟ 1 κιλου (Νο12) 7,10 ΚΕΤΣΑΠ τεμ (Νο12) - 2,30 Μαρμελάδα 20 γρ. σε συσκ. 180τμχ (Νο12)-29,70/180τμχ Μέλι ατομικό 20 γρ. σε συσκ. 180 τμχ (Νο12) 33,00/180τμχ

15 13 14 Ξύδι 400 ml (Νο12) 0,45 Ρύζι νυχάκι κιλό (Νο12) - 2,30 Φακές (Νο12) - 1,40/500γρ Φασόλια γίγαντες (Νο12) - 2,70/500γρ Φύλλο πίτας (Νο12) - 4,40 Χυμός Λεμονιού 330 μλ (Νο12) - 0,30 Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί τρίμμα (Νο12)-5,30 Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Γραβιέρα αγελάδος (Νο12) - 7,70 15 Αλλαντικά παριζα (Νο12) -7,00 ζαμπόν (Νο12) -8,10 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα (Νο12) -9,00 τυρί ισοδύναμου γκούντα (Νο12) -9,00 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά (Νο12)-7% Αγγούρι (τεμάχια) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Κατόπιν των ανωτέρω τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Άρτος τύπου 70%» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 2,15/κιλό - Για το είδος «Ψωμάκια για σάντουιτς» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,34/τμχ - Για το είδος «Αυγά» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,32/τμχ - Για το είδος «Αλεύρι μπλέ κιλό» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,40/κιλό - Για το είδος «Αλάτι» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,55/κιλό - Για το είδος «βιτάμ 10 γρ.» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή άνευ 4,40/100τμχ - Για το είδος «Ελιές» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 4,45/κιλό - Για το είδος «Κακάο» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 7,10/κιλό - Για το είδος «Κέτσαπ» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 2,30/τμχ - Για το είδος «Μαρμελάδα 20γρ.» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 29,70/180τμχ 15

16 - Για το είδος «Μέλι 20γρ.» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 33,00/180τμχ - Για το είδος «Ξύδι 400ml» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,45/τμχ - Για το είδος «Ρύζι νυχάκι κιλού» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 2,30/κιλό - Για το είδος «Φακές» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 1,40/500γρ. - Για το είδος «Φασόλια γίγαντες» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 2,70/500γρ. - Για το είδος «Φύλλο πίτας» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 4,40/τμχ - Για το είδος «Χυμός λεμονιού 330ml» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 0,30 - Για το είδος «Τυρί τρίμμα» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 5,30/κιλό - Για το είδος «Γραβιέρα» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 7,70/κιλό - Για το είδος «Πάριζα» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 7,00/κιλό - Για το είδος «Ζαμπόν» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 8,10/κιλό - Για το είδος «Τυρί ισοδύναμο γκούντα μπαστούνι» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 9,00/κιλό - Για το είδος «Τυρί ισοδύναμο γκούντα φέτες» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με τιμή 9,00/κιλό - Για την κατηγορία «Οπωροπωλείου-Φρούτα-Λαχανικά» η βελτιωμένη προσφορά του υποψηφίου Νο12 «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 7%. 4) Π ΙΝΑΚΑΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩ Ν Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ Π ΡΟ ΣΤ Α ΣΙ Α Σ Π ΑΙΔ ΙΟΥ ΘΕΣΠ ΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 4 Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Άρτος, αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη Ψωμάκια για σάντουιτς 0,39 (Νο1)-0,38 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Φασόλια ξηρά (Νο4)-3,22 (Νο9)-2,29 (Νο13)-2,124 Eλιές Σε συσκευασία 6 kgr (Νο4)-3,47 (Νο9)-5,30 Άρτυμα λεμονιού σε φιάλη 360 γραμ (Νο4)-0,33 (Νο9)-0,33 (Νο13)-0,283 Πιπέρι κόκκινο συσκ 100 (Νο4)-1,56 (Νο9)-1,38 (Νο13)-1,328 γραμ Πιπέρι μαύρο συσκ 100 (Νο4)-1,56 (Νο9)-1,73 (Νο13)-1,062 γραμ Σόδα μαγειρική 350 γραμ (Νο4)-1,69 (Νο9)-0,95 (Νο13)-0,976/500γρ (Νο4)-0,20 (Νο9)-0,09 Τσαι λίπτον (Νο13)-6,195/100τμχ 16

17 9 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γαλοτύρι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Καφές ελληνικός συσκ (Νο4)-1,92 (Νο9)-1,99 (Νο13)-1, gr Μαργαρίνη για επάλειψη (Νο4)-2,49 (Νο9)-1,89 (Νο13)-1,195 ψωμιού 500γρ Φύλλο κρουστας (Νο4)-2,25 (Νο9)-3,00 Γάλα φρέσκο 0,97 (Νο13)-0,974 γαλοτύρι 2,45 (Νο13)-2,452 τυρί φέτα 5,95 (Νο13)-5,975 Κεφαλογραβιέρα 8,2 (Νο13-8,275) 18 Κρέας νωπό μοσχαρι μηρος α.ο. (Νο3)-20% (Νο10)-5% (Νο11)-4% Μπριζόλα χοιρινή (Νο3)-23% (Νο10)-5% (Νο11)-4% Αρνί νωπό (Νο3)-15% (Νο10)-5% (Νο11)-4% 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μπούτι κοτόπουλο (Νο3)-23% (Νο10)-5% (Νο11)-4% (Νο3)-20% (Νο10)-5% (Νο11)-4% Κοτόπουλο κατεψυγμένο (Νο 13)- 15% Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο ή περισσότερες προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή : - Για το είδος «Φασόλια ξηρά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 2,124/κιλό - Για το είδος «Άρτυμα λεμονιού 360ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,283/τμχ - Για το είδος «Πιπέρι κόκκινο 100γρ.» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,328/τμχ - Για το είδος «Πιπέρι μαύρο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,062/συσκ. 50γρ. - Για το είδος «Σόδα μαγειρική» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,976/500γρ. - Για το είδος «Τσάι λίπτον» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 6,195/100τμχ - Για το είδος «Καφές ελληνικός συσκ. 200γρ.» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,452/τμχ - Για το είδος «Μαργαρίνη για επάλειψη 500γρ.» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,195/τμχ - Για το είδος «μοσχάρι μηρός α/ο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 20%. - Για το είδος «μπριζόλα χοιρινή» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 23%. - Για το είδος «Αρνί νωπό» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 15%. - Για το είδος «Κοτόπουλο μπούτι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 23%. 17

18 - Για το είδος «Κοτόπουλο κατ/νο» η εταιρεία με την Προσφορά Νο3 «ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έκπτωση 20%. - Για το είδος «Ελιές» μειοδότης είναι η προσφορά της εταιρείας Νο4 «ΑΙΑΝΤΑΣ» με τιμή 3,47 /κιλό και μετά την απόσυρση της από τον διαγωνισμό επόμενος προσφέρων είναι ο υποψήφιος Νο9 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 5,30, λόγω του ότι η προσφερθείσα τιμή είναι υψηλότερη και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνετε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής. - Για το είδος «Φύλλο κρούστας» μειοδότης είναι η προσφορά της εταιρείας Νο4 «ΑΙΑΝΤΑΣ» με τιμή 2,25 και μετά την απόσυρση της από τον διαγωνισμό επόμενος προσφέρων είναι ο υποψήφιος Νο9 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 3,00, λόγω του ότι η προσφερθείσα τιμή είναι υψηλότερη και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνετε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής. Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι: - Ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο9 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» για το είδος «Ελιές» εμμένει στην αρχική του προσφορά και ως εκ τούτου αναδεικνύεται τελικός μειοδότης με τιμή 5,30 /κιλό. - Ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο9 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» για τα είδη «Φύλλο κρούστας» εμμένει στην αρχική του προσφορά και ως εκ τούτου αναδεικνύεται τελικός μειοδότης με τιμή 3,00 /τμχ. Για τα ζητούμενα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία, τα οποία και προστέθηκαν στον παραπάνω πίνακα για καλύτερη σύγκριση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «ψωμάκια για σάντουιτς» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,39 έναντι της προσφερθείσας 0,38 του υποψηφίου Νο1 «ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ». Η τιμή είναι χαμηλότερη και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος Νο1 «ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ». - Για το είδος «γάλα φρέσκο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,970 έναντι της προσφερθείσας 0,974 του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφορά διότι η διαφορά της τιμής είναι άνευ σημασίας (0,004) και δικαιολογείται λόγω της αύξησης της τιμής των γαλακτοκομικών προϊόντων. - Για το είδος «γαλοτύρι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 2,45/κιλό έναντι της προσφερθείσας 2,452 του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφορά διότι η διαφορά της τιμής είναι άνευ σημασίας (0,002) και δικαιολογείται λόγω της αύξησης της τιμής των γαλακτοκομικών προϊόντων. - Για το είδος «Κεφαλογραβιέρα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 8,20/κιλό έναντι της προσφερθείσας 8,275 του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφορά διότι η διαφορά της τιμής είναι άνευ σημασίας (0,075) και δικαιολογείται λόγω της αύξησης της τιμής των γαλακτοκομικών προϊόντων. - Για το είδος «Τυρί φέτα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 5,95 /κιλό έναντι της προσφερθείσας 5,975. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» για το είδος «Τυρί φέτα» εμμένει στην αρχική του προσφορά και ως εκ τούτου αναδεικνύεται τελικός μειοδότης με τιμή 5,975 /κιλό 5) Π ΙΝΑΚΑΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ Ο Ι ΚΟΝΟ ΜΙΚΩ Ν Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π Α ΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕ Α ΘΕΣΠ ΡΩΤ Ι Α Σ ΜΟΝΑΔ Α ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ ΣΑΣ. Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Κόκα-κόλα 330ml (Νο4)-0,55 (Νο9)-0,54 (Νο13)-0,464 18

19 2 Νερό Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 18,9 λίτρων ή 10 λίτρων Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 500 ml 4 Άρτος Πορτοκαλάδα 330 ml (Νο4)-0,55 (Νο9)-0,52 (Νο13)-0,407 (No2)- 0,35/250 ml (Νο4)-0,94 (Νο9)-1,21 Χυμοί πορτοκάλι 1 lit (Νο13)-0,805 Λαγάνα, αρτοκλασία, πρόσφορα 3,10 κουλούρια, τσουρέκια, βασιλόπιτα, κουραμπιέδες, μελομακάρονα 3,10 (Νο4)-11,50 (Νο9)-4,99 No2-0,195 (Νο4)-0,156 (Νο9)-0,18 (Νο13)-0,133 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : 2,60-2,50-1,00 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : 8,00-1,10 /τμχ - 8,00-8,00-8,00 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Φασόλια ξηρά kg (Νο2)-2,39 (Νο4)-3,22 (Νο13)-2,124 Φασόλια γίγαντες kg (Νο2)-4,11 (Νο4)-4,78 (Νο13)-3,30 Ρύζι τύπου καρολίνα kg (Νο2)-1,42 (Νο4)-1,98 (Νο13)-1,328 Ρύζι τύπου νυχάκι kg (Νο2)-1,09 (Νο4)-1,98 (Νο13)-1,045 Τραχανάς kg (Νο2)-3,15 (Νο4)-5,94 (Νο13)-1,257/400γρ Άλευρα Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kg (Νο2)-0,56 (Νο4)-0,78 (Νο13)-0,514 Αλεύρι που φουσκώνει τύπου Φαρίνα τεμ. 500γρ (Νο4)-1,48 (Νο13)-0,629 7 Μαγειρικά λίπη Τοματοπολτός συσκ των 410 gr (Νο4)-3,29 (Νο13)-0,434/200γρ Πιπέρι μαύρο συσκ των 500 (Νο2)-11,98/κιλό (Νο4)-8,99 γραμ. (Νο13)-5,930/500γρ Γαρύφαλλο (Νο2)-12,30/500γρ (Νο4)-1,45 (Νο13)-0,559 Κίμινο (Νο2)-2,71/500γρ (Νο4)-1,45 (Νο13)-0,912 Μαγιά ξερή 10 gr (Νο4)-1,45 (Νο13)-0,708 Κορν φλάουερ τμχ. 200 gr (Νο4)-0,65 (Νο13)-0,549 Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 (Νο4)-1,56 (Νο13)-0,735 γραμ (Νο2)-0,60/5τμχ (Νο4)-1,75/30τμχ Βανίλια, συσκ 30 τμχ (Νο13)-3,553/45τμχ (Νο2)-11,03 Ζωμός Κότας συσκ. 1 kg (Νο13)-3,284/24τμχ Γάλα εβαπορέ 500 γρ (Νο2)-0,94 (Νο4)-0,89 (Νο13)-0,664 Φύλλο κρούστας συσκ. 1 kg (Νο2)-1,83/450γρ (Νο13)-1,655/450γρ Καφές ελληνικός συσκ 200 gr (Νο2)-9,20/κιλό (Νο4)-1,92 (Νο13)-1,452 Στιγμιαίος καφές συσκ. 750gr (Νο4)-33,45 (Νο13)-18,857 Γαλλικός Καφές συσκ. 500gr (Νο2)-6,54 (Νο13)-5,222 Φίλτρα καφέ Νο 2 σε συσκ 100 τμχ (Νο4)-1,77 (Νο13)-0,773/40τμχ Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών (Νο2)-4,30 (Νο4)-6,98 Ταραμοσαλάτα kg (Νο2)-2,84 (Νο4)-4,28 Φρυγανιά τριμμένη σε συσκ 250 γραμ (Νο4)-2,36 (Νο13)-0,841 Βαφές αυγών (Νο4)-1,79 Λαμπάδες (Νο4)-0,44 19

20 9 Μαργαρίνη συσκ 500 γραμ 1,17/500γρ (Νο2)-0,99/250γρ (Νο4)-2,49 (Νο13)-1,195 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο χύμα λίτρο 0,97 (Νο13)-0, Γιαούρτι Γιαούρτι αγελάδας 2% 200gr 18 Κρέας νωπό Μοσχάρι kg Αρνί kg Χοιρινό kg Μπριζόλα χοιρινή kg Κατσίκι kg Κιμάς Μοσχαρίσιος kg Κιμάς χοιρινός kg Συκωταριά αρνιού kg Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μπούτι κοτόπουλο Κοτόπουλα φρέσκα 20 (Νο2)-0,52 - (Νο13)-0,54 (Νο3) 20% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 15% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 23% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 23% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 15% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 15% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 15% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 15% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 23% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο3) 23% (Νο7)-5% (Νο10)-2% (Νο13)-15% Για την Μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε ή έγινε αποδεκτή στην παρούσα φάση μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία που αποτυπώθηκαν στον παραπάνω πίνακα, από τα οποία προέκυψαν τα εξής: - Για το είδος «γάλα φρέσκο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,970 έναντι της προσφερθείσας 0,974 του υποψηφίου Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφορά διότι η διαφορά της τιμής είναι άνευ σημασίας (0,004) και δικαιολογείται λόγω της αύξησης της τιμής των γαλακτοκομικών προϊόντων. Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο ή περισσότερες προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται, όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα, εκείνος που έδωσε χαμηλότερη τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Δηλαδή : - Για το είδος «Κόκα-κόλα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,464 - Για το είδος «Πορτοκαλάδα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,407 - Για το είδος «Χυμός πορτοκάλι lt» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,805 - Για το είδος «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9lt» η εταιρεία με την Προσφορά Νο9 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με τιμή 4,99 /τμχ - Για το είδος «Νερό εμφιαλωμένο 500ml» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 0,133 - Για το είδος «Φασόλια ξερά» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 2,124 /κιλό - Για το είδος «Φασόλια γίγαντες» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 3,30 /κιλό - Για το είδος «Ρύζι τύπου καρολίνα» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,328 /κιλό - Για το είδος «Ρύζι τύπου νυχάκι» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,045 /κιλό - Για το είδος «Τραχανάς 400γρ» η εταιρεία με την Προσφορά Νο13 «ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 1,257 /τμχ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-4-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 534 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 27-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 1094 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 2-12-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) Αρ. Πρωτ.: 2209 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ: 102900 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 22/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 22/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) Αρ. Πρωτ.: 1484 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β445ΩΛΞ-9Γ9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικoύ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς

Κατάσταση ζητούμενων τροφίμων και τεχνικές προδιαγραφές για το έτος 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) μονάδα Ποσότη Παρατη μέτρηση τα ρήσεις ς ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 2 Α. ΣΚΟΠΟΣ Οι προδιγρφέ κλύπτουν την προμήθει Τροφίμων γι τι νάγκε του Γενικού Νοσοκομείου Κρπενησίου. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 24/10/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 12757 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86852-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 03/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 76710 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 3,

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία.

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία. Αγρίνιο, 16 Noεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 15732 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τμήμα : Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ) ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΗΓ-6ΡΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Φιλαδέλφεια: 25-9- 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12946 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 17/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4891

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 131/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.353,35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.353,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια τροφίµων για της υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.353,35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 2821341760, Fax: 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ.

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.:Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www.chania..gr,e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» Προϋπολογισμού ,68 (με ΦΠΑ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» Προϋπολογισμού ,68 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» Προϋπολογισμού 14.665,68 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης51

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης51 70,00 1 Αραβασιτέλαιο, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 10 70,00 2 Ελαιόλαδο εξαιρετικό Παρθένο, οξύτ. 0.1-0.8, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 3 Ηλιέλαιο, συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 16 Τυροκομικά προϊόντα 15540000-5 2.270,00

Διαβάστε περισσότερα

από 05/12 έως 12/12/2013

από 05/12 έως 12/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αναλήψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: FAX:.: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: FAX:.: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60348 FAX:.: 2655 0 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 8/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμ. Απόφ. 347/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 11-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2373350256 50258 ΦΑΞ 2373065791 Ε-MAIL:rania@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.867,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα