15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002698327 2015-04-08"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ Θάλςμνορ, 08/04/2015 Απιθ. Ξπωη.: 7067 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Κισαήλ Κπαϊπάμηρ Σειέθσλν: fax: ΤΠΗΡΔΙΑ : «Καζαξηζκφο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ» Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ ΘΔΚΑ: Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Καζαξηζκφο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ» Ο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ έρνληαο ππ φςηλ 1. Σν Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ» 2. Σνλ Γ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 3. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 4. Σν άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4270/ Σν άξζξν 157 παξ.1α ηνπ Ν.4281/ Σν Π.Γ. 118/2007 & Π.Γ. 60/2007 κε αλαινγηθή εθαξκνγή. 7. Σελ κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ 8. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνλ Κ.Α.Δ , έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 9. Σελ Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/163/ Σελ ππ Αξηζκ. 87/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο. 1

2 11. Σελ ππ αξηζ.35/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 12. Σν ππ αξηζ.2377/ πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΜ:15REQ Σελ ππ αξηζκ. 119/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ΑΓΑΜ:15REQ πεξί έγθξηζεο ηεο Α/163/2015 Πξφηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο, έγθξηζε θαη δηάζεζεο πνζνχ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ , έγθξηζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 14. Σελ ππ αξηζ. 160/18763/ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο εμνπζίαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θηηξίσλ θαη παξαξηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηπιάνηα σιλιάδων εςπώ (30.000,00 ), πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π. Α. 1. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο «Πεξί εθηειέζεσο ππεξεζηψλ» θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 2. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ Πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 22 η Αππιλίος 2015, ώπα 10:00, ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, ελνξίαο Υξηζηνχ είηε απηνπξφζσπνο είηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηελ επζχλε ηεο εκπξφζεζκεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θέξεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 3. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, αποππίπηονηαι ωρ απαπάδεκηερ θαη επηζηξέθνληαη. ε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο, απηέο επηζηξέθνληαη. 4. Γελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 5. Οη ππνβαιιφκελεο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Ο Γηαγσληζκφο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ λνκίκσο ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ζηηο 22 Αππιλίος 2015, και ώπα 10:00, κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 2

3 Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή Πξνζθνξά. πλεηαηξηζκνί. Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα "Δλσζε ή Κνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 8. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο, χςνπο 600 πνπ αληηζηνηρεί ζε 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά ή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 9. Η ζρεηηθή δαπάλε, κέγηζηνπ χςνπο ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00 ), πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζα βαξχλεη ηνλ ηξέρνληα ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ κε Κ.Α «Καζαξηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ» κε αξρηθή πίζησζε ,00 θαη αθνξά ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. Η δαπάλε απηή ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. ΜΔΡΟ Α - ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΟΘΟΝ 1 : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Η ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε είλαη αλνηθηή, κε ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή θαη ηερληθφ-επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη πείξα. ΑΟΘΟΝ 2 : ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη, θαηά αλψηαην φξην, ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00 ), πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π. Α. ΑΟΘΟΝ 3 : ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ Αναθέηοςζα Απσή είλαη ο Γήμορ Θαλςμνίων - Σαρ. Γηεχζπλζε: Δλνξία Υξηζηνχ - Σειέθσλα: Fax : Ηιεθηξνληθή Γ/λζε: - Οιφθιεξε ε παξνχζα δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 3

4 ΑΟΘΟΝ 4 : ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ Γηαθήξπμε (ζε έληππε κνξθή) εθηππψλνληάο ηελ απφ ην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ κφλν εγγξάθσο θαη ελππνγξάθσο κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΑΟΘΟΝ 5 : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί, ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ αζκούν νόμιμα ηο επάγγελμα ηος καθαπιζμού θηηξίσλ θαη έρνπλ ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Πηο διαγωνιζμό δεν γίνονηαι δεκηοί: Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ θαιχπηνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηά πεξίπησζε. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (πξψελ Τπ. Δκπνξίνπ). Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. ΑΟΘΟΝ 6 : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο Πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Φάκελορ Γικαιολογηηικών Πςμμεηοσήρ», επί ποινή αποκλειζμού, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ν.4281/2014 ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ. 60/2007 θαη εηδηθφηεξα : Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 1 Δγγύηζη Πςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ, πνζνχ 600, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. 4

5 2 Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςεθίνπ γηα ηελ απφδεημε ησλ λνκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο 3 ΞΔΘΛΔΠ ΓΖΙΥΠΔΗΠ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία : Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη ππνςήθηνη. Να δειψλεηαη φηη: α. δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί β. δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ Να δειψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε : 1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/ ), δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα : ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ Δ 351 ηεο , ζει. 1) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μάηνπ 1997 (ΔΔ Ο 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔΔ 358 ηεο , ζει. 2) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ Ο 316 ηεο , ζει. 48) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ Δ 166 ηεο , ζει. 77 ηεο Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ Δ 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (ΑΊ73) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α'305). 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη δελ ηεινχλ : ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηνπ ππνςεθίνπ Να δειψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη είλαη: α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. Να δειψλεηαη φηη, δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 5

6 πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ξ.Γ. 118/ Γήισζε ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη ζα αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 5 Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο) θαη λα δειψλνπλ ζχκθσλα κε απηφ : α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. ΑΟΘΟΝ 7. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηπρφλ ηερληθνχο φξνπο πνπ δχλαληαη λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ν ενιαίοι: ζθπαγιζμένοι: θάκελορ πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: «ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ 7067/ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ : 22/04/2015 Για ηον διαγωνιζμό ανάδειξηρ αναδόσος παποσήρ ςπηπεζιών καθαπιόηηηαρ ηων εζωηεπικών σώπων κηιπίων και παπαπηημάηων ηος Γήμος Θαλςμνίων. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο Πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη νη ηξεηο (3) επηκέξνπο, αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, δειαδή: Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 6

7 Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο έξγνπ θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηνπ ειέγρνπ ηων εζωηεπικών σώπων ηων κηιπίων και παπαπηημάηων ηος Γήμος Θαλςμνίων πξηλ ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζε νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Αλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην, ε δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηεπθξηλίζεηο, πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. ΑΟΘΟΝ 8 : ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 1. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο: - Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π. Α. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%). ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ν Φ.Π.Α., απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Η ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εθ' φζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηελ παξαπάλσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κέζα θαζαξηζκνχ, ήηνη κεραλέο, παξθεηίλεο ζθνχπεο, ζθνπγγαξίζηξεο. θ.ι.π. έμνδα ζπληήξεζεο κεραλψλ θαζαξηζκνχ. 2. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε επξψ Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνχζα αλάιπζε ή δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνπο θαζαξηζηέο/θαζαξίζηξηεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3. Η αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Οη ηηκέο λννχληαη ΥΩΡΙ ΟΡΟΤ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ, ΑΤΞΟΜΔΙΩΗ θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 7

8 ΑΟΘΟΝ 9 : ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ / ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Η παξαιαβή ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ. Η επηηξνπή δηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ηεο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηεο ηειηθήο θαηάηαμήο ηνπο. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο θαη εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ. ΑΟΘΟΝ 10. ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 1. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, 2. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 3. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 4. εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. ΑΟΘΟΝ 11 : ΠΚΒΑΠΖ Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα θαηαξηηζηεί απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα δηέπεηε απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Η ζχκβαζε θαηηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, Πξνζθνξέο θιπ) εθηφο απφ πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 1. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα έλα (1) ημεπολογιακό έηορ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, εθηφο θαη αλ νξηζηεί δηαθνξεηηθά θαηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ. 3. Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο.. 8

9 4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007, Π.Γ. 28/80. ΑΟΘΟΝ 12 : ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ - ΘΖΟΜΖ ΔΘΞΡΥΡΝ- ΘΟΥΠΔΗΠ 1. Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε νθείιεη λα ππνβάιιεη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηα παξαθάησ δικαιολογηηικά καηακύπωζηρ: - Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Απφ ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δπηκειεηήξην ηφζν θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ. - Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ. - Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ. - Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ. - Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ. - ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά εληφο είθνζη (20) εκεξψλ ηφηε θεξχζζεηαη έθπησηνο. 2. Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, είλαη ππνρξεσκέλνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 28/80 λα πξνζέιζεη κέζα ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ 5 εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ 10 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο, ζηνλ Γήκν Καιπκλίσλ ζηελ Κάιπκλν θαη ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα: ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή έλσζε πξνζψπσλ, ηα έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηνπ πξνζψπνπ, πνπ ζα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. 9

10 Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά ηξεηο (3) κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ νξίζηεθε ή αξλεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο 4. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Τπεξεζίαο, γηα θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθαλ. 5. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο έρεη ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή δειψλεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ε Τπεξεζία δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή δελ αληαπνθξίλεηαη κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θεξχζζεη ηνλ κεηνδφηε έθπησην, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θπξψζεηο. ΑΡΘΡΟ 13- ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Η αλάδνρνο εηαηξεία επηβαξχλεηαη κε ηηο εμήο θξαηήζεηο επί ηνπ πνζνχ ρσξίο ΦΠΑ: α. 3% ππέξ ηνπ ΜΣΠΤ β. 2% ραξηφζεκν επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. γ. 20% ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ θαη δ. παξαθξάηεζε θφξνπ 8% ζχκθσλα κε ην εδάθ. ζη. παξ.1 άξζξν 55 ηνπ λ.2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94). ε. 0,1% ππέξ Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην λ. 4013/2011 (ΦΔΚ Α' 204). 2. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π. Α.) βαξχλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 3. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. ΑΟΘΟΝ 14: ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ ηελ πεξίπησζε πνπ, ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ φηη ππάξρεη πιεκκειήο θαζαξηζκφο, ηφηε, ν Γήκνο Καιπκλίσλ έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηθφςεη πνζνζηφ κέρξη 50% θαη φρη ιηγφηεξν απφ 10% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηνλδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ν Γήκνο Καιπκλίσλ δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, κνλνκεξψο θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε 10

11 ζχκβαζε, λα εηζπξάμεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ αλάδνρν γηα θάζε δεκηά πξνεξρφκελε απφ ηελ αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/95, ηνπ Π.Γ. 118/2007 «πεξί θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» ηνπ Π.Γ.28/80. ΑΟΘΟΝ 15 : ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ ε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η επίβιεςε ηεο αθξηβνχο θαη πνηνηηθήο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα αλαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. Απφ ηελ ίδηα επηηξνπή αμηνινγείηαη θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ Τπεξεζία, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο παξνρήο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΟΘΟΝ 16 : ΙΝΗΞΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ Η κέιινπζα λα ππνγξαθεί χκβαζε, ζα δηέπεηε απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο θαη ν Γήκνο Καιπκλίσλ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ξπζκίδνπλ ζπλαηλεηηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Κάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε, πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα ηαθηηθά Γηθαζηήξηα ηεο Καιχκλνπ. Γχλαηαη επίζεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, νπνηαδήπνηε δηαθνξά ή δηαθσλία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ χκβαζε, λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο άξζξν 867 θαη επφκελα. Ο Γήκνο Καιπκλίσλ δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 11

12 ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ (ΔΞΟΠΛΙΜΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ -ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ) 1. Οη πξνο θαζαξηζκφ ρψξνη είλαη νη εμήο: Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 1 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Γεκνηηθνχ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Μεγάξνπ 2 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Σερληθψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Τπεξεζηψλ 3 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Πνιενδνκίαο Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 4 Καζαξηζκφο Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθήο 5 Καζαξηζκφο θηηξίνπ ΚΑΠΗ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 6 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Γ. Φηιαξκνληθήο Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 7 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Αλαγλσζηεξίνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 8 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή ηαζκνχ Σαμί 9 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Διηέο Παλφξκνπ 10 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Πιαηχ Γηαινχ 11 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Ληλάξηα 12 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Μειηηζάρα Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή 2. πκπεξηιακβάλνληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ. 12

13 3. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην αλάινγν, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, πξνζσπηθφ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν από ηπειρ (3) καθαπίζηπιερ/καθαπιζηέρ. 4. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ - ζπζθεπψλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. 5. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θαηά ηηο επγάζιμερ ημέπερ. 6. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ. 7 Ρα πποϊόνηα καθαπιζμού και απολύμανζηρ, οι ζάκοι απνξξηκκάησλ θαη φια ηα είδε ράξηνπ (ραξηηά πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο, ξνιά θνπδίλαο) βαξχλνπλ ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ, ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη λα ηα παξέρεη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 8 Ρα επγαλεία - μέζα καθαπιζμού και ηα μησανήμαηα πος απαιηούνηαι βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη λα ηα παξέρεη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ Α. ΖΚΔΟΖΠΗΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΟΑΦΔΗΑ, ΡΝΑΙΔΡΔΠ ΘΡΗΟΗΥΛ, ΞΟΝΑΙΗΝΗ ΣΥΟΝΗ. ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ, 1) θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ (γξαθείσλ θαη δηαδξφκσλ). 2) Άδεηαζκα ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ, ηνπνζέηεζε λέαο ζαθνχιαο θαζψο θαη ζπγθέληξσζε θαη ξίςε φισλ ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο απνθνκηδήο θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζαθθνπιψλ. 3) Ξεζθφληζκα ησλ επίπισλ, ησλ γξαθείσλ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ, πάληα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο επηθάλεηεο. 4) Καζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ γξαθείσλ κε εηδηθή πεηζέηα απφ κηθξντλεο θαη θαηάιιειν απνξξππαληηθφ. 5) Καζαξηζκφο ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ (αθνπζηηθά θαη θαιψδηα) κε νηλφπλεπκα. 6) Καζαξηζκφο ησλ δηαθνπηψλ θαη ηνπηθφο θαζαξηζκφο πνξηψλ. 7) Καζαξηζκφο ησλ θνκπηνχηεξ (εθηφο ησλ νζνλψλ), εθηππσηψλ, θαμ θαη θσηνηππηθψλ κε ην αληίζηνηρν πγξφ πνπ θαζαξίδνληαη ηα ηδάκηα. 8) Καζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ γπάιηλσλ δηαρσξηζηηθψλ. 9) θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα βεξαληψλ. ΘΝΕΗΛΑ 1. Καζαξηζκφο πάγθνπ θαη λεξνρχηε 2. Καζαξηζκφο πιαθηδίσλ ηνίρνπ, ιεθέδσλ ηνίρνπ, ληνπιαπηψλ θιπ. 3. Σνπνζέηεζε ξνινχ θνπδίλαο ζηηο εηδηθέο ζήθεο. 13

14 4. θνπγγάξηζκα δαπέδσλ κε λεξφ θαη απνιπκαληηθφ πγξφ. ΞΔΟΗΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 1. Αλά κήλα πιέλνληαη φια ηα έπηπια γξαθείνπ (γξαθεία, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, εξκάξηα θιπ) 2. Αλά κήλα θαζαξίδνληαη νη πεξζίδεο θαη ηα εζσηεξηθά πεξβάδηα παξαζχξσλ. 3. Αλά κήλα πιέλνληαη νη ηνίρνη θαη νη πφξηεο 4. Πεξηνδηθά θαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ζα κπνξεί λα εθηειεί γεληθνχο θαζαξηζκνχο πνπ θξίλνληαη επηβεβιεκέλνη, θαηά ηελ εκέξα ηνπ αββάηνπ. ΡΝΑΙΔΡΔΠ 1. Καζαξηζκφο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ ιεθαλψλ θαη ησλ θαπαθηψλ κε εηδηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ. 2. Καζαξηζκφο ησλ ληπηήξσλ, ησλ βξπζψλ θαη ζαπνπλνζεθψλ. 3. Καζαξηζκφο θαζξεπηψλ. 4. θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε λεξφ θαη απνιπκαληηθφ πγξφ. 5. Καζαξηζκφο ησλ πιαθηδίσλ γχξσ απφ ηηο ιεθάλεο θαη ηνπο ληπηήξεο. 6. Αιιαγή ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ. 7. Γέκηζκα ζαπνπλνζεθψλ, ζεθψλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη ηνπνζέηεζε ραξηηνχ ηνπαιέηαο. ΓΔΛΗΘΑ-ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΝΗ ΝΟΝΗ Οη ζάθνη ησλ απνξξηκκάησλ ζα κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην αλάινγν, θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, πξνζσπηθφ, ήηνη ηξεηο (3) θαζαξίζηξηεο/θαζαξηζηέο, νη νπνίνη ζα εξγάδνληαη θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα κέρξη θαη γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. Γηα ηηο ηνπαιέηεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 ζα εξγάδνληαη θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή, ελψ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/11/15 έσο 30/04/16 ζα εξγάδνληαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά ζα εξγάδνληαη θαη πάιη θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Ο αλάδνρνο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί φηη νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε ζα έρεη κε ην Γήκν Καιπκλίσλ Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ή παξάβαζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ ηδίνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ζην Γήκν Καιπκλίσλ, ζηνπο αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν Καιπκλίσλ. ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα αζθάιηζήο ζε θάζε δήηεζε (αληίγξαθν ΑΠΓ ηνπ ΙΚΑ). Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην, θνξνινγία, αηπρήκαηα, απνδεκηψζεηο θιπ. 14

15 Ο Γήκνο Καιπκλίσλ έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζεσξεί αθαηάιιειν. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη ππξαζθάιεηαο ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ δνζεί γηα θχιαμε ησλ πξαγκάησλ ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη ηα κεραλήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαη νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ: Απνξξνθεηήξεο ζθφλεο Απνξξνθεηήξεο λεξνχ - ζθφλεο Καξφηζηα θαζαξίζηξηαο Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε κεηαιιηθή πξέζα Αληηζηαηηθά ζάξσζξα Δξγαιεία ππνζηήξημεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνλ Καζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη πξναχιησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ, ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 1 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Γεκνηηθνχ Μεγάξνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 2 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 3 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Πνιενδνκίαο Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 4 Καζαξηζκφο Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθήο 5 Καζαξηζκφο θηηξίνπ ΚΑΠΗ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 6 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Γ. Φηιαξκνληθήο Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 7 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Αλαγλσζηεξίνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 8 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή ηαζκνχ Σαμί 9 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Διηέο Παλφξκνπ 10 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Πιαηχ Γηαινχ 11 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Ληλάξηα Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ

16 12 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Μειηηζάρα 2016 έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ δελ δηαζέηεη απηήλ ηε ρξνληθή πεξίνδν επαξθέο πξνζσπηθφ θαζαξηζηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παξαπάλσ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ εμππεξεηνχληαη νη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ είλαη ε δηαηήξεζε θαιψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαζψο θαη δηαηήξεζε θαιψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηηο Γεκνηηθέο ηνπαιέηεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ καο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ παξαπάλσ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ θαζψο θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ, κε πιηθά πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ, εθηφο απφ ηα επαγγεικαηηθά κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην πιχζηκν κνθεηψλ θαη παινπηλάθσλ φπνπ απαηηείηαη. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάηεο ή εξγάηξηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ ζα εθηεινχληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. Γηα δε ηηο Γεκνηηθέο ηνπαιέηεο θαζεκεξηλά ή φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ζηηο ψξεο φπσο ζα πξνβιέπνληαη ζην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, πνπ ζα εθδίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ. Η ππεξεζία Καζαξηφηεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο αλάγθεο ηεο, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ ζπλφινπ σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ εηζφδνπ ησλ θηηξίσλ, ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα, άδεηαζκα ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ, ηνπνζέηεζε λέαο ζαθνχιαο θαζψο θαη ζπγθέληξσζε θαη ξίςε φισλ ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο απνθνκηδήο. Γηα ηα γξαθεία, θαζάξηζκα επίπισλ, γξαθείσλ, θαζαξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ, ξαθηψλ, βηβιηνζεθψλ, ληνπιαπηψλ, ςπγείσλ, ζσκάησλ θαινξηθέξ θαη θιηκαηηζκνχ. Άδεηαζκα ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ, ηνπνζέηεζε λέαο ζαθνχιαο θαζψο θαη ζπγθέληξσζε θαη ξίςε φισλ ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο απνθνκηδήο. Καζάξηζκα ζπζθεπψλ ππνινγηζηψλ (εθηφο νζφλεο), ηειεθψλσλ θαη Fax. Καζαξηζκφο θνπθσκάησλ θαη πνξηψλ γξαθείσλ. θνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ. Γηα ηηο ηνπαιέηεο πιχζηκν πιαθηδίσλ, πιχζηκν ληπηήξσλ, πιχζηκν ιεθάλεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, θαζαξηζκφο θαζξεπηψλ. θνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ. Άδεηαζκα απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζηα θαιάζηα. Σα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη φξνη ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην ηεχρνο Σ.Π. (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο θαη ζηα ηεχρε ηεο Δ..Τ. (Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) θαη ηεο Γ..Τ. (Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ). Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,00, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 16%. Δίλαη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ γηα ην έηνο 2015 κε Θ.Α «Θαθαπιζμόρ εζωηεπικών σώπων δημοηικών κηιπίων» κε αξρηθή πίζησζε ,00 θαη αθνξά ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 16

17 Οη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζα εθηειεζηνχλ κε αλάζεζε ζε εηαηξεία θαζαξηζκνχ θηηξίσλ. Η αλάζεζε ζα γίλεη κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κε ην ΠΓ 28/1980. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν θφζηνπο φισλ ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ. ΓΔΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΑΟΘΟΝ 1 ο ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΡΔΣΖ & ΝΛΝΚΑΠΗΔΠ Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί ε ανάθεζη παποσήρ ςπηπεζιών για ηον Θαθαπιζμό ηων εζωηεπικών και πποαύλιων σώπων ηων κηιπίων, ηων παπαπηημάηων ηος Γήμος Θαλςμνίων και ηων Γημοηικών ηοςαλεηών. Οη νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία: α) «Δξγνδφηεο» ή «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ)» ή «Αλαζέηνπζα Αξρή» : Ο Γήκνο Καιπκλίσλ. β) «Αλάδνρνο» φζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο πνπ αζθνχλ λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θιπ. γ) «Γεκνπξαηνχζα Αξρή» ή (ΓΑ)» θαη «Αλαζέηνπζα Αξρή»: Ο Γήκνο Καιπκλίσλ. δ) «Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία»: Η Γ/λζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. ε) «Γηαγσληδφκελνο»- «Πξνζθέξσλ» : Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά. ζη) «Πξντζηακέλε Αξρή»: To Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ δ) «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» : Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. ε) «Δθπξφζσπνο»: Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα, πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. ζ) «Αλάδνρνο» : Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. η) «Καηαθχξσζε» : Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν. ηα) «Σεχρε Γηαγσληζκνχ» : Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηίζεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο, κε ηελ ζεηξά ηζρχνο ηνπο. ηβ) «χκβαζε» : Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Σα πκβαηηθά ηεχρε είλαη ηα παξαθάησ, θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 1. Η χκβαζε 2. Η Γηαθήξπμε 3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ 4. Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 5. Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) 17

18 6. Σερληθή πεξηγξαθή ηγ) «πκβαηηθφ Σίκεκα» : Η ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο. ηδ) «Δπηηξνπή Παξαιαβήο (Δ.Π.)» : Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο χκβαζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. ΑΟΘΟΝ 2 ο ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΓΓΟΑΦΖΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ (Γ.Π..) Σν ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη ε ανάθεζη παποσήρ ςπηπεζιών για ηον Θαθαπιζμό ηων εζωηεπικών και πποαύλιων σώπων ηων κηιπίων, ηων παπαπηημάηων ηος Γήμος Θαλςμνίων και ηων Γημοηικών ηοςαλεηών. Δηδηθφηεξα: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ θαζαξηζκφ φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ παξαπάλσ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ θαζψο θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 1 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Γεκνηηθνχ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Μεγάξνπ 2 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Σερληθψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Τπεξεζηψλ 3 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Πνιενδνκίαο Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 4 Καζαξηζκφο Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθήο 5 Καζαξηζκφο θηηξίνπ ΚΑΠΗ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 6 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Γ. Φηιαξκνληθήο Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 7 Καζαξηζκφο θηηξίνπ Αλαγλσζηεξίνπ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο 8 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή ηαζκνχ Σαμί 9 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Διηέο Παλφξκνπ 10 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Πιαηχ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Γηαινχ Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή 11 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Ληλάξηα Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή 12 Καζαξηζκφο δεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 18

19 πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Μειηηζάρα 31/10/2015 Καζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή Καη ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 1/11/15 έσο 30/04/16 3 θοπέρ ηην εβδομάδα. Απφ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή ΑΟΘΟΝ 3 ο ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 1. Σν Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ» 2. Σνλ Γ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 3. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 4. Σν άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4270/ Σν άξζξν 157 παξ.1α ηνπ Ν.4281/ Σν Π.Γ. 118/2007 & Π.Γ. 60/2007 κε αλαινγηθή εθαξκνγή. ΑΟΘΟΝ 4 ο ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ & ΠΔΗΟΑ ΗΠΣΝΠ ΑΡΥΛ. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα παξαθάησ : 1) Η Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 2) Η Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 3) Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 4) Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 5) Σερληθή Έθζεζε- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 6) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ΑΟΘΟΝ 5 ο ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ. Η εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ Ξπόσειπο Γιαγωνιζμό θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά Σαμηλόηεπη Ριμή Ξποζθοπάρ γηα ηνλ Γήκν Καιπκλίσλ, κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.28/80. 19

20 ΑΟΘΟΝ 6 ο ΓΔΘΡΝΗ ΠΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη πάξνρνη ησλ δεκνπξαηνχκελσλ ππεξεζηψλ, εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθή νξγάλσζε. ΑΟΘΟΝ 7 ο Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά θαη λα παξαιεθζνχλ - πξσηνθνιιεζνχλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ δήκνπ Καιπκλίσλ κε επζχλε ησλ δηαγσληδφκελσλ κέρξη ηηο θαη ψξα 10:00 Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. Οη πξνζθνξέο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, Γεκνηηθψλ παξαξηεκάησλ θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ΑΟΘΟΝ 10 ο ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Οη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ηελ ψξα πνπ ιήγεη ε παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. ην θάθειν πνπ παξαδίδεηαη απηνπξνζψπσο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, γξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ν νπνίνο γξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ, επίζεο δε γξάθεηαη ζε απηφ θαη ε ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ην εθ ηεο αηηίαο απηήο απαξάδεθην ηεο πξνζθνξάο. Αχμσλ αξηζκφο αλαγξάθεηαη θαη ζηηο πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή κε άιιν ηξφπν. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαηά ζεηξά επίδνζεο απνζθξαγίδνληαη ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα ζε θάζε θάθειν επξηζθφκελα έγγξαθα πεξηιεπηηθά κελ, αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα δείρλεη εάλ ζπκθσλνχλ ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, γεγνλφο πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο παξηζηακέλνπο. Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηφ θάθειν θαη πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, γξάθεηαη δε πάλσ ζ απηφλ ν ίδηνο αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη επξηζθφκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ Γηαγσληζκνχ, εμέξρνληαη θαη ε Δπηηξνπή κφλε ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απνθαζίδεη γη απηνχο πνπ ζα απνθιεηζηνχλ. Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ λα ηνλ θάλεη ζε άιιε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ εθείλε ζα νξίζεη. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε μαλαγίλεηαη δεκφζηα θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλεη ηνπο απνθιεηζκέλνπο απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ απνθιείνληαη απηνί, ηνπο θαιεί δε λα παξαιάβνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο θαη ηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά εθ φζνλ δειψζνπλ φηη δελ ζα θαηαζέζνπλ έλζηαζε. Αλ δελ γίλεη δήισζε πεξί κε ππνβνιήο ελζηάζεσλ ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε άιιε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ. 20

21 Μεηά απφ φια απηά απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ γίλνληαη δεθηέο ζην Γηαγσληζκφ, πάλσ ζηηο νπνίεο γξάθνληαη νη κεηνδνζίεο, πνπ αλαθνηλψλνληαη κεγαιφθσλα. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη απηφο πνπ έδσζε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή. ε πεξίπησζε δε πνπ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο έδσζαλ ηελ ίδηα πξνζθνξά, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε. ΑΟΘΟΝ 11 ο ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΝΠ. Ο αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην Γήκν Καιπκλίσλ, ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ 5 πέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, αιιά νχηε κεγαιχηεξν ησλ 10 δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΟΣΑ πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ο αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη έρεη εμεηάζεη ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο αιιά θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο δειαδή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, φπσο απηνί πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αμίσζε απφ ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν, γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε πιεξσκή πέξα απηήο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. ΑΟΘΟΝ 12 ο ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληζζέληα ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαη κφλν εγγξάθσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ή κέρξη θαη ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκεο εκέξαο ή ηεο επφκελεο ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο εμεηάζεσο θαη αμηνινγήζεσο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ελζηάζεηο θαηαζέηνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη απεπζχλνληαη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ελζηάζεηο, πνπ ππνβάιινληαη δηαθνξεηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ θαζαξηζκνχ ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ, Γεκνηηθψλ παξαξηεκάησλ θαη Γεκνηηθψλ ηνπαιεηψλ, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γηα θάζε εξκελεία ή δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη εμ νηαζδήπνηε αηηίαο αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα. Κάζε αζάθεηα ησλ παξφλησλ φξσλ εξκελεχεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ εθφζνλ δελ έρνπλ δεηεζεί πξν ηνπ δηαγσληζκνχ έγγξαθεο εμεγήζεηο. ΑΟΘΟΝ 13 ο ΠΚΒΑΠΖ. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 28/80. Ο αλάδνρνο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζε ρξφλν 21

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. : 210-33 12 406 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ΘΔΜΑ: «Πξόρεηξνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30 / 09 / 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΕΔΤ/ 1383 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σξίπνιε 26 Ινπιίνπ 2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ******************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο.

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο πγγξνχ 56 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Παληειεάθεο, θ. Γθίλε Τηλέφωνο : 210 92.20.944 FAX : 210 92.20.143

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 14/1/2014 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΩΝ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Σ.Θ. 30505 - Σ.Κ. 562 10 Δ Τ Ο Μ Ο Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα